EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R2017

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2017 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev z energijskimi nalepkami ter razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1059/2010 (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1807

UL L 315, 5.12.2019, str. 134–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2017/oj

5.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/134


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2017

z dne 11. marca 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev z energijskimi nalepkami ter razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1059/2010

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (1) ter zlasti člena 11(5) in člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/1369 pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z označevanjem ali prevrednotenjem označevanja skupin izdelkov, ki imajo velik potencial za prihranke energije in, kadar je ustrezno, drugih virov.

(2)

Določbe o označevanju gospodinjskih pomivalnih strojev z energijskimi nalepkami so bile določene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1059/2010 (2).

(3)

Sporočilo Komisije COM(2016) 773 final (3) (delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo), ki ga je Komisija pripravila na podlagi člena 16(1) Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), določa prednostne delovne naloge na področju okoljsko primerne zasnove in označevanja z energijskimi nalepkami za obdobje 2016–2019. V delovnem načrtu so opredeljene skupine izdelkov, povezanih z energijo, ki jih je treba obravnavati kot prednostne pri izvajanju pripravljalnih študij in končnem sprejetju izvedbenih ukrepov ter pregledu Uredbe Komisije (EU) št. 1016/2010 (5) in Delegirane uredbe (EU) št. 1059/2010.

(4)

Ukrepi iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo lahko po ocenah skupaj prinesejo več kot 260 TWh letnih prihrankov končne energije leta 2030, kar je enako zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za približno 100 milijonov ton na leto leta 2030. Gospodinjski pomivalni stroji so ena od skupin izdelkov, navedenih v delovnem načrtu; v letu 2030 je pri njih letni prihranek električne energije ocenjen na 2,1 TWh, kar ustreza zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 0,7 Mt ekvivalenta CO2/leto, prihranek vode pa na 16 milijonov m3.

(5)

Gospodinjski pomivalni stroji so tudi med skupinami izdelkov iz člena 11(5)(b) Uredbe (EU) 2017/1369, za katere bi morala Komisija sprejeti delegirani akt o uvedbi prevrednotene nalepke z lestvico od A do G.

(6)

Komisija je pregledala Delegirano uredbo (EU) št. 1059/2010 skladno z njenim členom 7 ter analizirala tehnične, okoljske in gospodarske vidike ter vpliv vedenja uporabnikov. Pregled je bil opravljen v tesnem sodelovanju z deležniki in zainteresiranimi stranmi iz Unije in tretjih držav. Rezultati pregleda so bili objavljeni in predstavljeni posvetovalnemu forumu, ustanovljenemu na podlagi člena 14 Uredbe (EU) 2017/1369.

(7)

Na podlagi pregleda je bilo ugotovljeno, da je treba uvesti revidirane zahteve za označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev z energijskimi nalepkami.

(8)

Negospodinjski pomivalni stroji imajo posebne značilnosti in se uporabljajo za posebne namene. Zanje veljajo drugi predpisi, zlasti Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), zato ne bi smeli biti zajeti v obseg uporabe te uredbe. Ta uredba za gospodinjske pomivalne stroje bi se morala uporabljati za pomivalne stroje z enakimi tehničnimi značilnostmi, ne glede na okolje, v katerem se uporabljajo.

(9)

Okoljski vidiki gospodinjskih pomivalnih strojev, ki so bili opredeljeni kot pomembni za namene te uredbe, so poraba energije in vode v fazi uporabe, ustvarjena količina odpadkov ob koncu življenjske dobe ter emisije v zrak in vodo v fazi proizvodnje zaradi pridobivanja in predelave surovin in fazi uporabe zaradi porabe elektrike.

(10)

Iz pregleda je razvidno, da je porabo električne energije in vode pri gospodinjskih pomivalnih strojih mogoče še nadalje zmanjšati z izvajanjem ukrepov glede označevanja z energijskimi nalepkami s poudarkom na boljšem razlikovanju med izdelki. Tako bi se dobaviteljem dala spodbuda za nadaljnje izboljševanje energijske učinkovitosti in učinkovite rabe virov gospodinjskih pomivalnih strojev, pri tem pa bi se pospešilo preoblikovanje trga v smeri učinkovitejših tehnologij.

(11)

Označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev z energijskimi nalepkami potrošnikom omogoča informirano izbiro energijsko učinkovitejših in z viri gospodarnejših aparatov. S posebno anketo med potrošniki v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) 2017/1369 je bilo potrjeno, da so informacije, navedene na nalepki, razumljive in pomembne.

(12)

Gospodinjski pomivalni stroji, ki so razstavljeni na trgovinskih sejmih, bi morali biti opremljeni z energijsko nalepko, če je bila prva enota modela že dana na trg ali je dana na trg na trgovinskem sejmu.

(13)

Ustrezni parametri za izdelke bi se morali meriti z uporabo zanesljivih, točnih in ponovljivih metod. Navedene metode bi morale upoštevati priznane najsodobnejše merilne metode vključno s harmoniziranimi standardi, ki jih sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo, navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7), če so ti standardi na voljo.

(14)

Ob priznavanju rasti prodaje izdelkov, povezanih z energijo, v spletnih prodajalnah in na internetnih prodajnih platformah namesto neposredno pri dobaviteljih bi bilo treba pojasniti, da bi morali biti ponudniki storitev spletnih prodajaln in internetnih prodajnih platform odgovorni za prikaz nalepke, ki jo zagotovi dobavitelj, v bližini cene. Dobavitelja bi morale obvestiti o navedeni obveznosti, vendar ne bi smele biti odgovorne za točnost ali vsebino nalepke ter priloženi informacijski list izdelka. Vendar bi morale z uporabo člena 14(1)(b) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8) o elektronskem poslovanju take platforme internetnega gostovanja ravnati hitro, da bi odstranile ali onemogočile dostop do informacij o zadevnem izdelku, če vedo za neskladnost (npr. manjkajočo, nepopolna ali nepravilno nalepko ali informacijski list izdelka), npr. če jih o njej obvesti organ za nadzor trga. Za dobavitelja, ki prodaja neposredno končnim uporabnikom prek svojega spletnega mesta, veljajo obveznosti glede prodaje na daljavo iz člena 5 Uredbe (EU) 2017/1369.

(15)

Posvetovalni forum in strokovnjaki iz držav članic so v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2017/1369 obravnavali ukrepe, ki jih določa ta uredba.

(16)

Delegirano uredbo (EU) št. 1059/2010 bi bilo treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev, ki se napajajo iz električnega omrežja, in gospodinjskih pomivalnih strojev, ki se napajajo iz električnega omrežja ali iz akumulatorjev, vključno z vgradnimi gospodinjskimi pomivalnimi stroji, ter zahteve za zagotavljanje dodatnih informacij o teh gospodinjskih pomivalnih strojih.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

pomivalne stroje, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/42/ES;

(b)

akumulatorsko napajane gospodinjske pomivalne stroje, ki jih je mogoče priključiti na električno omrežje prek ločeno kupljenega pretvornika AC/DC.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„električno omrežje“ pomeni električno energijo iz omrežja z napetostjo 230 voltov (±10 %) pri izmeničnem toku pri 50 Hz;

(2)

„gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni stroj, ki pomiva in splakuje namizno posodo ter za katerega proizvajalec v izjavi o skladnosti navede, da je skladen z Direktivo 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta (9) ali Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta ali Sveta (10);

(3)

„vgradni gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni gospodinjski pomivalni stroj, ki je zasnovan, preizkušen in se trži izključno:

(a)

za namestitev v ohišju ali ograditev (zgoraj, spodaj in ob straneh) s ploščami;

(b)

za varno pritrditev na straneh, na zgornjem ali spodnjem delu ohišja ali plošč ter

(c)

za opremo s celovito tovarniško zaključeno sprednjo stranjo ali sprednjo ploščo, izdelano po meri;

(4)

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski pomivalni stroji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali najemni nakup.

Za namene prilog so v Prilogi I določene dodatne opredelitve pojmov.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

1.   Dobavitelji morajo zagotoviti, da:

(a)

je na vsak gospodinjski pomivalni stroj nameščena tiskana nalepka v obliki, ki je določena v Prilogi III;

(b)

se parametri z informacijskega lista izdelka, kakor so določeni v Prilogi V, vnesejo v zbirko podatkov o izdelkih;

(c)

se na izrecno zahtevo trgovca da na voljo informacijski list izdelka v tiskani obliki;

(d)

se vsebina tehnične dokumentacije, določene v Prilogi VI, vnese v zbirko podatkov o izdelkih;

(e)

vsako vizualno oglaševanje določenega modela gospodinjskega pomivalnega stroja vključuje razred energijske učinkovitosti in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki skladno s prilogama VII in VIII;

(f)

vsako tehnično promocijsko gradivo za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja, tudi na internetu, ki opisuje njegove specifične tehnične parametre, vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razredov učinkovitosti, ki so prikazani na nalepki, v skladu s Prilogo VII;

(g)

se elektronska nalepka v obliki in z informacijami, kot je določeno v Prilogi III, da na voljo trgovcem za vsak model gospodinjskega pomivalnega stroja;

(h)

se elektronski informacijski list izdelka, kot je določen v Prilogi V, da na voljo trgovcem za vsak model gospodinjskega pomivalnega stroja.

2.   Razred energijske učinkovitosti in razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, sta opredeljena v Prilogi II in se izračunata v skladu s Prilogo IV.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

ima vsak gospodinjski pomivalni stroj na prodajnem mestu, vključno s trgovinskimi sejmi, nalepko, ki jo zagotovi dobavitelj skladno s točko 1(a) člena 3, pri čemer je nalepka na vgradne gospodinjske pomivalne stroje nameščena tako, da je jasno vidna, na vse druge gospodinjske pomivalne stroje pa tako, da je jasno vidna na zunanji sprednji strani ali na vrhu gospodinjskega pomivalnega stroja;

(b)

se v primeru prodaje na daljavo nalepka in informacijski list izdelka predložita v skladu s prilogama VII in VIII;

(c)

vsak vizualni oglas za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so prikazani na nalepki, skladno s Prilogo VII;

(d)

vsako tehnično promocijsko gradivo za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja, tudi na internetu, ki opisuje njegove specifične tehnične parametre, vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razredov učinkovitosti, ki so prikazani na nalepki, v skladu s Prilogo VII.

Člen 5

Obveznosti internetnih gostiteljskih platform

Kadar ponudnik storitve gostovanja iz člena 14 Direktive 2000/31/ES omogoča neposredno prodajo gospodinjskih pomivalnih strojev prek svoje spletne strani, omogoči prikaz elektronske nalepke in elektronskega informacijskega lista izdelka, ki ju zagotovi trgovec, na prikazovalnem mehanizmu skladno z določbami iz Priloge VIII, ter trgovca obvesti o obveznosti, da ju prikaže.

Člen 6

Merilne metode

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi in računskimi metodami, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne in računske metode, določene v Prilogi IV.

Člen 7

Postopek preverjanja za namene nadzora trga

Države članice pri izvajanju nadzora trga iz odstavka 3 člena 8 Uredbe (EU) 2017/1369 uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge IX k tej uredbi.

Člen 8

Pregled

Komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in rezultate tega pregleda, če je ustrezno vključno z osnutkom predloga revizije, predstavi posvetovalnemu forumu najpozneje do 25. decembra 2025.

Pri pregledu se oceni zlasti:

(a)

možnosti za izboljšanje porabe energije ter funkcijske in okoljske učinkovitosti gospodinjskih pomivalnih strojev;

(b)

učinkovitost obstoječih ukrepov pri doseganju sprememb vedenja končnih uporabnikov glede nakupa energijsko učinkovitejših in z viri gospodarnejših aparatov ter uporabe energijsko učinkovitejših in z viri gospodarnejših programov;

(c)

možnost uresničevanja ciljev krožnega gospodarstva.

Člen 9

Razveljavitev

Delegirana uredba (EU) št. 1059/2010 se razveljavi s 1. marcem 2021.

Člen 10

Prehodni ukrepi

Od do 24. decembra 2019 do 28. februarja 2021 se standardni podatki o izdelku, ki se zahtevajo na podlagi točke (b) člena 3 Delegirane uredbe (EU) št. 1059/2010, namesto v tiskani obliki, priloženi izdelku, lahko dajo na voljo prek zbirke podatkov o izdelkih. V tem primeru dobavitelj zagotovi, da se standardni podatki o izdelku na izrecno zahtevo trgovca dajo na voljo v tiskani obliki.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2021. Vendar se člen 10 uporablja od do 25. decembra 2019, točke 1(a), (b) in (c) člena 3 pa se uporabljajo od 1. novembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 198, 28.7.2017, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 1).

(3)  Sporočilo Komisije. Delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019 (COM(2016) 773 final, Bruselj, 30.11.2016).

(4)  Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 293, 11.11.2010, str. 31).

(6)  Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (UL L 157, 9.6.2006, str. 24).

(7)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

(8)  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

(9)  Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357).

(10)  Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, str. 62).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v prilogah

Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„indeks energijske učinkovitosti“ (EEI) pomeni razmerje med porabo energije v programu eco in porabo energije v standardnem programu;

(2)

„poraba energije v programu eco“ (EPEC) pomeni porabo energije gospodinjskega pomivalnega stroja v programu eco, izraženo v kilovatnih urah na cikel;

(3)

„poraba energije v standardnem programu“ (SPEC) pomeni referenčno porabo energije, izraženo v kilovatnih urah na cikel, glede na nazivno zmogljivost gospodinjskega pomivalnega stroja;

(4)

„program“ pomeni niz vnaprej določenih operacij, ki jih dobavitelj navede kot ustrezne za določene stopnje umazanosti ali vrste posode ali oboje;

(5)

„cikel“ pomeni celotni postopek čiščenja, splakovanja in sušenja, kot je določen za izbrani program in ki sestoji iz vrste operacij do zaključka delovanja;

(6)

„koda za hiter odgovor (QR)“ pomeni matrično črtno kodo, vključeno na energijsko nalepko modela izdelka s povezavo na informacije o modelu v javnem delu zbirke podatkov o izdelku;

(7)

„pogrinjek“ (ps) pomeni set pribora za eno osebo, ki ne vključuje servirnega pribora;

(8)

„servirni pribor“ pomeni predmete za pripravo in serviranje hrane in lahko vključuje posode, servirne sklede, servirne vilice in žlice ter pladnje;

(9)

„nazivna zmogljivost“ pomeni največje število pogrinjkov skupaj s servirnim priborom, ki jih je mogoče v gospodinjskem pomivalnem stroju pomiti, sprati in posušiti z enim ciklom, če je obremenjen v skladu z navodili dobavitelja;

(10)

„poraba vode v programu eco“ (EPWC) pomeni porabo vode gospodinjskega pomivalnega stroja v programu eco, izraženo v litrih na cikel;

(11)

„indeks učinkovitosti pomivanja“ (IC) pomeni razmerje med učinkovitostjo pomivanja gospodinjskega pomivalnega stroja in učinkovitostjo pomivanja referenčnega gospodinjskega pomivalnega stroja;

(12)

„indeks učinkovitosti sušenja“ (ID) pomeni razmerje med učinkovitostjo sušenja gospodinjskega pomivalnega stroja in učinkovitostjo sušenja referenčnega gospodinjskega pomivalnega stroja;

(13)

„trajanje programa“ (Tt) pomeni čas od začetka izbranega programa, brez morebitnega zamika vklopa, ki ga nastavi uporabnik, do znaka za konec programa, ko ima uporabnik dostop do posode v stroju;

(14)

„eco“ program pomeni ime programa gospodinjskega pomivalnega stroja, za katerega je proizvajalec navedel, da je primeren za pomivanje srednje umazanega pribora, in na katerega se nanašajo informacije na energijski nalepki in informacijskem listu izdelka;

(15)

„stanje izključenosti“ pomeni stanje, v katerem je gospodinjski pomivalni stroj povezan z električnim omrežjem in ne izvaja nobene funkcije; za stanje izključenosti se štejejo tudi:

(a)

stanja, ki omogočajo samo prikaz stanja izključenosti;

(b)

stanja, ki omogočajo samo funkcije, namenjene zagotavljanju elektromagnetne združljivosti v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1);

(16)

„stanje pripravljenosti“ pomeni stanje, v katerem je gospodinjski pomivalni stroj priključen na električno omrežje in omogoča samo naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas:

(a)

funkcijo ponovnega aktiviranja ali funkcijo ponovnega aktiviranja in zgolj prikaz omogočene funkcije ponovnega aktiviranja in/ali

(b)

funkcijo ponovnega vklopa prek omrežne povezave in/ali

(c)

prikaz informacij ali stanja in/ali

(d)

funkcija zaznavanja za nujne ukrepe;

(17)

„omrežje“ pomeni komunikacijsko infrastrukturo, sestavljeno iz povezav, arhitekture, komponent, organizacijskih načel, komunikacijskih postopkov in formatov (protokolov);

(18)

„zamik zagona“ pomeni stanje, ko je uporabnik nastavil določeno zakasnitev začetka izvajanja cikla izbranega programa;

(19)

„garancija“ pomeni vsako zavezo trgovca ali dobavitelja, da potrošniku:

(a)

povrne plačano ceno ali

(b)

na kakršen koli način nadomesti, popravi ali obravnava gospodinjske pomivalne stroje, če ne izpolnjujejo specifikacij iz garancijske izjave ali ustreznega oglaševanja;

(20)

„prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz internetnih vsebin uporabnikom;

(21)

„gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(22)

„zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon tabličnega računalnika, prenosnega računalnika ali pametnega telefona;

(23)

„nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto grafičnega prikaza in omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.


(1)  Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79).


PRILOGA II

A.   Razredi energijske učinkovitosti

Razred energijske učinkovitosti gospodinjskega pomivalnega stroja se določi na podlagi njegovega indeksa energijske učinkovitosti (EEI), kakor je določen v preglednici 1.

EEI gospodinjskega pomivalnega stroja se izračuna skladno s Prilogo IV.

Preglednica 1

Razredi energijske učinkovitosti

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.   Razredi emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, gospodinjskega pomivalnega stroja se določi na podlagi emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, kakor so določene v preglednici 2.

Preglednica 2

Razredi emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Hrup (dB(A))

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n


PRILOGA III

Nalepka

1.   NALEPKA

Image 1

Na nalepki so navedene naslednje informacije:

I.

koda QR;

II.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

III.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

IV.

lestvica razredov energijske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s točko A Priloge II;

VI.

poraba energije v programu eco (EPEC) v kWh na 100 ciklov, zaokrožena na najbližje celo število;

VII.

nazivna zmogljivost za program eco, izražena v standardnih pogrinjkih;

VIII.

poraba vode v programu eco (EPWC) v litrih na cikel, zaokrožena na eno decimalno mesto;

IX.

trajanje programa eco v h:min, zaokroženo na najbližjo minuto;

X.

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) glede na 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število, ter razred emisij hrupa, ki se prenaša po zraku, določen v skladu s točko B Priloge II;

XI.

številka te uredbe, in sicer „2019/2017

2.   OBLIKA NALEPKE

Oblika nalepke je takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image 2

Pri čemer velja:

(a)

oznaka je široka najmanj 96 mm in visoka najmanj 192 mm. Če je natisnjena oznaka večja, je njena vsebina vseeno sorazmerna z zgornjimi specifikacijami;

(b)

ozadje nalepke je 100-odstotno bele barve;

(c)

uporabljata se pisavi Verdana in Calibri;

(d)

mere in specifikacije elementov nalepke so skladne z obliko nalepke za gospodinjske pomivalne stroje;

(e)

barve so cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 0,70,100,0: 0 % cianove, 70 % škrlatne, 100 % rumene, 0 % črne;

(f)

nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image 3

barvi logotipa EU sta:

ozadje: 100,80,0,0,

zvezdice: 0,0,100,0,

Image 4

barva energijskega logotipa je: 100,80,0,0;

Image 5

koda QR je 100-odstotno črne barve;

Image 6

ime dobavitelja je 100-odstotno črne barve in v pisavi Verdana krepko velikosti 9 točk;

Image 7

identifikacijska oznaka modela je 100-odstotno črne barve in v pisavi Verdana Regular velikosti 9 točk;

Image 8

lestvica A do G je naslednja:

črke lestvice energijske učinkovitosti so 100-odstotno bele barve in v pisavi Calibri krepko velikosti 19 točk; črke so poravnane na osi 4,5 mm od leve stranice puščic,

barve puščic lestvice od A do G so naslednje:

razred A: 100,0,100,0;

razred B: 70,0,100,0;

razred C: 30,0,100,0;

razred D: 0,0,100,0;

razred E: 0,30,100,0;

razred F: 0,70,100,0;

razred G: 0,100,100,0;

Image 9

razdelilne črte so debele 0,5 točke. Barva razdelilne črte je 100-odstotno črna;

Image 10

črka razreda energijske učinkovitosti je 100-odstotno bele barve, v pisavi Calibri krepko velikosti 33 točk. Puščica lestvice energijske učinkovitosti in ustrezna puščica na lestvici A do G imata poravnani konici. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti se umesti v središče pravokotnega dela puščice, ki je 100-odstotno črne barve;

Image 11

vrednost porabe energije programa eco na 100 ciklov je v pisavo Verdana krepko velikosti 28 točk; „kWh“ je v pisavi Verdana Regular velikosti 18 točk; številka „100“ v piktogramu, ki predstavlja 100 ciklov, je v pisavi Verdana Regular velikosti 14 točk. Vrednost in enota sta poravnani in 100-odstotno črne barve;

Image 12

piktogrami se prikažejo kot na oblikah nalepke in kot sledi:

črte piktogramov so debele 1,2 točke in 100-odstotno črne barve, vključno z besedili (številke in enote),

besedilo pod piktogramom je v pisavi Verdana krepko, velikosti 16 točk, z enoto v pisavi Verdana Regular velikosti 12 točk, in je poravnano pod piktogramom,

razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: število decibelov v zvočniku je v pisavi Verdana krepko velikosti 12 točk, enota „dB“ pa v pisavi Verdana Regular velikosti 9 točk; razpon razredov hrupa (A do D) se poravnajo pod piktogramom, pri čemer je črka zadevnega razreda hrupa v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk, druge črke razredov hrupa pa v pisavi Verdana Regular velikosti 10 točk,

Image 13

številka uredbe je 100-odstotno črne barve in v pisavi Verdana Regular velikosti 6 točk.


PRILOGA IV

Merilne metode in izračuni

Zaradi zagotavljanja in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih sklicne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali z uporabo drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode, in v skladu z naslednjimi določbami.

Poraba energije, EEI, poraba vode, trajanje programa, učinkovitost čiščenja in sušenja ter emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, modela gospodinjskega pomivalnega stroja se izmerijo in/ali izračunajo z uporabo programa eco, pri čemer je gospodinjski pomivalni stroj obremenjen pri nazivni zmogljivosti. Poraba energije in vode, trajanje programa ter učinkovitost pomivanja in sušenja se merijo istočasno.

Vrednost EPWC je izražena v litrih na cikel in zaokrožena na eno decimalno mesto.

Trajanje programa eco (Tt) je izraženo v urah in minutah ter zaokroženo na najbližjo minuto.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, se merijo v dB(A) glede na 1 pW in so zaokrožene na najbližje celo število.

1.   INDEKS ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun vrednosti EEI modela gospodinjskega pomivalnega stroja se vrednost EPEC gospodinjskega pomivalnega stroja primerja z vrednostjo SPEC.

(a)

EEI se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na eno decimalno mesto:

EEI = (EPEC/SPEC) × 100

pri čemer:

EPEC pomeni porabo energije gospodinjskega pomivalnega stroja v programu eco, izmerjeno v kWh/cikel in zaokroženo na tri decimalna mesta;

SPEC pomeni porabo energije gospodinjskega pomivalnega stroja v standardnem programu.

(b)

SPEC se izračuna v kWh/cikel in zaokroži na tri decimalna mesta, kot sledi:

(1)

za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno zmogljivostjo ps ≥ 10 in širino > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

(2)

za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno zmogljivostjo ps ≤ 9 in širino ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450

pri čemer ps pomeni število pogrinjkov.

2.   INDEKS UČINKOVITOSTI POMIVANJA

Za izračun indeksa učinkovitosti pomivanja (v nadaljnjem besedilu: IC) modela gospodinjskega pomivalnega stroja se primerja učinkovitost pomivanja v programu eco z učinkovitostjo pomivanja referenčnega pomivalnega stroja.

IC se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

IC = exp (ln IC)

ter

Formula

pri čemer:

CT,i pomeni učinkovitost pomivanja gospodinjskega pomivalnega stroja v programu eco v eni ponovitvi preizkusa (i), zaokroženo na dve decimalni mesti;

CR,i pomeni učinkovitost pomivanja referenčnega pomivalnega stroja v eni ponovitvi preizkusa (i), zaokroženo na dve decimalni mesti;

n pomeni število ponovitev preizkusa.

3.   INDEKS UČINKOVITOSTI SUŠENJA

Za izračun indeksa učinkovitosti sušenja (v nadaljnjem besedilu: ID) modela gospodinjskega pomivalnega stroja se primerja učinkovitost sušenja v programu eco z učinkovitostjo sušenja referenčnega pomivalnega stroja.

ID se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

ID = exp (ln ID)

ter

Formula

pri čemer:

ID,i pomeni indeks učinkovitosti sušenja gospodinjskega pomivalnega stroja v programu eco v eni ponovitvi preizkusa (i);

n pomeni število kombiniranih preizkusov pomivanja in sušenja.

ID,i se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

pri čemer:

DT,i pomeni povprečno učinkovitost sušenja gospodinjskega pomivalnega stroja v programu eco v eni ponovitvi preizkusa (i), zaokroženo na dve decimalni mesti;

DR,t pomeni ciljno učinkovitost sušenja referenčnega pomivalnega stroja, zaokroženo na dve decimalni mesti.

4.   NAČINI NIZKE PORABE

Meri se poraba električne energije v stanju izključenosti (Po), v stanju pripravljenosti (Psm) in v stanju z zamikom zagona (Pds), če je primerno. Izmerjene vrednosti so izražene v W in zaokrožene na dve decimalni mesti.

Med meritvami porabe električne energije v načinih nizke porabe energije se preveri in zabeleži naslednje:

ali so informacije prikazane ter

ali je omrežna povezava aktivirana.


PRILOGA V

Informacijski list izdelka

Informacijski del informacijskega lista izdelka gospodinjskih pomivalnih strojev glede na točko 1(b) člena 3 dobavitelj skladno s preglednico 3 vnese v zbirko podatkov o izdelkih.

V uporabniškem priročniku ali drugi literaturi, priloženi izdelku, je jasno navedena povezava do modela v zbirki podatkov o izdelkih kot človeško berljiv spletni naslov (URL) ali koda QR ali pa je navedena številka registracije izdelka.

Preglednica 3

Vsebina, vrstni red na informacijskem listu izdelka in njegova oblika

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:

Naslov dobavitelja  (2) :

Identifikacijska oznaka modela:

Splošni parametri izdelka

Parameter

Vrednost

Parameter

Vrednost

Nazivna zmogljivost (1) (ps)

x

Mere v cm

Višina

x

Širina

x

Globina

x

EEI (1)

x,x

Razred energijske učinkovitosti (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Indeks učinkovitosti pomivanja (1)

x,xx

Indeks učinkovitosti sušenja (1)

x,xx

Poraba energije v kWh [na cikel] na podlagi programa eco pri dotoku hladne vode. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.

x,xxx

Poraba vode v litrih [na cikel] na podlagi programa eco. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.

x,x

Trajanje programa (1) (h:min)

x:xx

Vrsta

[vgradni/samostoječi]

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (1) (dB(A) glede na 1 pW)

x

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (1)

[A/B/C/D] (3)

Stanje izključenosti (W)

x,xx

Stanje pripravljenosti (W)

x,xx

Zamik vklopa (W) (če je na voljo)

x,xx

Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)

x,xx

Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo nudi dobavitelj  (2) :

Dodatne informacije:

Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so informacije iz točke 6 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2022 (1)  (2):


(1)  Za program eco.

(2)  Spremembe teh postavk se ne štejejo za pomembne za namene odstavka 4 člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

(3)  Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari končno vsebino te celice, dobavitelj teh podatkov ne vnese.

(1)  Uredba Komisije (EU) 2019/2022 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1016/2010 (glej stran 267 tega Uradnega lista).


PRILOGA VI

Tehnična dokumentacija

1.   

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(d) vsebuje:

(a)

informacije, kot so določene v Prilogi V;

(b)

informacije iz preglednice 4; te vrednosti se štejejo za deklarirane vrednosti za namen postopka preverjanja iz Priloge IX.

Preglednica 4

Informacije, ki se vključijo v tehnično dokumentacijo

PARAMETER

ENOTA

VREDNOST

Poraba energije v programu eco (EPEC), zaokrožena na tri decimalna mesta

kWh/cikel

X,XXX

Poraba energije v standardnem programu (SPEC), zaokrožena na tri decimalna mesta

kWh/cikel

X,XXX

Indeks energijske učinkovitosti (EEI)

X,X

Poraba vode v programu eco (EPWC), zaokrožena na eno decimalno mesto

l/cikel

X,X

Indeks učinkovitosti pomivanja (IC)

X,XX

Indeks učinkovitosti sušenja (ID)

X,XX

Trajanje programa eco (Tt), zaokroženo na najbližjo minuto

h:min

X:XX

Zahtevana moč v stanju izključenosti (Po), zaokrožena na dve decimalni mesti

W

X,XX

Zahtevana moč v stanju pripravljenosti (Psm), zaokrožena na dve decimalni mesti

W

X,XX

Ali stanje pripravljenosti vključuje prikaz informacij?

Da/ne

Poraba energije v stanju pripravljenosti (Psm) v omrežnem stanju pripravljenosti (če je na voljo), zaokrožena na dve decimalni mesti

W

X,XX

Poraba energije pri zamiku vklopa (Pds) (če je na voljo), zaokrožena na dve decimalni mesti

W

X,XX

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

dB(A) glede na 1 pW

X

(c)

po potrebi sklicevanje na uporabljene harmonizirane standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

podrobnosti in rezultati izračunov, opravljenih skladno s Prilogo IV;

(f)

seznam vseh enakovrednih modelov, vključno z identifikacijsko oznako modela.

2.   

Kadar so informacije v tehnični dokumentaciji posameznega modela gospodinjskega pomivalnega stroja pridobljene s katero koli od naslednjih metod ali z obema:

prevzete od modela drugega dobavitelja, ki ima enake tehnične značilnosti, pomembne za tehnične informacije, ki jih je treba zagotoviti;

z izračunom na podlagi zasnove ali z ekstrapolacijo iz drugega modela istega ali drugega dobavitelja;

tehnična dokumentacija vključuje podrobnosti o tem izračunu, ocenah, ki jih je opravil dobavitelj za preverjanje točnosti tega izračuna, in izjavo o enakovrednosti modelov različnih dobaviteljev, kjer je to ustrezno.


PRILOGA VII

Informacije, ki se navedejo v vizualnih oglasih, tehničnem promocijskem gradivu, pri prodaji na daljavo in trženju po telefonu, razen prodaje na daljavo po spletu

1.   

V vizualnih oglasih se za namene zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz točke 1(e) člena 3 in točke (c) člena 4 razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

2.   

V tehničnem promocijskem gradivu se za namene zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz točke 1(f) člena 3 in točke (d) člena 4 razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

3.   

Pri vsaki prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, morata biti razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikazana tako, kot je določeno v točki 4 te priloge.

4.   

Razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti sta prikazana, kot kaže slika 1, s:

(a)

puščico, ki vsebuje črko energijskega razreda v 100-odstotno beli barvi in velikosti pisave, ki je vsaj enaka velikosti pisave za ceno, kadar je ta prikazana;

(b)

barvo puščice, ki se ujema z barvo razreda energijske učinkovitosti;

(c)

razponom razredov učinkovitosti, ki so na voljo, v 100-odstotno črni barvi in

(d)

zadostno velikostjo puščice, da je jasno vidna in berljiva. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, ki je obrobljena z obrobo v 100-odstotni črni barvi debeline 0,5 točke.

Če so vizualni oglasi, tehnično promocijsko gradivo ali prodaja na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, natisnjeni enobarvno, je lahko puščica na podlagi odstopanja v navedenih vizualnih oglasih, tehničnem promocijskem gradivu ali pri prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, enobarvna.

Slika 1

primer z obarvano/enobarvno levo/desno puščico z navedenim razponom razredov energijske učinkovitosti

Image 14

5.   

Pri prodaji na daljavo s trženjem po telefonu je treba stranko posebej obvestiti o energijskem razredu izdelka in razponu energijskih razredov, ki so na voljo na nalepki, ter o tem, da stranka lahko dostopa do celotne nalepke in informacijskega lista izdelka prek spletnega mesta z zbirko podatkov o izdelku ali tako, da zahteva tiskan izvod.

6.   

V vseh primerih iz točk 1, 2, 3 in 5 mora imeti stranka možnost, da na zahtevo pridobi tiskan izvod nalepke in informacijskega lista o izdelku.


PRILOGA VIII

Informacije, ki se zagotovijo pri prodaji na daljavo prek interneta

1.   

Elektronska nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji skladno s točko 1(g) člena 3, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 2 Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 2 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

2.   

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke pri gnezdnem prikazu, kot je navedeno na sliki 2:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v 100-odstotno beli barvi in pisavi Calibri krepko v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno;

(c)

razponom razredov učinkovitosti, ki so na voljo, v 100-odstotno črni barvi in

(d)

je v eni od naslednjih dveh oblik ter njena velikost omogoča jasno vidnost in berljivost puščice. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, ki je obrobljena z vidno obrobo v 100-odstotni črni barvi debeline 0,5 točke.

Slika 2

primer z obarvano levo/desno puščico z navedenim razponom razredov energijske učinkovitosti

Image 15

3.   

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 2 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke, kot je določeno v Prilogi III;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini povečave, specifični za napravo;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zapiranje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za grafični prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazu nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

4.   

Elektronski informacijski list izdelka, ki ga dajo na voljo dobavitelji skladbo s točko 1(h) člena 3, se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Informacijski list izdelka mora biti dovolj velik, da je jasno viden in berljiv. Informacijski list izdelka se lahko prikaže z uporabno gnezdnega prikaza ali s sklicevanjem na zbirko podatkov o izdelku, pri čemer se na povezavi, uporabljeni za dostop do informacijskega lista izdelka jasno in berljivo navede „informacijski list izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se informacijski list izdelka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.


PRILOGA IX

Postopek preverjanja za namene nadzora trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali informacijskem listu izdelka za dobavitelja ne smejo biti ugodnejši od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Če je model zasnovan tako, da lahko zazna preizkušanje (npr. s prepoznavanjem preizkusnih pogojev ali preizkusnega cikla) in se posebej odzove s samodejnim spreminjanjem zmogljivosti med preizkusom, in sicer s ciljem doseganja ugodnejše ravni za kateri koli parameter, določen v tej uredbi ali vključen v katero koli priloženo dokumentacijo, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe uporabljajo naslednji postopek:

(1)

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s točko 3 člena 3 Uredbe (EU) 2017/1369 (deklarirane vrednosti), in, kadar se uporabljajo, vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, za dobavitelja niso ugodnejše od ustreznih vrednosti iz poročil o preizkusih ter

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in informacijskem listu izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti in razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku pa nista ugodnejša za dobavitelja od razredov, ugotovljenih na podlagi deklariranih vrednosti ter

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, izmerjene med preizkušanjem, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preizkusijo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, navedenimi v preglednici 5.

(3)

Če rezultati iz točk 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

(4)

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preizkušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več enakovrednim modelom.

(5)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 5.

(6)

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

(7)

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge IV.

Organi držav članic za zahteve iz te priloge uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, določena v preglednici 5, in samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Za parametre iz preglednice 5 se ne uporabljajo druga dovoljena odstopanja, na primer tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode.

Preglednica 5

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parameter

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Poraba energije v programu eco (EPEC)

Ugotovljena vrednost (*1) deklarirane vrednosti EPEC ne presega za več kot 5 %.

Poraba vode v programu eco (EPWC)

Ugotovljena vrednost (*1) deklarirane vrednosti EPWC ne presega za več kot 5 %.

Indeks učinkovitosti pomivanja (IC)

Ugotovljena vrednost (*1) od deklarirane vrednosti IC ni nižja za več kot 14 %.

Indeks učinkovitosti sušenja (ID)

Ugotovljena vrednost (*1) od deklarirane vrednosti ID ni nižja za več kot 12 %.

Trajanje programa (Tt)

Ugotovljena vrednost (*1) deklariranih vrednosti Tt ne presega za več kot 5 % ali 10 minut, kar traja dlje.

Poraba energije v stanju izključenosti (Po)

Ugotovljena vrednost (*1) porabe energije Po ne presega deklarirane vrednosti za več kot 0,10 W.

Poraba energije v stanju pripravljenosti (Psm)

Ugotovljena vrednost (*1) porabe električne energije Psm deklarirane vrednosti ne presega za več kot 10 %, če je deklarirana vrednost višja od 1,00 W, ali za več kot 0,10 W, če je deklarirana vrednost 1,00 W ali manj.

Zahtevana moč v stanju z zamikom zagona (Pds)

Ugotovljena vrednost (*1) porabe električne energije Pds deklarirane vrednosti ne presega za več kot 10 %, če je deklarirana vrednost višja od 1,00 W, ali za več kot 0,10 W, če je deklarirana vrednost 1,00 W ali manj.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti za več kot 2 dB(A) glede na 1 pW.


(*1)  Če so bile preizkušene tri dodatne enote, kot je določeno v točki 4, ugotovljena vrednost pomeni aritmetično sredino vrednosti, ugotovljenih za te tri dodatne enote.


Na vrh