EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R1602

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1602 z dne 23. aprila 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta, ki je priložen pošiljkam živali in blaga do njihovega namembnega kraja (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/2910

UL L 250, 30.9.2019, str. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1602/oj

30.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 250/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1602

z dne 23. aprila 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta, ki je priložen pošiljkam živali in blaga do njihovega namembnega kraja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 50(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta so določena pravila, v skladu s katerimi pristojni organi držav članic izvajajo uradni nadzor živali in blaga, ki vstopajo v Unijo, da bi preverili skladnost z zakonodajo Unije o agroživilski verigi.

(2)

Ker se pravila o tem, v katerih primerih in pod katerimi pogoji bi moral biti skupni zdravstveni vstopni dokument priložen pošiljkam v tranzitu, določijo v ločenem delegiranem aktu, ki ga je treba sprejeti v skladu s členom 51(1) Uredbe (EU) 2017/625, bi se morala ta uredba uporabljati le za pošiljke, namenjene dajanju na trg v Uniji.

(3)

Uredba (EU) 2017/625 določa, da mora biti pošiljkam živali in blaga, ki vstopajo v Unijo na določenih mejnih kontrolnih točkah, priložen skupni zdravstveni vstopni dokument. Ko je uradni nadzor izveden in skupni zdravstveni vstopni dokument dopolnjen, se lahko pošiljke razdelijo na več delov v skladu s poslovnimi potrebami izvajalca dejavnosti.

(4)

Da bi se zagotovili sledljivost pošiljk in ustrezna komunikacija s pristojnim organom v namembnem kraju, bi bilo treba določiti pravila o pogojih in praktičnih ureditvah, v skladu s katerimi bi moral biti pošiljkam, namenjenim dajanju na trg, do njihovega namembnega kraja priložen skupni zdravstveni vstopni dokument. Ustrezno je zlasti določiti podrobna pravila, povezana s skupnim zdravstvenim vstopnim dokumentom, za primere pošiljk, ki se delijo.

(5)

Da bi se zagotovila sledljivost pošiljk, ki se delijo na mejnih kontrolnih točkah po izvedbi uradnega nadzora in ko pristojni organ dopolni skupni zdravstveni vstopni dokument, je ustrezno zahtevati, da izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, prek sistema upravljanja informacij za uradni nadzor (information management system for official controls – IMSOC) iz člena 131 Uredbe (EU) 2017/625 za vsak del deljene pošiljke predloži tudi skupni zdravstveni vstopni dokument, ki bi ga morali dopolniti pristojni organi mejne kontrolne točke in bi moral biti priložen vsakemu delu deljene pošiljke do namembnega kraja, navedenega v navedenem skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu.

(6)

Za preprečitev goljufive ponovne uporabe skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta je ustrezno zahtevati, da carinski organi v sistem IMSOC sporočijo informacije o količini v pošiljki, navedeni v carinski deklaraciji, za zagotovitev, da se količine, navedene v taki carinski deklaraciji, odštejejo od skupne dovoljene količine, prijavljene v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu. Carinski organi morajo informacije izmenjavati s tehnikami carinske elektronske obdelave podatkov iz člena 6(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Navedene tehnike elektronske obdelave podatkov bi se morale uporabljati za namene te uredbe. Da se carinskim organom zagotovi dovolj časa za njihovo vzpostavitev, je ustrezno določiti, da se obveznost sporočanja informacij o količini v pošiljkah v sistem IMSOC v posamezni državi članici uporablja od datuma, ko navedene tehnike v zadevni državi članici postanejo operativne, ali od 1. marca 2023, kar nastopi prej.

(7)

Ker se Uredba (EU) 2017/625 uporablja od 14. decembra 2019, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa, v katerih primerih in pod katerimi pogoji mora biti vsaki pošiljki, ki vsebuje kategorije živali in blaga iz člena 47(1) Uredbe (EU) 2017/625 in je namenjena dajanju na trg (v nadaljnjem besedilu: pošiljka), do namembnega kraja priložen skupni zdravstveni vstopni dokument iz člena 56 Uredbe (EU) 2017/625.

2.   Ta uredba se ne uporablja za pošiljke v tranzitu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi „namembni kraj“ pomeni kraj, v katerega se pošiljka dostavi za končno raztovarjanje, kot je naveden v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu.

Člen 3

Primeri, v katerih je pošiljkam do namembnega kraja priložen skupni zdravstveni vstopni dokument

Skupni zdravstveni vstopni dokument je priložen vsaki pošiljki ne glede na to, ali se deli na mejni kontrolni točki ali po tem, ko zapusti mejno kontrolno točko, vendar pred sprostitvijo v prosti promet v skladu s členom 57(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 4

Pogoji, pod katerimi je skupni zdravstveni vstopni dokument priložen nedeljenim pošiljkam

Če se pošiljka pred sprostitvijo v prosti promet v skladu s členom 57(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625 ne deli, se uporabljajo naslednje zahteve:

(a)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da je pošiljki do namembnega kraja in sprostitve v prosti promet v skladu s členom 57(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625 priložen izvod skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta na papirju ali v elektronski obliki;

(b)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, v carinski deklaraciji, vloženi pri carinskih organih, navede referenčno številko skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta ter da izvod navedenega skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta na razpolago carinskim organom v skladu s členom 163 Uredbe (EU) št. 952/2013;

(c)

carinski organi v sistem IMSOC sporočijo informacije o količini v pošiljki, navedeni v carinski deklaraciji, in dovolijo dajanje pošiljke v carinski postopek le, če skupna količina, določena v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu, ni presežena. Ta zahteva se ne uporablja, če se da pošiljka v carinski postopek iz člena 210(a) in (b) Uredbe (EU) št. 952/2013.

Člen 5

Pogoji, pod katerimi je skupni zdravstveni vstopni dokument priložen pošiljkam, ki se delijo na mejni kontrolni točki

1.   Če se pošiljka deli na mejni kontrolni točki, se uporabljajo naslednje zahteve:

(a)

v primeru predložitve predhodnega uradnega obvestila v skladu s členom 56(3) Uredbe (EU) 2017/625 izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu kot namembni kraj za celotno pošiljko prijavi mejno kontrolno točko;

(b)

ko pristojni organ na mejni kontrolni točki v skladu s členom 56(5) Uredbe (EU) 2017/625 dopolni skupni zdravstveni vstopni dokument za celotno pošiljko, izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zahteva, da se pošiljka deli, in prek sistema IMSOC predloži skupni zdravstveni vstopni dokument za vsak del deljene pošiljke ter v njem zanj prijavi količino, prevozno sredstvo in namembni kraj;

(c)

pristojni organ na mejni kontrolni točki v skladu s členom 56(5) Uredbe (EU) 2017/625 dopolni skupne zdravstvene vstopne dokumente za posamezne dele deljene pošiljke, če vsota količin, prijavljenih v navedenih skupnih zdravstvenih vstopnih dokumentih, ne presega skupne količine, določene v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu za celotno pošiljko;

(d)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da je vsakemu delu deljene pošiljke do namembnega kraja, navedenega v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu, in sprostitve v prosti promet v skladu s členom 57(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625 priložen izvod skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta na papirju ali v elektronski obliki za zadevni del deljene pošiljke;

(e)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, v carinski deklaraciji, vloženi pri carinskih organih, za vsak del deljene pošiljke navede referenčno številko skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta ter da izvod navedenega skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta na razpolago carinskim organom v skladu s členom 163 Uredbe (EU) št. 952/2013;

(f)

carinski organi v sistem IMSOC sporočijo informacije o količini v zadevnem delu deljene pošiljke, navedeni v carinski deklaraciji, in dovolijo dajanje navedenega dela v carinski postopek le, če skupna količina, določena v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu za navedeni del deljene pošiljke, ni presežena. Ta zahteva se ne uporablja, če se da pošiljka v carinski postopek iz člena 210(a) in (b) Uredbe (EU) št. 952/2013.

2.   Če se neskladna pošiljka deli na mejni kontrolni točki, pri čemer pristojni organ na mejni kontrolni točki izvajalcu dejavnosti odredi, da sprejme enega ali več ukrepov iz člena 66(4) Uredbe (EU) 2017/625 le v zvezi z delom pošiljke, se uporabljajo naslednje zahteve:

(a)

po dopolnitvi skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta za celotno pošiljko izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, predloži skupni zdravstveni vstopni dokument za vsak del deljene pošiljke ter v njem prijavi količino, prevozno sredstvo in namembni kraj za zadevni del;

(b)

pristojni organ na mejni kontrolni točki v skladu s členom 56(5) Uredbe (EU) 2017/625 dopolni skupne zdravstvene vstopne dokumente za posamezne dele deljene pošiljke in pri tem upošteva odločitev, sprejeto za vsak del deljene pošiljke;

(c)

odstavek 1(d), (e) in (f) se uporablja za vse dele deljene pošiljke.

Člen 6

Pogoji, pod katerimi je skupni zdravstveni vstopni dokument priložen pošiljkam pod carinskim nadzorom, ki se delijo, ko zapustijo mejno kontrolno točko

Če se pošiljka deli, ko zapusti mejno kontrolno točko in pred sprostitvijo v prosti promet v skladu s členom 57(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625, se uporabljajo naslednje zahteve:

(a)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da je vsakemu delu deljene pošiljke do sprostitve v prosti promet v skladu s členom 57(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625 priložen izvod skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta na papirju ali v elektronski obliki;

(b)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, v carinski deklaraciji, vloženi pri carinskih organih, za vsak del deljene pošiljke navede referenčno številko skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta ter da izvod navedenega skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta na razpolago carinskim organom v skladu s členom 163 Uredbe (EU) št. 952/2013;

(c)

carinski organi v sistem IMSOC za vsak del deljene pošiljke sporočijo informacije o količini, navedeni v carinski deklaraciji za zadevni del, in dovolijo dajanje zadevnega dela v carinski postopek le, če skupna količina, določena v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu, ni presežena. Ta zahteva se ne uporablja, če se da pošiljka v carinski postopek iz člena 210(a) in (b) Uredbe (EU) št. 952/2013.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Vendar se naslednje določbe v posamezni državi članici uporabljajo od datuma, ko tehnike carinske elektronske obdelave podatkov iz člena 6(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 v zadevni državi članici postanejo operativne, ali od 1. marca 2023, kar nastopi prej:

(a)

točka (c) člena 4;

(b)

točka (f) člena 5(1);

(c)

točka (c) člena 6.

Države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o datumu, ko navedene tehnike elektronske obdelave podatkov postanejo operativne.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).


Na vrh