EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32019R0334

Делегиран регламент (ЕС) 2019/334 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на сроковете за подаване на обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване в случай на морски транспорт от и за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Англо-нормандските острови и остров Ман

C/2018/9094

OB L 60, 28.2.2019г., стр. 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/334/oj

28.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/334 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на сроковете за подаване на обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване в случай на морски транспорт от и за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Англо-нормандските острови и остров Ман

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като все предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 131, буква б) и член 265, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат към Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или, при липса на такова, две години след нотификацията, т.е. от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши с единодушие да продължи този срок.

(2)

Когато Обединеното кралство стане трета държава и при липса на споразумение за оттегляне, за стоките, пристигащи на митническата територия на Съюза от Обединеното кралство, ще е задължително да се подава обобщена декларация за въвеждане, а за стоките, напускащи митническата територия на Съюза с местоназначение Обединеното кралство, ще е задължително да се подава предварителна декларация за заминаване. Тези декларации ще трябва да се подават в срок, който предоставя достатъчно време на митническите администрации на държавите членки да извършват подходящ анализ на риска за целите на сигурността и безопасността преди пристигането и съответно заминаването на стоките, без това да предизвиква сериозни смущения на логистичните потоци и процеси на икономическите оператори.

(3)

Понастоящем в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (2) са предвидени конкретни срокове за подаването на обобщени декларации за въвеждане или предварителни декларации за заминаване за движения на товари в контейнери между митническата територия на Съюза и всички пристанища на Северно море. След като Обединеното кралство стане трета държава, същите срокове следва да се прилагат за тези цели по отношение на стоките, транспортирани по море, пристигащи от или заминаващи за пристанища на Обединеното кралство, които не са разположени на Северно море. Следователно сроковете, предвидени за пристанищата на Северно море, следва да се прилагат за всички пристанища на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Англо-нормандските острови и остров Ман.

(4)

Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага от деня след датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо и в рамките на Обединеното кралство, освен ако в срок до тази дата влезе в сила сключено с Обединеното кралство споразумение за оттегляне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се изменя, както следва:

(1)

в член 105, буква в) се добавя следната подточка:

„vi)

всички пристанища на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на Англо-нормандските острови и на остров Ман;“;

(2)

в член 244, параграф 1, буква а) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

за движения на товари в контейнери между митническата територия на Съюза и Гренландия, Фарьорските острови, Исландия или пристанищата на Балтийско море, Северно море, Черно море или Средиземно море, всички пристанища на Мароко и всички пристанища на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на Англо-нормандските острови и на остров Ман — най-късно два часа преди заминаването от пристанище в митническата територия на Съюза;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо и в рамките на Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Настоящият регламент няма да се прилага обаче, ако в срок до посочената дата влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).


Нагоре