EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R1122

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1122 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1841

UL L 177, 2.7.2019, str. 3–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj

2.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1122

z dne 12. marca 2019

o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 19(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19(1) Direktive 2003/87/ES določa, da se vse pravice, izdane od 1. januarja 2012 naprej, vodijo v registru Unije. Tak register Unije je bil prvotno vzpostavljen z Uredbo Komisije (EU) št. 920/2010 (2).

(2)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 389/2013 (3) je bila razveljavljena Uredba (EU) št. 920/2010 in določene splošne zahteve ter zahteve za delovanje in vzdrževanje v zvezi z registrom Unije za obdobje trgovanja z začetkom 1. januarja 2013 in obdobja, ki mu sledijo, v zvezi z neodvisno evidenco transakcij iz člena 20(1) Direktive 2003/87/ES ter v zvezi z registri iz člena 6 Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(3)

Z registrom Unije se zagotavlja pravilno obračunavanje transakcij na podlagi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji (v nadaljnjem besedilu: EU ETS), vzpostavljenega z Direktivo 2003/87/ES. Register Unije je standardizirana in zaščitena elektronska podatkovna baza, ki vsebuje splošne podatkovne elemente za sledenje izdaje, posesti, prenosa in, če je ustrezno, preklic pravic ter za zagotavljanje dostopa javnosti in zaupnosti, kot je ustrezno. Zagotavljati bi moral, da ni prenosov, nezdružljivih z obveznostmi, ki izhajajo iz Direktive 2003/87/ES.

(4)

Novo obdobje zakonodaje za celotno gospodarstvo se uporablja od leta 2021, ko se začne novo obdobje v sistemu EU ETS. Treba je zagotoviti, da sta izvajanje in delovanje sistema registrov skladna tudi z zahtevami za to novo obdobje.

(5)

Z Direktivo (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta (5) je bila Direktiva 2003/87/ES bistveno spremenjena, da bi okrepili stroškovno učinkovito zmanjševanje emisij in nizkoogljične naložbe, zaradi česar so potrebne spremembe registra Unije. Določbe, uvedene z navedenimi spremembami, se uporabljajo za obdobja od leta 2021.

(6)

V skladu s členom 13 Direktive 2003/87/ES veljavnost pravic, izdanih od 1. januarja 2013 naprej, ni omejena. Vendar morajo od leta 2021 naprej pravice vključevati navedbo obdobja trgovanja, v katerem so bile ustvarjene. Zato je treba zagotoviti ustrezne funkcije v registru Unije. Navedba, ki prikazuje, v katerem desetletnem obdobju so bile pravice ustvarjene, bi morala biti vidna imetnikom računov samo, če je to potrebno za razlikovanje med pravicami, ustvarjenimi v eni fazi, in pravicami, ustvarjenimi v drugi fazi. Tak primer nastane med prehodom iz tretjega obdobja trgovanja v četrto ob upoštevanju dejstva, da so pravice, ustvarjene v obdobju, ki se začne leta 2021, veljavne samo za emisije od 1. januarja 2021 naprej.

(7)

Poleg tega bi bilo treba uporabiti omejitev predaje pravic za zagotovitev, da se lahko pravice uporabijo samo za emisije od prvega leta desetletnega obdobja, v katerem so bile izdane. Pravila za izračun stopnje skladnosti so potrebna za zagotovitev skladnosti s to omejitvijo.

(8)

Z Direktivo (EU) 2018/410 je bil črtan odstavek 7 člena 11b Direktive 2003/87/ES. Uporaba mednarodnih dobropisov v sistemu EU ETS torej v obdobju trgovanja, ki se začne 1. januarja 2021, ne bo več mogoča. Zato se na računih ETS ne smejo hraniti mednarodni dobropisi, upravičenosti do mednarodnih dobropisov pa bodo prenehale obstajati. Vendar bi bilo treba uporabo mednarodnih dobropisov in s tem upravičenosti do mednarodnih dobropisov ohraniti do konca vseh operacij, potrebnih za obdobje trgovanja med letoma 2013 in 2020. Po koncu nadaljnje uporabe zadevnih določb Uredbe (EU) št. 389/2013 bi bilo treba z računov ETS odstraniti enote, ki ne izpolnjujejo pogojev.

(9)

Po tem, ko so bile pravice do emisije, ki jih sestavljajo katere koli enote, za katere je ugotovljeno, da so skladne z zahtevami Direktive 2003/87/ES, uvrščene med „finančne instrumente“ v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6), je ustrezno prilagoditi pravila, ki urejajo register Unije, za njihovo uskladitev z zahtevami zakonodaje o finančnem trgu v potrebnem obsegu, zlasti z zagotovitvijo pomembnih informacij, ki omogočajo učinkovito izvajanje Direktive 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(10)

V skladu z Direktivo 2014/65/EU in Uredbo (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (8) se finančni instrumenti identificirajo z uporabo mednarodnih identifikacijskih številk vrednostnega papirja (kode ISIN), opredeljenih v standardu ISO 6166. Da se imetnikom računov olajša izpolnjevanje obveznosti poročanja, bi morale biti kode ISIN za pravice do emisije prikazane v registru Unije.

(11)

Za nemoteno izvajanje dražbenega postopka v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1031/2010 (9), ki izvira predvsem iz izkušenj, pridobljenih z izvajanjem dražbenega postopka, in iz dejstva, da so od 3. januarja 2018 promptne pravice do emisije, navedene v točki 11 oddelka C Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, uvrščene med finančne instrumente, so potrebne spremembe Uredbe (EU) št. 389/2013. Zlasti ta uvrstitev pomeni, da promptne pravice do emisije spadajo na področje uporabe Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10). Spremembe so potrebne za boljšo uskladitev postopkov v zvezi s prodajo na dražbi v tej uredbi z zahtevami Direktive 98/26/ES, vključno z njihovim usklajenim izvajanjem v okviru nacionalne zakonodaje, kjer je to potrebno, za prodajo pravic do emisije na dražbi.

(12)

Ker pravice do emisije obstajajo le v dematerializirani obliki in so zamenljive, bi bilo treba lastništvo pravice ugotoviti s preverjanjem, ali je evidentirana na računu v registru Unije, na katerem je hranjena. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti, da so pravice do emisije popolnoma zamenljive, da se tako zmanjša tveganje, povezano z razveljavitvijo transakcij, vnesenih v register Unije, ter posledičnimi motnjami v sistemu in na trgu, do katerih lahko taka razveljavitev pripelje. Zlasti se lahko transakcije razveljavijo, prekličejo ali izničijo samo v skladu s pravili registra v obdobju, določenem v navedenih pravilih. Nič v tej uredbi ne bi smelo imetnikom računa ali tretjim strankam preprečevati, da uveljavijo vsako pravico ali zahtevek, ki izvira iz osnovne transakcije, ki jo imajo po zakonu za povrnitev ali nadomestilo v zvezi s transakcijo, ki je vstopila v sistem, na primer v primeru goljufije ali tehnične napake, če to ne vodi v razveljavitev, preklic ali izničenje transakcije. Poleg tega bi bilo treba zaščititi pridobivanje pravic do emisije v dobri veri.

(13)

Glavne naloge centralnega administratorja bi morale biti zagotoviti, upravljati in vzdrževati register Unije in evidenco transakcij Evropske unije (EUTL), upravljati centralne račune ter izvajati operacije, ki se izvajajo na centralni ravni. Glavne naloge nacionalnih administratorjev bi morale biti delovati kot kontaktne točke za svoje zadevne imetnike računov v registru Unije in izvajati vse operacije, ki vključujejo neposreden stik s temi imetniki, vključno z odpiranjem računov, začasnimi prekinitvami dostopa do njih in njihovim zapiranjem.

(14)

Kadar države članice dodelijo pravice do emisije brezplačno na podlagi člena 10c Direktive 2003/87/ES, bi bilo treba te pravice izdati v skladu s členom 10c navedene direktive.

(15)

Z Uredbo (EU) 2017/2392 Evropskega parlamenta in Sveta (11) je bila spremenjena Direktiva 2003/87/ES. Z navedeno spremembo je bilo odstopanje od obveznosti EU ETS za lete v tretje države in iz njih podaljšano do 31. decembra 2023. Zato bi morali operaterji zrakoplovov, za katere velja odstopanje, do navedenega datuma še naprej prejemati brezplačne pravice. Od 1. januarja 2021 se pri številu brezplačnih pravic, dodeljenih operatorjem zrakoplovov, upošteva uporaba linearnega faktorja iz člena 9 Direktive 2003/87/ES.

(16)

Člen 11 Direktive 2003/87/ES določa, da pristojni organi do 28. februarja vsako leto prenesejo število pravic, dodeljenih upravljavcem brezplačno za zadevno leto. Kadar navedena direktiva določa ponovni izračun števila pravic, dodeljenih upravljavcu, bi moral centralni administrator zagotoviti, da se ponovni izračun dodelitve izvede v skladu z Direktivo 2003/87/ES ter da se potrebne spremembe v registru Unije in EUTL izvedejo, preden lahko nacionalni pristojni organ prenese pravice na zadevnega upravljavca.

(17)

Nič v tej uredbi ne bi smelo pristojnemu organu preprečiti, da od upravljavca zahteva, naj na račun za dodelitev pravic v EU prenese število pravic do emisije, ki presegajo njegovo prilagojeno dodelitev za zadevno leto, v primerih čezmerne dodelitve pravic, tudi če je ta posledica napake v prvotni dodelitvi ali dejstva, da upravljavec pristojnemu organu ni pravilno ali v celoti predložil zadevnih informacij, če je centralni administrator spremenil preglednico nacionalnih dodelitev zadevne države članice.

(18)

Pravic, izdanih po tem, ko je upravljavec prenehal opravljati dejavnosti, ki so se izvajale v napravi, na katero se navedene pravice nanašajo, ne da bi prej obvestil pristojni organ, ni mogoče uvrstiti med pravice do emisije v smislu Direktive 2003/87/ES. To pomeni, da bi moralo biti v primeru, ko je presežna dodelitev posledica tega, da upravljavec ni prijavil prenehanja proizvodnje, mogoče upravljavcu, ki ima račun, odvzeti ustrezno število pravic tudi brez njegove odobritve.

(19)

Za zagotavljanje varnosti informacij, ki so v registru Unije, ter preprečevanje goljufij bi bilo treba upoštevati ustrezne in usklajene zahteve glede odpiranja računov, preverjanja istovetnosti in pravic do dostopa. Zahteve iz Uredbe (EU) št. 389/2013 bi bilo treba ob upoštevanju sorazmernosti pregledati in posodobiti za zagotovitev njihove učinkovitosti. Čeprav za administratorje registra Unije zahteve iz Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (12) ne veljajo neposredno, so zahteve in zaščitni ukrepi iz navedene direktive upoštevani tudi v pravilih, ki urejajo odpiranje in vodenje računov v registru Unije, pri čemer je posebna pozornost namenjena informacijam dejanskih lastnikov. Pravila v Uredbi (EU) št. 389/2013 bi bilo treba revidirati, da lahko nacionalni administratorji svoje postopke prilagodijo dejanskemu tveganju določenega ukrepa.

(20)

Če se kot dokaz iz prilog IV ali VIII predloži izvirna listina, ki izvira iz druge države članice, ali njena overjena kopija, bi bilo treba ustrezno uporabiti pravila iz Uredbe (EU) 2016/1191 Evropskega parlamenta in Sveta (13).

(21)

Nacionalni administratorji, centralni administrator in Komisija bi morali spoštovati zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, zlasti Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (14) ter Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (15), kadar se te uporabljajo za informacije, ki se hranijo in obdelujejo v skladu s to uredbo.

(22)

Treba bi bilo hraniti zapise o vseh postopkih, upravljavcih in osebah v sistemu registrov, osebne podatke v njih pa bi bilo treba po izteku zadevnega obdobja hrambe izbrisati.

(23)

Komisija in nacionalni administratorji so skupni upravljavci informacij, ki se hranijo in obdelujejo v skladu s to uredbo. Register Unije in EUTL opravljata naloge, ki se izvajajo v javnem interesu. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov se uporabljajo zadevni postopki obveščanja v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

(24)

Nacionalni administratorji, centralni administrator in Komisija bi morali zagotoviti, da se lahko informacije, ki se hranijo in obdelujejo v skladu s to uredbo, uporabijo samo za delovanje registra Unije.

(25)

Pravila, ki urejajo register Unije, bi morala biti poenostavljena, da se zmanjša vsakršno upravno breme, kolikor je to mogoče, ne da se ogrozi okoljska celovitost, varnost ali zanesljivost sistema EU ETS. Za opredelitev smeri in obsega morebitnih poenostavitev in olajšav so bile zbrane praktične izkušnje nacionalnih administratorjev registra Unije ter opravljeno posvetovanje z državami članicami. Namen iz tega izhajajočih novih pravil je uporabnikom in administratorjem omogočiti lažje razumevanje in uporabo registra Unije.

(26)

Po potrebi in dokler je to potrebno za zaščito okoljske celovitosti EU ETS letalski prevozniki in drugi izvajalci dejavnosti v EU ETS ne smejo uporabljati pravic, ki jih izda država članica, ki je Evropski svet v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) uradno obvestila o nameri o izstopu iz Unije.

(27)

S povezovanjem EU ETS z drugimi sistemi trgovanja z emisijami se povečujejo priložnosti za zmanjševanje emisij, s čimer se zmanjšujejo stroški boja proti podnebnim spremembam. Za realizacijo sporazumov o povezovanju v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES so potrebne številne prilagoditve registra Unije. Zato je treba spremeniti Uredbo (EU) št. 389/2013, da se med drugim zagotovi priznavanje pravic tretjih držav za skladnost, omogočijo prenos takih pravic, ustvarjanje računov in transakcijski postopki ter da se vključijo pogoji za začasno prekinitev povezave.

(28)

Vse operacije, potrebne v zvezi s tretjim obdobjem trgovanja v EU ETS med letoma 2013 in 2020, bi bilo treba dokončati v skladu s pravili iz Uredbe (EU) št. 389/2013. Ker je Direktiva 2003/87/ES dovolila uporabo mednarodnih dobropisov, ustvarjenih v skladu s Kjotskim protokolom, bi se morala navedena uredba še vedno uporabljati za navedene operacije. Da se zagotovi jasnost glede pravil, ki se uporabljajo za vse operacije v zvezi s tretjim obdobjem trgovanja v skladu z Direktivo 2003/87/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta (16), na eni strani, in pravil, ki se uporabljajo za vse operacije v zvezi s četrtim obdobjem trgovanja v skladu z Direktivo 2003/87/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/410, na drugi strani, je treba področje uporabe določb Uredbe (EU) št. 389/2013, ki se po začetku veljavnosti te uredbe uporabljajo še naprej za operacije v zvezi s tretjim obdobjem trgovanja, omejiti na ta namen.

(29)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 42 Uredbe (EU) 2018/1725, ki je mnenje podal 18. oktobra 2018 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov

Člen 1

Predmet urejanja

V tej uredbi so določene splošne zahteve ter zahteve za delovanje in vodenje registra Unije in neodvisne evidence transakcij iz člena 20(1) Direktive št. 2003/87/ES.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za pravice, ustvarjene za namene sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami (EU ETS).

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 3 Uredbe (EU) št. 1031/2010 in člena 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 (17). Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

(1)

„centralni administrator“ pomeni osebo, ki jo je Komisija imenovala v skladu s členom 20 Direktive 2003/87/ES;

(2)

„nacionalni administrator“ pomeni organ, odgovoren za to, da v imenu države članice v registru Unije upravlja sklop uporabniških računov, ki so v pristojnosti te države članice, in je imenovan v skladu s členom 7;

(3)

„imetnik računa“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima svoj račun v registru Unije;

(4)

„informacije o računu“ pomenijo vse informacije, potrebne za odprtje računa ali registracijo preveriteljev, vključno z vsemi informacijami o zastopnikih, ki so jim dodeljeni;

(5)

„pristojni organ“ pomeni organ ali organe, ki jih država članica imenuje v skladu s členom 18 Direktive 2003/87/ES;

(6)

„preveritelj“ pomeni preveritelja, kot je opredeljen v členu 3(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2067 (18);

(7)

„pravice za letalstvo“ pomenijo pravice, ustvarjene v skladu s členom 3c(2) Direktive 2003/87/ES, vključno s pravicami, ustvarjenimi za isti namen, ki izhajajo iz sistemov za trgovanje z emisijami, povezanih z EU ETS, v skladu s členom 25 navedene direktive;

(8)

„splošne pravice“ pomenijo vse ostale pravice, ustvarjene v skladu z Direktivo 2003/87/ES, vključno s pravicami, ki izhajajo iz sistemov za trgovanje z emisijami, povezanih z EU ETS, v skladu s členom 25 navedene direktive;

(9)

„postopek“ pomeni samodejno tehnično sredstvo za izvedbo dejavnosti v zvezi z računom ali enoto v registru Unije;

(10)

„izvedba“ pomeni finalizacijo postopka, predlaganega za izvedbo, ki lahko pomeni dokončanje, če so izpolnjeni vsi pogoji, ali prekinitev;

(11)

„delovni dan“ pomeni kateri koli dan v letu od ponedeljka do petka;

(12)

„transakcija“ pomeni postopek v registru Unije, ki vključuje prenos pravice do emisije z enega računa na drugega;

(13)

„predaja“ pomeni obračun pravice do emisije s strani upravljavca ali operaterja zrakoplova glede na preverjene emisije njegove naprave ali zrakoplova;

(14)

„izbris“ pomeni dokončno odtujitev pravice do emisije s strani njenega imetnika, ne da bi jo obračunal glede na preverjene emisije;

(15)

„pranje denarja“ pomeni pranje denarja, kot je opredeljeno v členu 1(3) Direktive (EU) 2015/849;

(16)

„hudo kaznivo dejanje“ pomeni hudo kaznivo dejanje, kot je opredeljeno v členu 3(4) Direktive (EU) 2015/849;

(17)

„financiranje terorizma“ pomeni financiranje terorizma, kot je opredeljeno v členu 1(5) Direktive (EU) 2015/849;

(18)

„direktorji“ pomenijo osebe, ki opravljajo poslovodne naloge, kot je opredeljeno v členu 3(1)(25) Uredbe (EU) št. 596/2014;

(19)

„obvladujoče podjetje“ pomeni obvladujoče podjetje, kot je opredeljeno v členu 2(9) Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (19);

(20)

„odvisno podjetje“ pomeni odvisno podjetje, kot je opredeljeno v členu 2(10) Direktive 2013/34/EU;

(21)

„skupina“ pomeni skupino, kot je opredeljena v členu 2(11) Direktive 2013/34/EU;

(22)

„centralna nasprotna stranka“ pomeni centralno nasprotno stranko, kot je opredeljena v členu 2(1) Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (20);

POGLAVJE 2

Sistem registrov

Člen 4

Register Unije

1.   Register Unije, vključno z njegovo tehnično infrastrukturo, upravlja in vzdržuje centralni administrator.

2.   Države članice register Unije uporabljajo za izpolnjevanje svojih obveznosti iz člena 19 Direktive 2003/87/ES. Register Unije nacionalnim administratorjem in imetnikom računov omogoča uporabo postopkov iz te uredbe.

3.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije ustreza zahtevam glede strojne opreme, omrežja in programske opreme ter varnosti iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 75 te uredbe.

Člen 5

Evidenca transakcij Evropske unije

1.   V skladu s členom 20 Direktive 2003/87/ES se za transakcije znotraj področja uporabe te uredbe vzpostavi evidenca transakcij Evropske unije (EUTL), ki ima obliko standardizirane elektronske podatkovne baze.

2.   Centralni administrator upravlja in vzdržuje EUTL v skladu z določbami te uredbe.

3.   Centralni administrator zagotovi, da je EUTL sposobna preverjati in evidentirati vse postopke iz te uredbe ter da ustreza zahtevam glede strojne opreme, omrežja in programske opreme iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 75 te uredbe.

4.   Centralni administrator zagotovi, da je EUTL sposobna evidentirati vse postopke, opisane v poglavju 3 naslova I ter v naslovih II in III.

Člen 6

Komunikacijske povezave med registri in EUTL

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije vzdržuje komunikacijsko povezovanje z registri sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, s katerimi je v veljavi sporazum o povezovanju v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES, za sporočanje transakcij s pravicami do emisije.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije vzdržuje neposredno komunikacijsko povezavo z EUTL za preverjanje in evidentiranje transakcij s pravicami do emisije ter za postopke upravljanja računov iz poglavja 3 naslova I. Vse transakcije, ki vključujejo pravice do emisije, potekajo v registru Unije, pri čemer jih EUTL evidentira in preverja. Centralni administrator lahko vzpostavi omejeno komunikacijsko povezavo med EUTL in registrom tretje države, ki je podpisala pogodbo o pristopu k Uniji.

Člen 7

Nacionalni administratorji

1.   Vsaka država članica imenuje nacionalnega administratorja. Država članica prek njega dostopa do svojih računov in računov v registru Unije, ki so v njeni pristojnosti, ter jih upravlja v skladu s členom 10, kot je določeno v Prilogi I.

2.   Države članice in Komisija zagotovijo, da med nacionalnimi administratorji, centralnim administratorjem in imetniki računov ni navzkrižja interesov.

3.   Vsaka država članica Komisijo obvesti o istovetnosti in kontaktnih podatkih svojega nacionalnega administratorja, vključno s telefonsko številko za nujne primere, ki se lahko uporabi v primeru incidentov na področju varnosti.

4.   Komisija izvajanje te uredbe usklajuje z nacionalnimi administratorji posamezne države članice in centralnim administratorjem. Komisija zlasti opravi vsa ustrezna posvetovanja v skladu s Pogodbama o vprašanjih ter postopkih, povezanih z delovanjem registrov, urejenih s to uredbo, in izvajanjem te uredbe. Pogoji sodelovanja, dogovorjeni med centralnim administratorjem in nacionalnimi administratorji, vključujejo skupne delovne postopke za izvajanje te uredbe, postopke registra Unije za obvladovanje sprememb in incidentov, tehnične specifikacije za delovanje in zanesljivost registra Unije in EUTL ter določbe za naloge upravljavcev osebnih podatkov, zbranih na podlagi te uredbe. Pogoji sodelovanja lahko vključujejo načine združevanja zunanjih komunikacijskih povezav, informacijsko infrastrukturo in postopke za dostop do uporabniških računov. Za zagotovitev usklajenega izvajanja poglavja 3 naslova I centralni administrator vsaki dve leti nacionalnim administratorjem predloži poročilo o zadevnih praksah, vzpostavljenih v vsaki državi članici.

5.   Centralni administrator, pristojni organi in nacionalni administratorji izvajajo le postopke, ki so nujni za izvajanje njihovih funkcij, kot so določene v Direktivi 2003/87/ES in ukrepih, sprejetih na podlagi določb navedene direktive.

POGLAVJE 3

Računi

Oddelek 1

Splošne določbe, ki se uporabljajo za vse račune

Člen 8

Računi

1.   Države članice in centralni administrator zagotovijo, da vsak register Unije vsebuje račune, kot so opredeljeni v Prilogi I.

2.   Na vsakem računu se lahko hranijo vrste enot, kot so določene v Prilogi I.

Člen 9

Status računa

1.   Računi imajo lahko enega izmed naslednjih statusov: „odprt“, „blokiran“, „pričakovano zaprtje“ ali „zaprt“. Za določena leta imajo računi lahko tudi status „izključen“.

2.   Na blokiranih računih se ne more začeti noben postopek, razen postopkov iz členov 22, 31 in 56.

3.   Pred zaprtjem ima lahko račun status „pričakovano zaprtje“ za obdobje, v katerem so na voljo popravni ukrepi zoper zaprtje ali dokler niso izpolnjeni pogoji za zaprtje, vendar ne za več kot 10 let. Na računih s statusom „pričakovano zaprtje“ se ne more začeti noben postopek, ne morejo sprejemati enot in vsak dostop do takih računov se začasno prekine. Status računa „pričakovano zaprtje“ se lahko spremeni v status „odprt“ samo, če so izpolnjeni vsi pogoji za odprtje računa.

4.   Na zaprtih računih se ne more začeti noben postopek. Zaprtega računa ni mogoče znova odpreti in tak račun tudi ne more sprejemati enot.

5.   Po izključitvi naprave iz EU ETS v skladu s členom 27 ali 27a Direktive 2003/87/ES nacionalni administrator spremeni status zadevnega računa upravljavca v „izključen“ za čas trajanja izključitve.

6.   Po prejetju obvestila od pristojnega organa, da leti določenega operaterja zrakoplova v zadevnem letu niso več vključeni v EU ETS v skladu s Prilogo I k Direktivi 2003/87/ES, nacionalni administrator najprej zadevnemu operaterju zrakoplova pošlje predhodno obvestilo, nato pa status zadevnega računa operaterja zrakoplova spremeni v „izključen“, dokler ne prejme obvestila pristojnega organa, da so leti operaterja zrakoplova ponovno vključeni v EU ETS.

7.   Na izključenih računih ni mogoče začeti nobenega postopka, razen postopkov iz členov 22 in 57 ter postopkov iz členov 31 in 56 za obdobje, v katerem status računa ni bil „izključen“.

Člen 10

Upravljanje računov

1.   Vsak račun ima administratorja, ki je odgovoren za upravljanje računa v imenu države članice ali Unije.

2.   Za vsako vrsto računa se določi administrator, kot določa Priloga I.

3.   Administrator računa v skladu s to uredbo odpre račun, začasno prekine dostop do računa ali ga zapre, spremeni status računa, odobri pooblaščene zastopnike, dovoli spremembe podatkov o računu, za katere je potrebna odobritev administratorja, začne transakcije, kot zahteva zastopnik računa ali imetnik računa v skladu s členom 20(6) in (7), ter začne transakcije po navodilih pristojnega organa ali zadevnega organa pregona.

4.   Administrator lahko od imetnikov računov in njihovih zastopnikov zahteva, naj sprejmejo razumne pogoje, ki so skladni s to uredbo in se nanašajo na vidike, določene v Prilogi II.

5.   Računi se urejajo z zakoni in spadajo v pristojnost države članice administratorja, pri čemer se za enote na teh računih šteje, da so na ozemlju zadevne države članice.

Člen 11

Obvestila centralnega administratorja

Centralni administrator obvesti zastopnike računov in nacionalnega administratorja o predlogu za izvedbo in dokončanju ali prekinitvi vsakega postopka v zvezi z računom ter o spremembi statusa računa, in sicer prek samodejnega mehanizma, opisanega v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 75. Obvestila se pošljejo v uradnem jeziku oziroma uradnih jezikih države članice administratorja računa.

Oddelek 2

Odpiranje in posodabljanje računov

Člen 12

Odpiranje računov, ki jih upravlja centralni administrator

Centralni administrator odpre vse upravljavske račune ETS v registru Unije.

Člen 13

Odpiranje zavarovalnih računov za izdražene pravice v registru Unije

1.   Klirinški sistem ali poravnalni sistem, kot sta opredeljena v Uredbi (EU) št. 1031/2010, ki je povezan z dražbenim sistemom, imenovanim v skladu s členom 26 ali 30 navedene uredbe, lahko nacionalnemu administratorju predloži zahtevek za odprtje zavarovalnega računa za izdražene pravice v registru Unije. Oseba, ki zaprosi za račun, predloži informacije iz Priloge IV.

2.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejetju vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 21 v registru Unije odpre zavarovalni račun za izdražene pravice ali obvesti osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 19.

3.   Pravice, ki se hranijo na zavarovalnem računu za izdražene pravice, predstavljajo dodatno jamstvo, kot je opredeljeno v členu 2(m) Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Za namene člena 9(2) Direktive 98/26/ES zavarovalni račun za izdražene pravice, ki se hrani v registru Unije, predstavlja upoštevni račun ter se zanj šteje, da se nahaja v državi članici iz člena 10(5) te uredbe in da zanj veljajo njeni zakoni.

Člen 14

Odpiranje računov upravljavcev v registru Unije

1.   Zadevni pristojni organ ali upravljavec v 20 delovnih dneh po začetku veljavnosti dovoljenja za emisije toplogrednih plinov zadevnemu nacionalnemu administratorju predloži informacije iz Priloge VI in od njega zahteva, naj odpre račun upravljavca v registru Unije.

2.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejetju vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 21 v registru Unije odpre račun upravljavca za vsako napravo ali obvesti osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 19.

3.   Nov račun upravljavca se lahko odpre samo, če naprava še nima računa upravljavca, odprtega na podlagi istega dovoljenja za emisije toplogrednih plinov.

Člen 15

Odpiranje računov operaterjev zrakoplovov v registru Unije

1.   Zadevni pristojni organ ali operater zrakoplova v 20 delovnih dneh po odobritvi načrta spremljanja operaterja zrakoplova zadevnemu nacionalnemu administratorju predloži informacije iz Priloge VII in od njega zahteva, naj odpre račun operaterja zrakoplova v registru Unije.

2.   Vsak operater zrakoplova ima en račun operaterja zrakoplova.

3.   Operaterji zrakoplovov, ki opravljajo letalske dejavnosti s skupno letno količino emisij, manjšo od 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida na leto, ali ki v treh zaporednih štirimesečnih obdobjih opravijo manj kot 243 letov na obdobje, lahko pooblastijo fizično osebo ali pravni subjekt, da v njihovem imenu odpre račun operaterja zrakoplova in preda pravice v skladu s členom 12(2a) Direktive 2003/87/ES. Operater zrakoplova ostane odgovoren za skladnost. Operater zrakoplova pri pooblaščanju fizične osebe ali pravnega subjekta zagotovi, da med pooblaščeno osebo ali subjektom ter pristojnimi organi, nacionalnimi administratorji, preveritelji ali drugimi organi, za katere se uporabljajo določbe Direktive 2003/87/ES in akti, sprejeti za njeno izvajanje, ni navzkrižja interesov. V tem primeru pooblaščena fizična oseba ali pravni subjekt predloži informacije, zahtevane v skladu z odstavkom 1.

4.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejetju vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 21 v registru Unije odpre račun operaterja zrakoplova za vsakega operaterja zrakoplova ali obvesti osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 19.

5.   Operater zrakoplova ima samo en račun operaterja zrakoplova.

Člen 16

Odpiranje računov za trgovanje v registru Unije

1.   Oseba, ki želi zaprositi za račun, nacionalnemu administratorju predloži zahtevek za odprtje računa za trgovanje v registru Unije. Zadevna oseba zagotovi informacije, ki jih zahteva nacionalni administrator in ki vključujejo vsaj informacije iz Priloge IV.

2.   Država članica nacionalnega administratorja lahko kot pogoj za odprtje računa za trgovanje določi, da morajo osebe, ki zaprosijo za račun, imeti stalno prebivališče ali biti registrirane v državi članici nacionalnega administratorja, ki upravlja račun.

3.   Država članica nacionalnega administratorja lahko kot pogoj za odprtje računa za trgovanje določi, da morajo biti osebe, ki zaprosijo za račun, registrirane za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) v državi članici nacionalnega administratorja, ki upravlja račun.

4.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejetju vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 21 v registru Unije odpre račun za trgovanje ali obvesti osebo, ki zaprosi za račun, o zavrnitvi zahtevka za odprtje računa v skladu s členom 19.

Člen 17

Odpiranje nacionalnih računov v registru Unije

Pristojni organ države članice nacionalnemu administratorju naroči, naj v registru Unije odpre nacionalni račun v 20 delovnih dneh po prejemu informacij iz Priloge III.

Člen 18

Registracija preveriteljev v registru Unije

1.   Zahtevek za registracijo preveritelja v registru Unije se predloži nacionalnemu administratorju. Oseba, ki zaprosi za registracijo, zagotovi informacije, ki jih zahteva nacionalni administrator, vključno z informacijami iz prilog III in V.

2.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejetju vseh informacij v skladu z odstavkom 1 tega člena in členom 21 v registru Unije registrira preveritelja ali obvesti osebo, ki zaprosi za registracijo, o zavrnitvi zahtevka v skladu s členom 19.

Člen 19

Zavrnitev zahtevka za odprtje računa ali registracijo preveritelja

1.   Nacionalni administrator preveri, ali so informacije in dokumenti, predloženi za odprtje računa ali registracijo, popolni, posodobljeni, natančni in resnični.

V primeru utemeljenih dvomov lahko nacionalni administrator zaprosi za pomoč drugega nacionalnega administratorja pri izvajanju preverjanja iz prvega pododstavka. Administrator, ki je prejel tako prošnjo, jo lahko zavrne. Oseba, ki zaprosi za račun ali registracijo preveritelja, lahko izrecno prosi nacionalnega administratorja, naj zaprosi za tako pomoč. Nacionalni administrator o taki prošnji za pomoč obvesti osebo, ki zaprosi za račun, ali preveritelja.

2.   Nacionalni administrator lahko zahtevek za odprtje računa ali registracijo preveritelja zavrne:

(a)

če so predloženi informacije in dokumenti nepopolni, zastareli ali kakor koli drugače nenatančni ali napačni;

(b)

če organ pregona predloži informacije ali so nacionalnemu administratorju na drugačen način na voljo informacije, da je oseba, ki zaprosi za račun, oziroma pri pravni osebi kdor koli izmed direktorjev pravne osebe, ki zaprosi za račun, v preiskavi ali je bil v zadnjih petih letih obsojen zaradi goljufij v zvezi s pravicami do emisije, pranja denarja, financiranja terorizma ali drugih hudih kaznivih dejanj, za namene katerih bi se ta račun lahko uporabil;

(c)

če nacionalni administrator upravičeno domneva, da bi se račun lahko uporabil za goljufije v zvezi s pravicami do emisije, pranje denarja, financiranje terorizma ali druga huda kazniva dejanja;

(d)

če ima za to razloge, določene v nacionalni zakonodaji.

3.   Kadar nacionalni administrator zavrne zahtevek za odprtje računa upravljavca ali računa operaterja zrakoplova v skladu z odstavkom 2, se lahko račun odpre po naročilu pristojnega organa. Vsak dostop do računa se začasno prekine v skladu s členom 30(4), dokler razlogi, navedeni v odstavku 2, ne obstajajo več.

4.   Če nacionalni administrator zavrne odprtje računa, lahko oseba, ki je zaprosila za odprtje računa, zavrnitvi ugovarja pri pristojnem organu ali ustreznem organu, pristojnem po nacionalni zakonodaji, ki nacionalnemu administratorju naroči, naj račun odpre, ali pa z utemeljenim sklepom podpre zavrnitev zahtevka v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, skladnega s to uredbo.

Člen 20

Pooblaščeni zastopniki

1.   Centralni administrator zagotovi, da lahko pooblaščeni zastopniki računov v registru Unije dostopajo do ustreznih računov in imajo eno od naslednjih pravic v imenu imetnika računa:

(a)

da začnejo postopke;

(b)

da po potrebi odobrijo postopke;

(c)

da začnejo postopke in odobrijo postopke, ki jih je začel drug pooblaščeni zastopnik.

2.   Ob odprtju ima vsak račun vsaj dva pooblaščena zastopnika z eno od naslednjih skupin pravic:

(a)

en pooblaščeni zastopnik s pravico, da začne postopke, in en s pravico, da odobri postopke;

(b)

en pooblaščeni zastopnik s pravico, da začne postopke in odobri postopke, ki jih je začel drug pooblaščeni zastopnik, ter en s pravico, da odobri postopke;

(c)

en pooblaščeni zastopnik s pravico, da začne postopke, ter en s pravico, da začne postopke in odobri postopke, ki jih je začel drug pooblaščeni zastopnik;

(d)

dva pooblaščena zastopnika s pravico, da začneta postopke in odobrita postopke, ki jih je začel drug pooblaščeni zastopnik.

3.   Preveritelji imajo vsaj enega pooblaščenega zastopnika, ki začne zadevne postopke v imenu preveritelja. Zastopnik preveritelja ne sme biti zastopnik nobenega računa.

4.   Imetniki računa se lahko odločijo, da odobritev drugega pooblaščenega zastopnika ni potrebna, kadar se predlagajo prenosi za izvedbo na račune s seznama varnih računov, vzpostavljenega v skladu s členom 23. Imetnik računa lahko tako odločitev prekliče. Odločitev in preklic odločitve se sporočita v ustrezno podpisani izjavi, ki se predloži nacionalnemu administratorju.

5.   Poleg pooblaščenih zastopnikov iz odstavkov 1 in 2 imajo računi lahko tudi pooblaščene zastopnike, ki imajo vpogled v račun brez možnosti poseganja vanj.

6.   Če pooblaščeni zastopnik iz tehničnih ali drugih razlogov ne more dostopati do registra Unije, lahko v skladu s pravicami, dodeljenimi temu pooblaščenemu zastopniku, na zahtevo pooblaščenega zastopnika v njegovem imenu začne ali odobri transakcije nacionalni administrator, če nacionalni administrator take zahteve dovoli in če dostop pooblaščenega zastopnika ni bil začasno prekinjen v skladu s to uredbo.

7.   Če pooblaščeni zastopniki računa ne morejo dostopati do registra Unije, lahko imetniki računov zahtevajo, naj nacionalni administrator predlaga postopek za izvedbo v njihovem imenu v skladu s to uredbo, če nacionalni administrator take zahteve dovoli. Take zahteve se ne smejo vložiti za račune s statusom „zaprt“.

8.   V specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 75 je lahko določeno največje dovoljeno število pooblaščenih zastopnikov za vsako vrsto računa.

9.   Pooblaščeni zastopniki so fizične osebe, starejše od 18 let. Vsi pooblaščeni zastopniki za posamezni račun so različne osebe, vendar je lahko ista oseba pooblaščeni zastopnik za več kot en račun. Država članica nacionalnega administratorja lahko določi, naj ima vsaj en od pooblaščenih zastopnikov za določen račun v njej stalno prebivališče, razen v primeru zastopnikov preveriteljev.

Člen 21

Imenovanje in odobritev pooblaščenih zastopnikov

1.   Oseba, ki zaprosi za odprtje računa, ali preveritelj ob predložitvi zahtevka za odprtje računa ali registracijo preveritelja imenuje določeno število pooblaščenih zastopnikov v skladu s členom 20.

2.   Imetnik računa pri imenovanju pooblaščenega zastopnika zagotovi informacije, ki jih zahteva administrator. Te vključujejo najmanj informacije, določene v Prilogi VIII.

Če je bil kandidat za pooblaščenega zastopnika že imenovan za račun in če imetnik računa to zahteva, lahko nacionalni administrator uporabi dokumentacijo, predloženo ob prejšnjem imenovanju za namene preverjanja iz odstavka 4.

3.   Nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejetju vseh informacij, zahtevanih v skladu z odstavkom 2, odobri pooblaščenega zastopnika ali imetnika računa obvesti o zavrnitvi kandidata. Kadar je za oceno informacij o kandidatu potrebnega več časa, lahko administrator podaljša postopek ocenjevanja za največ 20 dodatnih delovnih dni, o podaljšanju pa obvesti imetnika računa.

4.   Nacionalni administrator preveri, ali so informacije in dokumenti, predloženi ob imenovanju pooblaščenega zastopnika, popolni, posodobljeni, natančni in resnični.

V primeru utemeljenih dvomov lahko nacionalni administrator zaprosi za pomoč drugega nacionalnega administratorja pri izvajanju preverjanja iz prvega pododstavka. Administrator, ki je prejel tako prošnjo, jo lahko zavrne. Oseba, ki zaprosi za račun ali registracijo preveritelja, lahko izrecno prosi nacionalnega administratorja, naj zaprosi za tako pomoč. Nacionalni administrator o taki prošnji za pomoč obvesti osebo, ki zaprosi za račun, ali preveritelja.

5.   Nacionalni administrator lahko zavrne odobritev pooblaščenega zastopnika:

(a)

če so predloženi informacije in dokumenti nepopolni, zastareli ali kakor koli drugače nenatančni ali napačni;

(b)

če organ pregona predloži informacije ali so nacionalnemu administratorju na drugačen način na voljo informacije, da je kandidat za zastopnika v preiskavi ali je bil v zadnjih petih letih obsojen zaradi goljufij v zvezi s pravicami do emisije, pranja denarja, financiranja terorizma ali drugih hudih kaznivih dejanj, za namene katerih bi se ta račun lahko uporabil;

(c)

če ima za to razloge, določene v nacionalni zakonodaji.

6.   Če nacionalni administrator zavrne odobritev pooblaščenega zastopnika, lahko imetnik računa zavrnitvi ugovarja pri ustreznem organu, pristojnem po nacionalni zakonodaji, ki nacionalnemu administratorju naroči, da zastopnika odobri, ali pa zavrnitev podpre z utemeljenim sklepom v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, skladnega s to uredbo.

Člen 22

Posodabljanje informacij o računih in informacij o pooblaščenih zastopnikih

1.   Vsi imetniki računov v desetih delovnih dneh obvestijo nacionalnega administratorja o spremembah informacij o računih. Poleg tega imetniki računov nacionalnemu administratorju vsako leto do 31. decembra potrdijo, da so informacije o njihovem računu še vedno popolne, posodobljene, natančne in resnične.

2.   Upravljavci in operaterji zrakoplovov administratorja svojega računa v desetih delovnih dneh obvestijo o združitvi ali razdelitvi.

3.   Pri sporočanju sprememb je treba predložiti informacije, ki jih zahteva nacionalni administrator v skladu s tem oddelkom. Zadevni nacionalni administrator v 20 delovnih dneh po prejemu takega sporočila in spremnih informacij odobri posodobitev informacij. Administrator lahko posodobitev informacij zavrne v skladu s členom 21(4) in (5). V primeru take zavrnitve se obvesti imetnik računa. Ugovori zoper tako zavrnitev se lahko v skladu s členom 19(4) predložijo pristojnemu organu ali ustreznemu organu, pristojnemu po nacionalni zakonodaji.

4.   Nacionalni administrator vsaj enkrat na tri leta pregleda, ali so informacije o računu še vedno popolne, posodobljene, natančne in resnične, ter od imetnika računa po potrebi zahteva, naj priglasi vse spremembe. Za račune upravljavcev, račune operaterjev zrakoplovov in preveritelje se ta pregled izvede vsaj enkrat na pet let.

5.   Imetnik računa upravljavca lahko svoj račun proda ali odsvoji le skupaj z napravo, povezano z računom upravljavca.

6.   Ob upoštevanju odstavka 5 imetnik računa ne sme prodati ali odsvojiti lastništva nad svojim računom drugi osebi.

7.   Kadar se zaradi združitve ali razdelitve imetnikov računov spremeni pravni subjekt, ki ima račun v registru Unije, je imetnik računa pravni naslednik prejšnjega imetnika računa ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v skladu s členom 14, 15 ali 16.

8.   Pooblaščeni zastopnik svojega statusa kot takega ne sme prenesti na drugo osebo.

9.   Imetnik računa ali preveritelj lahko zahteva razrešitev pooblaščenega zastopnika. Po prejetju zahtevka nacionalni administrator začasno prekine dostop pooblaščenega zastopnika do računa. V 20 delovnih dneh po prejetju zahtevka pristojni administrator pooblaščenega zastopnika razreši.

10.   Imetnik računa lahko imenuje nove pooblaščene zastopnike v skladu s členom 21.

11.   Če se država članica upravljavka operaterja zrakoplova spremeni v skladu s postopkom iz člena 18a Direktive 2003/87/ES, centralni administrator posodobi nacionalnega administratorja na ustreznem računu operaterja zrakoplova. Če se spremeni administrator računa operaterja zrakoplova, lahko novi administrator od operaterja zrakoplova zahteva, naj predloži informacije o odprtju računa, ki jih zahteva v skladu s členom 15, in informacije o pooblaščenih zastopnikih, ki jih zahteva v skladu s členom 21.

12.   Ob upoštevanju odstavka 11 se država članica, odgovorna za upravljanje računa, ne spremeni.

Člen 23

Seznam varnih računov

1.   Za račune v registru Unije lahko obstaja seznam varnih računov.

2.   Računi z istim imetnikom, ki jih upravlja isti nacionalni administrator, se samodejno vključijo na seznam varnih računov.

3.   Račun za dodelitev pravic v EU in račun za izbris v Uniji se samodejno vključita na seznam varnih računov.

4.   Spremembe seznama varnih računov se predlagajo za izvedbo in dokončajo po postopku iz člena 35. Spremembo začneta in odobrita pooblaščena zastopnika, ki imata pravico, da začneta oziroma odobrita postopke. Izvedba predlagane spremembe je takojšnja v primeru izbrisa računov s seznama varnih računov. Pri vseh drugih spremembah seznama varnih računov se izvedba izvede ob 12.00 po srednjeevropskem času (CET) na četrti delovni dan po predlogu.

Oddelek 3

Zapiranje računov

Člen 24

Zapiranje računov

Administrator ob upoštevanju člena 29 v desetih delovnih dneh po prejetju zahtevka imetnika računa, razen računov iz členov 25 in 26, zapre račun.

Člen 25

Zapiranje računov upravljavcev

1.   Pristojni organ nacionalnega administratorja v desetih delovnih dneh obvesti o odvzemu dovoljenja za emisije toplogrednih plinov ali o prenehanju obratovanja naprave. Nacionalni administrator v desetih delovnih dneh po prejemu takega obvestila zadevni podatek evidentira v registru Unije.

2.   Nacionalni administrator lahko zapre račun upravljavca, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

naprava je prenehala obratovati ali dovoljenje za emisije toplogrednih plinov je bilo odvzeto;

(b)

v registru Unije je registrirano leto zadnje emisije;

(c)

preverjene emisije so bile registrirane za vsa leta, v katerih je bil upravljavec vključen v EU ETS;

(d)

upravljavec zadevne naprave je predal količino pravic, ki je enaka ali večja od njenih preverjenih emisij;

(e)

ne pričakuje se vračilo presežnih pravic v skladu s členom 48(4).

Člen 26

Zapiranje računov operaterjev zrakoplovov

1.   Pristojni organ v desetih delovnih dneh po obvestilu imetnika računa ali po odkritju ob preučitvi drugih dokazov nacionalnega administratorja obvesti, da se je operater zrakoplova združil z drugim operaterjem zrakoplova ali je operater zrakoplova prenehal izvajati vse dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES.

2.   Nacionalni administrator lahko zapre račun operaterja zrakoplova, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

opravljeno je bilo obveščanje iz odstavka 1;

(b)

v registru Unije je registrirano leto zadnje emisije;

(c)

preverjene emisije so bile registrirane za vsa leta, v katerih je bil operater zrakoplova vključen v EU ETS;

(d)

operater zrakoplova je predal količino pravic, ki je enaka ali večja od njegovih preverjenih emisij;

(e)

ne pričakuje se vračilo presežnih pravic v skladu s členom 50(6).

Člen 27

Odstranitev preveritelja

1.   Nacionalni administrator v desetih delovnih dneh po prejetju zahtevka preveritelja za odstranitev preveritelja iz registra Unije odstrani preveritelja.

2.   Poleg tega lahko tudi pristojni organ nacionalnemu administratorju naroči, naj preveritelja odstrani iz registra Unije, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

akreditacija preveritelja je potekla ali je bila preklicana;

(b)

preveritelj je prenehal izvajati svoje dejavnosti.

Člen 28

Zapiranje računov in razrešitev pooblaščenih zastopnikov na pobudo administratorja

1.   Če se okoliščine, ki povzročijo začasno prekinitev dostopa do računov na podlagi člena 30, kljub več obvestilom ne odpravijo v razumnem roku, lahko pristojni organ ali zadevni organ pregona nacionalnemu administratorju naroči, naj zapre tiste račune, do katerih je dostop začasno prekinjen.

V primeru računov upravljavcev ali računov operaterjev zrakoplovov lahko pristojni organ ali zadevni organ pregona naroči nacionalnemu administratorju, naj spremeni status v blokiranega za tiste račune, do katerih je dostop začasno prekinjen, dokler pristojni organ ne odloči, da okoliščine, ki so bile vzrok za začasno prekinitev, ne obstajajo več.

2.   Če na računu za trgovanje v obdobju enega leta ni bila evidentirana nobena transakcija, lahko nacionalni administrator zapre ta račun za trgovanje potem, ko je imetnika računa obvestil, da bo račun za trgovanje zaprl v 40 delovnih dneh, razen če prejme zahtevek za ohranitev računa. Če nacionalni administrator od imetnika računa takega zahtevka ne prejme, lahko račun zapre ali njegov status spremeni v „pričakovano zaprtje“.

3.   Nacionalni administrator zapre račun upravljavca ali račun operaterja zrakoplova po naročilu pristojnega organa na podlagi ugotovitve, da ni verjetno, da bo predana še kakšna pravica ali da bodo vrnjene presežne pravice.

4.   Nacionalni administrator lahko razreši pooblaščenega zastopnika, če meni, da bi bilo treba njegovo odobritev zavrniti v skladu s členom 21(3), ter zlasti če ugotovi, da so bili dokumenti in informacije o istovetnosti, predloženi ob imenovanju zastopnika, nepopolni, zastareli ali kakor koli drugače nenatančni ali napačni.

5.   Imetnik računa lahko v 30 koledarskih dneh ugovarja spremembi statusa svojega računa v skladu z odstavkom 1 ali razrešitvi pooblaščenega zastopnika v skladu z odstavkom 4 pri organu, pristojnem po nacionalni zakonodaji, ta pa nacionalnemu administratorju naroči, naj znova odpre račun ali znova odobri pooblaščenega zastopnika, ali z utemeljenim sklepom podpre spremembo statusa računa ali razrešitev zastopnika v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, skladnega s to uredbo.

Člen 29

Pozitivno stanje na računih, ki naj bi se zaprli

Če je na računu, ki naj bi ga administrator zaprl v skladu s členi 24, 25, 26 in 28, pozitivno stanje pravic do emisije, administrator od imetnika računa zahteva, naj določi drug račun, na katerega se prenesejo te pravice. Če imetnik računa na zahtevo administratorja ne odgovori v 40 delovnih dneh, lahko administrator pravice do emisije prenese na svoj nacionalni račun ali spremeni status računa v „pričakovano zaprtje“.

Oddelek 4

Začasna prekinitev dostopa do računov

Člen 30

Začasna prekinitev dostopa do računov

1.   Administrator lahko začasno prekine dostop pooblaščenega zastopnika do katerega koli računa ali preveritelja v registru ali postopkov, do katerih bi ta zastopnik sicer imel dostop, če administrator upravičeno meni, da je pooblaščeni zastopnik:

(a)

poskušal dostopati do računov ali postopkov, za katere ni pooblaščen;

(b)

večkrat poskušal dostopati do računa ali postopka z uporabo nepravega uporabniškega imena in gesla ali

(c)

poskušal posegati v varnost, razpoložljivost, celovitost ali zaupnost registra Unije ali EUTL ali podatkov, ki se v njiju upravljajo oziroma shranjujejo.

2.   Administrator lahko začasno prekine vsak dostop pooblaščenih zastopnikov do določenega računa ali preveritelja, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

imetnik računa je umrl ali prenehal obstajati kot pravna oseba;

(b)

imetnik računa ni plačal pristojbin;

(c)

imetnik računa je kršil pogoje, ki se uporabljajo za račun;

(d)

imetnik računa se ni strinjal s spremembami pogojev, ki sta jih določila nacionalni administrator ali centralni administrator;

(e)

imetnik računa ni priglasil sprememb informacij o računu ali ni predložil dokazov v zvezi z njimi ali dokazov v zvezi z novimi zahtevami za informacije o računu;

(f)

imetnik računa ni izpolnjeval zahteve države članice, da mora imeti pooblaščenega zastopnika s stalnim prebivališčem v državi članici nacionalnega administratorja;

(g)

imetnik računa ni izpolnjeval zahteve države članice, da mora imeti imetnik računa stalno prebivališče ali biti registriran v državi članici administratorja računa.

3.   Administrator lahko začasno prekine vsak dostop pooblaščenih zastopnikov do določenega računa ali preveritelja v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

za največ štiri tedne, če upravičeno meni, da se je ali se bo račun uporabil za goljufije, pranje denarja, financiranje terorizma, korupcijo ali druga huda kazniva dejanja. V tem primeru se ustrezno uporabijo določbe člena 67. Po naročilu finančne obveščevalne enote se lahko obdobje podaljša;

(b)

na podlagi določb nacionalne zakonodaje, katerih namen je uresničitev zakonitega cilja, oziroma v skladu z njimi.

4.   Nacionalni administrator lahko začasno prekine vsak dostop pooblaščenih zastopnikov do določenih računov ali preveriteljev, če meni, da bi bilo treba odprtje računa ali registracijo preveritelja zavrniti v skladu s členom 19 ali da imetnik računa ne izpolnjuje več zahtev za odprtje računa.

5.   Nacionalni administrator lahko začasno prekine vsak dostop pooblaščenih zastopnikov do vseh računov imetnika računa, če prejme informacije, da je bil zoper imetnika računa začet postopek zaradi insolventnosti. Ta začasna prekinitev se lahko ohrani, dokler nacionalni administrator ne prejme uradnega obvestila o tem, kdo ima pravice do zastopanja imetnika računa, in so pooblaščeni zastopniki potrjeni ali pa so imenovani novi pooblaščeni zastopniki v skladu s členom 21.

6.   Administrator računa razveljavi začasno prekinitev, takoj ko so okoliščine, ki so povzročile to prekinitev, odpravljene.

7.   Imetnik računa ali zastopnik računa lahko v 30 koledarskih dneh ugovarja začasni prekinitvi dostopa v skladu z odstavki 1 do 3 pri pristojnem organu ali ustreznem organu, pristojnem po nacionalni zakonodaji, ta pa nacionalnemu administratorju naroči, naj znova vzpostavi dostop ali z utemeljenim sklepom podpre začasno prekinitev v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, skladnega s to uredbo.

8.   Poleg tega lahko tudi pristojni organ ali Komisija nacionalnemu administratorju ali centralnemu administratorju naroči, naj začasno prekine dostop zaradi enega od razlogov, določenih v odstavkih od 1 do 5.

9.   Nacionalni organ pregona v državi članici administratorja lahko prav tako zahteva, naj administrator začasno prekine dostop na podlagi nacionalne zakonodaje in v skladu z njo.

10.   Če imetnik računa upravljavca ali računa operaterja zrakoplova zaradi začasnih prekinitev v skladu s tem členom ne more predati pravic do emisije v 10 delovnih dneh pred rokom za predajo iz člena 12(2a) in (3) Direktive 2003/87/ES, nacionalni administrator, če to zahteva imetnik računa, preda količino pravic do emisije, ki jo določi imetnik računa.

11.   Če je na računu, do katerega je bil dostop začasno prekinjen, pozitivno stanje pravic do emisije, lahko pristojni organ ali zadevni organ pregona v skladu z zadevnimi določbami nacionalne zakonodaje naroči nacionalnemu administratorju, naj pravice takoj prenese na ustrezni nacionalni račun ali spremeni status računa na „pričakovano zaprtje“.

NASLOV II

POSEBNE DOLOČBE ZA REGISTER UNIJE V ZVEZI S SISTEMOM UNIJE ZA TRGOVANJE Z EMISIJAMI

POGLAVJE 1

Preverjene emisije in skladnost

Člen 31

Podatki o preverjenih emisijah naprave ali operaterja zrakoplova

1.   Kadar koli se to zahteva z nacionalno zakonodajo, vsak upravljavec in operater zrakoplova izbere preveritelja s seznama preveriteljev, registriranih pri nacionalnem administratorju, ki upravlja njegov račun.

2.   Nacionalni administrator, pristojni organ ali, če je tako odločil pristojni organ, imetnik računa ali preveritelj vnese podatke o emisijah za prejšnje leto.

3.   Podatki o letnih emisijah se predložijo v obliki iz Priloge IX.

4.   Ko se na podlagi preverjanja v skladu s členom 15 Direktive 2003/87/ES ugotovi, da je poročilo upravljavca o emisijah naprave v prejšnjem letu ali poročilo operaterja zrakoplova o emisijah vseh letalskih dejavnosti, ki jih je opravil v prejšnjem letu, zadovoljivo, preveritelj ali pristojni organ odobri podatke o letnih emisijah.

5.   Nacionalni administrator ali pristojni organ emisije, odobrene v skladu z odstavkom 4, v registru Unije označi kot preverjene. Pristojni organ lahko določi, da je za označevanje emisij v registru Unije kot preverjenih namesto nacionalnega administratorja odgovoren preveritelj. Vse odobrene emisije se do 31. marca označijo kot preverjene.

6.   Pristojni organ lahko nacionalnemu administratorju naroči, naj popravi letne preverjene emisije naprave ali operaterja zrakoplova, da se zagotovi skladnost s členoma 14 in 15 Direktive 2003/87/ES, tako da popravljene preverjene ali ocenjene emisije navedene naprave ali operaterja zrakoplova v zadevnem letu vnese v register Unije.

7.   Če 1. maja vsako leto v registru Unije ni evidentirano število preverjenih emisij naprave ali operaterja zrakoplova za prejšnje leto ali se izkaže, da je število preverjenih emisij napačno, se vsaka nadomestna ocena količine emisij, evidentirana v registru Unije, izračuna čim bolj v skladu s členoma 14 in 15 Direktive 2003/87/ES.

Člen 32

Blokiranje računov, ker preverjene emisije niso bile predložene

1.   Če 1. aprila vsako leto v registru Unije niso evidentirane letne emisije naprave ali operaterja zrakoplova za prejšnje leto in označene kot preverjene, centralni administrator zagotovi, da se v registru Unije status ustreznega računa upravljavca ali operaterja zrakoplova spremeni v blokiranega.

2.   Ko so vse zamudne preverjene emisije naprave ali operaterja zrakoplova za zadevno leto evidentirane v registru Unije, centralni administrator zagotovi, da se v registru Unije status računa spremeni v odprtega.

Člen 33

Izračun stopenj usklajenosti

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije 1. maja vsako leto prikazuje stopnjo skladnosti za prejšnje leto za vsako napravo in operaterja zrakoplova z računom upravljavca oziroma računom operaterja zrakoplova, ki nima statusa „zaprt“, tako da izračuna vsoto vseh pravic do emisije, predanih za tekoče obdobje, ter odšteje vsoto vseh preverjenih emisij v tekočem obdobju do vključno prejšnjega leta in prišteje korekcijski faktor. Stopnja skladnosti se ne izračuna za račune, ki so imeli prejšnjo stopnjo skladnosti nično ali pozitivno, leto zadnjih emisij pa je bilo nastavljeno na leto pred prejšnjim letom. Pri izračunu se ne upošteva predaja pravic za obdobje, ki sledi tekočemu obdobju skladnosti.

Centralni administrator zagotovi, da register Unije izračuna stopnjo skladnosti pred zaprtjem računa v skladu s členoma 25 in 26.

2.   Za obdobja trgovanja 2008–2012 in 2013–2020 je korekcijski faktor iz odstavka 1 nič, če je bila stopnja skladnosti v zadnjem letu prejšnjega obdobja večja od nič, vendar ostane enak stopnji skladnosti za zadnje leto prejšnjega obdobja, če je bila stopnja manjša od nič ali enaka nič. Za obdobja trgovanja, ki se začnejo 1. januarja 2021, je korekcijski faktor iz odstavka 1 enak stopnji skladnosti za zadnje leto prejšnjega obdobja.

3.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije za vsako leto evidentira stopnjo skladnosti za vsako napravo in vsakega operaterja zrakoplova.

POGLAVJE 2

Transakcije

Oddelek 1

Splošno

Člen 34

Na vsaki vrsti računa se lahko začenjajo le transakcije, ki jih za to vrsto računa izrecno določa ta uredba.

Člen 35

Izvedba prenosov

1.   Za vse transakcije iz tega poglavja register Unije zahteva potrdilo po drugi poti, preden se lahko transakcije predlagajo za izvedbo. Ob upoštevanju člena 20(4) se transakcija predlaga za izvedbo samo, če je pooblaščeni zastopnik transakcijo začel in drug zastopnik računa transakcijo potrdil po drugi poti.

2.   Centralni administrator zagotovi, da se vsi prenosi iz člena 55 na račune, navedene na seznamu varnih računov, izvršijo takoj, če se predlagajo za izvedbo med 10.00 in 16.00 CET na delovni dan.

Prenos na račune, navedene na seznamu varnih naročil, ki se predlaga za izvedbo ob katerem koli drugem času, se izvrši na isti delovni dan ob 10.00 CET, če se predlaga za izvedbo pred 10.00 CET, ali na naslednji delovni dan ob 10.00, če se predlaga za izvedbo po 16.00 CET.

3.   Centralni administrator zagotovi, da se vsi prenosi iz člena 55 na račune, ki niso navedeni na seznamu varnih računov, in prenosi iz zavarovalnega računa za izdražene pravice, ki se predlagajo za izvedbo pred 12.00 CET na delovni dan, izvršijo ob 12.00 CET na naslednji delovni dan. Transakcije, predlagane za izvedbo po 12.00 CET na delovni dan, se izvršijo ob 12.00 CET na drugi delovni dan po dnevu predloga za izvedbo.

4.   Centralni administrator zagotovi, da se prenosi dokončajo pred 16.00 CET na dan izvedbe.

5.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije omogoča prekinitev transakcije, za katero veljajo pravila o izvedbi iz odstavka 3, pred njeno izvedbo. Pooblaščeni zastopnik lahko sproži prekinitev transakcije vsaj dve uri pred njeno izvedbo. Če je bila prekinitev transakcije sprožena zaradi suma goljufije, imetnik računa to takoj prijavi pristojnemu nacionalnemu organu pregona. Navedena prijava se posreduje nacionalnemu administratorju v roku sedmih delovnih dni.

6.   Če zastopnik računa ali imetnik računa sumi, da je pri predlogu za izvedbo prenosa, za katerega veljajo pravila iz odstavka 3, prišlo do goljufije, lahko najpozneje dve uri pred njegovo izvedbo od nacionalnega administratorja ali po potrebi centralnega administratorja zahteva, naj v imenu zastopnika računa ali imetnika računa prenos prekine. Takoj po takem zahtevku imetnik računa pristojnemu nacionalnemu organu pregona prijavi sum goljufije. Navedena prijava se posreduje nacionalnemu administratorju ali po potrebi centralnemu administratorju v roku sedmih delovnih dni.

7.   Ob predlogu za izvedbo se vsem zastopnikom računa pošlje obvestilo o predlagani izvedbi prenosa. Ob sprožitvi prekinitve transakcije v skladu z odstavkom 5 se vsem zastopnikom računa in nacionalnemu administratorju, ki upravlja račun, pošlje obvestilo.

8.   Za namene člena 3(11) se lahko države članice odločijo, da se za določeno leto nacionalni državni prazniki ne štejejo za delovne dni za namene uporabe te uredbe v zadevni državi članici. V takem sklepu se navedejo ustrezni dnevi, sklep pa se objavi do 1. decembra v letu pred zadevnim letom.

Člen 36

Narava pravic in dokončnost transakcij

1.   Pravica do emisije je zamenljiv in dematerializiran instrument, s katerim je mogoče trgovati na trgu.

2.   Dematerializirana narava pravic pomeni, da njihov zapis v registru Unije predstavlja dokaz prima facie, zadosten za dokazovanje lastništva nad njimi in tudi nad čemer koli drugim, kar se v skladu s to uredbo upravlja v registru ali ima pooblastilo, da se lahko evidentira v registru Unije.

3.   Zamenljivost pravic pomeni, da se vse obveznosti povrnitve ali nadomestila, ki lahko izhajajo iz nacionalne zakonodaje v zvezi z določeno pravico, uporabljajo samo za pravico v naravi.

V skladu s členom 58 in postopkom usklajevanja iz člena 73 transakcija postane dokončna in nepreklicna, ko je dokončana v skladu s členom 74. Ne glede na določbe ali pravna sredstva iz nacionalne zakonodaje, ki bi lahko botrovali zahtevi po novi transakciji v registru Unije ali jo odrejali, transakcije, ki je postala dokončna in nepreklicna v skladu s to uredbo, v registru ne more izničiti noben zakon, uredba, predpis ali praksa v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodb ali transakcij.

Imetnikom računov ali tretjim stranem se ne prepreči, da bi uveljavili katero koli pravico ali zahtevek, ki izvira iz osnovne transakcije, ki jo imajo po zakonu, vključno s povrnitvijo, nadomestilom ali odškodnino, v zvezi s transakcijo, ki je postala dokončna v registru Unije, na primer v primeru goljufije ali tehnične napake, dokler to ne vodi v razveljavitev, preklic ali izničenje transakcije v registru Unije.

4.   Kupec in imetnik pravice do emisije, ki ravna v dobri veri, pridobita lastništvo nad pravico do emisije brez kakršnih koli napak na lastniški pravici, ki izvirajo od prenositelja.

Oddelek 2

Ustvarjanje pravic

Člen 37

Ustvarjanje pravic

1.   Centralni administrator lahko ustvari račun za skupno količino pravic v EU, račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU, račun za dražbe v EU in račun za dražbe za letalstvo v EU, kot je ustrezno, ter ustvari ali prekliče račune in pravice v skladu z akti Unije, vključno z določbami Direktive 2003/87/ES ali člena 10(1) Uredbe (EU) št. 1031/2010.

2.   Centralni administrator zagotovi, da se v registru Unije za vsako ustvarjeno pravico do emisije določi edinstvena identifikacijska oznaka enote.

3.   Za pravice, ustvarjene od 1. januarja 2021 naprej, se navede, v katerem desetletnem obdobju, šteto od 1. januarja 2021, so bile ustvarjene.

4.   Centralni administrator zagotovi, da so v registru Unije prikazane kode ISIN, opredeljene v ISO 6166, za pravice do emisij.

5.   Ob upoštevanju odstavka 6 se pravice, ustvarjene v skladu s preglednico nacionalnih dodelitev države članice, ki je Evropski svet v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji uradno obvestila o nameri o izstopu iz Unije, ali namenjene prodaji na dražbi prek dražbenega sistema, ki ga imenuje taka država članica, označijo z oznako države in se razlikujejo glede na leto, ko so bile ustvarjene.

6.   Ustvarjene pravice se ne označijo z oznako države:

(a)

za leta, v katerih pravo Unije še ne preneha veljati v zadevni državi članici do 30. aprila naslednjega leta, ali če je zadostno zagotovljeno, da mora biti predaja pravic izvedena na pravno izvršljiv način, preden Pogodbi prenehata veljati v zadevni državi članici;

(b)

če so bile pravice ustvarjene za leta, za katera zagotovitev skladnosti z Direktivo 2003/87/ES za emisije v teh letih zahteva sporazum o pravilih za izstop države članice, ki je izdala uradno obvestilo o svoji nameri, da izstopi iz Unije, in če so bile deponirane listine o ratifikaciji obeh strank sporazuma o izstopu.

Oddelek 3

Prenosi računov pred dražbami in dodelitvijo

Člen 38

Prenos splošnih pravic, ki bodo prodane na dražbi

1.   Centralni administrator v imenu zadevne države članice, ki prodaja na dražbi in jo zastopa njen uradni dražitelj, imenovan v skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010, pravočasno prenese splošne pravice z računa za skupno količino pravic v EU na račun za dražbe v EU v količini, ki ustreza letnim količinam, določenim v skladu s členom 10 navedene uredbe.

2.   V primeru prilagoditve letnim količinam v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1031/2010 centralni administrator potrebam primerno prenese ustrezno količino splošnih pravic z računa za skupno količino pravic v EU na račun za dražbe v EU ali z računa za dražbe v EU na račun za skupno količino pravic v EU.

Člen 39

Prenos splošnih pravic, ki bodo brezplačno dodeljene

Centralni administrator pravočasno prenese splošne pravice z računa za skupno količino pravic v EU na račun za dodelitev pravic v EU v količini, ki ustreza vsoti brezplačno dodeljenih pravic v skladu s preglednico nacionalnih dodelitev posamezne države članice.

Člen 40

Prenos pravic za letalstvo, ki bodo prodane na dražbi

1.   Centralni administrator v imenu zadevne države članice, ki prodaja na dražbi in jo zastopa njen uradni dražitelj, imenovan v skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010, pravočasno prenese pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za dražbe za letalstvo v EU v količini, ki ustreza letnim količinam, določenim v skladu z navedeno uredbo.

2.   V primeru prilagoditve letnim količinam v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1031/2010 centralni administrator potrebam primerno prenese ustrezno količino pravic za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za dražbe za letalstvo v EU ali z računa za dražbe za letalstvo v EU na račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU.

Člen 41

Prenos pravic za letalstvo, ki bodo brezplačno dodeljene

1.   Centralni administrator pravočasno prenese pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za dodelitev pravic za letalstvo v EU v količini, ki ustreza količini pravic za letalstvo, ki bo dodeljena brezplačno in določena s sklepom Komisije, sprejetim na podlagi člena 3e(3) Direktive 2003/87/ES.

2.   Kadar se količina pravic za letalstvo, ki bodo brezplačno dodeljene, poveča s sklepom v skladu s členom 3e(3) Direktive 2003/87/ES, centralni administrator prenese dodatne pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za dodelitev pravic za letalstvo v EU v količini, ki ustreza povečanju količine pravic za letalstvo, ki bodo dodeljene brezplačno.

3.   Kadar se količina pravic za letalstvo, ki bodo brezplačno dodeljene, zmanjša s sklepom v skladu s členom 3e(3) Direktive 2003/87/ES, centralni administrator izbriše pravice za letalstvo z računa za dodelitev pravic za letalstvo v EU v količini, ki ustreza zmanjšanju količine pravic za letalstvo, ki bodo dodeljene brezplačno.

Člen 42

Prenos pravic za letalstvo v posebno rezervo

1.   Centralni administrator pravočasno prenese pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za posebno rezervo v EU v količini, ki ustreza količini pravic za letalstvo v posebni rezervi, določeni s sklepom, sprejetim v skladu s členom 3e(3) Direktive 2003/87/ES.

2.   Kadar se količina pravic za letalstvo v posebni rezervi poveča s sklepom, sprejetim v skladu s členom 3e(3) Direktive 2003/87/ES, centralni administrator prenese dodatne pravice za letalstvo z računa za skupno količino pravic za letalstvo v EU na račun za posebno rezervo v EU v količini, ki ustreza povečanju količine pravic za letalstvo v posebni rezervi.

3.   Kadar se količina pravic za letalstvo v posebni rezervi zmanjša s sklepom, sprejetim v skladu s členom 3e(3) Direktive 2003/87/ES, centralni administrator izbriše pravice za letalstvo z računa za posebno rezervo v EU v količini, ki ustreza zmanjšanju količine pravic za letalstvo v posebni rezervi.

4.   V primeru dodelitve pravic iz posebne rezerve v skladu s členom 3f Direktive 2003/87/ES se končna količina pravic za letalstvo, ki se operaterju zrakoplova dodeli brezplačno za celotno obdobje trgovanja, samodejno prenese z računa za posebno rezervo v EU na račun za dodelitev pravic za letalstvo v EU.

Člen 43

Prenos splošnih pravic na račun za skupno količino pravic v EU

Na koncu vsakega obdobja trgovanja centralni administrator prenese vse pravice, ki so ostale na računu za dodelitev pravic v EU, na račun za skupno količino pravic v EU.

Člen 44

Prenos pravic za letalstvo na račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU

Na koncu vsakega obdobja trgovanja centralni administrator prenese vse pravice, ki so ostale na računu za posebno rezervo v EU, na račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU.

Člen 45

Izbris pravic za letalstvo

Centralni administrator zagotovi, da se na koncu vsakega obdobja trgovanja vse pravice, ki so ostale na računu za dodelitev pravic za letalstvo v EU, prenesejo na račun za izbris v Uniji.

Oddelek 4

Dodelitev nepremičnim napravam

Člen 46

Vnos preglednic nacionalnih dodelitev v register Unije

1.   Vse države članice do 31. decembra 2020 oziroma 31. decembra 2025 obvestijo Komisijo o svojih preglednicah nacionalnih dodelitev za obdobje 2021–2025 oziroma obdobje 2026–2030. Države članice zagotovijo, da preglednice nacionalnih dodelitev vključujejo informacije iz Priloge X.

2.   Komisija centralnemu administratorju naroči, naj preglednico nacionalnih dodelitev vnese v register Unije, če meni, da je skladna z Direktivo 2003/87/ES, Delegirano uredbo (EU) 2019/331 in s sklepi, ki jih Komisija sprejme na podlagi člena 10c Direktive 2003/87/ES. V nasprotnem primeru Komisija preglednico nacionalnih dodelitev v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti zadevno državo članico ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bo naslednjič preglednica sprejeta. Zadevna država članica Komisiji predloži prenovljeno preglednico nacionalnih dodelitev v roku treh mesecev.

Člen 47

Spremembe preglednic nacionalnih dodelitev

1.   Centralni administrator zagotovi, da se v registru Unije vse spremembe preglednice nacionalnih dodelitev izvedejo v skladu s pravili o brezplačni dodelitvi nepremičnim napravam.

2.   Ob uvedbi spremembe v skladu z odstavkom 1 se pošlje obvestilo nacionalnemu administratorju, ki upravlja napravo, na katero sprememba vpliva.

3.   Država članica Komisijo obvesti o spremembah v svoji preglednici nacionalnih dodelitev v zvezi z brezplačno dodelitvijo v skladu s členom 10c Direktive 2003/87/ES.

Komisija ob prejetju obvestila iz prvega pododstavka centralnemu administratorju naroči, naj preglednico nacionalnih dodelitev v registru Unije ustrezno spremeni, če meni, da so spremembe preglednice nacionalnih dodelitev skladne s členom 10c Direktive 2003/87/ES. V nasprotnem primeru Komisija spremembe v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti zadevno državo članico ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bodo spremembe naslednjič sprejete.

Člen 48

Brezplačna dodelitev splošnih pravic

1.   Nacionalni administrator v preglednici nacionalnih dodelitev za vsakega upravljavca, za vsako leto in za vsako pravno podlago iz Priloge X označi, ali je naprava upravičena do dodelitve za zadevno leto ali ne.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije samodejno prenaša splošne pravice z računa za dodelitev pravic v EU skladno z zadevno preglednico nacionalnih dodelitev na zadevni odprti ali blokirani račun upravljavca, ob upoštevanju načinov samodejnega prenosa, opredeljenih v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 75.

3.   Kadar izključeni račun upravljavca ne prejme pravic na podlagi odstavka 2, se pravice za leta izključitve na ta račun ne prenesejo, če se njegov status za naslednja leta spremeni v odprtega.

4.   Centralni administrator zagotovi, da lahko upravljavec izvede prenose, s katerimi na račun za dodelitev pravic v EU vrne presežne pravice, kadar je bila preglednica nacionalnih dodelitev države članice spremenjena v skladu s členom 47, da se popravi čezmerna dodelitev pravic temu upravljavcu, in je pristojni organ od zadevnega upravljavca zahteval vračilo takih presežnih pravic.

5.   Pristojni organ lahko naroči nacionalnemu administratorju, naj presežne pravice, ki se vračajo, prenese na račun za dodelitev pravic v EU, če je čezmerna dodelitev pravic posledica dodelitve po tem, ko je upravljavec prenehal opravljati dejavnosti, ki so se izvajale v napravi, na katero se dodelitev nanaša, ne da bi obvestil pristojni organ.

Oddelek 5

Dodelitev operaterjem zrakoplovov

Člen 49

Spremembe preglednic nacionalnih dodelitev za letalstvo

1.   Države članice Komisijo obvestijo o spremembah v svojih preglednicah nacionalnih dodelitev za letalstvo.

2.   Komisija centralnemu administratorju naroči, naj preglednico nacionalnih dodelitev za letalstvo v registru Unije ustrezno spremeni, če meni, da je sprememba preglednice nacionalnih dodelitev za letalstvo v skladu z Direktivo 2003/87/ES, zlasti z dodelitvami, ki se izračunajo in objavijo v skladu s členom 3f(7) navedene direktive v primeru dodelitev iz posebne rezerve. V nasprotnem primeru Komisija spremembe v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti državo članico ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bodo spremembe naslednjič sprejete.

3.   Če združitev operaterjev zrakoplovov vključuje operaterje zrakoplovov, ki jih upravljajo različne države članice, spremembo izvede nacionalni administrator, ki upravlja operaterja zrakoplova, katerega dodelitev se bo združila z dodelitvijo drugega operaterja zrakoplova. Pred vnosom sprememb se pridobi soglasje nacionalnega administratorja, ki upravlja operaterja zrakoplova, v katerega dodelitev se bo vključila dodelitev pridruženega operaterja zrakoplova.

Člen 50

Brezplačna dodelitev pravic za letalstvo

1.   Nacionalni administrator za vsakega operaterja zrakoplova in za vsako leto označi, ali je operater zrakoplova upravičen do dodelitve za zadevno leto v preglednici nacionalnih dodelitev za letalstvo ali ne.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije samodejno prenaša pravice za letalstvo z računa za dodelitev pravic za letalstvo v EU skladno z zadevno preglednico dodelitev na zadevni odprti ali blokirani račun operaterja zrakoplova, ob upoštevanju podrobnosti samodejnega prenosa, opredeljenih v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 75.

3.   Kadar velja sporazum v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES in določa prenos pravic za letalstvo na račune operaterjev zrakoplovov v registru drugega sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, centralni administrator v sodelovanju z administratorjem tega drugega registra zagotovi, da register Unije te pravice za letalstvo prenese z računa za dodelitev pravic za letalstvo v EU na ustrezne račune tega drugega registra.

4.   Kadar velja sporazum v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES in določa prenos pravic za letalstvo, ki spadajo v okvir drugega sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, na račune operaterjev zrakoplovov v registru Unije, centralni administrator v sodelovanju z administratorjem tega drugega sistema zagotovi, da register Unije te pravice za letalstvo prenese z ustreznih računov tega drugega registra na račune operaterjev zrakoplovov v registru Unije ob odobritvi pristojnega organa, odgovornega za upravljanje tega drugega sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov.

5.   Kadar izključeni račun operaterja zrakoplova ne prejme pravic na podlagi odstavka 2, se pravice za leta izključitve na ta račun ne prenesejo, če se njegov status za naslednja leta spremeni v odprtega.

6.   Centralni administrator zagotovi, da lahko operater zrakoplova izvede prenos, s katerim na račun za dodelitev pravic za letalstvo v EU vrne presežne pravice, kadar je bila preglednica nacionalnih dodelitev za letalstvo države članice spremenjena v skladu s členom 49, da se popravi čezmerna dodelitev pravic temu operaterju zrakoplova, in je pristojni organ od zadevnega operaterja zrakoplova zahteval vračilo takih presežnih pravic.

7.   Pristojni organ lahko nacionalnemu administratorju naroči, naj presežne pravice, ki se vračajo, prenese na račun za dodelitev pravic v EU, če je čezmerna dodelitev pravic posledica dodelitve po tem, ko je operater zrakoplova prenehal opravljati dejavnosti, na katere se dodelitev nanaša, ne da bi obvestil pristojni organ.

Člen 51

Vračilo pravic za letalstvo

Kadar se po prenosu pravic na račune operaterjev zrakoplova za zadevno leto v skladu s členom 50 te uredbe izvede sprememba preglednice nacionalnih dodelitev za letalstvo na podlagi člena 25a Direktive 2003/87/ES, centralni administrator izvede vse prenose, ki so potrebni zaradi katerega koli ukrepa, sprejetega v skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES.

Oddelek 6

Dražba

Člen 52

Vnos preglednic dražb v EUTL

1.   V roku enega meseca od določitve in pred objavo časovnega razporeda dražb v skladu s členi 11(1), 13(1), 13(2) ali 32(4) Uredbe (EU) št. 1031/2010 zadevni poravnalni sistem ali klirinški sistem, kot sta opredeljena v Uredbi (EU) št. 1031/2010, Komisiji predloži ustrezno preglednico dražb.

Navedeni poravnalni sistem ali klirinški sistem predloži dve preglednici dražb za vsako koledarsko leto od leta 2012, eno za dražbo splošnih pravic in eno za dražbo pravic za letalstvo, ter zagotovi, da preglednici dražb vključujeta informacije iz Priloge XIII.

2.   Če Komisija meni, da je preglednica dražb skladna z Uredbo (EU) št. 1031/2010, centralnemu administratorju naroči, naj jo vnese v EUTL. V nasprotnem primeru Komisija preglednice dražb v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti poravnalni sistem ali klirinški sistem, kot sta opredeljena v Uredbi (EU) št. 1031/2010, ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bodo preglednice naslednjič sprejete. Poravnalni sistem ali klirinški sistem Komisiji predloži prenovljeno preglednico dražb v roku treh mesecev.

3.   Vsaka preglednica dražb ali prenovljena preglednica dražb, ki se pozneje vnese v EUTL v skladu z odstavkom 2 tega člena, pomeni prenosni nalog, kot je opredeljen v členu 2(i) Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Brez poseganja v člen 53(3) trenutek predložitve vsake take preglednice dražb ali prenovljene preglednice dražb Komisiji pomeni trenutek vnosa naloga za prenos v sistem, kot je opredeljen v členu 2(a) Direktive 98/26/ES, v skladu s členom 3(3) navedene direktive.

Člen 53

Spremembe preglednic dražb

1.   Zadevni poravnalni sistem ali klirinški sistem, kot sta opredeljena v Uredbi (EU) št. 1031/2010, Komisijo takoj obvesti o kakršnih koli potrebnih spremembah preglednice dražb.

2.   Če Komisija meni, da je prenovljena preglednica dražb skladna z Uredbo (EU) št. 1031/2010, centralnemu administratorju naroči, naj jo vnese v EUTL. V nasprotnem primeru Komisija spremembe v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti navedeni poravnalni sistem ali klirinški sistem ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bodo spremembe naslednjič sprejete.

3.   Komisija lahko centralnemu administratorju naroči, naj začasno prekine prenos pravic do emisije, kot je opredeljen v preglednici dražb, če opazi potrebno spremembo preglednice dražb, o kateri je navedeni poravnalni sistem ali klirinški sistem ni obvestil.

Člen 54

Prodaja pravic na dražbi

1.   Komisija pravočasno naroči centralnemu administratorju, naj na zahtevo države članice, ki prodaja na dražbi in jo zastopa njen uradni dražitelj, imenovan v skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010, prenese splošne pravice z računa za dražbe v EU in/ali pravice za letalstvo z računa za dražbe za letalstvo v EU na ustrezni zavarovalni račun za izdražene pravice v skladu s preglednicami dražb. Imetnik zadevnega zavarovalnega računa za izdražene pravice zagotovi prenos izdraženih pravic uspešnim ponudnikom ali njihovim pravnim naslednikom v skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010.

2.   V skladu z Uredbo (EU) št. 1031/2010 se od pooblaščenega zastopnika zavarovalnega računa za izdražene pravice lahko zahteva, naj vse pravice, ki niso bile dobavljene, prenese z zavarovalnega računa za izdražene pravice na račun za dražbe v EU ali račun za dražbe za letalstvo v EU.

Oddelek 7

Trgovanje

Člen 55

Prenosi pravic do emisije

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 centralni administrator na zahtevo imetnika računa zagotovi, da register Unije izvede prenos pravic na kateri koli drug račun, razen če tak prenos ni mogoč zaradi statusa računa, s katerega se pravice odvzema, ali računa, ki pravice sprejema.

2.   Z računov upravljavcev in računov operaterjev zrakoplovov se lahko pravice prenesejo samo na račun na seznamu varnih računov, vzpostavljenem v skladu s členom 23.

3.   Imetniki računov upravljavcev ali računov operaterjev zrakoplovov se lahko odločijo, da so mogoči prenosi z njihovega računa na račun, ki ni na seznamu varnih računov, vzpostavljenem v skladu s členom 23. Imetniki računov upravljavcev in računov operaterjev zrakoplovov lahko tako odločitev prekličejo. Odločitev in preklic odločitve se sporočita v ustrezno podpisani izjavi, ki se predloži nacionalnemu administratorju.

4.   Ob sprožitvi prenosa pooblaščeni zastopnik, ki sproži prenos, v registru Unije navede, ali prenos pomeni dvostransko transakcijo, razen če je navedena transakcija registrirana na tržnem mestu, ali je predmet kliringa pri centralni nasprotni stranki ali predstavlja prenos med različnimi računi istega imetnika računa v registru Unije.

Oddelek 8

Predaja pravic do emisije

Člen 56

Predaja pravic do emisije

1.   Upravljavec ali operater zrakoplova pravice do emisije preda tako, da registru Unije predlaga, naj:

(a)

določeno število pravic do emisije prenese z ustreznega računa upravljavca ali računa operaterja zrakoplova na račun za izbris v Uniji;

(b)

evidentira število in vrsto prenesenih pravic do emisije kot predane za emisije naprave upravljavca ali emisije operaterja zrakoplova v tekočem obdobju.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije prepreči predlog za izvedbo predaje pravic, ki se ne upoštevajo pri izračunu stopnje skladnosti v skladu s členom 33(1).

3.   Pravice do emisije, ki je že bila predana, ni mogoče znova predati.

4.   Kadar velja sporazum v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES, se odstavki 1, 2 in 3 tega člena uporabljajo za enote, izdane v okviru sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, povezanega z EU ETS.

5.   Pravice z oznako države v skladu s členom 37(5) se ne smejo predati.

Oddelek 9

Izbris pravic do emisije

Člen 57

Izbris pravic do emisije

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije na zahtevo imetnika računa v skladu s členom 12(4) Direktive 2003/87/ES izbriše pravice do emisije, ki jih ima imetnik na računih, tako da:

(a)

prenese določeno število pravic do emisije z ustreznega računa na račun za izbris v Uniji;

(b)

število prenesenih pravic do emisije evidentira kot izbrisane za tekoče leto.

2.   Izbrisane pravice do emisije se za nobeno emisijo ne evidentirajo kot predane.

Oddelek 10

Razveljavitev transakcije

Člen 58

Razveljavitev dokončanih postopkov, ki so bili začeti pomotoma

1.   Če imetnik računa ali nacionalni administrator, ki deluje v imenu imetnika računa, nenamerno ali pomotoma začne eno od transakcij iz odstavka 2, lahko imetnik računa administratorju svojega računa v pisnem zahtevku predlaga, naj razveljavi dokončano transakcijo. Zahtevek ustrezno podpišejo pooblaščeni predstavnik ali predstavniki imetnika računa, ki imajo dovoljenje za začenjanje vrste transakcije, ki bo razveljavljena, pri čemer se ta zahtevek pošlje v desetih delovnih dneh po dokončanju postopka. Zahtevek vsebuje izjavo, da je bila transakcija začeta pomotoma ali nenamerno.

2.   Imetniki računov lahko predlagajo razveljavitev naslednjih transakcij:

(a)

predaje pravic do emisije;

(b)

izbrisa pravic do emisije.

3.   Če administrator računa ugotovi, da zahtevek izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, in se z zahtevkom strinja, lahko predlaga razveljavitev transakcije v registru Unije.

4.   Če nacionalni administrator nenamerno ali pomotoma začne eno od transakcij iz odstavka 5, lahko centralnemu administratorju v pisnem zahtevku predlaga, naj razveljavi dokončano transakcijo. Zahtevek vsebuje izjavo, da je bila transakcija začeta pomotoma ali nenamerno.

5.   Nacionalni administratorji lahko predlagajo razveljavitev naslednjih transakcij:

(a)

dodelitve splošnih pravic do emisije;

(b)

dodelitve pravic za letalstvo.

6.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije sprejme predlog za razveljavitev, predložen v skladu z odstavkom 1, blokira enote, ki naj bi se z njo prenesle, in predlog posreduje centralnemu administratorju, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

transakcija predaje ali izbrisa pravic, ki bo razveljavljena, ni bila dokončana več kot 30 delovnih dni pred predlogom administratorja računa v skladu z odstavkom 3;

(b)

po razveljavitvi transakcije predaje se za nobenega upravljavca ali operaterja zrakoplova ne šteje, da ne izpolnjuje zahtev zaradi razveljavitve.

7.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije sprejme predlog za razveljavitev, predložen v skladu z odstavkom 4, blokira enote, ki naj bi se z njo prenesle, in predlog posreduje centralnemu administratorju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

namembni račun transakcije, ki bo razveljavljena, še vedno vsebuje količino enot vrste, ki so bile vključene v transakcijo, ki bo razveljavljena;

(b)

dodelitev splošnih pravic do emisije, ki bo razveljavljena, je bila izvedena po datumu odvzema dovoljenja za napravo ali po tem, ko je naprava v celoti ali delno prenehala obratovati.

8.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije razveljavitev dokonča z enotami iste vrste na namembnem računu transakcije, ki se razveljavlja.

POGLAVJE 3

Povezave z drugimi sistemi za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov

Člen 59

Izvajanje ureditev za povezovanje

Centralni administrator lahko v ustreznih trenutkih ustvarja račune in postopke ter izvaja transakcije in druge operacije za izvajanje ureditev in sporazumov, sklenjenih na podlagi členov 25 in 25a Direktive 2003/87/ES.

NASLOV III

SKUPNE TEHNIČNE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Tehnične zahteve registra Unije in EUTL

Oddelek 1

Razpoložljivost

Člen 60

Razpoložljivost in zanesljivost registra Unije in EUTL

1.   Centralni administrator sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da:

(a)

je register Unije zastopnikom računov in nacionalnim administratorjem na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu;

(b)

so komunikacijske povezave iz člena 6 med registrom Unije in EUTL vzpostavljene 24 ur na dan in sedem dni v tednu;

(c)

je v primeru motnje v delovanju osnovne strojne in programske opreme zagotovljena potrebna rezervna strojna oprema in varnostna kopija programske opreme;

(d)

se register Unije in EUTL takoj odzoveta na zahteve zastopnikov računov.

2.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije in EUTL vključujeta zanesljive sisteme in postopke za varovanje vseh pomembnih podatkov ter hitro obnovitev vseh podatkov in operacij v primeru motenj ali nesreče.

3.   Centralni administrator zagotovi, da je motenj v delovanju registra Unije in EUTL čim manj.

Člen 61

Službe za pomoč uporabnikom

1.   Nacionalni administratorji zagotovijo pomoč in podporo imetnikom računov ter zastopnikom računov v registru Unije, ki jih upravljajo, prek nacionalnih služb za pomoč uporabnikom.

2.   Centralni administrator zagotovi podporo nacionalnim administratorjem prek osrednje službe za pomoč uporabnikom, da jim pomaga pri zagotavljanju pomoči v skladu z odstavkom 1.

Oddelek 2

Varnost in preverjanje istovetnosti

Člen 62

Preverjanje istovetnosti registra Unije

Istovetnost registra Unije preveri EUTL ob upoštevanju specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 75.

Člen 63

Dostop do računov v registru Unije

1.   Zastopniki računov lahko do svojih računov v registru Unije dostopajo prek varnega območja registra Unije. Centralni administrator zagotovi, da je varno območje spletnega mesta registra Unije dostopno prek interneta. Spletno mesto registra Unije je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije.

2.   Nacionalni administratorji lahko do računov, ki jih upravljajo v registru Unije, dostopajo prek varnega območja registra Unije. Centralni administrator zagotovi, da je to varno območje spletnega mesta registra Unije dostopno prek interneta.

3.   Komunikacija med pooblaščenimi zastopniki ali nacionalnimi administratorji in varnim območjem registra Unije je šifrirana ob upoštevanju varnostnih zahtev iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 75.

4.   Centralni administrator izvede vse potrebne ukrepe, da ne bi prišlo do nepooblaščenega dostopa do varnega območja spletnega mesta registra Unije.

5.   Če je varnost poverilnic pooblaščenega zastopnika ogrožena, ta pooblaščeni zastopnik takoj začasno prekine dostop do zadevnega računa, o tem obvesti administratorja računa in zahteva nove poverilnice. Če dostop do računa ni mogoč za začasno prekinitev dostopa, pooblaščeni zastopniki takoj zahtevajo, naj nacionalni administrator začasno prekine dostop.

Člen 64

Preverjanje istovetnosti in pooblastitev v registru Unije

1.   Centralni administrator zagotovi, da so nacionalnim administratorjem in vsakemu pooblaščenemu zastopniku dodeljene poverilnice za preverjanje njihove istovetnosti pri dostopu do registra Unije.

2.   Pooblaščeni zastopnik ima dostop samo do tistih računov v registru Unije, za katere je pooblaščen, in lahko zahteva začetek le tistih postopkov, za katere je pooblaščen v skladu s členom 21. Navedeni dostop oziroma zahteva se opravi prek varnega območja na spletnem mestu registra Unije.

3.   Poleg poverilnic iz odstavka 1 pooblaščeni zastopnik uporablja sekundarno preverjanje istovetnosti za dostopanje do registra Unije ob upoštevanju vrst mehanizmov za sekundarno preverjanje istovetnosti, določenih v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 75.

4.   Administrator računa lahko domneva, da je uporabnik, čigar istovetnost je register Unije uspešno preveril, pooblaščeni zastopnik, registriran na podlagi predloženih digitalnih poverilnic za istovetnost, razen če pooblaščeni zastopnik administratorja računa obvesti, da je bila varnost njegovih poverilnic ogrožena, in zahteva zamenjavo svojih poverilnic.

5.   Pooblaščeni zastopnik izvede vse potrebne ukrepe, da se prepreči izguba, kraja ali ogroženost poverilnic. Pooblaščeni zastopnik v primeru izgube, kraje ali ogroženosti poverilnic o tem nemudoma poroča nacionalnemu administratorju.

Člen 65

Začasna prekinitev vsakega dostopa zaradi kršitve varnostnih predpisov ali varnostnega tveganja

1.   Centralni administrator lahko začasno prekine dostop do registra Unije ali EUTL ali katerega koli njunega dela, če utemeljeno sumi, da je prišlo do kršitve varnostnih predpisov ali da za register Unije ali EUTL obstaja resno varnostno tveganje v smislu Sklepa Komisije (EU, Euratom) 2017/46 (21), vključno z rezervnimi zmogljivostmi oziroma varnostnimi kopijami iz člena 60. Če razlogi za začasno prekinitev trajajo več kot pet delovnih dni, lahko Komisija naroči centralnemu administratorju, naj ohrani začasno prekinitev.

Centralni administrator nemudoma obvesti vse nacionalne administratorje o začasni prekinitvi, razlogih zanjo in verjetnem trajanju.

2.   Nacionalni administrator, ki izve za kršitev varnostnih predpisov ali varnostno tveganje, nemudoma obvesti centralnega administratorja. Centralni administrator lahko sprejme ukrepe iz odstavka 1.

3.   Če nacionalni administrator izve za okoliščine, kot so opisane v odstavku 1, zaradi katerih je treba začasno prekiniti vsak dostop do računov, ki jih upravlja v skladu s to uredbo, začasno prekine vsak dostop do vseh računov, ki jih upravlja, in nemudoma obvesti centralnega administratorja. Centralni administrator čim prej obvesti vse nacionalne administratorje.

4.   Imetniki računov se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavki 1, 2 in 3 s takim obvestilom o začasni prekinitvi, kot je razumno izvedljivo. Obvestilo vključuje verjeten čas trajanja začasne prekinitve in je jasno prikazano na javnem delu spletnega mesta registra Unije.

Člen 66

Začasna prekinitev dostopa do pravic do emisije v primeru suma goljufije pri transakcijah

1.   Nacionalni administrator ali nacionalni administrator, ki deluje po naročilu pristojnega organa ali ustreznega organa, pristojnega po nacionalni zakonodaji, lahko začasno prekine dostop do pravic v tistem delu registra, ki ga upravlja, v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

za obdobje največ štirih tednov, če sumi, da so bile pravice predmet transakcij, vpletenih v goljufijo, pranje denarja, financiranje terorizma, korupcijo ali druga huda kazniva dejanja;

(b)

če začasna prekinitev temelji na določbah nacionalne zakonodaje, katerih namen je uresničitev zakonitega cilja, oziroma je v skladu z njimi.

Za namene točke (a) prvega pododstavka se ustrezno uporabljajo določbe člena 67. Po naročilu finančne obveščevalne enote se lahko obdobje podaljša.

2.   Komisija lahko centralnemu administratorju naroči, naj začasno prekine dostop do pravic v registru Unije ali EUTL za obdobje največ štirih tednov, če sumi, da so bile pravice predmet transakcij, vpletenih v goljufijo, pranje denarja, financiranje terorizma, korupcijo ali druga huda kazniva dejanja.

3.   Nacionalni administrator ali Komisija o začasni prekinitvi nemudoma obvesti pristojni organ pregona.

4.   Nacionalni organ pregona v državi članici nacionalnega administratorja lahko prav tako zahteva, naj administrator začasno prekine dostop na podlagi nacionalne zakonodaje in v skladu z njo.

Člen 67

Sodelovanje z ustreznimi pristojnimi organi in obvestila o pranju denarja, financiranju terorizma ali kriminalni dejavnosti

1.   Centralni administrator in nacionalni administratorji sodelujejo z javnimi organi, pristojnimi za nadzor skladnosti v skladu z Direktivo 2003/87/ES, ter javnimi organi, pristojnimi za nadzor nad primarnimi in sekundarnimi trgi pravic, da se tem organom zagotovi celovit pregled nad trgi pravic.

2.   Nacionalni administrator, njegovi direktorji in zaposleni polno sodelujejo z zadevnimi pristojnimi organi, da se vzpostavijo ustrezni in primerni postopki, s pomočjo katerih bo mogoče predvideti in preprečiti operacije, povezane s pranjem denarja ali financiranjem terorizma.

3.   Nacionalni administrator, njegovi direktorji in zaposleni polno sodelujejo s finančno obveščevalno enoto (FIU) iz člena 32 Direktive (EU) 2015/849 tako, da nemudoma:

(a)

na lastno pobudo obvestijo finančno obveščevalno enoto, kadar vedo, sumijo ali imajo utemeljene razloge za sum, da je bilo zagrešeno pranje denarja, financiranje terorizma ali kriminalna dejavnost ali je bil zagrešen poskus teh dejanj;

(b)

Finančni obveščevalni enoti na njeno zahtevo posredujejo vse potrebne podatke v skladu s postopki, določenimi v veljavni zakonodaji.

4.   Informacije iz odstavka 2 se posredujejo finančni obveščevalni enoti države članice nacionalnega administratorja. Oseba ali osebe, pristojne za posredovanje informacij iz tega člena, se imenujejo z nacionalnimi ukrepi za prenos politik in postopkov glede zagotavljanja skladnosti s predpisi in komuniciranja iz člena 45(1) Direktive (EU) 2015/849.

5.   Država članica nacionalnega administratorja zagotovi, da se nacionalni ukrepi za prenos členov 37, 38, 39, 42 in 46 Direktive (EU) 2015/849 uporabljajo za nacionalnega administratorja.

6.   Imetniki računa pristojnemu nacionalnemu organu pregona takoj prijavijo kakršno koli goljufijo ali sum goljufije. Navedena prijava se posreduje nacionalnim administratorjem.

Člen 68

Začasna prekinitev postopkov

1.   Komisija lahko centralnemu administratorju naroči, naj v EUTL začasno prekine sprejemanje nekaterih ali vseh postopkov, ki izhajajo iz registra Unije, če se ta register ne upravlja in vzdržuje v skladu z določbami te uredbe. Komisija o tem takoj obvesti zadevne nacionalne administratorje.

2.   Centralni administrator lahko začasno prekine začenjanje ali sprejemanje nekaterih ali vseh postopkov v registru Unije zaradi načrtovanega vzdrževanja ali vzdrževanja v sili v registru Unije.

3.   Nacionalni administrator lahko zahteva, naj Komisija znova vzpostavi postopke, začasno prekinjene v skladu z odstavkom 1, če meni, da so pomembne težave, ki so povzročile začasno prekinitev, odpravljene. Če to drži, Komisija centralnemu administratorju naroči, naj te postopke znova vzpostavi. V nasprotnem primeru Komisija zahtevo v razumnem roku zavrne in o tem nemudoma obvesti nacionalnega administratorja ter navede razloge za zavrnitev in opredeli merila, ki morajo biti izpolnjena, da bo zahtevek naslednjič sprejet.

4.   Komisija lahko, tudi na zahtevo države članice, ki je Evropski svet v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji uradno obvestila o nameri o izstopu iz Unije, centralnemu administratorju naroči, naj začasno prekine sprejemanje relevantnih postopkov s strani EUTL za zadevno državo članico v zvezi z brezplačno dodelitvijo ali dražbo.

Člen 69

Začasna prekinitev sporazumov o povezovanju

V primeru začasne prekinitve ali prenehanja sporazuma iz člena 25 Direktive 2003/87/ES centralni administrator sprejme ustrezne ukrepe v skladu s sporazumom.

Oddelek 3

Samodejni pregledi, evidentiranje in izvajanje postopkov

Člen 70

Samodejni pregledi postopkov

1.   Vsi postopki morajo izpolnjevati splošne informacijskotehnološke zahteve glede elektronskih sporočil, ki zagotavljajo uspešno pregledovanje, preverjanje in evidentiranje postopka v registru Unije. Vsi postopki morajo izpolnjevati posebne postopkovne zahteve iz te uredbe.

2.   Centralni administrator zagotovi, da EUTL ob upoštevanju specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 75 izvaja samodejne preglede vseh postopkov, da bi se odkrile nepravilnosti in razlike, kadar predlagani postopek ne izpolnjuje zahtev iz Direktive 2003/87/ES in te uredbe.

Člen 71

Odkrivanje razlik

V primeru postopkov, izvedenih prek neposredne komunikacijske povezave med registrom Unije in EUTL iz člena 6(2), centralni administrator zagotovi, da EUTL prekine vse postopke, pri katerih po izvedbi samodejnih pregledov iz člena 72(2) odkrije razlike, ter da o tem obvesti register Unije in administratorja računov, vključenih v prekinjeno transakcijo, tako da pošlje samodejni odgovor s kontrolnimi odzivnimi oznakami. Centralni administrator zagotovi, da register Unije ustrezne imetnike računov takoj obvesti, da je bil postopek prekinjen.

Člen 72

Odkrivanje razlik v registru Unije

1.   Centralni administrator in države članice zagotovijo, da register Unije vsebuje kontrolne vhodne in odzivne oznake, da se zagotovi pravilno interpretiranje informacij, izmenjanih v vsakem postopku. Kontrolne oznake ustrezajo oznakam iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 75.

2.   Centralni administrator poskrbi, da register Unije pred izvedbo vseh postopkov in med njim opravi ustrezne samodejne preglede za zagotovitev, da se razlike odkrijejo in nepravilni postopki prekinejo, še preden samodejne preglede izvede EUTL.

Člen 73

Usklajevanje – odkrivanje neskladnosti s strani EUTL

1.   Centralni administrator poskrbi, da EUTL redno izvaja postopek usklajevanja podatkov za zagotovitev, da so zapisi v EUTL o računih in lastništvih nad pravicami do emisije v skladu z enakovrednimi zapisi v registru Unije. Centralni administrator zagotovi, da EUTL evidentira vse postopke.

2.   Če EUTL med postopkom usklajevanja podatkov iz odstavka 1 odkrije neskladnost, pri kateri se informacije o računih in lastništvih nad pravicami do emisije, ki jih register Unije zagotovi kot del rednega postopka usklajevanja, razlikujejo od informacij v EUTL, centralni administrator zagotovi, da EUTL prepreči dokončanje vsakega nadaljnjega postopka v zvezi s katerim koli računom ali pravicami do emisije, pri katerih je bila ugotovljena neskladnost. Centralni administrator zagotovi, da EUTL centralnega administratorja in administratorje ustreznih računov takoj obvesti o vsaki neskladnosti.

Člen 74

Dokončanje postopkov

1.   Vse transakcije in drugi postopki, sporočeni EUTL v skladu s členom 6(2), so dokončni, ko EUTL register Unije obvesti, da je postopke dokončal. Centralni administrator zagotovi, da EUTL samodejno prekine transakcijo ali postopek, če se ta ne more dokončati v 24 urah od sporočitve.

2.   Postopek usklajevanja podatkov iz člena 73(1) je dokončen, ko so razrešene vse neskladnosti med informacijami v registru Unije in informacijami v EUTL za določen čas in datum ter ko je postopek usklajevanja podatkov uspešno ponovno začet in dokončan.

Oddelek 4

Specifikacije in upravljanje sprememb

Člen 75

Specifikacije za izmenjavo podatkov in tehnične specifikacije

1.   Komisija nacionalnim administratorjem omogoči dostop do specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij, ki določajo operativne zahteve za register Unije, vključno z identifikacijskimi oznakami, samodejnimi pregledi, odzivnimi oznakami in zahtevami glede zapisovanja podatkov, pa tudi preskusnimi postopki in varnostnimi zahtevami.

2.   Specifikacije za izmenjavo podatkov in tehnične specifikacije se sestavijo v posvetovanju z državami članicami.

3.   Standardi, oblikovani v skladu s sporazumi iz člena 25 Direktive 2003/87/ES, so skladni s specifikacijami za izmenjavo podatkov in tehničnimi specifikacijami, sestavljenimi v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena.

Člen 76

Upravljanje sprememb in izdaj

Če je potrebna nova različica ali izdaja programske opreme registra Unije, centralni administrator zagotovi, da se preskusni postopki iz specifikacij za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacij iz člena 75 dokončajo, preden se med novo različico ali izdajo zadevne programske opreme in EUTL vzpostavi in aktivira komunikacijska povezava.

POGLAVJE 2

Zapisi, poročila, zaupnost in pristojbine

Člen 77

Obdelava informacij in osebnih podatkov

1.   V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v registru Unije in EUTL se nacionalni administratorji štejejo za upravljavce v smislu člena 4(7) Uredbe (EU) 2016/679. Kar zadeva obveznosti Komisije na podlagi te uredbe in s tem povezano obdelavo osebnih podatkov, velja Komisija za upravljavca v smislu člena 3(8) Uredbe (EU) 2018/1725.

2.   Če nacionalni administrator odkrije kršitev varstva osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja obvesti centralnega administratorja in druge nacionalne administratorje o naravi in morebitnih posledicah kršitve ter o sprejetih in predlaganih ukrepih za odpravo kršitve varstva osebnih podatkov in ublažitev morebitnih škodljivih učinkov.

3.   Če centralni administrator odkrije kršitev varstva osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja obvesti nacionalne administratorje o naravi in morebitnih posledicah kršitve ter o ukrepih, ki jih je sprejel centralni administrator in katerih sprejetje se predlaga nacionalnim administratorjem za odpravo kršitve varstva osebnih podatkov in ublažitev morebitnih škodljivih učinkov.

4.   Ureditve glede zadevnih odgovornosti upravljavcev v zvezi s skladnostjo z njihovimi obveznostmi glede varstva podatkov se vključijo v pogoje sodelovanja, oblikovane v skladu s členom 7(4).

5.   Centralni administrator in države članice zagotovijo, da register Unije in EUTL shranjujeta in obdelujeta samo informacije o računih, imetnikih računov in zastopnikih računov, kot so določene v preglednici III-I Priloge III, preglednicah VI-I in VI-II Priloge VI, preglednici VII-I Priloge VII ter preglednici VIII-I Priloge VIII. Kakršne koli druge informacije, ki se zagotovijo v skladu s to uredbo, se shranijo in obdelajo zunaj registra Unije ali EUTL.

6.   Nacionalni administratorji zagotovijo, da se informacije, ki se zahtevajo v skladu s to uredbo, vendar niso shranjene v registru Unije ali EUTL, obdelujejo v skladu z ustreznimi določbami Unije in nacionalne zakonodaje.

7.   V registru Unije ali EUTL se ne evidentirajo posebne vrste podatkov, kot so opredeljene v členu 9 Uredbe (EU) 2016/679 in členu 10 Uredbe (EU) 2018/1725.

Člen 78

Zapisi

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije zapise v zvezi z vsemi postopki, podatki iz evidenc in imetniki računov hrani pet let po zaprtju računa.

2.   Osebni podatki se odstranijo iz zapisov pet let po zaprtju računa ali pet let po koncu poslovnega odnosa, kot je opredeljen v členu 3(13) Direktive (EU) 2015/849, s fizično osebo.

3.   Osebni podatki se lahko hranijo – pri čemer je dostop omejen na centralnega administratorja – nadaljnjih pet let samo za preiskavo, odkrivanje, sodni pregon, upravljanje ali pobiranje davkov, revizijo in finančni nadzor dejavnosti v zvezi s pravicami do emisije ali pranjem denarja, financiranjem terorizma, drugimi hudimi kaznivimi dejanji ali zlorabo trga, pri katerih bi utegnili biti uporabljeni računi v registru Unije, ali kršitvami določb prava Unije ali nacionalne zakonodaje, s katerimi se zagotavlja delovanje EU ETS.

4.   Za preiskavo, odkrivanje, sodni pregon, upravljanje ali pobiranje davkov, revizijo in finančni nadzor dejavnosti v zvezi s pravicami do emisije ali pranjem denarja, financiranjem terorizma, drugimi hudimi kaznivimi dejanji ali zlorabo trga, pri katerih bi utegnili biti uporabljeni računi v registru Unije, ali kršitvami določb prava Unije ali nacionalnega prava, s katerimi se zagotavlja delovanje EU ETS, se lahko osebni podatki, ki jih upravljajo nacionalni administratorji, hranijo po koncu poslovnega odnosa do konca obdobja, ki ustreza najdaljšemu zastaralnemu roku za ta kazniva dejanja, predpisanemu v nacionalni zakonodaji nacionalnega administratorja.

5.   Informacije o računu, ki vsebujejo osebne podatke, ki so zbrani v skladu z določbami te uredbe in ki niso shranjeni v registru Unije ali EUTL, se hranijo v skladu z določbami te uredbe.

6.   Centralni administrator zagotovi, da lahko nacionalni administratorji dostopajo do vseh zapisov v registru Unije, povezanih z računi, ki jih upravljajo ali so jih upravljali, ter te zapise pregledujejo in izvažajo.

Člen 79

Poročanje in razpoložljivost informacij

1.   Centralni administrator na pregleden in organiziran način da na voljo informacije iz Priloge XIII prejemnikom, določenim v navedeni prilogi. Centralni administrator sprejme vse razumne ukrepe, da da na voljo informacije iz Priloge XIII tako pogosto, kot določa navedena priloga. Centralni administrator ne objavi dodatnih informacij iz EUTL ali registra Unije, razen če je to dovoljeno na podlagi člena 80.

2.   Nacionalni administratorji lahko na pregleden in organiziran način prek javno dostopnega spletnega mesta dajo na voljo tudi del informacij, navedenih v Prilogi XIII, do katerih imajo dostop v skladu s členom 80, tako pogosto in tistim prejemnikom, kot je določeno v Prilogi XIII. Nacionalni administratorji ne objavijo dodatnih informacij, ki so v registru Unije, razen če je to dovoljeno na podlagi člena 80.

Člen 80

Zaupnost

1.   Vse informacije – vključno z imetniki vseh računov, vsemi opravljenimi transakcijami in edinstvenimi identifikacijskimi oznakami enot pravic, ki se hranijo ali so udeležene v določeni transakciji – shranjene v EUTL in registru Unije, se štejejo za zaupne, razen če nasprotno zahteva pravo Unije ali določbe nacionalne zakonodaje, kadar so te sorazmerne in je njihov namen uresničitev zakonitega cilja, skladnega s to uredbo.

Prvi pododstavek se uporablja tudi za informacije, zbrane v skladu s to uredbo, ki jih hrani centralni administrator ali nacionalni administrator.

2.   Centralni administrator in nacionalni administratorji zagotovijo, da vse osebe, ki delajo ali so delale zanje, ali subjekte, na katere so prenesene naloge, in strokovnjake, ki jih zadolžijo, zavezuje obveznost poklicne molčečnosti. Ne razkrijejo nobene zaupne informacije, ki jo lahko prejmejo pri opravljanju svojih dolžnosti, brez poseganja v zahteve nacionalnega kazenskega ali davčnega prava ali druge določbe te uredbe.

3.   Centralni administrator ali nacionalni administrator lahko podatke, shranjene v registru Unije in EUTL ali zbrane v skladu s to uredbo, zagotovi naslednjim subjektom:

(a)

policiji ali drugemu organu pregona ali pravosodnemu organu in davčnim organom države članice;

(b)

Uradu Evropske komisije za boj proti goljufijam;

(c)

Evropskemu računskemu sodišču;

(d)

uradu Eurojust;

(e)

pristojnim organom iz člena 48 Direktive (EU) 2015/849;

(f)

pristojnim organom iz člena 67 Direktive 2014/65/EU;

(g)

pristojnim organom iz člena 22 Uredbe (EU) št. 596/2014;

(h)

Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, ustanovljenemu z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (22);

(i)

Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev, ustanovljeni z Uredbo (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (23);

(j)

pristojnim nacionalnim nadzornim organom;

(k)

nacionalnim administratorjem držav članic in pristojnim organom iz člena 18 Direktive 2003/87/ES;

(l)

organom, navedenim v členu 6 Direktive 98/26/ES;

(m)

Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in pristojnim nacionalnim organom za varstvo podatkov.

4.   Podatki se lahko subjektom iz odstavka 3 zagotovijo na podlagi njihovega zahtevka, predloženega centralnemu administratorju ali nacionalnemu administratorju, če so taki zahtevki upravičeni in potrebni za preiskavo, odkrivanje, sodni pregon, upravljanje ali pobiranje davkov, revizijo in finančni nadzor v zvezi z dejavnostmi, ki vključujejo pravice do emisije, ali pranjem denarja, financiranjem terorizma, drugimi hudimi kaznivimi dejanji ali zlorabo trga, v katerih bi utegnili biti uporabljeni računi v registru Unije, ali kršitvami določb prava Unije ali nacionalne zakonodaje, s katerimi se zagotavlja delovanje EU ETS.

Brez poseganja v zahteve nacionalnega kazenskega ali davčnega prava lahko centralni administrator, nacionalni administratorji ali drugi organi, telesa oziroma fizične ali pravne osebe, ki prejmejo zaupne informacije v skladu s to uredbo, te informacije uporabijo samo pri opravljanju svojih dolžnosti in za izvajanje svojih funkcij, v primeru centralnega administratorja in nacionalnih administratorjev v okviru področja uporabe te uredbe ali v primeru drugih organov, teles oziroma fizičnih ali pravnih oseb za namen, za katerega so jim bile take informacije posredovane in/ali v okviru upravnih ali sodnih postopkov, ki se specifično nanašajo na izvajanje teh funkcij.

Za vsako zaupno informacijo, prejeto, izmenjano ali posredovano v skladu s to uredbo, veljajo pogoji iz tega člena. Vendar ta člen centralnemu administratorju in nacionalnim administratorjem ne preprečuje izmenjave ali posredovanja zaupnih informacij v skladu s to uredbo.

Ta člen centralnemu administratorju in nacionalnim administratorjem ne preprečuje izmenjave ali posredovanja zaupnih informacij, ki jih niso prejeli od centralnega administratorja ali nacionalnega administratorja druge države članice, v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.   Subjekt, ki pridobi podatke v skladu z odstavkom 4, zagotovi, da se prejeti podatki uporabljajo le za namene, navedene v zahtevku na podlagi odstavka 4, in se niti namerno niti pomotoma ne dajo na voljo osebam, ki niso vključene v načrtovani namen uporabe podatkov. Ta določba tem subjektom ne prepoveduje, da dajo podatke na voljo drugim subjektom iz odstavka 3, če je to potrebno za namene iz zahtevka v skladu z odstavkom 4.

6.   Centralni administrator lahko na zahtevo subjektov iz odstavka 3 tem zagotovi dostop do podatkov o transakcijah za namen odkrivanja sumljivih vzorcev transakcij, pri čemer ti podatki ne omogočajo neposredne identifikacije konkretnih oseb. Subjekti s takim dostopom lahko o sumljivih vzorcih transakcij obvestijo druge subjekte iz odstavka 3.

7.   Europolu se za namene iz člena 18 Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta (24) omogoči trajen vpogled v podatke, shranjene v registru Unije in EUTL, brez možnosti poseganja vanje. Europol Komisijo obvešča o tem, na kakšen način uporablja zadevne podatke.

8.   Nacionalni administratorji prek varnih mehanizmov vsem drugim nacionalnim administratorjem in centralnemu administratorju sporočijo ime, državljanstvo ter datum in kraj rojstva oseb, ki so jim zavrnili odprtje računa v skladu s členom 19(2)(a), (b) in (c) oziroma so zavrnili njihovo imenovanje za pooblaščene zastopnike v skladu s členom 21(5)(a) in (b), ter ime, državljanstvo in datum rojstva imetnika računa in pooblaščenega zastopnika za tiste račune, do katerih je bil dostop začasno prekinjen v skladu s členi 30(1)(c), 30(2)(a), 30(3)(a) in (b) ter členom 30(4), ali za tiste račune, ki so bili zaprti v skladu s členom 28. Nacionalni administratorji zagotovijo, da se informacije sproti posodabljajo in se ne souporabljajo več, ko prenehajo obstajati razlogi za izmenjavo. Informacije se ne izmenjujejo več kot pet let.

Nacionalni administratorji obvestijo zadevne osebe o tem, da so si podatke o njihovi istovetnosti izmenjali z drugimi nacionalnimi administratorji, in o trajanju te izmenjave informacij.

Zadevne osebe lahko ugovarjajo izmenjavi informacij pri pristojnem organu ali ustreznem organu, pristojnem po nacionalni zakonodaji, v 30 koledarskih dneh. Pristojni organ ali ustrezni organ naroči nacionalnemu administratorju, naj preneha z izmenjavo informacij ali ohrani izmenjavo informacij, v utemeljenem sklepu ob upoštevanju zahtev nacionalne zakonodaje.

Zadevne osebe lahko od nacionalnega administratorja, ki izmenjuje informacije v skladu s prvim pododstavkom, zahtevajo, naj jim predloži osebne podatke, ki so bili izmenjani o njih. Nacionalni administratorji take zahteve izpolnijo v 20 delovnih dneh po prejetju zahtevka.

9.   Nacionalni administratorji se lahko odločijo, da bodo nacionalne organe pregona in davčne organe obvestili o vseh transakcijah, ki vključujejo večje število enot od količine, ki jo je določil nacionalni administrator, ter o vseh računih, ki so v obdobju, ki ga je določil nacionalni administrator, vključeni v večje število transakcij, kot je določil nacionalni administrator.

10.   EUTL in register Unije od imetnikov računov ne zahtevata, naj predložijo informacije o cenah v zvezi s pravicami do emisije.

11.   Nadzornik dražbe, imenovan v skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 1031/2010, ima dostop do vseh podatkov v zvezi z zavarovalnim računom za izdražene pravice, ki se hrani v registru Unije.

Člen 81

Pristojbine

1.   Centralni administrator imetnikom računov v registru Unije ne zaračunava pristojbin.

2.   Nacionalni administratorji lahko imetnikom računov in preveriteljem, ki jih upravljajo, zaračunajo razumne pristojbine.

3.   Nacionalni administratorji o zaračunanih pristojbinah in kakršnih koli spremembah pristojbin obvestijo centralnega administratorja v desetih delovnih dneh. Centralni administrator pristojbine objavi na javni spletni strani.

Člen 82

Motnje delovanja

Centralni administrator zagotovi, da je motenj v delovanju registra Unije čim manj, tako da izvede vse potrebne ukrepe, da zagotovi razpoložljivost in varnost registra Unije in EUTL v smislu Sklepa (EU, Euratom) 2017/46 ter zanesljive sisteme in postopke za varovanje vseh informacij.

NASLOV IV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 83

Izvajanje

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za izvajanje te uredbe ter zlasti za omogočanje nacionalnim administratorjem, da delujejo skladno s svojimi obveznostmi v zvezi s preverjanjem in pregledovanjem informacij, predloženih v skladu s členi 19(1), 21(4) in 22(4).

Člen 84

Nadaljnja uporaba računov

1.   Računi, kot so opredeljeni v poglavju 3 naslova I te uredbe, ki so bili odprti ali uporabljeni v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 389/2013, se še naprej uporabljajo za namene te uredbe.

2.   Osebni računi, odprti v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 389/2013, se preoblikujejo v račune za trgovanje.

Člen 85

Omejitve uporabe

1.   Kjotske enote, kot so opredeljene v členu 3(12) Uredbe (EU) št. 389/2013, se lahko hranijo na računih ETS v registru Unije do 1. julija 2023.

2.   Po datumu, navedenem v odstavku 1, centralni administrator nacionalnim administratorjem zagotovi seznam računov ETS, na katerih so kjotske enote. Nacionalni administrator na podlagi tega seznama od imetnika računa zahteva, naj navede račun KP, na katerega se prenesejo taki mednarodni dobropisi.

3.   Če imetnik računa na zahtevo nacionalnega administratorja ne odgovori v 40 delovnih dneh, nacionalni administrator mednarodne dobropise prenese na nacionalni račun KP ali račun, opredeljen v nacionalni zakonodaji.

Člen 86

Zagotovitev novih informacij o računu

Informacije o računu, zahtevane v skladu s to uredbo, ki niso bile zahtevane z Uredbo (EU) št. 389/2013, se nacionalnim administratorjem predložijo najpozneje med naslednjim pregledom iz člena 22(4).

Člen 87

Spremembe Uredbe (EU) št. 389/2013

Uredba (EU) št. 389/2013 se spremeni:

(1)

v členu 7 se doda odstavek 4:

„4.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije vzdržuje komunikacijsko povezavo z registri sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, s katerimi je v veljavi sporazum o povezovanju v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES, za sporočanje transakcij s pravicami do emisije.“;

(2)

v členu 56 se dodata odstavka 4 in 5:

„4.   Kadar velja sporazum v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES in določa prenos pravic za letalstvo na račune operaterjev zrakoplovov v registru drugega sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, centralni administrator v sodelovanju z administratorjem tega drugega registra zagotovi, da register Unije te pravice za letalstvo prenese z računa za dodelitev pravic za letalstvo v EU na ustrezne račune tega drugega registra.

5.   Kadar velja sporazum v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES in določa prenos pravic za letalstvo, ki spadajo v okvir drugega sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, na račune operaterjev zrakoplovov v registru Unije, centralni administrator v sodelovanju z administratorjem tega drugega registra zagotovi, da register Unije te pravice za letalstvo prenese z ustreznih računov tega drugega registra na račune operaterjev zrakoplovov v registru Unije ob odobritvi pristojnega organa, odgovornega za upravljanje tega drugega sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov.“;

(3)

v členu 67 se doda odstavek 5:

„5.   Kadar velja sporazum v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES, se odstavki 1, 2 in 3 tega člena uporabljajo za enote, izdane v okviru sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, povezanega z EU ETS.“;

(4)

člen 71 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 71

Izvajanje ureditev za povezovanje

Centralni administrator lahko v ustreznih trenutkih ustvarja račune in postopke ter izvaja transakcije in druge operacije za izvajanje ureditev in sporazumov, sklenjenih na podlagi členov 25 in 25a Direktive 2003/87/ES.“;

(5)

vstavi se člen 99a:

„Člen 99a

Začasna prekinitev sporazumov o povezovanju

V primeru začasne prekinitve ali prenehanja sporazuma iz člena 25 Direktive 2003/87/ES centralni administrator sprejme ukrepe v skladu s sporazumom.“;

(6)

v členu 105 se doda odstavek 3:

„3.   Standardi, oblikovani v skladu s sporazumi iz člena 25 Direktive 2003/87/ES, so skladni s specifikacijami za izmenjavo podatkov in tehničnimi specifikacijami, sestavljenimi v skladu z odstavkoma 1 in 2.“;

(7)

člen 108 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 108

Zapisi

1.   Centralni administrator zagotovi, da register Unije zapise v zvezi z vsemi postopki, podatki iz evidenc in imetniki računov hrani pet let po zaprtju računa.

2.   Osebni podatki se odstranijo iz zapisov pet let po zaprtju računa ali pet let po koncu poslovnega odnosa, kot je opredeljen v členu 3(13) Direktive (EU) 2015/849, s fizično osebo.

3.   Osebni podatki se lahko hranijo – pri čemer je dostop omejen na centralnega administratorja – nadaljnjih pet let samo za preiskavo, odkrivanje, sodni pregon, upravljanje ali pobiranje davkov, revizijo in finančni nadzor dejavnosti v zvezi s pravicami do emisije ali pranjem denarja, financiranjem terorizma, drugimi hudimi kaznivimi dejanji ali zlorabo trga, pri katerih bi utegnili biti uporabljeni računi v registru Unije, ali kršitvami določb prava Unije ali nacionalne zakonodaje, s katerimi se zagotavlja delovanje EU ETS.

4.   Za preiskavo, odkrivanje, sodni pregon, upravljanje ali pobiranje davkov, revizijo in finančni nadzor dejavnosti v zvezi s pravicami do emisije ali pranjem denarja, financiranjem terorizma, drugimi hudimi kaznivimi dejanji ali zlorabo trga, pri katerih bi utegnili biti uporabljeni računi v registru Unije, ali kršitvami določb prava Unije ali nacionalnega prava, s katerimi se zagotavlja delovanje EU ETS, se lahko osebni podatki, ki jih upravljajo nacionalni administratorji, hranijo po koncu poslovnega odnosa do konca obdobja, ki ustreza najdaljšemu zastaralnemu roku za ta kazniva dejanja, predpisanemu v nacionalni zakonodaji nacionalnega administratorja.

5.   Informacije o računu, ki vsebujejo osebne podatke, ki so zbrani v skladu z določbami te uredbe in ki niso shranjeni v registru Unije ali EUTL, se hranijo v skladu z določbami te uredbe.

6.   Centralni administrator zagotovi, da lahko nacionalni administratorji dostopajo do vseh zapisov v registru Unije, povezanih z računi, ki jih upravljajo ali so jih upravljali, ter te zapise pregledujejo in izvažajo.“;

(8)

v Prilogi XIV se vstavi točka 4a:

„4a.

1. maja vsako leto se o sporazumih, veljavnih v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES, ki jih EUTL evidentira do 30. aprila, objavijo naslednji podatki:

(a)

lastništva nad pravicami, izdanimi v okviru povezanega sistema za trgovanje z emisijami, na vseh računih v registru Unije;

(b)

število pravic, izdanih v okviru povezanega sistema za trgovanje z emisijami, ki se uporabljajo za skladnost v EU ETS;

(c)

vsota pravic, izdanih v okviru povezanega sistema za trgovanje z emisijami, ki so bile prenesene na račune v registru Unije v prejšnjem koledarskem letu;

(d)

vsota pravic, prenesenih na račune v povezanem sistemu za trgovanje z emisijami v prejšnjem koledarskem letu.“.

Člen 88

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 389/2013 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2021.

Vendar Uredba (EU) št. 389/2013 še naprej velja do 1. januarja 2026 za vse operacije, potrebne v zvezi z obdobjem trgovanja med letoma 2013 in 2020, drugim ciljnim obdobjem Kjotskega protokola ter obdobjem skladnosti, kot je opredeljeno v členu 3(30) navedene uredbe.

Člen 89

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021, razen člena 87, ki se uporablja od dneva začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 920/2010 z dne 7. oktobra 2010 o standardiziranem in zaščitenem sistemu registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 270, 14.10.2010, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in (EU) št. 1193/2011 (UL L 122, 3.5.2013, str. 1).

(4)  Odločba št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola (UL L 49, 19.2.2004, str. 1).

(5)  Direktiva (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 (UL L 76, 19.3.2018, str. 3).

(6)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(7)  Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(9)  Uredba Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 302, 18.11.2010, str. 1).

(10)  Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L 166, 11.6.1998, str. 45).

(11)  Uredba (EU) 2017/2392 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 (UL L 350, 29.12.2017, str. 7).

(12)  Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

(13)  Uredba (EU) 2016/1191 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (UL L 200, 26.7.2016, str. 1).

(14)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(15)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(16)  Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L 140, 5.6.2009, str. 63).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 59, 27.2.2019, str. 8).

(18)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2067 z dne 19. decembra 2018 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 334, 31.12.2018, str. 94).

(19)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

(20)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(21)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji (UL L 6, 11.1.2017, str. 40).

(22)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(23)  Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211, 14.8.2009, str. 1).

(24)  Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).


PRILOGA I

Preglednica I-I: Vrste računov in vrste enot, ki se lahko hranijo na vsaki vrsti računa

Ime vrste računa

Imetnik računa

Administrator računa

Število računov te vrste

Pravice do emisije

Enote iz povezanih ETS v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES

Splošne pravice

Pravice za letalstvo

I.   Upravljavski računi ETS v registru Unije

Račun za skupno količino pravic v EU

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

Račun za skupno količino pravic za letalstvo v EU

EU

centralni administrator

1

ne

da

ne

Račun za dražbe v EU

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

Račun za dodelitev pravic v EU

EU

centralni administrator

1

da

ne

ne

Račun za dražbe za letalstvo v EU

EU

centralni administrator

1

ne

da

ne

Račun za posebno rezervo v EU

EU

centralni administrator

1

ne

da

ne

Račun za dodelitev pravic za letalstvo v EU

EU

centralni administrator

1

ne

da

ne

Račun za izbris v Uniji

EU

centralni administrator

1

da

da

da

Zavarovalni račun za izdražene pravice

dražitelj, dražbeni sistem, klirinški ali poravnalni sistem

nacionalni administrator, ki je odprl račun

eden ali več za vsak dražbeni sistem

da

da

ne

II.   Računi ETS v registru Unije

Račun upravljavca

Upravljavec

nacionalni administrator države članice, v kateri se nahaja naprava

eden za vsako napravo

da

da

da

Račun operaterja zrakoplova

Operater zrakoplova

nacionalni administrator države članice, ki upravlja operaterja zrakoplova

eden za vsakega operaterja zrakoplova

da

da

da

Nacionalni račun

Država članica

nacionalni administrator države članice, ki je imetnica računa

eden ali več za vsako državo članico

da

da

da

III.   Računi za trgovanje ETS v registru Unije

Račun za trgovanje

Oseba

nacionalni administrator ali centralni administrator, ki je odprl račun

kot se odobri

da

da

da


PRILOGA II

Splošni pogoji

Plačilo pristojbin

1.

Pogoji v zvezi z morebitnimi pristojbinami za registre za odpiranje in vodenje računov ter registracijo in vodenje preveriteljev.

Sprememba temeljnih pogojev

2.

Sprememba temeljnih pogojev, da ti odražajo spremembe te uredbe ali spremembe nacionalne zakonodaje.

Reševanje sporov

3.

Določbe o sporih med imetniki računov in izbiri sodišča za nacionalnega administratorja.

Odgovornost

4.

Omejitev odgovornosti za nacionalnega administratorja.

5.

Omejitev odgovornosti za imetnika računa.

PRILOGA III

Informacije, ki jih je treba predložiti skupaj z zahtevkom za odprtje računa

1.

Informacije iz preglednice III-I.

Preglednica III-I: Podatki o vseh računih

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javnem spletnem mestu EUTL?

1

Vrsta računa

O

izbirna

ne

n. r.

da

2

Ime imetnika računa

O

odprta

da

da

da

3

Ime računa (določi ga imetnik računa)

O

odprta

da

ne

da

4

Naslov imetnika računa – država

O

izbirna

da

da

da

5

Naslov imetnika računa – regija ali zvezna država

N

odprta

da

da

da

6

Naslov imetnika računa – kraj

O

odprta

da

da

da

7

Naslov imetnika računa – poštna številka

O

odprta

da

da

da

8

Naslov imetnika računa – 1. vrstica

O

odprta

da

da

da

9

Naslov imetnika računa – 2. vrstica

N

odprta

da

da

da

10

Matična številka podjetja imetnika računa

O

odprta

da

da

da

11

Telefonska številka 1 imetnika računa

O

odprta

da

ne

ne (*1)

12

Telefonska številka 2 imetnika računa

O

odprta

da

ne

ne (*1)

13

E-naslov imetnika računa

O

odprta

da

ne

ne (*1)

14

Datum rojstva (za fizične osebe)

O za fizične osebe

odprta

ne

n. r.

ne

15

Kraj rojstva – kraj (za fizične osebe)

O za fizične osebe

odprta

ne

n. r.

ne

16

Kraj rojstva – država

N

odprta

ne

n. r.

ne

17

Vrsta osebnega dokumenta (za fizične osebe)

O

izbirna

da

da

ne

18

Številka osebnega dokumenta (za fizične osebe)

O

odprta

da

da

ne

19

Datum poteka veljavnosti osebnega dokumenta

O, če obstaja

odprta

da

da

ne

20

Registracijska številka DDV s kodo države

O, če obstaja

odprta

da

da

ne

21

Identifikator pravnih oseb v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014

O, če obstaja

vnaprej določena

da

ne

da


(*1)  Imetnik računa se lahko odloči, da se informacije prikažejo na javnem spletnem mestu EUTL.


PRILOGA IV

Informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa za izdražene pravice ali računa za trgovanje

1.

Informacije iz preglednice III-I Priloge III.

2.

Dokaz, da ima oseba, ki zaprosi za odprtje računa, odprt bančni račun v državi članici Evropskega gospodarskega prostora.

3.

Dokaz o istovetnosti fizične osebe, ki zaprosi za odprtje računa, ki je lahko kopija:

(a)

osebne izkaznice, ki jo je izdala država članica Evropskega gospodarskega prostora ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj;

(b)

potnega lista;

(c)

dokumenta, ki se sprejme kot osebni dokument v skladu z nacionalno zakonodajo nacionalnega administratorja, ki upravlja račun.

4.

Dokaz o naslovu stalnega prebivališča imetnika računa, ki je fizična oseba, ki je lahko kopija:

(a)

osebnega dokumenta, predloženega v skladu s točko 3, če je na njem naveden naslov stalnega prebivališča;

(b)

katerega koli drugega osebnega dokumenta, ki so ga izdale oblasti in ki vključuje naslov stalnega prebivališča;

(c)

izjave lokalnih organov o stalnem prebivališču predlagane osebe, če država stalnega prebivališča ne izdaja osebnih dokumentov, na katerih je naveden naslov stalnega prebivališča;

(d)

katerega koli drugega dokumenta, ki je v državi članici administratorja računa običajno sprejet kot dokaz o stalnem prebivališču predlagane osebe.

5.

Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, naslednje dokumente:

(a)

dokument, ki dokazuje registracijo pravne osebe;

(b)

podatke o bančnem računu;

(c)

potrdilo o registraciji za DDV;

(d)

ime, datum rojstva in državljanstvo dejanskega lastnika pravne osebe, kot je opredeljen v členu 3(6) Direktive (EU) 2015/849, vključno z vrsto lastništva ali nadzora, ki ga izvaja;

(e)

seznam direktorjev.

6.

Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, lahko nacionalni administratorji zahtevajo predložitev naslednjih dodatnih dokumentov:

(a)

kopije aktov o ustanovitvi pravne osebe;

(b)

kopije letnega poročila ali zadnjih revidiranih računovodskih izkazov ali v primeru, da slednji niso na razpolago, kopije računovodskih izkazov z žigom davčnega urada ali finančnega direktorja.

7.

Dokaz o sedežu imetnika računa, ki je pravna oseba, če to ni razvidno iz dokumenta, predloženega v skladu s točko 5.

8.

Izpis iz kazenske evidence ali kateri koli drug dokument, ki ga administrator računa sprejema kot izpis iz kazenske evidence, za fizično osebo, ki zaprosi za odprtje računa.

Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, lahko nacionalni administrator zahteva izpis iz kazenske evidence ali kateri koli drug dokument, ki ga administrator računa sprejema kot izpis iz kazenske evidence, za dejanskega lastnika in/ali direktorje te pravne osebe. Če nacionalni administrator zahteva izpis iz kazenske evidence, se utemeljitev take zahteve evidentira.

Namesto zahteve po predložitvi izpisa iz kazenske evidence lahko nacionalni administrator zahteva, naj pristojni organ za vodenje kazenske evidence v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovi ustrezne informacije elektronsko.

Dokumenti, predloženi na podlagi te točke, se ne smejo hraniti po odprtju računa.

9.

Če je dokument nacionalnemu administratorju predložen v izvirniku, lahko ta naredi kopijo in na njej označi, da je pristna.

10.

Kopija dokumenta se lahko predloži kot dokaz v skladu s to prilogo, če je overjena kot verodostojna kopija pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni administrator. Brez poseganja v pravila iz Uredbe (EU) 2016/1191 morajo biti dokumenti, izdani zunaj države članice, v kateri je predložena kopija dokumenta, legalizirani, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka.

11.

Administrator računa lahko zahteva, naj se predloženim dokumentom priloži sodno overjen prevod v jezik, ki ga določi administrator.

12.

Namesto pridobitve dokumentov, ki dokazujejo informacije, potrebne na podlagi te priloge, v papirni obliki lahko nacionalni administratorji uporabijo digitalna orodja za pridobitev ustreznih informacij, če nacionalna zakonodaja dovoljuje taka orodja za zagotovitev navedenih informacij.

PRILOGA V

Dodatne informacije, ki jih je treba predložiti za registracijo preveriteljev

Dokument, ki dokazuje, da je preveritelj, ki zaprosi za registracijo, akreditiran kot preveritelj v skladu s členom 15 Direktive 2003/87/ES.


PRILOGA VI

Informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa upravljavca

1.

Informacije iz preglednice III-I Priloge III.

2.

Na podlagi podatkov, zagotovljenih v skladu s preglednico III-I Priloge III, je upravljavec naprave imetnik računa. Ime imetnika računa je isto kot ime fizične ali pravne osebe, ki je imetnik ustreznega dovoljenja za emisije toplogrednih plinov.

3.

Če je imetnik računa del skupine, predloži dokument, ki jasno prikazuje strukturo skupine. Če je navedeni dokument kopija, mora biti overjena kot verodostojna kopija pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni administrator. Če je overjena kopija izdana zunaj države članice, ki zahteva kopijo, mora biti legalizirana, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka.

4.

Informacije iz preglednic VI-I in VI-II te priloge.

5.

Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, lahko nacionalni administratorji zahtevajo predložitev naslednjih dodatnih dokumentov:

(a)

dokumenta, ki dokazuje registracijo pravne osebe;

(b)

podatkov o bančnem računu;

(c)

potrdila o registraciji za DDV;

(d)

imena, datuma rojstva in državljanstva dejanskega lastnika pravne osebe, kot je opredeljen v členu 3(6) Direktive (EU) 2015/849, vključno z vrsto lastništva ali nadzora, ki ga izvaja;

(e)

kopije aktov o ustanovitvi pravne osebe;

(f)

kopije letnega poročila ali zadnjih revidiranih računovodskih izkazov ali v primeru, da slednji niso na razpolago, kopije računovodskih izkazov z žigom davčnega urada ali finančnega direktorja.

6.

Namesto pridobitve dokumentov, ki dokazujejo informacije, potrebne na podlagi te priloge, v papirni obliki lahko nacionalni administratorji uporabijo digitalna orodja za pridobitev ustreznih informacij, če nacionalna zakonodaja dovoljuje taka orodja za zagotovitev navedenih informacij.

Preglednica VI-I: Podatki o računu upravljavca

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javnem spletnem mestu EUTL?

1

Identifikacijska oznaka dovoljenja

O

odprta

da

da

da

2

Datum začetka veljavnosti dovoljenja

O

odprta

da

da

3

Ime naprave

O

odprta

da

da

da

4

Vrsta dejavnosti naprave

O

izbirna

da

da

da

5

Naslov naprave – država

O

vnaprej določena

da

da

da

6

Naslov naprave – regija ali zvezna država

N

odprta

da

da

da

7

Naslov naprave – kraj

O

odprta

da

da

da

8

Naslov naprave – poštna številka

O

odprta

da

da

da

9

Naslov naprave – 1. vrstica

O

odprta

da

da

da

10

Naslov naprave – 2. vrstica

N

odprta

da

da

da

11

Telefonska številka 1 naprave

O

odprta

da

ne

ne

12

Telefonska številka 2 naprave

O

odprta

da

ne

ne

13

E-naslov naprave

O

odprta

da

ne

ne

14

Ime obvladujočega podjetja

O, če obstaja

odprta

da

ne

da

15

Ime odvisnega podjetja

O, če obstaja

odprta

da

ne

da

16

Identifikacijska oznaka imetnika računa za obvladujoče podjetje (določi jo register Unije)

O, če obstaja

vnaprej določena

da

ne

ne

17

Identifikacijska številka EPRTR

O, če obstaja

odprta

da

ne

da

18

Zemljepisna širina

N

odprta

da

ne

da

19

Zemljepisna dolžina

N

odprta

da

ne

da

20

Leto prve emisije

O

odprta

 

 

da

Preglednica VI-II: Podatki o kontaktni osebi za napravo

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javnem spletnem mestu EUTL?

1

Ime kontaktne osebe v državi članici

N

odprta

da

ne

ne

2

Priimek kontaktne osebe v državi članici

N

odprta

da

ne

ne

3

Naslov kontaktne osebe – država

N

vnaprej določena

da

ne

ne

4

Naslov kontaktne osebe – regija ali zvezna država

N

odprta

da

ne

ne

5

Naslov kontaktne osebe – kraj

N

odprta

da

ne

ne

6

Naslov kontaktne osebe – poštna številka

N

odprta

da

ne

ne

7

Naslov kontaktne osebe – 1. vrstica

N

odprta

da

ne

ne

8

Naslov kontaktne osebe – 2. vrstica

N

odprta

da

ne

ne

9

Telefonska številka 1 kontaktne osebe

N

odprta

da

ne

ne

10

Telefonska številka 2 kontaktne osebe

N

odprta

da

ne

ne

11

E-naslov kontaktne osebe

N

odprta

da

ne

ne


PRILOGA VII

Informacije, ki jih je treba predložiti za odprtje računa operaterja zrakoplova

1.

Informacije iz preglednice III-I Priloge III in preglednice VII-I Priloge VII.

2.

Na podlagi podatkov, zagotovljenih v skladu s preglednico III-I, je operater zrakoplova imetnik računa. Ime, evidentirano za imetnika računa, je isto kot ime v načrtu spremljanja. Če je ime v načrtu spremljanja zastarelo, se uporabi ime iz trgovskega registra ali ime, ki ga uporablja Eurocontrol.

3.

Če je imetnik računa del skupine, predloži dokument, ki jasno prikazuje strukturo skupine. Če je navedeni dokument kopija, mora biti overjena kot verodostojna kopija pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni administrator. Če je overjena kopija izdana zunaj države članice, ki zahteva kopijo, mora biti legalizirana, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka.

4.

Klicna koda je označevalnik Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) v polju 7 načrta leta ali, če ni na voljo, registrska oznaka zrakoplova.

5.

Če za odprtje računa zaprosi pravna oseba, lahko nacionalni administratorji zahtevajo predložitev naslednjih dodatnih dokumentov:

(a)

dokumenta, ki dokazuje registracijo pravne osebe;

(b)

podatkov o bančnem računu;

(c)

potrdila o registraciji za DDV;

(d)

imena, datuma rojstva in državljanstva dejanskega lastnika pravne osebe, kot je opredeljen v členu 3(6) Direktive (EU) 2015/849, vključno z vrsto lastništva ali nadzora, ki ga izvaja;

(e)

kopije aktov o ustanovitvi pravne osebe;

(f)

kopije letnega poročila ali zadnjih revidiranih računovodskih izkazov ali v primeru, da slednji niso na razpolago, kopije računovodskih izkazov z žigom davčnega urada ali finančnega direktorja.

6.

Namesto pridobitve dokumentov, ki dokazujejo informacije, potrebne na podlagi te priloge, v papirni obliki lahko nacionalni administratorji uporabijo digitalna orodja za pridobitev ustreznih informacij, če nacionalna zakonodaja dovoljuje taka orodja za zagotovitev navedenih informacij.

Preglednica VII-I: Podatki o računu operaterja zrakoplova

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javnem spletnem mestu EUTL?

1

Edinstvena oznaka iz Uredbe Komisije (ES) št. 748/2009

O

odprta

da

da

da

2

Klicna koda (označevalnik ICAO)

N

odprta

da

da

da

3

Identifikacijska oznaka načrta spremljanja

O

odprta

da

da

da

4

Načrt spremljanja – prvo leto izvajanja

O

odprta

da

da

da


PRILOGA VIII

Informacije o pooblaščenih zastopnikih, ki jih je treba predložiti administratorju računa

1.

Informacije iz preglednice VIII-I Priloge VIII.

Preglednica VIII-I: Podatki o pooblaščenem zastopniku

 

A

B

C

D

E

F

Točka št.

Podatek o računu

Obvezen ali neobvezen?

Vrsta

Ali se lahko posodobi?

Ali je za posodobitev potrebna odobritev administratorja?

Prikaz na javnem spletnem mestu EUTL?

1

Ime

O

odprta

da

da

ne

2

Priimek

O

odprta

da

da

ne

3

Naziv

N

odprta

da

ne

ne

4

Naziv delovnega mesta

N

odprta

da

ne

ne

5

Ime delodajalca

N

odprta

da

ne

ne

6

Oddelek pri delodajalcu

N

odprta

da

ne

ne

7

Država

O

vnaprej določena

ne

n. r.

ne

8

Regija ali zvezna država

N

odprta

da

da

ne

9

Kraj

O

odprta

da

da

ne

10

Poštna številka

O

odprta

da

da

ne

11

Naslov – 1. vrstica

O

odprta

da

da

ne

12

Naslov – 2. vrstica

N

odprta

da

da

ne

13

Telefonska številka 1

O

odprta

da

ne

ne

14

Mobilni telefon

O

odprta

da

da

ne

15

E-naslov

O

odprta

da

da

ne

16

Datum rojstva

O

odprta

ne

n. r.

ne

17

Kraj rojstva – kraj

O

odprta

ne

n. r.

ne

18

Kraj rojstva – država

O

odprta

ne

n. r.

ne

19

Vrsta osebnega dokumenta

O

izbirna

da

da

ne

20

Številka osebnega dokumenta

O

odprta

da

da

ne

21

Datum poteka veljavnosti osebnega dokumenta

O, če obstaja

odprta

da

da

ne

22

Nacionalna registracijska številka

N

odprta

da

da

ne

23

Izbrani jezik

N

izbirna

da

ne

ne

24

Pravice pooblaščenega zastopnika

O

več možnosti

da

da

ne

2.

Ustrezno podpisana izjava imetnika računa, v kateri je navedeno, da želi določeno osebo imenovati za pooblaščenega zastopnika, poleg tega je v izjavi potrjeno, da ima pooblaščeni zastopnik pravico do začenjanja in odobritve transakcij ter do začenjanja in odobritve transakcij v imenu imetnika računa ali vpogled brez možnosti poseganja (kot je določeno v odstavkih 1 oziroma 5 člena 20).

3.

Dokaz o istovetnosti predlagane osebe, ki je lahko kopija enega izmed naslednjih dokumentov:

(a)

osebne izkaznice, ki jo je izdala država članica Evropskega gospodarskega prostora ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj;

(b)

potnega lista;

(c)

dokumenta, ki se sprejme kot osebni dokument v skladu z nacionalno zakonodajo nacionalnega administratorja, ki upravlja račun.

4.

Dokaz o naslovu stalnega prebivališča predlagane osebe, ki je lahko kopija enega izmed naslednjih dokumentov:

(a)

osebnega dokumenta, predloženega v skladu s točko 3, če je na njem naveden naslov stalnega prebivališča;

(b)

katerega koli drugega osebnega dokumenta, ki so ga izdale oblasti in ki vključuje naslov stalnega prebivališča;

(c)

izjave lokalnih organov o stalnem prebivališču predlagane osebe, če država stalnega prebivališča ne izdaja osebnih dokumentov, na katerih je naveden naslov stalnega prebivališča;

(d)

katerega koli drugega dokumenta, ki je v državi članici administratorja računa običajno sprejet kot dokaz o stalnem prebivališču predlagane osebe.

5.

Izpis iz kazenske evidence ali kateri koli drug dokument, ki ga administrator računa sprejema kot izpis iz kazenske evidence, za predlagano osebo, razen za pooblaščene zastopnike preveriteljev.

Namesto zahteve po predložitvi izpisa iz kazenske evidence lahko nacionalni administrator zahteva, naj pristojni organ za vodenje kazenske evidence v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovi ustrezne informacije elektronsko.

Dokumenti, predloženi na podlagi te točke, se ne smejo hraniti po potrditvi imenovanja zastopnika računa.

6.

Če je dokument nacionalnemu administratorju predložen v izvirniku, lahko ta naredi kopijo in na njej označi, da je pristna.

7.

Kopija dokumenta se lahko predloži kot dokaz v skladu s to prilogo, če je overjena kot verodostojna kopija pri notarju ali drugi podobni uradni osebi, ki jo določi nacionalni administrator. Brez poseganja v pravila iz Uredbe (EU) 2016/1191 morajo biti dokumenti, izdani zunaj države članice, v kateri je predložena kopija dokumenta, legalizirani, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače. Datum overitve ali legalizacije ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem predložitve zahtevka.

8.

Administrator računa lahko zahteva, naj se predloženim dokumentom priloži sodno overjen prevod v jezik, ki ga določi nacionalni administrator.

9.

Namesto pridobitve dokumentov, ki dokazujejo informacije, potrebne na podlagi te priloge, v papirni obliki lahko nacionalni administratorji uporabijo digitalna orodja za pridobitev ustreznih informacij, če nacionalna zakonodaja dovoljuje taka orodja za zagotovitev navedenih informacij.

PRILOGA IX

Oblike za predložitev podatkov o letnih emisijah

1.

Podatki o emisijah upravljavcev vključujejo informacije iz preglednice IX-I, pri tem pa se upošteva elektronska oblika za predložitev podatkov o emisijah, opisana v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 75.

Preglednica IX–I: Podatki o emisijah upravljavcev

 

 

 

 

1

Identifikacijska oznaka naprave

 

2

Leto poročanja

 

Emisije toplogrednih plinov

 

v tonah

v tonah ekvivalenta CO2

3

Emisije CO2

 

 

4

Emisije N2O

 

 

5

Emisije PFC

 

 

6

Skupne emisije

Σ (C3 + C4 + C5)

2.

Podatki o emisijah operaterjev zrakoplovov vključujejo informacije iz preglednice IX-II, pri tem pa se upošteva elektronska oblika za predložitev podatkov o emisijah, opisana v specifikacijah za izmenjavo podatkov in tehničnih specifikacijah iz člena 75.

Preglednica IX–II: Podatki o emisijah operaterjev zrakoplovov

 

 

 

1

Identifikacijska oznaka operaterja zrakoplova

 

2

Leto poročanja

 

Emisije toplogrednih plinov

 

v tonah CO2

3

Domače emisije

(za vse lete, ki so vzleteli z letališča na ozemlju države članice in pristali na letališču na ozemlju iste države članice)

 

4

Emisije, ki niso domače

(za vse lete, ki so vzleteli z letališča na ozemlju države članice in pristali na letališču na ozemlju druge države članice)

 

5

Skupne emisije

Σ (C3 + C4)


PRILOGA X

Preglednica nacionalnih dodelitev

Št. vrstice

 

Količina brezplačno dodeljenih splošnih pravic

 

v skladu s členom 10a(7) Direktive 2003/87/ES

v skladu s členom 10c Direktive 2003/87/ES (prenosljive)

 

v skladu z drugo določbo Direktive 2003/87/ES

skupaj

 

1

Koda države članice

 

 

 

 

 

ročni vnos

2

 

Identifikacijska oznaka naprave

 

 

 

 

 

ročni vnos

3

 

Količina, ki bo dodeljena:

 

 

 

 

 

 

4

 

 

v letu X

 

 

 

 

 

ročni vnos

5

 

 

v letu X + 1

 

 

 

 

 

ročni vnos

6

 

 

v letu X + 2

 

 

 

 

 

ročni vnos

7

 

 

v letu X + 3

 

 

 

 

 

ročni vnos

8

 

 

v letu X + 4

 

 

 

 

 

ročni vnos

9

 

 

v letu X + 5

 

 

 

 

 

ročni vnos

10

 

 

v letu X + 6

 

 

 

 

 

ročni vnos

11

 

 

v letu X + 7

 

 

 

 

 

ročni vnos

12

 

 

v letu X + 8

 

 

 

 

 

ročni vnos

13

 

 

v letu X + 9

 

 

 

 

 

ročni vnos

Vrstice od 2 do 13 se ponovijo za vsako napravo.


PRILOGA XI

Preglednica nacionalnih dodelitev za letalstvo

Št. vrstice

 

Količina brezplačno dodeljenih pravic za letalstvo

 

v skladu s členom 3e Direktive 2003/87/ES

v skladu s členom 3f Direktive 2003/87/ES

skupaj

 

1

Koda države članice

 

 

 

ročni vnos

2

 

Identifikacijska oznaka operaterja zrakoplova

 

 

 

ročni vnos

3

 

Količina, ki bo dodeljena

 

 

 

 

4

 

 

v letu X

 

 

 

ročni vnos

5

 

 

v letu X + 1

 

 

 

ročni vnos

6

 

 

v letu X + 2

 

 

 

ročni vnos

7

 

 

v letu X + 3

 

 

 

ročni vnos

8

 

 

v letu X + 4

 

 

 

ročni vnos

9

 

 

v letu X + 5

 

 

 

ročni vnos

10

 

 

v letu X + 6

 

 

 

ročni vnos

11

 

 

v letu X + 7

 

 

 

ročni vnos

12

 

 

v letu X + 8

 

 

 

ročni vnos

13

 

 

v letu X + 9

 

 

 

ročni vnos

Vrstice od 2 do 13 se ponovijo za vsakega operaterja zrakoplova.


PRILOGA XII

Preglednica dražb

Št. vrstice

Podatki o dražbenem sistemu

 

 

1

Identifikacijska oznaka dražbenega sistema

 

 

2

Istovetnost nadzornika dražbe

 

 

3

Številka zavarovalnega računa za izdražene pravice

 

 

4

Podatki o posameznih dražbah (splošnih pravic/pravic za letalstvo)

 

5

Posamezni obseg dražbe

Datum in čas dobave na zavarovalni račun za izdražene pravice

Istovetnost dražitelja(-ev) na posameznih dražbah

Količina za zadevnega/zadevne dražitelja(-e) v posamezni količini dražbe, vključno po potrebi zadevna količina pravic v skladu s členom 10a(8) Direktive 2003/87/ES.

ročni vnos

6

 

 

 

 

ročni vnos

7

 

 

ročni vnos

8

 

 

ročni vnos

9

 

 

ročni vnos

10

 

 

ročni vnos

11

 

 

ročni vnos

12

 

 

ročni vnos

13

 

 

 

 

ročni vnos

14

 

 

ročni vnos

15

 

 

ročni vnos

16

 

 

ročni vnos

17

 

 

ročni vnos

18

 

 

ročni vnos

19

 

 

ročni vnos


PRILOGA XIII

Zahteve za poročanje centralnega administratorja

I.   Informacije registra Unije v zvezi z EU ETS

Informacije, ki so na voljo javnosti

1.

EUTL na svoji javni spletni strani za vsak račun prikaže naslednje informacije:

(a)

vse informacije, ki so v preglednici III-I Priloge III, preglednici VI-I Priloge VI in preglednici VII-I Priloge VII označene kot informacije za „prikaz na javnem spletnem mestu EUTL“;

(b)

pravice do emisije, dodeljene posameznim imetnikom računov na podlagi členov 48 in 50;

(c)

status računa v skladu s členom 9(1);

(d)

leto prvih emisij in leto zadnjih emisij;

(e)

število pravic, predanih v skladu s členom 6;

(f)

število preverjenih emisij skupaj z njegovimi popravki za napravo, povezano z računom upravljavca za leto X, pri čemer se to število prikaže od 1. aprila leta (X+ 1);

(g)

simbol in izjavo, ki kažeta, ali je naprava ali operater zrakoplova, povezan z računom upravljavca, do 30. aprila predal količino pravic do emisije, ki je vsaj enaka vsem njegovim emisijam v vseh preteklih letih.

Informacije iz točk od (a) do (d) se posodobijo vsakih 24 ur.

Za namene točke (g) so simboli in izjave, ki se prikažejo, določeni v preglednici XIV-I. Simbol se posodobi 1. maja in se razen dodatka zvezdice (*) v primerih, opisanih v vrstici 5 preglednice XIV-I, ne spremeni do 1. maja naslednjega leta, razen če se račun prej zapre.

Preglednica XIV-I: Izjave o izpolnjevanju pogojev

Št. vrstice

Stopnja usklajenosti v skladu s členom 33

Ali so preverjene emisije evidentirane za celotno prejšnje leto?

Simbol

Izjava

Prikaz na javni spletni strani EUTL

1

0 ali katero koli pozitivno število

da

A

„Število pravic do emisije, predanih do 30. aprila, je večje ali enako kot preverjene emisije.“

2

katero koli negativno število

da

B

„Število pravic do emisije, predanih do 30. aprila, je manjše od preverjenih emisij.“

3

katero koli število

ne

C

„Preverjene emisije za prejšnje leto do 30. aprila niso bile vnesene.“

4

katero koli število

ne (ker sta bila postopek predaje pravic do emisije in/ali postopek posodabljanja preverjenih emisij za register države članice začasno prekinjena)

X

„Vnos preverjenih emisij in/ali predaja do 30. aprila nista bila mogoča, ker sta bila postopek predaje pravic do emisije in/ali postopek posodabljanja preverjenih emisij za register države članice začasno prekinjena.“

5

katero koli število

da ali ne (vendar to pozneje posodobi pristojni organ)

* [poleg prvotnega simbola]

„Preverjene emisije je ocenil ali popravil pristojni organ.“

2.

EUTL na svojem javnem spletnem mestu prikaže in vsakih 24 ur posodobi naslednje splošne informacije:

(a)

preglednico nacionalnih dodelitev za vsako državo članico, vključno z navedbami morebitnih sprememb preglednice v skladu s členom 47;

(b)

preglednico nacionalnih dodelitev za letalstvo za vsako državo članico, vključno z navedbami morebitnih sprememb preglednice v skladu s členom 49;

(c)

skupno število pravic do emisije, ki so bile prejšnji dan na vseh uporabniških računih v registru Unije;

(d)

pristojbine, ki jih nacionalni administratorji zaračunajo v skladu s členom 81.

3.

EUTL na svoji javni spletni strani 30. aprila vsako leto objavi naslednje splošne informacije:

(a)

vsoto preverjenih emisij države članice, vneseno za prejšnje koledarsko leto kot delež vsote preverjenih emisij za leto pred zadevnim letom;

(b)

delež za račune, ki jih upravlja posamezna država članica, v številu in obsegu vseh transakcij za prenos pravic do emisije in kjotskih enot v prejšnjem koledarskem letu;

(c)

delež za račune, ki jih upravlja posamezna država članica, v številu in obsegu vseh transakcij za prenos pravic do emisije in kjotskih enot med računi, ki jih upravljajo različne države članice, v prejšnjem koledarskem letu.

4.

EUTL v zvezi z vsako dokončano transakcijo, ki je bila v EUTL evidentirana do 30. aprila zadevnega leta, na svojem javnem spletnem mestu 1. maja tri leta pozneje objavi naslednje informacije:

(a)

ime imetnika računa za prenos, in identifikator tega računa;

(b)

ime imetnika prevzemnega računa in identifikator tega računa;

(c)

količino pravic do emisije ali kjotskih enot, vključenih v transakcijo, skupaj z oznako države, a brez edinstvene identifikacijske oznake enote za pravice in edinstvene številčne vrednosti serijske številke enote za kjotske enote;

(d)

identifikacijsko oznako transakcije;

(e)

datum in čas, ko je bila transakcija dokončana (po srednjeevropskem času);

(f)

vrsto transakcije.

Prvi odstavek se ne uporablja za transakcije, pri katerih je bil račun za prenos in prevzemni račun upravljavski račun ETS, kot je naveden v preglednici I-I Priloge I.

5.

1. maja vsako leto se o sporazumih, veljavnih v skladu s členom 25 Direktive 2003/87/ES, ki jih EUTL evidentira do 30. aprila, objavijo naslednji podatki:

(a)

lastništva nad pravicami do emisije, izdanimi v okviru povezanega sistema za trgovanje z emisijami, na vseh računih v registru Unije;

(b)

število pravic, izdanih v okviru povezanega sistema za trgovanje z emisijami, ki se uporabljajo za skladnost v EU ETS;

(c)

vsota pravic do emisije, izdanih v okviru povezanega sistema za trgovanje z emisijami, ki so bile prenesene na račune v registru Unije v prejšnjem koledarskem letu;

(d)

vsota pravic, ki so bile prenesene na račune v povezanem sistemu za trgovanje z emisijami v prejšnjem koledarskem letu.

Informacije, ki so na voljo imetnikom računov

6.

Register Unije na delu svojega spletnega mesta, ki je dostopen samo imetniku računa, prikazuje in v realnem času posodablja naslednje informacije:

(a)

trenutna lastništva nad pravicami do emisije in kjotskimi enotami, vključno z oznako države in po potrebi navedbo o tem, v katerem desetletnem obdobju so bile pravice ustvarjene, vendar brez edinstvene identifikacijske oznake enote za pravice in edinstvene številčne vrednosti serijske številke enote za kjotske enote;

(b)

seznam predlaganih transakcij, ki jih je začel zadevni imetnik računa, pri čemer so za vsako predlagano transakcijo navedeni:

(i)

elementi iz točke 4 te priloge;

(ii)

številka računa in ime imetnika računa za prevzemni račun;

(iii)

datum in čas, ko je bila transakcija predlagana (po srednjeevropskem času);

(iv)

trenutni status zadevne predlagane transakcije;

(v)

vse vrnjene odzivne oznake, ki so posledica pregledov, ki sta jih opravila register in EUTL;

(c)

seznam pravic do emisije ali kjotskih enot, ki jih je ta račun prenesel ali pridobil po dokončanih transakcijah, pri čemer se za vsako transakcijo podrobno navedejo:

(i)

elementi iz točke 4;

(ii)

številka računa in ime imetnika računa za račun za prenos, ter prevzemni račun.


Na vrh