EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32019R0396

Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/9122

OB L 71, 13.3.2019г., стр. 11—14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/396 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство обяви, както е предвидено в член 50 от Договора за Европейския съюз, намерението си да се оттегли от Съюза. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след обявеното намерение, т.е. от 30 март 2019 г. нататък, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да продължи този срок.

(2)

При задължението за клиринг, предвидено в Регламент (ЕС) № 648/2012, не е взета предвид възможността за евентуално оттегляне на държава членка от Съюза. Предизвикателствата, пред които са изправени страните по договор за извънборсови деривати, чиито контрагенти са установени в Обединеното кралство, са пряк резултат от събитие извън техния контрол, което би могло да ги постави в неизгодно положение спрямо останалите контрагенти в Съюза.

(3)

В делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205 (2), (ЕС) 2016/592 (3) и (ЕС) 2016/1178 (4) на Комисията са предвидени датите, от които задължението за клиринг поражда действие за договорите, отнасящи се до определени класове извънборсови деривати. Освен това, в посочените регламенти са предвидени различни дати, в зависимост от категорията на контрагента по тези договори.

(4)

Контрагентите не могат да предвидят как ще се измени статусът на установен в Обединеното кралство контрагент, нито доколко този контрагент ще бъде в състояние да продължи да предоставя дадени услуги на контрагентите, установени в Съюза. За да преодолеят тази ситуация, контрагентите могат да поискат да подновят договора, като заменят установения в Обединеното кралство контрагент с такъв в държава членка.

(5)

Ако поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза страните решат да заменят установен в Обединеното кралство контрагент с нов контрагент, установен в Съюза, подновяването на договорите ще задейства задължението за клиринг, ако настъпи на или след датата, от която задължението за клиринг поражда действие за този вид договор. В резултат на това страните ще трябва да извършват клиринга на този договор чрез лицензиран или признат ЦК.

(6)

Договорите, подлежащи на централизиран клиринг, са предмет на различен режим на обезпечения в сравнение с договорите, при които не се извършва централизиран клиринг. Поради това, прилагането на задължението за клиринг би могло да принуди някои контрагенти да преустановят операциите си, при което дадени рискове биха могли да останат нехеджирани.

(7)

С цел да се гарантира гладкото функциониране на пазара, както и равнопоставеността между установените в Съюза контрагенти, те следва да могат да заменят установен в Обединеното кралство контрагент с такъв, установен в държава членка, без това да задейства задължението за клиринг. С цел да се предостави достатъчно време за замяна на тези контрагенти, датата, от която задължението за клиринг поражда действие за тези подновени договори, следва да бъде 12 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент.

(8)

Поради това делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178 следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(10)

Необходимо е възможно най-бързо да се улеснят пазарните участници при прилагането на ефикасни решения. Поради това Европейският орган за ценни книжа и пазари анализира съответните потенциални разходи и ползи, но не проведе открита обществена консултация, както е предвидено в член 10, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(11)

Настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро и да се прилага едва от деня, следващ този, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, освен ако към тази дата не е влязло в сила сключено с Обединеното кралство споразумение за оттегляне или ако не е бил продължен двегодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 се изменя, както следва:

1)

в член 3 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, при договорите, принадлежащи към посочен в приложението клас извънборсови деривати, задължението за клиринг започва да поражда действие 12 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент, когато са изпълнени следните условия:

а)

задължението за клиринг не е било задействано към 14 март 2019 г.;

б)

договорите са подновени единствено с цел замяна на контрагент, установен в Обединеното кралство, с контрагент, установен в държава членка.“;

2)

в член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За финансовите контрагенти от категория 3 и за трансакциите, посочени в член 3, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, сключени между финансови контрагенти, минималният остатъчен срок до падежа, посочен в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата, на която задължението за клиринг започва да поражда действие, е:

а)

50 години за договорите, които принадлежат към класовете в таблица 1 или таблица 2 от приложението;

б)

3 години за договорите, които принадлежат към класовете в таблица 3 или таблица 4 от приложението.“

Член 2

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/592

Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 се изменя, както следва:

1)

в член 3 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, при договорите, принадлежащи към посочен в приложението клас извънборсови деривати, задължението за клиринг започва да поражда действие 12 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент, когато са изпълнени следните условия:

а)

задължението за клиринг не е било задействано към 14 март 2019 г.;

б)

договорите са подновени единствено с цел замяна на контрагент, установен в Обединеното кралство, с контрагент, установен в държава членка.“;

2)

в член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За финансовите контрагенти от категория 3 и за трансакциите, посочени в член 3, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, сключени между финансови контрагенти, минималният остатъчен срок до падежа, посочен в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата, на която задължението за клиринг започва да поражда действие, е 5 години и 3 месеца.“

Член 3

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 се изменя, както следва:

1)

в член 3 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, при договорите, принадлежащи към посочен в приложението клас извънборсови деривати, задължението за клиринг започва да поражда действие 12 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент, когато са изпълнени следните условия:

а)

задължението за клиринг не е било задействано към 14 март 2019 г.;

б)

договорите са подновени единствено с цел замяна на контрагент, установен в Обединеното кралство, с контрагент, установен в държава членка.“;

2)

в член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За финансовите контрагенти от категория 3 и за трансакциите, посочени в член 3, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, сключени между финансови контрагенти, минималният остатъчен срок до падежа, посочен в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата, на която задължението за клиринг започва да поражда действие, е:

а)

15 години за договорите, които принадлежат към класовете в таблица 1 от приложение I;

б)

3 години за договорите, които принадлежат към класовете в таблица 2 от приложение I.“

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след този, на който по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия.

Настоящият регламент обаче не се прилага в случай на:

а)

влязло в сила до тази дата споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

б)

взето решение за удължаване на предвидения в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз двугодишен период.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията от 1 март 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 5).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 195, 20.7.2016 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


Нагоре