EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R2016

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2016 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1060/2010 (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1806

UL L 315, 5.12.2019, str. 102–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2016/oj

5.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/102


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2016

z dne 11. marca 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1060/2010

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (1) ter zlasti člena 11(5) in člena 16(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/1369 pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z označevanjem z nalepkami ali prevrednotenjem nalepk za skupine izdelkov, ki imajo velik potencial za prihranek energije in, če je ustrezno, drugih virov.

(2)

Določbe o označevanju gospodinjskih hladilnih aparatov z energijskimi nalepkami so bile uvedene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1060/2010 (2).

(3)

Sporočilo Komisije COM(2016) 773 (3) (delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo), ki ga je pripravila Komisija z uporabo člena 16(1) Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), določa delovne prednostne naloge v okviru okoljsko primerne zasnove in energijskega označevanja za obdobje 2016–2019. V delovnem načrtu so opredeljene skupine izdelkov, povezanih z energijo, ki jih je treba obravnavati kot prednostne pri izvajanju pripravljalnih študij in končnem sprejetju izvedbenih ukrepov ter pregledu Uredbe Komisije (ES) št. 643/2009 (5) in Delegirane Uredbe (EU) št. 1060/2010.

(4)

Za ukrepe iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo se ocenjuje, da bi do leta 2030 lahko zagotovili skupno več kot 260 TWh letnih prihrankov končne energije, kar ustreza zmanjšanju emisij toplogrednih plinov leta 2030 za približno 100 milijonov ton na leto. Hladilni aparati so ena od skupin izdelkov, navedenih v delovnem načrtu za okoljsko primerno zasnovo, ki naj bi do leta 2030 po ocenah prinesla 10 TWh letnih prihrankov končne energije.

(5)

Gospodinjski hladilni aparati so med skupinami izdelkov, omenjenimi v členu 11(5)(b) Uredbe (EU) 2017/1369, za katere bi Komisija morala sprejeti delegirani akt za uvedbo nalepk s prevrednoteno lestvico od A do G.

(6)

Uredba (EU) št. 1060/2010 od Komisije zahteva, da jo redno pregleduje ob upoštevanju tehnološkega napredka.

(7)

Komisija je pregledala Uredbo (EU) št. 1060/2010, kot zahteva člen 7 Uredbe, in analizirala tehnične, okoljske in gospodarske vidike hladilnih aparatov ter dejansko vedenje porabnikov. Pregled je bil opravljen v tesnem sodelovanju z deležniki in zainteresiranimi stranmi iz Unije in tretjih držav. Rezultati pregleda so bili objavljeni in predstavljeni Posvetovalnemu forumu, ustanovljenemu s členom 14 Uredbe (EU) 2017/1369.

(8)

S pregledom je bilo ugotovljeno, da obstaja potreba po uvedbi revidiranih zahtev za označevanje z energijskimi nalepkami za hladilne aparate.

(9)

S pregledom je bilo ugotovljeno, da se poraba električne energije izdelkov, ki so predmet te uredbo, lahko dodatno občutno zmanjša z izvajanjem ukrepov za označevanje z energijskimi nalepkami, osredotočenimi na hladilne aparate.

(10)

Hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo bodo predmet ločene uredbe o označevanju z energijskimi nalepkami.

(11)

Zamrzovalne skrinje, vključno z zamrzovalnimi skrinjami za profesionalno uporabo, bi morale biti vključene v področje uporabe te uredbe, saj niso zajete v področje uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1094 (6) in se lahko uporabljajo v drugih okoljih kot profesionalnih.

(12)

Aparati za shranjevanje vina in hladilni aparati z nizko stopnjo hrupa (kot so minibari), vključno s tistimi s prozornimi vrati, nimajo neposredne prodajne funkcije. Vinski bari se običajno uporabljajo v gospodinjskih okoljih ali restavracijah, medtem ko se minibari običajno uporabljajo v hotelskih sobah. Zato bi morala ta uredba zajemati aparate za shranjevanje vina in minibare, vključno s tistimi s prozornimi vrati.

(13)

Hladilni aparati, ki so razstavljeni na trgovinskih sejmih, bi morali imeti energijsko nalepko, če je bila prva enota modela že dana na trg ali se daje na trg na trgovinskem sejmu.

(14)

Poraba električne energije za delovanje gospodinjskih hladilnih aparatov v Uniji pomeni znaten delež skupnih potreb gospodinjstev po električni energiji. Poleg že doseženih izboljšav energijske učinkovitosti je porabo energije gospodinjskih hladilnih aparatov možno znatno dodatno zmanjšati.

(15)

S pregledom je bilo ugotovljeno, da se poraba električne energije izdelkov, zajetih s to uredbo, lahko dodatno občutno zmanjša z izvajanjem ukrepov za označevanje z energijskimi nalepkami, osredotočenimi na energijsko učinkovitost in letno porabo energije. Zato da bi končni uporabniki lahko sprejeli odločitev na podlagi ustreznih informacij, bi bilo treba vključiti tudi informacije o emisijah akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, in tipih predelkov.

(16)

Ustrezne izdelčne parametre bi bilo treba izmeriti z uporabo zanesljivih, natančnih in ponovljivih metod. Navedene metode bi morale upoštevati najsodobnejše splošno priznane merilne metode vključno, kjer je ustrezno, s harmoniziranimi standardi, ki jih sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo, navedene v Prilogi I Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(17)

Za izboljšanje učinkovitosti te uredbe bi bilo treba prepovedati izdelke, katerih zmogljivost se za izboljšanje deklariranih parametrov v preizkusnih pogojih samodejno spremeni.

(18)

Ob priznavanju rasti prodaje izdelkov, povezanih z energijo, prek platform internetnega gostovanja namesto neposredno prek spletnih mest dobaviteljev bi bilo treba pojasniti, da bi morale biti internetne prodajalne platforme odgovorne za omogočitev prikaza nalepke v bližini cene. Dobavitelja bi morale obvestiti o navedeni obveznosti, vendar ne bi smele biti odgovorne za točnost ali vsebino nalepke ter priloženi informacijski list izdelka. Vendar bi morale z uporabo člena 14(1)(b) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8) o elektronskem poslovanju take platforme internetnega gostovanja ravnati hitro, da bi odstranile ali onemogočile dostop do informacij o zadevnem izdelku, če vedo za neskladnost (npr. manjkajočo ali nepravilno nalepko ali napačna oznaka ali informacijski list izdelka), npr. če jih o njej obvesti organ za nadzor trga. Za dobavitelja, ki prodaja neposredno končnim uporabnikom prek svojega spletnega mesta, veljajo obveznosti glede prodaje na daljavo iz člena 5 Uredbe (EU) 2017/1369.

(19)

Ukrepe iz te uredbe so v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2017/1369 obravnavali Posvetovalni forum in strokovnjaki iz držav članic.

(20)

Delegirano uredbo (EU) št. 1060/2010 bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za označevanje in zagotavljanje dodatnih informacij o izdelku za hladilne aparate, napajane iz električnega omrežja, s prostornino, ki presega 10 litrov in ne presega 1 500 litrov.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

profesionalne hladilne omare za shranjevanje, omare za hitro hlajenje in zamrzovanje, razen zamrzovalnih skrinj za profesionalno uporabo;

(b)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo;

(c)

premične hladilne aparate;

(d)

aparate, katerih primarna funkcija ni skladiščenje živil s hlajenjem.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„električno omrežje“ pomeni električno napajanje iz omrežja z izmeničnim tokom pri napetosti 230 voltov (±10 %) in frekvenci 50 Hz;

(2)

„hladilni aparat“ pomeni izolirano ohišje z enim ali več predelki, v katerih se vzdržujejo določene temperature, ki se ohlajajo z naravno ali prisilno konvekcijo, pri čemer se hlajenje doseže z enim ali več sredstvi, ki porabljajo energijo;

(3)

„predelek“ pomeni zaprt prostor znotraj hladilnega aparata, ločen od ostalih predelkov s pregrado, posodo ali podobnim predmetom, ki je neposredno dostopen preko enih ali več zunanjih vrat in se lahko razdeli v podpredelke. Če ni navedeno drugače, se v tej uredbi predelek nanaša na predelke in podpredelke;

(4)

„zunanja vrata“ pomeni del ohišja, ki se lahko premakne ali odstrani, da se omogoči najmanj premik blaga iz zunanjosti v notranjost ohišja ali iz notranjosti ohišja navzven;

(5)

„podpredelek“ pomeni ograjen prostor predelka, ki ima drugačen razpon delovne temperature od predelka, v katerem se nahaja;

(6)

„skupna prostornina“ (V) pomeni prostornino prostora znotraj notranje obloge hladilnega aparata, ki je enaka vsoti prostornin predelkov, v dm3 ali litrih;

(7)

„prostornina predelka“ (Vc ) pomeni prostornino prostora znotraj notranje obloge predelka, izraženo v dm3 ali v litrih;

(8)

„profesionalna hladilna omara za shranjevanje“ pomeni izoliran hladilni aparat, ki vključuje en predelek ali več, dostopen prek enih ali več vrat ali predalov, in lahko neprekinjeno ohranja temperaturo živil v okviru predpisanih omejitev pri obratovalni temperaturi za hlajenje ali zamrzovanje, tako da uporablja cikel s kompresijo pare, uporablja pa se za shranjevanje živil v okoljih, ki niso gospodinjstva, vendar ne za razstavljanje ali dostop strank, kot je opredeljeno v Uredbi Komisije (EU) 2015/1095 (9);

(9)

„omara za hitro hlajenje in zamrzovanje“ pomeni izoliran hladilni aparat, ki je namenjen predvsem hitremu ohlajanju vročih živil pod 10 °C v primeru hlajenja in pod –18 °C v primeru zamrzovanja; kakor je opredeljeno v Uredbi (EU) 2015/1095;

(10)

„profesionalna zamrzovalna skrinja“ pomeni zamrzovalnik živil, kjer so predelki dostopni z vrha naprave ali pa ima predelke, ki se odpirajo na vrhu, in pokončne predelke, vendar bruto prostornina predelkov, ki se odpirajo na vrhu, presega 75 % skupne bruto površine aparata, ki se uporablja za shranjevanje živil v okoljih, ki niso gospodinjstva;

(11)

„zamrzovalnik“ pomeni hladilni aparat, ki ima le predelke s štirimi zvezdicami;

(12)

„predelek za zamrzovanje“ ali „predelek s štirimi zvezdicami“ pomeni zamrznjen predelek s ciljno temperaturo in pogoji shranjevanja pri –18 °C in ki izpolnjuje zahteve glede zmogljivosti zamrzovanja;

(13)

„zamrznjeni predelek“ pomeni tip predelka s ciljno temperaturo enako ali manjšo od 0 °C; gre za predelek z eno, dvema, tremi ali štirimi zvezdicami ali brez zvezdic, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(14)

„tip predelka“ pomeni deklarirani tip predelka v skladu s parametri zmogljivosti za hlajenje Tmin, Tmaks, Tc in drugimi, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(15)

„ciljna temperatura“ (Tc) pomeni referenčno temperaturo znotraj predelka c med preizkusom, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV, in je temperatura za preizkus porabe energije, izražena kot časovno povprečje za niz tipal;

(16)

„minimalna temperatura“ (T min) pomeni minimalno temperaturo znotraj predelka med preizkusom shranjevanja, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(17)

„maksimalna temperatura“ (T maks) pomeni maksimalno temperaturo znotraj predelka med preizkusom shranjevanja, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(18)

„predelek brez zvezdic“ in „predelek za led“ pomenita predelek za zamrzovanje s ciljno temperaturo in pogoji shranjevanja 0 °C, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(19)

„predelek z eno zvezdico“ pomeni zamrznjeni predelek s ciljno temperaturo in pogoji shranjevanja pri –6 °C, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(20)

„predelek z dvema zvezdicama“ pomeni zamrznjeni predelek s ciljno temperaturo in pogoji shranjevanja pri –12 °C, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(21)

„predelek s tremi zvezdicami“ pomeni zamrznjeni predelek s ciljno temperaturo in pogoji shranjevanja pri –18 °C, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(22)

„hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo“ pomeni hladilni aparat, ki se uporablja za funkcije prikazovanja in prodaje predmetov strankam pri določenih temperaturah pod temperaturo okolice in ki je dostopen neposredno prek odprtih stranic ali prek enih ali več vrat ali predalov ali obojih, vključno s tistimi s površinami, ki se uporabljajo za shranjevanje predmetov ali pomoč pri podajanju predmetov, ki strankam niso dostopni, ter razen minibarov in aparatov za shranjevanje vina, kot so opredeljeni v Uredbi Komisije (EU) 2019/2024 (10);

(23)

„minibar“ pomeni hladilni aparat s skupno prostornino največ 60 litrov, ki je predvsem namenjen za shranjevanje in prodajo živil v hotelskih sobah in podobnih prostorih;

(24)

„aparat za shranjevanje vina“ pomeni namenski hladilni aparat za shranjevanje vina, ki natančno uravnava temperaturo za pogoje shranjevanja in ciljno temperaturo, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV, ter je opremljen s protivibracijskimi ukrepi;

(25)

„namenski hladilni aparat“ pomeni hladilni aparat z le enim tipom predelka;

(26)

„predelek za shranjevanje vina“ pomeni nezamrznjen predelek s ciljno temperaturo 12 °C, notranjim razponom vlažnosti od 50 % do 80 % in pogoji shranjevanja od 5 °C do 20 °C, kot je opredeljeno v tabeli 3 Priloge IV;

(27)

„nezamrznjen predelek“ pomeni tip predelka s ciljno temperaturo enako ali višjo od 4 °C; gre za shrambni predelek, predelek za shranjevanje vina, kletni predelek ali predelek za svežo hrano s pogoji shranjevanja in ciljnimi temperaturami, kot so določeni v tabeli 3 Priloge IV;

(28)

„shrambni predelek“ pomeni nezamrznjen predelek s ciljno temperaturo 17 °C in pogoji shranjevanja od 14 °C do 20 °C, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(29)

„kletni predelek“ pomeni nezamrznjen predelek s ciljno temperaturo 12 °C in pogoji shranjevanja od 2 °C do 14 °C, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(30)

„predelek za svežo hrano“ pomeni nezamrznjen predelek s ciljno temperaturo 4 °C in pogoji shranjevanja od 0 °C do 8 °C, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(31)

„premični hladilni aparat“ pomeni hladilni aparat, ki se lahko uporablja, kadar ni dostopa do električnega omrežja in ki kot vir energije za funkcijo hlajenja uporablja električno energijo zelo nizke napetosti (<120V DC) ali gorivo ali oboje, vključno s hladilnim aparatom, ki lahko poleg električne energije zelo nizke napetosti ali goriva ali obojega deluje z napajanjem iz električnega omrežja. Aparat, dan na trg s pretvornikom AC/DC, ni premični hladilni aparat;

(32)

„živila“ pomenijo hrano, sestavine, pijače, vključno z vinom, in druge izdelke, ki se uporabljajo predvsem za uživanje in ki zahtevajo ohlajevanje na določene temperature;

(33)

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so hladilni aparati razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke;

(34)

„vgradni aparat“ pomeni hladilni aparat, ki je zasnovan, preizkušen in se trži izključno:

(a)

za namestitev v ohišju ali ograditev (zgoraj, spodaj in ob straneh) s ploščami;

(b)

za varno pritrditev na straneh, na zgornjem ali spodnjem delu ohišja ali plošč in

(c)

za opremo s celovito tovarniško obdelano sprednjo stranjo ali sprednjo ploščo, izdelano po meri.

(35)

„indeks energijske učinkovitosti“ pomeni indeksno število, izraženo v odstotkih, ki izraža relativno energijsko učinkovitost hladilnega aparata, kot je določeno v točki 5 Priloge IV.

Za namene prilog so v Prilogi I določene dodatne opredelitve pojmov.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

1.   Dobavitelji morajo zagotoviti, da:

(a)

se vsak hladilni aparat dobavi s tiskano nalepko v obliki, določeni v Prilogi III;

(b)

se parametri na informacijskem listu izdelka, določeni v Prilogi V, vnesejo v zbirko podatkov o izdelkih;

(c)

če prodajalec izrecno tako zahteva, se informacijski list izdelka da na voljo v tiskani obliki;

(d)

se vsebina tehnične dokumentacije, določene v Prilogi VI, vnese v zbirko podatkov o izdelkih;

(e)

vsako vizualno oglaševanje določenega modela hladilnih aparatov, vključuje razred energijske učinkovitosti in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki v skladu s prilogama VII in VIII;

(f)

vsako tehnično promocijsko gradivo za določen model hladilnih aparatov, vključno s tehničnim promocijskim gradivom na internetu, ki opisuje njegove specifične tehnične parametre, vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki v skladu s Prilogo VII.

(g)

se elektronska nalepka v obliki in s podatki, kot je določeno v Prilogi III, trgovcem da na razpolago za vsak model hladilnega aparata;

(h)

se elektronski informacijski list izdelka, kot je določen v Prilogi V, trgovcem da na razpolago za vsak model hladilnega aparata.

2.   Razred energijske učinkovitosti se določi na podlagi indeksa energijske učinkovitosti, izračunanega v skladu s Prilogo II.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

ima vsak hladilni aparat na prodajnem mestu, tudi na trgovinskih sejmih, nalepko, ki jo zagotovi dobavitelj v skladu s točko 1(a) člena 3, pri čemer je nalepka na vgradne aparate nameščena tako, da je jasno vidna, na vse druge hladilne aparate pa tako, da je jasno vidna na zunanji sprednji strani ali na vrhu hladilnega aparata;

(b)

se pri prodaji na daljavo nalepka in informacijski list izdelka predložita v skladu s prilogama VII in VIII;

(c)

vsako vizualno oglaševanje določenega modela hladilnega aparata, vključno na internetu, vključuje razred energijske učinkovitosti in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki v skladu s Prilogo VII;

(d)

vsako tehnično promocijsko gradivo za določen model hladilnega aparata, vključno s tehničnim promocijskim gradivom na internetu, ki opisuje njegove specifične tehnične parametre, vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki v skladu s Prilogo VII.

Člen 5

Obveznosti internetnih gostiteljskih platform

Kadar ponudnik gostiteljskih storitev iz člena 14 Direktive 2000/31/ES dopušča neposredno prodajo hladilnih aparatov na svoji spletni strani, ponudnik storitev omogoči prikaz elektronske nalepke in elektronskega informacijskega lista izdelka, ki ju zagotovi trgovec, in sicer na prikazovalnem mehanizmu v skladu z določbami Priloge VIII, trgovca pa obvesti o obveznosti, da ju prikaže.

Člen 6

Merilne metode

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi merilnimi in računskimi metodami, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne in računske metode, kot jih določa Priloga IV.

Člen 7

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri izvajanju tržnega nadzora iz odstavka 3 člena 8 Uredbe (EU) 2017/1369 uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge IX.

Člen 8

Pregled

Komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in predstavi rezultate te ocene Posvetovalnemu odboru vključno z osnutkom predloga revizije, če je ustrezno, najpozneje do 25. decembra 2025. V tem pregledu se med drugim oceni možnost za:

(a)

obravnavo vidikov krožnega gospodarstva;

(b)

uvedbo ikon za predelke, ki bi lahko pomagali zmanjšati živilske odpadke in

(c)

uvedbo ikon za letno porabo energije.

Člen 9

Razveljavitev

Delegirana uredba (EU) št. 1060/2010 se razveljavi s 1. marcem 2021.

Člen 10

Prehodni ukrepi

Od 25. decembra 2019 do 28. februarja 2021 se standardni podatki o izdelku, ki se zahtevajo na podlagi točke (b) člena 3 Uredbe (EU) št. 1060/2010, namesto v tiskani obliki, priloženi izdelku, lahko dajo na voljo prek zbirke podatkov o izdelkih. V navedenem primeru dobavitelj zagotovi, da se standardni podatki o izdelki, če tako izrecno zahteva trgovec, dajo na voljo v tiskani obliki.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2021. Vendar se člen 10 uporablja od 25. decembra 2019, točke 1(a), (b) in (c) člena 3 se uporabljajo od 1. novembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 198, 28.7.2017, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov (UL L 314, 30.11.2010, str. 17).

(3)  Sporočilo Komisije. Delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(4)  Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 643/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih hladilnih aparatov (UL L 191, 23.7.2009, str. 53).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1094 z dne 5. maja 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje z energijskimi nalepkami (UL L 177, 8.7.2015, str. 2).

(7)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

(8)  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

(9)  Uredba Komisije (EU) 2015/1095 z dne 5. maja 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in zamrzovanje, kondenzacijskih enot in procesnih ohlajevalnikov (UL L 177, 8.7.2015, str. 19).

(10)  Uredba Komisije (EU) 2019/2024 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (glej stran 313 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v prilogah

Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„koda za hiter odgovor (QR)“ pomeni matrično črtno kodo, vključeno na energijsko nalepko modela izdelka s povezavo na informacije o modelu v javnem delu zbirke podatkov o izdelkih;

(2)

„letna poraba energije“ (AE) pomeni povprečno dnevno porabo energije, pomnoženo s 365 (dnevi na leto), izraženo v kilovatnih urah na leto (kWh/a), kot se izračuna v skladu s točko 3 Priloge IV;

(3)

„dnevna poraba energije“ (Ednevna ) pomeni električno energijo, ki jo hladilni aparat porabi v 24 urah pri referenčnih pogojih, izraženo v kilovatnih urah na 24 ur (kWh/24h), kot je izračunana v skladu s točko 3 Priloge IV;

(4)

„zmogljivost zamrzovanja“ pomeni količino svežih živil, ki se lahko zamrznejo v predelku za zamrzovanje v 24 urah; ni manjša od 4,5 kg v 24 urah za 100 litrov prostornine predelka za zamrzovanje in znaša najmanj 2,0 kg/24 ur;

(5)

„predelek za ohlajevanje“ pomeni predelek, ki lahko uravnava svojo povprečno temperaturo v določenem razponu brez uporabniških prilagoditev nadzora, s ciljno temperaturo, enako 2 °C, in pogoji shranjevanja od –3 °C do 3 °C, kot je določeno v tabeli 3 Priloge IV;

(6)

„emisija akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku“ pomeni nivo zvokovne moči hladilnega aparata, izražene v dB(A) re 1 pW (A-uteženo);

(7)

„protikondenzacijski grelnik“ pomeni grelnik, ki preprečuje kondenzacijo na hladilnem aparatu;

(8)

„protikondenzacijski grelnik, ki se uravnava iz okolice“ pomeni protikondenzacijski grelnik, pri katerem je zmogljivost ogrevanja odvisna bodisi od temperature ali vlažnosti okolice ali obeh;

(9)

„pomožna energija“ (Epomožna ) pomeni energijo, izraženo v kilovatnih urah na leto (kWh/a), ki jo uporablja protikondenzacijski grelnik, ki se uravnava iz okolice;

(10)

„avtomat“ pomeni napravo, ki na zahtevo iz hladilnega aparata dovaja ohlajene ali zmrznjene izdelke, kot so avtomati za ledene kocke ali ohlajeno vodo;

(11)

„predelek s spremenljivo temperaturo“ pomeni predelek, namenjen za uporabo kot dva (ali več) alternativna tipa predelka (na primer predelek, ki je lahko predelek za svežo hrano ali predelek za zamrzovanje) in ki ga lahko uporabnik nastavi tako, da stalno ohranja območje delovne temperature, ki se uporablja za vsak deklarirani tip predelka. Predelek, namenjen za uporabo kot enoten tip predelka, ki lahko izpolnjuje tudi pogoje shranjevanja drugih tipov predelka (npr. predelek za ohlajevanje, ki lahko izpolnjuje tudi zahteve predelka brez zvezdic), ni predelek s spremenljivo temperaturo;

(12)

„omrežje“ pomeni komunikacijsko infrastrukturo, sestavljeno iz povezav, arhitekture, komponent, organizacijskih načel, komunikacijskih postopkov in formatov (protokolov);

(13)

„predel z dvema zvezdicama“ pomeni del predelka s tremi ali štirimi zvezdicami, ki nima lastnih vrat za dostop ali pokrova in s ciljno temperaturo in pogoji shranjevanja pri –12 °C;

(14)

„klimatski razred“ pomeni razpon temperatur okolice, kot je določeno v točki 1(j) Priloge IV, v katerem so hladilni aparati namenjeni za uporabo in za katerega so zahtevani pogoji shranjevanja iz tabele 3 Priloge IV doseženi hkrati v vseh predelkih;

(15)

„obdobje odtaljevanja in obnovitve“ pomeni obdobje od začetka cikla uravnavanja odtaljevanja, dokler se ponovno ne vzpostavijo stabilni pogoji delovanja;

(16)

„samodejno odtaljevanje“ pomeni funkcijo, s katero se predelki odtaljujejo brez posredovanja uporabnika, da se sproži odstranjevanje zaledenitve pri vseh nastavitvah za nadzor temperature ali ponovno vzpostavi normalno delovanje, odstranitev odtaljene vode pa je samodejna;

(17)

„tip odtaljevanja“ pomeni metodo za odstranjevanje kopičenja zaledenitve na uparjalnikih hladilnega aparata; tj. samodejno ali ročno odtaljevanje;

(18)

„ročno odtaljevanje“ pomeni, da ni funkcije samodejnega odtaljevanja;

(19)

„nizkohrupni hladilni aparat“ pomeni hladilni aparat z emisijami akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, ki so nižje od 27 A-uteženih decibelov glede na 1 pikovat (dB(A) re 1 pW);

(20)

„zahtevana moč v stacionarnem stanju“ (Ps ) pomeni zahtevano moč v pogojih stacionarnega stanja, izraženo v wattih (W);

(21)

„dodatna poraba električne energije za odtaljevanje in obnovitev“ (ΔΕ d-f ) pomeni dodatno povprečno porabo energije za operacijo odtaljevanja in obnovitve, izraženo v vatnih urah (Wh);

(22)

„interval odtaljevanja“ (td-f ) pomeni reprezentativni povprečni interval, izražen v urah (h), med enim obdobjem aktiviranja grelnika za odtaljevanje in naslednjim obdobjem v dveh zaporednih ciklih odtaljevanja in obnovitve; ali, če ni grelnika za odtaljevanje, med enim obdobjem deaktiviranja kompresorja in naslednjim obdobjem v dveh zaporednih ciklih odtaljevanja in obnovitve;

(23)

„faktor napolnjenosti“ (L) pomeni faktor, ki upošteva dodatno hladilno obremenitev zaradi vnašanja toplih živil, ki presega to, kar je z višjo povprečno temperaturo okolice že upoštevano za preizkus, in sicer z vrednostmi, kot so določene v točki 3(a) Priloge IV;

(24)

„standardna letna poraba energije“ (SAE) pomeni referenčno letno porabo energije hladilnega aparata, izraženo v kilovatnih urah na leto (kWh/a), kot se izračuna v skladu s točko 4 Priloge IV;

(25)

„kombinirani parameter“ (C) pomeni parameter modeliranja, ki upošteva sinergijski učinek, kadar se v enem aparatu kombinirajo različne vrste predelkov, z vrednostmi, kot so določene v tabeli 4 Priloge IV;

(26)

„faktor toplotne izgube na vratih“ (D) pomeni kompenzacijski faktor za kombinirane aparate glede na število različnih temperaturnih predelkov ali število zunanjih vrat, kar koli je manjše, in kot je določeno v tabeli 5 Priloge IV. Za ta faktor se „predelek“ ne nanaša na podpredelek;

(27)

„kombinirani aparat“ pomeni hladilni aparat, ki ima več kot en tip predelka, od katerih je najmanj eden predelek nezamrznjen predelek;

(28)

„faktor odtaljevanja“ (Ac ) pomeni kompenzacijski faktor, ki upošteva, ali ima hladilni aparat samodejno ali ročno odtaljevanje, z vrednostmi, kot so določene v tabeli 5 Priloge IV;

(29)

„faktor vgradnje“ (Bc ) pomeni kompenzacijski faktor, ki upošteva, ali je hladilni aparat vgradni ali samostoječi, z vrednostmi, kot so določene v tabeli 5 Priloge IV;

(30)

„samostoječi aparat“ pomeni hladilni aparat, ki ni vgradni aparat;

(31)

„Mc“ in „Nc“ pomenita parametre modeliranja, ki upoštevajo odvisnost porabe energije glede na prostornino, z vrednostmi, kot so določene v tabeli 4 Priloge IV;

(32)

„termodinamični parameter“ (rc ) pomeni parameter modeliranja, ki popravi standardno letno porabo energije za temperaturo okolice 24 °C, z vrednostmi, kot so določene v tabeli 4 Priloge IV;

(33)

„skupne mere“ pomeni prostor, ki ga zavzame hladilni aparat (višina, širina in globina) z zaprtimi vrati ali pokrovi, izražen v milimetrih (mm);

(34)

„čas za dvig temperature“ pomeni čas izražen v urah (h), ki je potreben, da se po prekinitvi delovanja hladilnega sistema temperatura v predelku s tremi ali štirimi zvezdicami dvigne z – 18 na – 9 °C;

(35)

„zimska nastavitev“ pomeni nadzorno funkcijo za kombinirani aparat z enim kompresorjem in enim termostatom, ki se v skladu z navodili dobavitelja lahko uporablja pri temperaturi okolice pod +16 °C in jo sestavlja preklopna naprava ali funkcija, ki zagotavlja, da kompresor deluje in ohranja ustrezne temperature shranjevanja v ostalih predelkih, četudi to ne bi bilo potrebno za predelek, kjer se termostat nahaja;

(36)

„hitro zamrzovanje“ pomeni funkcijo, ki jo aktivira končni uporabnik v skladu z navodili dobavitelja in ki zniža temperaturo shranjevanja v predelkih za zamrzovanje, da omogoči hitrejše zamrzovanje nezamrznjenih živil;

(37)

„predelek za zamrzovanje“ ali „predelek s štirimi zvezdicami“ pomeni zamrznjen predelek s ciljno temperaturo in pogoji shranjevanja pri –18 °C in ki izpolnjuje zahteve glede zmogljivosti zamrzovanja;

(38)

„prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz internetnih vsebin uporabnikom;

(39)

„zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon tabličnega računalnika, preklopnega tabličnega računalnika ali pametnega telefona;

(40)

„gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(41)

„nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto grafičnega prikaza in omogoča predstavitev informacij v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.


PRILOGA II

Razredi energijske učinkovitosti in razredi emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Razred energijske učinkovitosti hladilnih aparatov se določi na podlagi indeksa energijske učinkovitosti (EEI), kot je določen v tabeli 1.

Tabela 1

Razredi energijske učinkovitosti hladilnih aparatov

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125

Razred energijske učinkovitosti hladilnega aparata se določi v skladu s točko 5 Priloge IV.

Tabela 2

Razredi emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW in < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW in < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D


PRILOGA III

Nalepka za hladilne aparate

1.   NALEPKA ZA HLADILNE APARATE, RAZEN APARATOV ZA SHRANJEVANJE VINA

1.1   Nalepka:

Image 1

1.2   na nalepki so navedeni naslednji podatki:

I.

koda QR;

II.

ime dobavitelja ali blagovne znamke;

III.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

IV.

lestvica razredov energijske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo II;

VI.

letna poraba energije (AE), izražena v kWh na leto in zaokrožena na najbližje celo število;

VII.

 

vsota prostornin zamrznjenih predelkov, izražena v litrih in zaokrožena na najbližje celo število;

če hladilni aparat ne vsebuje zamrznjenih predelkov, se piktogram in vrednost v litrih v elementu VII izpustita;

VIII.

 

vsota prostornin vseh predelkov za ohlajevanje in nezamrznjenih predelkov, izražena v litrih in zaokrožena na najbližje celo število;

če hladilni aparat ne vsebuje nezamrznjenih predelkov in predelkov za ohlajevanje, se piktogram in vrednost v litrih v elementu VIII izpustita;

IX.

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število. Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, kot je določen v tabeli 2;

X.

številka te uredbe, in sicer „2019/2016“.

2.   NALEPKA ZA APARATE ZA SHRANJEVANJE VINA

2.1   Nalepka:

Image 2

2.2   na nalepki so navedeni naslednji podatki:

I.

koda QR;

II.

ime dobavitelja ali blagovne znamke;

III.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

IV.

lestvica razredov energijske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo II;

VI.

AE, izražen v kWh na leto in zaokrožen na najbližje celo število;

VII.

število standardnih steklenic vina, ki se lahko shranijo v aparatu za shranjevanje vina;

VIII.

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število. Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, kot je določen v tabeli 2;

IX.

številka te uredbe, in sicer „2019/2016“.

3.   OBLIKE NALEPKE

3.1   Oblika nalepke za hladilne aparate, razen za aparate za shranjevanje vina

Image 3

3.2   Oblika nalepke za aparate za shranjevanje vina

Image 4

3.3   pri čemer velja:

(a)

Oznake so široke najmanj 96 mm in visoke najmanj 192 mm. Če je natisnjena oznaka večja, je njena vsebina vseeno sorazmerna z zgornjimi specifikacijami.

(b)

Ozadje nalepke je 100 % belo.

(c)

Uporabljata se pisavi Verdana in Calibri.

(d)

Mere in specifikacije elementov na nalepki so takšne, kot so navedene na modelih nalepke za hladilne aparate in aparate za shranjevanje vina.

(e)

Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 0,70,100,0: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(f)

nalepka izpolnjuje vse naslednje zahteve (številke se nanašajo na zgornji sliki):

Image 5

barve logotipa EU so:

ozadje: 100,80,0,0;

zvezdice: 0,0,100,0;

Image 6

barva energijskega logotipa je: 100,80,0,0;

Image 7

koda QR je 100 % črne barve;

Image 8

ime dobavitelja je 100 % črne barve in v pisavi Verdana krepko velikosti 9 točk;

Image 9

identifikacijska oznaka modela je 100 % črne barve in v pisavi Verdana navadno velikosti 9 točk;

Image 10

lestvica od A do G je naslednja:

črke lestvice energijske učinkovitosti so 100 % bele barve in v pisavi Calibri krepko velikosti 19 točk; črke so poravnane na osi 4,5 mm od leve strani puščic;

barve puščic lestvice od A do G so naslednje:

Razred A 100,0,100,0;

Razred B: 70,0,100,0;

Razred C: 30,0,100,0;

Razred D: 0,0,100,0;

Razred E: 0,30,100,0;

Razred F: 0,70,100,0;

Razred G: 0100,100,0;

Image 11

notranje razdelilne črte imajo debelino 0,5 točke in so 100 % črne barve;

Image 12

črka razreda energijske učinkovitosti je 100 % bele barve in v pisavi Calibri krepko velikosti 33 točk. Puščica razreda energijske učinkovitosti in ustrezna puščica na lestvici od A do G sta umeščeni tako, da sta njuni konici poravnani. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti se umesti v središče pravokotnega dela puščice, ki je 100 % črne barve;

Image 13

vrednost letne porabe energije je v pisavi Verdana krepko velikosti 28 točk; „kWh/annum“ je v pisavi Verdana navadno velikosti 18 točk. Vrednost in enota sta sredinsko poravnani in 100 % črne barve;

Image 14

piktogrami so takšni, kot so prikazani na modelih nalepke in kot sledi:

črte piktogramov imajo debelino 1,2 točke, piktogrami in besedilo (številke in enote) pa so 100 % črne barve;

besedilo pod piktogrami je v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk, z enoto v pisavi Verdana navadno velikosti 12 točk, in je sredinsko poravnano pod piktogramom;

za hladilne aparate, razen za aparate za shranjevanje vina: če aparat vsebuje le zamrznjene predelke ali le nezamrznjene predelke, se prikaže le ustrezni piktogram v zgornji vrstici, kot je določeno v točki 1.2 VII in VIII, sredinsko poravnan med vertikalnima robovoma energijske nalepke;

piktogram emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: število decibelov na zvočniku je v pisavi Verdana krepko velikosti 12 točk, z enoto „dB“ v pisavi Verdana navadno velikosti 9 točk; razpon razredov hrupa (od A do D) je sredinsko poravnan pod piktogramom, s črko ustreznega razreda hrupa v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk in drugimi črkami razredov hrupa v pisavi Verdana navadno velikosti 10 točk;

Image 15

številka uredbe je 100 % črne barve in v pisavi Verdana navadno velikosti 6 točk.


PRILOGA IV

Merilne metode in izračuni

Za namene skladnosti in njenega preverjanja z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo z uporabo harmoniziranih standardov ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše metode in so v skladu s spodaj navedenimi določbami. Sklicne številke teh harmoniziranih standardov so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije:

1.   Splošni pogoji za preizkušanje:

(a)

za hladilne aparate s protikondenzacijskimi grelniki, ki jih lahko končni uporabnik vklopi in izklopi, se protikondenzacijski grelniki vklopijo in, — če so nastavljivi —, nastavijo pri maksimalnem gretju in vključijo v letno porabo energije (AE) kot dnevna poraba energije (Ednevna );

(b)

za hladilne aparate s protikondenzacijskimi grelniki, ki se uravnavajo iz okolice, se protikondenzacijski grelniki, ki se uravnavajo iz okolice, med meritvijo porabe energije, kadar je mogoče, izklopijo ali drugače onemogočijo;

(c)

za hladilne aparate z avtomati, ki jih lahko vklopi in izklopi končni uporabnik, se avtomati med preizkusom porabe energije vklopijo, vendar ne obratujejo.

(d)

za meritev porabe energije predelki s spremenljivo temperaturo delujejo pri najnižji temperaturi, ki jo končni uporabnik lahko določi za stalno ohranjanje razpona temperature, kot je določen v tabeli 3, tipa predelka, ki ima najnižjo temperaturo;

(e)

za hladilne aparate, ki se lahko priključijo na omrežje, se aktivira komunikacijski modul, vendar med preizkusom porabe energije ni potreben poseben tip komunikacije ali izmenjave podatkov ali oboje. Med preizkusom porabe energije mora biti zagotovljeno, da je enota priključena na omrežje;

(f)

za zmogljivost predelkov za ohlajevanje:

(1)

za predelek s spremenljivo temperaturo, določen kot predelek za svežo hrano in/ali ohlajevanje, se indeks energijske učinkovitosti (EEI) določi za vsak temperaturni pogoj in se uporabi najvišja vrednost;

(2)

predelek za ohlajevanje je zmožen uravnavati svojo povprečno temperaturo v določenem območju brez uporabniških prilagoditev uravnavanja, kar se lahko preveri med preizkusi porabe energije pri temperaturi okolice 16 °C in 32 °C;

(g)

za predelke s prilagodljivo prostornino, kadar lahko končni uporabnik prostornini dveh predelkov medsebojno prilagodi, se preizkusi poraba energije in prostornina, kadar se prostornina predelka z višjo temperaturo prilagodi svoji minimalni prostornini;

(h)

specifična zmogljivost zamrzovanja se izračuna kot 12-kratnik teže majhne napolnjenosti, ki se deli s časom zamrzovanja, da se temperatura pri majhni napolnjenosti zniža s +25 na – 18 °C pri temperaturi okolice 25 °C, izražena v kg/12 ur in zaokrožena na eno decimalno mesto; teža majhne napolnjenosti je 3,5 kg na 100 litrov prostornine zamrznjenih predelkov in mora znašati najmanj 2,0 kg;

(i)

za predelke s štirimi zvezdicami je specifična zmogljivost zamrzovanja takšna, da je čas zamrzovanja za znižanje temperature pri majhni napolnjenosti (3,5 kg/100 l) s +25 na – 18 °C pri temperaturi okolice 25 °C, krajši ali enak 18,5 uram.

(j)

za določitev klimatskih razredov, kratico za razpon temperature okolice, in sicer SN, N, ST ali T:

(1)

razširjeni zmerni (SN) ima razpon temperature od 10 °C do 32 °C;

(2)

zmerni (N) ima razpon temperature od 16 °C do 32 °C;

(3)

subtropski (ST) ima razpon temperature od 16 °C do 38 °C in

(4)

tropski (T) ima razpon temperature od 16 °C do 43 °C.

2.   Pogoji shranjevanja in ciljne temperature za posamezen tip predelka:

Tabela 3 prikazuje pogoje shranjevanja in ciljno temperaturo za posamezen tip predelka.

3.   Določitev AE:

(a)

Za vse hladilne aparate, razen za nizkohrupne hladilne aparate:

poraba energije se določi s preizkusom pri temperaturi okolice od 16 °C do 32 °C.

Za določitev porabe energije je povprečna temperatura zraka v vsakem predelku enaka ali nižja od ciljnih temperatur, določenih v tabeli 3 za vsak tip predelka, ki ga navede dobavitelj. Vrednosti, ki so višje ali nižje od ciljnih temperatur, se lahko uporabijo za oceno porabe energije pri ciljni temperaturi za vsak ustrezen predelek z interpolacijo, kot je ustrezno.

Glavne sestavine porabe energije, ki se določijo, so:

niz vrednosti zahtevane moči v stacionarnem stanju (Pss ), v W in zaokrožene na eno decimalno mesto, vsaka izmed njih pri določenih temperaturah okolice in nizu temperatur predelkov, ki niso nujno ciljne temperature;

reprezentativna dodatna poraba energije za odtaljevanje in obnovitev (ΔΕ d-f ), v Wh in zaokrožena na eno decimalno mesto, za izdelke z enim ali več sistemi odtaljevanja (vsak z lastnim nadzornim ciklom odtaljevanja), izmerjena pri temperaturi okolice 16 °C (ΔΕ d-f16 ) in 32 °C (ΔΕ d-f32 );

interval odtaljevanja (t d-f ), izražen v urah in zaokrožen na tri decimalna mesta, za izdelke z enim ali več sistemi odtaljevanja (vsak z lastnim krmilnim ciklom odtaljevanja), izmerjen pri temperaturi okolice 16 °C (td-f16 ) in 32 °C (td-f32 ). td-f se določi za vsak sistem na podlagi določenih pogojev;

za vsak izvedeni preizkus se Pss in ΔΕ d-f seštejeta, da se pridobi dnevna poraba energije pri določeni temperaturi okolice Ednevna = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕ d-f / td-f ), izraženo v kWh/24 h, za uporabljene nastavitve;

Epomožna , izražena v kWh/a in zaokrožena na dve decimalni mesti. Epomožna je omejena na protikondenzacijski grelnik, ki se uravnava iz okolice in se določi na podlagi porabe električne energije grelnika pri več pogojih glede temperature in vlažnosti okolice, in je pomnožena z verjetnostjo, da se ti pogoji glede temperature okolice in vlažnosti pojavijo ter sešteta; ta rezultat se nato pomnoži s faktorjem izgube, ki upošteva uhajanje toplote v predelek in njegovo poznejšo odstranitev s strani hladilnega sistema.

Tabela 3

Pogoji shranjevanja in ciljna temperatura za posamezen tip predelka

Skupina

Tip predelka

Opomba

Pogoji shranjevanja

Tc

Tmin

Tmaks

Ime

Ime

št.

°C

°C

°C

Nezamrznjeni predelki

Shrambni

 (1)

+14

+20

+17

Shranjevanje vina

 (2)  (6)

+5

+20

+12

Kletni

 (1)

+2

+14

+12

Sveža hrana

 (1)

0

+8

+4

Predelek za ohlajevanje

Ohlajevanje

 (3)

-3

+3

+2

Zamrznjeni predelki

Brez zvezdic/aparat za led

 (4)

n.a.

0

0

Ena zvezdica

 (4)

n.a.

–6

–6

Dve zvezdici

 (4)  (5)

n.a.

–12

–12

Tri zvezdice

 (4)  (5)

n.a.

–18

–18

Zamrzovalnik (s štirimi zvezdicami)

 (4)  (5)

n.a.

–18

–18

n.a. = se ne uporablja

Vsak od teh parametrov se določi z ločenim preizkusom ali nizom preizkusov. Za podatke o meritvah se izračuna povprečje v preizkusnem obdobju, začeto po tem, ko je bil aparat določen čas v obratovanju. Za boljšo učinkovitost in točnost preizkusa preizkusno obdobje ne sme biti fiksno; biti mora tako, da je aparat med tem preizkusnim obdobjem v stacionarnem stanju. To se potrdi s pregledom vseh podatkov iz tega obdobja preizkusa glede na niz meril glede stabilnosti in ali bi bilo mogoče v tem stacionarnem stanju zbrati dovolj podatkov.

AE, izražen v kWh/a in zaokrožen na dve decimalni mesti, se izračuna na naslednji način:

AE = 365 × Ednevna / L + Epomožna ;

pri čemer je:

faktor napolnjenosti L = 0,9 za hladilne aparate z le zamrznjenimi predelki in L = 1,0 za vse ostale aparate in

pri čemer je Ednevna , izražen v kWh/24h in zaokrožen na tri decimalna mesta, izračunan na podlagi ET pri temperaturi okolice 16 °C (E16 ) in pri temperaturi okolice 32 °C (E32 ), kot sledi:

Ednevna = 0,5 × (E16 + E32 );

pri čemer sta E16 in E32 pridobljena z interpolacijo preizkusa porabe energije pri ciljnih temperaturah iz tabele 3.

(b)

Za nizkohrupne hladilne aparate:

poraba energije se določi v skladu s točko 3(a), vendar pri temperaturi okolice 25 °C namesto pri 16 °C in 32 °C.

Ednevna , izražen v kWh/24h in zaokrožen na tri decimalna mesta za izračun AE je tako naslednji:

Ednevna = E 25 ;

pri čemer je E25 ET pri temperaturi okolice 25 °C in se izračuna z interpolacijo preizkusov porabe energije pri ciljnih temperaturah iz tabele 3.

4.   Določitev standardne letne porabe energije (SAE):

(a)

za vse hladilne aparate:

SAE, izražena v kWh/a in zaokrožena na dve decimalni mesti, se izračuna na naslednji način:

Formula

pri čemer je:

c indeksna številka za tip predelka v razponu od 1 do n in je n skupno število tipov predelka;

Vc , izražen v dm3 ali litrih in zaokrožen na prvo decimalno mesto je prostornina predelka;

V, izražen v dm3 ali litrih in zaokrožen na najbližje celo število je prostornina z Formula;

r c , Nc, Mc in C so parametri modeliranja, specifični za vsak predelek, z vrednostmi, kot so določene v tabeli 4 in

Ac, Bc ter D so kompenzacijski faktorji z vrednostmi, kot so določene v tabeli 5.

Pri izvajanju zgornjih izračunov za predelke s spremenljivo temperaturo se izbere tip predelka z najnižjo ciljno temperaturo, za katero je deklariran kot primeren.

(b)

Parametri modeliranja za posamezen tip predelka za izračun SAE:

parametri modeliranja so določeni v tabeli 4.

Tabela 4

Vrednosti parametrov modeliranja po tipih predelka

Tip predelka

rc  (1)

Nc

Mc

C

Shrambni

0,35

75

0,12

med 1,15 in 1,56 za kombinirani aparati s predelki s tremi ali štirimi zvezdicama (2), 1,15 za ostale kombinirane aparate, 1,00 za druge hladilne aparate

Shranjevanje vina

0,60

Kletni

0,60

Sveža hrana

1,00

Ohlajevanje

1,10

138

0,12

Brez zvezdic/aparat za led

1,20

138

0,15

Ena zvezdica

1,50

Dve zvezdici

1,80

Tri zvezdice

2,10

Zamrzovalnik (s štirimi zvezdicami)

2,10

(c)

Kompenzacijski faktorji za posamezen tip predelka v izračunu SAE:

kompenzacijski faktorji so navedeni v tabeli 5.

Tabela 5

Vrednosti kompenzacijskih po tipih predelkov

Tip predelka

Ac

Bc

D

 

Ročno odtaljevanje

Samodejno odtaljevanje

Samostoječi aparat:

Vgradni: aparat:

≤ 2 (3)

3 (3)

4 (3)

> 4 (3)

Shrambni

1,00

1,00

1,02

1,00

1,02

1,035

1,05

Shranjevanje vina

Kletni

Sveža hrana

Ohlajevanje

1,03

Brez zvezdic/aparat za led

1,00

1,10

1,05

Ena zvezdica

Dve zvezdici

Tri zvezdice

Zamrzovalnik (s štirimi zvezdicami)

5.   Določitev EEI:

EEI, izražen v % in zaokrožen na prvo decimalno mesto, se izračuna kot:

EEI = AE / SAE.


(1)   Tmin in Tmaks sta povprečni vrednosti, izmerjeni v preizkusnem obdobju (časovno povprečje za niz tipal).

(2)  Povprečna sprememba temperature v preizkusnem obdobju za vsako tipalo ne presega ± 0,5 kelvina (K). V obdobju odtaljevanja in obnovitve se povprečje vseh tipal ne sme dvigniti za več kot 1,5 K nad povprečno vrednost predelka.

(3)   Tmin in Tmaks sta trenutni vrednosti med preizkusnim obdobjem.

(4)   Tmaks je maksimalna vrednost, izmerjena v preizkusnem obdobju (časovni maksimum za niz tipal).

(5)  Če gre za predelek s samodejnim odtaljevanjem, se temperatura (opredeljena kot maksimum vseh tipal) med obdobjem odtaljevanja in obnovitve ne sme zvišati za več kot 3,0 K.

(6)   Tmin in Tmaks sta povprečni izmerjeni vrednosti v preizkusnem obdobju (časovno povprečje za vsako tipalo) in določata maksimalni dovoljeni razpon temperature v delovanju.

(1)  rc = (Ta-Tc)/20; kjer je Ta = 24 °C, Tc pa ima vrednosti, kot so določene v tabeli 3.

(2)  C za kombinirane aparate z razdelki s tremi ali štirimi zvezdicami se določi na naslednji način:

kjer je frzf prostornina predelka s tremi ali štirimi zvezdicami Vzamrzovalnik kot delež V z frzf = Vzamrzovalnik/V:

če je frzf ≤ 0,3, potem je C = 1,3 + 0,87 × frzf;

če je 0,3 < frzf < 0,7, potem je C = 1,87 – 1,0275 × frzf;

sicer je C =1,15.

(3)  število zunanjih vrat ali predelkov, karkoli je nižje.


PRILOGA V

Informacijski list izdelka

V skladu s členom 3(1)(b) dobavitelj vnese informacije iz tabele 6 v zbirko podatkov o izdelkih. Če hladilni aparat vsebuje več predelkov istega tipa, se vrstice za te predelke ponovijo. Če določen predelek ni prisoten, so parametri in vrednosti predelka „–“.

Tabela 6

Informacijski list izdelka

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:

Naslov dobavitelja  (2) :

Identifikacijska oznaka modela

Tip hladilnega aparata

Nizkohrupni aparat:

[da/ne]

Tip zasnove:

[vgradni/samostoječi]

Aparat za shranjevanje vina

[da/ne]

Drug hladilni aparat:

[da/ne]

Splošni parametri izdelka

Parameter

Vrednost

Parameter

Vrednost

Skupne mere (v milimetrih)

Višina

x

Skupna prostornina(v dm3 ali l)

x

Širina

x

Globina

x

EEI

x

Razred energijske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) re 1 pW)

x

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

[A/B/C/D] (3)

Letna poraba energije (kWh/a)

x,xx

Klimatski razred:

[razširjeni zmerni/zmerni/subtropski/tropski]

Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren

x (3)

Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren

x (3)

Zimska nastavitev

[da/ne]

 

Parametri predelka:

Tip predelka

Parametri in vrednosti predelka

Prostornina predelka (v dm3 ali l)

Priporočena nastavitev temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C)

Te nastavitve ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja iz tabele 3 Priloge IV;

Specifična zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)

Tip odtaljevanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M)

Shrambni

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

Shranjevanje vina

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

Kletni

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

Sveža hrana

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

Ohlajevanje

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

Brez zvezdic ali aparat za led

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

Ena zvezdica

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

2 zvezdici

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

Tri zvezdice

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

štiri zvezdice

[da/ne]

x,x

x

x,xx

[samodejno/ročno]

Predel z dvema zvezdicama

[da/ne]

x,x

x

[samodejno/ročno]

Predelek s spremenljivo temperaturo

Tipi predelkov

x,x

x

x,xx (za predelke s štirimi zvezdicami) ali –

[samodejno/ročno]

Za predelke s štirimi zvezdicami

Funkcija hitrega zamrzovanja

[da/ne]

Parametri svetlobnih virov  (1)  (2):

Tip svetlobnega vira

[tip]

Razred energijske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G]

Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec  (2):

Dodatne informacije:

Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4(a) Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 (4)  (2):


(1)  Kot je določeno v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015 (1).

(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 874/2012 (glej stran 68 tega Uradnega lista).

(2)  Spremembe teh postavk se ne štejejo za relevantne za namene člena 4(4) Uredbe (EU) 2017/1369.

(3)  Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari končno vsebino te celice, dobavitelj teh podatkov ne vnese.

(4)  Uredba Komisije (EU) 2019/2019 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za hladilne aparate v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 643/2009 (glej stran 187 tega Uradnega lista).


PRILOGA VI

Tehnična dokumentacija

1.   

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(d) vključuje naslednje elemente:

(a)

informacije iz Priloge V;

(b)

informacije iz tabele 7. Če hladilni aparat vsebuje več predelkov istega tipa, se vrstice za te predelke ponovijo. Če določen predelek ni prisoten, so parametri in vrednosti predelka „-“. Če se parameter ne uporablja, so vrednosti navedenega parametra „-“.

Tabela 7

Dodatne informacije, ki se vključijo v tehnično dokumentacijo

Splošni opis modela hladilnega aparata, ki zadostuje, da se ga nedvoumno in zlahka prepozna:

Specifikacije izdelkov:

Splošne specifikacije izdelka:

Parameter

Vrednost

Parameter

Vrednost

Letna poraba energije (kWh/a)

x

Pomožna energija (kWh/a)

x

Standardna letna poraba energije (kWh/a)

x,xx

EEI (%)

x

Čas za dvig temperature (h)

x,xx

Kombinirani parameter

x,xx

Faktor toplotne izgube na vratih

x,xxx

Faktor napolnjenosti

x,x

Tip protikondenzacijskega grelnika

[ročni vklop-izklop/iz okolice/drugo/nič od tega]

 

 

Dodatne specifikacije izdelka za vse hladilne aparate, razen za nizkohrupne hladilne aparate:

Parameter

Vrednost

Parameter

Vrednost

Dnevna poraba energije pri 16 °C (kWh/24h)

x,xxx

Dnevna poraba energije pri 32 °C (kWh/24h)

x,xxx

Dodatna poraba energije za odtaljevanje in obnovitev (1) pri 16 °C (Wh)

x,x

Dodatna poraba energije za odtaljevanje in obnovitev (1) pri 32 °C (Wh)

x,x

Interval odtaljevanja (1) pri 16 °C (h)

x,x

Interval odtaljevanja (1) pri 32 °C (h)

x,x

Dodatne specifikacije izdelka za nizkohrupne hladilne aparate

Parameter

Vrednost

Parameter

Vrednost

Dnevna poraba energije pri 25 °C (kWh/24h)

x,xxx

Interval odtaljevanja (1) pri 25 °C (h)

x,x

Specifikacije predelka:

Tip predelka

Parametri in vrednosti predelka

Ciljna temperatura (°C)

Termodinamični parameter (rc )

Nc

Mc

Faktor odtaljevanja (Ac )

Faktor vgradnje (Bc )

Shrambni

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Shranjevanje vina

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Kletni

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Sveža hrana

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Ohlajevanje

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Brez zvezdic ali aparat za led

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Ena zvezdica

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Dve zvezdici

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Tri zvezdice

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Štiri zvezdice

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Predel z dvema zvezdicama

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Predelek s spremenljivo temperaturo

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Dodatne informacije:

Sklici harmoniziranih standardov ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih uporabljenih metod:

Seznam vseh enakovrednih modelov, vključno z identifikatorji modela:

2.   

Kadar so bile informacije iz tehnične dokumentacije za določen model pridobljene:

(a)

od modela, ki ima enake tehnične značilnosti, pomembne za tehnične informacije, ki jih je treba navesti, vendar ga proizvaja drug proizvajalec ali

(b)

z izračunom na podlagi zasnove ali ekstrapolacije iz drugega modela istega ali drugega proizvajalca ali obojim.

Tehnična dokumentacija vsebuje podrobnosti o takem izračunu, oceni, ki jo je opravil proizvajalec za preverjanje natančnosti izračuna, in če je primerno, izjavo, da sta modela različnih proizvajalcev enaka.


(1)  le za izdelke z enim ali več sistemi samodejnega odtaljevanja


PRILOGA VII

Informacije, ki se zagotovijo v vizualnih oglasih, tehničnem promocijskem gradivu in pri prodaji na daljavo, razen prodaji na daljavo prek interneta

1.   

V vizualnih oglasih se za namene zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz člena 3(1)(e) in člena 4(1)(c) razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

2.   

V tehničnem promocijskem gradivu se za namene zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz člena 3(1)(f) in člena 4(1)(d) razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

3.   

Pri prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, je treba prikazati razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, kot je določeno v točki 4 te priloge.

4.   

Razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti se prikažeta, kot je navedeno na sliki 1:

(a)

s puščico, ki vsebuje črko razreda energijske učinkovitosti v 100 % beli barvi in pisavi Calibri krepko velikosti, ki je vsaj enaka velikosti pisave za ceno, kadar je ta prikazana;

(b)

z barvo puščice, ki se ujema z barvo razreda energijske učinkovitosti;

(c)

z razponom razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo, v 100 % črni barvi in

(d)

v takšni velikosti, da je puščica jasno vidna in berljiva. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti se umesti v središče pravokotnega dela puščice z robom širine 0,5 točke in v 100 % črni barvi okoli puščice in črke razreda energijske učinkovitosti.

Če so vizualni oglasi, tehnično promocijsko gradivo ali prodaja na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, natisnjeni enobarvno, je z odstopanjem lahko puščica v navedenih vizualnih oglasih, tehničnem promocijskem gradivu ali prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, enobarvna.

Slika 1

Barvna/enobarvna leva/desna puščica z navedenim razponom razredov energijske učinkovitosti

Image 16

5.   

Pri prodaji na daljavo s trženjem po telefonu je treba stranko posebej obvestiti o razredu energijske učinkovitosti izdelka in razponu razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, ter o tem, da stranka lahko dostopa do popolne nalepke in informacijskega lista izdelka prek brezplačno dostopnega spletnega mesta ali z zahtevo po natisnjenem izvodu.

6.   

Za vse situacije iz točk 1 do 3 in 5 mora biti stranki omogočeno, da na zahtevo dobi natisnjen izvod nalepke in informacijskega lista izdelka.


PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje na daljavo pred interneta

1.   

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(g), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 3(1) in (2) Priloge III za hladilne aparate. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

2.   

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza, kot je prikazano na sliki 2:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v 100 % beli barvi in pisavi Calibri krepko velikosti, ki je enaka velikosti pisave za ceno;

(c)

ima naveden razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo, v 100 % črni barvi in

(d)

je v eni od naslednjih dveh oblik ter njena velikost omogoča jasno vidnost in berljivost puščice. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti se umesti v središče pravokotnega dela puščice z vidnim robom v 100 % črni barvi okoli puščice in črke razreda energijske učinkovitosti:

Slika 2

Barvna leva/desna puščica z navedenim razponom razredov energijske učinkovitosti

Image 17

3.   

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 2 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke iz Priloge III;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, na novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

4.   

Elektronski informacijski list izdelka, ki ga v skladu s členom 3(1)(b) zagotovijo dobavitelji, je prikazan na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Velikost informacijskega lista izdelka mora takšna, da je jasno viden in berljiv. Informacijski list izdelka se lahko prikaže z uporabno gnezdnega prikaza ali s sklicevanjem na zbirko podatkov o izdelkih, pri čemer se na povezavi, uporabljeni za dostop do informacijskega lista izdelka jasno in berljivo navede „informacijski list izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se informacijski list izdelka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.


PRILOGA IX

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih deklarirajo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali informacijskem listu izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Ko je model zasnovan tako, da lahko zazna preizkušanje (npr. s prepoznavanjem preizkusnih pogojev ali preizkusnega cikla) in se posebej odzove s samodejnim spreminjanjem zmogljivosti med preizkusom, in sicer s ciljem doseganja ugodnejše ravni za kateri koli parameter, določen v tej uredbi ali vključen v katero koli priloženo dokumentacijo, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe uporabljajo naslednji postopek:

(1)

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) 2017/1369/ES (deklarirane vrednosti), in, kadar se uporabljajo, vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, za dobavitelja niso ugodnejše od ustreznih vrednosti iz poročil o preizkusih in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in informacijskem listu izdelka, za dobavitelja niso ugodnejše od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti in razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, pa za dobavitelja nista ugodnejša od razredov, ugotovljenih na podlagi deklariranih vrednosti; in

(c)

so ugotovljene vrednosti (torej vrednosti ustreznih parametrov, izmerjene med preizkušanjem, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preizkusijo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, navedenimi v tabeli 8.

(3)

Če rezultati iz točk 2(a) in (b) niso doseženi, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

(4)

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preizkus. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več enakovrednim modelom.

(5)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji iz tabele 8.

(6)

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

(7)

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge IV.

Organi držav članic za zahteve iz te priloge uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih iz tabele 8 in samo postopek iz točk 1 do 7. Za parametre iz tabele 8 se druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, ne uporabljajo.

Tabela 8

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih merjenih parametrov

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Skupna prostornina in prostornina predelka

Ugotovljena vrednost (1) ni nižja za več kot 3 % ali 1 liter —, kar koli je višja vrednost, — od deklarirane vrednosti.

Zmogljivost zamrzovanja

Ugotovljena vrednost (1) ni za več kot 10 % nižja od deklarirane vrednosti.

E16, E32

Ugotovljena vrednost (1) ni za več kot 10 % višja od deklarirane vrednosti.

Epomožna

Ugotovljena vrednost (1) ni za več kot 10 % višja od deklarirane vrednosti.

Letna poraba energije

Ugotovljena vrednost (1) ni za več kot 10 % višja od deklarirane vrednosti.

Notranja vlažnost aparatov za shranjevanje vina (%)

Ugotovljena vrednost (1) se ne razlikuje od zahtevane vrednosti za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Ugotovljena vrednost (1) ni za več kot 2 dB(A) re 1 pW višja od deklarirane vrednosti.

Čas za dvig temperature

Ugotovljena vrednost (1) ni za več kot 15 % višja od deklarirane vrednosti.


(1)  Če so preizkušene tri dodatne enote, kakor je določeno v točki 4, ugotovljena vrednost pomeni aritmetično povprečje ugotovljenih vrednosti za te tri dodatne enote.


Na vrh