EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32019R0401

Делегиран регламент (ЕС) 2019/401 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на регистър на ЕС (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/8871

OB L 72, 14.3.2019г., стр. 4—5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила: Този акт е изменен. Настояща консолидирана версия: 14/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/401/oj

14.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/4


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/401 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на регистър на ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 19, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Системата от регистри осигурява точното отчитане на трансакциите в рамките на Системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), създадена с Директива 2003/87/ЕО, Протокола от Киото и Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

(2)

Когато е необходимо и за времето, за което е необходимо с оглед да се защити екологосъобразността на СТЕ на ЕС, на операторите във въздухоплаването и на другите оператори от СТЕ на ЕС се забранява да използват квоти, издадени от държава членка, която е уведомила Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В светлината на преговорите в съответствие с член 50 от ДФЕС и в съответствие с член 12, параграф 3, буква а) от Директива 2003/87/ЕО, Комисията следва да извършва периодична оценка дали се разрешава използването на квоти от държава членка, по отношение на която съществуват задължения, чието действие спрямо операторите на въздухоплавателни средства и другите оператори ще бъде погасено, по-специално в случаите, когато правото на ЕС все още не е престанало да се прилага в съответната държава членка или когато са налице задоволителни гаранции че връщането на разпределени квоти ще се извърши по обвързан с правоприлагане начин преди договорите да престанат да се прилагат.

(3)

В проекта на споразумение за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“), договорен на равнище преговарящи на 14 ноември 2018 г., се определя преходен период и се предоставят гаранции за спазване от страна на операторите от Обединеното кралство на техните задължения съгласно Директива 2003/87/ЕО по отношение на техните емисии за 2019 г. и 2020 г. В случай че Споразумението за оттегляне влезе в сила, вече няма да е необходимо да се прилагат ограничения за използването на квоти, издадени от такава държава членка през въпросните години.

(4)

Следователно считано от деня след деня, в който и двете страни депозират своите документи за ратификация при Генералния секретар на Съвета, разпределените квоти не следва повече да бъдат идентифицирани с код на държавата.

(5)

За да се осигури ефективността на настоящия регламент, към момента на неговото влизане в сила следва да бъдат въведени подходящи технически мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 41, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 389/2013 се добавя следният текст:

„4.   Считано от деня след деня, в който са депозирани и двата документа за ратификация на Споразумението за оттегляне, квотите, създадени за 2019 г. и 2020 г., не подлежат на идентифициране с код на държавата, ако съответствието с изискванията на Директива 2003/87/ЕО по отношение на емисиите през въпросните години се изисква съгласно споразумение, уреждащо оттеглянето на съответната държава членка от Европейския съюз.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.


Нагоре