EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R1124

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1124 z dne 13. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/1122 glede delovanja registra Unije na podlagi Uredbe (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2019/1846

UL L 177, 2.7.2019, str. 66–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1124/oj

2.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/66


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1124

z dne 13. marca 2019

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/1122 glede delovanja registra Unije na podlagi Uredbe (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (1) in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1122 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije (2) določa pravila o delovanju registra Unije, vzpostavljenega na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(2)

Vse operacije, potrebne v zvezi z obdobjem skladnosti med letoma 2013 in 2020, bi bilo treba dokončati v skladu s pravili iz Uredbe Komisije (EU) št. 389/2013 (4). Ker Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) določa pravila za obdobje skladnosti 2013–2020, vključno z uporabo mednarodnih dobropisov, ustvarjenih v skladu s Kjotskim protokolom, se bo navedena uredba še vedno uporabljala za navedene operacije do 1. julija 2023, ko se izteče dodatno obdobje za izpolnitev zavez v okviru drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola. Da se zagotovi jasnost glede pravil, ki se uporabljajo za vse operacije v zvezi z obdobjem skladnosti 2013–2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES, ter pravil, ki se uporabljajo za vse operacije v zvezi z obdobjem skladnosti 2021–2030 v skladu z Uredbo (EU) 2018/842, je treba področje uporabe določb Uredbe (EU) št. 389/2013, ki se po začetku veljavnosti te uredbe uporabljajo še naprej za operacije v zvezi z obdobjem skladnosti 2013–2020, omejiti na ta namen.

(3)

Uredba (EU) 2018/842 določa obveznosti držav članic v zvezi z njihovimi minimalnimi prispevki v obdobju od 2021 do 2030 k izpolnjevanju cilja Unije, da v letu 2030 zmanjša svoje emisije toplogrednih plinov za 30 % pod ravni iz leta 2005.

(4)

Člen 12 Uredbe (EU) 2018/842 določa, da se v registru Unije zagotovi natančno obračunavanje transakcij v skladu z navedeno uredbo.

(5)

Enote dodeljenih letnih emisij bi morale biti izdane na računih držav članic za skladnost za izpolnitev obveznosti iz Uredbe (EU) 2018/842 (v nadaljnjem besedilu: računi za skladnost z UPP), vzpostavljenih v registru Unije v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2019/1122, v količinah, določenih v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842. Enote dodeljenih letnih emisij bi bilo treba hraniti samo na računih za skladnost z UPP v registru Unije.

(6)

Register Unije bi moral omogočati izvajanje cikla doseganja skladnosti v skladu z Uredbo (EU) 2018/842 z zagotavljanjem postopkov za vnašanje letnih podatkov o pregledanih emisijah toplogrednih plinov na račune za skladnost z UPP, določanje stopnje skladnosti vsakega računa za skladnost z UPP vsake države članice za vsako leto določenega obdobja skladnosti in po potrebi za uporabo faktorja iz člena 9(1)(a) Uredbe (EU) 2018/842.

(7)

Register Unije bi moral zagotavljati tudi natančno obračunavanje transakcij v skladu s členi 5, 6, 7 in 11 Uredbe (EU) 2018/842.

(8)

Delegirano uredbo (EU) 2019/1122 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2019/1122 se spremeni:

(1)

v sklicevanja se doda naslednje besedilo:

„ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (*1) in zlasti člena 12(1) Uredbe,

(*1)  UL L 156, 19.6.2018, str. 26.“;"

(2)

v členu 2 se doda odstavek:

„Ta uredba se uporablja tudi za enote dodeljenih letnih emisij (AEA).“;

(3)

člen 3 se spremeni:

(a)

točka 12 se nadomesti z naslednjim:

„(12)

‚transakcija‘ pomeni postopek v registru Unije, ki vključuje prenos pravice do emisije ali enote dodeljenih letnih emisij z enega računa na drugega;“;

(b)

vstavita se točki 23 in 24:

„(23)

‚obdobje skladnosti‘ pomeni obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, v katerem države članice omejijo svoje emisije toplogrednih plinov v skladu z Uredbo (EU) 2018/842;

(24)

‚enota dodeljenih letnih emisij‘ pomeni del dodeljenih letnih emisij države članice, določenih v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842, ki je enakovreden eni toni ekvivalenta ogljikovega dioksida;“;

(4)

v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice register Unije uporabljajo za izpolnjevanje svojih obveznosti iz člena 19 Direktive 2003/87/ES in člena 12 Uredbe (EU) 2018/842. Register Unije nacionalnim administratorjem in imetnikom računov omogoča uporabo postopkov iz te uredbe.“;

(5)

v členu 7 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Centralni administrator, pristojni organi in nacionalni administratorji izvajajo le postopke, nujne za izpolnjevanje njihovih funkcij v skladu z Direktivo 2003/87/ES in Uredbo (EU) 2018/842.“;

(6)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Odpiranje računov, ki jih upravlja centralni administrator

1.   Centralni administrator odpre vse upravljavske račune ETS v registru Unije, račun za skupno količino AEA v EU po UPP, račun za izbris v skladu z Uredbo (EU) 2018/842 (‚račun za izbris po UPP‘), račun za skupno količino AEA v EU po Prilogi II, račun za varnostno rezervo v EU po UPP in po en račun za skladnost z UPP za vsako državo članico za vsako leto obdobja skladnosti.

2.   Nacionalni administrator, imenovan v skladu s členom 7(1), deluje kot pooblaščeni zastopnik računov za skladnost z UPP.“;

(7)

vstavi se člen 27a:

„Člen 27a

Zapiranje računov za skladnost z UPP

Centralni administrator račun za skladnost z UPP zapre ne prej kot en mesec po določitvi stopnje skladnosti za zadevni račun v skladu s členom 59f in potem ko imetniku računa pošlje predhodno obvestilo.

Centralni administrator ob zaprtju računa za skladnost z UPP zagotovi, da register Unije prenese AEA, ki so ostale na računu za skladnost z UPP, na račun za izbris po UPP.“;

(8)

vstavi se naslov IIA:

„NASLOV IIA

POSEBNE DOLOČBE ZA OBRAČUNAVANJE TRANSAKCIJ NA PODLAGI UREDB (EU) 2018/842 IN (EU) 2018/841

POGLAVJE 1

Transakcije na podlagi Uredbe (EU) 2018/842

Člen 59a

Ustvarjanje AEA

1.   Centralni administrator na začetku obdobja skladnosti:

(a)

na računu za skupno količino AEA v EU po UPP ustvari količino AEA, ki je enaka vsoti dodeljenih letnih emisij za vse države članice za vsa leta obdobja skladnosti, kot je določeno v členu 10(2) Uredbe (EU) 2018/842 ter s sklepi, sprejetimi v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842;

(b)

na računu za skupno količino AEA v EU po Prilogi II ustvari količino AEA, ki je enaka vsoti vseh dodeljenih letnih emisij za vse upravičene države članice za vsa leta obdobja skladnosti, kot je določeno s sklepi, sprejetimi v skladu s členom 4(3) in (4) Uredbe (EU) 2018/842, na podlagi deležev, ki jih države članice priglasijo v skladu s členom 6(3) navedene uredbe.

2.   Centralni administrator zagotovi, da se v registru Unije za vsako ustvarjeno AEA določi edinstvena identifikacijska oznaka enote.

Člen 59b

Enote dodeljenih letnih emisij

AEA se uporabljajo za izpolnjevanje zahtev glede omejevanja emisij toplogrednih plinov, ki jih za države članice določa člen 4 Uredbe (EU) 2018/842, in za njihove obveznosti iz člena 4 Uredbe (EU) 2018/841. Prenosljive so samo v skladu s pogoji iz člena 5(1) do (5), člena 6, člena 9(2) in člena 11 Uredbe (EU) 2018/842 ter člena 12(1) Uredbe (EU) 2018/841.

Člen 59c

Prenos AEA na vsak račun za skladnost z UPP

1.   Centralni administrator na začetku obdobja skladnosti prenese količino AEA, ki ustreza dodeljenim letnim emisijam za vsako državo članico za vsako leto, kot je določeno v členu 10(2) Uredbe (EU) 2018/842 ter s sklepi, sprejetimi v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842, z računa za skupno količino AEA v EU po UPP na ustrezen račun za skladnost z UPP.

2.   Če ob zaprtju računa države članice za skladnost z OPP za leto 2020 v skladu s členom 31 Uredbe (EU) št. 389/2013 skupna količina emisij toplogrednih plinov, izražena v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, na tem računu za skladnost z OPP preseže vsoto vseh AEA, mednarodnih dobropisov, tCER in lCER, se znesek, ki ustreza količini presežnih emisij, pomnoženi s koeficientom iz člena 7(1)(a) Odločbe št. 406/2009/ES, odšteje od količine AEA, ki se prenese na račun države članice za skladnost z UPP za leto 2021 v skladu z odstavkom 1 tega člena.

Člen 59d

Vnos ustreznih podatkov o emisijah toplogrednih plinov

1.   Ko so za večino držav članic na voljo ustrezni podatki o pregledanih emisijah toplogrednih plinov za zadevno leto obdobja skladnosti, centralni administrator pravočasno vnese skupno količino zadevnih pregledanih emisij toplogrednih plinov, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, za vsako državo članico na njen račun za skladnost z UPP za zadevno leto obdobja skladnosti.

2.   Poleg tega centralni administrator vnese vsoto zadevnih podatkov o pregledanih emisijah toplogrednih plinov za vse države članice za zadevno leto na račun za skupno količino AEA v EU po UPP.

Člen 59e

Izračun stanja na računu za skladnost z UPP

1.   Centralni administrator ob vnosu ustreznih podatkov o emisijah toplogrednih plinov v skladu s členom 59d zagotovi, da register Unije izračuna stanje na zadevnem računu za skladnost z UPP, tako da od vsote vseh AEA na tem računu za skladnost z UPP odšteje skupno količino pregledanih emisij toplogrednih plinov, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, na istem računu za skladnost z UPP.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije prikazuje stanje na vsakem računu za skladnost z UPP.

Člen 59f

Določanje stopenj skladnosti

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije šest mesecev po vnosu zadevnih podatkov o emisijah toplogrednih plinov v skladu s členom 59d te uredbe za leti 2025 in 2030 določi stopnjo skladnosti za vsak račun za skladnost z UPP za leti 2021 in 2026 tako, da izračuna vsoto vseh AEA, dobropisov v skladu členom 24a Direktive 2003/87/ES in LMU ter odšteje skupno količino pregledanih emisij toplogrednih plinov, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, na istem računu za skladnost z UPP.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije določi stopnjo skladnosti za vsak račun za skladnost z UPP za vsako leto od 2022 do 2025 in od 2027 do 2030 tako, da izračuna vsoto vseh AEA, dobropisov v skladu členom 24a Direktive 2003/87/ES in LMU ter odšteje skupno količino pregledanih emisij toplogrednih plinov, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, na istem računu za skladnost z UPP na datum, ki je en mesec po določitvi stopnje skladnosti za prejšnje leto.

Centralni administrator zagotovi, da register Unije evidentira stopnjo skladnosti za vsak račun za skladnost z UPP.

Člen 59g

Uporaba člena 9(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2018/842

1.   Če je stopnja skladnosti, določena v skladu s členom 59f te uredbe, negativna, centralni administrator zagotovi, da register Unije prenese presežno količino pregledanih emisij toplogrednih plinov, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida in pomnoženo s koeficientom 1,08 iz člena 9(1)(a) Uredbe (EU) 2018/842, z računa države članice za skladnost z UPP za zadevno leto na njen račun za skladnost z UPP za naslednje leto.

2.   Centralni administrator hkrati blokira račune zadevne države članice za skladnost z UPP za preostala leta obdobja skladnosti.

3.   Centralni administrator spremeni status računov za skladnost z UPP iz blokiranega v odprtega za vsa preostala leta obdobja skladnosti od leta, za katero je stopnja skladnosti, določena v skladu s členom 59f, enaka ali večja od nič.

Člen 59h

Uporaba prilagodljivosti iz člena 6 Uredbe (EU) 2018/842

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA z računa za skupno količino AEA v EU po Prilogi II na račun zadevne države članice za skladnost z UPP za zadevno leto obdobja skladnosti. Tak prenos se ne izvede v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

zahtevek države članice je predložen pred izračunom stanja na računu za skladnost z UPP ali po določitvi stopnje skladnosti za zadevno leto;

(b)

država članica, ki je predložila zahtevek, ni navedena v Prilogi II k Uredbi (EU) 2018/842;

(c)

zahtevana količina presega skupno preostalo stanje količine iz Priloge II k Uredbi (EU) 2018/842, ki je na voljo za zadevno državo članico, kot je določena s sklepi, sprejetimi v skladu s členom 4(3) in (4) Uredbe (EU) 2018/842, in ob upoštevanju kakršnega koli zmanjšanja te količine v skladu z drugim pododstavkom člena 6(3) navedene uredbe;

(d)

zahtevana količina presega količino presežnih emisij za zadevno leto, izračunano ob upoštevanju količine AEA, ki so bile prenesene z računa zadevne države članice za skladnost z UPP za zadevno leto na njen račun za skladnost z LULUCF v skladu s členom 59x(3) ali 59za(2).

Člen 59i

Izposoja AEA

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA na račun zadevne države članice za skladnost z UPP za zadevno leto obdobja skladnosti z njenega računa za skladnost z UPP za naslednje leto obdobja skladnosti. Tak prenos se ne izvede v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

zahtevek države članice je predložen pred izračunom stanja na računu za skladnost z UPP ali po določitvi stopnje skladnosti za zadevno leto;

(b)

zahtevana količina presega deset odstotkov dodeljenih letnih emisij za naslednje leto, kot so določene v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842 za leta od 2021 do 2025, ter pet odstotkov dodeljenih letnih emisij za naslednje leto, kot so določene v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842 za leta od 2026 do 2029.

Člen 59j

Shranjevanje AEA

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA z računa zadevne države članice za skladnost z UPP za zadevno leto obdobja skladnosti na njen račun za skladnost z UPP za katero koli prihodnje leto obdobja skladnosti. Tak prenos se ne izvede v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

zahtevek države članice je predložen pred izračunom stanja na računu za skladnost z UPP za zadevno leto;

(b)

za leto 2021 zahtevana količina presega pozitivno stanje na računu, kot se izračuna v skladu s členom 59e;

(c)

za leta od 2022 do 2029 zahtevana količina presega pozitivno stanje na računu, kot se izračuna v skladu s členom 59e te uredbe, ali 30 % kumulativnih dodeljenih letnih emisij zadevne države članice do zadevnega leta, kot so določene v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842;

(d)

status računa za skladnost z UPP, ki začenja prenos, tega ne omogoča.

Člen 59k

Uporaba enot blažitve za zemljišča

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos enot blažitve za zemljišča z računa države članice za skladnost z LULUCF na račun zadevne države članice za skladnost z UPP. Tak prenos se ne izvede v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

zahtevana količina presega razpoložljivo količino LMU, ki izpolnjujejo pogoje za prenose na račun za skladnost z UPP v skladu s členom 59x, ali preostalo količino;

(b)

zahtevana količina presega razpoložljivo količino v skladu s Prilogo III k Uredbi (EU) 2018/842 ali preostalo količino;

(c)

zahtevana količina presega količino emisij za zadevno leto, zmanjšano za količino AEA za zadevno leto, kot je določeno v členu 10(2) Uredbe (EU) 2018/842 in s sklepi, sprejetimi v skladu s členom 4(3) in členom 10 navedene uredbe, ter zmanjšano za vsoto vseh AEA, shranjenih iz prejšnjih let za tekoče leto ali katero koli naslednje leto v skladu s členom 59j te uredbe;

(d)

zadevna država članica ni predložila poročila v skladu z drugim pododstavkom člena 7(1) Uredbe št. 525/2013 o svoji nameri, da uporabi prilagodljivost iz člena 7 Uredbe (EU) 2018/842;

(e)

zadevna država članica ni izpolnila zahteve iz Uredbe (EU) 2018/841;

(f)

prenos se začne pred izračunom stanja na računu zadevne države članice za skladnost z LULUCF ali po določitvi stopnje skladnosti za zadevno obdobje skladnosti v skladu s členoma 59u in 59za;

(g)

prenos se začne pred izračunom stanja na računu zadevne države članice za skladnost z UPP ali po določitvi stopnje skladnosti za zadevno leto.

Člen 59l

Predhodni prenosi dodeljenih letnih emisij države članice

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA z računa za skladnost z UPP zadevne države članice za zadevno leto na račun za skladnost z UPP druge države članice. Tak prenos se ne izvede v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

za leta od 2021 do 2025 zahtevana količina presega pet odstotkov dodeljenih letnih emisij za zadevno leto, kot so za državo članico, ki začenja prenos, določene v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842, ali presega preostalo razpoložljivo količino;

(b)

za leta od 2026 do 2030 zahtevana količina presega deset odstotkov dodeljenih letnih emisij za zadevno leto, kot so za državo članico, ki začenja prenos, določene v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842, ali presega preostalo razpoložljivo količino;

(c)

država članica je zahtevala prenos na račun za skladnost z UPP za leto pred zadevnim letom;

(d)

status računa za skladnost z UPP, ki začenja prenos, tega ne omogoča.

Člen 59m

Prenosi po izračunu stanja na računu za skladnost z UPP

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA z računa za skladnost z UPP zadevne države članice za zadevno leto na račun za skladnost z UPP druge države članice. Tak prenos se ne izvede v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

zahtevek države članice je predložen pred izračunom stanja na računu v skladu s členom 59e;

(b)

zahtevana količina presega pozitivno stanje na računu, kot se izračuna v skladu s členom 59e, ali preostalo količino;

(c)

status računa za skladnost z UPP, ki začenja prenos, tega ne omogoča.

Člen 59n

Varnostna rezerva

Ob vnosu ustreznih podatkov o emisijah toplogrednih plinov v skladu s členom 59d te uredbe za leto 2030 centralni administrator na računu za varnostno rezervo v EU po UPP ustvari količino dodatnih AEA, enakovredno razliki med 70 % vsote pregledanih emisij vseh držav članic za leto 2005, kot je določena po metodologiji iz sklepa, sprejetega v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) 2018/842, in vsoto zadevnih podatkov o pregledanih emisijah toplogrednih plinov za vse države članice za leto 2030. Taka količina znaša med 0 in 105 milijoni AEA.

Člen 59o

Prvi krog razdelitve varnostne rezerve

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA z računa za varnostno rezervo v EU po UPP na račun zadevne države članice za skladnost z UPP za katero koli leto od 2026 do 2030, kot zahteva država članica. Taki prenosi se ne izvedejo v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

zahteva se nanaša na račun za skladnost z UPP za leto, ki ni eno od let od 2026 do 2030;

(b)

zahtevek države članice je predložen pred izračunom stanja za leto 2030;

(c)

zahtevek države članice je predložen manj kot šest tednov pred določitvijo stopnje skladnosti za račun za skladnost z UPP za leto 2026;

(d)

zahtevo je predložila država članica, ki ni navedena v sklepu, objavljenem v skladu s členom 11(5) Uredbe (EU) 2018/842;

(e)

zahtevana količina presega 20 % celotnega presežka zadevne države članice v obdobju od 2013 do 2020, kot je določen v sklepu, objavljenem v skladu s členom 11(5) Uredbe (EU) 2018/842, ali količino, kot je zmanjšana v skladu z odstavkom 3 tega člena, ali preostalo razpoložljivo količino;

(f)

količina AEA, prodana drugim državam članicam v skladu s členoma 59l in 59m, presega količino AEA, pridobljeno od drugih držav članic v skladu s členoma 59l in 59m;

(g)

zahtevana količina presega količino presežnih emisij za zadevno leto, če se upošteva naslednje:

(i)

količina AEA za zadevno leto, kot je določena v sklepih, sprejetih v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842;

(ii)

količina AEA, pridobljena na račun za skladnost z UPP ali prodana z računa za skladnost z UPP za zadevno leto, v skladu s členoma 59l in 59m;

(iii)

celotna količina AEA, shranjena iz prejšnjih let za tekoče leto ali katero koli naslednje leto v skladu s členom 59j;

(iv)

skupna količina AEA, dovoljena za izposojo za zadevno leto v skladu s členom 59i;

(v)

količina LMU, ki izpolnjujejo pogoje za prenose na račune za skladnost z UPP v skladu s členom 59x, ali preostala količina, razpoložljiva v skladu s členom 59m.

2.   Centralni administrator šest tednov pred določitvijo stopnje skladnosti za leto 2026 zagotovi, da register Unije izračuna in prikaže skupno vsoto AEA, ki jo zahtevajo vse države članice na podlagi odstavka 1.

3.   Če je vsota iz odstavka 2 višja od skupne količine AEA na računu za varnostno rezervo v EU po UPP, centralni administrator zagotovi, da register Unije izvede prenos vsake količine, ki jo zahteva posamezna država članica, v sorazmerno zmanjšanem obsegu.

4.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije izračuna sorazmerno zmanjšano količino s pomnožitvijo zahtevane količine s količnikom skupne količine AEA na računu za varnostno rezervo v EU po UPP in skupne količine, ki jo zahtevajo vse države članice, v skladu z odstavkom 1.

Člen 59p

Drugi krog razdelitve varnostne rezerve

1.   Kadar je vsota iz člena 59o(2) manjša od skupne količine AEA na računu za varnostno rezervo v EU po UPP, centralni administrator zagotovi, da register Unije odobri dodatne zahteve držav članic, če:

(a)

je zahtevek države članice predložen ne več kot šest tednov pred določitvijo stopnje skladnosti za leto 2026, vendar ne manj kot tri tedne pred določitvijo stopnje skladnosti za leto 2026;

(b)

je zahtevek predložila država članica, ki je navedena v sklepu, objavljenem v skladu s členom 11(5) Uredbe (EU) 2018/842;

(c)

količina AEA, prodana drugim državam članicam v skladu s členoma 59l in 59m, ne presega količine AEA, pridobljene od drugih držav članic v skladu s členoma 59l in 59m;

(d)

prenesena količina ne presega količine presežnih emisij za zadevno leto, če se upoštevajo vse količine iz člena 59o(1)(g) in količina AEA, prejeta v skladu s členom 59o.

2.   Če je vsota vseh veljavnih zahtevkov večja od preostale skupne količine, centralni administrator zagotovi, da register Unije izračuna količino, ki se prenese, za vsak veljavni zahtevek s pomnožitvijo preostale skupne količine AEA na računu za varnostno rezervo v EU po UPP s količnikom zadevnega zahtevka in vsote vseh zahtevkov, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 1.

Člen 59q

Prilagoditve

1.   V primeru prilagoditev v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2018/842 ali kakršne koli druge spremembe vsote iz člena 59a te uredbe, ki bi vodila do povečanja dodeljenih letnih emisij države članice v obdobju skladnosti, centralni administrator ustvari ustrezno količino AEA na računu za skupno količino AEA v EU po UPP in ustvarjene AEA prenese na ustrezni račun zadevne države članice za skladnost z UPP.

2.   V primeru prilagoditev v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2018/842 ali kakršne koli druge spremembe vsote iz člena 59a te uredbe, ki bi vodila do zmanjšanja dodeljenih letnih emisij države članice v obdobju skladnosti, centralni administrator prenese ustrezno količino AEA z ustreznega računa za skladnost z UPP zadevne države članice na račun za izbris po UPP.

3.   Če država članica priglasi zmanjšanje deleža v skladu z drugim pododstavkom člena 6(3) Uredbe (EU) 2018/842 in po ustrezni spremembi količin iz sklepa, sprejetega v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) 2018/842, centralni administrator prenese ustrezno količino AEA z računa za skupno količino AEA v EU po Prilogi II na račun za izbris po UPP. Skupna količina, ki je na voljo za zadevno državo članico v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2018/842, se ustrezno spremeni.

Člen 59r

Prenos predhodno shranjenih AEA

Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo države članice izvede prenos AEA na račun zadevne države članice za skladnost z UPP za zadevno leto obdobja skladnosti z njenega računa za skladnost z UPP za katero koli prihodnje leto obdobja skladnosti. Tak prenos se ne izvede, če:

(a)

zahtevana količina presega količino AEA, shranjenih v skladu s členom 59j na računu za skladnost z UPP, s katerega je načrtovan prenos;

(b)

je zahtevek države članice predložen pred izračunom stanja ali po določitvi stopnje skladnosti za račun za skladnost z UPP, na katerega je načrtovan prenos.

Člen 59s

Izvedba in razveljavitev prenosov

1.   Za vse prenose, navedene v tem naslovu, se uporabljajo členi 34, 35 in 55.

2.   Pomotoma začeti prenosi na račune za skladnost z UPP se lahko razveljavijo na zahtevo nacionalnega administratorja. V takih primerih se uporablja člen 62(4), (6), (7) in (8).“;

(9)

v členu 70 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Centralni administrator zagotovi, da EUTL ob upoštevanju specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 75 te uredbe izvaja samodejne preglede vseh postopkov, da bi se odkrile nepravilnosti in razlike, ki kažejo na to, da predlagani postopek ne izpolnjuje zahtev iz Direktive 2003/87/ES, Uredbe (EU) 2018/842 in te uredbe.“;

(10)

Priloga I k Delegirani uredbi (EU) 2019/1122 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(11)

Priloga XIII k Delegirani uredbi (EU) 2019/1122 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 156, 19.6.2018, str. 26.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1122 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije (glej stran 3 tega Uradnega lista).

(3)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011 (UL L 122, 3.5.2013, str. 1).

(5)  Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 5.6.2009, str. 136).


PRILOGA I

V Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2019/1122 se doda naslednja preglednica:

Preglednica I-II: Računi za obračunavanje transakcij v skladu z naslovom IIA

Ime vrste računa

Imetnik računa

Administrator računa

Število računov te vrste

AEA

Obračunane emisije/obračunani odvzemi

LMU

MFLFA

Račun za skupno količino AEA v EU po UPP

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

ne

Račun za izbris po UPP

EU

centralni administrator

1

da

ne

da

ne

Račun za skupno količino AEA v EU po Prilogi II

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

ne

Račun za varnostno rezervo v EU po UPP

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

ne

Račun za skladnost z UPP

država članica

centralni administrator

eden za vsako od 10 let obdobja skladnosti za vsako državo članico

da

ne

da

ne“


PRILOGA II

V Prilogi XIII k Delegirani uredbi (EU) 2019/1122 se doda naslednja točka II:

„II.   Informacije v zvezi z obračunavanjem transakcij na podlagi naslova IIA

Informacije, ki so na voljo javnosti

7.

Centralni administrator javno objavi in, če je to ustrezno, vsakih 24 ur posodobi naslednje informacije za vsak račun za skladnost z UPP:

(a)

informacije o državi članici, ki je imetnica računa;

(b)

dodeljene letne emisije, kot so določene v skladu s členom 4(3) in členom 10 Uredbe (EU) 2018/842;

(c)

status vsakega računa za skladnost z UPP v skladu s členom 10;

(d)

ustrezne podatke o emisijah toplogrednih plinov v skladu s členom 59d;

(e)

stopnjo skladnosti v skladu s členom 59f za vsak račun za skladnost z UPP, kot sledi:

(i)

A za skladnost;

(ii)

I za neskladnost;

(f)

količino emisij toplogrednih plinov, vneseno v skladu s členom 59g;

(g)

naslednje informacije o vsaki dokončani transakciji:

(i)

ime in identifikacijsko oznako imetnika računa, ki je začel prenos;

(ii)

ime in identifikacijsko oznako imetnika prevzemnega računa;

(iii)

količino AEA, vključeno v transakcijo, brez edinstvene identifikacijske oznake enote za AEA;

(iv)

identifikacijsko oznako transakcije;

(v)

datum in čas, ko je bila transakcija dokončana (po srednjeevropskem času);

(vi)

vrsto transakcije.

Informacije, ki so na voljo imetnikom računov

8.

Register Unije na delu svojega spletnega mesta, dostopnem samo imetniku računa za skladnost z UPP, prikazuje in v realnem času posodablja naslednje informacije:

(a)

trenutna lastništva nad AEA, brez edinstvene identifikacijske oznake enote za AEA;

(b)

seznam predlaganih transakcij, ki jih je začel zadevni imetnik računa, pri čemer so za vsako predlagano transakcijo navedeni:

(i)

elementi iz točke 7(g);

(ii)

datum in čas, ko je bila transakcija predlagana (po srednjeevropskem času);

(iii)

trenutni status zadevne predlagane transakcije;

(iv)

vse vrnjene odzivne oznake, ki so posledica pregledov, ki sta jih opravila register in EUTL;

(c)

seznam AEA, ki jih je ta račun pridobil po dokončanih transakcijah, s podrobno navedbo elementov iz točke 7(g) za vsako transakcijo;

(d)

seznam AEA, ki so bile prenesene z zadevnega računa po dokončanih transakcijah, s podrobno navedbo elementov iz točke 7(g) za vsako transakcijo.“


Na vrh