EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32019R0856

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/856 (2019. gada 26. februāris), ar ko attiecībā uz Inovāciju fonda darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/1492

OV L 140, 28.5.2019., 6./17. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/oj

28.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/856

(2019. gada 26. februāris),

ar ko attiecībā uz Inovāciju fonda darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 10.a panta 8. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Būtu jānosaka sīki noteikumi par Inovāciju fonda darbību, ņemot vērā atziņas, kas gūtas no programmas NER300, kuru izveidoja ar Direktīvu 2003/87/EK un īstenoja, pamatojoties uz Komisijas Lēmumu 2010/670/ES (2), un jo īpaši būtu jāņem vērā Revīzijas palātas ziņojuma (3) secinājumi.

(2)

Lai kompensētu to, ka salīdzinājumā ar tradicionālajām tehnoloģijām atbalsttiesīgajiem projektiem ir zemāks ienesīgums un augstāki tehnoloģiskie riski, liela daļa Inovāciju fonda finansējuma būtu jāpiešķir dotācijas veidā. Tāpēc būtu jānosaka sīki noteikumi par dotāciju izmaksu.

(3)

Tā kā atkarībā no projekta nozares un paredzētajām darbībām atbalsttiesīgo projektu riski un ienesīgums var atšķirties un laika gaitā arī mainīties, ir lietderīgi atļaut daļu Inovāciju fonda atbalsta piešķirt kā iemaksas finansējuma apvienošanas darbībās, ko īsteno saskaņā ar Savienības investīciju atbalsta instrumentu, kā arī citās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (4) (“Finanšu regula”) paredzētās formās.

(4)

Ir adekvāti uzskatīt, ka starpība starp kopējām izmaksām, kas rastos atbalsttiesīgā projektā un līdzvērtīgā projektā, kurā izmanto tradicionālās tehnoloģijas, ir relevantas izmaksas, kuras varētu segt no Inovāciju fonda. Tomēr, lai neliela mēroga projektiem neuzliktu pārmērīgu administratīvo slogu un lai ņemtu vērā šādu projektu grūtības piekļūt finansējumam, par neliela mēroga projekta relevantajām izmaksām būtu jāuzskata šāda projekta kopējās kapitālizdevumu izmaksas.

(5)

Lai atbalsttiesīgajiem projektiem laikus darītu pieejamus pietiekamus finanšu līdzekļus, dotācijas būtu jāizmaksā, balstoties uz atskaites punktu sasniegšanu. Visiem projektiem atskaites punktos būtu jāietver finansiālais noslēgums un ekspluatācijas sākšana. Tā kā dažiem projektiem var būt vajadzīga atbalsta izmaksa citā laikā, ir lietderīgi paredzēt iespēju līguma dokumentos noteikt vēl citus atskaites punktus.

(6)

Lai palielinātu projektu veiksmīgas īstenošanas iespējamību, būtu jāparedz iespēja izmaksāt daļu dotācijas pirms projekta ekspluatācijas sākuma. Parasti dotāciju izmaksa būtu jāsāk pēc finansiālā noslēguma un jāturpina projekta izstrādes un ekspluatācijas laikā.

(7)

Lielākajai daļai Inovāciju fonda atbalsta vajadzētu būt atkarīgai no verificētā siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma. Tāpēc, ja siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījums ir ievērojami mazāks, nekā plānots, atbalsta summa, kas atkarīga no šāda aiztaupījuma, būtu jāsamazina un jāatgūst. Tomēr samazināšanas un atgūšanas mehānismam vajadzētu būt pietiekami elastīgam, lai tiktu ņemts vērā Inovāciju fonda atbalstīto projektu novatoriskums.

(8)

Inovāciju fonda dotācijas būtu jāpiešķir pēc konkursa procedūras, kura pamatā ir uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus. Lai samazinātu administratīvo slogu projektu ierosinātājiem, būtu jāparedz divpakāpju pieteikšanās procedūra, kurā pretendenti vispirms paustu ieinteresētību un pēc tam iesniegtu pilnu pieteikumu.

(9)

Projekti, kuri pieteikti Inovāciju fonda atbalstam, būtu jānovērtē pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem kritērijiem. Šādu kritēriju kombinācijai būtu jānodrošina, ka tiek pilnvērtīgi novērtēts projektu tehnoloģiskais un uzņēmējdarbības potenciāls. Lai atlase būtu godīga un balstīta uz nopelniem, projekti būtu jāatlasa pēc vienādiem atlases kritērijiem, taču jāizvērtē un jāsarindo vispirms salīdzinājumā ar citiem tās pašas nozares projektiem un pēc tam salīdzinājumā ar citu nozaru projektiem.

(10)

Inovāciju fonda atbalsta saņemšanai nebūtu jāatlasa tādi projekti, kuru plānojums, uzņēmējdarbības modelis un finansiālā un juridiskā struktūra šķiet nepietiekami nobriedusi, it sevišķi ņemot vērā iespējamu nepietiekamu atbalstu no attiecīgajām dalībvalstīm vai nepieciešamo valsts atļauju trūkumu. Tomēr šādi projekti var būt daudzsološi. Tāpēc būtu jāparedz iespēja šādiem projektiem piešķirt izstrādes palīdzību. Lai palīdzētu sasniegt ģeogrāfiski līdzsvarotu Inovāciju fonda atbalsta sadalījumu, projektu izstrādes palīdzība būtu jo īpaši noderīga neliela mēroga projektiem un projektiem dalībvalstīs ar zemākiem ienākumiem.

(11)

Ir svarīgi, lai Inovāciju fonda atbalsta sadalījums būtu ģeogrāfiski līdzsvarots. Lai izvairītos no situācijas, kad kādas dalībvalstis nav pietiekami aptvertas, būtu jāparedz iespēja otrajā vai turpmākajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus noteikt papildu atlases kritērijus, kas palīdzētu sasniegt ģeogrāfisku līdzsvaru.

(12)

Inovāciju fonda īstenošana būtu jānodrošina Komisijai. Tomēr Komisijai būtu jābūt iespējai daļu īstenošanas darbību, piemēram, uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus organizēšanu, projektu priekšatlasi vai dotāciju līgumu pārvaldību, deleģēt īstenošanas struktūrām.

(13)

Inovāciju fonda ieņēmumi, tostarp ieņēmumi no kvotām, kas monetizētas kopējā izsoles platformā saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1031/2010 (5), būtu jāpārvalda atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK mērķiem. Tāpēc šis uzdevums būtu jāveic pašai Komisijai, un tai būtu jādod iespēja to deleģēt Eiropas Investīciju bankai.

(14)

Atkarībā no Inovāciju fonda īstenošanas režīma Komisijai būtu jāpiemēro dažādi noteikumi. Ja Inovāciju fondu īsteno tiešā pārvaldībā, šīs regulas noteikumi būtu pilnīgi jāsalāgo ar Finanšu regulas noteikumiem.

(15)

Inovāciju fonda īstenošanā svarīga loma būtu jāuzņemas dalībvalstīm. Konkrētāk, Komisijai būtu jāapspriežas ar dalībvalstīm par svarīgākajiem īstenošanas lēmumiem, kā arī par Inovāciju fonda attīstību.

(16)

Inovāciju fonds būtu jāīsteno saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem, kas noteikti Finanšu regulā.

(17)

Lai nodrošinātu, ka Komisija saņem pilnīgu un savlaicīgu informāciju par Inovāciju fonda atbalstīto projektu virzību, subjekti, kas pārvalda Inovāciju fondu, piemēro pareizas finanšu pārvaldības principus un dalībvalstis tiek laikus informētas par Inovāciju fonda īstenošanu, būtu jānosaka skaidra ziņošanas, pārskatatbildības un finanšu kontroles kārtība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir sīki izklāstīti noteikumi, kas papildina Direktīvu 2003/87/EK šādos aspektos:

a)

ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punktu izveidotā Inovāciju fonda darbības mērķi;

b)

Inovāciju fonda piešķirtā atbalsta formas;

c)

kārtība, kādā piesakās uz Inovāciju fonda atbalstu;

d)

Inovāciju fonda projektu atlases procedūra un kritēriji;

e)

Inovāciju fonda atbalsta izmaksa;

f)

Inovāciju fonda pārvaldība;

g)

ziņošana par Inovāciju fonda darbību, tās uzraudzība, izvērtēšana, kontrole un publiskošana.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“finansiālais noslēgums” ir brīdis projekta izstrādes ciklā, kad ir parakstīti visi projekta un finansēšanas līgumi un ir izpildīti visi tajos paredzētie nosacījumi;

2)

“ekspluatācijas sākums” ir brīdis projekta izstrādes ciklā, kad ir pabeigta visu projekta ekspluatācijai vajadzīgo elementu un sistēmu testēšana un ir sāktas darbības, kuru rezultātā tiek patiesi aiztaupītas siltumnīcefekta gāzu emisijas;

3)

“neliela mēroga projekts” ir projekts, kura kopējie kapitālizdevumi nepārsniedz 7 500 000 EUR.

3. pants

Darbības mērķi

Inovāciju fondam ir šādi darbības mērķi:

a)

atbalstīt projektus, kuri demonstrē ļoti novatoriskas tehnoloģijas, procesus vai produktus, kuri ir pietiekami nobrieduši un kuriem ir ievērojams potenciāls samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas;

b)

sniegt finansiālu atbalstu, kas īpaši pielāgots tirgus vajadzībām un atbalsttiesīgo projektu riska profiliem, vienlaikus piesaistot papildu publiskus un privātus resursus;

c)

nodrošināt, ka Inovāciju fonda ieņēmumi tiek pārvaldīti atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK mērķiem.

4. pants

Inovāciju fonda atbalsta formas

Inovāciju fonda atbalstu projektam var sniegt kādā no šīm formām:

a)

dotācijas;

b)

iemaksas Savienības investīciju atbalsta instrumenta finansējuma apvienošanas darbībās;

c)

ja tas vajadzīgs Direktīvas 2003/87/EK mērķu sasniegšanai, finansējums jebkurā citā Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (“Finanšu regula”) minētajā formā, jo īpaši godalgu un iepirkuma formā.

II NODAĻA

Īpaši noteikumi attiecībā uz dotācijām

5. pants

Relevantās izmaksas

1.   Relevantās jeb attiecīgās izmaksas Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punkta trešās daļas ceturtā teikuma nozīmē ir papildu izmaksas, kas rodas projekta ierosinātājam sakarā ar tādas inovatīvas tehnoloģijas izmantošanu, kura saistīta ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu vai aiztaupīšanu. Relevantās izmaksas aprēķina kā starpību starp labāko aplēsi par kopējiem kapitālizdevumiem un ekspluatācijas izmaksām un ieguvumiem neto pašreizējās vērtības izteiksmē 10 gadu periodā pēc projekta ekspluatācijas sākuma un rezultātu, kas iegūts, veicot tādu pašu aprēķinu tādas pašas jaudas (faktiski saražotā galaprodukta izteiksmē) tradicionālai ražošanai.

Ja pirmajā daļā minētā tradicionālā ražošana nepastāv, relevantās izmaksas ir labākā aplēse par kopējiem kapitālizdevumiem un ekspluatācijas izmaksām un ieguvumiem neto pašreizējās vērtības izteiksmē 10 gadu periodā pēc projekta ekspluatācijas sākuma.

2.   Neliela mēroga projekta relevantās izmaksas ir šāda projekta kopējās kapitālizdevumu izmaksas.

6. pants

Dotāciju izmaksa

1.   Inovāciju fonda atbalstu dotācijas formā izmaksā pēc iepriekš noteikto atskaites punktu sasniegšanas.

2.   Visiem projektiem 1. punktā minētos atskaites punktus nosaka, balstoties uz projekta izstrādes ciklu, un tie ir vismaz šādi:

a)

finansiālais noslēgums;

b)

ekspluatācijas sākums.

3.   Atkarībā no izvēršamās tehnoloģijas un specifiskajiem apstākļiem nozarē vai nozarēs, kurās tā tiek izvērsta, līguma dokumentos var noteikt vēl citus specifiskus atskaites punktus.

4.   Konkrētam projektam pēc finansiālā noslēguma vai specifiska atskaites punkta sasniegšanas pirms finansiālā noslēguma, ja šāds atskaites punkts ir noteikts saskaņā ar 3. punktu, izmaksā līdz pat 40 % no Inovāciju fonda atbalsta (arī projektu izstrādes palīdzības) kopsummas.

5.   To Inovāciju fonda atbalsta kopsummas daļu, kas konkrētam projektam netika izmaksāta saskaņā ar 4. punktu, izmaksā pēc finansiālā noslēguma. To var izmaksāt daļēji pirms ekspluatācijas sākuma un gada maksājumos pēc ekspluatācijas sākuma.

6.   Šā panta 4. un 5. punkta vajadzībām Inovāciju fonda atbalsta kopsumma, kas piešķirta konkrētam projektam, ietver arī Inovāciju fonda atbalsta summu, kas piešķirta šim projektam kā projekta izstrādes palīdzība saskaņā ar 13. pantu.

7. pants

Vispārīgi atgūšanas noteikumi

1.   Komisija veic atbilstošus pasākumus, ar ko nodrošina, ka saskaņā ar šo regulu finansēto darbību īstenošanā tiek aizsargātas Inovāciju fonda finanšu intereses, proti, piemēro preventīvus pasākumus pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, veic iedarbīgas pārbaudes un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, atgūst nepamatoti izmaksātās summas, kā arī attiecīgā gadījumā piemēro iedarbīgus, samērīgus un atturošus administratīvas un finansiālas sankcijas.

2.   Atgūšanu veic saskaņā ar Finanšu regulu.

3.   Atgūšanas pamatojumu un atgūšanas procedūras sīkāk nosaka līguma dokumentos.

8. pants

Īpaši atgūšanas noteikumi

1.   Inovāciju fonda atbalsta summa, kas izmaksāta saskaņā ar 6. panta 5. punktu pēc finansiālā noslēguma, ir atkarīga no siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma, kas verificēts, pamatojoties uz projekta ierosinātāja iesniegtajiem gada ziņojumiem par 3 līdz 10 gadu periodu pēc ekspluatācijas sākuma. Projekta ierosinātāja pēdējā iesniegtajā gada ziņojumā iekļauj kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu, kuru ir izdevies aiztaupīt visā pārskata periodā.

2.   Ja kopējais aiztaupīto siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums visā pārskata periodā ir mazāks nekā 75 % no kopējā siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma, ko bija plānots aiztaupīt, summu, kura tika izmaksāta vai kuru bija plānots izmaksāt projekta ierosinātājam saskaņā ar 6. panta 5. punktu, proporcionāli atgūst vai samazina.

3.   Ja projekta ekspluatācija netiek sākta iepriekš noteiktajā laikā vai ja projekta ierosinātājs nevar pierādīt reālu siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupīšanu, summu, kas izmaksāta pēc finansiālā noslēguma saskaņā ar 6. panta 5. punktu, atgūst pilnā apmērā.

4.   Ja 2. un 3. punktā minētā situācija rodas tādu ārkārtas apstākļu dēļ, kurus projekta ierosinātājs nevar kontrolēt, un projekta ierosinātājs pierāda, ka projektam ir potenciāls aiztaupīt vairāk siltumnīcefekta gāzu emisiju, nekā ziņotais, vai ja projekta ierosinātājs pierāda, ka projekts var nodrošināt būtiskus ieguvumus mazoglekļa inovāciju jomā, Komisija var nolemt nepiemērot 2. un 3. punktā paredzētos atgūšanas mehānismus.

5.   Atgūšanas pamatojumu un atgūšanas procedūras sīkāk nosaka līguma dokumentos.

6.   Šā panta 3. un 4. punkta noteikumi neskar 7. pantā noteiktos vispārīgos atgūšanas noteikumus.

9. pants

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

1.   Projektu ierosinātājus aicina pieteikties uz Inovāciju fonda atbalstu ar Komisijas izsludinātiem atklātiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Pirms Komisija pieņem lēmumu par uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus izsludināšanu, tā apspriežas ar dalībvalstīm par lēmuma projektu.

2.   Komisijas lēmumā par uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus izsludināšanu iekļauj vismaz šādu informāciju:

a)

uzaicinājumam pieejamā Inovāciju fonda atbalsta kopsumma;

b)

maksimālā Inovāciju fonda atbalsta summa, kas pieejama projektu izstrādes palīdzībai;

c)

vēlamie projektu vai nozaru veidi;

d)

pieteikšanās procedūras izklāsts un detalizēts saraksts ar informāciju un dokumentiem, kas jāiesniedz katrā pieteikšanās procedūras posmā;

e)

sīka informācija par atlases procedūru, tai skaitā izvērtēšanas un sarindošanas metodika;

f)

ja neliela mēroga projektiem saskaņā ar 10. panta 4. punktu un 12. panta 6. punktu piemēro īpašas pieteikšanās un atlases procedūras, norāda šo īpašo procedūru noteikumus;

g)

ja daļu uzaicinājumam pieejamās Inovāciju fonda atbalsta kopsummas Komisija rezervē neliela mēroga projektiem, norāda šīs daļas apmēru;

h)

ja Inovāciju fonda atbalsta ģeogrāfiski līdzsvarota sadalījuma panākšanai saskaņā ar 11. panta 2. punktu piemēro papildu atlases kritērijus, norāda šos kritērijus.

10. pants

Pieteikšanās procedūra

1.   Īstenošanas struktūra pieteikumus apkopo un pieteikšanās procedūru organizē divos secīgos posmos:

a)

ieinteresētības izteikšana;

b)

pilna pieteikuma iesniegšana.

2.   Ieinteresētības izteikšanas posmā projekta ierosinātājs saskaņā ar attiecīgajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus noteiktajām prasībām iesniedz galveno projekta raksturlielumu aprakstu, tai skaitā projekta rezultativitātes, novatoriskuma un brieduma aprakstu, kā norādīts 11. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

3.   Pilna pieteikuma iesniegšanas posmā projekta ierosinātājs iesniedz sīku projekta aprakstu un visus apliecinošos dokumentus, tai skaitā zināšanu apmaiņas plānu.

4.   Neliela mēroga projektiem var piemērot vienkāršotu pieteikšanās procedūru.

11. pants

Atlases kritēriji

1.   Projektus Inovāciju fonda atbalsta saņemšanai atlasa pēc šādiem kritērijiem:

a)

rezultativitāte siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupīšanas potenciāla izteiksmē, attiecīgā gadījumā to salīdzinot ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 2. punktā minētajām līmeņatzīmēm;

b)

projektu novatoriskums salīdzinājumā ar tehnikas līmeni;

c)

projekta briedums plānojuma, uzņēmējdarbības modeļa, finansiālās un juridiskās struktūras ziņā, kā arī izredzes panākt finansiālo noslēgumu iepriekš noteiktā laika periodā, bet ne vēlāk kā četrus gadus pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu;

d)

tehniskais un tirgus potenciāls panākt plašu izmantojumu vai replikāciju vai izmaksu samazinājumu nākotnē;

e)

efektivitāte projekta relevanto izmaksu izteiksmē, no kurām atskaitīts projekta ierosinātāja ieguldījums šo izmaksu segšanā un kuras dalītas ar siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo daudzumu, ko plānots aiztaupīt, vai kopējo enerģijas daudzumu, ko plānots saražot vai uzglabāt, vai kopējo CO2 daudzumu, ko plānots uzglabāt, pirmajos 10 ekspluatācijas gados.

2.   Inovāciju fonda atbalsta ģeogrāfiski līdzsvarota sadalījuma panākšanai projektu atlases vajadzībām var piemērot papildu kritērijus.

12. pants

Atlases procedūra

1.   Īstenošanas struktūra uz ieinteresētības izteikšanas posmā saņemto pieteikumu pamata novērtē katra projekta atbalsttiesīgumu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punktu. Pēc tam īstenošanas struktūra atlasa atbalsttiesīgos projektus saskaņā ar šā panta 2. un 3. punktu.

2.   Īstenošanas struktūra uz ieinteresētības izteikšanas posmā saņemto pieteikumu pamata izveido sarakstu, kurā iekļauj 11. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktajiem atlases kritērijiem atbilstošos projektus, un uzaicina šo projektu ierosinātājus iesniegt pilnu pieteikumu.

Ja īstenošanas struktūra secina, ka projekts atbilst 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajiem atlases kritērijiem, bet neatbilst 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajam kritērijam, tā novērtē, vai projekts, ja to turpinātu izstrādāt, varētu izpildīt visus atlases kritērijus. Ja projektam ir šāds potenciāls, īstenošanas struktūra konkrētajam projektam var piešķirt projekta izstrādes palīdzību vai, ja šo uzdevumu veic Komisija, ierosināt Komisijai piešķirt projektam projekta izstrādes palīdzību.

3.   Īstenošanas struktūra uz pilnā pieteikuma pamata, kas saņemts saskaņā ar šā panta 2. punktu, projektu izvērtē un ierindo pēc visiem 11. pantā noteiktajiem atlases kritērijiem. Šajā izvērtēšanā īstenošanas struktūra projektus salīdzina ar tās pašas nozares projektiem un citu nozaru projektiem un izveido priekšatlasīto projektu sarakstu.

4.   Šā panta 3. punktā minēto priekšatlasīto projektu sarakstu un attiecīgā gadījumā 2. punkta otrajā daļā minēto ierosinājumu paziņo Komisijai, un paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

a)

apstiprinājums par atbilstību attiecināmības un atlases kritērijiem;

b)

informācija par projekta izvērtējumu un vietu sarakstā;

c)

kopējās projekta izmaksas un 5. pantā minētās relevantās izmaksas euro;

d)

pieprasītā Inovāciju fonda atbalsta kopsumma euro;

e)

siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums, kuru plānots aiztaupīt;

f)

enerģijas daudzums, kuru plānots saražot vai uzglabāt;

g)

CO2 daudzums, kuru plānots uzglabāt;

h)

informāciju par projekta ierosinātāja pieprasīto Inovāciju fonda atbalsta juridisko formu.

5.   Uz atbilstīgi šā panta 4. punktam paziņotās informācijas pamata Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm saskaņā ar 21. panta 2. punktu, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, kurā norāda, kāds atbalsts piešķirts atlasītajiem projektiem, un attiecīgā gadījumā sagatavo rezerves sarakstu.

6.   Neliela mēroga projektiem var piemērot īpašu atlases procedūru.

13. pants

Projektu izstrādes palīdzība

1.   Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm saskaņā ar 21. panta 2. punkta c) apakšpunktu, nosaka maksimālo Inovāciju fonda atbalsta summu, kas ir pieejama projektu izstrādes palīdzībai.

2.   Projektu izstrādes palīdzību piešķir Komisija vai īstenošanas struktūra saskaņā ar 12. panta 2. punktu dotācijas formā.

3.   Ar projektu izstrādes palīdzību var finansēt šādas darbības:

a)

projekta dokumentu vai projekta plāna komponentu uzlabošana un izstrāde nolūkā nodrošināt pietiekamu projekta briedumu;

b)

projekta īstenojamības novērtējums, tai skaitā tehniskie un ekonomiskie pētījumi;

c)

konsultācijas par projekta finansiālo un juridisko struktūru;

d)

projekta ierosinātāja spēju veidošana.

4.   Projektu izstrādes palīdzības vajadzībām par relevantajām izmaksām uzskata visas ar projekta izstrādi saistītās izmaksas. Inovāciju fonds relevantās izmaksas var finansēt 100 % apmērā.

III NODAĻA

Īpaši noteikumi, kuri attiecas uz tādām Inovāciju fonda atbalsta formām, kas nav dotācijas

14. pants

Inovāciju fonda atbalsta piešķiršana, veicot iemaksas Savienības investīciju atbalsta instrumenta finansējuma apvienošanas darbībās

1.   Ja Komisija pieņem lēmumu Inovāciju fonda atbalstu izmaksāt, veicot iemaksas Savienības investīciju atbalsta instrumenta finansējuma apvienošanas darbībās, Inovāciju fonda atbalstu īsteno atbilstīgi noteikumiem, kuri piemērojami Savienības investīciju atbalsta instrumentam. Tomēr projektu atbalsttiesīgumu vērtē saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punktu.

2.   Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, pieņem lēmumu, kurā specificē, vai iemaksa finansējuma apvienošanas darbībās ir neatmaksājams vai atmaksājams atbalsts vai abi, un norāda Inovāciju fonda atbalsta summu, kas ir pieejama izmaksai ar Savienības investīciju atbalsta instrumenta starpniecību.

15. pants

Inovāciju fonda atbalsta piešķiršana jebkurā citā Finanšu regulā paredzētā formā

1.   Ja Komisija pieņem lēmumu izmaksāt Inovāciju fonda atbalstu jebkurā citā Finanšu regulā paredzētā formā, kas nav dotācijas, tā, apspriedusies apspriešanās ar dalībvalstīm, pieņem lēmumu, kurā norāda Inovāciju fonda atbalsta summu, kas ir pieejama izmaksai attiecīgajā formā, kā arī noteikumus, kas piemērojami pieteikumiem uz šādu atbalstu, projektu atlasei un atbalsta izmaksai.

2.   Projekti, kas saņem Inovāciju fonda atbalstu saskaņā ar šo pantu, nodrošina atbilstību Savienības valsts atbalsta noteikumiem.

IV NODAĻA

Pārvaldība

16. pants

Inovāciju fonda īstenošana

1.   Komisija Inovāciju fondu īsteno tiešā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulas 125.–153. panta relevantajiem noteikumiem vai netiešā pārvaldībā ar Finanšu regulas 62. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto struktūru starpniecību.

2.   Izmaksas, kas radušās saistībā ar Inovāciju fonda īstenošanas darbībām, tai skaitā administratīvās un pārvaldības izmaksas, finansē no Inovāciju fonda.

17. pants

Īstenošanas struktūru iecelšana

1.   Ja Komisija pieņem lēmumu dažus ar Inovāciju fonda īstenošanu saistītus uzdevumus deleģēt īstenošanas struktūrai, tā pieņem lēmumu par šādas īstenošanas struktūras iecelšanu.

Komisija un ieceltā īstenošanas struktūra noslēdz vienošanos, kurā izklāstīti konkrēti noteikumi, kas īstenošanas struktūrai jāievēro uzdevumu izpildē.

2.   Ja Komisija Inovāciju fondu īsteno tiešā pārvaldībā un pieņem lēmumu dažus īstenošanas uzdevumus deleģēt īstenošanas struktūrai, Komisija par īstenošanas struktūru ieceļ izpildaģentūru.

3.   Ja Komisija Inovāciju fondu īsteno netiešā pārvaldībā, tā par īstenošanas struktūru ieceļ Finanšu regulas 62. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētu struktūru.

4.   Tos ar Inovāciju fonda īstenošanu saistītos uzdevumus, kas nav deleģēti īstenošanas struktūrai, pilda Komisija.

18. pants

Īstenošanas struktūras uzdevumi

Īstenošanas struktūrai, kas iecelta saskaņā ar 17. panta 1. punktu, var uzticēt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus vispārējo pārvaldību, Inovāciju fonda atbalsta izmaksu un atlasīto projektu īstenošanas uzraudzību. Šajā sakarā īstenošanas struktūrai var uzticēt šādus uzdevumus:

a)

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus organizēšana;

b)

pieteikšanās procedūras organizēšana, tai skaitā pieteikumu apkopošana un visu apliecinošo dokumentu analīze;

c)

projektu atlases organizēšana, tai skaitā projektu vērtēšana vai pienācīga pārbaude un sarindošana;

d)

Komisijas konsultēšana par projektiem, kuriem piešķirt Inovāciju fonda atbalstu, un par projektiem, kurus iekļaut rezerves sarakstā;

e)

projektu izstrādes palīdzības piešķiršana vai sniegšana;

f)

dotāciju nolīgumu un citu līgumu parakstīšana atkarībā no Inovāciju fonda atbalsta formas;

g)

līgumu dokumentu, kas attiecas uz projektiem, kuriem piešķirts atbalsts, sagatavošana un pārvaldība;

h)

finansēšanas nosacījumu izpildes pārbaude un Inovāciju fonda ieņēmumu izmaksa projektu ierosinātājiem;

i)

projektu īstenošanas uzraudzība;

j)

komunikācija ar projektu ierosinātājiem;

k)

ziņošana Komisijai, tai skaitā par vispārīgo virzienu, kādā turpmāk vajadzētu attīstīt Inovāciju fondu;

l)

finanšu pārskatu iesniegšana;

m)

informācijas, komunikācijas un reklāmas pasākumi, tai skaitā reklāmas materiālu sagatavošana un Inovāciju fonda logotipa izstrāde;

n)

zināšanu apmaiņas pārvaldība;

o)

dalībvalstu atbalstīšana to centienos popularizēt Inovāciju fondu un komunicēt ar projektu ierosinātājiem;

p)

citi ar Inovāciju fonda īstenošanu saistīti uzdevumi.

19. pants

Īpaši noteikumi attiecībā uz Inovāciju fonda īstenošanu tiešā pārvaldībā

1.   Ja Komisija par īstenošanas struktūru saskaņā ar šīs regulas 17. panta 1. punktu ieceļ izpildaģentūru, šāds Komisijas lēmums ir atkarīgs no Padomes Regulas (EK) Nr. 58/2003 (6) 3. pantā minētās izmaksu un ieguvumu analīzes rezultāta, un šīs regulas 17. panta 1. punkta otrajā daļā minētā vienošanās ir deleģēšanas akts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 58/2003.

2.   Ja tiešā pārvaldībā izmaksātās summas ir atgūtas saskaņā ar šīs regulas 7. un 8. pantu, atgūtās summas ir piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu, un tos izmanto, lai finansētu Inovāciju fonda darbības.

3.   Visos Komisijas veiktajos īstenošanas uzdevumos, tostarp ar izpildaģentūras starpniecību veiktajos, Inovāciju fonda ieņēmumi ir ārējie piešķirtie ieņēmumi Finanšu regulas 21. panta 1. un 5. punkta nozīmē. No minētajiem piešķirtajiem ieņēmumiem sedz arī visas administratīvās izmaksas, kas saistītas ar Inovāciju fonda īstenošanu. Komisija pārvaldības izmaksu segšanai var izmantot ne vairāk kā 5 % Inovāciju fonda finansējuma.

4.   Projekts, kas saņēmis Inovāciju fonda atbalstu, papildus var saņemt ieguldījumu no jebkuras citas Savienības programmas, tostarp dalītas pārvaldības fondiem, ar noteikumu, ka iemaksas nesedz vienas un tās pašas izmaksas. Kumulatīvais finansējums nedrīkst pārsniegt projekta kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu no dažādām Savienības programmām var aprēķināt proporcionāli.

20. pants

Inovāciju fonda ieņēmumu pārvaldība

1.   Komisija nodrošina, ka Inovāciju fondam atvēlētās kvotas tiek izsolītas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 4. punktā noteiktajiem principiem un kārtību, un pārvalda Inovāciju fonda ieņēmumus saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK mērķiem.

2.   Komisija nodrošina, ka 1. punktā minētie ieņēmumi tiek savlaicīgi nodoti īstenošanas struktūrai, lai tā varētu finansēt ar īstenošanas darbībām saistītās izmaksas un veikt izmaksu tiem projektiem, kuriem ir piešķirts atbalsts.

3.   Kvotu monetizāciju un Inovāciju fonda ieņēmumu pārvaldību Komisija var deleģēt Eiropas Investīciju bankai (EIB). Šāda deleģējuma gadījumā Komisija un EIB noslēdz vienošanos, nosakot konkrētus noteikumus, atbilstoši kuriem EIB pilda savus uzdevumus, kas saistīti ar Inovāciju fonda ieņēmumu pārvaldību.

4.   Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK noteikumiem Inovāciju fonda ieņēmumus, kas paliek pāri atbalstīto projektu attiecināmības perioda beigās, izlieto, lai atbalstītu jaunus projektus, kuri atbilst Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punktā minētajiem attiecināmības kritērijiem, līdz visi ieņēmumi ir izlietoti Inovāciju fonda mērķiem. Šādus jaunos projektus atlasa ar jauniem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 9. pantu vai atbalsta saskaņā ar 14. vai 15. pantu.

21. pants

Dalībvalstu loma

1.   Īstenojot Inovāciju fondu, Komisija apspriežas ar dalībvalstīm un saņem no tām palīdzību.

2.   Apspriešanās ar dalībvalstīm notiek par šādiem jautājumiem:

a)

priekšatlasīto projektu saraksts, tai skaitā rezerves saraksts, un tādu projektu saraksts, kuriem ir ierosināts piešķirt projekta izstrādes palīdzību saskaņā ar 12. panta 2. punktu pirms atbalsta piešķiršanas;

b)

9. panta 1. punktā, 14. panta 2. punktā un 15. panta 1. punktā minētie Komisijas lēmumu projekti;

c)

maksimālā Inovāciju fonda atbalsta summa, ko plānots darīt pieejamu projektu izstrādes palīdzībai.

3.   Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalstis Komisijai sniedz konsultācijas un palīdzību šādos jautājumos:

a)

Inovāciju fonda vispārīgās virzības plānošana;

b)

projektu īstenošanas pašreizējo vai jauno problēmu risināšana;

c)

citu ar projektu īstenošanu saistītu jautājumu risināšana.

4.   Komisija ziņo dalībvalstīm par progresu, kas panākts šīs regulas īstenošanā, jo īpaši 12. panta 5. punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu īstenošanā.

22. pants

Ieinteresēto personu loma

Diskusijās par Inovāciju fonda īstenošanu, tostarp par 21. panta 3. punktā minētajiem jautājumiem, Komisija var iesaistīt ieinteresētās personas.

V NODAĻA

Uzraudzība, ziņošana un izvērtēšana

23. pants

Uzraudzība un ziņošana

1.   Inovāciju fonda darbību, tostarp izmaksātās Inovāciju fonda atbalsta summas, uzrauga īstenošanas struktūra.

2.   Lai nodrošinātu to, ka 1. punktā minētajai uzraudzībai vajadzīgie dati un rezultāti tiek savākti efektīvi, sekmīgi un savlaicīgi, projektu ierosinātājiem var piemērot samērīgas ziņošanas prasības. Projektu ierosinātāji ziņojumos ietver informāciju par zināšanu apmaiņas darbībām, kas veiktas saskaņā ar 27. pantu.

3.   Īstenošanas struktūra par savu uzdevumu izpildi regulāri ziņo Komisijai.

4.   Īstenošanas struktūra ziņo Komisijai par pilnu atbalsta izmaksas ciklu un jo īpaši par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus organizēšanu un par līgumu parakstīšanu ar projektu ierosinātājiem.

5.   Pēc katra uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus beigām Komisija ziņo dalībvalstīm par šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus īstenošanu.

6.   Komisija katru gadu ziņo Padomei un Eiropas Parlamentam par Inovāciju fonda īstenošanas progresu.

7.   Īstenošanas struktūras, kas nav izpildaģentūras, un subjekti, kuriem saskaņā ar 20. panta 3. punktu ir deleģēta Inovāciju fonda ieņēmumu pārvaldība, iesniedz Komisijai:

a)

līdz 15. februārim – nerevidētus finanšu pārskatus par šīm īstenošanas struktūrām un subjektiem deleģētajām darbībām, kas veiktas iepriekšējā finanšu gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim;

b)

līdz tā gada 15. martam, kurā iesniegti nerevidētie finanšu pārskati, – revidētus finanšu pārskatus par šīm īstenošanas struktūrām un subjektiem deleģētajām darbībām, kas veiktas iepriekšējā finanšu gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Balstoties uz finanšu pārskatiem, kas iesniegti saskaņā ar pirmo daļu, Komisija par katru finanšu gadu, kas ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim, sagatavo Inovāciju fonda gada pārskatu. Šo pārskatu pārbauda neatkarīga ārējā revīzijā.

Šajā punktā paredzētos finanšu un gada pārskatus sagatavo atbilstīgi Finanšu regulas 80. pantā minētajiem grāmatvedības noteikumiem.

24. pants

Izvērtēšana

1.   Komisija 2025. gadā un pēc tam reizi piecos gados izvērtē Inovāciju fonda darbību. Izvērtējumā galvenokārt (bet ne tikai) novērtē sinerģijas starp Inovāciju fondu un citām relevantām Savienības programmām, kā arī izvērtē Inovāciju fonda atbalsta izmaksas procedūru.

2.   Pamatojoties uz šā panta 1. punktā minētās izvērtēšanas rezultātiem, Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz priekšlikumus, kā nodrošināt Inovāciju fonda virzību uz Direktīvā 2003/87/EK un šīs regulas 3. pantā noteikto Inovāciju fonda mērķu sasniegšanu.

3.   Inovāciju fonda īstenošanas nobeigumā, bet ne vēlāk kā 2035. gadā, Komisija veic Inovāciju fonda darbības galīgo izvērtējumu.

4.   Komisija saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu veiktās izvērtēšanas rezultātus publisko.

VI NODAĻA

Revīzijas, publicitāte un zināšanu apmaiņa

25. pants

Revīzijas

1.   Inovāciju fonda atbalsta izlietojuma revīzijas, kuras veikuši neatkarīgi ārējie revidenti, tostarp tie, kas nav Savienības iestāžu vai struktūru pilnvarotās personas, veido pamatu vispārējam ticamības apliecinājumam saskaņā ar 26. pantu.

2.   Visas personas vai subjekti, kas saņem Inovāciju fonda atbalstu, rakstiski piekrīt piešķirt nepieciešamās tiesības un piekļuvi, kā paredzēts Finanšu regulas 129. pantā.

26. pants

Savstarpēja paļāvība uz revīzijām

Neskarot pastāvošās iespējas veikt papildu revīzijas, ja neatkarīgs revidents finanšu pārskatus un ziņojumus, kuros izklāstīts Savienības ieguldījuma izlietojums, ir revidējis, balstoties uz starptautiski atzītiem revīzijas standartiem, kas nodrošina pamatotu ticamību, šāda revīzija veido pamatu vispārējam ticamības apliecinājumam, kā attiecīgā gadījumā sīkāk precizēts nozarei specifiskos noteikumos, ar noteikumu, ka ir pietiekami pierādījumi par revidenta neatkarību un kompetenci. Neatkarīgā revidenta ziņojumu un saistītos revīzijas dokumentus pēc pieprasījuma dara pieejamus Eiropas Parlamentam, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu revīzijas iestādēm.

27. pants

Komunikācija, zināšanu apmaiņa un publicitāte

1.   Projektu ierosinātāji proaktīvi un sistemātiski publicē savās tīmekļa vietnēs informāciju, kas saistīta ar projektiem, kuri ir saņēmuši atbalstu saskaņā ar šo regulu. Šajā informācijā ietver skaidru norādi uz saņemto Inovāciju fonda atbalstu.

2.   Projektu ierosinātāji nodrošina saskaņotas, lietderīgas un mērķorientētas informācijas sniegšanu par saņemto Inovāciju fonda atbalstu dažādām mērķauditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.

3.   Inovāciju fonda logotipu vai citus reklāmas elementus, kas paredzēti līguma dokumentos, izmanto visās komunikācijas un zināšanu apmaiņas darbībās un attēlo uz paziņojumu dēļiem sabiedrībai pamanāmās stratēģiskās vietās.

4.   Projektu ierosinātāji sniedz sīku informāciju par darbībām, kas plānotas saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu, zināšanu apmaiņas plānā, kas iesniegts saskaņā ar 10. panta 3. punktu.

5.   Informācijas, komunikācijas un reklāmas darbības, kas saistītas ar Inovāciju fonda atbalstu un rezultātiem, veic īstenošanas struktūra. Īstenošanas struktūra organizē īpašus seminārus, darbseminārus vai attiecīgā gadījumā citu veidu darbības, kas veicina pieredzes, zināšanu un paraugprakses apmaiņu attiecībā uz projektu izstrādi, sagatavošanu un īstenošanu, kā arī par projektu izstrādes palīdzības projektos piešķirtā finansējuma lietderību.

VII NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

28. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 26. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 3. novembra Lēmums 2010/670/ES, ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 290, 6.11.2010., 39. lpp.).

(3)  2018. gada 5. septembra Īpašais ziņojums Nr. 24/2018 “Oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas un inovatīvu atjaunojamo energoresursu demonstrējumi komerciālā mērogā Eiropas Savienībā: pēdējā desmitgadē plānotais progress nav panākts”, pieejams Revīzijas palātas tīmekļa vietnē https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_LV.pdf.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2010. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (OV L 302, 18.11.2010., 1. lpp.).

(6)  Padomes 2002. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.).


Augša