EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2123

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2123 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice (Text s významom pre EHP)

C/2019/7004

Ú. v. EÚ L 321, 12.12.2019, p. 64–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2123/oj

12.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/64


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2123

z 10. októbra 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. a) a e),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 sa stanovuje rámec pre úradné kontroly a iné úradné činnosti na overenie dodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca. Tento rámec zahŕňa úradné kontroly zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín.

(2)

Aby sa zabezpečilo efektívne vykonávanie úradných kontrol a riadna kontrola rizík, príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice by mali mať možnosť za určitých podmienok umožniť vykonanie identifikačných a fyzických kontrol zásielok rastlín a rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (EÚ) 2017/625 na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica.

(3)

Z rovnakých dôvodov by to malo platiť aj pre zásielky potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú opatrenia stanovené v aktoch uvedených v článku 47 ods. 1 písm. d), e) a f) uvedeného nariadenia.

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 884/2014 (3) sa okrem iného stanovujú pravidlá na vykonávanie identifikačných a fyzických kontrol zásielok potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedených v týchto nariadeniach na iných kontrolných miestach, než sú určené miesta vstupu. Konkrétne vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 884/2014 sa stanovujú podmienky povoľovania presunu zásielky na určené miesto dovozu na účely vykonania identifikačných a fyzických kontrol, pravidlá týkajúce sa dokladov, ktoré majú sprevádzať zásielku na určené miesto dovozu, informačné povinnosti príslušných orgánov na určených miestach vstupu a prevádzkovateľov zodpovedných za zásielku, ako aj pravidlá uplatniteľné v prípade, ak sa prevádzkovateľ rozhodne zmeniť určené miesto dovozu po tom, ako zásielka opustí určené miesto vstupu. Uvedené nariadenia sa zrušujú s účinnosťou od 14. decembra 2019 a uvedené ustanovenia by sa mali nahradiť týmto nariadením. Na zabezpečenie účinného vykonávania úradných kontrol a primeranej vysledovateľnosti zásielok by sa v pravidlách stanovených v tomto nariadení mali plne využiť aj možnosti výmeny informácií o úradných kontrolách a vysledovateľnosti zásielok, ktoré ponúka systém riadenia informácií pre úradné kontroly (ďalej len „systém IMSOC“) alebo existujúce vnútroštátne systémy.

(5)

Príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice by za určitých podmienok mali na žiadosť prevádzkovateľa povoliť presun zásielky tovaru na iné kontrolné miesto, než je hraničná kontrolná stanica určená pre danú kategóriu tovaru. V tomto prípade by mal prevádzkovateľ poskytnúť príslušným orgánom názov a kód obchodného kontrolného a expertného systému (Traces) kontrolného miesta, na ktoré by mala byť zásielka presunutá.

(6)

V rozsahu potrebnom na vykonávanie účinných identifikačných a fyzických kontrol by príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice mali mať možnosť požiadať prevádzkovateľa o presunutie tovaru na iné kontrolné miesto, než je hraničná kontrolná stanica. V takýchto prípadoch by mal príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice pred povolením presunutia na kontrolné miesto získať súhlas prevádzkovateľa. Súhlas prevádzkovateľa by mal byť potrebný vzhľadom na náklady na prepravu, ktoré znáša prevádzkovateľ, resp. preto, aby sa zabránilo situáciám, keď sa presúvajú zásielky s tovarom podliehajúcim rýchlej skaze na kontrolné miesto, ktoré sa nenachádza v primeranej vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice.

(7)

S cieľom obmedziť riziká pre zdravie rastlín alebo verejné zdravie by sa mal presun zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj potravín a krmív neživočíšneho pôvodu na kontrolné miesto povoliť na základe uspokojivého výsledku dokladových kontrol na hraničnej kontrolnej stanici.

(8)

Na účely zabezpečenia vysledovateľnosti zásielok by mali príslušné orgány kontrolného miesta informovať príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice o príchode zásielky. Ak takéto informácie chýbajú, príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice by mali u príslušných orgánov kontrolného miesta overiť, či zásielka dorazila na kontrolné miesto, a ak z tohto overenia vyplynie, že zásielka nebola doručená, mali by informovať colné orgány a ďalšie orgány uvedené v článku 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 a vykonať ďalšie vyšetrovanie, aby zistili, kde sa zásielka skutočne nachádza.

(9)

Aby príslušné orgány mohli vykonávať účinné identifikačné a fyzické kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, mali by byť presunuté z hraničnej kontrolnej stanice na kontrolné miesto. Presun by sa mal vykonať tak, aby nespôsobil zamorenie iných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov ani ich infekciu. Prevádzkovatelia by preto mali zabezpečiť, aby balenie alebo dopravný prostriedok boli počas presunu na kontrolné miesto uzavreté alebo zapečatené. V špecifických prípadoch by príslušné orgány mali mať možnosť povoliť, aby balenie alebo dopravný prostriedok zásielky dreva ihličnanov neboli počas prepravy z hraničnej kontrolnej stanice na kontrolné miesto uzavreté alebo zapečatené, ak sú splnené osobitné podmienky. V takýchto prípadoch by drevo ihličnatých stromov, ktoré sa nachádza v zásielkach, malo byť vypestované alebo vyprodukované v zemepisnej oblasti tretej krajiny, ktorá má hranice s členským štátom, za ktorý je zodpovedný príslušný orgán, a ak sú k dispozícii informácie o tom, že drevo má rovnaký rastlinolekársky štatút v danej tretej krajine a v danom členskom štáte.

(10)

Na účely organizovania efektívnych úradných kontrol by príslušné orgány vrátane colných orgánov, na ktoré členské štáty preniesli zodpovednosť za vykonávanie úradných kontrol, alebo príslušné orgány iného kontrolného miesta, než je hraničná kontrolná stanica, mali byť schopné vykonávať dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničných kontrolných staníc.

(11)

Ak sa má zabezpečiť účinné vykonávanie úradných kontrol na inom mieste vstupu do Únie, než je hraničná kontrolná stanica, príslušné orgány vrátane colných orgánov, na ktoré členské štáty preniesli zodpovednosť za vykonávanie úradných kontrol, by mali byť schopné vykonávať dokladové kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa vzťahuje menší počet kontrol, ako je to stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1756/2004 (4).

(12)

V rozhodnutí Komisie 2010/313/EÚ (5) sa povoľuje vykonávanie fyzických kontrol podľa nariadenia (ES) č. 669/2009 v schválených priestoroch prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov na Cypre. Podobne sa v rozhodnutí Komisie 2010/458/EÚ (6) povoľuje vykonávanie fyzických kontrol podľa nariadenia (ES) č. 669/2009 v schválených priestoroch prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov na Malte. Keďže toto nariadenie sa uplatňuje na oblasti, na ktoré sa vzťahujú uvedené rozhodnutia, je vhodné s účinnosťou od dátumu uplatňovania tohto nariadenia zrušiť rozhodnutia 2010/313/EÚ a 2010/458/EÚ.

(13)

Keďže nariadenie (EÚ) 2017/625 sa uplatňuje od 14. decembra 2019, aj toto nariadenie by sa malo z dôvodu jednotnosti a právnej istoty uplatňovať od toho istého dátumu. V súlade s článkom 165 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa však pravidlá stanovené v článku 53 ods. 1 písm. e) môžu uplatňovať najskôr 12 mesiacov po ich prijatí, pokiaľ ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia. Preto by sa vyžadovalo uplatňovanie prechodných opatrení týkajúcich sa príslušných ustanovení smernice 2000/29/ES (7) do 13. decembra 2020. Toto obdobie jedného roka je potrebné na to, aby sa prevádzkovateľom a príslušným orgánom poskytol dodatočný čas na vykonanie osobitných požiadaviek.

(14)

Keďže toto nariadenie sa uplatňuje na oblasti, na ktoré sa vzťahuje smernica Komisie 2004/103/ES (8) týkajúca sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625, je vhodné uvedenú smernicu zrušiť od 14. decembra 2020,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok môžu príslušné orgány vykonávať:

a)

identifikačné a fyzické kontroly na iných kontrolných miestach, než sú hraničné kontrolné stanice, týkajúce sa:

i)

zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 72 ods. 1 a článku 74 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (9) a zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa vzťahuje núdzové opatrenie stanovené v aktoch prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1, článkom 30 ods. 1, článkom 40 ods. 3, článkom 41 ods. 3, článkom 49 ods. 1, článkom 53 ods. 3 a článkom 54 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

ii)

zásielok potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú opatrenia stanovené v aktoch uvedených v článku 47 ods. 1 písm. d), e) a f) nariadenia (EÚ) 2017/625;

b)

dokladové kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 72 ods. 1 a v článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, vykonávané vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice.

2.   Príslušné orgány, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice, ako aj na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, a na mieste vstupu do Únie, vykonávajú operácie počas dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontroly a po týchto kontrolách v súlade s vykonávacím nariadením Komisie 2019/2130 (10).

Kapitola I

Identifikačné a fyzické kontroly vykonávané na iných kontrolných miestach, než sú hraničné kontrolné stanice

Článok 2

Podmienky vykonávania identifikačných a fyzických kontrol na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica

1.   Na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, sa môžu identifikačné a fyzické kontroly vykonávať, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

prevádzkovateľ pri oznamovaní vopred v súlade s článkom 56 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice uviedol v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade kontrolné miesto, v ktorom sa majú vykonať identifikačné a fyzické kontroly;

b)

výsledok dokladových kontrol vykonaných príslušnými orgánmi hraničnej kontrolnej stanice je uspokojivý;

c)

príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice zaznamenali do jednotného vstupného zdravotného dokladu svoje povolenie na presun zásielky na kontrolné miesto;

d)

predtým, ako zásielka opustí hraničnú kontrolnú stanicu, prevádzkovateľ vyplnením a odoslaním samostatného jednotného vstupného zdravotného dokladu v systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (ďalej len „systém IMSOC“) príslušným orgánom kontrolného miesta, na ktorom sa majú vykonať identifikačné a fyzické kontroly, oznámil očakávaný čas príchodu zásielky a dopravný prostriedok, ktorým sa prepravuje;

e)

prevádzkovateľ prepravil zásielku z hraničnej kontrolnej stanice na kontrolné miesto pod colným dohľadom bez vyloženia tovaru počas prepravy;

f)

prevádzkovateľ zabezpečil, že zásielku na kontrolné miesto sprevádzala papierová alebo elektronická kópia jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v písmene c);

g)

prevádzkovateľ zabezpečil, že:

i)

zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 72 ods. 1 a článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa vzťahuje núdzové opatrenie stanovené v aktoch prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1, článkom 30 ods. 1, článkom 40 ods. 3, článkom 41 ods. 3, článkom 49 ods. 1, článkom 53 ods. 3 a článkom 54 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031, a zásielky potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedených v článku 47 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2017/625 sú na kontrolné miesto sprevádzané overenou kópiou úradných certifikátov uvedených v článku 50 ods. 1 nariadenia 2017/625 a vydaných v súlade s článkom 50 ods. 2 uvedeného nariadenia;

ii)

zásielky potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedených v článku 47 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2017/625 sú na kontrolné miesto sprevádzané overenou kópiou výsledkov laboratórnej analýzy vykonanej príslušnými orgánmi tretej krajiny, vydanou v súlade s článkom 50 ods. 2 uvedeného nariadenia;

h)

prevádzkovateľ uviedol referenčné číslo jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v písmene c) v colnom vyhlásení predloženom colným orgánom na účely presunu zásielky na kontrolné miesto a kópiu tohto jednotného vstupného zdravotného dokladu uchoval, aby bola k dispozícii colným orgánom, ako sa uvádza v článku 163 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (11).

2.   Požiadavka na overenú kópiu uvedenú v odseku 1 písm. g) bodoch i) a ii), ktorá má sprevádzať zásielku, sa neuplatňuje, ak príslušné orgány tretej krajiny zadali, alebo prevádzkovateľ nahral, do systému IMSOC príslušné úradné certifikáty alebo výsledky laboratórnej analýzy a príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice skontrolovali, že zodpovedajú pôvodným certifikátom alebo výsledkom laboratórnych analýz.

3.   Ak príslušný orgán členského štátu spravuje existujúci vnútroštátny systém, do ktorého sa zaznamenávajú výsledky dokladových, identifikačných a fyzických kontrol, odsek 1 písm. d) a h) sa neuplatňuje na zásielky presúvané z hraničnej kontrolnej stanice na kontrolné miesto v rámci toho istého členského štátu, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienok:

a)

v existujúcom vnútroštátnom systéme je k dispozícii informácia o očakávanom čase príchodu zásielky na kontrolné miesto a o druhu dopravného prostriedku;

b)

existujúci vnútroštátny systém spĺňa tieto podmienky:

i)

zabezpečuje včasné informácie pre colné orgány a prevádzkovateľa o povolení uvedenom v odseku 1 písm. c) a pre príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice o príchode zásielky na kontrolné miesto;

ii)

zabezpečuje elektronickú výmenu údajov so systémom IMSOC vrátane informácií o zamietnutiach zásielok a informácií, ktoré umožňujú jasnú identifikáciu každej zásielky, napr. prostredníctvom jedinečného referenčného čísla;

iii)

zabezpečuje, aby sa vyplnenie zostávajúcich častí jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v odseku 1 písm. c) uskutočnilo až po elektronickej výmene údajov a potvrdení systémom IMSOC.

Článok 3

Identifikačné a fyzické kontroly zásielok potravín a krmív neživočíšneho pôvodu vykonávané na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica

1.   Na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, môžu príslušné orgány vykonávať identifikačné a fyzické kontroly zásielok potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú opatrenia stanovené v aktoch uvedených v článku 47 ods. 1 písm. d), e) a f) nariadenia (EÚ) 2017/625, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku požiadal príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice o vykonanie identifikačných a fyzických kontrol na kontrolnom mieste, ktoré bolo určené pre kategóriu tovaru danej zásielky, a príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice povolia presunutie zásielky na dané kontrolné miesto;

b)

príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice rozhodli, že identifikačné a fyzické kontroly sa vykonajú na kontrolnom mieste, ktoré bolo určené pre kategóriu tovaru danej zásielky, a prevádzkovateľ proti tomuto rozhodnutiu nenamieta.

2.   Identifikačné a fyzické kontroly uvedené v odseku 1 vykonávajú príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice nevydal povolenie uvedené v odseku 1 písm. a);

b)

prevádzkovateľ namieta proti rozhodnutiu presunúť zásielku na kontrolné miesto uvedené v odseku 1 písm. b).

Článok 4

Identifikačné a fyzické kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vykonávané na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica

1.   Na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, môžu príslušné orgány vykonávať identifikačné a fyzické kontroly zásielok:

a)

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 72 ods. 1 a v článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

b)

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa vzťahuje núdzové opatrenie stanovené v aktoch prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1, článkom 30 ods. 1, článkom 40 ods. 3, článkom 41 ods. 3, článkom 49 ods. 1, článkom 53 ods. 3 a článkom 54 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

2.   Na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, môžu príslušné orgány vykonávať identifikačné a fyzické kontroly uvedené v odseku 1, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku požiadal príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice o vykonanie identifikačných a fyzických kontrol na kontrolnom mieste, ktoré bolo určené pre kategóriu tovaru danej zásielky, a príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice povolia presunutie zásielky na dané kontrolné miesto;

b)

príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice rozhodli, že identifikačné a fyzické kontroly sa vykonajú na kontrolnom mieste, ktoré bolo určené pre kategóriu tovaru danej zásielky, a prevádzkovateľ proti tomuto rozhodnutiu nenamieta.

3.   Identifikačné a fyzické kontroly uvedené v odseku 1 vykonávajú príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice nevydal povolenie uvedené v odseku 2 písm. a);

b)

prevádzkovateľ namieta proti rozhodnutiu presunúť zásielku na kontrolné miesto uvedené v odseku 2 písm. b).

Článok 5

Osobitné podmienky vykonávania identifikačných a fyzických kontrol zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica

1.   Na kontrolnom mieste sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly zásielok uvedených v článku 4 ods. 1 za predpokladu, že prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli balenie alebo dopravný prostriedok zásielok uzavreté alebo zapečatené takým spôsobom, pri ktorom počas presunu zásielok na kontrolné miesto nedôjde k zamoreniu ani infikovaniu iných rastlín, rastlinných produktov či iných predmetov škodcami uvedenými na zozname karanténnych škodcov Únie v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 alebo na zozname regulovaných nekaranténnych škodcov Únie v článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia a v prípade chránených zón príslušnými škodcami uvedenými na zozname zostavenom podľa článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice povoliť, aby balenie alebo dopravný prostriedok zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov neboli uzavreté alebo zapečatené, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zásielka pozostáva z dreva ihličnanov, ktoré boli vypestované alebo vyprodukované v zemepisnej oblasti tretej krajiny, ktorá má hranice s členským štátom, za ktorý je zodpovedný príslušný orgán, a ak sú k dispozícii informácie o tom, že drevo má rovnaký rastlinolekársky štatút v danej tretej krajine a v danom členskom štáte;

b)

zásielky dreva ihličnanov sa prepravujú na kontrolné miesto, ktoré sa nachádza v členskom štáte hraničnej kontrolnej stanice vstupu;

c)

zásielky dreva ihličnanov nepredstavujú počas prepravy na kontrolné miesto osobitné riziko šírenia karanténnych škodcov Únie ani škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

d)

pred opustením územia daného členského štátu príslušný orgán zabezpečí spracovanie tohto dreva tak, aby nepredstavovalo rastlinolekárske riziko.

3.   Členské štáty, ktoré využívajú ustanovenia uvedené v odseku 2:

a)

informujú Komisiu a ostatné členské štáty o oblasti dotknutej tretej krajiny a o rastlinolekárskom štatúte tejto oblasti;

b)

každoročne predložia správu obsahujúcu informácie o objeme a výsledkoch úradných kontrol vykonaných na dotknutom dreve ihličnanov.

Článok 6

Operácie vykonávané počas identifikačných a fyzických kontrol a po týchto kontrolách na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica

1.   Ak príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice povolia presun zásielky alebo rozhodnú o presune zásielky na kontrolné miesto uvedené v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade, prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku nepredloží zásielku na identifikačné a fyzické kontroly na inom kontrolnom mieste, než je uvedené v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade, pokiaľ príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice nepovolia presun zásielky na iné kontrolné miesto v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) a článkom 4 ods. 2 písm. a).

2.   Príslušné orgány kontrolného miesta potvrdia príchod zásielky príslušným orgánom hraničnej kontrolnej stanice vyplnením jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. a) v systéme IMSOC.

3.   Príslušné orgány kontrolného miesta vyplnia zostávajúce časti samostatného jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. d) alebo, ak sa uplatňuje článok 2 ods. 3, jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. c) tak, že doň zaznamenajú výsledky identifikačných a fyzických kontrol a prípadné rozhodnutie o zásielke prijaté v súlade s článkom 55 nariadenia (EÚ) 2017/625.

4.   Prevádzkovateľ poskytne referenčné číslo hotového jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v odseku 3 v colnom vyhlásení, ktoré bolo podané colným orgánom za zásielku, a uchová kópiu tohto jednotného vstupného zdravotného dokladu, aby bola k dispozícii colným orgánom ako sprievodný doklad podľa článku 163 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

5.   Ak príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice do 15 dní odo dňa povolenia presunu zásielky na kontrolné miesto nedostanú potvrdenie o príchode zásielky od príslušných orgánov kontrolného miesta, príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice:

a)

overia u príslušných orgánov kontrolného miesta, či zásielka dorazila na kontrolné miesto;

b)

ak z overenia uvedeného v písmene a) vyplynie, že zásielka nedorazila na kontrolné miesto, informujú colné orgány a ostatné orgány uvedené v článku 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 o neprijatí potvrdenia o príchode zásielky na miesto určenia;

c)

vykonajú ďalšie vyšetrovanie, na základe ktorého v spolupráci s colnými orgánmi a ďalšími orgánmi podľa článku 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 určia miesto, na ktorom sa zásielka nachádza.

Kapitola II

Dokladové kontroly vykonávané vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice

Článok 7

Dokladové kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vykonávané vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice

Dokladové kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625, ktoré vstupujú do Únie, môžu vykonávať niektoré z týchto orgánov:

a)

ak zásielky prichádzajú na hraničnú kontrolnú stanicu, príslušné orgány nachádzajúce sa vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice alebo na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, za predpokladu, že sa nachádzajú v tom istom členskom štáte ako hraničná kontrolná stanica príchodu zásielky;

b)

ak sa na zásielky vzťahuje znížená frekvencia podľa pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) 2017/625 a zásielky prichádzajú na iné miesto vstupu, než je hraničná kontrolná stanica, príslušné orgány na mieste vstupu do Únie.

Článok 8

Podmienky vykonávania dokladovej kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice

1.   Pri vykonávaní dokladovej kontroly uvedenej v článku 7 musia byť splnené tieto podmienky:

a)

príslušné orgány uvedené v článku 7 vykonávajú dokladové kontroly:

i)

úradných certifikátov a výsledkov laboratórnych skúšok nahratých do systému IMSOC príslušnými orgánmi hraničnej kontrolnej stanice príchodu zásielky;

ii)

úradných certifikátov a výsledkov laboratórnych skúšok nahratých do systému IMSOC prevádzkovateľom po tom, ako príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice overia, že zodpovedajú pôvodným certifikátom alebo výsledkom laboratórnych skúšok;

iii)

úradných certifikátov a výsledkov laboratórnych skúšok zadaných do systému IMSOC príslušnými orgánmi tretích krajín; alebo

iv)

pôvodných úradných certifikátov, ak sú príslušné orgány uvedené v článku 7 súčasťou určenej hraničnej kontrolnej stanice uvedenej v článku 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1012 (12);

b)

zásielku prevádzkovateľ z hraničnej kontrolnej stanice neprepraví na kontrolné miesto na účely vykonania identifikačných a fyzických kontrol, kým príslušné orgány uvedené v článku 7 neinformujú príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice o uspokojivých výsledkoch dokladových kontrol.

2.   Ak má prevádzkovateľ prepraviť zásielku rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na kontrolné miesto na účely vykonania identifikačných a fyzických kontrol, uplatňujú sa články 2, 4 a 5.

3.   Zásielku rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov môže prevádzkovateľ prepraviť z hraničnej kontrolnej stanice na kontrolné miesto na účely vykonania dokladových kontrol za predpokladu, že kontrolné miesto je pod dohľadom toho istého príslušného orgánu ako hraničná kontrolná stanica.

Kapitola III

Záverečné ustanovenia

Článok 9

Zrušenia

1.   Smernica Komisie 2004/103/ES sa zrušuje s účinnosťou od 14. decembra 2020.

2.   Rozhodnutia Komisie 2010/313/EÚ a 2010/458/EÚ sa zrušujú s účinnosťou od 14. decembra 2019.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Článok 4 ods. 1 písm. a) a články 7 a 8 sa uplatňujú od 14. decembra 2020.

Článok 2 ods. 3 sa uplatňuje do 13. decembra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 884/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1152/2009 (Ú. v. EÚ L 242, 14.8.2014, s. 4).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1756/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa určujú podrobné podmienky získania požadovaného dôkazu a kritériá typu a úrovne zníženia počtu fytosanitárnych kontrol určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES (Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 6).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2010/313/EÚ zo 7. júna 2010, ktorým sa povoľuje, aby sa fyzické kontroly podľa nariadenia (ES) č. 669/2009 vykonávali v schválených priestoroch prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov na Cypre (Ú. v. EÚ L 140, 8.6.2010, s. 28).

(6)  Rozhodnutie Komisie 2010/458/EÚ z 18. augusta 2010, ktorým sa povoľuje vykonávanie fyzických kontrol podľa nariadenia (ES) č. 669/2009 v schválených priestoroch prevádzkovateľov krmivárskych a potravinárskych podnikov na Malte (Ú. v. EÚ L 218, 19.8.2010, s. 26).

(7)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(8)  Smernica Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 o kontrolách zhody a fytosanitárnych kontrolách rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES, ktoré sa môžu vykonávať na inom mieste, než je miesto vstupu do Spoločenstva alebo v jeho blízkosti, a ktorá špecifikuje podmienky týkajúce sa týchto kontrol (Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 16).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie 2019/2130 z 25. novembra 2019, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa operácií, ktoré sa majú vykonať počas dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol a po týchto kontrolách zvierat a tovaru, ktoré podliehajú úradným kontrolám, na hraničných kontrolných staniciach (pozri stranu 128 tohto úradného vestníka).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1012 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 stanovením odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice, (Ú. v. EÚ L 165, 21.6.2019, s. 4).


Top