EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Dokument 32020R1273

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1273 оd 4. lipnja 2020. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2019/980 o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu (Tekst značajan za EGP)

C/2020/3508

SL L 300, 14.9.2020., str. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta Na snazi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1273/oj

14.9.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 300/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1273

оd 4. lipnja 2020.

o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2019/980 o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (1), a posebno njezin članak 13. stavke 1. i 2., članak 14. stavak 3. i članak 15. stavak 2.

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/980 (2) utvrđuju se informacije koje su izdavatelji vlasničkih i nevlasničkih vrijednosnih papira dužni objaviti. Zahtjevi za objavljivanje nevlasničkih vrijednosnih papira manje su strogi od zahtjeva za objavljivanje vlasničkih vrijednosnih papira. Neki vlasnički vrijednosni papiri, kao što su određene vrste konvertibilnih vrijednosnih papira, zamjenjivih i izvedenih vrijednosnih papira, slični su nevlasničkim vrijednosnim papirima prije konverzije ili izvršavanja njima danih prava. Stoga je primjereno na izdavatelje tih konvertibilnih, zamjenjivih i izvedenih vrijednosnih papira primijeniti jednostavnija pravila objavljivanja koja se primjenjuju na nevlasničke vrijednosne papire.

(2)

U skladu s Uredbom (EU) 2017/1129, izdavatelji mogu koristiti univerzalni registracijski dokument za objavljivanje godišnjeg financijskog izvještaja u skladu s Direktivom 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Delegiranom uredbom (EU) 2019/980 propisano je da izdavatelj koji koristi tu mogućnosti dostavlja potpuni univerzalni registracijski dokument u formatu XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language), što je nerazmjerno administrativno opterećenje. Članak 24. stavak 4. i članak 25. stavak 5. Delegirane uredbe (EU) 2019/980 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se izdavateljima omogućilo da u formatu XHTML dostavljaju samo informacije sadržane u godišnjem financijskom izvještaju.

(3)

Odjeljak 3. poglavlja II. Delegirane uredbe (EU) 2019/980 o dodatnim informacijama koje treba uključiti u prospekt primjenjuje se na sve vrste prospekata, uključujući prospekt EU-a za rast. Budući da prospekt EU-a za rast mora biti u standardiziranom obliku i da se informacije navode utvrđenim redoslijedom, potrebno je pojasniti redoslijed objave informacija o izvedenim vrijednosnim papirima i, ako je primjenjivo, informacija o odnosnim dionicama i/ili informacija koje se objavljuju ako je suglasnost za upotrebu prospekta dana u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1129. Članak 32. Delegirane uredbe (EU) 2019/980 i priloge 26. i 27. toj uredbi trebalo bi na odgovarajući način ažurirati.

(4)

Člankom 2. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/2115 Europskog parlamenta i Vijeća (4) izmijenjen je Prilog V. Uredbi (EU) 2017/1129 tako što se zahtjev za objavu izjave o obrtnom kapitalu u prospektu EU-a za rast sada primjenjuje na sve izdavatelje vlasničkih vrijednosnih papira neovisno o njihovoj tržišnoj kapitalizaciji. Članak 32. stavak 1. točku (g) Delegirane uredbe (EU) 2019/980 i Prilog 26. toj uredbi trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

U Prilozima 1., 3., 6. do 9., 24. i 25. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980 propisuje se da za većinu vlasničkih i nevlasničkih vrijednosnih papira reviziju povijesnih godišnjih financijskih informacija obavlja neovisni revizor te da se izvješće o reviziji izrađuje u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) i Uredbom (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (6). U tim se prilozima isto tako propisuje da se, ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju i ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješća o povijesnim financijskim informacijama ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi. Kako bi se ulagateljima omogućilo donošenje utemeljenih odluka o ulaganju, primjereno je za izdavatelje propisati prethodno navedene zahtjeve za objavljivanje, bez obzira na to primjenjuje li se Direktiva 2006/43/EZ ili Uredba (EU) br. 537/2014. Priloge 1., 3., 6. do 9., 24. i 25. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Ako se primjenjuju pojednostavnjene obveze objavljivanja za sekundarna izdanja, u Prilogu 4. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980 propisuje se da subjekti za zajednička ulaganja dostavljaju informacije iz određenih odjeljaka i točaka Priloga 3. Radi usklađenja sa zahtjevima za objavljivanje za primarna izdanja, taj popis odjeljaka i točaka trebalo bi izmijeniti kako bi se uključile informacije o značajnim ugovorima i isključile pro forma financijske informacije.

(7)

U obavijesti o vrijednosnim papirima za sekundarna izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira, opis vrste, klase i iznosa vrijednosnih papira koji su ponuđeni ili uvršteni za trgovanje trebao bi biti u kategoriji B, isto kao za primarna izdanja, jer u trenutku odobrenja osnovnog prospekta nisu poznate sve pojedinosti o tim informacijama. Nadalje, radi usklađenja sa zahtjevima za objavljivanje za primarna izdanja, potrebno je pojasniti da bi za sekundarna izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira za male ulagatelje, kada se sažetak prospekta djelomično zamjenjuje informacijama iz članka 8. stavka 3., točaka od (c) do (i) Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7), te informacije trebale biti sadržane i u obavijesti o vrijednosnim papirima. Prilog 16. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Članak 33. stavak 7. Delegirane uredbe (EU) 2019/980 pogrešno upućuje na Prilog 22. toj uredbi, umjesto na Prilog 23. Tu bi pogrešku trebalo ispraviti.

(9)

Člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1129 propisuje se da registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument o kojem je poslana obavijest u skladu sa stavkom 2. tog članka sadržava dodatak u kojem se navode ključne informacije o izdavatelju iz članka 7. stavka 6. te uredbe. Člankom 42. stavkom 2. točkom (g) Delegirane uredbe (EU) 2019/980 pogrešno se propisuje da se takav dodatak dostavi u svakom slučaju, a ne samo ako je potreban. Tu bi pogrešku trebalo ispraviti.

(10)

Uredba (EU) 2017/1129 i Delegirana uredba (EU) 2019/980 počele su se primjenjivati se od 21. srpnja 2019. Radi pravne sigurnosti i kako bi se osiguralo da izdavatelji ne budu nepotrebno administrativno opterećeni, članak 1. točke od 1. do 8. i članak 2. ove Delegirane uredbe trebali bi imati isti datum primjene kao i Uredba (EU) 2017/1129 i Delegirana uredba (EU) 2019/980.

(11)

U interesu pravne sigurnosti, prospekti odobreni između 21. srpnja 2019. i 16. rujna 2020. trebali bi ostati valjani do isteka svoje valjanosti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2019/980

Delegirana uredba (EU) 2019/980 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Registracijski dokument za vlasničke vrijednosne papire

1.   Registracijski dokument za vlasničke vrijednosne papire sadržava informacije iz Priloga 1. ovoj Uredbi, osim ako je sastavljen u skladu s člankom 9., 14. ili 15. Uredbe (EU) 2017/1129.

2.   Odstupajući od stavka 1., registracijski dokument za sljedeće vrijednosne papire, ako ti vrijednosni papiri nisu dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri istovjetni dionicama, može se sastaviti u skladu s člankom 7. ove Uredbe za vrijednosne papire za male ulagatelje ili člankom 8. ove Uredbe za vrijednosne papire za velike ulagatelje:

(a)

vrijednosni papiri navedeni u članku 19. stavku 1. i članku 20. stavku 1. ove Uredbe;

(b)

vrijednosni papiri navedeni u članku 19. stavku 2. ove Uredbe, ako su ti vrijednosni papiri konvertibilni ili zamjenjivi za dionice koje je izdao ili će izdati subjekt koji pripada grupi izdavatelja i ako nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu;

(c)

vrijednosni papiri navedeni u članku 20. stavku 2. ove Uredbe, ako se na temelju njih ostvaruje pravo na upis ili stjecanje dionica koje je izdao ili će izdati subjekt koji je član grupe tog izdavatelja i koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu.”.

2.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Registracijski dokument za sekundarna izdanja vlasničkih vrijednosnih papira

1.   Posebni registracijski dokument za vlasničke vrijednosne papire sastavljen u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1129 sadržava informacije iz Priloga 3. ovoj Uredbi.

2.   Odstupajući od stavka 1., registracijski dokument za sljedeće vrijednosne papire, ako ti vrijednosni papiri nisu dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri istovjetni dionicama, može se sastaviti u skladu s člankom 9.:

(a)

vrijednosni papiri navedeni u članku 19. stavku 1. i članku 20. stavku 1. ove Uredbe;

(b)

vrijednosni papiri navedeni u članku 19. stavku 2. ove Uredbe, ako su ti vrijednosni papiri konvertibilni ili zamjenjivi za dionice koje je izdao ili će izdati subjekt koji pripada grupi izdavatelja i ako nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu;

(c)

vrijednosni papiri navedeni u članku 20. stavku 2. ove Uredbe, ako se na temelju njih ostvaruje pravo na upis ili stjecanje dionica koje je izdao ili će izdati subjekt koji je član grupe tog izdavatelja i koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu.”.

3.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Obavijest o vlasničkim vrijednosnim papirima ili udjelima koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa

1.   Obavijest o vlasničkim vrijednosnim papirima ili udjelima koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa sadržava informacije iz Priloga 11. ovoj Uredbi, osim ako je sastavljena u skladu s člankom 14. ili člankom 15. Uredbe (EU) 2017/1129.

2.   Odstupajući od stavka 1., obavijest o vrijednosnim papirima za vrijednosne papire iz članka 19. stavaka 1. i 2. te članka 20. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, ako ti vrijednosni papiri nisu dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri istovjetni dionicama, sastavlja se u skladu s člankom 15. ove Uredbe za vrijednosne papire za male ulagatelje ili člankom 16. ove Uredbe za vrijednosne papire za velike ulagatelje.”.

4.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Obavijest o sekundarnim izdanjima vlasničkih vrijednosnih papira ili udjela koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa

1.   Posebna obavijest o vlasničkim vrijednosnim papirima ili udjelima koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa sastavljena u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1129 sadržava informacije iz Priloga 12. ovoj Uredbi.

2.   Odstupajući od stavka 1., posebna obavijest o vrijednosnim papirima za vrijednosne papire iz članka 19. stavaka 1. i 2. te članka 20. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, ako ti vrijednosni papiri nisu dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri istovjetni dionicama, sastavlja se u skladu s člankom 17. ove Uredbe.”;

5.

u članku 24., stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Ako se univerzalni registracijski dokument koristi za potrebe članka 9. stavka 12. Uredbe (EU) 2017/1129, informacije iz tog članka navode se u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/815 (*1).

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (SL L 143, 29.5.2019., str. 1.).”;"

6.

u članku 25., stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Ako se univerzalni registracijski dokument koristi za potrebe članka 9. stavka 12. Uredbe (EU) 2017/1129, informacije iz tog članka navode se u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/815.”;

7.

Članak 28. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 28.

Registracijski dokument za vlasničke vrijednosne papire koji je dio prospekta EU-a za rast

1.   Posebni registracijski dokument za vlasničke vrijednosne papire sastavljen u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2017/1129 sadržava informacije iz Priloga 24. ovoj Uredbi.

2.   Odstupajući od stavka 1., posebni registracijski dokument za sljedeće vrijednosne papire, ako ti vrijednosni papiri nisu dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri istovjetni dionicama, može se sastaviti u skladu s člankom 29. ove Uredbe:

(a)

vrijednosni papiri navedeni u članku 19. stavku 1. i članku 20. stavku 1. ove Uredbe;

(b)

vrijednosni papiri navedeni u članku 19. stavku 2. ove Uredbe, ako su ti vrijednosni papiri konvertibilni ili zamjenjivi za dionice koje je izdao ili će izdati subjekt koji pripada grupi izdavatelja i ako nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu;

(c)

vrijednosni papiri navedeni u članku 20. stavku 2. ove Uredbe, ako se na temelju njih ostvaruje pravo na upis ili stjecanje dionica koje je izdao ili će izdati subjekt koji je član grupe tog izdavatelja i koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu.”.

8.

Članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 30.

Obavijest o vlasničkim vrijednosnim papirima koja je dio prospekta EU-a za rast

1.   Posebna obavijest o vlasničkim vrijednosnim papirima sastavljena u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2017/1129 sadržava informacije iz Priloga 26. ovoj Uredbi.

2.   Odstupajući od stavka 1., posebna obavijest o vrijednosnim papirima za vrijednosne papire iz članka 19. stavaka 1. i 2. te članka 20. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, ako ti vrijednosni papiri nisu dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri istovjetni dionicama, sastavlja se u skladu s člankom 31. ove Uredbe.”.

9.

U članku 32. stavku 1. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

informacije iz odjeljka 1. iz Priloga 24. i odjeljka 1. iz Priloga 26. ili informacije iz odjeljka 1. iz Priloga 25. i odjeljka 1. iz Priloga 27. ovoj Uredbi, ovisno o vrsti vrijednosnih papira;”.

10.

U članku 32. stavku 1. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

za vlasničke vrijednosne papire, informacije iz točke 2.1. Priloga 26., ako vlasničke vrijednosne papire izdaje izdavatelj čija tržišna kapitalizacija iznosi više od 200 000 000 EUR, informacije iz točke 2.2. Priloga 26. ovoj Uredbi;”.

11.

U članku 32. stavku 1. dodaju se sljedeće točke (p) i (q):

„(p)

ako se informacije o odnosnim dionicama moraju navesti u skladu s člankom 19. stavkom 2. točkom (b), člankom 19. stavkom 3. ili člankom 20. stavkom 2. točkom (b) ove Uredbe, informacije iz odjeljka 6. Priloga 26. ovoj Uredbi ili informacije iz odjeljka 6. Priloga 27. ovoj Uredbi, ovisno o vrsti vrijednosnih papira;

(q)

ako su izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta suglasni s njegovom upotrebom kako je navedeno u članku 5. stavku 1. drugog podstavka Uredbe (EU) 2017/1129, informacije iz točke 7. Priloga 26. ili točke 7. Priloga 27. ovoj Uredbi, ovisno o vrsti vrijednosnih papira.”.

12.

Umeće se sljedeći članak 46.a:

„Članak 46.a

Prospekti odobreni između 21. srpnja 2019. i 16. rujna 2020.

Prospekti odobreni između 21. srpnja 2019. i 16. rujna 2020. smatrat će se valjanima do isteka svoje valjanosti.”.

13.

Prilog 1. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

14.

Prilog 3. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

15.

Prilog 4. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

16.

Prilog 6. mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

17.

Prilog 7. mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi;

18.

Prilog 8. mijenja se u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi;

19.

Prilog 9. mijenja se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi;

20.

Prilog 16. mijenja se u skladu s Prilogom VIII. ovoj Uredbi;

21.

Prilog 24. mijenja se u skladu s Prilogom IX. ovoj Uredbi;

22.

Prilog 25. mijenja se u skladu s Prilogom X. ovoj Uredbi;

23.

Prilog 26. mijenja se u skladu s Prilogom XI. ovoj Uredbi;

24.

Prilog 27. mijenja se u skladu s Prilogom XII. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ispravci Delegirane uredbe (EU) 2019/980

1.

U članku 33. Delegirane uredbe (EU) 2019/980 stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

Posebni sažetak može sadržavati pododjeljke za prikaz informacija iz odjeljaka 2., 3. i 4. iz Priloga 23. ovoj Uredbi.”.

2.

U članku 42. stavku 2. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

dodatak ako je potreban u skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/1129, osim ako u skladu s člankom 7. stavkom 1. drugim podstavkom te uredbe dostava sažetka nije potrebna;”.

Članak 3.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, članak 1. točke od 1. do 8. i članak 2. primjenjuju se od 21. srpnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. lipnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 168, 30.6.2017., str. 12.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (SL L 166, 21.6.2019., str. 26.).

(3)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).

(4)  Uredba (EU) 2019/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive 2014/65/EU te uredaba (EU) br. 596/2014 i (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta MSP-ova (SL L 320, 11.12.2019., str. 1.).

(5)  Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87).

(6)  Uredba (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (SL L 158, 27.5.2014., str. 77.).

(7)  Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).


PRILOG I.

Odjeljak 18. Priloga 1. mijenja se kako slijedi:

1.

točka 18.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

„Točka 18.3.1.

Reviziju povijesnih godišnjih financijskih informacija mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji izrađuje se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1) i Uredbom (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*2).

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, godišnje povijesne financijske informacije moraju biti revidirane ili se za potrebe registracijskog dokumenta mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom.

2.

umeće se sljedeća točka 18.3.1.a:

„Točka 18.3.1.a.

ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o povijesnim financijskim informacijama ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.”PRILOG II.

Odjeljak 11. Priloga 3. mijenja se kako slijedi:

1.

točka 11.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

Točka 11.2.1.

Izvješće o reviziji

Reviziju godišnjih financijskih izvještaja mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji izrađuje se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i Uredbom (EU) br. 537/2014.

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, godišnji financijski izvještaji moraju biti revidirani ili se za potrebe registracijskog dokumenta mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)

jasnu izjavu o primijenjenim revizorskim standardima;

(b)

objašnjenje svih značajnih odstupanja od međunarodnih revizorskih standarda.”

2.

umeće se sljedeća točka 11.2.1.a:

„Točka 11.2.1.a

Ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o godišnjim financijskim izvještajima ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.”


PRILOG III.

U Prilogu 4., uvod koji prethodi odjeljku 1. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Uz informacije propisane u ovom Prilogu, subjekti za zajednička ulaganja dužni su dostaviti i informacije iz odjeljaka/točaka 1., 2., 3., 4., 6., 7.1., 7.2.1., 8.4., 9. (iako se opis regulatornog okruženja u kojem izdavatelj posluje treba odnositi samo na regulatorno okruženje relevantno za izdavateljeva ulaganja), 11., 12., 13., 14., 15.2., 16., 17., 18. (osim za pro forma financijske informacije), 19., 20. i 21. Priloga 1. toj uredbi, ili, ako subjekt za zajednička ulaganja ispunjava uvjete iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1129, informacije iz odjeljaka/točaka 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., (osim za pro forma financijske informacije) 12., 13., 14. i 15. Priloga 3. toj uredbi.

Ako udjele izdaje subjekt za zajednička ulaganja osnovan kao investicijski fond kojim upravlja upravitelj fonda, o upravitelju fonda objavljuju se informacije iz odjeljaka/točaka 6., 12., 13., 14., 15.2., 16. i 20. Priloga 1. toj uredbi, dok se o fondu i upravitelju fonda zajedno objavljuju informacije iz točaka 2., 4. i 18. Priloga 1. toj uredbi.”


PRILOG IV.

Odjeljak 11. Priloga 6. mijenja se kako slijedi:

1.

točka 11.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

„Točka 11.3.1.

Reviziju povijesnih godišnjih financijskih informacija mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji izrađuje se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i Uredbom (EU) br. 537/2014.

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, povijesne financijske informacije moraju biti revidirane ili se za potrebe registracijskog dokumenta mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom.”

2.

umeće se sljedeća točka 11.3.1.a:

„Točka 11.3.1.a

Ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o povijesnim financijskim informacijama ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.”


PRILOG V.

Odjeljak 11. Priloga 7. mijenja se kako slijedi:

1.

točka 11.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„Točka 11.2.1.

Reviziju povijesnih godišnjih financijskih informacija mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji izrađuje se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i Uredbom (EU) br. 537/2014.

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, povijesne financijske informacije moraju biti revidirane ili se za potrebe registracijskog dokumenta mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)

jasnu izjavu o primijenjenim revizorskim standardima;

(b)

objašnjenje svih značajnih odstupanja od međunarodnih revizorskih standarda.”

2.

umeće se sljedeća točka 11.2.1.a:

„Točka 11.2.1.a

Ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o povijesnim financijskim informacijama ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.”


PRILOG VI.

Odjeljak 10. Priloga 8. mijenja se kako slijedi:

1.

točka 10.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„Točka 10.2.1.

Izvješće o reviziji

Reviziju godišnjih financijskih izvještaja mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji izrađuje se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i Uredbom (EU) br. 537/2014.

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, godišnji financijski izvještaji moraju biti revidirani ili se za potrebe registracijskog dokumenta mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)

jasnu izjavu o primijenjenim revizorskim standardima;

(b)

objašnjenje svih značajnih odstupanja od međunarodnih revizorskih standarda.”

2.

umeće se sljedeća točka 10.2.1.a:

Točka 10.2.1.a

Ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o godišnjim financijskim izvještajima ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.”


PRILOG VII.

Odjeljak 8. Priloga 9. mijenja se kako slijedi:

1.

točka 8.2.a.3. zamjenjuje se sljedećim:

„Točka 8.2.a.3.

Izvješće o reviziji

Reviziju povijesnih godišnjih financijskih informacija mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji izrađuje se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i Uredbom (EU) br. 537/2014.

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, povijesne financijske informacije moraju biti revidirane ili se za potrebe registracijskog dokumenta mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)

jasnu izjavu o primijenjenim revizorskim standardima;

(b)

objašnjenje svih značajnih odstupanja od međunarodnih revizorskih standarda.”

2.

umeće se sljedeća točka 8.2.a.4.:

„Točka 8.2.a.4.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o povijesnim financijskim informacijama ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.”


PRILOG VIII.

Prilog 16. mijenja se kako slijedi:

1.

točka 4.1. zamjenjuje se sljedećim:

„Točka 4.1.

(a)

opis vrste, roda i količine vrijednosnih papira koji su predmet javne ponude i/ili su uvršteni za trgovanje;

(b)

međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira („ISIN”) za vrijednosne papire koji su predmet javne ponude i/ili su uvršteni za trgovanje.”

Kategorija B

Kategorija C

2.

umeće se sljedeća točka 7.3.a.:

„Točka 7.3.a.

(samo za male ulagatelje)

Ako se informacije iz sažetka djelomično zamijene informacijama iz članka 8. stavka 3. točaka od (c) do (i) Uredbe (EU) br. 1286/2014, sve te informacije moraju se objaviti ako već nisu objavljene u drugim dijelovima obavijesti o vrijednosnim papirima.”

Kategorija C


PRILOG IX.

Odjeljak 5. Priloga 24. mijenja se kako slijedi:

1.

točka 5.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

„Točka 5.3.1.

Reviziju povijesnih godišnjih financijskih informacija mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji izrađuje se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i Uredbom (EU) br. 537/2014.

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, povijesne financijske informacije moraju biti revidirane ili se za potrebe registracijskog dokumenta mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom.”

2.

umeće se sljedeća točka 5.3.1.a.:

Točka 5.3.1.a.

Ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o povijesnim financijskim informacijama ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.”


PRILOG X

Odjeljak 5. Priloga 25. mijenja se kako slijedi:

1.

točka 5.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

„Točka 5.3.1.

Reviziju povijesnih godišnjih financijskih informacija mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji izrađuje se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i Uredbom (EU) br. 537/2014.

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, povijesne financijske informacije moraju biti revidirane ili se za potrebe registracijskog dokumenta mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom.”

2.

umeće se sljedeća točka 5.3.1.a.:

„Točka 5.3.1.a.

Ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o povijesnim financijskim informacijama ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.”


PRILOG XI.

Prilog 26. mijenja se kako slijedi:

1.

odjeljak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„ODJELJAK 2.

IZJAVA O OBRTNOM KAPITALU I IZJAVA O KAPITALIZACIJI I ZADUŽENOSTI

U ovom se odjeljku navode informacije o izdavateljevu obrtnom kapitalu, kapitalizaciji i zaduženosti.

Točka 2.1.

Izjava o obrtnom kapitalu

Izjava izdavatelja da je po njegovu mišljenju obrtni kapital dovoljan za trenutne zahtjeve izdavatelja ili, u protivnom, način na koji namjerava osigurati dodatni potrebni obrtni kapital.

Točka 2.2.

Samo za izdavatelje čija tržišna kapitalizacija iznosi više od 200 000 000 EUR

Kapitalizacija i zaduženost

Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (pri čemu se razlikuju dug osiguran jamstvom i dug koji nije osiguran jamstvom, dug osiguran kolateralom i dug koji nije osiguran kolateralom) stanje najmanje 90 dana prije datuma dokumenta. Pojam „zaduženost” podrazumijeva i neizravnu i potencijalnu zaduženost.

Ako u razdoblju od 90 dana nastupe značajne promjene kapitalizacije i zaduženosti izdavatelja, dostavljaju se dodatne informacije na način da se narativno opišu te promjene i da se ažuriraju iznosi.’

2.

dodaje se sljedeća točka 4.2.:

Točka 4.2.

U slučaju izdavanja dionica s varantima, informacije iz članka 20. stavka 2.”

3.

dodaju se sljedeći odjeljci 6. i 7.:

„ODJELJAK 6.

INFORMACIJE O ODNOSNIM DIONICAMA (AKO JE PRIMJENJIVO)

Točka 6.1.

Ako je primjenjivo, navode se informacije iz Priloga 18.

„ODJELJAK 7.

INFORMACIJE O SUGLASNOSTI (AKO JE PRIMJENJIVO)

Točka 7.1.

Ako su izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta suglasni s njegovom upotrebom kako je navedeno u članku 5. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) 2017/1129, navode se sljedeće dodatne informacije:

(a)

informacije iz odjeljaka 1. i 2.A Priloga 22. ovoj Uredbi ako je suglasnost dana jednom ili nekoliko određenih financijskih posrednika;

(b)

informacije iz odjeljaka 1. i 2.B Priloga 22. ovoj Uredbi ako je suglasnost dana svim financijskim posrednicima.”


PRILOG XII.

Prilog 27. mijenja se kako slijedi:

1.

odjeljak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 3.1.17. briše se;

(b)

umeće se sljedeća točka 3.2.:

„Točka 3.2.

Informacije o izvedenim vrijednosnim papirima

U slučaju izdavanja izvedenih vrijednosnih papira, navode se sljedeće informacije:

(a)

za izvedene vrijednosne papire iz članka 20. stavka 1., informacije iz tog stavka;

(b)

za izvedene vrijednosne papire iz članka 20. stavka 2., informacije iz tog stavka;

(c)

za izvedene vrijednosne papire iz članka 20. stavka 3., informacije iz tog stavka.”

 

2.

dodaju se sljedeći odjeljci 6. i 7.:

„ODJELJAK 6.

INFORMACIJE O ODNOSNIM DIONICAMA (AKO JE PRIMJENJIVO)

Točka 6.1.

(a)

Ako je primjenjivo, navode se informacije iz točaka 2.1. i 2.2. Priloga 26. koje se odnose na izdavatelja odnosne dionice.

(b)

Ako je primjenjivo, navode se informacije iz Priloga 18.

ODJELJAK 7.

INFORMACIJE O SUGLASNOSTI (AKO JE PRIMJENJIVO)

Točka 7.1.

Ako su izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta suglasni s njegovom upotrebom kako je navedeno u članku 5. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) 2017/1129, navode se sljedeće dodatne informacije:

(a)

informacije iz odjeljaka 1. i 2.A Priloga 22. ovoj Uredbi ako je suglasnost dana jednom ili nekoliko određenih financijskih posrednika;

(b)

informacije iz odjeljaka 1. i 2.B Priloga 22. ovoj Uredbi ako je suglasnost dana svim financijskim posrednicima.”


Vrh