EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R2125

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2125 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi z izvajanjem posebnega uradnega nadzora nad lesenim pakirnim materialom, obveščanjem o nekaterih pošiljkah in ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primerih neskladnosti

C/2019/7251

UL L 321, 12.12.2019, str. 99–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2125/oj

12.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/99


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2125

z dne 10. oktobra 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi z izvajanjem posebnega uradnega nadzora nad lesenim pakirnim materialom, obveščanjem o nekaterih pošiljkah in ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primerih neskladnosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) ter zlasti člena 45(4) in člena 77(1)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta med drugim določa okvir za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti za živali in blago, ki vstopajo na ozemlje Unije iz tretjih držav, da se preveri skladnost z zakonodajo Unije zaradi varovanja zdravja ljudi, živali in rastlin ter dobrobiti živali, v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi in fitofarmacevtskimi sredstvi pa tudi varovanja okolja.

(2)

Lesen pakirni material, ki lahko spremlja vse vrste predmetov, je znan kot vir vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin. Oblike lesenega pakirnega materiala, ki je lahko pot za škodljive organizme, ki pomenijo tveganje širjenja škodljivih organizmov rastlin v Uniji, vključujejo, vendar niso omejene na zaboje za pakiranje, škatle, gajbe, bobne in motke/kolute za kable, palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče, paletne prirobnice in varovalne obloge, ne glede na to, ali se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst ali ne. Količina lesenega pakirnega materiala, ki vstopa na ozemlje Unije s prevoznimi sredstvi, je velika.

(3)

Člena 43 in 96 Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določata posebne uvozne pogoje za vnos lesenega pakirnega materiala na ozemlje Unije. Člen 77(1)(d) Uredbe (EU) 2017/625 pooblašča Komisijo, da določi pravila za izvajanje posebnega uradnega nadzora, s katerim se preverja skladnost lesenega pakirnega materiala s temi zahtevami na mestih iz člena 44(3) Uredbe (EU) 2017/625, in pravila o ukrepih v primerih neskladnosti.

(4)

Da bi se zagotovila učinkovitost pregledov lesenega pakirnega materiala, ki vstopa na ozemlje Unije, in da bi se izognili tveganju vnosa ali širjenja škodljivih organizmov rastlin, bi bilo treba sprejeti pravila, ki bi dopolnila pravila iz Uredbe (EU) 2017/625, in sicer v zvezi z izvajanjem posebnega uradnega nadzora nad lesenim pakirnim materialom in ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primerih neskladnosti.

(5)

Posebni uvozni pogoji za lesen pakirni material iz člena 43(1) Uredbe (EU) 2016/2031 se ne uporabljajo za material, za katerega veljajo izjeme, določene v Mednarodnem standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 z naslovom Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini (ISPM 15). Tak material bi bilo zato treba izvzeti iz področja uporabe te uredbe.

(6)

Da bi se identificirale pošiljke, v katerih je prisoten lesen pakirni material, ki lahko predstavlja največje fitosanitarno tveganje za ozemlje Unije in nad katerim bi bilo zato treba izvajati posebni uradni nadzor, bi morali pristojni organi držav članic vzpostaviti načrt za spremljanje, ki bi temeljil na pristopu tveganja.

(7)

Pristojni organi bi morali na podlagi navedenega načrta za spremljanje izbrati pošiljke lesenega pakirnega materiala za izvajanje posebnega uradnega nadzora. Poleg tega bi morali imeti pristojni organi možnost, da za izvajanje posebnega uradnega nadzora od carinskih organov po potrebi zahtevajo, da pridržijo izbrane pošiljke, v katerih je prisoten lesen pakirni material, do zaključka posebnega uradnega nadzora.

(8)

Lesen pakirni material ni vključen na sezname blaga, ki je predmet uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, iz člena 47(1)(c) Uredbe (EU) 2017/625.

(9)

Člen 45(4) Uredbe (EU) 2017/625 pooblašča Komisijo, da določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji lahko pristojni organi od izvajalcev dejavnosti zahtevajo, da pošljejo obvestilo o prispetju določenega blaga, ki ni predmet nadzora na mejnih kontrolnih točkah.

(10)

Da bi pristojni organi lahko učinkovito načrtovali in izvajali posebni uradni nadzor nad lesenim pakirnim materialom, bi morali imeti možnost, da od izvajalcev dejavnosti zahtevajo, da jih v razumnem času vnaprej obvestijo o prispetju pošiljk, v katerih je prisoten lesen pakirni material.

(11)

Zato bi bilo treba skupaj s pravili o posebnem uradnem nadzoru nad lesenim pakirnim materialom iz te uredbe predvideti možnost, da pristojni organi od izvajalcev dejavnosti zahtevajo, da jih vnaprej obvestijo o prispetju takih pošiljk. Za taka obvestila se lahko uporablja sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC), ki ga vzpostavi in upravlja Komisija v skladu s členom 131(1) Uredbe (EU) 2017/625. Pristojni organi lahko od izvajalcev dejavnosti, odgovornih za pošiljko, zahtevajo, da prek IMSOC, prek obstoječih nacionalnih informacijskih sistemov ali na drug način, s katerim se je strinjal pristojni organ, v razumnem času, ki ga določijo pristojni organi, pošljejo vnaprejšnje obvestilo o prispetju pošiljke.

(12)

Za evidentiranje rezultatov posebnega uradnega nadzora v IMSOC bi bilo treba uporabiti skupni zdravstveni vstopni dokument iz člena 56 Uredbe (EU) 2017/625. Evidentirani rezultati uradnega nadzora bodo zagotovili pregled stanja glede posebnega uradnega nadzora nad lesenim pakirnim materialom, ki se izvaja v državah članicah, kot podlago za nadaljnje ukrepe za zaščito ozemlja Unije pred širjenjem škodljivih organizmov rastlin.

(13)

Določbe te uredbe bi se morale uporabljati brez poseganja v ustrezne določbe Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(14)

Kadar se pristojni organ odloči, da bo neskladen lesen pakirni material ponovno odpremil v namembni kraj zunaj Unije v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 66(3) Uredbe (EU) 2017/625, bi moral neskladen lesen pakirni material ostati pod uradnim carinskim nadzorom, dokler ne zapusti ozemlja Unije, da se prepreči tveganje vnosa škodljivih organizmov v Unijo ali njihovega širjenja.

(15)

Kadar se pri fizičnih pregledih na točki sprostitve v prosti promet v Uniji ali v namembnem kraju odkrije neskladen lesen pakirni material, bi bilo treba tak material takoj uničiti zaradi večjega tveganja širjenja karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, ki ga ni mogoče preprečiti z manj učinkovitimi sredstvi.

(16)

Uredba (EU) 2017/625 se uporablja od 14. decembra 2019. Zato bi bilo treba pravila, določena v tej uredbi, prav tako uporabljati od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa pravila za izvajanje posebnega uradnega nadzora nad lesenim pakirnim materialom ali lesnimi izdelki (razen papirnih izdelkov), namenjenimi za podporo, zaščito ali prenašanje blaga, ki vstopa na ozemlje Unije, ne glede na to, ali se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst (v nadaljnjem besedilu: lesen pakirni material), in pravila o ukrepih v primeru neskladnosti.

2.   Ta uredba določa tudi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji lahko pristojni organi od izvajalcev dejavnosti zahtevajo, da pošljejo obvestilo o prispetje nekaterih pošiljk, ki vstopajo na ozemlje Unije in v katerih je prisoten lesen pakirni material.

3.   Ta uredba se ne uporablja za lesen pakirni material iz drugega pododstavka člena 43(1) Uredbe (EU) 2016/2031 o izjemah, določenih v Mednarodnem standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 z naslovom Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini (ISPM 15).

Člen 2

Načrt za spremljanje

Pristojni organi razvijejo načrt za spremljanje za lesen pakirni material na podlagi analize tveganja, pri čemer upoštevajo vsaj naslednje:

(a)

število izvedb in rezultate posebnega uradnega nadzora, ki so ga v prejšnjih letih nad lesenim pakirnim materialom izvedli pristojni organi, in sicer na podlagi informacij iz sistema upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC);

(b)

preteklo skladnost tretje države, izvoznika ali izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljke, z Uredbo (EU) 2016/2031, zlasti členom 43(1) in točko (a) prvega pododstavka člena 96(1) navedene uredbe;

(c)

informacije carinskih organov in drugih virov, kadar so te na voljo, v zvezi s številom pošiljk, ki vstopajo v Unijo in v katerih je prisoten lesen pakirni material, in državo izvora pošiljke.

Člen 3

Obveščanje o pošiljkah

Pristojni organi lahko od izvajalcev dejavnosti, odgovornih za pošiljko, zahtevajo, da prek IMSOC, prek obstoječih nacionalnih informacijskih sistemov ali na drug način, s katerim se je strinjal pristojni organ, v razumnem času, ki ga določijo pristojni organi, pošljejo vnaprejšnje obvestijo o prispetju pošiljk, ki vstopajo na ozemlje Unije in v katerih je prisoten lesen pakirni material.

Člen 4

Posebni uradni nadzor nad lesenim pakirnim materialom

1.   Pristojni organi za fizične preglede izberejo pošiljke, v katerih je prisoten lesen pakirni material, na podlagi:

(a)

načrta za spremljanje iz člena 2;

(b)

informacij iz obvestil iz člena 3, kadar je to ustrezno, in

(c)

vseh drugih ustreznih informacij, ki so jim na voljo.

2.   Pristojni organi izvedejo fizične preglede pošiljk, ki so bile izbrane v skladu z odstavkom 1, da preverijo njihovo skladnost z uvoznimi zahtevami iz člena 43(1) in točke (a) prvega pododstavka člena 96(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

3.   Pristojni organi lahko od carinskih organov zahtevajo, da izbrane pošiljke, v katerih je prisoten lesen pakirni material, pridržijo, če se to zdi potrebno zaradi fizičnih pregledov v skladu z odstavkom 2, za čas trajanja teh pregledov.

4.   Med izvajanjem posebnega uradnega nadzora imajo pristojni organi dostop do celotne pošiljke, tako da se fizični pregledi iz odstavka 2 lahko izvedejo na celotnem lesenem pakirnem materialu, prisotnem v pošiljki.

5.   V treh delovnih dneh od začetka pridržanja pošiljke, v kateri je prisoten lesen pakirni material, pristojni organ carinskim organom predloži rezultate pregledov pridržane pošiljke.

6.   Kadar fizičnih pregledov ni mogoče izvesti v treh delovnih dneh od začetka pridržanja pošiljke, v kateri je prisoten lesen pakirni material, lahko pristojni organi od carinskih organov zahtevajo, da pošiljko pridržijo še za dodatne tri delovne dni, da se izvedejo pregledi.

Če je to tehnično izvedljivo, lahko v tem primeru carinski organ sprosti pošiljko, če izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, lesen pakirni material loči od pošiljke.

7.   Pošiljka, ki so jo pridržali carinski organi v skladu z odstavkom 3, se sprosti, če v treh delovnih dneh od začetka pridržanja pristojni organi ne predložijo rezultatov pregledov v skladu z odstavkom 5 ali od carinskih organov ne zahtevajo, da pošiljko pridržijo še za dodatne tri delovne dni v skladu z odstavkom 6.

Člen 5

Poročanje o rezultatih posebnega uradnega nadzora

1.   Po opravljenem posebnem uradnem nadzoru v skladu s členom 4 pristojni organi:

(a)

rezultate posebnega uradnega nadzora vnesejo v skupni zdravstveni vstopni dokument v skladu s členom 56(3)(b)(i) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

rezultate posebnega uradnega nadzora nad lesenim pakirnim materialom neposredno ali prek obstoječih nacionalnih sistemov predložijo v IMSOC ter

(c)

o rezultatih posebnega uradnega nadzora obvestijo izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljke, v katerih je prisoten lesen pakirni material, in carinske organe.

2.   Kadar pristojni organi izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko, v kateri je prisoten lesen pakirni material, obvestijo o rezultatih posebnega uradnega nadzora prek skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta, izvajalec dejavnosti predloži referenčno številko skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta kot spremne listine iz člena 163 Uredbe (EU) št. 952/2013 za vsako carinsko deklaracijo, ki je vložena pri carinskih organih za to pošiljko.

Člen 6

Ukrepi v primerih neskladnosti

1.   Pristojni organi v skladu s členom 66 Uredbe (EU) 2017/625 odredijo uničenje, ponovno odpremo ali posebno obdelavo lesenega pakirnega materiala, ki ni skladen z zahtevami iz člena 43(1) in točke (a) prvega pododstavka člena 96(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

Kadar pa je tak neskladen lesen pakirni material odkrit med fizičnimi pregledi v skladu s členom 4 na točki sprostitve pošiljke v prosti promet v Uniji ali v namembnem kraju pošiljke iz člena 44(3)(c) oziroma (e) Uredbe (EU) 2017/625, pristojni organi od zadevnega izvajalca dejavnosti zahtevajo, da lesen pakirni material brez odlašanja uniči. Pred in med uničenjem se z lesenim pakirnim materialom ravna na način, ki preprečuje širjenje karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, kot so opredeljeni v členu 4 Uredbe (EU) 2016/2031.

2.   Kadar se pristojni organi odločijo, da od izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko, zahtevajo, da neskladen lesen pakirni material ponovno odpremi iz Unije v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 66(3) Uredbe (EU) 2017/625, ostane pošiljka, v kateri je prisoten neskladen lesen pakirni material, pod uradnim carinskim nadzorom v skladu z ustreznim carinskim postopkom, dokler neskladen lesen pakirni material ne zapusti ozemlja Unije.

Člen 7

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

(3)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).


Na vrh