Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0830R(01)

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/830 на Комисията от 9 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 140, 6.6.2018 г.)

C/2018/5297

OJ L 203, 10.8.2018, p. 57–60 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/830/corrigendum/2018-08-10/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

10.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/57


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/830 на Комисията от 9 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 по отношение на адаптирането на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства

( Официален вестник на Европейския съюз L 140 от 6 юни 2018 г. )

На страница 15 в съображение 2, във второто изречение

вместо:

„приложимите серии от поправка на правилата на ИКЕ на ООН,“

да се чете:

„приложимите серии от изменения на правилата на ИКЕ на ООН,“.

На страница 16 в член 2, точка 6, с която в обяснителните бележки към приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„селскостопански и горски трактори“

да се чете:

„земеделски и горски трактори“.

На страница 16 в член 2, точка 7, с която в обяснителните бележки към приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„селскостопански и горски верижни трактори,“

да се чете:

„земеделски и горски верижни трактори,“.

На страница 17 в член 2, точка 8, буква б), с която в обяснителните бележки към приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„селскостопански и горски трактори (статично изпитване), правилник 4 на ОИСР,“

да се чете:

„земеделски и горски трактори (статично изпитване), стандартен правилник 4 на ОИСР,“.

На страница 17 в член 2, точка 12, буква а), с която се изменя точка 3.1.3 от приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„вентилационни вентилатори,“

да се чете:

„вентилатори за проветряване,“.

На страница 17 в член 2, точка 12, буква б), с която в приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се вмъква точка 3.2.2.2.2

вместо:

„вентилационни вентилатори,“

да се чете:

„вентилатори за проветряване,“.

На страница 17 в член 2, точка 15, с която в обяснителните бележки към приложение XVIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„(1)

Освен ако номерацията и изискванията от точка Б не са еднакви с текста на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване или официално изпитване на защитни конструкции на селскостопански и горски трактори (статично изпитване), правилник 4 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„(1)

С изключение на номерацията, изискванията в точка Б са еднакви с текста на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на защитни конструкции на земеделски и горски трактори (статично изпитване), стандартен правилник 4 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“.

На страница 17 в член 2, точка 17, с която се заменя точка 1.2.1 в приложение XXIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014.

вместо:

„включително на разпоредбите, формулирани в приложения А и В към посочения стандарт.“

да се чете:

„включително с разпоредбите, формулирани в приложения А и С към посочения стандарт.“

На страница 19 в приложение I, с което се заменя таблицата в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — във втора графа, във вписванията за стандартните правилници на ОИСР № 3, 4, 5 и 10

вместо:

„селскостопански и горски трактори“

да се чете:

„земеделски и горски трактори“.

На страница 19 в приложение I, с което се заменя таблицата в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — във втора графа, във вписванията за стандартните правилници на ОИСР № 6 и 7

вместо:

„селскостопански и горски колесни трактори“

да се чете:

„земеделски и горски колесни трактори“.

На страница 19 в приложение I, с което се заменя таблицата в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — във втора графа, във вписването за стандартен правилник на ОИСР № 8

вместо:

„селскостопански и горски верижни трактори“

да се чете:

„земеделски и горски верижни трактори“.

На страница 20 в приложение II, точка 1, буква г), с която се заменят точки 2.1.2 и 2.1.3 в приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на точка 2.1.2, в първото изречение

вместо:

„оборудвана с гуми с по-голям размер.“

да се чете:

„оборудвана с гуми или вериги с по-голям размер.“

На страница 20 в приложение II, точка 1, буква е), с която се заменят второто и третото изречение в раздел 3.1.3.2 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на първото изречение

вместо:

„неустойчиво равновесие с колела, докосващи земната повърхност.“

да се чете:

„неустойчиво равновесие с колела или вериги, докосващи земната повърхност.“

На страница 20 в приложение II, точка 1, буква ж), с която се изменя точка 3.1.4.3.1 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в редовете за характеристиките на трактора в подточки i) и ii)

вместо:

„м)“

да се чете:

„(m)“.

На страница 21 в приложение II, точка 1, буква и), с която се изменя точка 3.1.5.1 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„в точка 3.1.5.1 петата алинея се заменя със следното:“

да се чете:

„в точка 3.1.5.1 последният абзац се заменя със следното:“.

На страница 21 в приложение II, точка 1, буква л), с която се изменя точка 3.1.5.6 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на първото изречение

вместо:

„външните горни точки на предната гума“

да се чете:

„външните горни точки на предната гума или верига“.

На страница 21 в приложение II, точка 1, буква р), с която се заменя точка 3.2.5.4 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в текста на първото изречение

вместо:

„показано на фигура 7.3,“

да се чете:

„показано на фигура 6.10,“.

На страница 22 в приложение II, точка 1, втората буква у), с която се изменя раздел Б4 от приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„у)

В раздел Б4 („Изисквания за виртуално изпитване“) се добавя следната точка:“

да се чете:

„ф)

в раздел Б4 („Изисквания за виртуално изпитване“) се добавя следната точка:“.

На страница 22 в приложение II, точка 2, с която в обяснителните бележки към приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„1.

Освен ако номерирането на раздели Б2 и Б3, което е хармонизирано с това на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски трактори с тясна колея, правилник 6 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„1.

С изключение на номерацията на раздели Б2 и Б3, която е хармонизирана с тази на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на земеделски и горски трактори с тясна колея, стандартен правилник 6 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“.

На страница 23 в приложение III, точка 1, с която в точка А от приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се добавя точка 3

вместо:

„3.

В допълнение към изискванията, определени в точка 2, трябва да бъдат изпълнени изискванията относно работните характеристики на сгъваемите ЗКП, определени в част Б3.“

да се чете:

„3.

В допълнение към изискванията, определени в точка 2, трябва да бъдат изпълнени изискванията относно работните характеристики на сгъваемите защитни конструкции при преобръщане (ЗКП), определени в раздел Б3.“

На страница 23 в приложение III, точка 2, подточка 2, с която в приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се добавя раздел Б3

вместо:

„B3   ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СГЪВАЕМИ ЗАЩИТНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ“

да се чете:

„Б3   ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СГЪВАЕМИ ЗАЩИТНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ“.

На страница 32 в приложение III, точка 3, с която в обяснителните бележки към приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„1.

Освен ако номерирането на раздели Б2 и Б3, което е хармонизирано с това на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесни селскостопански и горски трактори с тясна колея, правилник 7 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„1.

С изключение на номерацията на раздели Б2 и Б3, която е хармонизирана с тази на цялото приложение, текстът на изискванията и номерирането, определено в точка Б, са същите като текста и номерирането на стандартния правилник на ОИСР за официално изпитване на задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесни земеделски и горски трактори с тясна колея, стандартен правилник 7 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“.

На страница 33 в приложение IV, с което се изменя приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — уводното изречение

вместо:

„Приложение X към Делегиран регламент (ЕС) 1322/2014 се изменя, както следва:“

да се чете:

„Приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се изменя, както следва:“.

На страница 33 в приложение IV, точка 1, буква г), с която се заменя заглавието на фигура 10.3 в приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„Минимална конфигурация за изпитване на КЗПП“

да се чете:

„Минимална конфигурация за изпитване на ЗКП“.

На страница 33 в приложение IV, точка 2, с която в обяснителните бележки към приложение XI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 се заменя обяснителна бележка (1)

вместо:

„при селскостопански и горски трактори, правилник 10 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

да се чете:

„при земеделски и горски трактори, стандартен правилник 10 на ОИСР, издание 2017 от юли 2017 г.“

На страница 34 в приложение V, с което се изменя приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — точка 2, буква б)

вместо:

„в таблицата редовете за PS № 699 и № 700 се заменят със следното:“

да се чете:

„в таблицата редът за PS № 699 се заменя със следното:“.


Top