EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32019R0945

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/945 (2019. gada 12. marts) par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem

C/2019/1821

OV L 152, 11.6.2019., 1./40. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj

11.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/945

(2019. gada 12. marts)

par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 58. un 61. pantu,

tā kā:

(1)

Bezpilota gaisa kuģa sistēmām (turpmāk “UAS”), kuru ekspluatācija rada zemu risku un kuras iekļautas “atvērtajā” ekspluatācijas kategorijā, nebūtu jāpiemēro klasiskās aeronavigācijas atbilstības procedūras. Minētajām UAS būtu jāpiemēro iespēja noteikt Kopienas saskaņošanas tiesību aktus, kā minēts Regulas (ES) 2018/1139 56. panta 6. punktā. Tāpēc ir jānosaka prasības, kas attiecas uz riskiem, kurus rada minēto UAS ekspluatācija, pilnībā ņemot vērā citus piemērojamos Savienības saskaņošanas tiesību aktus.

(2)

Minētajās prasībās būtu jāiekļauj pamatprasības, kas paredzētas Regulas (ES) 2018/1139 55. pantā, jo īpaši attiecībā uz konkrētajām iezīmēm un funkcijām, kuras vajadzīgas, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar lidojuma drošumu, privātumu, personas datu aizsardzību, drošību vai vidi un kas izriet no minēto UAS ekspluatācijas.

(3)

Kad ražotāji laiž tirgū UAS, lai darītu to pieejamu ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā, un tādēļ uz tās uzliek klases identifikācijas marķējumu, tiem būtu jānodrošina UAS atbilstība šīs klases prasībām.

(4)

Ņemot vērā labu drošības līmeni, kas panākts ar tādu modeļu gaisa kuģiem, kuri jau ir pieejami tirgū, ir lietderīgi izveidot UAS C4 klasi, kurai nevajadzētu piemērot nesamērīgas tehniskās prasības par labu gaisa kuģu ekspluatantiem.

(5)

Šī regula būtu jāpiemēro arī UAS, ko uzskata par rotaļlietām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK (2) nozīmē. Šādām UAS arī būtu jāatbilst Direktīvas 2009/48/EK noteikumiem. Šī atbilstības prasība būtu jāņem vērā, nosakot papildu drošības prasības šajā regulā.

(6)

UAS, kas nav rotaļlietas Direktīvas 2009/48/EK nozīmē, būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/42/EK (3) noteiktajām attiecīgajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām tiktāl, cik šī direktīva uz tām attiecas un ciktāl minētās veselības aizsardzības un drošības prasības pēc būtības nav saistītas ar UAS lidojumu drošumu. Ja minētās veselības aizsardzības un drošības prasības pēc būtības ir saistītas ar lidojumu drošumu, būtu jāpiemēro tikai šī regula.

(7)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES (5) nebūtu jāpiemēro bezpilota gaisa kuģiem, uz kuriem attiecas sertifikācija saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139, un tie ir paredzēti tikai izmantošanai gaisā, un tie ir paredzēti tikai frekvencēm, kas piešķirtas ar Starptautiskās Telesakaru savienības Radionoteikumiem attiecībā uz aizsargātu aeronavigācijas lietojumu.

(8)

Direktīva 2014/53/ES būtu jāpiemēro bezpilota gaisa kuģiem, uz kuriem neattiecas sertifikācija un kurus nav paredzēts ekspluatēt tikai ar frekvencēm, kas piešķirtas ar Starptautiskās elektrosakaru savienības Radionoteikumu aizsargātiem aeronavigācijas lietojumiem, ja tie apzināti emitē un/vai saņem elektromagnētiskos viļņus radiosakaru nolūkā, un/vai radionoteikšanu frekvencēs zem 3 000 GHz.

(9)

Direktīva 2014/30/ES būtu jāpiemēro bezpilota gaisa kuģiem, uz kuriem neattiecas sertifikācija un kurus nav paredzēts ekspluatēt tikai ar frekvencēm, kas piešķirtas ar Starptautiskās elektrosakaru savienības Radionoteikumu aizsargātiem aeronavigācijas lietojumiem, ja tie nav Direktīvas 2014/53/ES darbības jomā.

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK (6) ir noteikti kopēji principi un horizontālie noteikumi, ko paredzēts piemērot tādu ražojumu tirdzniecībai, uz kuriem attiecas attiecīgie nozaru tiesību akti. Lai nodrošinātu saskaņotību ar citiem nozares tiesību aktiem ražojumu jomā, noteikumi par ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētu UAS tirdzniecību būtu jāsaskaņo ar regulējumu, kas noteikts Lēmumā Nr. 768/2008/EK.

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/95/EK (7) attiecas UAS drošības riskiem tikai tiktāl, ciktāl Savienības tiesību aktos, kas reglamentē attiecīgo ražojumu drošumu, nav paredzēti konkrēti noteikumi ar tādu pašu mērķi.

(12)

Šī regula būtu jāpiemēro visiem piegādes veidiem, tostarp tālpārdošanai.

(13)

Dalībvalstīm būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS dara pieejamas un nodod ekspluatācijā tikai tad, ja, parasti lietojot, tās neapdraud personu veselību un drošību, mājdzīvniekus vai īpašumu.

(14)

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu augstu vides aizsardzības līmeni, ir pēc iespējas lielākā mērā jāierobežo trokšņa emisijas. Skaņas jaudas ierobežojumus, ko piemēro ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētām UAS, var pārskatīt pārejas periodu beigās, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/947 (8).

(15)

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš ražojumu atbilstības nodrošināšanai pieaugošās e-komercijas kontekstā. Šajā nolūkā dalībvalstis būtu jāmudina veicināt sadarbību ar kompetentajām iestādēm trešās valstīs un attīstīt sadarbību starp tirgus uzraudzības iestādēm un muitas iestādēm. Tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāizmanto, kad iespējams, “paziņošanas un rīcības” procedūras un jāveido sadarbība ar savām valsts iestādēm, kuru kompetencē ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK (9) īstenošana. Tām būtu jāveido cieši kontakti ar galvenajiem starpniekiem, kuri attiecībā uz tiešsaistē pārdotajiem ražojumiem sniedz mitināšanas pakalpojumus, lai varētu ar tiem ātri sazināties.

(16)

Lai nodrošinātu augstu sabiedrības interešu aizsardzības līmeni, piemēram, veselības aizsardzību, kā arī lai garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, ekonomikas dalībniekiem vajadzētu būt atbildīgiem par ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētu UAS atbilstību šajā regulā izklāstītajām prasībām, ņemot vērā viņu attiecīgās lomas piegādes un izplatīšanas ķēdē. Tādēļ jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra ekonomikas dalībnieka lomai piegādes un izplatīšanas ķēdē.

(17)

Lai veicinātu saziņu starp ekonomikas dalībniekiem, valsts tirgus uzraudzības iestādēm un patērētājiem, ekonomikas dalībniekiem, kuri piegādā vai izplata ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS, papildus pasta adresei jānorāda arī tīmekļa vietnes adrese.

(18)

Ražotājs sīki pārzina ražojuma projektēšanas un ražošanas procesu, tāpēc tas var vislabāk veikt ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētu UAS atbilstības novērtēšanas procedūru. Tādēļ atbilstības novērtēšanai arī turpmāk vajadzētu būt vienīgi ražotāja pienākumam.

(19)

Šai regulai būtu jāattiecas uz Savienības tirgū jaunām, ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētām UAS, neatkarīgi no tā, vai tās ir jaunas UAS, kuras ražojis ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai arī jaunas vai lietotas UAS, kuras importētas no trešās valsts.

(20)

Ir jānodrošina, ka trešo valstu UAS, kas nonāk Savienības tirgū, atbilst šīs regulas prasībām, ja tās ir paredzēts ekspluatēt “atvērtajā” kategorijā. Jo īpaši būtu jānodrošina, ka ražotāji veic pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai UAS, ko viņi laiž tirgū, atbilst šīs regulas prasībām un vai viņi nelaiž tirgū UAS, kuras šīm prasībām neatbilst vai rada risku. Turklāt būtu jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un ka CE zīme un ražotāju sagatavotā tehniskā dokumentācija ir pieejama kompetentajām valsts iestādēm pārbaudes veikšanai.

(21)

Izplatītājam, kas ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS dara pieejamas tirgū, būtu jārīkojas pietiekami rūpīgi, lai nodrošinātu, ka viņa apiešanās ar ražojumu nelabvēlīgi neietekmē ražojuma atbilstību. Gan no importētājiem, gan izplatītājiem gaida, ka tie, laižot ražojumus tirgū vai darot tos pieejamus tirgū, pienācīgi rīkosies saistībā ar piemērojamām prasībām.

(22)

Laižot tirgū ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS, ikvienam importētājam vajadzētu uz UAS norādīt savu vārdu, reģistrēto nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, ko izmantot saziņai ar viņu. Izņēmumi būtu jāparedz gadījumos, kad UAS izmēra dēļ tas nav iespējams. Tas ietver arī gadījumus, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz UAS uzliktu savu nosaukumu un adresi.

(23)

Ikviens ekonomikas dalībnieks, kurš vai nu laiž tirgū ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētu UAS ar savu nosaukumu vai preču zīmi, vai izmaina ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētu UAS tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību piemērojamajām prasībām, būtu jāuzskata par ražotāju, un tam būtu jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(24)

Izplatītāji un importētāji ir cieši saistīti ar tirgu, tāpēc tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības uzdevumos, ko veic kompetentās valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt sagatavotiem aktīvai rīcībai, lai sniegtu kompetentajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētu UAS.

(25)

Nodrošinot ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast ekonomikas dalībniekus, kuri neatbilstīgu UAS ir darījuši pieejamu tirgū.

(26)

Šajā regulā būtu jānosaka vienīgi pamatprasības. Lai būtu vieglāk novērtēt ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētu UAS atbilstību minētajām prasībām, jāparedz pieņēmums par to ražojumu atbilstību, kas atbilst saskaņotajiem standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (10) ar mērķi noteikt šo prasību detalizētas tehniskās specifikācijas.

(27)

Pamatprasības, kas piemērojamas ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētām UAS, būtu jāformulē precīzi, lai noteiktu juridiski saistošus pienākumus. Tās būtu jānoformulē tā, lai atbilstības novērtēšanu šīm prasībām varētu veikt arī bez piemērojamajiem standartiem vai tādā gadījumā, ja ražotājs izlemj tos nepiemērot.

(28)

Regulā (ES) Nr. 1025/2012 paredzēta procedūra iebildumu izvirzīšanai pret saskaņotajiem standartiem, ja minētie standarti pilnībā neatbilst šajā regulā ietvertajām saskaņošanas tiesību aktu prasībām, kas piemērojamas ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētām UAS. Attiecīgā gadījumā šī procedūra būtu jāpiemēro attiecībā uz standartiem, uz kuriem atsauceir publicēta Oficiālajā Vēstnesī, lai nodrošinātu pieņēmumu par atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

(29)

Lai ekonomikas dalībnieki varētu pierādīt un kompetentās iestādes nodrošināt, ka ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS, kas ir darītas pieejamas tirgū, atbilst pamatprasībām, jāparedz atbilstības novērtēšanas procedūras. Lēmumā Nr. 768/2008/EK izklāstīti atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi, kuros iekļautas procedūras no vismazāk stingrām līdz visstingrākajām atbilstīgi iesaistītā riska līmenim un nepieciešamajam drošuma līmenim. Lai nodrošinātu saskaņotību starp nozarēm un izvairītos no atbilstības novērtēšanas ad hoc variantiem, atbilstības novērtēšanas procedūras būtu jāizvēlas no minētajiem moduļiem.

(30)

ES atbilstības deklarācijām vajadzētu būt viegli pieejamām tirgus uzraudzības iestādēm un UAS ekspluatantiem. Lai izpildītu minēto prasību, ražotājiem būtu jānodrošina, ka katrai ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētajai UAS tiek vai nu pievienota ES atbilstības deklarācijas kopija, vai arī tīmekļa vietnes adrese, kurā ir pieejama ES atbilstības deklarācija.

(31)

Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus uzraudzības nolūkos, informācijai, kas vajadzīga, lai noteiktu visus piemērojamos Savienības aktus attiecībā uz ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētajām UAS, vajadzētu būt pieejamai vienotā ES atbilstības deklarācijā. Lai samazinātu ekonomikas dalībnieku administratīvo slogu, vajadzētu būt iespējai, ka minētā vienotā ES atbilstības deklarācija ir dokumentu kopa, kurā iekļautas atsevišķas attiecīgās atbilstības deklarācijas.

(32)

CE zīme, kas norāda uz ražojuma atbilstību, ir visa plašā atbilstības novērtēšanas procesa redzamais rezultāts. Vispārējie principi, kas reglamentē CE zīmi, ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008 (11). Šajā regulā būtu jānosaka noteikumi, ar kuriem reglamentē CE zīmes uzlikšanu uz ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētajām UAS.

(33)

Attiecībā uz dažām ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzēto UAS klasēm, uz kurām attiecas šī regula, ir nepieciešama atbilstības novērtēšanas struktūru iesaistīšanās. Dalībvalstīm par to būtu jāinformē Komisija.

(34)

Visā Savienībā jānodrošina to struktūru vienādi augsts darbības līmenis, kuras veic ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzēto UAS atbilstības novērtēšanu, un visām šādām struktūrām būtu jāveic savi uzdevumi vienādā līmenī un godīgas konkurences apstākļos. Tādēļ būtu jānosaka obligātās prasības, kuras atbilstības novērtēšanas struktūrām jāizpilda, ja tās vēlas tikt paziņotas atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanai.

(35)

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētu UAS atbilstību saskaņotajos standartos noteiktajiem kritērijiem, būtu jāpieņem, ka tā atbilst attiecīgajām prasībām, kuras noteiktas šajā regulā.

(36)

Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstības novērtēšanas kvalitātes līmeni, ir arī svarīgi noteikt prasības pilnvarojošajām iestādēm un citām struktūrām, kas piedalās pilnvaroto iestāžu novērtēšanā, pilnvarošanā un uzraudzībā.

(37)

Regulā (EK) Nr. 765/2008 ir izklāstīti noteikumi par atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju, paredzēta tirgus uzraudzības sistēma ražojumiem un sistēma trešo valstu ražojumu kontrolei, kā arī noteikti vispārīgie principi attiecībā uz CE zīmi. Šajā regulā noteiktā sistēma būtu jāpapildina ar akreditācijas sistēmu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 765/2008.

(38)

Regulā (EK) Nr. 765/2008 paredzētā pārredzamā akreditācija, kas nodrošina atbilstības sertifikātu vajadzīgo uzticamību, valstu publiskā sektora iestādēm visā Savienībā būtu jāuzskata par vēlamāko līdzekli, kā pierādīt atbilstības novērtēšanas struktūru tehnisko kompetenci.

(39)

Atbilstības novērtēšanas struktūras par dažām savām darbībām, kas saistītas ar atbilstības novērtēšanu, slēdz apakšlīgumus vai izmanto filiāles. Lai nodrošinātu aizsardzības līmeni, kāds nepieciešams Savienības tirgū laižamajām UAS, kas paredzētas ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā, ir ļoti svarīgi, lai atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanai piesaistītie apakšuzņēmēji un filiāles atbilstu tādām pašām prasībām, kādām jāatbilst paziņotajām struktūrām saistībā ar atbilstības novērtēšanas uzdevumu izpildi. Tādēļ ir svarīgi, lai paziņojamo struktūru kompetences un snieguma novērtēšana un jau paziņoto struktūru pārraudzīšana attiektos arī uz darbībām, kuras veic apakšuzņēmēji un filiāles.

(40)

Jāpalielina paziņošanas procedūras efektivitāte un pārredzamība, un jo īpaši tā jāpielāgo jaunajām tehnoloģijām, lai paziņošanu varētu veikt elektroniskā veidā tiešsaistē.

(41)

Paziņotās struktūras var piedāvāt savus pakalpojumus visā Savienībā, tāpēc ir lietderīgi dot pārējām dalībvalstīm un Komisijai iespēju iebilst pret paziņoto struktūru. Tādēļ ir svarīgi noteikt laikposmu, kurā var novērst visas šaubas vai bažas par atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, pirms tās sāk darboties kā paziņotās struktūras.

(42)

Konkurētspējas labad ir svarīgi, lai paziņotās struktūras piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūras, neradot nevajadzīgu administratīvo slogu ekonomikas dalībniekiem. Tā paša iemesla dēļ, kā arī lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret ekonomikas dalībniekiem, jānodrošina saskaņotība atbilstības novērtēšanas procedūru tehniskā piemērošanā. Vislabāk to var panākt ar attiecīgu koordinēšanu un sadarbību starp paziņotajām struktūrām.

(43)

Ieinteresētajām personām vajadzētu būt tiesībām pārsūdzēt pilnvarotās iestādes atbilstības novērtējuma rezultātus. Svarīgi nodrošināt, ka attiecībā uz paziņoto struktūru pieņemtajiem lēmumiem ir pieejama pārsūdzības procedūra.

(44)

Ražotājiem būtu jāveic visi attiecīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS var laist tirgū tikai tad, ja tās, pareizi uzglabātas un izmantotas paredzētajam nolūkam vai apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, neapdraud cilvēku veselību vai drošību. Būtu jāuzskata, ka ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS neatbilst šajā regulā noteiktajām pamatprasībām tikai tādos izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, proti, ja šāda izmantošana varētu rasties likumīgas un viegli paredzamas cilvēku rīcības rezultātā.

(45)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir jāprecizē, ka Regulā (EK) Nr. 765/2008 paredzētie noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un Savienības tirgū ienākošo ražojumu kontroli, kā arī noteikumi par informācijas apmaiņu ar Ātrās brīdināšanas sistēmas bīstamu nepārtikas preču jomā (RAPEX) starpniecību attiecas uz ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētām UAS. Šai regulai nevajadzētu radīt šķēršļus dalībvalstīm, tām izraugoties kompetentās iestādes šo uzdevumu veikšanai. Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz šīs regulas īstenošanu, būtu jāparedz atbilstīgi pārejas pasākumi.

(46)

Uz UAS, kuru ekspluatācija rada vislielākos riskus, būtu jāattiecina sertifikācija. Tādēļ šajā regulā būtu jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem uz UAS projektēšanu, ražošanu un uzturēšanu attiecas sertifikācija. Šie nosacījumi ir saistīti ar lielāku kaitējuma risku trešām personām, ja notiek nelaimes gadījumi, un tādēļ būtu nepieciešama sertificēšana attiecībā uz UAS, kas paredzēta cilvēku pārvadāšanai, UAS, kas paredzētas bīstamu kravu pārvadāšanai, un UAS, kam ir izmēri, kas pārsniedz 3 m, un kas ir paredzētas izmantošanai pār cilvēku pulcēšanās vietām. UAS sertifikācija, ko izmanto “specifiskajā” ekspluatācijas kategorijā, definēta Īstenošanas regulā (ES) 2019/947, būtu arī jāpieprasa, ja pēc riska novērtējuma kompetentās iestādes izdota ekspluatācijas atļauja uzskata, ka ekspluatācijas risku nevar pietiekami mazināt bez UAS sertificēšanas.

(47)

UAS, kas laistas tirgū un paredzētas ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā un kam ir kategorijas identifikācijas marķējums, būtu jāatbilst UAS sertifikācijas prasībām, ko izmanto attiecīgi “specifiskās” vai “sertificētās” ekspluatācijas kategorijās, ja šīs UAS netiek izmantotas ārpus “atvērtās” ekspluatācijas kategorijas.

(48)

UAS ekspluatantiem, kuru galvenā darījumdarbības vieta, uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta atrodas trešā valstī un kuri UAS ekspluatāciju veic Eiropas vienotajā gaisa telpā, būtu jāpiemēro šī regula.

(49)

Šajā regulā paredzēto pasākumu pamatā ir Atzinums Nr. 01/2018 (12), ko sniegusi Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 65. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo regulu nosaka prasības bezpilota gaisa kuģu sistēmu (“UAS”), kuras paredzēts ekspluatēt saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas definēti Īstenošanas regulā (ES) 2019/947, un attālās identifikācijas papildierīču projektēšanai un ražošanai. Tajā arī noteikts UAS veids, kura projektēšanu, ražošanu un apkopi sertificē.

2.   Tajā ir arī paredzēti noteikumi par to, kā ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS un attālās identifikācijas papildierīces dara pieejamas tirgū, un par to brīvu apriti Savienībā.

3.   Šajā regulā ir arī ietverti noteikumi attiecībā uz trešo valstu UAS ekspluatantiem, kad tie veic UAS ekspluatāciju saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947 Eiropas vienotajā gaisa telpā.

2. pants

Darbības joma

1.   Šīs regulas II nodaļa attiecas uz šādiem ražojumiem:

a)

UAS, kuras paredzēts ekspluatēt saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami UAS ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947, izņemot privāti būvētas UAS, un uz kurām ir piestiprināts klases identifikācijas marķējums, kas norādīts šīs regulas pielikuma 1.–5. daļā un kas norāda, kurai no piecām Īstenošanas regulā (ES) 2019/947 minētajām UAS klasēm sistēma pieder;

b)

attālās identifikācijas papildierīcēm, kā noteikts šīs regulas pielikuma 6. daļā.

2.   Šīs regulas III nodaļu piemēro UAS, kas darbojas saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kuri piemērojami “sertificētām” un “specifiskām”UAS ekspluatācijas kategorijām saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947.

3.   Šīs regulas IV nodaļa attiecas uz UAS ekspluatantiem, kuru galvenā darījumdarbības vieta, uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta atrodas trešā valstī, ja tie UAS ekspluatē Savienībā.

4.   Šī regula neattiecas uz UAS, kuras paredzēts ekspluatēt tikai iekštelpās.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“bezpilota gaisa kuģis” (“UA”) ir jebkurš gaisa kuģis, ko ekspluatē vai kas konstruēts autonomai ekspluatācijai vai pilotēšanai no attāluma bez pilota gaisa kuģī;

2)

“bezpilota gaisa kuģa tālvadības ierīce” ir jebkurš UA drošai ekspluatācijai nepieciešams instruments, ierīce, mehānisms, aparāts, piederums, programmatūra vai papildierīce, kas nav UA daļa un kas neatrodas minētajā UA;

3)

“bezpilota gaisa kuģa sistēma” (“UAS”) ir bezpilota gaisa kuģis un aprīkojums, ko izmanto, lai to vadītu no attāluma;

4)

“bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatants” (“UAS ekspluatants”) ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kas ekspluatē vai plāno ekspluatēt vienu vai vairākas UAS;

5)

“atvērtā” kategorija” ir UAS ekspluatācijas kategorija, kas definēta Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 4. pantā;

6)

“specifiskā” kategorija” ir UAS ekspluatācijas kategorija, kas definēta Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 5. pantā;

7)

“sertificētā” kategorija” ir UAS ekspluatācijas kategorija, kas definēta Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 6. pantā;

8)

“Savienības saskaņošanas tiesību akti” ir visi Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo ražojumu laišanas tirgū nosacījumus;

9)

“akreditācija” ir akreditācija, kā definēts Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 10. punktā;

10)

“atbilstības novērtēšana” ir process, kurā novērtē, vai ir izpildītas ražojumam noteiktās prasības;

11)

atbilstības novērtēšanas struktūra ir struktūra, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un pārbaudi;

12)

CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka ražojums atbilst piemērojamajām prasībām, kuras izklāstītas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu.

13)

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo izstrādājumu vai liek šo izstrādājumu izstrādāt vai ražot un laiž šo izstrādājumu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

14)

“pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

15)

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kas Savienības tirgū laiž kādas trešās valsts ražojumu;

16)

“izplatītājs” ir jebkura tāda fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas ražojumu dara pieejamu tirgū;

17)

“ekonomikas dalībnieki” ir ražotājs, ražotāja pilnvarotais pārstāvis, importētājs un UAS izplatītājs;

18)

“darīt pieejamu tirgū” nozīmē komercdarbības gaitā par maksu vai bez maksas piegādāt ražojumu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū;

19)

“laist tirgū” nozīmē izstrādājumu pirmo reizi darīt pieejamu Savienības tirgū;

20)

“saskaņotais standarts” ir saskaņotais standarts, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

21)

“tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kam ražojumam, procesam vai pakalpojumam ir jāatbilst;

22)

“privāti būvēta UAS” ir UAS, kas samontēta vai ražota būvētāja paša izmantošanai, izņemot UAS, kura samontēta no daļu komplekta, ko ražotājs laidis tirgū kā vienu montāžai gatavu komplektu;

23)

“tirgus uzraudzības iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par tirgus uzraudzības veikšanu tās teritorijā;

24)

“atsaukšana” ir jebkāds pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ ražojumu, kas jau darīts pieejams tiešajam lietotājam;

25)

“izņemšana” ir jebkāds pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka ražojums no piegādes ķēdes tiek darīts pieejams tirgū;

26)

“Eiropas vienotā gaisa telpa” ir gaisa telpa virs teritorijas, uz ko attiecas Līgumi, kā arī jebkura cita gaisa telpa, kurai dalībvalstis piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 551/2004 (13) saskaņā ar minētās regulas 1. panta 3. punktu;

27)

“tālvadības pilots” ir fiziska persona, kas atbildīga par UA lidojuma drošu vadīšanu, proti, manuāli apkalpo lidojuma vadības ierīces vai – ja bezpilota gaisa kuģis lido automātiski – pārrauga tā kursu un saglabā spēju jebkurā brīdī iejaukties un mainīt kursu;

28)

“maksimālā pacelšanās masa” (“MTOM”) ir maksimālā UA masa (ieskaitot derīgo kravu un degvielu), kuru noteicis ražotājs vai būvētājs un ar kuru UA drīkst ekspluatēt;

29)

“lietderīgā slodze” ir instruments, mehānisms, ierīce, daļa, aparāts, piederums vai papildierīce, tostarp sakaru ierīce, kas ir uzstādīta gaisa kuģī vai piestiprināta tam, un ko izmanto vai ko paredzēts izmantot, ekspluatējot vai vadot gaisa kuģi lidojuma laikā, un kas nav gaisa kuģa korpusa, dzinēja vai propellera daļa;

30)

““seko man” režīms” ir UAS ekspluatācijas režīms, kurā bezpilota gaisa kuģis pastāvīgi seko tālvadības pilotam iepriekš noteiktā rādiusā;

31)

“tiešā attālā identifikācija” ir sistēma, kas nodrošina vietēju informācijas pārraidi par ekspluatēto UA, tostarp UA marķējumu, lai šo informāciju varētu iegūt bez tiešas fiziskas piekļuves UA;

32)

“vietzinīgums” ir funkcija, kas, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem datiem, konstatē iespējamu gaisa telpas ierobežojumu pārkāpumu un brīdina tālvadības pilotus, lai tie varētu veikt tūlītēju un efektīvu rīcību minētā pārkāpuma novēršanai;

33)

“akustiskās jaudas līmenis LWA ” ir A-izsvarotā skaņas jauda decibelos (dB) attiecībā pret 1 pikovatu (pW), kā noteikts standartā EN ISO 3744:2010;

34)

“izmērītais akustiskās jaudas līmenis” ir akustiskās jaudas līmenis, kas noteikts, veicot pielikuma 13. daļā noteiktos mērījumus; izmērītās vērtības var noteikt vai nu no iekārtas tipa viena UA pārauga, vai no vidējā UA skaita;

35)

“garantētais akustiskās jaudas līmenis” ir akustiskās jaudas līmenis, ko nosaka saskaņā ar pielikuma 13. daļas prasībām, ņemot vērā neprecizitātes ražojumu atšķirību un mērīšanas procedūru dēļ, kā arī, ja ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kurš veic uzņēmējdarbību Kopienā, apliecina, ka šis līmenis nav pārsniegts saskaņā ar piemērotajiem un tehniskajā dokumentācijā minētajiem tehniskajiem līdzekļiem;

36)

“karāšanās gaisā” ir palikšana gaisā vienā un tajā pašā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā;

37)

“cilvēku pulcēšanās” ir saieti, kur cilvēki nespēj izkļūt no klātesošo cilvēku blīvuma.

II NODAĻA

Ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā paredzētas UAS un attālās identifikācijas papildierīces

1. DAĻA

Prasības ražojumiem

4. pants

Prasības

1.   Ražojumi, kas minēti 2. panta 1. punktā, atbilst pielikuma 1.–6. daļā izklāstītajām prasībām.

2.   UAS, kas nav rotaļlietas Direktīvas 2009/48/EK nozīmē, atbilst Direktīvā 2006/42/EK norādītajām attiecīgajām veselības aizsardzības un drošības prasībām tikai attiecībā uz riskiem, kuri nav saistīti ar UA lidojumu drošumu.

3.   Jebkādus programmatūras atjauninājumus ražojumiem, kas jau ir darīti pieejami tirgū, drīkst veikt tikai tad, ja šādi atjauninājumi neietekmē ražojuma atbilstību.

5. pants

Ražojumu pieejamība tirgū un to brīva aprite

1.   Ražojumus dara pieejamus Savienības tirgū tikai tad, ja tie atbilst šīs nodaļas prasībām un neapdraud personu veselību un drošību, mājdzīvniekus vai īpašumu.

2.   Dalībvalstis saistībā ar šīs nodaļas aptvertajiem aspektiem neliedz, neierobežo un nekavē darīt pieejamus tirgū tādus ražojumus, kas atbilst šai nodaļai.

2. DAĻA

Ekonomikas dalībnieku pienākumi

6. pants

Ražotāju pienākumi

1.   Laižot savus ražojumus Savienības tirgū, ražotāji nodrošina, ka tie ir projektēti un ražoti atbilstoši pielikuma 1.–6. daļā norādītajām prasībām.

2.   Ražotāji sagatavo 17. pantā paredzēto tehnisko dokumentāciju un veic 13. pantā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina tās veikšanu, izmantojot ārpakalpojumu.

Ja šajā atbilstības novērtēšanas procedūrā ir pierādīts, ka ražojums atbilst pielikuma 1.–6. daļā norādītajām prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi.

3.   Ražotāji glabā tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc ražojuma laišanas tirgū.

4.   Ražotāji nodrošina, lai būtu procedūras, kā nodrošināt pastāvīgu atbilstību šai nodaļai sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā ražojuma konstrukcijas, raksturlielumu vai programmatūras izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai tehniskajās specifikācijās, atsaucoties uz kurām deklarēta ražojuma atbilstība.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar ražojuma radīto apdraudējumu, ražotāji patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu ražojumu un atsauktu ražojumu reģistrēšanu, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

5.   UAS ražotāji nodrošina, ka uz UA ir norādīts tips Lēmuma 768/2008/EK nozīmē un unikāls sērijas numurs, kas nodrošina tā identifikāciju un atbilst pielikuma attiecīgajā 2.–4. daļā norādītajām prasībām, ja piemērojamas. Attālās identifikācijas papildierīču ražotāji nodrošina, ka uz attālās identifikācijas papildierīces ir norādīts tips un unikāls sērijas numurs, kas nodrošina tās identifikāciju un atbilst pielikuma 6. daļā norādītajām prasībām. Abos gadījumos ražotāji nodrošina, ka unikāls sērijas numurs ir arī norādīts ES atbilstības deklarācijā vai vienkāršotajā ES atbilstības deklarācijā, kas minēta 14. pantā.

6.   Ražotāji uz ražojuma norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi, tīmekļa vietnes adresi un pasta adresi, kuru var izmantot saziņai ar tiem, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz ražojuma iepakojuma vai tam pievienotā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, ko var izmantot saziņai ar ražotāju. Kontaktinformāciju norāda tiešajiem lietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

7.   Ražotāji nodrošina, ka ražojumam ir pievienota pielikuma 1.–6. daļā paredzētā rokasgrāmata un informatīvais paziņojums patērētājiem un citiem tiešajiem lietotājiem viegli saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Minētā rokasgrāmata un informatīvais paziņojums, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs, saprotams un salasāms.

8.   Ražotāji nodrošina, ka katram ražojumam ir pievienota ES atbilstības deklarācijas kopija vai vienkāršota ES atbilstības deklarācija. Ja tiek nodrošināta vienkāršota ES atbilstības deklarācija, tajā norāda precīzu interneta adresi, kurā var iegūt pilnīgu ES atbilstības deklarācijas tekstu.

9.   Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka ražojumi, kurus tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai nodaļai, nekavējoties veic korektīvos pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu ražojuma atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Ja ražojums rada risku, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi ražojumu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem, kā arī to rezultātiem.

10.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu ražojuma atbilstību šai direktīvai. Viņi pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkurā pasākumā, kas tiek veiks, lai novērstu riskus, kurus rada ražojums, ko viņi ir laiduši tirgū.

7. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.   Ražotājs ar rakstisku pilnvarojumu var iecelt pilnvaroto pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 6. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un 6. panta 2. punktā minētās tehniskās dokumentācijas sagatavošana.

2.   Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarojumā. Pilnvarojums pilnvarotajam pārstāvim dod iespēju veikt vismaz šādas darbības:

a)

10 gadus pēc ražojuma laišanas Savienības tirgū glabāt ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai tās būtu pieejamas valsts tirgus uzraudzības iestādēm;

b)

pēc tirgus uzraudzības iestādes vai robežkontroles iestādes pamatota pieprasījuma sniegt attiecīgajai iestādei visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu ražojuma atbilstību;

c)

pēc tirgus uzraudzības iestādes vai robežkontroles iestādes pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, kas tiek veikti, lai novērstu to ražojumu neatbilstību un radītos drošības riskus, uz kuriem attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

8. pants

Importētāju pienākumi

1.   Importētāji Savienības tirgū laiž tikai tādus ražojumus, kas atbilst šajā nodaļā norādītajām prasībām.

2.   Pirms ražojuma laišanas tirgū importētāji pārliecinās, ka:

a)

ražotājs ir veicis pienācīgu atbilstības novērtēšanas procedūru, kas minēta 13. pantā;

b)

ražotājs ir sagatavojis 17. pantā minēto tehnisko dokumentāciju;

c)

uz ražojuma ir CE zīme un, ja nepieciešams, UA klases identifikācijas marķējums un norāde par akustiskās jaudas līmeni;

d)

ražojumam ir pievienoti 6. panta 7. un 8. punktā minētie dokumenti;

e)

ražotājs ir izpildījis 6. panta 5. un 6. punktā norādītās prasības.

Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesli uzskatīt, ka ražojums neatbilst pielikuma 1.–6. daļā norādītajām prasībām, tas nelaiž ražojumu tirgū, kamēr nav panākta ražojuma atbilstība. Turklāt, ja ražojums rada risku patērētāju un trešo pušu veselībai un drošībai, importētājs par to informē ražotāju un kompetentās valsts iestādes.

3.   Importētāji uz ražojuma norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi, tīmekļa vietnes un pasta adresi, kuru var izmantot saziņai ar tiem, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz ražojuma iepakojuma vai tam pievienotā dokumentā. Kontaktinformācija ir tiešajiem lietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

4.   Importētāji nodrošina, ka ražojumam ir pievienota pielikuma 1.–6. daļā paredzētā rokasgrāmata un informatīvais paziņojums patērētājiem un citiem tiešajiem lietotājiem viegli saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Minētā rokasgrāmata un informatīvais paziņojums, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs, saprotams un salasāms.

5.   Importētāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par ražojumu, tā glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tā atbilstību 4. pantā izklāstītajām prasībām.

6.   Ja saistībā ar ražojuma radītiem riskiem tiek uzskatīts par lietderīgu, importētāji tiešo lietotāju un trešo pušu veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic to ražojumu paraugu testēšanu, kas darīti pieejami tirgū, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgus ražojumus un ražojumu atsaukumus, kā arī pastāvīgi informē izplatītājus par jebkādu šādu uzraudzību.

7.   Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties veic korektīvos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu ražojuma atbilstību vai, ja vajadzīgs, lai ražojumu izņemtu no tirgus vai atsauktu to. Turklāt, ja ražojums rada risku, importētāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi ražojumu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

8.   Importētāji 10 gadus pēc ražojuma laišanas tirgū glabā ES atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, ka minētajām iestādēm pēc pieprasījuma ir pieejama tehniskā dokumentācija.

9.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma importētāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu ražojuma atbilstību. Viņi pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkurā pasākumā, kas tiek veiks, lai novērstu riskus, kurus rada ražojums, ko viņi ir laiduši tirgū.

9. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Darot ražojumu pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šajā nodaļā norādītās prasības.

2.   Pirms ražojums tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārbauda, vai uz ražojuma ir CE zīme un attiecīgā gadījumā UA klases identifikācijas marķējums un norāde par akustiskās jaudas līmeni, vai ir pievienoti 6. panta 7. un 8. punktā minētie dokumenti un vai ražotājs un importētājs ir izpildījuši 6. panta 5. un 6. punktā un 8. panta 3. punktā izklāstītās prasības.

Izplatītāji nodrošina, ka ražojumam ir pievienota pielikuma 1.–6. daļā paredzētā rokasgrāmata un informatīvais paziņojums patērētājiem un citiem tiešajiem lietotājiem viegli saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Minētā rokasgrāmata un informatīvais paziņojums, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs, saprotams un salasāms.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka ražojums neatbilst 4. pantā norādītajām prasībām, tas nedara ražojumu pieejamu tirgū, kamēr nav panākta ražojuma atbilstība. Turklāt, ja ražojums rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī kompetentās tirgus uzraudzības iestādes.

3.   Izplatītāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par ražojumu, tā glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tā atbilstību 4. pantā izklāstītajām prasībām.

4.   Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, pārliecinās, ka tiek veikti korektīvie pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu minētā ražojuma atbilstību vai, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus vai atsauktu to. Turklāt, ja ražojums rada risku, importētāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi ražojumu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

5.   Izplatītāji pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma sniedz papīra vai elektroniskā formātā visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu ražojuma atbilstību. Viņi pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkurā pasākumā, kas tiek veikts, lai novērstu riskus, kurus rada ražojums, ko viņi ir darījuši pieejamu tirgū.

10. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumi attiecas uz importētājiem un izplatītājiem

Saskaņā ar šo nodaļu importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju, un tiem ir jāpilda 6. pantā noteiktie ražotāju pienākumi, ja tie laiž tirgū kādu ražojumu ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai izmaina jau tirgū laistu ražojumu tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šīs nodaļas prasībām.

11. pants

Ekonomikas dalībnieku identifikācija

1.   Ekonomikas dalībnieki tirgus uzraudzības iestādēm pēc pieprasījuma identificē:

a)

visus ekonomikas dalībniekus, kuri tiem piegādājuši ražojumu;

b)

visus ekonomikas dalībniekus, kuriem tie piegādājuši ražojumu.

2.   Ekonomikas dalībniekam jāspēj sniegt 1. punktā minētā informācija:

a)

10 gadus pēc tam, kad ražojums tiem ir ticis piegādāts;

b)

10 gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši ražojumu.

3. DAĻA

Ražojuma atbilstība

12. pants

Pieņēmums par atbilstību

Ražojumus, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem pielikuma 1.–6. daļā norādītajām prasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

13. pants

Atbilstības novērtēšanas procedūras

1.   Ražotājs veic ražojuma atbilstības novērtēšanu, izmantojot vienu no turpmāk minētajām procedūrām, lai noteiktu tā atbilstību pielikuma 1.–6. daļā norādītajām prasībām. Atbilstības novērtēšanā ņem vērā visus paredzētos un paredzamos ekspluatācijas apstākļus.

2.   Atbilstības novērtēšanas veikšanai pieejamās procedūras ir šādas:

a)

iekšējā ražošanas kontrole, kā norādīts pielikuma 7. daļā, ja novērtē ražojuma atbilstību pielikuma 1., 5. vai 6. daļā norādītajām prasībām, ar noteikumu, ka ražotājs ir piemērojis saskaņotos standartus, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, visām prasībām, kam minētie standarti pastāv;

b)

ES tipa pārbaude, kurai seko atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, kā norādīts pielikuma 8. daļā;

c)

atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu, kā norādīts pielikuma 9. daļā, izņemot gadījumu, kad novērtē tāda ražojuma atbilstību, kas ir rotaļlieta Direktīvas 2009/48/EK nozīmē.

14. pants

ES atbilstības deklarācija

1.   ES atbilstības deklarācijā, kas minēta 6. panta 8. punktā, norāda, ka ražojuma atbilstība pielikuma 1.–6. daļā norādītajām prasībām ir pierādīta, un attiecībā uz UAS norāda tās klasi.

2.   ES atbilstības deklarācijai ir pielikuma 11. daļā sniegtā parauga struktūra, tajā ir minētajā daļā norādītie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. EK atbilstības deklarāciju tulko tajā valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kuras tirgū ražojums ir laists vai padarīts pieejams.

3.   Vienkāršotai ES atbilstības deklarācijai, kas minēta 6. panta 8. punktā, ir pielikuma 12. daļā norādītie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā ražojumu laiž tirgū vai dara pieejamu tirgū. Pilnīgs ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē, kura minēta vienkāršotajā ES atbilstības deklarācijā, valodā vai valodās, ko noteikusi tā dalībvalsts, kuras tirgū ražojums tiek laists vai darīts pieejams.

4.   Ja uz ražojumu attiecas vairāk nekā viens Savienības akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecība uz visiem šādiem Savienības aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.

5.   Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par ražojuma atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

15. pants

CE zīmes izmantošanas vispārējie principi

Uz CE zīmi attiecas vispārīgie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

16. pants

CE zīmes, paziņotās struktūras identifikācijas numura, UAS klases identifikācijas marķējuma un norāde par akustiskās jaudas līmeni uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

1.   CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek uz ražojuma vai uz tam pievienotās datu plāksnes. Ja tas nav iespējams vai nodrošināms ražojuma izmēra dēļ, to uzliek uz iepakojuma.

2.   UA klases identifikācijas marķējumu redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek uz UA un tā iepakojuma, un tā augstums ir vismaz 5 mm. Aizliegts uzlikt marķējumu, zīmes un uzrakstus, ko trešās personas var sajaukt ar klases identifikācijas marķējumu pēc nozīmes vai formas.

3.   Norādi par akustiskās jaudas līmeni, kā norādīts pielikuma 14. daļā, attiecīgā gadījumā redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek uz UA, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams vai nav nodrošināms ražojuma izmēra dēļ, un uz tā iepakojuma.

4.   CE zīmi un attiecīgā gadījumā norādi par akustiskās jaudas līmeni un UA klases identifikācijas marķējumu uzliek pirms ražojuma laišanas tirgū.

5.   Pēc CE zīmes norāda paziņotās struktūras identifikācijas numuru, ja tiek piemērota pielikuma 9. daļā norādītā atbilstības novērtēšanas procedūra.

Paziņotās struktūras identifikācijas numuru uzliek pati paziņotā struktūra, vai pēc tās norādījumiem to uzliek ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

6.   Dalībvalstis izmanto spēkā esošos mehānismus, lai nodrošinātu CEzīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un attiecīgi rīkojas minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumā.

17. pants

Tehniskā dokumentācija

1.   Tehniskajā dokumentācijā ietver visus attiecīgos datus un sīku informāciju par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu, ka ražojums atbilst pielikuma 1.–6. daļā norādītajām prasībām. Tajā ietver vismaz pielikuma 10. daļā norādītos elementus.

2.   Tehnisko dokumentāciju sagatavo pirms ražojuma laišanas tirgū, un to pastāvīgi atjaunina.

3.   Tehnisko dokumentāciju un korespondenci, kas attiecas uz jebkuru ES tipa pārbaudes procedūru, vai ražotāja kvalitātes sistēmas novērtējumu sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā paziņotā struktūra ir reģistrēta, vai citā minētajai struktūrai pieņemamā valodā.

4.   Ja tehniskā dokumentācija neatbilst šā panta 1., 2. vai 3. punktam, tirgus uzraudzības iestāde var prasīt ražotājam vai importētājam, lai tie uz sava rēķina noteiktā laikā veic pārbaudi, izmantojot tādas struktūras pakalpojumus, kas ir pieņemama tirgus uzraudzības iestādei, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību pielikuma 1.–6. daļā norādītajām prasībām, kuras uz to attiecas.

4. DAĻA

Atbilstības novērtēšanas struktūru paziņošana

18. pants

Paziņošana

Dalībvalstis Komisijai un pārējām dalībvalstīm paziņo struktūras, kas pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar šo nodaļu.

19. pants

Paziņojošās iestādes

1.   Dalībvalstis izraugās pilnvarojošo iestādi, kas ir atbildīga par tādu procedūru izveidi un veikšanu, kuras nepieciešamas, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras un uzraudzītu pilnvarotās iestādes, tostarp to atbilstību 24. pantam.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un pārraudzību veic kāda valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē.

3.   Ja paziņojošā iestāde 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai pārraudzīšanu deleģē vai kā citādi uztic veikt kādai struktūrai, kas nav valsts pārvaldes iestāde, šī iestāde ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 20. pantā noteiktajām prasībām. Turklāt šai struktūrai ir jābūt spējīgai uzņemties no tās darbībām izrietošās saistības.

4.   Paziņojošā iestāde uzņemas pilnu atbildību par 3. punktā minētās struktūras veiktajiem uzdevumiem.

20. pants

Prasības paziņojošajām iestādēm

1.   Paziņojošā iestāde:

a)

ir izveidota tā, ka nav nekādu interešu konfliktu ar atbilstības novērtēšanas struktūrām;

b)

ir organizēta un darbojas tā, lai nodrošinātu savu darbību objektivitāti un taisnīgumu;

c)

ir organizēta tā, lai visus lēmumus par atbilstības izvērtēšanas struktūras paziņošanu pieņemtu kompetentas personas, kas nav tās pašas personas, kuras veikušas izvērtēšanu;

d)

nepiedāvā un neveic darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras, vai konsultāciju pakalpojumus, kuri pamatojas uz komerciāliem vai konkurences apsvērumiem;

e)

nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti;

f)

nodarbina pietiekamu skaitu kompetentu darbinieku tās pienākumu pienācīgai izpildei.

21. pants

Informēšanas pienākums attiecībā uz paziņojošajām iestādēm

1.   Dalībvalstis informē Komisiju par savām atbilstības novērtēšanas struktūru novērtēšanas un paziņošanas procedūrām un paziņoto struktūru pārraudzīšanas procedūrām, kā arī par jebkādām pārmaiņām šajās procedūrās.

2.   Komisija šo informāciju dara publiski pieejamu.

22. pants

Prasības paziņotajām struktūrām

1.   Attiecībā uz paziņošanu atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 2. līdz 11. punkta prasībām.

2.   Atbilstības novērtēšanas struktūru izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.

3.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas, kuru tā novērtē.

Struktūru, kas pieder uzņēmumu asociācijai vai profesionālajai federācijai, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti tās novērtējamo ražojumu projektēšanā, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, lietošanā vai apkopē, var uzskatīt par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesamība.

4.   Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav novērtējamā ražojuma projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī minēto personu pārstāvji. Tas neliedz izmantot novērtēto ražojumu, kas ir vajadzīgs atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, vai izmantot šādu ražojumu personīgiem mērķiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav tieši iesaistīti šā ražojuma projektēšanā, ražošanā vai izgatavošanā, tirdzniecībā, uzstādīšanā, izmantošanā vai apkopē, kā arī nepārstāv minētajās darbībās iesaistītās personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā viņu lēmumu neatkarībai vai godīgumam attiecībā uz atbilstības novērtēšanas darbībām, attiecībā uz kurām viņi ir paziņotā struktūra. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras gādā, ka to filiāļu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmē to veikto atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu.

5.   Atbilstības novērtēšanas struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo godprātību un ar vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā, un tās ir brīvas no jebkāda jo īpaši finansiāla spiediena un pamudinājumiem, kas varētu ietekmēt to lēmumus vai to veikto atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, jo īpaši attiecībā uz tādām personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

6.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti pielikuma 8. vai 9. daļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas struktūra vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas struktūras rīcībā vienmēr un visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un visiem ražojumu veidiem vai kategorijām, saistībā ar ko tā ir paziņota, ir:

a)

darbinieki ar tehniskajām zināšanām un pietiekamu un piemērotu pieredzi atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanā;

b)

to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot šo procedūru pārredzamību un atkārtojamības iespēju; ieviesta pienācīga politika un procedūras, ar ko uzdevumus, kurus struktūra veic kā paziņotā struktūra, nodala no citām darbībām;

c)

tādas procedūras darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgā ražojuma sarežģītības pakāpi un to, vai attiecīgajos uzņēmumos ir masveida vai sērijveida ražošana.

Atbilstības novērtēšanas struktūrai ir līdzekļi, kas nepieciešami, lai pienācīgi veiktu ar atbildības novērtēšanas darbībām saistītos tehniskos un administratīvos uzdevumus, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam vai iekārtām.

7.   Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir:

a)

pienācīga tehniskā un profesionālā apmācība, kas aptver visas atbilstības novērtēšanas darbības, attiecībā uz kurām atbilstības novērtēšanas struktūra ir tikusi paziņota,

b)

pietiekamas zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un pietiekams pilnvarojums veikt šo novērtēšanu,

c)

atbilstīgas zināšanas un sapratne par prasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos;

d)

spēja sagatavot ES tipa pārbaudes sertifikātus vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus, dokumentāciju un ziņojumus, kuros pierādīts, ka novērtēšana ir veikta.

8.   Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākās vadības un par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu atbildīgo darbinieku objektivitāte.

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas struktūras augstākā līmeņa vadība un par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu atbildīgie darbinieki, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9.   Atbilstības novērtēšanas struktūrām ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība, ja vien atbildību neuzņemas dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

10.   Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki glabā dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kura iegūta, veicot uzdevumus saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļu vai noteikumiem valsts tiesību aktos, ar ko tās īsteno, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

11.   Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām, reglamentējošām darbībām UAS jomā un frekvenču plānošanu, un saskaņā ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalās šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes minētās darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

23. pants

Pieņēmums par paziņoto struktūru atbilstību

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 22. panta prasībām, ciktāl piemērojamie saskaņotie standarti aptver minētās prasības.

24. pants

Paziņoto struktūru filiāles un apakšlīgumu slēgšana

1.   Ja paziņotā struktūra par konkrētu ar atbilstības novērtēšanu saistītu uzdevumu veikšanu slēdz apakšlīgumus vai tiem izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai filiāle atbilst 22. panta prasībām, un attiecīgi informē pilnvarojošo iestādi.

2.   Paziņotās struktūras uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju vai filiāļu veiktajiem uzdevumiem neatkarīgi no tā, kur tie veic uzņēmējdarbību.

3.   Par kādām darbībām slēgt apakšlīgumu vai tās veikt filiāle var tikai tad, ja klients tam piekrīt.

4.   Paziņotās struktūras glabā attiecīgos dokumentus par apakšuzņēmēja vai filiāles kvalifikāciju novērtēšanu un darbu, ko tie veikuši atbilstīgi pielikuma 8. un 9. daļai, lai tie būtu pieejami paziņojošajām iestādēm.

25. pants

Paziņošanas pieteikums

1.   Atbilstības novērtēšanas struktūra iesniedz paziņošanas pieteikumu paziņojošajai iestādei tajā dalībvalstī, kur tā veic uzņēmējdarbību.

2.   Paziņošanas pieteikumam pievieno aprakstu par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem un ražojumu, attiecībā uz kuru struktūra sevi paziņo par kompetentu, kā arī valsts akreditācijas struktūras izsniegtu akreditācijas sertifikātu, kas apliecina, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 22. pantā norādītajām prasībām.

26. pants

Paziņošanas procedūra

1.   Paziņojošās iestādes var paziņot tikai tādas atbilstības novērtēšanas struktūras, kas atbilst 22. pantā norādītajām prasībām.

2.   Tās paziņo atbilstības novērtēšanas struktūras Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot Komisijas izstrādāto un pārvaldīto elektronisko paziņošanas sistēmu.

3.   Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem un attiecīgo ražojumu un saistīto akreditācijas sertifikātu.

4.   Attiecīgā struktūra paziņotās struktūras darbības var veikt tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis divu nedēļu laikā no paziņošanas nav paudušas iebildumus.

5.   Šajā regulā par paziņotu struktūru uzskata tikai šādu struktūru.

6.   Paziņojošā iestāde Komisijai un pārējām dalībvalstīm paziņo par jebkādiem attiecīgiem turpmākiem grozījumiem paziņojumā.

27. pants

Paziņoto struktūru identifikācijas numuri un saraksti

1.   Komisija katrai paziņotajai struktūrai piešķir identifikācijas numuru.

2.   Tikai vienu šādu numuru tā piešķir arī tad, ja struktūra ir paziņota saskaņā ar vairākiem Savienības tiesību aktiem.

3.   Komisija dara publiski pieejamu to struktūru sarakstu, kas paziņotas saskaņā ar šo regulu, tostarp tām piešķirtos identifikācijas numurus un darbības, attiecībā uz kurām tās ir paziņotas.

Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

28. pants

Grozījumi paziņojumos

1.   Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 22. pantā noteiktajām prasībām vai nespēj pildīt savus pienākumus, paziņojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā struktūra neatbilst prasībām vai nespēj pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.   Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai atsaukts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņojošā dalībvalsts veic tādus attiecīgos pasākumus, kas nodrošina, ka minētās struktūras dokumentus apstrādā cita paziņotā struktūra vai arī tie tiek glabāti, lai pēc pieprasījuma būtu pieejami atbildīgajām paziņojošajām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm.

29. pants

Paziņoto struktūru kompetences apstrīdēšana

1.   Komisija izmeklē visus gadījumus, kad tai ir radušās šaubas vai tai ir ziņots par šaubām attiecībā uz kādas paziņotās struktūras kompetenci vai tās spēju joprojām pildīt uz to attiecinātās prasības un pienākumus.

2.   Paziņojošā dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju, kas saistīta ar attiecīgās paziņotās struktūras paziņošanas pamatojumu vai šīs struktūras kompetences saglabāšanu.

3.   Komisija gādā, ka visa izmeklēšanas gaitā saņemtā sensitīvā informācija tiek apstrādāta konfidenciāli.

4.   Ja Komisija noskaidro, ka paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst paziņojuma prasībām, tā attiecīgi informē paziņojošo dalībvalsti un lūdz tai veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, tostarp – vajadzības gadījumā – paziņojuma atsaukšanu.

30. pants

Paziņoto struktūru darba pienākumi

1.   Paziņotās struktūras veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļā paredzētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

2.   Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot uzņēmējiem lieku slogu. Atbilstības novērtēšanas struktūras īsteno savas darbības, pienācīgi ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgā ražojuma sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

To darot, tās tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai UA vai UAS atbilstu šai regulai.

3.   Ja paziņotā struktūra konstatē, ka ražotājs nav izpildījis pielikuma 1.–6. daļā vai atbilstīgajos saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās izklāstītās prasības, tā pieprasa ražotājam veikt attiecīgos korektīvos pasākumus un neizdod ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

4.   Ja, uzraugot atbilstību pēc ES tipa pārbaudes sertifikāta vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma izdošanas, paziņotā struktūra konstatē, ka ražojums vairs nav atbilstīgs, tā pieprasa ražotājam veikt attiecīgos korektīvos pasākumus un vajadzības gadījumā aptur vai anulē ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

5.   Ja netiek veikti koriģējošie pasākumi vai tie nedod vēlamo rezultātu, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc ES tipa pārbaudes sertifikātus vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus.

31. pants

Paziņoto struktūru lēmumu pārsūdzēšana

Paziņotās struktūras nodrošina, ka ir pieejama pārredzama un pieejama pārsūdzības procedūra pret to lēmumiem.

32. pants

Paziņoto struktūru pienākumi informācijas sniegšanā

1.   Paziņotās struktūras informē paziņojošo iestādi par:

a)

ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu attiecīgi saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļas prasībām;

b)

apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu vai nosacījumus;

c)

no tirgus uzraudzības iestādēm saņemtiem pieprasījumiem pēc informācijas par atbilstības novērtēšanas darbībām;

d)

to paziņošanas tvērumā veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām un jebkādām citām darbībām, arī pārrobežu darbībām un apakšuzņēmumu līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

2.   Paziņotās struktūras saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļas prasībām sniedz citām struktūrām, kas paziņotas atbilstīgi šai nodaļai un kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras aptver tās pašas UA vai UAS kategorijas, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un, pēc pieprasījuma, arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

3.   Paziņotās struktūras veic informēšanas pienākumus saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļu.

33. pants

Pieredzes apmaiņa

Komisija gādā, lai tiktu organizēta pieredzes apmaiņa starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par paziņošanas politiku.

34. pants

Paziņoto struktūru koordinācija

1.   Komisija nodrošina, ka tiek izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo nodaļu, un ka tā pienācīgi tiek īstenota paziņoto struktūru nozares grupas veidā.

2.   Paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalās minētās grupas darbā.

5. DAĻA

Savienības tirgus uzraudzība, Savienības tirgū ienākošo ražojumu pārbaude un Savienības drošības procedūra

35. pants

Savienības tirgus uzraudzība un Savienības tirgū ienākošo ražojumu pārbaude

1.   Dalībvalstis organizē un veic Savienības tirgū laisto ražojumu uzraudzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 3. punktu un 16.–26. pantu.

2.   Dalībvalstis organizē un veic Savienības tirgū ienākošo ražojumu pārbaudes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 5. punktu un 27., 28. un 29. pantu.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka to tirgus uzraudzības un robežkontroles iestādes sadarbojas drošības jautājumu jomā ar kompetentajām iestādēm, kas norīkotas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 17. pantu, un izveido attiecīgus saziņas un koordinācijas mehānismus starp tām, vislabākajā veidā izmantojot informāciju, kura ietverta atgadījumu ziņošanas sistēmā, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 376/2014 (14), un informācijas sistēmās, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 765/2008 22. un 23. pantā.

36. pants

Procedūra darbībām ar ražojumiem, kuri rada apdraudējumu valsts līmenī

1.   Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka ražojums rada risku cilvēku veselībai vai drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, ko aptver šī nodaļa, tās veic attiecīgā ražojuma novērtējumu, aptverot visas šajā nodaļā noteiktās piemērojamās prasības. Attiecīgie ekonomikas dalībnieki minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka ražojums neatbilst šīs nodaļas prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgo ekonomikas dalībnieku veikt visas atbilstīgās koriģējošās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu ražojuma atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli apdraudējumam tos izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā pienācīgajā termiņā.

Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi informē attiecīgo paziņoto struktūru.

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.   Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība nav vērojama tikai to valsts teritorijā, tās Komisiju un pārējās dalībvalstis informē par izvērtēšanas rezultātiem un par darbībām, ko tās pieprasījušas ekonomikas dalībniekam veikt.

3.   Ekonomikas dalībnieks nodrošina, ka visi piemērotie korektīvie pasākumi tiek veikti attiecībā uz visiem attiecīgajiem ražojumiem, kurus tas darījis pieejamus visā Savienības tirgū.

4.   Ja attiecīgais ekonomikas dalībnieks 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka ražojums tiek darīts pieejams valsts tirgū, izņemts no tirgus vai atsaukts.

Par šiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.   Šā panta 4. punktā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgā ražojuma identificēšanai, datus par tā izcelsmi, neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā ekonomikas dalībnieka viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība nav saistīta ar kādu no šādiem cēloņiem:

a)

ražojuma neatbilstību 4. pantā izklāstītajām prasībām;

b)

trūkumi 12. pantā minētajos saskaņotajos standartos.

6.   Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem pieņemtajiem pasākumiem un sniedz visu papildu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar attiecīgā ražojuma neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt pieņemtajam valsts pasākumam, informē par saviem iebildumiem.

7.   Ja trijos mēnešos pēc 5. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav iebildusi pret kādas dalībvalsts veiktu pagaidu pasākumu, minēto pasākumu uzskata par pamatotu.

8.   Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo ražojumu nekavējoties tiek veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi, piemēram, ražojuma izņemšana no tirgus.

37. pants

Savienības drošības procedūra

1.   Ja, pabeidzot 36. panta 3. un 4. punktā aprakstīto procedūru, pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu ir izteikti iebildumi vai ja Komisija uzskata, ka kāds valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai ekonomikas dalībniekiem un valsts pasākumu izvērtē. Balstoties uz šā izvērtējuma rezultātiem, Komisija lemj, vai valsts pasākums ir pamatots.

Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un to nekavējoties paziņo gan tām, gan attiecīgajam ekonomikas dalībniekam vai ekonomikas dalībniekiem.

2.   Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgā ražojuma izņemšanu vai atsaukšanu no sava tirgus, un par to attiecīgi informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek atzīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts šādu pasākumu atceļ.

3.   Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un ražojuma neatbilstība ir saistāma ar trūkumiem saskaņotajos standartos, kā minēts šīs regulas 36. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

38. pants

Atbilstīgs ražojums, kas rada risku

1.   Ja dalībvalsts pēc novērtējuma veikšanas saskaņā ar 36. panta 1. punktu secina, ka, lai gan ražojums atbilst šai nodaļai, tas rada risku cilvēku veselībai vai drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, ko aptver šī nodaļa, tā pieprasa attiecīgajam ekonomikas dalībniekam veikt visus attiecīgos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka attiecīgais ražojums, kad tas tiek laists tirgū, vairs nerada šo risku, vai lai samērīgi riskam ražojumu izņemtu no tirgus vai atsauktu šīs dalībvalsts noteiktā pienācīgā termiņā.

2.   Ekonomikas dalībnieks nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem ražojumiem, kurus tas darījis pieejamus tirgū Savienības tirgū.

3.   Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus, kas nepieciešami attiecīgā ražojuma identificēšanai, datus par tā izcelsmi un piegādes ķēdi, konkrētā riska veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.

4.   Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai dalībniekiem un novērtē valsts veiktos pasākumus. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir vai nav pamatots, un attiecīgā gadījumā ierosina pienācīgus pasākumus.

5.   Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un to nekavējoties paziņo gan tām, gan attiecīgajam ekonomikas dalībniekam vai ekonomikas dalībniekiem.

39. pants

Formāla neatbilstība

1.   Neskarot 36. pantu, ja dalībvalsts attiecībā uz šajā nodaļā aptvertajiem ražojumiem konstatē kādu no turpmāk norādītajām neatbilstībām, tā pieprasa attiecīgajam ekonomikas dalībniekam attiecīgo neatbilstību novērst:

a)

CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs regulas 15. vai 16. pantu;

b)

CE zīme vai tips nav uzlikts;

c)

paziņotās struktūras identifikācijas numurs, ja piemēro pielikuma 9. daļā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru, ir uzlikts, pārkāpjot 16. pantu, vai tas nav uzlikts vispār;

d)

UA klases identifikācijas marķējums nav uzlikts;

e)

norāde par akustiskās jaudas līmeni nav uzlikta gadījumā, kad tā ir bijusi vajadzīga;

f)

sērijas numurs nav uzlikts vai ir nepareizā formātā;

g)

rokasgrāmata un informatīvais paziņojums nav pieejami;

h)

ES atbilstības deklarācija nav pievienota vai nav sagatavota;

i)

ES atbilstības deklarācija nav pareizi sagatavota;

j)

tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

k)

nav norādīts ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme, tīmekļa vietnes adrese vai pasta adrese.

2.   Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu ražojumu darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tā izņemšanu vai atsaukšanu no tirgus.

III NODAĻA

UAS, kas darbojas “sertificētās” vai “specifiskās” darbību kategorijās

40. pants

Prasības UAS, kas darbojas “sertificētās” vai “specifiskās” darbību kategorijās

1.   UAS projektēšanu, ražošanu un apkopi sertificē, ja UAS atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

a)

tās raksturīgā dimensija ir 3 m vai lielāka, un tā ir paredzēta izmantošanai pār cilvēku grupām;

b)

tā ir paredzēta cilvēku pārvadāšanai;

c)

tā ir paredzēta bīstamu kravu pārvadāšanai un ir nepieciešams augsta līmeņa robustums, lai avārijas gadījumā mazinātu risku trešām personām;

d)

to izmanto “specifiskajā” ekspluatācijas kategorijā, kas definēta Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 5. pantā, un ekspluatācijas atļaujā, ko kompetentā iestāde izdod pēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 11. pantā paredzētā riska novērtējuma, ņemts vērā, ka bez UAS sertifikācijas ekspluatācijas risku nevar pietiekami mazināt.

2.   UAS, kam piemēro sertifikāciju, jāatbilst piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas Komisijas Regulās (ES) Nr. 748/2012 (15), (ES) 2015/ 640 (16) un (ES) Nr. 1321/2014 (17).

3.   Ja UAS, ko izmanto “specifiskajā” kategorijā, nav nepieciešams sertificēt saskaņā ar 1. punktu, tai ir tehniskās iespējas, kas norādītas kompetentās iestādes izdotajā darbības atļaujā vai standarta scenārijā, kurš definēts Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 pielikuma 1. papildinājumā, vai saskaņā ar vieglās UAS ekspluatanta apliecību (LUC) saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 pielikuma C daļu.

IV NODAĻA

Trešo valstu UAS ekspluatanti

41. pants

Trešo valstu UAS ekspluatanti

1.   UAS ekspluatanti, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešā valstī vai kuri atrodas trešā valstī, ievēro Īstenošanas regulu (ES) 2019/947 UAS ekspluatācijas vajadzībām vienotajā Eiropas gaisa telpā.

2.   Trešo valstu UAS ekspluatantam kompetentā iestāde ir tās pirmās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā UAS ekspluatants plāno veikt ekspluatāciju.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, tālvadības pilota kompetences vai UAS ekspluatanta apliecību, saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947, vai līdzvērtīgu dokumentu kompetentā iestāde var atzīt ekspluatācijas vajadzībām Savienībā ar noteikumu, ka:

a)

trešā valsts ir pieprasījusi šādu atzīšanu;

b)

tālvadības pilota kompetences apliecība vai UAS ekspluatanta apliecība to izdošanas valstī ir derīgi dokumenti; kā arī

c)

Komisija pēc apspriešanās ar EASA ir pārliecinājusies, ka prasības, pamatojoties uz kurām minētās apliecības ir izsniegtas, nodrošina tādu pašu drošības līmeni kā šī regula.

V NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

42. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (OV L 96, 29.3.2014., 79. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.).

(8)  Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regula (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 45. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (“Direktīva par elektronisko tirdzniecību”) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

(12)  EASA Atzinums Nr. 01/2018 “Tiesiskā regulējuma ieviešana attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatāciju “atvērtajā” un “specifiskajā” kategorijā” (RMT.0230); tas ir pieejams https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (OV L 96, 31.3.2004., 20. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (OV L 122, 24.4.2014., 18. lpp. lpp.).

(15)  Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).

(16)  Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Regula (ES) 2015/ 640 par lidojumderīguma papildu specifikācijām konkrēta veida ekspluatācijai un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 965/2012 (OV L 106, 24.4.2015., 18. lpp.).

(17)  Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

1. DAĻA

Prasības C0 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai

C0 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai (UAS) uz bezpilota gaisa kuģa (UA) ir šāds klases identifikācijas marķējums:

Image 1

C0 klases UAS atbilst šādām prasībām:

1)

MTOM, ieskaitot derīgo kravu, ir mazāka par 250 g;

2)

maksimālais ātrums horizontālā lidojumā ir 19 m/s;

3)

maksimālais sasniedzamais attālums no tālvadības pilota stacijas nepārsniedz 120 m;

4)

tālvadības pilots var to droši vadīt attiecībā uz stabilitāti, manevrējamību un datu pārraides posma veiktspēju atbilstoši ražotāja norādījumiem, kā tas ir nepieciešams visos paredzamajos ekspluatācijas apstākļos, tostarp pēc vienas vai attiecīgā gadījumā vairāku sistēmu atteices;

5)

ir projektēta un būvēta tā, lai samazinātu traumu risku cilvēkiem ekspluatācijas laikā, izvairoties no asām malām, ja vien tas tehniskā ziņā ir iespējams saskaņā ar labu projektēšanas un ražošanas praksi. Ja sistēma ir aprīkota ar propelleriem, tā ir projektēta tā, lai samazinātu tādu traumu iespējamību, ko var radīt propellera lāpstas;

6)

ir darbināma ar elektrību, un nominālais spriegums nepārsniedz 24 V līdzstrāvas (DC) vai līdzvērtīgas maiņstrāvas (AC) spriegumu; spriegums tās pieejamajās daļās nepārsniedz 24 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu; iekšējais spriegums nepārsniedz 24 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu, ja vien nav nodrošināts, ka sprieguma un strāvas kombinācija nerada risku vai kaitīgas iedarbības elektrošoku pat tad, kad UAS ir bojāta.

7)

ja tā ir aprīkota ar “seko man” režīmu un šī funkcija ir ieslēgta, tā no tālvadības pilota atrodas attālumā, kas nepārsniedz 50 m, un ļauj tālvadības pilotam atgūt vadību pār UA;

8)

ir laista tirgū kopā ar lietotāja rokasgrāmatu, kurā norādīta šāda informācija:

a)

UA parametri, tostarp, bet ne tikai:

UA klase,

UA masa (ar atsauces konfigurācijas aprakstu) un maksimālā pacelšanās masa (MTOM),

pieļaujamo derīgo kravu vispārējie raksturlielumi, kas raksturo masas lielumus, saskarnes ar UA un citi iespējamie ierobežojumi,

UA tālvadības ierīces un programmatūra,

un apraksts par UA darbību datu pārraides posma zuduma gadījumā;

b)

skaidri ekspluatācijas norādījumi;

c)

ekspluatācijas ierobežojumi (tostarp, bet ne tikai, saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un ekspluatāciju dienas/nakts laikā); kā arī

d)

atbilstošs visu ar UAS ekspluatāciju saistīto risku apraksts, kas pielāgots lietotāja vecumam.

9)

ir pievienots informatīvs paziņojums, kuru publicējusi Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) un kurā norādīti piemērojamie ierobežojumi un pienākumi, kas paredzēti Īstenošanas regulā (ES) 2019/947.

10)

Šīs daļas 4., 5. un 6. punktu nepiemēro UAS, kas ir rotaļlietas Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu nozīmē.

2. DAĻA

Prasības C1 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai

C1 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai (UAS) uz bezpilota gaisa kuģa (UA) ir šāds klases identifikācijas marķējums:

Image 2

C1 klases UAS atbilst šādām prasībām:

1)

ir izgatavota no tādiem materiāliem un ir tādas tehniskās un fizikālās īpašības, kas nodrošina, ka sadursmes gadījumā pie maksimālā ātrumā ar cilvēka galvu, uz cilvēka galvu pārnestā enerģija ir mazāka par 80 J, vai, kā alternatīva, tās MTOM ir mazāka par 900 g, ieskaitot derīgo kravu;

2)

maksimālais ātrums horizontālā lidojumā ir 19 m/s;

3)

maksimālais sasniedzamais augstums virs pacelšanās punkta nepārsniedz 120 m vai arī tā ir aprīkota ar sistēmu, kas virs virsmas vai pacelšanās punkta ierobežo augstumu līdz 120 m vai līdz tālvadības pilota izvēlētam augstumam. Ja augstumu var izvēlēties, lidojuma laikā tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija par UA augstumu virs virsmas vai pacelšanās punkta;

4)

tālvadības pilots var to droši vadīt attiecībā uz stabilitāti, manevrējamību un datu pārraides posma veiktspēju atbilstoši ražotāja norādījumiem, kā tas ir nepieciešams visos paredzamajos ekspluatācijas apstākļos, tostarp pēc vienas vai attiecīgā gadījumā vairāku sistēmu atteices;

5)

ir nepieciešamā mehāniskā izturība, ietverot visus nepieciešamos drošības faktorus, un attiecīgā gadījumā stabilitāte, lai izturētu jebkādu iedarbību, kurai tā ir pakļauta lietošanas laikā, un nerastos bojājums vai deformācija, kas varētu traucēt tās drošu lidojumu;

6)

ir projektēta un būvēta tā, lai samazinātu traumu risku cilvēkiem ekspluatācijas laikā, izvairoties no asām malām, ja vien tas tehniskā ziņā ir iespējams saskaņā ar labu projektēšanas un ražošanas praksi. Ja sistēma ir aprīkota ar propelleriem, tā ir projektēta tā, lai samazinātu tādu traumu iespējamību, ko var radīt propellera lāpstas;

7)

datu pārraides posma zuduma gadījumā tai ir droša un paredzama metode attiecībā uz UA, lai atgūtu datu pārraides posmu vai beigtu lidojumu tādā veidā, kas samazina ietekmi uz trešām personām gaisā vai uz zemes;

8)

saskaņā ar 13. daļu noteiktais garantētais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis LWA nepārsniedz 15. daļā norādītos līmeņus, izņemot fiksētu spārnu UA;

9)

uz UA, izņemot fiksētu spārnu UA, un/vai tā iepakojuma ir uzlikta norāde par garantēto A-izsvaroto skaņas spiediena līmeni, kā norādīts 14. daļā;

10)

ir darbināma ar elektrību, un nominālais spriegums nepārsniedz 24 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu; spriegums tās pieejamajās daļās nepārsniedz 24 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu; iekšējais spriegums nepārsniedz 24 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu, ja vien nav nodrošināts, ka sprieguma un strāvas kombinācija nerada risku vai kaitīgas iedarbības elektrošoku pat tad, kad UAS ir bojāta.

11)

ir unikāls fizisks sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (“Nelielu bezpilota gaisa kuģu sistēmu sēriju numuri”);

12)

ir tieša attālā identifikācija, kas:

a)

ļauj augšupielādēt UAS ekspluatanta reģistrācijas numuru saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 14. pantu un tikai pēc reģistrācijas sistēmas nodrošinātā procesa;

b)

izmantojot atvērto un dokumentēto pārraides protokolu, reāllaikā visā lidojuma laikā nodrošina turpmāk minēto datu tiešu periodisku pārraidi no UA tā, ka tos var tieši uztvert apraides diapazonā esošās mobilās ierīces:

i)

UAS ekspluatanta reģistrācijas numurs;

ii)

UA unikāls fizisks sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063;

iii)

UA ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tā augstums virs virsmas vai pacelšanās punkta;

iv)

maršruta kurss, ko mēra pulksteņa rādītāja virzienā no ģeogrāfiskiem ziemeļiem un UA ātrums attiecībā pret zemi; kā arī

v)

UA tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai, ja nav zināma, UA pacelšanās punkts.

c)

nodrošina, ka lietotājs nevar izmainīt b) apakšpunkta ii), iii), iv) un v) punktā minētos datus;

13)

ir aprīkota ar vietzinīguma sistēmu, kas nodrošina:

a)

saskarni tādu datu ielādēšanai un atjaunināšanai, kuri ietver informāciju par gaisa telpas ierobežojumiem, kas attiecas uz UA atrašanās vietu un augstumu un ko paredz ģeogrāfiskās zonas, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 15. pantā, un kura nodrošina, ka minēto datu ielādes vai atjaunināšanas process nemazina datu integritāti un pareizību;

b)

brīdinājumu tālvadības pilotam, kad ir konstatēts iespējams gaisa telpas ierobežojumu pārkāpums; kā arī

c)

tālvadības pilotam informāciju par UA statusu, kā arī brīdinājumu, ja tās pozicionēšanas vai navigācijas sistēmas nespēj nodrošināt vietzinīguma sistēmas pareizu darbību;

14)

ja UA ir funkcija, kas ierobežo tā piekļuvi noteiktām gaisa telpas zonām vai sektoriem, šī funkcija darbojas tā, ka tā vienmērīgi mijiedarbojas ar UA lidojuma vadības sistēmu, negatīvi neietekmējot lidojuma drošumu; turklāt, kad šī funkcija neļauj UA iekļūt minētajās gaisa telpas zonās vai sektoros, tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija;

15)

kad UA vai tā vadības stacija sasniedz zemu akumulatora uzlādes līmeni, tā nodrošina tālvadības pilotam skaidru brīdinājumu tā, ka tālvadības pilotam ir pietiekami daudz laika droši nosēdināt UA;

16)

ir aprīkota ar gaismām šādā nolūkā:

a)

UA vadāmībai;

b)

UA pamanāmība naktī, gaismu konstrukcija ir tāda, ka cilvēks uz zemes var atšķirt UA no pilotējama gaisa kuģa;

17)

ja tā ir aprīkota ar “seko man” režīmu un šī funkcija ir ieslēgta, tā no tālvadības pilota atrodas attālumā, kas nepārsniedz 50 m, un ļauj tālvadības pilotam atgūt vadību pār UA;

18)

ir laista tirgū kopā ar lietotāja rokasgrāmatu, kurā norādīta šāda informācija:

a)

UA parametri, tostarp, bet ne tikai:

UA klase,

UA masa (ar atsauces konfigurācijas aprakstu) un maksimālā pacelšanās masa (MTOM),

pieļaujamo derīgo kravu vispārējie raksturlielumi, kas raksturo masas lielumus, saskarnes ar UA un citi iespējamie ierobežojumi,

UA tālvadības ierīces un programmatūra,

atsauce uz pārraides protokolu, kas izmantots tiešās attālās identifikācijas sakariem,

akustiskās jaudas līmenis,

un apraksts par UA darbību datu pārraides posma zuduma gadījumā;

b)

skaidri ekspluatācijas norādījumi;

c)

procedūra gaisa telpas ierobežojumu augšupielādei;

d)

tehniskās apkopes instrukcijas;

e)

problēmu novēršanas procedūras;

f)

ekspluatācijas ierobežojumi (tostarp, bet ne tikai, saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un ekspluatāciju dienas/nakts laikā); kā arī

g)

atbilstošs visu ar UAS ekspluatāciju saistīto risku apraksts;

19)

ir pievienots informatīvs paziņojums, kuru publicējusi Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra un kurā norādīti piemērojamie ierobežojumi un pienākumi, kas paredzēti ES tiesību aktos.

3. DAĻA

Prasības C2 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai

C2 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai (UAS) uz bezpilota gaisa kuģa (UA) ir šāds klases identifikācijas marķējums:

Image 3

C2 klases UAS atbilst šādām prasībām:

1)

MTOM, ieskaitot derīgo kravu, ir mazāka par 4 kg;

2)

maksimālais sasniedzamais augstums virs pacelšanās punkta nepārsniedz 120 m vai arī tā ir aprīkota ar sistēmu, kas virs virsmas vai pacelšanās punkta ierobežo augstumu līdz 120 m vai līdz tālvadības pilota izvēlētam augstumam. Ja augstumu var izvēlēties, lidojuma laikā tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija par UA augstumu virs virsmas vai pacelšanās punkta;

3)

tālvadības pilots ar atbilstošu kompetenci, kā noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2019/947, var to droši vadīt attiecībā uz stabilitāti, manevrējamību un datu pārraides posma veiktspēju atbilstoši ražotāja norādījumiem, kā tas ir nepieciešams visos paredzamajos ekspluatācijas apstākļos, tostarp pēc vienas vai attiecīgā gadījumā vairāku sistēmu atteices;

4)

ir nepieciešamā mehāniskā izturība, ietverot visus nepieciešamos drošības faktorus, un attiecīgā gadījumā stabilitāte, lai izturētu jebkādu iedarbību, kurai tā ir pakļauta lietošanas laikā, un nerastos bojājums vai deformācija, kas varētu traucēt tās drošu lidojumu;

5)

atsaitē piestiprināta UA gadījumā atsaites stiepes garums ir mazāks par 50 m un mehāniskā stiprība ir vismaz:

a)

par gaisu smagākam gaisa kuģim – 10 reizes lielāka par svaru, kāds ir par gaisu smagākam gaisa kuģim pie maksimālās masas;

b)

par gaisu vieglākam gaisa kuģim – 4 reizes lielāka par spēku, ko rada maksimālās statiskās vilces un maksimālā pieļaujamā vēja ātruma aerodinamiskā spēka kombinācija lidojumā;

6)

ir projektēta un būvēta tā, lai samazinātu traumu risku cilvēkiem ekspluatācijas laikā, izvairoties no asām malām, ja vien tas tehniskā ziņā ir iespējams saskaņā ar labu projektēšanas un ražošanas praksi. Ja sistēma ir aprīkota ar propelleriem, tā ir projektēta tā, lai samazinātu tādu traumu iespējamību, ko var radīt propellera lāpstas;

7)

ja vien UA nav piestiprināts atsaitē, datu pārraides posma zuduma gadījumā tai ir droša un paredzama metode attiecībā uz UA, lai atgūtu datu pārraides posmu vai beigtu lidojumu tādā veidā, kas samazina ietekmi uz trešām personām gaisā vai uz zemes;

8)

ja vien UA nav piestiprināts atsaitē, ir aprīkota ar datu pārraides posmu, kas aizsargāts pret neatļautu piekļuvi vadības un kontroles funkcijām;

9)

ir aprīkota ar maza ātruma režīmu, ko var izvēlēties tālvadības pilots un kas ierobežo maksimālo kreisēšanas ātrumu līdz ne vairāk kā 3 m/s, izņemot fiksētu spārnu UA;

10)

saskaņā ar 13. daļu noteiktais garantētais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis LWA nepārsniedz 15. daļā norādītos līmeņus, izņemot fiksētu spārnu UA;

11)

uz UA, izņemot fiksētu spārnu UA, un/vai tā iepakojuma ir uzlikta norāde par garantēto A-izsvaroto skaņas spiediena līmeni, kā norādīts 14. daļā;

12)

ir darbināma ar elektrību, un nominālais spriegums nepārsniedz 48 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu; spriegums tās pieejamajās daļās nepārsniedz 48 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu; iekšējais spriegums nepārsniedz 48 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu, ja vien nav nodrošināts, ka sprieguma un strāvas kombinācija nerada risku vai kaitīgas iedarbības elektrošoku pat tad, kad UAS ir bojāta.

13)

ir unikāls fizisks sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (“Nelielu bezpilota gaisa kuģu sistēmu sēriju numuri”);

14)

ja vien UA nav piestiprināts atsaitē, ir tieša attālā identifikācija, kas:

a)

ļauj augšupielādēt UAS ekspluatanta reģistrācijas numuru saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 14. pantu un tikai pēc reģistrācijas sistēmas nodrošinātā procesa;

b)

izmantojot atvērto un dokumentēto pārraides protokolu, reāllaikā visā lidojuma laikā nodrošina turpmāk minēto datu tiešu periodisku pārraidi no UA tā, ka tos var tieši uztvert apraides diapazonā esošās mobilās ierīces:

i)

UAS ekspluatanta reģistrācijas numurs;

ii)

UA unikāls fizisks sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063;

iii)

UA ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tā augstums virs virsmas vai pacelšanās punkta;

iv)

maršruta kurss, ko mēra pulksteņa rādītāja virzienā no ģeogrāfiskiem ziemeļiem un UA ātrums attiecībā pret zemi; kā arī

v)

tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

c)

nodrošina, ka lietotājs nevar izmainīt b) apakšpunkta ii), iii), iv) un v) punktā minētos datus;

15)

ir aprīkota ar vietzinīguma funkciju, kas nodrošina:

a)

saskarni tādu datu ielādēšanai un atjaunināšanai, kuri ietver informāciju par gaisa telpas ierobežojumiem, kas attiecas uz UA atrašanās vietu un augstumu un ko paredz ģeogrāfiskās zonas, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 15. pantā, un kura nodrošina, ka minēto datu ielādes vai atjaunināšanas process nemazina datu integritāti un pareizību;

b)

brīdinājumu tālvadības pilotam, kad ir konstatēts iespējams gaisa telpas ierobežojumu pārkāpums; kā arī

c)

tālvadības pilotam informāciju par UA statusu, kā arī brīdinājumu, ja tās pozicionēšanas vai navigācijas sistēmas nespēj nodrošināt vietzinīguma sistēmas pareizu darbību;

16)

ja UA ir funkcija, kas ierobežo tā piekļuvi noteiktām gaisa telpas zonām vai sektoriem, šī funkcija darbojas tā, ka tā vienmērīgi mijiedarbojas ar UA lidojuma vadības sistēmu, negatīvi neietekmējot lidojuma drošumu; turklāt, kad šī funkcija neļauj UA iekļūt minētajās gaisa telpas zonās vai sektoros, tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija;

17)

kad UA vai tā vadības stacija sasniedz zemu akumulatora uzlādes līmeni, tā nodrošina tālvadības pilotam skaidru brīdinājumu tā, ka tālvadības pilotam ir pietiekami daudz laika droši nosēdināt UA;

18)

ir aprīkota ar gaismām šādā nolūkā:

1)

UA vadāmībai;

2)

UA pamanāmība naktī, gaismu konstrukcija ir tāda, ka cilvēks uz zemes var atšķirt UA no pilotējama gaisa kuģa;

19)

ir laista tirgū kopā ar lietotāja rokasgrāmatu, kurā norādīta šāda informācija:

a)

UA parametri, tostarp, bet ne tikai:

UA klase,

UA masa (ar atsauces konfigurācijas aprakstu) un maksimālā pacelšanās masa (MTOM),

pieļaujamo derīgo kravu vispārējie raksturlielumi, kas raksturo masas lielumus, saskarnes ar UA un citi iespējamie ierobežojumi,

UA tālvadības ierīces un programmatūra,

atsauce uz pārraides protokolu, kas izmantots tiešās attālās identifikācijas sakariem,

akustiskās jaudas līmenis,

un apraksts par UA darbību datu pārraides posma zuduma gadījumā;

b)

skaidri ekspluatācijas norādījumi;

c)

procedūra gaisa telpas ierobežojumu augšupielādei;

d)

tehniskās apkopes instrukcijas;

e)

problēmu novēršanas procedūras;

f)

ekspluatācijas ierobežojumi (tostarp, bet ne tikai, saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un ekspluatāciju dienas/nakts laikā); kā arī

g)

atbilstošs visu ar UAS ekspluatāciju saistīto risku apraksts;

20)

ir pievienots informatīvs paziņojums, kuru publicējusi Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra un kurā norādīti piemērojamie ierobežojumi un pienākumi, kas paredzēti ES tiesību aktos.

4. DAĻA

Prasības C3 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai

C3 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai (UAS) uz bezpilota gaisa kuģa (UA) ir šāds klases identifikācijas marķējums:

Image 4

C3 klases UAS atbilst šādām prasībām:

1)

MTOM ir mazāka par 25 kg, ieskaitot derīgo kravu, un maksimālā raksturīgā dimensija ir mazāka par 3 m;

2)

maksimālais sasniedzamais augstums virs pacelšanās punkta nepārsniedz 120 m vai arī tā ir aprīkota ar sistēmu, kas virs virsmas vai pacelšanās punkta ierobežo augstumu līdz 120 m vai līdz tālvadības pilota izvēlētam augstumam. Ja augstumu var izvēlēties, lidojuma laikā tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija par UA augstumu virs virsmas vai pacelšanās punkta;

3)

pilots ar atbilstošu kompetenci, kā noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2019/947, var to droši vadīt attiecībā uz stabilitāti, manevrējamību un datu pārraides posma veiktspēju atbilstoši ražotāja norādījumiem, kā tas ir nepieciešams visos paredzamajos ekspluatācijas apstākļos, tostarp pēc vienas vai attiecīgā gadījumā vairāku sistēmu atteices;

4)

atsaitē piestiprināta UA gadījumā atsaites stiepes garums ir mazāks par 50 m un mehāniskā stiprība ir vismaz:

a)

par gaisu smagākam gaisa kuģim – 10 reizes lielāka par svaru, kāds ir par gaisu smagākam gaisa kuģim pie maksimālās masas;

b)

par gaisu vieglākam gaisa kuģim – 4 reizes lielāka par spēku, ko rada maksimālās statiskās vilces un maksimālā pieļaujamā vēja ātruma aerodinamiskā spēka kombinācija lidojumā;

5)

ja vien UA nav piestiprināts atsaitē, datu pārraides posma zuduma gadījumā tai ir droša un paredzama metode attiecībā uz UA, lai atgūtu datu pārraides posmu vai beigtu lidojumu tādā veidā, kas samazina ietekmi uz trešām personām gaisā vai uz zemes;

6)

uz UA, izņemot fiksētu spārnu UA, un/vai tā iepakojuma ir uzlikta 14. daļā paredzētā norāde par garantēto A-izsvaroto skaņas spiediena līmeni LWA , kas noteikts atbilstīgi 13. daļai, izņemot fiksētu spārnu UA;

7)

ir darbināma ar elektrību, un nominālais spriegums nepārsniedz 48 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu; spriegums tās pieejamajās daļās nepārsniedz 48 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu; iekšējais spriegums nepārsniedz 48 V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu, ja vien nav nodrošināts, ka sprieguma un strāvas kombinācija nerada risku vai kaitīgas iedarbības elektrošoku pat tad, kad UAS ir bojāta.

8)

ir unikāls fizisks sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (“Nelielu bezpilota gaisa kuģu sistēmu sēriju numuri”);

9)

ja vien UA nav piestiprināts atsaitē, ir tieša attālā identifikācija, kas:

a)

ļauj augšupielādēt UAS ekspluatanta reģistrācijas numuru saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 14. pantu un tikai pēc reģistrācijas sistēmas nodrošinātā procesa;

b)

izmantojot atvērto un dokumentēto pārraides protokolu, reāllaikā visā lidojuma laikā nodrošina turpmāk minēto datu tiešu periodisku pārraidi no UA tā, ka tos var tieši uztvert apraides diapazonā esošās mobilās ierīces:

i)

UAS ekspluatanta reģistrācijas numurs;

ii)

UA unikāls fizisks sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063;

iii)

UA ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tā augstums virs virsmas vai pacelšanās punkta;

iv)

maršruta kurss, ko mēra pulksteņa rādītāja virzienā no ģeogrāfiskiem ziemeļiem un UA ātrums attiecībā pret zemi; kā arī

v)

tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta;

c)

nodrošina, ka lietotājs nevar izmainīt b) apakšpunkta ii), iii), iv) un v) punktā minētos datus;

10)

ir aprīkota ar vietzinīguma funkciju, kas nodrošina:

a)

saskarni tādu datu ielādēšanai un atjaunināšanai, kuri ietver informāciju par gaisa telpas ierobežojumiem, kas attiecas uz UA atrašanās vietu un augstumu un ko paredz ģeogrāfiskās zonas, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 15. pantā, un kura nodrošina, ka šo datu ielādes vai atjaunināšanas process nemazina datu integritāti un pareizību;

b)

brīdinājumu tālvadības pilotam, kad ir konstatēts iespējams gaisa telpas ierobežojumu pārkāpums; kā arī

c)

tālvadības pilotam informāciju par UA statusu, kā arī brīdinājumu, ja tās pozicionēšanas vai navigācijas sistēmas nespēj nodrošināt vietzinīguma sistēmas pareizu darbību;

11)

ja UA ir funkcija, kas ierobežo tā piekļuvi noteiktām gaisa telpas zonām vai sektoriem, šī funkcija darbojas tā, ka tā vienmērīgi mijiedarbojas ar UA lidojuma vadības sistēmu, negatīvi neietekmējot lidojuma drošumu; turklāt, kad šī funkcija neļauj UA iekļūt minētajās gaisa telpas zonās vai sektoros, tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija;

12)

ja vien UA nav piestiprināts atsaitē, ir aprīkota ar datu pārraides posmu, kas aizsargāts pret neatļautu piekļuvi vadības un kontroles funkcijām;

13)

kad UA vai tā vadības stacija sasniedz zemu akumulatora uzlādes līmeni, tā nodrošina tālvadības pilotam skaidru brīdinājumu tā, ka tālvadības pilotam ir pietiekami daudz laika droši nosēdināt UA;

14)

ir aprīkota ar gaismām šādā nolūkā:

1)

UA vadāmībai;

2)

UA pamanāmība naktī, gaismu konstrukcija ir tāda, ka cilvēks uz zemes var atšķirt UA no pilotējama gaisa kuģa;

15)

ir laista tirgū kopā ar lietotāja rokasgrāmatu, kurā norādīta šāda informācija:

a)

UA parametri, tostarp, bet ne tikai:

UA klase,

UA masa (ar atsauces konfigurācijas aprakstu) un maksimālā pacelšanās masa (MTOM),

pieļaujamo derīgo kravu vispārējie raksturlielumi, kas raksturo masas lielumus, saskarnes ar UA un citi iespējamie ierobežojumi,

UA tālvadības ierīces un programmatūra,

atsauce uz pārraides protokolu, kas izmantots tiešās attālās identifikācijas sakariem,

akustiskās jaudas līmenis,

un apraksts par UA darbību datu pārraides posma zuduma gadījumā;

b)

skaidri ekspluatācijas norādījumi;

c)

procedūra gaisa telpas ierobežojumu augšupielādei;

d)

tehniskās apkopes instrukcijas;

e)

problēmu novēršanas procedūras;

f)

ekspluatācijas ierobežojumi (tostarp, bet ne tikai, saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un ekspluatāciju dienas/nakts laikā); kā arī

g)

atbilstošs visu ar UAS ekspluatāciju saistīto risku apraksts;

16)

ir pievienots informatīvs paziņojums, kuru publicējusi Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra un kurā norādīti piemērojamie ierobežojumi un pienākumi, kas paredzēti ES tiesību aktos.

5. DAĻA

Prasības C4 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai

C4 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai (UAS) uz bezpilota gaisa kuģa (UA) redzamā veidā ir šāds marķējums:

Image 5

C4 klases UAS atbilst šādām prasībām:

1)

MTOM, ieskaitot derīgo kravu, ir mazāka par 25 kg;

2)

tālvadības pilots var to droši vadīt un manevrēt atbilstoši ražotāja norādījumiem, kā tas ir nepieciešams visos paredzamajos ekspluatācijas apstākļos, tostarp pēc vienas vai attiecīgā gadījumā vairāku sistēmu atteices;

3)

nav pieejami automātiski vadības režīmi, izņemot lidojuma stabilizācijas palīdzību, kas tieši neietekmē trajektoriju, un datu pārraides posma zuduma palīdzību, ar noteikumu, ka iepriekš noteiktā fiksētā vietā ir pieejamas lidojuma vadības ierīces datu pārraides posma zuduma gadījumam;

4)

ir laista tirgū kopā ar lietotāja rokasgrāmatu, kurā norādīta šāda informācija:

a)

UA parametri, tostarp, bet ne tikai:

UA klase,

UA masa (ar atsauces konfigurācijas aprakstu) un maksimālā pacelšanās masa (MTOM),

pieļaujamo derīgo kravu vispārējie raksturlielumi, kas raksturo masas lielumus, saskarnes ar UA un citi iespējamie ierobežojumi,

UA tālvadības ierīces un programmatūra,

un apraksts par UA darbību datu pārraides posma zuduma gadījumā;

b)

skaidri ekspluatācijas norādījumi;

c)

tehniskās apkopes instrukcijas;

d)

problēmu novēršanas procedūras;

e)

ekspluatācijas ierobežojumi (tostarp, bet ne tikai, saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un ekspluatāciju dienas/nakts laikā); kā arī

f)

atbilstošs visu ar UAS ekspluatāciju saistīto risku apraksts;

5)

ir pievienots informatīvs paziņojums, kuru publicējusi Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra un kurā norādīti piemērojamie ierobežojumi un pienākumi, kas paredzēti ES tiesību aktos.

6. DAĻA

Prasības tiešās attālās identifikācijas papildierīcei

Tiešās attālās identifikācijas papildierīce atbilst šādām prasībām:

1)

ļauj augšupielādēt UAS ekspluatanta reģistrācijas numuru saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 14. pantu un tikai pēc reģistrācijas sistēmas nodrošinātā procesa;

2)

uz papildierīces un tās iepakojuma vai tās lietotāja rokasgrāmatas salasāmā veidā ir uzlikts unikāls fizisks sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (“Nelielu bezpilota gaisa kuģu sistēmu sēriju numuri”);

3)

izmantojot atvērto un dokumentēto pārraides protokolu, reāllaikā visā lidojuma laikā nodrošina turpmāk minēto datu tiešu periodisku pārraidi no UA tā, ka tos var tieši uztvert apraides diapazonā esošās mobilās ierīces:

i)

UAS ekspluatanta reģistrācijas numurs;

ii)

papildierīces unikāls fizisks sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063;

iii)

UA ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tā augstums virs virsmas vai pacelšanās punkta;

iv)

maršruta kurss, ko mēra pulksteņa rādītāja virzienā no ģeogrāfiskiem ziemeļiem un UA ātrums attiecībā pret zemi; kā arī

v)

UA tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai, ja nav zināma, UA pacelšanās punkts.

4)

nodrošina, ka lietotājs nevar izmainīt 3. punkta ii), iii), iv) un v) punktā minētos datus;

5)

ir laista tirgū ar lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir norādīta atsauce uz pārraides protokolu, kas izmantots tiešās attālās identifikācijas sakariem, un instrukcija par to, kā:

a)

uzstādīt moduli uz UA;

b)

augšupielādēt UAS ekspluatanta reģistrācijas numuru.

7. DAĻA

Atbilstības novērtēšanas A modulis – iekšējā ražošanas kontrole

1.   Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda šīs daļas 2., 3. un 4. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un deklarē vienīgi uz savu atbildību, ka attiecīgie ražojumi atbilst 1., 5. vai 6. daļas prasībām, kas uz tiem attiecas.

2.   Tehniskā dokumentācija

Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju saskaņā ar šīs regulas 17. pantu.

3.   Ražošana

Ražotājs veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavotā ražojuma atbilstību šīs daļas 2. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un 1., 5. vai 6. daļā izklāstītajām prasībām, kas uz to attiecas.

4.    CE zīme un ES atbilstības deklarācija

1.

Ražotājs saskaņā ar šīs regulas 15. un 16. pantu uzliek CE zīmi un attiecīgā gadījumā UA klases identifikācijas marķējumu katram atsevišķam ražojumam, kas atbilst piemērojamajām prasībām, kuras noteiktas 1., 5. vai 6. daļā, kas uz to attiecas.

2.

Ražotājs katram ražojuma modelim rakstiski sagatavo ES atbilstības deklarāciju un glabā to kopā ar tehnisko dokumentāciju valsts iestāžu vajadzībām vismaz 10 gadus pēc ražojuma laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā skaidri norāda ražojumu, kuram deklarācija ir sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas eksemplāru pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

5.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāju pienākumus, kas izklāstīti 4. punktā, viņu uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka šie pienākumi ir norādīti pilnvarā.

8. DAĻA

Atbilstības novērtēšanas B un C modulis – ES tipa pārbaude un atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, kā norādīts Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikumā

Ja ir atsauce uz šo daļu, atbilstības novērtēšanas procedūrā ievēro šajā daļā minēto B moduli (ES tipa pārbaude) un C moduli (atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli).

B modulis

ES tipa pārbaude

1.   ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā struktūra pārbauda ražojuma tehnisko projektu un verificē un apstiprina, ka ražojuma tehniskais projekts atbilst 1.–6. daļā izklāstītajām prasībām, kas tam piemērojamas.

2.   ES tipa pārbaudi veic ar ražojuma tehniskā projekta atbilstības novērtējumu, pārbaudot 3. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, kā arī pārbaudot ražojuma vienas vai vairāku būtisku daļu paraugus, kas ir reprezentatīvi paredzamā ražojuma paraugi (ražojuma tipa un projekta tipa kombināciju).

3.   Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu vienai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles.

Pieteikumā iekļauj:

1)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarots pārstāvis, arī viņa vārdu vai nosaukumu un adresi;

2)

rakstisku paziņojumu, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā struktūrā;

3)

tehnisko dokumentāciju. Izmantojot tehnisko dokumentāciju, ir iespējams novērtēt ražojuma atbilstību piemērojamajām šīs regulas prasībām un tajā ir iekļauta riska(-u) pienācīga analīze un novērtējums. Tehniskajā dokumentācijā attiecīgā gadījumā ietver šīs regulas 17. pantā minētos elementus;

4)

paraugi, kas ir reprezentatīvi paredzētā ražojuma paraugi. Paziņotā struktūra var pieprasīt papildu paraugus, ja tie vajadzīgi testa programmas veikšanai;

5)

papildu pierādījumi, kas apliecina konstrukcijas tehniskā risinājuma piemērotību. Šajos apstiprinošajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja nav piemēroti vai nav pilnībā piemēroti attiecīgie saskaņotie standarti un/vai tehniskās specifikācijas. Apstiprinošajos pierādījumos vajadzības gadījumā iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testēšanas laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

4.   Paziņotā struktūra:

 

attiecībā uz ražojumu:

1)

pārbauda tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, lai novērtētu ražojuma tehniskā projekta atbilstību;

 

attiecībā uz paraugiem:

2)

verificē, vai paraugs(-i) ir ražots(-i) atbilstīgi tehniskajai dokumentācijai, un nosaka elementus, kas ir projektēti saskaņā ar piemērojamajiem attiecīgo saskaņoto standartu noteikumiem un/vai tehniskajām specifikācijām, kā arī elementus, kas projektēti, nepiemērojot minēto standartu attiecīgos noteikumus;

3)

veic atbilstīgas pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad ražotājs izvēlējies piemērot attiecīgajos saskaņotajos standartos un/vai tehniskajās specifikācijās paredzētos risinājumus, tie piemēroti pareizi;

4)

veic attiecīgās pārbaudes un testus vai uztic to veikšanu citiem, lai pārliecinātos, ka gadījumos, kad nav tikuši piemēroti attiecīgie atbilstīgo piemērojamo standartu un/vai tehnisko specifikāciju noteikumi, ražotāja pieņemtie risinājumi atbilst attiecīgajām tiesību akta pamatprasībām;

5)

vienojas ar ražotāju par vietu, kur tiks veiktas šīs pārbaudes un testēšana.

5.   Paziņotā struktūra sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar 4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus, kas paredzēti turpmāk 8. punktā, paziņotā struktūra pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

6.   Ja tips atbilst šīs regulas prasībām, paziņotā struktūra izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Minētajā sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, attiecīgos pārbaudē aptverto prasību aspektus, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus. Sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

ES sertifikātā un tā pielikumos ietver visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga, lai varētu novērtēt izgatavoto ražojumu atbilstību pārbaudītajam tipam un lai varētu veikt pārbaudi lietošanas laikā.

Ja tips neatbilst šīs regulas piemērojamajām prasībām, paziņotā struktūra atsakās izsniegt ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

7.   Paziņotā struktūra seko līdzi vispārpieņemto standartu izmaiņām, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu vairs neatbilst piemērojamajām šīs regulas prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, pilnvarotā iestāde par to attiecīgi informē ražotāju.

Ražotājs informē paziņoto struktūru, kurā glabājas ar ES tipa pārbaudes sertifikātu saistītā tehniskā dokumentācija, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt ražojuma atbilstību šīs regulas pamatprasībām vai minētā sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām ir vajadzīgs papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

8.   Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par izsniegtajiem vai anulētajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai jebkuriem to papildinājumiem, un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz tās paziņojošajai iestādei tādu sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir atteikti, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir atteikusi, atsaukusi, kuru darbību tā ir apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopijas. Iesniedzot pamatotu pieprasījumu, Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu rezultātu kopiju.

Paziņotā struktūra glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas un ražotāja iesniegtās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc ražojuma novērtēšanas vai līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

9.   Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju pieejamus valsts iestādēm 10 gadus pēc ražojuma laišanas tirgū.

10.   Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt 3. punktā minēto pieteikumu un pildīt pienākumus, kas izklāstīti 7. un 9. punktā, ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarojumā.

C modulis

Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas iekšējo kontroli

1.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2. un 3. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un deklarē, ka attiecīgie ražojumi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām šīs regulas prasībām.

2.   Ražošana

Ražotājs veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai ražošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavotā ražojuma atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un piemērojamām prasībām, kas norādītas 1.–6. daļā.

3.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija:

1.

Ražotājs uzliek CE zīmi un attiecīgā gadījumā UA klases identifikācijas marķējumu saskaņā ar šīs regulas 15. un 16. pantu uz katra ražojuma, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām prasībām, kas norādītas 1.–6. daļā.

2.

Ražotājs rakstiski sagatavo ES atbilstības deklarāciju katram ražojuma tipam un glabā to valsts iestāžu vajadzībām 10 gadus pēc ražojuma laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā skaidri norāda ražojuma tipu, kuram deklarācija ir sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas eksemplāru pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

4.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 3. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka šie pienākumi ir norādīti pilnvarā.

9. DAĻA

Atbilstības novērtēšanas H modulis – atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu, kā norādīts Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikumā

1.   Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2. un 5. punktā norādītos pienākumus un nodrošina un deklarē uz savu atbildību, ka attiecīgais ražojums atbilst piemērojamajām prasībām, kas norādītas 1.–6. daļā.

2.   Ražošana

Ražotājs attiecīgā ražojuma projektēšanā, ražošanā, galīgajā pārbaudē un testēšanā izmanto apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstīgi 3. punktam, un tas ir pakļauts uzraudzībai, kā noteikts 4. punktā.

3.   Kvalitātes sistēma

1.

Ražotājs iesniedz paša izvēlētajai paziņotajai struktūrai pieteikumu attiecīgā ražojuma kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai.

Pieteikumā iekļauj:

a)

ražotāja vārdu/nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, norāda arī šā pārstāvja vārdu/nosaukumu un adresi;

b)

tehnisko dokumentāciju katram ražojuma tipam, ko paredzēts ražot, attiecīgā gadījumā ietverot 10. daļā norādītos elementus;

c)

kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

d)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

2.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina ražojuma atbilstību šīs regulas prasībām.

Visus ražotāja pieņemtos principus, prasības un noteikumus sistemātiski un strukturēti dokumentē rakstisku politiku, procedūru un instrukciju veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju.

Dokumentācijā jo īpaši ietver atbilstīgu aprakstu par:

a)

kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un vadības organizatorisko struktūru, pienākumiem un pilnvarām attiecībā uz ražojuma projektu un kvalitāti;

b)

projekta tehniskajām specifikācijām, tostarp standartiem, kas tiks piemēroti, un, ja attiecīgie saskaņotie standarti netiks piemēroti pilnībā, izmantojamiem paņēmieniem, ar kādiem tiks nodrošināta šīs regulas prasību ievērošana;

c)

projekta kontroli un projekta pārbaudes metodēm, procesiem un sistemātiskām darbībām, kas tiks izmantotas, izstrādājot attiecīgā ražojuma tipa ražojumus;

d)

attiecīgās izmantojamās ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procedūras un sistemātiskos pasākumus;

e)

pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, un biežumu, kādā tos veic;

f)

kvalitātes nodrošināšanas uzskaites datiem, piemēram, pārbaudes ziņojumiem un testu datiem, kalibrēšanas datiem, ziņojumiem par attiecīgā personāla kvalifikāciju vai apstiprinājumiem utt.;

g)

uzraudzības līdzekļiem, kas ļauj pārliecināties, kā tiek panākta paredzētā projekta un ražojuma kvalitāte un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīva darbība.

3.

Paziņotā struktūra novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst 3. punkta 2. apakšpunktā minētajām prasībām.

Tā pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām saskaņotā standarta specifikācijām.

Papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās vismaz vienam revīzijas grupas loceklim ir pieredze attiecīgās ražojuma jomas un ražošanas tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanas par piemērojamajām šīs regulas prasībām. Revīzija ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Revīzijas grupa izskata 3. punkta 1. apakšpunkta b) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt piemērojamās šīs regulas prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes ar nolūku nodrošināt ražojuma atbilstību minētajām prasībām.

Attiecīgo lēmumu paziņo ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim.

Paziņojumā ietver audita secinājumus un argumentētu novērtējuma lēmumu.

4.

Ražotājs apņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un to uzturēt tā, lai saglabātu tās piemērotību un efektivitāti.

Ražotājs regulāri informē pilnvaroto iestādi, kas apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par visām plānotajām kvalitātes sistēmas izmaiņām.

5.

Paziņotā struktūra novērtē jebkuras ierosinātās izmaiņas un izlemj, vai izmainītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām būs atbilstīga 3. punkta 2. apakšpunktā minētajām prasībām vai arī ir vajadzīga pārvērtēšana.

Paziņotā struktūra savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un argumentētu novērtējuma lēmumu.

4.   Uzraudzība, par kuru ir atbildīga pilnvarotā iestāde

1.

Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi izpilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas.

2.

Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās struktūras pārstāvjiem pieeju projektēšanas, ražošanas, inspekcijas, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

a)

kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

b)

datus par kvalitāti, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu u. tml. rezultātus, kā to paredz kvalitātes nodrošināšanas sistēmas projektēšanas daļa,

c)

datus par kvalitāti, tādus kā pārbaudes ziņojumi un testu dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par personāla kvalifikāciju u. tml., kā to paredz sistēma ražošanas kvalitātes nodrošināšanai.

3.

Paziņotā struktūra periodiski veic auditu, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu.

4.

Turklāt pilnvarotā iestāde var ierasties pie ražotāja negaidītā vizītē. Šajos apmeklējumos paziņotā struktūra vajadzības gadījumā var veikt UA vai UAS testus vai uzticēt to veikšanu citiem, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Tā iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, arī testu ziņojumu.

5.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

1.

Ražotājs uzliek CE zīmi un attiecīgā gadījumā UAS klases identifikācijas marķējumu saskaņā ar šīs Regulas 15. un 16. pantu, un uz šīs daļas 3. punkta 1. apakšpunktā minētās paziņotās struktūras atbildību arī šīs struktūras identifikācijas numuru katram atsevišķam ražojumam, kas atbilst piemērojamajām šīs regulas prasībām.

2.

Ražotājs rakstiski sagatavo ES atbilstības deklarāciju katram ražojuma tipam un glabā to valsts iestāžu vajadzībām 10 gadus pēc ražojuma laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā norāda ražojuma tipu, kuram deklarācija ir sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas eksemplāru pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

6.   Ražotājs 10 gadus pēc ražojuma laišanas tirgū glabā pieejamu valsts iestādēm:

1)

tehnisko dokumentāciju, kas minēta 3. punkta 1. apakšpunktā;

2)

dokumentāciju par 3. punkta 1. apakšpunktā minēto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

3)

apstiprinātās izmaiņas, kas minētas 3. punkta 5. apakšpunktā;

4)

paziņotās struktūras lēmumus un ziņojumus, kas minēti 3. punkta 5. apakšpunktā, 4. punkta 3. apakšpunktā un 4. punkta 4. apakšpunktā.

7.   Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par visiem izsniegtajiem un anulētajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz savai paziņojošajai iestādei tādu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir atteikti, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi vai anulējusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

8.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 3. punkta 1. apakšpunktā, 3. punkta 5. apakšpunktā, 5. un 6. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var uzņemties pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka šie pienākumi ir norādīti pilnvarā.

10. DAĻA

Tehniskās dokumentācijas saturs

Ražotājs sagatavo tehnisko dokumentāciju. Dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt ražojuma atbilstību piemērojamajām prasībām.

Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, iekļauj vismaz šādus elementus:

1)

pilnīgu ražojuma aprakstu, ietverot:

a)

fotogrāfijas vai ilustrācijas, kas attēlo tā ārējās iezīmes, marķējumus un iekšējo izkārtojumu;

b)

programmatūras vai aparātprogrammatūras versijas, kas saistītas ar atbilstību šajā regulā norādītajām prasībām;

c)

lietotāja rokasgrāmatu un uzstādīšanas instrukcijas;

2)

projekta skices, ražošanas rasējumus un komponentu, montāžas mezglu un elektrisko ķēžu un citu līdzīgu elementu shēmas;

3)

aprakstus un skaidrojumus, kas vajadzīgi, lai izprastu minētos rasējumus un shēmas, kā arī ražojuma darbību;

4)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu sarakstu, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai atbilstu 4. pantā izklāstītajām pamatprasībām, ietverot citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda, kuras to daļas ir piemērotas;

5)

ES atbilstības deklarācijas kopiju;

6)

ja piemēro 8. daļā norādīto atbilstības novērtēšanas moduli, ES tipa pārbaudes sertifikāta un tā pielikumu kopijas, kuru izsniegusi iesaistītā paziņotā struktūra;

7)

veikto projektēšanas aprēķinu un pārbaužu rezultātus un citus līdzīgus attiecīgus datus;

8)

testu ziņojumi;

9)

to dokumentu kopijas, kurus ražotājs attiecīgajā gadījumā iesniedzis paziņotajai struktūrai;

10)

papildu pierādījumi, kas apliecina konstrukcijas tehniskā risinājuma piemērotību. Šajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie harmonizētie standarti un/vai tehniskās specifikācijas. Apstiprinošajos pierādījumos vajadzības gadījumā iekļauj tādu testu rezultātus, kurus ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testēšanas laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību;

11)

ražošanas un uzglabāšanas vietu adreses.

11. DAĻA

ES atbilstības deklarācija

1.   Ražojums (tipa, partijas un sērijas numurs).

2.   Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds/nosaukums un adrese.

3.   Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šā ražotāja atbildību.

4.   Deklarācijas priekšmets [līdzekļa identifikācija, kas nodrošina tā izsekojamību; ja tas ir nepieciešams ražojumu identifikācijai, var iekļaut krāsainu ražojuma attēlu ar pietiekamu izšķirtspēju].

5.   Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets ir šādas klases: … [iekļaut UAS klases numuru, kā paredzēts šā pielikuma 1.–5. daļā].

6.   Šīs UAS ierīces garantētais akustiskās jaudas līmenis ir … dB(A) [tikai 1.–3. klases UAS, kas nav fiksētu spārnu UAS].

7.   Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem:

[iekļaut atsauci uz šo regulu un pielikumu, kas attiecas uz ražojuma klasi],

vai citam Savienības saskaņotajam tiesību aktam, ja piemērojams.

8.   Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība. Atsauces jāuzskaita ar to identifikācijas numuriem un versijām un attiecīgā gadījumā ar izdošanas datumu:

9.   Attiecīgā gadījumā paziņotā struktūra … [nosaukums, numurs] … ir veikusi … [darbības apraksts] … un izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu.

10.   Attiecīgā gadījumā apraksts par palīgierīcēm un sastāvdaļām, tostarp programmatūru, kas nodrošina, ka bezpilota gaisa kuģis vai bezpilota gaisa kuģa sistēma darbojas, kā paredzēts, un uz ko attiecas ES atbilstības deklarācija.

11.   Papildinformācija:

Parakstīts šādas personas vārdā: …

[izsniegšanas vieta un datums]:

[vārds un uzvārds, amats] [paraksts]:

12. DAĻA

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija saskaņā ar 14. panta 3. punktu ir šāda:

Ar šo [ražotāja nosaukums] deklarē, ka UAS [UAS identifikācija: tips vai sērijas numurs] ir … … [iekļaut UAS klases numuru, kā paredzēts šā pielikuma 1.–5. daļā] UAS un tās garantētais akustiskās jaudas līmenis ir … dB(A) [tikai 1.–3. klases UAS, kas nav fiksētu spārnu UAS]

un tā atbilst šādām regulām: … [uzskaitīt visas regulas, kurām ražojums atbilst].

Pilnīga ES atbilstības deklarācija ir pieejama šādā interneta vietnē: [tīmekļa vietnes adrese]

13. DAĻA

Trokšņa testēšanas metodika

Šajā daļā ir izklāstītas gaisa vadīta trokšņa mērīšanas metodes, ko izmanto 1., 2. un 3. klases UA A-izsvaroto skaņas spiediena līmeņu noteikšanai.

Tajā norādīts trokšņa emisijas pamatstandarts un detalizēta testēšanas metodika skaņas spiediena līmeņa mērīšanai uz avotu aptverošās mērvirsmas un avota radītā skaņas spiediena līmeņa aprēķināšanai.

1.   TROKŠŅA EMISIJAS PAMATSTANDARTS

Lai noteiktu UA A-izsvaroto skaņas spiediena līmeni LWA , izmanto trokšņa emisijas pamatstandartu EN ISO 3744:2010, uz kuru attiecas šādi papildinājumi:

2.   UZSTĀDĪŠANAS UN MONTĀŽAS NOSACĪJUMI

Pārbaudes vieta

UA karājas gaisā virs vienas atstarojošas (akustiski cietas) plaknes. UA novieto pietiekamā attālumā no visām atstarojošajām sienām vai griestiem, vai atstarojošiem objektiem tā, lai attiecībā uz mērvirsmu būtu ievērotas prasības, kas noteiktas standarta EN ISO 3744:2010 A pielikumā.

Trokšņa avota montāža

UA karājas gaisā 0,5 m virs atstarojošās plaknes. UA konfigurācija (propelleri, palīgierīces, uzstādījumi) ir tāda, kādā UA tiek laists tirgū.

Skaņas mērīšanas virsma un mikrofonu bloki

UA pilnībā ievieto puslodes veida mērvirsmā, kā minēts standarta EN ISO 3744:2010 7.2.3. punktā.

Mikrofonu skaits un novietojums ir tāds, kā noteikts standarta EN ISO 3744:2010 F pielikumā.

Mērvirsmas sākums ir punktā O, kas atrodas zemes plaknē tieši zem UA.

3.   DARBĪBAS APSTĀKĻI TESTA LAIKĀ

Trokšņu testus veic, kad UA lido stabilā stāvoklī, sāniski un vertikāli, 0,5 m virs mērīšanas puslodes (punkta O) sākuma, ar MTOM un pilnībā uzlādētu UA akumulatoru.

Ja UA tiek laists tirgū ar palīgierīcēm, kuras tam var uzstādīt, to testē ar un bez šīm palīgierīcēm visās iespējamās UA konfigurācijās.

4.   VIRSMAS LAIKA VIDĒJĀ SKAŅAS SPIEDIENA LĪMEŅA APRĒĶINĀŠANA

A-izsvaroto virsmas laika vidējo skaņas spiediena līmeni katrai UA konfigurācijai nosaka vismaz trīs reizes. Ja vismaz divas noteiktās vērtības neatšķiras vairāk kā par 1 dB, tad turpmāki mērījumi nav vajadzīgi. Pretējā gadījumā turpina mērīt, kamēr iegūst divas vērtības, kuras neatšķiras vairāk kā par 1 dB. Virsmas laika vidējais skaņas spiediena līmenis, ko izmanto UA konfigurācijas akustiskās jaudas līmeņa aprēķināšanai, ir to divu lielāko vērtību aritmētiskā vidējā vērtība, kuras neatšķiras vairāk kā par 1 dB.

5.   SNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA

Ziņojumā iekļauj vajadzīgos tehniskos datus, lai identificētu testēto trokšņu avotu, kā arī trokšņa testa kodu un akustiskos datus.

Norādāmā A-izsvarotā skaņas spiediena līmeņa vērtība ir dažādu testēto UA konfigurāciju lielākā vērtība, kas noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim (ja mazāks par 0,5, tad izmanto mazāko skaitli; ja vienāds ar vai lielāks par 0,5, tad izmanto lielāko skaitli).

14. DAĻA

Norāde par garantēto akustiskās jaudas līmeni

Norādei par garantēto skaņas intensitātes līmeni jāsastāv no skaitļa, kas parāda garantēto skaņas intensitātes līmeni (dB), LWA zīmes un šādas formas piktogrammas:

Image 6

Ja norādi samazina atbilstīgi iekārtas izmēram, tad jāsaglabā iepriekš norādītā zīmējuma proporcijas. Tomēr, ja iespējams, vertikālais lielums nedrīkst būt mazāks par 20 mm.

15. DAĻA

Maksimālais akustiskās jaudas līmenis katrai UA klasei (ietverot pārejas periodus)

UA klase

MTOM m gramos

Maksimālais akustiskās jaudas līmenis LWA dB

sākot no spēkā stāšanās

2 gadus pēc spēkā stāšanās

4 gadus pēc spēkā stāšanās

C1

250 ≤ m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

Formula

Formula

Formula

Kur “lg” ir logaritms pie bāzes 10.


Augša