EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R2014

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1061/2010 in Direktive Komisije 96/60/ES (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1804

UL L 315, 5.12.2019, str. 29–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 05/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2014/oj

5.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/29


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014

z dne 11. marca 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1061/2010 in Direktive Komisije 96/60/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (1) ter zlasti člena 11(5) in člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/1369 pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z označevanjem z nalepkami ali prevrednotenjem nalepk za skupine izdelkov, ki imajo velik potencial za prihranek energije in, če je ustrezno, drugih virov.

(2)

Določbe o označevanju gospodinjskih pralnih strojev z energijskimi nalepkami so bile določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1061/2010 (2).

(3)

Določbe o označevanju gospodinjskih pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami so bile določene v Direktivi Komisije 96/60/ES (3).

(4)

Sporočilo Komisije COM(2016) 773 final (4) (delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo), ki ga je Komisija pripravila na podlagi člena 16(1) Direktive 2009/125/ES (5) Evropskega parlamenta in Sveta, določa prednostne delovne naloge na področju okoljsko primerne zasnove in označevanja z energijskimi nalepkami za obdobje 2016–2019. V delovnem načrtu za okoljsko primerno zasnovo so opredeljene skupine izdelkov, povezanih z energijo, ki jih je treba obravnavati kot prednostne pri izvajanju pripravljalnih študij in končnem sprejetju izvedbenih ukrepov ter pregledu Uredbe Komisije (EU) št. 1015/2010 (6), Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1061/2010 in Direktive 96/60/ES.

(5)

Ukrepi iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo lahko po ocenah skupaj prinesejo več kot 260 TWh letnih prihrankov končne energije do leta 2030, kar je enako zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za približno 100 milijonov ton na leto do leta 2030. Gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji spadajo v skupine izdelkov, naštete v delovnem načrtu, po ocenah pa naj bi njihov letni prihranek električne energije znašal 2,5 TWh, kar pomeni zmanjšanje toplogrednih plinov za 0,8 Mt ekvivalenta CO2 na leto, prihranek vode pa 711 milijonov m3 leta 2030.

(6)

Poleg tega so med skupinami izdelkov, navedenimi v členu 11(5)(b) Uredbe (EU) 2017/1369, za katere bi Komisija morala sprejeti delegirani akt, s katerim bi se uvedle prevrednotene nalepke z lestvico A do G.

(7)

Komisija je pregledala Delegirano uredbo (EU) št. 1061/2010, kot zahteva člen 7 Uredbe, in Direktivo 96/60/ES ter analizirala tehnične, okoljske in gospodarske vidike kot tudi dejansko vedenje porabnikov. Pregled je bil opravljen v tesnem sodelovanju z deležniki in zainteresiranimi stranmi iz Unije in tretjih držav. Rezultati pregleda so bili objavljeni in predstavljeni posvetovalnemu forumu, ustanovljenemu na podlagi člena 14 Uredbe (EU) 2017/1369.

(8)

S pregledom je bilo ugotovljeno, da je treba uvesti revidirane zahteve za označevanje gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami in da je mogoče oboje določiti v isti uredbi o označevanju z energijskimi nalepkami. Na področje uporabe te uredbe bi torej morali spadati gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji.

(9)

Negospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji imajo posebne značilnosti in se uporabljajo za posebne namene. Zanje veljajo drugi predpisi, zlasti Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7), zato ne bi smeli biti vključeni na področje uporabe te uredbe. Ta uredba za gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje bi se morala uporabljati za pralne in pralno-sušilne stroje z enakimi tehničnimi značilnostmi ne glede na okolje, v katerem se uporabljajo.

(10)

Okoljski vidiki gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev, ki so bili za namen te uredbe opredeljeni za pomembne, so poraba energije in vode v fazi uporabe, nastajanje odpadkov ob izteku življenjske dobe ter emisije v zrak in vodo v fazi proizvodnje (zaradi ekstrakcije in predelave surovin) in v fazi uporabe (zaradi porabe elektrike).

(11)

Iz pregleda je videti, da je porabo električne energije in vode pri izdelkih, za katere velja ta uredba, mogoče še dodatno zmanjšati z izvajanjem ukrepov označevanja z energijsko nalepko s poudarkom na boljšem razlikovanju med izdelki, da se zagotovijo spodbude dobaviteljem za nadaljnje izboljševanje energijske učinkovitosti in učinkovite rabe virov pri gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojih, in z boljšim odzivanjem na pričakovanja potrošnikov pri uporabi programov pranja ali celotnih programov pranja in sušenja, zlasti glede njihovega trajanja.

(12)

Označevanje gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami potrošnikom omogoča, da ozaveščeno izbirajo energijsko učinkovitejše in z viri gospodarnejše aparate. S posebno anketo med potrošniki v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) 2017/1369 je bilo potrjeno, da so informacije, navedene na nalepki, razumljive in pomembne.

(13)

Na pralnih in pralno-sušilnih strojih, ki so razstavljeni na trgovinskih sejmih, mora biti energijska nalepka, če je bila prva enota modela že dana na trg ali je dana na trg na trgovinskem sejmu.

(14)

Ustrezne parametre izdelka bi bilo treba meriti z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami. Navedene metode bi morale upoštevati priznane najsodobnejše merilne metode vključno s harmoniziranimi standardi, ki jih sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo, navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (8), če so ti standardi na voljo.

(15)

Ob priznavanju rasti prodaje izdelkov, povezanih z energijo, v spletnih prodajalnah in na internetnih prodajnih platformah namesto neposredno pri dobaviteljih je treba pojasniti, da bi morale biti spletne prodajalne in internetne prodajne platforme odgovorne za prikaz nalepke, ki jo zagotovi dobavitelj, v bližini cene. Dobavitelja bi morale obvestiti o navedeni obveznosti, vendar ne bi smele biti odgovorne za točnost ali vsebino nalepke ter priloženega informacijskega lista izdelka. Vendar bi morale z uporabo člena 14(1)(b) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) o elektronskem poslovanju take internetne platforme za gostovanje ravnati hitro, da bi odstranile informacije o zadevnem izdelku ali onemogočile dostop do njih, če ugotovijo neskladnost (npr. manjkajočo, nepopolno ali nepravilno nalepko ali informacijski list izdelka), na primer če jih o tem obvesti organ za nadzor trga. Za dobavitelja, ki prek svojega spletnega mesta prodaja neposredno končnim uporabnikom, veljajo obveznosti glede prodaje na daljavo iz člena 5 Uredbe (EU) 2017/1369.

(16)

Posvetovalni forum in strokovnjaki iz držav članic so v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2017/1369 obravnavali ukrepe, ki jih določa ta uredba.

(17)

Delegirano uredbo (EU) št. 1061/2010 in Direktivo 96/60/ES bi bilo treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba vzpostavlja zahteve za označevanje in zagotavljanje dodatnih podatkov v zvezi z gospodinjskimi pralnimi stroji, napajanimi iz električnega omrežja, ter gospodinjskimi pralno-sušilnimi stroji, napajanimi iz električnega omrežja, vključno s stroji, ki se lahko napajajo tudi akumulatorsko, in vključno z vgradnimi gospodinjskimi pralnimi in pralno-sušilnimi stroji.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

pralne in pralno-sušilne stroje, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/42/ES;

(b)

akumulatorsko napajane gospodinjske pralne in akumulatorsko napajane gospodinjske pralno-sušilne stroje, ki jih je mogoče priključiti na električno omrežje prek ločeno kupljenega pretvornika AC/DC;

(c)

gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je manjša od 2 kg, in gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost pranja je 2 kg ali manj.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„električno omrežje“ pomeni električno energijo iz omrežja z napetostjo 230 voltov (±10 %) pri izmeničnem toku pri 50 Hz;

(2)

„avtomatski pralni stroj“ pomeni pralni stroj, ki perilo obdela v celoti, ne da bi moral uporabnik med programom kadar koli posredovati;

(3)

„gospodinjski pralni stroj“ pomeni avtomatski pralni stroj, ki gospodinjsko perilo pere in izpira z vodo, kemičnimi in mehanskimi sredstvi ter toploto, ima tudi funkcijo centrifugalnega ožemanja in ga je proizvajalec v izjavi o skladnosti deklariral za skladnega z Direktivo 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta (10) ali z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta (11);

(4)

„gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima poleg funkcij avtomatskega pralnega stroja v istem bobnu tudi funkcijo sušenja tekstila z ogrevanjem in obračanjem ter ga je proizvajalec v izjavi o skladnosti deklariral za skladnega z Direktivo 2014/35/EU ali z Direktivo 2014/53/EU;

(5)

„vgradni gospodinjski pralni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki je zasnovan, preizkušen in se trži izključno:

(a)

za namestitev v ohišju ali ograditev (zgoraj in/ali spodaj in ob straneh) s ploščami;

(b)

za varno pritrditev na straneh, zgornji ali spodnji del ohišja ali plošče in

(c)

za opremo s celovito tovarniško zaključeno sprednjo stranjo ali sprednjo ploščo, izdelano po meri;

(6)

„vgradni gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralno-sušilni stroj, ki je zasnovan, preizkušen in se trži izključno:

(a)

za namestitev v ohišju ali ograditev (zgoraj in/ali spodaj in ob straneh) s ploščami;

(b)

za varno pritrditev na straneh, zgornji ali spodnji del ohišja ali plošče in

(c)

za opremo s celovito tovarniško zaključeno sprednjo stranjo ali sprednjo ploščo, izdelano po meri;

(7)

„gospodinjski pralni stroj z več bobni“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima več kakor en boben, bodisi v ločeni enoti bodisi v istem ohišju;

(8)

„gospodinjski pralno-sušilni stroj z več bobni“ pomeni gospodinjski pralno-sušilni stroj, ki ima več kakor en boben, bodisi v ločeni enoti bodisi v istem ohišju;

(9)

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroji ali oboji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke.

Za namene prilog so v Prilogi I določene dodatne opredelitve pojmov.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

1.   Dobavitelji zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroj dobavljen z natisnjeno nalepko v obliki, kot je določena v Prilogi III, za gospodinjske pralne ali pralno-sušilne stroje z več bobni pa v skladu s Prilogo X;

(b)

se parametri z informacijskega lista izdelka, kakor so določeni v Prilogi V, vnesejo v zbirko podatkov o izdelkih;

(c)

se na izrecno zahtevo trgovca z gospodinjskimi pralnimi in pralno-sušilnimi stroji da na voljo informacijski list izdelka v tiskani obliki;

(d)

se vsebina tehnične dokumentacije, določene v Prilogi VI, vnese v zbirko podatkov o izdelkih;

(e)

sta v vizualnih oglasih za neki model gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja navedena razred energijske učinkovitosti in lestvica razredov energijske učinkovitosti, prikazana na nalepki, v skladu s prilogama VII in VIII;

(f)

sta v tehničnem promocijskem gradivu, ki se nanaša na neki model gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključno s takim gradivom na internetu, navedena razred energijske učinkovitosti tega modela in lestvica razredov energijske učinkovitosti, prikazana na nalepki, v skladu s Prilogo VII;

(g)

se trgovcem za vsak model gospodinjskega pralnega in pralno-sušilnega stroja da na voljo elektronska nalepka v obliki in z informacijami, kot je določeno v Prilogi III;

(h)

se trgovcem za vsak model gospodinjskega pralnega in pralno-sušilnega stroja da na voljo elektronski informacijski list izdelka iz Priloge V.

2.   Razred energijske učinkovitosti in razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, sta opredeljena v Prilogi II in se izračunata skladno s Prilogo IV.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

ima vsak gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj na prodajnem mestu, vključno s trgovinskimi sejmi, nalepko, ki jo zagotovi dobavitelj v skladu s točko 1(a) člena 3, pri čemer je nalepka na vgradne aparate nameščena tako, da je jasno vidna, na vse druge aparate pa tako, da je jasno vidna na zunanji sprednji strani ali na vrhu gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja;

(b)

sta ob prodaji na daljavo in po spletu nalepka in informacijski list izdelka zagotovljena v skladu s prilogama VII in VIII;

(c)

sta v vizualnih oglasih za neki model gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja navedena razred energijske učinkovitosti modela in lestvica razredov energijske učinkovitosti, prikazana na nalepki, v skladu s Prilogo VII;

(d)

vsako tehnično promocijsko gradivo, tudi na internetu, za določen model gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja, ki opisuje njegove specifične tehnične parametre, vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razredov učinkovitosti, ki so prikazani na nalepki, v skladu s Prilogo VII.

Člen 5

Obveznosti internetnih platform za gostovanje

Če ponudnik storitev gostovanja iz člena 14 Direktive 2000/31/ES omogoča neposredno prodajo gospodinjskih pralnih ali pralno-sušilnih strojev prek svojega spletnega mesta, omogoči prikaz elektronske nalepke in elektronskega informacijskega lista izdelka, ki ju zagotovi trgovec, na prikazovalnem mehanizmu v skladu z določbami Priloge VIII ter obvesti trgovca o obveznosti njunega prikaza.

Člen 6

Merilne metode

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi merilnimi in računskimi metodami, pri katerih se upoštevajo priznane najsodobnejše merilne in računske metode iz Priloge IV.

Člen 7

Postopek preverjanja za namene nadzora trga

Države članice pri izvajanju preverjanj za nadzor trga iz odstavka 3 člena 8 Uredbe (EU) 2017/1369 uporabljajo postopek iz Priloge IX.

Člen 8

Pregled

Komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in rezultate tega pregleda, če je ustrezno, vključno z osnutkom predloga revizije, predstavi posvetovalnemu forumu najpozneje do 25. decembra 2025.

Pri tem pregledu se zlasti ocenijo:

(a)

možnosti za izboljšanje porabe energije ter funkcijske in okoljske učinkovitosti gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev;

(b)

primernost ohranitve dveh lestvic energijske učinkovitosti gospodinjskih pralno-sušilnih strojev;

(c)

učinkovitost obstoječih ukrepov pri doseganju sprememb vedenja končnih uporabnikov glede nakupa energijsko učinkovitejših in z viri gospodarnejših aparatov ter uporabe energijsko učinkovitejših in z viri gospodarnejših programov;

(d)

možnost uresničevanja ciljev krožnega gospodarstva.

Člen 9

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 1061/2010 se s 1. marcem 2021 razveljavi.

Direktiva 96/60/ES se s 1. marcem 2021 razveljavi.

Člen 10

Prehodni ukrepi

Od 25. decembra 2019 do 28. februarja 2021 se podatkovna kartica izdelka, ki se zahteva na podlagi točke (b) člena 3 Uredbe (EU) št. 1061/2010, namesto v tiskani obliki lahko da na voljo v zbirki podatkov o izdelkih iz člena 12 Uredbe (EU) 2017/1369. V tem primeru dobavitelj zagotovi, da se podatkovna kartica izdelka na izrecno zahtevo trgovca da na voljo v tiskani obliki.

Od 25. decembra 2019 do 28. februarja 2021 se podatkovna kartica, ki se zahteva na podlagi odstavka 3 člena 2 Direktive 96/60/ES, namesto v tiskani obliki lahko da na voljo v zbirki podatkov o izdelkih iz člena 12 Uredbe (EU) 2017/1369. V tem primeru dobavitelj zagotovi, da se podatkovna kartica na izrecno zahtevo trgovca da na voljo v tiskani obliki.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2021. Vendar se člen 10 uporablja od 25. decembra 2019, točki 1(a) in (b) člena 3 pa se uporabljata od 1. novembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 198, 28.7.2017, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 47).

(3)  Direktiva Komisije 96/60/ES z dne 19. septembra 1996 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (UL L 266, 18.10.1996, str. 1).

(4)  Sporočilo Komisije z naslovom Delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019 (COM(2016) 773 final z dne 30. novembra 2016).

(5)  Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev (UL L 293, 11.11.2010, str. 21).

(7)  Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih (UL L 157, 9.6.2006, str. 24).

(8)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

(9)  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

(10)  Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357).

(11)  Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, str. 62).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v prilogah

Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„indeks energijske učinkovitosti“ (EEI) pomeni razmerje med ponderirano porabo energije in standardno porabo energije v ciklu;

(2)

„program“ pomeni vrsto operacij, ki so vnaprej določene in ki jih dobavitelj deklarira za primerne za pranje, sušenje ali neprekinjeno pranje in sušenje določenih vrst tekstila;

(3)

„cikel pranja“ pomeni popoln postopek pranja, kot je določen za izbrani program, sestavljen iz več različnih operacij, vključno s pranjem, izpiranjem in ožemanjem;

(4)

„cikel sušenja“ pomeni popoln postopek sušenja, kot je določen za zahtevani program, sestavljen iz več različnih operacij, vključno z ogrevanjem in obračanjem;

(5)

„celotni cikel“ pomeni postopek pranja in sušenja, sestavljen iz cikla pranja in cikla sušenja;

(6)

„neprekinjeni cikel“ pomeni celotni cikel brez prekinitve postopka, pri katerem uporabniku med programom ni treba ničesar storiti;

(7)

„koda za hiter odgovor (QR)“ pomeni matrično črtno kodo, vključeno na energijsko nalepko modela izdelka s povezavo na informacije o modelu v javnem delu zbirke podatkov o izdelkih;

(8)

„nazivna zmogljivost“ pomeni največjo maso v kilogramih suhega tekstila določene vrste, kot jo dobavitelj navede v polkilogramskih intervalih, ki se lahko z izbranim programom obdela z enim ciklom pranja v gospodinjskem pralnem stroju ali z enim celotnim ciklom v gospodinjskem pralno-sušilnem stroju, če je napolnjen po navodilih dobavitelja;

(9)

„nazivna zmogljivost pranja“ pomeni največjo maso v kilogramih suhega tekstila določene vrste, kot jo dobavitelj navede v polkilogramskih intervalih, ki se lahko z izbranim programom obdela z enim ciklom pranja v gospodinjskem pralnem stroju ali z enim ciklom pranja v pralno-sušilnem stroju, če je napolnjen po navodilih dobavitelja;

(10)

„nazivna zmogljivost sušenja“ pomeni največjo maso v kilogramih suhega tekstila določene vrste, kot jo dobavitelj navede v polkilogramskih intervalih, ki se lahko z izbranim programom obdela z enim ciklom sušenja v gospodinjskem pralno-sušilnem stroju, če je napolnjen po navodilih dobavitelja;

(11)

„eco 40-60“ pomeni ime programa, za katerega je dobavitelj navedel, da lahko opere normalno umazano bombažno perilo, deklarirano za pranje pri 40 °C ali 60 °C, skupaj v istem ciklu pranja, in na katerega se nanašajo informacije na energijski nalepki in informacijskem listu izdelka;

(12)

„učinkovitost izpiranja“ pomeni koncentracijo preostanka linearnega alkilbenzensulfonata (LAS) v obdelanem tekstilu po ciklu pranja gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja (IR) ali celotnem ciklu gospodinjskega pralno-sušilnega stroja (JR), izraženo v gramih na kilogram suhega tekstila;

(13)

„ponderirana poraba energije (EW)“ pomeni ponderirano povprečje porabe energije v ciklu pranja gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja za program eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja ter pri polovici in četrtini nazivne zmogljivosti pranja, izraženo v kilovatnih urah na cikel;

(14)

„ponderirana poraba energije (EWD)“ pomeni ponderirano povprečje porabe energije v ciklu pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti, izraženo v kilovatnih urah na cikel;

(15)

„standardna poraba energije v ciklu“ (SCE) pomeni referenčno porabo energije glede na nazivno zmogljivost gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja, izraženo v kilovatnih urah na cikel;

(16)

„ponderirana poraba vode (WW)“ pomeni ponderirano povprečje porabe vode v ciklu pranja gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja za program eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja ter pri polovici in četrtini nazivne zmogljivosti pranja, izraženo v litrih na cikel;

(17)

„ponderirana poraba vode (WWD)“ pomeni ponderirano povprečje porabe vode v ciklu pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti, izraženo v litrih na cikel;

(18)

„vsebnost preostale vlage“ za gospodinjske pralne stroje in za cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev pomeni količino vlage, ki jo vsebuje perilo v bobnu na koncu cikla pranja;

(19)

„končna vsebnost vlage“ pomeni količino vlage, ki jo vsebuje perilo v bobnu na koncu cikla sušenja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev;

(20)

„za zlaganje v omaro“ pomeni stanje obdelanega tekstila, ki je bil v ciklu sušenja posušen do končne vsebnosti vlage 0 %;

(21)

„trajanje programa“ (tW) pomeni čas od začetka izbranega programa brez morebitnega zamika vklopa, ki ga nastavi uporabnik, do prikaza konca programa, ko ima uporabnik dostop do perila v bobnu;

(22)

„trajanje cikla“ (tWD) pomeni za celotni cikel gospodinjskega pralno-sušilnega stroja čas od začetka izbranega programa za cikel pranja brez morebitnega zamika vklopa, ki ga nastavi uporabnik, do prikaza konca cikla sušenja, ko ima uporabnik dostop do perila v bobnu;

(23)

„stanje izključenosti“ pomeni stanje, v katerem je gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj povezan z električnim omrežjem in ne izvaja nobene funkcije; za stanje izključenosti štejejo tudi:

(a)

stanje, ki zagotavlja le prikazovanje stanja izključenosti;

(b)

stanje, ki omogoča samo funkcije, namenjene zagotavljanju elektromagnetne združljivosti v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1);

(24)

„stanje pripravljenosti“ pomeni stanje, v katerem je gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj povezan z električnim omrežjem, zagotovljene pa so le naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas:

(a)

funkcija ponovnega vklopa ali funkcija ponovnega vklopa in samo prikaz omogočene funkcije ponovnega vklopa in/ali

(b)

funkcija ponovnega aktiviranja po omrežni povezavi in/ali

(c)

prikaz informacij ali stanja na zaslonu in/ali

(d)

funkcija zaznavanja za nujne ukrepe;

(25)

„omrežje“ pomeni komunikacijsko infrastrukturo, sestavljeno iz povezav in arhitekture, ki vključuje fizične sestavne dele, organizacijska načela ter komunikacijske postopke in formate (protokole);

(26)

„funkcija zaščite pred mečkanjem“ pomeni operacijo gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja po zaključku programa, ki prepreči čezmerno mečkanje perila;

(27)

„zamik vklopa“ pomeni stanje, ko uporabnik izbere določen časovni zamik za zagon ali ustavitev cikla izbranega programa;

(28)

„garancija“ pomeni vsako zavezo trgovca ali dobavitelja, da potrošniku:

(a)

povrne plačano ceno ali

(b)

kakor koli nadomesti, popravi ali obravnava gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj, če ne izpolnjuje specifikacij iz garancijske izjave ali ustreznega oglaševanja;

(29)

„prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz internetnih vsebin uporabnikom;

(30)

„gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(31)

„zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon tabličnega računalnika, prenosnega računalnika ali pametnega telefona;

(32)

„nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.


(1)  Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79).


PRILOGA II

A.   Razredi energijske učinkovitosti

Razred energijske učinkovitosti gospodinjskega pralnega stroja in cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se določi na podlagi njegovega indeksa energijske učinkovitosti (EEIW), kot je določeno v preglednici 1.

EEIW gospodinjskega pralnega stroja in cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se izračuna v skladu s Prilogo IV.

Preglednica 1

Razredi energijske učinkovitosti gospodinjskih pralnih strojev in cikla pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Razred energijske učinkovitosti celotnega cikla gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se določi na podlagi njegovega indeksa energijske učinkovitosti (EEIWD), kot je določeno v preglednici 2.

EEIWD celotnega cikla gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se izračuna v skladu s Prilogo IV.

Preglednica 2

Razredi energijske učinkovitosti celotnega cikla gospodinjskih pralno-sušilnih strojev

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.   Razredi učinkovitosti ožemanja

Razred učinkovitosti ožemanja gospodinjskega pralnega stroja in cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se določi na podlagi vsebnosti preostale vlage (D), kot je določeno v preglednici 3.

Vsebnost preostale vlage (D) gospodinjskega pralnega stroja in cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se izračuna v skladu s Prilogo IV.

Preglednica 3

Razredi učinkovitosti ožemanja

Razred učinkovitosti ožemanja

Vsebnost preostale vlage (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.   Razredi emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, gospodinjskega pralnega stroja in cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se določi na podlagi emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, kot je določeno v preglednici 4.

Preglednica 4

Razredi emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Faza

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Hrup (dB)

Ožemanje

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


PRILOGA III

A.   Nalepka za gospodinjske pralne stroje

1.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKE PRALNE STROJE

1.1   Nalepka

Image 1

1.2   Na nalepki so navedene naslednje informacije:

I.

koda QR;

II.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

III.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

IV.

lestvica razredov energijske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s točko A Priloge II;

VI.

ponderirana poraba energije na 100 ciklov v kWh, zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo IV;

VII.

nazivna zmogljivost v kg za program eco 40-60;

VIII.

ponderirana poraba vode na cikel (WW) v litrih, zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo IV;

IX.

trajanje programa eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti v h:min, zaokroženo na najbližjo minuto;

X.

razred učinkovitosti ožemanja, določen v skladu s točko B Priloge II;

XI.

emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, v fazi ožemanja, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število, ter razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, določen v skladu s točko C Priloge II;

XII.

številka te uredbe, in sicer „2019/2014“.

2.   OBLIKA NALEPKE ZA GOSPODINJSKE PRALNE STROJE

Oblika nalepke je takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image 2

Pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 96 mm in visoka najmanj 192 mm. Če je natisnjena nalepka večja, je njena vsebina vseeno sorazmerna z zgornjimi specifikacijami.

(b)

Ozadje nalepke je 100-odstotno belo.

(c)

Uporabljata se pisavi Verdana in Calibri.

(d)

Mere in specifikacije elementov nalepke so skladne z obliko nalepke za gospodinjske pralne stroje.

(e)

Barve so cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 0,70,100,0: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(f)

Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image 3

barvi logotipa EU sta:

ozadje: 100,80,0,0;

zvezdice: 0,0,100,0;

Image 4

barva energijskega logotipa je: 100,80,0,0;

Image 5

koda QR je 100 % črne barve;

Image 6

ime dobavitelja je 100-odstotno črne barve in v pisavi Verdana krepko velikosti 9 točk;

Image 7

identifikacijska oznaka modela je 100-odstotno črne barve in v pisavi Verdana Regular velikosti 9 točk;

Image 8

lestvica A do G je naslednja:

črke lestvice energijske učinkovitosti so 100-odstotno bele barve in v pisavi Calibri krepko velikosti 19 točk; črke so sredinsko poravnane na osi 4,5 mm levo od puščic;

barve puščic lestvice od A do G so naslednje:

razred A: 100,0,100,0;

razred B: 70,0,100,0;

razred C: 30,0,100,0;

razred D: 0,0,100,0;

razred E: 0,30,100,0;

razred F: 0,70,100,0;

razred G: 0,100,100,0;

Image 9

razdelilne črte so debele 0,5 točke. Barva razdelilne črte je 100-odstotno črna;

Image 10

črka razreda energijske učinkovitosti je 100 % bele barve, v pisavi Calibri krepko velikosti 33 točk. Puščica lestvice energijske učinkovitosti in ustrezna puščica na lestvici A do G imata poravnani konici. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, ki je 100-odstotno črne barve;

Image 11

vrednost ponderirane porabe energije na 100 ciklov je v pisavi Verdana krepko velikosti 28 točk; „kWh“ je v pisavi Verdana Regular velikosti 18 točk; številka „100“ na ikoni, ki predstavlja 100 ciklov, je v pisavi Verdana Regular 14 točk. Vrednost in enota sta sredinsko poravnani in 100-odstotno črne barve;

Image 12

piktogrami so prikazani kot na obliki nalepke in kot sledi:

črte piktogramov imajo debelino 1,2 točke, zanje in besedila (številke in enote) pa velja, da so 100 % črne barve;

besedila pod tremi zgornjimi piktogramom so v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk, enote so v pisavi Verdana Regular velikosti 12 točk in so sredinsko poravnane pod piktogrami;

piktogram učinkovitosti ožemanja: razpon razredov energijske učinkovitosti ožemanja (A do G) je sredinsko poravnan pod piktogramom, črka ustreznega razreda učinkovitosti ožemanja je v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk, druge črke razredov učinkovitosti ožemanja so v pisavi Verdana Regular 10 točk;

piktogram emisij hrupa, ki se prenaša po zraku: število decibelov v zvočniku je v pisavi Verdana krepko velikosti 12 točk, enota „dB“ je v pisavi Verdana Regular velikosti 9 točk; razpon razredov hrupa (A do D) je sredinsko poravnan pod piktogramom, črka zadevnega razreda hrupa je v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk, druge črke razredov hrupa so v pisavi Verdana Regular velikosti 10 točk;

Image 13

številka uredbe je 100-odstotno črne barve in v pisavi Verdana Regular velikosti 6 točk.

B.   Nalepka za gospodinjske pralno-sušilne stroje

1.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKE PRALNO-SUŠILNE STROJE

1.1   Nalepka:

Image 14

1.2   Na nalepki so navedene naslednje informacije:

I.

koda QR;

II.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

III.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

IV.

lestvici razredov energijske učinkovitosti od A do G za celotni cikel (levo) in za cikel pranja (desno);

V.

razred energijske učinkovitosti za celotni cikel (levo), določen v skladu s Prilogo II; in za cikel pranja (desno), določen v skladu s Prilogo II;

VI.

ponderirana poraba energije na 100 ciklov v kWh, zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo IV, za celotni cikel pranja (levo);

VII.

ponderirana poraba energije na 100 ciklov v kWh, zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo IV, za cikel pranja (desno);

VIII.

nazivna zmogljivost za celotni cikel (levo) in za cikel pranja (desno);

IX.

ponderirana poraba vode na cikel v litrih, zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo IV, za celotni cikel (levo) in za cikel pranja (desno);

X.

trajanje cikla pri nazivni zmogljivosti za celotni cikel (levo) in za cikel pranja (desno);

XI.

razred učinkovitosti ožemanja, določen v skladu s točko B Priloge II;

XII.

razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v programu eco 40-60 in vrednostjo, izraženo v dB(A) glede na 1 pW in zaokroženo na najbližje celo število;

XIII.

številka te uredbe, in sicer „2019/2014“.

2.   OBLIKA NALEPKE ZA GOSPODINJSKE PRALNO-SUŠILNE STROJE

Image 15

Pri tem velja:

(a)

Nalepka je široka najmanj 96 mm in visoka najmanj 192 mm. Če je natisnjena nalepka večja, je njena vsebina vseeno sorazmerna z zgornjimi specifikacijami.

(b)

Ozadje nalepke je 100-odstotno belo.

(c)

Uporabljata se pisavi Verdana in Calibri.

(d)

Mere in specifikacije elementov nalepke so skladne z obliko nalepke za gospodinjske pralno-sušilne stroje.

(e)

Barve so cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 0,70,100,0: 0 % ciana, 70 % magente, 100 % rumene, 0 % črne.

(f)

Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image 16

barvi logotipa EU sta:

ozadje: 100,80,0,0;

zvezdice: 0,0,100,0;

Image 17

barva energijskega logotipa je: 100,80,0,0;

Image 18

koda QR je 100 % črne barve;

Image 19

ime dobavitelja je 100-odstotno črne barve in v pisavi Verdana krepko velikosti 9 točk;

Image 20

identifikacijska oznaka modela je 100-odstotno črne barve in v pisavi Verdana Regular velikosti 9 točk;

Image 21

lestvica A do G je naslednja:

barva lestvic energijske učinkovitosti je 100 % bela in v pisavi Calibri krepko velikosti 19 točk; črke so sredinsko poravnane na osi 4 mm levo od puščic;

barve puščic lestvice od A do G so naslednje:

razred A: 100,0,100,0;

razred B: 70,0,100,0;

razred C: 30,0,100,0;

razred D: 0,0,100,0;

razred E: 0,30,100,0;

razred F: 0,70,100,0;

razred G: 0,100,100,0;

Image 22

razdelilne črte so debele 0,5 točke. Barva razdelilne črte je 100-odstotno črna;

Image 23

črka razreda energijske učinkovitosti je 100 % bele barve, v pisavi Calibri krepko velikosti 26 točk. Puščica lestvice energijske učinkovitosti in ustrezna puščica na lestvici A do G imata poravnani konici. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, ki je 100-odstotno črne barve;

Image 24

vrednost ponderirane porabe energije na 100 ciklov je v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk; „kWh“ je v pisavi Verdana Regular velikosti 10 točk; številka „100“ na piktogramu, ki predstavlja 100 ciklov, je v pisavi Verdana Regular 6 velikosti točk. Besedilo je sredinsko poravnano in 100-odstotno črne barve;

Image 25

piktogrami se prikažejo kot na oblikah nalepke in kot sledi:

črte piktogramov imajo debelino 1,2 točke, zanje in besedila (številke in enote) pa velja, da so 100 % črne barve;

besedila desno in levo od piktogramov so v pisavi Verdana krepko velikosti 14 točk, enota je v pisavi Verdana Regular velikosti 10 točk;

piktogram učinkovitosti ožemanja: razpon razredov energijske učinkovitosti ožemanja (A do G) je sredinsko poravnan pod piktogramom, črka ustreznega razreda učinkovitosti ožemanja je v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk, druge črke razredov učinkovitosti ožemanja so v pisavi Verdana Regular 10 točk;

piktogram emisij hrupa, ki se prenaša po zraku: število decibelov v zvočniku je v pisavi Verdana krepko velikosti 9 točk, enota „dB“ je v pisavi Verdana Regular velikosti 7 točk; razpon razredov hrupa (A do D) je sredinsko poravnan pod piktogramom, črka zadevnega razreda hrupa je v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk, druge črke razredov hrupa so v pisavi Verdana Regular velikosti 10 točk;

Image 26

številka uredbe je 100-odstotno črne barve in v pisavi Verdana Regular velikosti 6 točk.


PRILOGA IV

Merilne metode in izračuni

Za zagotavljanje in preverjanje skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so bile za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metodah, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode, ter v skladu z naslednjimi določbami.

Program eco 40-60 se uporablja za merjenje in izračun porabe energije, indeksa energijske učinkovitosti (EEIW), najvišje temperature, porabe vode, vsebnosti preostale vlage, trajanja programa, učinkovitosti pranja, učinkovitosti izpiranja, učinkovitosti ožemanja in emisij hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja gospodinjskih pralnih strojev in ciklu pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev. Poraba energije, najvišja temperatura, poraba vode, vsebnost preostale vlage, trajanje programa, učinkovitost pranja in učinkovitost ožemanja se merijo hkrati.

Cikel pranja in sušenja se uporablja za merjenje in izračun porabe energije, indeksa energijske učinkovitosti (EEIWD), najvišje temperature v fazi pranja, porabe vode, končne vsebnosti vlage, trajanja cikla, učinkovitosti pranja in učinkovitosti izpiranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev. Poraba energije, najvišja temperatura, poraba vode, končna vsebnost vlage, trajanje cikla, učinkovitost pranja in učinkovitost ožemanja se merijo hkrati.

Pri merjenju parametrov v tej prilogi za program eco 40-60 ter za cikel pranja in sušenja se najhitrejša hitrost ožemanja v programu eco 40-60 uporablja pri nazivni zmogljivosti, pri polovici nazivne zmogljivosti, in če je ustrezno, pri četrtini nazivne zmogljivosti.

Za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je 3 kg ali manj, in za gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost pranja je 3 kg ali manj, se parametri za program eco 40-60 ter za cikel pranja in sušenja merijo samo pri nazivni zmogljivosti.

Trajanje programa eco 40-60 (tW) pri nazivni zmogljivosti pranja, pri polovici nazivne zmogljivosti pranja in pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja ter trajanje cikla pranja in sušenja (tWD) pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti sta izraženi v urah in minutah ter zaokroženi na najbližjo minuto.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, se merijo v dB(A) glede na 1 pW in zaokrožijo na najbližje celo število.

1.   NAZIVNA ZMOGLJIVOST PRALNO-SUŠILNIH STROJEV

Nazivna zmogljivost gospodinjskih pralno-sušilnih strojev se meri pri ciklu pranja in sušenja.

Če gospodinjski pralno-sušilni stroj omogoča neprekinjen cikel, je nazivna zmogljivost cikla pranja in sušenja nazivna zmogljivost za ta cikel.

Če gospodinjski pralno-sušilni stroj ne omogoča neprekinjenega cikla, je nazivna zmogljivost cikla pranja in sušenja nižja izmed vrednosti nazivne zmogljivosti pranja v programu eco 40-60 in nazivne zmogljivosti sušenja cikla sušenja, ki doseže stanje za zlaganje v omaro.

2.   INDEKS ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

2.1   Indeks energijske učinkovitosti (EEIW) za gospodinjske pralne stroje in cikel pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev

Za izračun EEIW se ponderirana poraba energije v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja, pri polovici nazivne zmogljivosti pranja in pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja primerja s standardno porabo energije.

(a)

EEIW se izračuna, kot sledi, in zaokroži na eno decimalno mesto:

EEIW = (EW / SCEW) × 100

kjer je:

EW ponderirana poraba energije gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja;

SCEW standardna poraba energije v ciklu gospodinjskega pralnega stroja ali ciklu pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja.

(b)

SCEW se izračuna v kWh na cikel in zaokroži na tri decimalna mesta, kot sledi:

SCEW = –0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

kjer je c nazivna zmogljivost gospodinjskega pralnega stroja ali nazivna zmogljivost pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60.

(c)

EW se izračuna v kWh na cikel in zaokroži na tri decimalna mesta, kot sledi:

Formula

kjer je:

EW,full poraba energije gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja, zaokrožena na tri decimalna mesta;

EW,½ poraba energije gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja, zaokrožena na tri decimalna mesta;

EW,1/4 poraba energije gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja in zaokrožena na tri decimalna mesta;

A ponder za nazivno zmogljivost pranja, zaokrožen na tri decimalna mesta;

B ponder za polovico nazivne zmogljivosti pranja, zaokrožen na tri decimalna mesta;

C ponder za četrtino nazivne zmogljivosti pranja, zaokrožen na tri decimalna mesta;

Za gospodinjske pralne stroje, katerih nazivna zmogljivost je 3 kg ali manj, in za gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost pranja je 3 kg ali manj, je vrednost A enaka 1, vrednosti B in C pa sta enaki 0.

Za druge gospodinjske pralne in pralno-sušilne stroje so vrednosti ponderjev odvisne od nazivne zmogljivosti po naslednji enačbi:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

kjer je c nazivna zmogljivost gospodinjskega pralnega stroja ali nazivna zmogljivost pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja.

(d)

Ponderirana poraba energije gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja na 100 ciklov se izračuna, kot sledi, in zaokroži na najbližje celo število:

EW × 100

2.2   Indeks energijske učinkovitosti (EEIWD) celotnega cikla gospodinjskih pralno-sušilnih strojev

Za izračun EEIWD modela gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se ponderirana poraba energije cikla pranja in sušenja pri nazivni zmogljivosti in pri polovici nazivne zmogljivosti primerja s standardno porabo energije v ciklu.

(a)

EEIWD se izračuna, kot sledi, in zaokroži na eno decimalno mesto:

EEIWD = (EWD / SCEWD) × 100

kjer je:

EWD ponderirana poraba energije v celotnem ciklu gospodinjskega pralno-sušilnega stroja;

SCEWD standardna poraba energije v celotnem ciklu gospodinjskega pralno-sušilnega stroja;

(b)

SCEWD se izračuna v kWh na cikel in zaokroži na tri decimalna mesta, kot sledi:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

kjer je d nazivna zmogljivost gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v ciklu pranja in sušenja.

(c)

Za gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost pranja je 3 kg ali manj, je EWD poraba energije pri nazivni zmogljivosti in zaokrožena na tri decimalna mesta.

Za druge gospodinjske pralno-sušilne stroje se EWD izračuna v kWh na cikel in zaokroži na tri decimalna mesta:

Formula

kjer je:

EWD,full poraba energije v ciklu pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri nazivni zmogljivosti, zaokrožena na tri decimalna mesta;

EWD,½ poraba energije v ciklu pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri polovici nazivne zmogljivosti, zaokrožena na tri decimalna mesta.

(d)

Ponderirana poraba celotnega cikla pralno-sušilnega stroja na 100 ciklov se izračuna, kot sledi, in zaokroži na najbližje celo število:

EWD × 100

3.   INDEKS UČINKOVITOSTI PRANJA

Indeks učinkovitosti pranja gospodinjskih pralnih strojev in cikla pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Iw) ter indeks učinkovitosti pranja celotnega cikla gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Jw) se izračuna po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so bile za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metodah, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode, in zaokroži na dve decimalni mesti.

4.   UČINKOVITOST IZPIRANJA

Učinkovitost izpiranja gospodinjskih pralnih strojev in cikla pranja gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (IR) ter učinkovitost izpiranja celotnega cikla gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (JR) se izračuna po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so bile za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugi zanesljivi, točni in ponovljivi metodi na podlagi ugotavljanja linearnega alkilbenzensulfonata (LAS) ter zaokroži na eno decimalno mesto.

5.   NAJVIŠJA TEMPERATURA

Najvišja temperatura, dosežena v bobnu za pet minut med obdelavo perila v gospodinjskih pralnih strojih in med ciklom pranja v gospodinjskih pralno-sušilnih strojih, se določi po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so bile za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugi zanesljivi, točni in ponovljivi metodi ter zaokroži na najbližje celo število.

6.   PONDERIRANA PORABA VODE

(1)

Ponderirana poraba vode (WW) gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja se izračuna v litrih in zaokroži na najbližje celo število:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

kjer je:

WW,full poraba vode gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

WW,½ poraba vode gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

WW,1/4 poraba vode gospodinjskega pralnega stroja ali cikla pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

A, B in C so ponderji, kot so opisani v točki 2.1(c).

(2)

Za gospodinjske pralno-sušilne stroje, katerih nazivna zmogljivost pranja je 3 kg ali manj, je ponderirana poraba vode poraba vode pri nazivni zmogljivosti in zaokrožena na najbližje celo število.

Za druge gospodinjske pralno-sušilne stroje se ponderirana poraba vode (WWD) v ciklu pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja izračuna, kot sledi, in zaokroži na najbližje celo število:

Formula

kjer je:

WWD,full poraba vode v ciklu pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri nazivni zmogljivosti, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

WWD,½ poraba vode v ciklu pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri polovici nazivne zmogljivosti, izražena v litrih in zaokrožena na eno decimalno mesto.

7.   VSEBNOST PREOSTALE VLAGE

Ponderirana vsebnost preostale vlage po pranju (D) v gospodinjskem pralnem stroju in po ciklu pranja v gospodinjskem pralno-sušilnem stroju se izračuna v odstotkih, kot sledi, in zaokroži na najbližji celi odstotek:

Formula

kjer je:

Dfull vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja, izražena v odstotkih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

D1/2 vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja, izražena v odstotkih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

D1/4 vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja, izražena v odstotkih in zaokrožena na eno decimalno mesto;

A, B in C so ponderji, kot so opisani v točki 2.1(c).

8.   KONČNA VSEBNOST VLAGE

Končna vsebnost vlage v stanju za zlaganje v omaro pri ciklu sušenja v gospodinjskem pralno-sušilnem stroju je 0 %, kar je termodinamično ravnovesje obremenitve pri temperaturi (preizkušeno pri 20 ± 2 °C) in relativni vlažnosti (preizkušeno pri 65 ± 5 %) zraka v okolju.

Končna vsebnost vlage se izračuna po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, in zaokroži na eno decimalno mesto.

9.   NAČINI Z NIZKO PORABO

Meri se poraba energije v stanju izključenosti (Po), stanju pripravljenosti (Psm) in pri zamiku vklopa (Pds), kjer je to primerno. Izmerjene vrednosti so izražene v W in zaokrožene na dve decimalni mesti.

Med meritvijo porabe energije v načinih z nizko porabo se preveri in zapiše naslednje:

ali so informacije prikazane ali ne;

ali je omrežna povezava aktivirana ali ne.

Če gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj omogoča funkcijo zaščite pred mečkanjem, se 15 minut pred meritvijo porabe energije ta operacija prekine z odprtjem vrat gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja ali s katerim koli drugim ustreznim posegom.

10.   EMISIJE AKUSTIČNEGA HRUPA, KI SE PRENAŠA PO ZRAKU

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev se izračunajo za program eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja po harmoniziranih standardih, katerih sklicne številke so bile za to objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metodah, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode, in zaokrožijo na najbližje celo število.


PRILOGA V

Informacijski list izdelka

1.   Gospodinjski pralni stroji

Dobavitelj v skladu s točko 1(b) člena 3 v zbirko podatkov o izdelkih vnese informacije, kot so določene v preglednici 5.

V uporabniškem priročniku ali drugi literaturi, priloženi izdelku, je jasno navedena povezava do modela v zbirki podatkov o izdelkih kot človeško berljiv spletni naslov (URL) ali koda QR ali pa je navedena številka registracije izdelka.

Preglednica 5

Vsebina, vrstni red na informacijskem listu izdelka in njegova oblika

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:

Naslov dobavitelja  (2) :

Identifikacijska oznaka modela:

Splošni parametri izdelka:

Parameter

Vrednost

Parameter

Vrednost

Nazivna zmogljivost (1) (kg)

x,x

Mere v cm

Višina

x

Širina

x

Globina

x

EEIW  (1)

x,x

Razred energijske učinkovitosti (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Indeks učinkovitosti pranja (1)

x,xx

Učinkovitost izpiranja (g/kg) (1)

x,x

Poraba energije v kWh na cikel na podlagi programa eco 40-60. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.

x,xxx

Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa eco 40-60. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.

x

Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu (1) (°C)

Nazivna zmogljivost

x

Vsebnost preostale vlage (1) (%)

Nazivna zmogljivost

x

Polovica

x

Polovica

x

Četrtina

x

Četrtina

x

Hitrost ožemanja (1) (vrt./min.)

Nazivna zmogljivost

x

Razred učinkovitosti ožemanja (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Polovica

x

Četrtina

x

Trajanje programa (1) (h:min)

Nazivna zmogljivost

x:xx

Vrsta

[vgradni/samostoječi]

Polovica

x:xx

Četrtina

x:xx

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja (1) (dB(A) glede na 1 pW)

x

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (1) (faza ožemanja)

[A/B/C/D] (3)

Stanje izključenosti (W)

x,xx

Stanje pripravljenosti (W)

x,xx

Zamik vklopa (W) (če je na voljo)

x,xx

Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)

x,xx

Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj  (2):

Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione

[DA/NE]

 

Dodatne informacije:

Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023 (1)  (2):

2.   Gospodinjski pralno-sušilni stroji

Dobavitelj v skladu s točko 1(b) člena 3 v zbirko podatkov o izdelkih vnese informacije, kot so določene v preglednici 6.

V uporabniškem priročniku ali drugi literaturi, priloženi izdelku, je jasno navedena povezava do modela v zbirki podatkov o izdelkih kot človeško berljiv spletni naslov (URL) ali koda QR ali pa je navedena številka registracije izdelka.

Preglednica 6

Vsebina, vrstni red na informacijskem listu izdelka in njegova oblika

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:

Naslov dobavitelja  (6) :

Identifikacijska oznaka modela:

Splošni parametri izdelka:

Parameter

Vrednost

Parameter

Vrednost

Nazivna zmogljivost (kg)

Nazivna zmogljivost (5)

x,x

Mere v cm

Višina

x

Nazivna zmogljivost pranja (4)

x,x

Širina

x

Globina

x

Indeks energijske učinkovitosti

EEIW  (4)

x,x

Razred energijske učinkovitosti

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Indeks učinkovitosti pranja

IW  (4)

x,xx

Učinkovitost izpiranja (g/kg suhega tekstila)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Poraba energije v kWh na kg na cikel za cikel pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja v programu eco 40-60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.

x,xxx

Poraba energije v kWh na kg na cikel za cikel pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri kombinaciji polne in polovične obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.

x,xxx

Poraba vode v litrih na cikel za program eco 40-60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.

x

Poraba vode v litrih na cikel za cikel pranja in sušenja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja pri kombinaciji polne in polovične obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.

x

Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu (°C) (4)

Nazivna zmogljivost pranja

x

Vsebnost preostale vlage (%) (4)

Nazivna zmogljivost pranja

x

Polovica

x

Polovica

x

Četrtina

x

Četrtina

x

Hitrost ožemanja (vrt./min.) (4)

Nazivna zmogljivost pranja

x

Razred učinkovitosti ožemanja (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Polovica

x

Četrtina

x

Trajanje programa eco 40-60 (h:min)

Nazivna zmogljivost pranja

x:xx

Trajanje cikla pranja in sušenja (h:min)

Nazivna zmogljivost

x:xx

Polovica

x:xx

Polovica

x:xx

Četrtina

x:xx

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja za cikel pranja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (dB(A) glede na 1 pW)

x

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, za fazo ožemanja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja

[A/B/C/D] (7)

Vrsta

[vgradni/samostoječi]

 

Stanje izključenosti (W)

x,xx

Stanje pripravljenosti (W)

x,xx

Zamik vklopa (W) (če je na voljo)

x,xx

Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)

x,xx

Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj  (6):

Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione

[DA/NE]

 

Dodatne informacije:

Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi (EU) 2019/2023 (5):


(1)  Za program eco 40-60.

(2)  Spremembe teh postavk se ne štejejo za relevantne za namene odstavka 4 člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

(3)  Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari dokončno vsebino te celice, teh podatkov dobavitelju ni treba vnesti.

(1)  Uredba Komisije (EU) 2019/2023 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1015/2010 (glej stran 285 tega Uradnega lista).

(4)  Za program eco 40-60.

(5)  Za cikel pranja in sušenja.

(6)  Spremembe teh postavk se ne štejejo za relevantne za namene točke 4 člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

(7)  Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari dokončno vsebino te celice, teh podatkov dobavitelju ni treba vnesti.


PRILOGA VI

Tehnična dokumentacija

1.   

Za gospodinjske pralne stroje tehnična dokumentacija iz točke 1(d) člena 3 vključuje:

(a)

informacije iz točke 1 Priloge V;

(b)

informacije, kot so določene v preglednici 7; te vrednosti se štejejo za deklarirane vrednosti za namen postopka preverjanja v Prilogi IX;

Preglednica 7

Informacije, ki jih mora vsebovati tehnična dokumentacija za gospodinjske pralne stroje

PARAMETER

ENOTA

VREDNOST

Nazivna zmogljivost za program eco 40-60 v polkilogramskih intervalih (c)

kg

X,X

Poraba energije v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti (EW,full)

kWh/cikel

X,XXX

Poraba energije v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti (EW,½)

kWh/cikel

X,XXX

Poraba energije v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti (EW,1/4)

kWh/cikel

X,XXX

Ponderirana poraba energije v programu eco 40–60 (EW)

kWh/cikel

X,XXX

Standardna poraba energije v programu eco 40-60 (SCEW)

kWh/cikel

X,XXX

Indeks energijske učinkovitosti (EEIW)

X,X

Poraba vode v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti (WW,full)

l/cikel

X,X

Poraba vode v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti (WW,½)

l/cikel

X,X

Poraba vode v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti (WW,1/4)

l/cikel

X,X

Ponderirana poraba vode (WW)

l/cikel

X

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti (Iw)

X,XX

Učinkovitost izpiranja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti (IR)

(g/kg)

X,X

Učinkovitost izpiranja v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti (IR)

(g/kg)

X,X

Učinkovitost izpiranja v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti (IR)

(g/kg)

X,X

Trajanje programa eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti (tw)

h:min

X:XX

Trajanje programa eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti (tw)

h:min

X:XX

Trajanje programa eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti (tw)

h:min

X:XX

Temperatura, dosežena v bobnu za najmanj 5 minut med programom eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti (T)

°C

X

Temperatura, dosežena v bobnu za najmanj 5 minut med programom eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti (T)

°C

X

Temperatura, dosežena v bobnu za najmanj 5 minut med programom eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti (T)

°C

X

Hitrost ožemanja v fazi ožemanja programa eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti (S)

vrt./min.

X

Hitrost ožemanja v fazi ožemanja programa eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti (S)

vrt./min.

X

Hitrost ožemanja v fazi ožemanja programa eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti (S)

vrt./min.

X

Vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti (Dfull)

%

X

Vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti (D1/2)

%

X

Vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti (D1/4)

%

X

Ponderirana vsebnost preostale vlage (D)

%

X

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med programom eco 40–60 (faza ožemanja)

dB(A) glede na 1 pW

X

Poraba energije v „stanju izključenosti“ (Po)

W

X,XX

Poraba energije v „stanju pripravljenosti“ (Psm)

W

X,XX

Ali „stanje pripravljenosti“ vključuje prikaz informacij?

Da/ne

Poraba energije v „stanju pripravljenosti“ (Psm) v omrežnem stanju pripravljenosti (če je na voljo)

W

X,XX

Poraba energije pri „zamiku vklopa“ (Pds) (če je na voljo)

W

X,XX

(c)

po potrebi sklice na uporabljene harmonizirane standarde;

(d)

po potrebi uporabljene druge tehnične standarde in specifikacije;

(e)

podrobnosti in rezultate izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo IV;

(f)

seznam vseh enakovrednih modelov, vključno z identifikacijsko oznako modela.

2.   

Za gospodinjske pralno-sušilne stroje tehnična dokumentacija iz točke 1(d) člena 3 vključuje:

(a)

informacije iz točke 2 Priloge V;

(b)

informacije, kot so določene v preglednici 8; te vrednosti se štejejo za deklarirane vrednosti za namen postopka preverjanja v Prilogi IX;

Preglednica 8

Informacije, ki jih mora vsebovati tehnična dokumentacija za gospodinjske pralno-sušilne stroje

PARAMETER

ENOTA

VREDNOST

Nazivna zmogljivost za cikel pranja v polkilogramskih intervalih (c)

kg

X,X

Nazivna zmogljivost za cikel pranja in sušenja v polkilogramskih intervalih (d)

kg

X,X

Poraba energije v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (EW,full)

kWh/cikel

X,XXX

Poraba energije v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja (EW,½)

kWh/cikel

X,XXX

Poraba energije v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja (EW,1/4)

kWh/cikel

X,XXX

Ponderirana poraba energije v programu eco 40–60 (EW)

kWh/cikel

X,XXX

Standardna poraba energije v programu eco 40-60 (SCEW)

kWh/cikel

X,XXX

Indeks energijske učinkovitosti za cikel pranja (EEIW)

X,X

Poraba energije v ciklu pranja in sušenja pri nazivni zmogljivosti (EWD,full)

kWh/cikel

X,XXX

Poraba energije v ciklu pranja in sušenja pri polovici nazivne zmogljivosti (EWD,½)

kWh/cikel

X,XXX

Ponderirana poraba energije v ciklu pranja in sušenja (EWD)

kWh/cikel

X,XXX

Standardna poraba energije v ciklu pranja in sušenja (SCEWD)

kWh/cikel

X,XXX

Indeks energijske učinkovitosti cikla pranja in sušenja (EEIWD)

X,X

Poraba vode v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (WW,full)

l/cikel

X,X

Poraba vode v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja (WW,½)

l/cikel

X,X

Poraba vode v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja (WW,1/4)

l/cikel

X,X

Ponderirana poraba vode v ciklu pranja (WW)

l/cikel

X

Poraba vode v ciklu pranja in sušenja pri nazivni zmogljivosti (WWD,full)

l/cikel

X,X

Poraba vode v ciklu pranja in sušenja pri polovici nazivne zmogljivosti (WWD,½)

l/cikel

X,X

Ponderirana poraba vode v ciklu pranja in sušenja (WWD)

l/cikel

X

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja (Iw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za cikel pranja in sušenja pri nazivni zmogljivosti (Jw)

X,XX

Indeks učinkovitosti pranja za cikel pranja in sušenja pri polovici nazivne zmogljivosti (Jw)

X,XX

Učinkovitost izpiranja v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (IR)

(g/kg)

X,X

Učinkovitost izpiranja v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja (IR)

(g/kg)

X,X

Učinkovitost izpiranja v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja (IR)

(g/kg)

X,X

Učinkovitost izpiranja v ciklu pranja in sušenja pri nazivni zmogljivosti (JR)

(g/kg)

X,X

Učinkovitost izpiranja v ciklu pranja in sušenja pri polovici nazivne zmogljivosti (JR)

(g/kg)

X,X

Trajanje programa eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (tw)

h:min

X:XX

Trajanje programa eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja (tw)

h:min

X:XX

Trajanje programa eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja (tw)

h:min

X:XX

Trajanje cikla pranja in sušenja pri nazivni zmogljivosti (tWD)

h:min

X:XX

Trajanje cikla pranja in sušenja pri polovici nazivne zmogljivosti (tWD)

h:min

X:XX

Temperatura, dosežena v bobnu za najmanj 5 minut med programom eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (T)

°C

X

Temperatura, dosežena v bobnu za najmanj 5 minut med programom eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja (T)

°C

X

Temperatura, dosežena v bobnu za najmanj 5 minut med programom eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja (T)

°C

X

Temperatura, dosežena v bobnu za najmanj 5 minut v ciklu pranja med ciklom pranja in sušenja pri nazivni zmogljivosti (T)

°C

X

Temperatura, dosežena v bobnu za najmanj 5 minut v ciklu pranja med ciklom pranja in sušenja pri polovici nazivne zmogljivosti (T)

°C

X

Hitrost ožemanja v fazi ožemanja programa eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (S)

vrt./min.

X

Hitrost ožemanja v fazi ožemanja programa eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja (S)

vrt./min.

X

Hitrost ožemanja v fazi ožemanja programa eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja (S)

vrt./min.

X

Vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri nazivni zmogljivosti pranja (Dfull)

%

X

Vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri polovici nazivne zmogljivosti pranja (D1/2)

%

X

Vsebnost preostale vlage v programu eco 40-60 pri četrtini nazivne zmogljivosti pranja (D1/4)

%

X

Ponderirana vsebnost preostale vlage po pranju (D)

%

X

Končna vsebnost vlage po sušenju

%

X,X

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med programom eco 40–60 (faza ožemanja)

dB(A) glede na 1 pW

X

Poraba energije v „stanju izključenosti“ (Po)

W

X,XX

Poraba energije v „stanju pripravljenosti“ (Psm)

W

X,XX

Ali „stanje pripravljenosti“ vključuje prikaz informacij?

Da/ne

Poraba energije v „stanju pripravljenosti“ (Psm) v omrežnem stanju pripravljenosti (če je na voljo)

W

X,XX

Poraba energije pri „zamiku vklopa“ (Pds) (če je na voljo)

W

X,XX

(c)

po potrebi sklice na uporabljene harmonizirane standarde;

(d)

po potrebi uporabljene druge tehnične standarde in specifikacije;

(e)

podrobnosti in rezultate izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo IV;

(f)

seznam vseh enakovrednih modelov, vključno z identifikacijsko oznako modela.

3.   

Kadar so informacije v tehnični dokumentaciji posameznega modela gospodinjskega pralnega ali pralno-sušilnega stroja pridobljene s katero koli od naslednjih metod ali z obema:

prevzete od modela drugega dobavitelja, ki ima enake tehnične značilnosti, pomembne za tehnične informacije, ki jih je treba zagotoviti;

z izračunom na podlagi zasnove ali z ekstrapolacijo iz drugega modela istega ali drugega dobavitelja;

tehnična dokumentacija vključuje podrobnosti o tem izračunu, ocenah, ki jih je opravil dobavitelj za preverjanje točnosti tega izračuna, in izjavo o enakovrednosti modelov različnih dobaviteljev, če je ustrezno.


PRILOGA VII

Informacije, ki se navedejo v vizualnih oglasih, tehničnem promocijskem gradivu, pri prodaji na daljavo in trženju po telefonu, razen prodaje na daljavo prek interneta

1.   

V vizualnih oglasih za gospodinjske pralne ali pralno-sušilne stroje se za zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz točke 1(e) člena 3 in točke (c) člena 4 razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

2.   

V tehničnem promocijskem gradivu za gospodinjskega pralne ali pralno-sušilne stroje se za zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz točke 1(f) člena 3 in točke (d) člena 4 razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

3.   

Pri vsaki prodaji gospodinjskih pralnih ali pralno-sušilnih strojev na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, se razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

4.   

Razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti sta prikazana, kot kaže slika 1:

(a)

za gospodinjske pralne stroje: s puščico, ki vsebuje črko razreda energijske učinkovitosti v 100-odstotno beli barvi in velikosti pisave, ki je najmanj enaka velikosti pisave za ceno, kadar je ta prikazana;

(b)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje: s puščico, ki vsebuje črko razreda energijske učinkovitosti za celotni cikel v 100-odstotno beli barvi in velikosti pisave, ki je najmanj enaka velikosti pisave za ceno, kadar je ta prikazana;

(c)

barva puščice se ujema z barvo razreda energijske učinkovitosti;

(d)

z razponom razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo, zapisanim v 100-odstotno črni barvi, ter

(e)

puščica je dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, ki je obrobljena z obrobo v 100-odstotni črni barvi debeline 0,5 točke.

Če so vizualni oglasi, tehnično promocijsko gradivo ali papirni dokumenti iz prodaje na daljavo natisnjeni enobarvno, je z odstopanjem od navedenega puščica na njih lahko črno-bela.

Slika 1

Primer z obarvano/enobarvno levo/desno puščico z navedenim razponom razredov energijske učinkovitosti

Image 27

5.   

Pri prodaji na daljavo s trženjem po telefonu je treba stranko izrecno obvestiti o energijskih razredih izdelka in razponu energijskih razredov, ki so na voljo na nalepki, ter o tem, da stranka lahko dostopa do celotne nalepke in informacijskega lista izdelka prek spletnega mesta z zbirko podatkov o izdelku ali tako, da zahteva tiskan izvod.

6.   

V vseh primerih iz točk 1 do 3 in 5 ima stranka možnost, da na zahtevo pridobi tiskan izvod nalepke in informacijskega lista o izdelku.


PRILOGA VIII

Informacije, ki se zagotovijo pri prodaji na daljavo prek interneta

1.   

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s točko 1(g) člena 3, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka je dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva, ter ustreza določbam glede velikosti iz Priloge IV. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 2 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku miškinega gumba, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

2.   

Podoba, ki se uporabi za dostop do nalepke pri gnezdnem prikazu, kot je navedeno na sliki 2:

(a)

za gospodinjske pralne stroje: je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje: je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti celotnega cikla na nalepki;

(c)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v 100-odstotno beli barvi in pisavi Calibri krepko v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno;

(d)

ima razpon razredov energijske učinkovitosti v 100-odstotno črni barvi ter

(e)

je v eni od naslednjih dveh oblik ter njena velikost omogoča jasno vidnost in berljivost puščice. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, ki je obrobljena z vidno obrobo v 100-odstotno črni barvi debeline 0,5 točke.

Slika 2

Primer z obarvano levo/desno puščico z navedenim razponom razredov energijske učinkovitosti

Image 28

3.   

Pri gnezdnem prikazu je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slike iz točke 2 te priloge se prikažejo na prikazovalnem mehanizmu blizu cene izdelka;

(b)

podobe vsebujejo povezavo do nalepke, kot je določeno v Prilogi III;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku miškinega gumba, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, na novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini povečave, specifični za napravo;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zapiranje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže ob napaki pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

4.   

Elektronski informacijski list izdelka, ki ga dajo na voljo dobavitelji skladbo s točko 1(h) člena 3, se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Informacijski list izdelka mora biti dovolj velik, da je jasno viden in berljiv. Informacijski list izdelka se lahko prikaže z uporabo gnezdnega prikaza ali napotilom na zbirko podatkov o izdelkih, v tem primeru pa povezava, ki se uporabi za dostop do informacijskega lista izdelka, jasno in berljivo prikazuje napis „Informacijski list izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se informacijski list izdelka prikaže ob prvem pritisku miškinega gumba, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.


PRILOGA IX

Postopek preverjanja za namene nadzora trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali informacijskem listu izdelka za dobavitelja ne smejo biti ugodnejši od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Če je model zasnovan tako, da lahko zazna preizkušanje (npr. s prepoznavanjem preizkusnih pogojev ali preizkusnega cikla) in se posebej odzove s samodejnim spreminjanjem zmogljivosti med preizkusom, da se za kateri koli parameter, določen v tej uredbi ali vključen v katero koli priloženo dokumentacijo, doseže ugodnejša raven, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) 2017/1369 (deklarirane vrednosti), in po potrebi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, za dobavitelja niso ugodnejše od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih, in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in informacijskem listu izdelka, za dobavitelja niso ugodnejše od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti, razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, in razred učinkovitosti ožemanja pa za dobavitelja niso ugodnejši od razredov, ugotovljenih na podlagi deklariranih vrednosti;

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preizkušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, skladne z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kakor so opredeljena v preglednici 9.

3.

Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne s to uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic za preizkus izberejo tri dodatne enote istega modela. Kot druga možnost se lahko izberejo tri dodatne enote, ki pripadajo enemu ali več enakovrednim modelom.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 9.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne s to uredbo.

7.

Organi držav članic takoj po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6 predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge IV.

Organi držav članic za zahteve iz te priloge uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, določena v preglednici 9, in samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Za parametre iz preglednice 9 se ne uporabljajo druga dovoljena odstopanja, na primer tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode.

Preglednica 9

Dovoljena odstopanja

Parameter

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full oziroma EWD,½ za več kot 10 %.

Ponderirana poraba energije (EW in EWD)

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti EW oziroma EWD za več kot 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full oziroma WWD,½ za več kot 10 %.

Ponderirana poraba vode (WW in WWD)

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti WW oziroma WWD za več kot 10 %.

Indeks učinkovitosti pranja (IW in JW)

Ugotovljena vrednost (*1) ni manjša od deklarirane vrednosti IW oziroma JW za več kot 8 %.

Učinkovitost izpiranja (IR in JR)

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti IR oziroma JR za več kot 1,0 g/kg.

Trajanje programa ali cikla

Ugotovljena vrednost (*1) trajanja programa ali cikla ne presega deklarirane vrednosti za več kot 5 % ali za več kot 10 minut, odvisno, kaj je krajše.

Najvišja temperatura v bobnu (T)

Ugotovljena vrednost (*1) ni nižja od deklariranih vrednosti T za več kot 5 K in ne presega deklarirane vrednosti T za več kot 5 K.

Dfull, D½, D1/4

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti Dfull, D½ oziroma D1/4 za več kot 10 %.

Vsebnost preostale vlage po pranju (D)

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti D za več kot 10 %.

Končna vsebnost vlage po sušenju

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega 3,0 %.

Hitrost ožemanja (S)

Ugotovljena vrednost (*1) od deklarirane vrednosti S ni nižja za več kot 10 %.

Poraba energije v stanju izključenosti (Po)

Ugotovljena vrednost (*1) porabe energije Po ne presega deklarirane vrednosti za več kot 0,10 W.

Poraba energije v stanju pripravljenosti (Psm)

Ugotovljena vrednost (*1) porabe energije Psm ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %, če je deklarirana vrednost višja od 1,00 W, ne za več kot 0,10 W, če je deklarirana vrednost nižja od 1,00 W ali enaka.

Poraba energije pri zamiku vklopa (Pds)

Ugotovljena vrednost (*1) porabe energije Pds ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %, če je deklarirana vrednost višja od 1,00 W, ne za več kot 0,10 W, če je deklarirana vrednost nižja od 1,00 W ali enaka.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane vrednosti za več kot 2 dB glede na 1 pW.


(*1)  Če so preizkušene tri dodatne enote, kakor je določeno v točki 4, ugotovljena vrednost pomeni aritmetično sredino ugotovljenih vrednosti za te tri dodatne enote.


PRILOGA X

Gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji z več bobni

Določbe iz prilog II in III se po merilnih in računskih metodah iz Priloge IV uporabljajo za vsak boben z nazivno zmogljivostjo 2 kg ali več pri gospodinjskih pralnih strojih z več bobni in za vsak boben z nazivno zmogljivostjo pranja 2 kg ali več pri gospodinjskih pralno-sušilnih strojih z več bobni.

Določbe iz prilog II in III se uporabljajo za vsak boben posebej, razen če so bobni vgrajeni v isto ohišje ter lahko v programu eco 40-60 ali ciklu pranja in sušenja delujejo le hkrati. V tem primeru se te določbe uporabljajo za gospodinjski pralni ali pralno-sušilni stroj z več bobni v celoti, kakor sledi:

(a)

nazivna zmogljivost pranja je vsota nazivnih zmogljivosti pranja vsakega bobna; za gospodinjske pralno-sušilne stroje z več bobni je nazivna zmogljivost vsota nazivnih zmogljivosti vsakega bobna;

(b)

poraba energije in vode za gospodinjski pralni stroj z več bobni in cikel pranja gospodinjskega pralno-sušilnega stroja z več bobni je vsota porabe energije oziroma vode vsakega bobna;

(c)

poraba energije in vode v celotnem ciklu gospodinjskega pralno-sušilnega stroja z več bobni je vsota porabe energije oziroma vode vsakega bobna;

(d)

indeks energijske učinkovitosti (EEIW) se izračuna na podlagi nazivne zmogljivosti pranja in porabe energije; za gospodinjske pralno-sušilne stroje z več bobni se indeks energijske učinkovitosti (EEIWD) izračuna na podlagi nazivne zmogljivosti in porabe energije;

(e)

trajanje je trajanje najdaljšega programa eco 40-60 ali cikla pranja in sušenja, ki se izvaja v vsakem bobnu;

(f)

preostala vsebnost vlage po pranju se izračuna kot ponderirano povprečje glede na nazivno zmogljivost vsakega bobna;

(g)

za gospodinjske pralno-sušilne stroje z več bobni se končna vsebnost vlage po sušenju meri za vsak boben posamično;

(h)

meritve načinov z nizko porabo, emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, in razreda emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, veljajo za celoten gospodinjski pralni stroj.

Informacijski list izdelka in tehnična dokumentacija za vse bobne, za katere se uporabljajo določbe te priloge, skupaj vsebujeta in prikazujeta informacije, zahtevane v skladu s Prilogo V oziroma Prilogo VI.

Določbe prilog VII in VIII se uporabljajo za vsak boben, za katerega se uporabljajo določbe te priloge.

Postopek preverjanja iz Priloge IX se uporablja za gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroj z več bobni kot celoto, dovoljena odstopanja pri preverjanju pa se uporabljajo za vsak parameter, določen z uporabo te priloge.


Na vrh