EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018R0772

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/772 z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/7619

UL L 130, 28.5.2018, str. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj

28.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/772

z dne 21. novembra 2017

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 19(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali. Zlasti določa pravila, ki se uporabljajo za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev v države članice. Prav tako določa preventivne zdravstvene ukrepe, ki jih je po potrebi treba sprejeti z delegiranimi akti za nadzor bolezni ali okužb razen stekline, za katere obstaja verjetnost, da se razširijo zaradi premikov navedenih živali. Navedeni ukrepi morajo temeljiti na zadostnih, zanesljivih in preverjenih znanstvenih informacijah ter se uporabljati sorazmerno glede na tveganje za javno zdravje ali zdravje živali, ki ga predstavlja morebitno širjenje navedenih bolezni ali okužb s čezmejnimi premiki psov, mačk ali belih dihurjev.

(2)

Poleg tega mora kategorizacija držav članic glede na njihovo upravičenost do uporabe navedenih preventivnih zdravstvenih ukrepov temeljiti na izpolnjevanju nekaterih zahtev glede statusa države v zvezi z zdravjem živali ter sistemi spremljanja in poročanja v zvezi z nekaterimi boleznimi ali okužbami razen stekline.

(3)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa tudi, da mora pse, mačke ali bele dihurje pri premikih v države članice spremljati identifikacijski dokument, ki potrjuje med drugim skladnost z vsemi zdravstvenimi ukrepi za preprečevanje bolezni ali okužb razen stekline, sprejetimi v skladu z navedeno uredbo.

(4)

Okužba z Echinococcus multilocularis pri psih spada v kategorijo bolezni ali okužb razen stekline, za katere se zahtevajo preventivni zdravstveni ukrepi za nadzor, ki jih sprejme Komisija z delegiranim aktom v skladu z Uredbo (EU) št. 576/2013. Echinococcus multilocularis je trakulja, ki na stopnji ličinke povzroča alveolarno ehinokokozo. To je zoonoza, ki spada med najhujše zajedavske bolezni človeka na netropskih območjih. Kjer je bolezen uveljavljena, značilni razvojni krog zajedavca v Evropi vključuje prostoživeče zveri, predvsem navadne lisice kot končne gostitelje in male glodavce kot vmesne gostitelje.

(5)

Domači psi in mačke, ki imajo dostop do površin na prostem, se lahko okužijo, če pridejo v stik z okuženimi glodavci. Vendar dosedanja dognanja kažejo, da je prispevek mačk k življenjskemu ciklu Echinococcus multilocularis majhen in ni poročil o belih dihurjih kot končnih gostiteljih. Na Irskem, Malti in Finskem ter v Združenem kraljestvu okužba z Echinococcus multilocularis pri končnih gostiteljih doslej še ni bila odkrita kljub stalnemu spremljanju.

(6)

Premik domačih končnih gostiteljev s predlatentno ali latentno okužbo velja za pomembno pot vnosa, zato se priporoča tretiranje psov pred vstopom v države, v katerih ni bila zabeležena prisotnost parazita ter v katerih živijo primerni končni in vmesni gostitelji, ki podpirajo življenjski cikel Echinococcus multilocularis, da bi se zmanjšalo tveganje vnosa okužbe v take države zaradi premika psov.

(7)

Komisija je v skladu z Uredbo (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2) sprejela Delegirano uredbo (EU) št. 1152/2011 (3), da bi zagotovila nepretrgano zaščito Irske, Malte, Finske in Združenega kraljestva, ki navajajo, da so prosti zajedavca Echinococcus multilocularis zaradi izvajanja nacionalnih pravil do 31. decembra 2011 v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 998/2003. Delegirana uredba (EU) št. 1152/2011 je ostala veljavna po razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 in njeni nadomestitvi z Uredbo (EU) št. 576/2013.

(8)

Delegirana uredba (EU) št. 1152/2011 določa, da Komisija pregleda navedeno uredbo najpozneje pet let po datumu začetka njene veljavnosti na podlagi znanstvenih dognanj o okužbi z Echinococcus multilocularis pri živalih ter predloži rezultate pregleda Evropskemu parlamentu in Svetu. Pri pregledu se morata zlasti oceniti sorazmernost in znanstvena utemeljenost preventivnih zdravstvenih ukrepov. V zvezi s tem je Komisija zaprosila za mnenje Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) (4).

(9)

Rezultati pregleda Komisije kažejo, da Delegirana uredba (EU) št. 1152/2011 zagotavlja ustrezen okvir za učinkovito zaščito države članice, ki navaja, da je prosta zajedavca Echinococcus multilocularis. Zato bi bilo treba temeljne določbe Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 upoštevati v tej uredbi. Zlasti bi morale biti v to uredbo vključene določbe o pravočasnem in dokumentiranem tretiranju psov z učinkovitim odobrenim ali licenciranim zdravilom pred premikom na ozemlje držav članic, ki so dokazale neprekinjeno odsotnost zajedavca, ali držav članic z nizko prevalenco zajedavca, ki so v strogo omejenem časovnem obdobju izvajale program za izkoreninjenje zajedavca pri ustrezni živalski populaciji, ter pogoji za odobritev odstopanj od navedenih tretiranj.

(10)

Poleg tega po mnenju EFSA o okužbi z Echinococcus multilocularis pri živalih (4) ni dokazov, da lahko psi ohranijo Echinococcus multilocularis v odsotnosti navadne lisice. Zato v državah članicah, ki poročajo, da je na njihovem ozemlju pes edini možni končni gostitelj, okužba z Echinococcus multilocularis ne more postati uveljavljena.

(11)

Vendar vnos okuženih pasjih iztrebkov s premiki psov z endemičnih območij v države članice, v katerih okužba ne more postati uveljavljena, predstavlja tveganje za okužbo pri ljudeh, ki ga sicer na navedeni lokaciji ne bi bilo in bi se ga lahko ublažilo z uporabo preventivnih zdravstvenih ukrepov za pse, ki vstopajo v take države članice. Da pa bi bile države članice, ki navajajo, da na njihovem ozemlju niso prisotne navadne lisice, za katere je verjetno, da prenašajo zajedavca Echinococcus multilocularis, upravičene do takih preventivnih zdravstvenih ukrepov, bi morale redno zagotavljati dokaze o odsotnosti z izvajanjem programa za zgodnje odkrivanje prisotnosti navadnih lisic na vseh delih ozemlja države članice.

(12)

Pregled tudi poudarja pomen dejavnosti spremljanja, ki se morajo izvajati v državah članicah, ki trdijo, da so proste zajedavca. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da bi bilo treba ponovno preučiti nekatere vidike v zvezi z dejavnostmi spremljanja. Zato bi bilo treba obstoječa pravila v Delegirani uredbi (EU) št. 1152/2011 glede dejavnosti spremljanja ustrezno prilagoditi.

(13)

Člen 14(1) Direktive Sveta 92/65/EGS (5) določa nekatere elemente v zvezi z dokumentacijo, ki jo je treba zagotoviti za priznanje obveznega programa države članice za izkoreninjenje bolezni. Predvideti bi bilo treba določbo za vključitev navedenih elementov v to uredbo.

(14)

Izjave držav članic, ki navajajo, da so njihova ozemlja prosta zajedavca Echinococcus multilocularis, bi morale temeljiti na Zoosanitarnem kodeksu za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali.

(15)

Za dokumentiranje preventivnih zdravstvenih ukrepov bi se morali uporabljati vzorci identifikacijskih dokumentov za živali.

(16)

Za zagotovitev pravne varnosti je treba razveljaviti Delegirano uredbo (EU) št. 1152/2011 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa pravila za uporabo preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih, ki so namenjeni za netrgovske premike na ozemlje ali dele ozemlja nekaterih držav članic.

Člen 2

Pravila za kategorizacijo držav članic glede na njihovo upravičenost do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov

1.   Države članice lahko pri Komisiji oddajo vlogo za kategorizacijo v zvezi s preventivnimi zdravstvenimi ukrepi pod pogoji, določenimi v odstavkih 2, 3 in 4.

2.   Kadar lahko država članica dokaže, da okužba z zajedavcem Echinococcus multilocularis ni uveljavljena, ker na njenem celotnem ozemlju ni prostoživečih navadnih lisic, predloži Komisiji dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje naslednjih pogojev:

(a)

tri zaporedna 12-mesečna obdobja pred datumom oddaje vloge je izvajala nacionalni program spremljanja, ki opisuje:

(i)

tehnike, ki omogočajo odkrivanje prisotnosti vrste, tip in pogostost izvedenih raziskav, različne kategorije udeležencev in evidentiranje rezultatov raziskav,

(ii)

postopke za spremljanje izvajanja programa;

(b)

prisotnosti prostoživečih navadnih lisic ni zabeležila na nobenem delu svojega ozemlja.

3.   Kadar lahko država članica dokaže, da so na njenem celotnem ozemlju ali njegovih delih prisotne prostoživeče živali, ki so končni gostitelji, za katere je verjetno, da prenašajo zajedavca Echinococcus multilocularis, in da pri navedenih živalih ni ugotovila nobenega pojava okužbe s tem zajedavcem, Komisiji predloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje vsaj enega od naslednjih pogojev:

(a)

po postopkih za lastno izjavo iz Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali je izjavila, da je njeno celotno ozemlje ali njegov del prost okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, in da ima sprejeta pravila za obvezno prijavo okužbe z Echinococcus multilocularis pri živalih gostiteljicah v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)

v 15 letih pred datumom oddaje vloge in brez izvajanja programa spremljanja, specifičnega za patogen, ni ugotovila nobenega pojava okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, če so bili v 10 letih pred datumom oddaje vloge izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

sprejeta so bila pravila za obvezno prijavo okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, v skladu z nacionalno zakonodajo;

(ii)

vzpostavljen je bil sistem za zgodnje odkrivanje okužb z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji;

(iii)

sprejeti so bili ustrezni ukrepi zoper vnos zajedavca Echinococcus multilocularis z domačimi živalmi, ki so končni gostitelji;

(iv)

ni znano, ali je na njihovem ozemlju uveljavljena endemična okužba z zajedavcem Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji;

(c)

je tri zaporedna 12-mesečna obdobja pred datumom vloge izvajala program spremljanja, specifičen za patogen, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge I k tej uredbi ter s katerim ni bil ugotovljen noben pojav okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, pri čemer se morajo pojavi okužbe obvezno prijaviti v skladu z nacionalno zakonodajo.

4.   Če je država članica pripravila obvezni program za izkoreninjenje okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, v določenem časovnem okviru na svojem celotnem ozemlju ali njegovih delih, predloži Komisiji dokumentacijo, v kateri navede predvsem:

(a)

sprejeta pravila v zvezi z obvezno prijavo okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)

razširjenost bolezni na svojem ozemlju;

(c)

razloge za izvajanje programa ob upoštevanju resnosti bolezni za človeka in njenega vpliva na javno zdravje;

(d)

geografsko območje, na katerem se bo program izvajal;

(e)

postopke za spremljanje programa, vključno z obsegom vključenosti lovcev v izvajanje programa;

(f)

ukrepe, ki se sprejmejo, če so rezultati testov, ki se opravijo v okviru programa, pozitivni.

Člen 3

Upravičenost do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov

1.   Po pregledu vloge države članice iz člena 2(1) Komisija ugotovi, ali država članica izpolnjuje pravila za kategorizacijo za celotno ozemlje ali njegove dele, in v primeru izpolnjevanja pravil Komisija vključi zadevno državo članico ali dele njenega ozemlja na ustrezen seznam, ki se vzpostavi v skladu s postopkom, določenim v členu 20 Uredbe (EU) št. 576/2013.

2.   Država članica ali deli njenega ozemlja, ki so vključeni na seznam iz odstavka 1, so upravičeni do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov iz te uredbe.

Člen 4

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se ohrani upravičenost do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov

1.   Države članice, ki so kategorizirane zaradi izpolnjevanja pravil iz člena 2(2) na svojem celotnem ozemlju, ostanejo upravičene do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

imajo vzpostavljen nacionalni program spremljanja za odkrivanje prisotnosti prostoživečih navadnih lisic;

(b)

o odkritju prisotnosti prostoživečih navadnih lisic nemudoma uradno obvestijo Komisijo in druge države članice v vsakem 12-mesečnem obdobju spremljanja;

(c)

do 31. maja po koncu vsakega 12-mesečnega obdobja spremljanja poročajo Komisiji o rezultatih nacionalnega programa iz točke (a).

2.   Države članice, ki so kategorizirane zaradi izpolnjevanja pravil iz člena 2(3) na svojem celotnem ozemlju ali njegovih delih, ostanejo upravičene do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

imajo sprejeta pravila za obvezno prijavo okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)

imajo vzpostavljen sistem za zgodnje odkrivanje okužb z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji;

(c)

izvajajo program spremljanja, specifičen za patogen, pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji; ta program se pripravi in izvaja v skladu z zahtevami iz Priloge I;

(d)

takoj uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o odkritju zajedavca Echinococcus multilocularis pri vzorcih, odvzetih pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, v vsakem 12-mesečnem obdobju spremljanja;

(e)

do 31. maja po koncu vsakega 12-mesečnega obdobja spremljanja poročajo Komisiji o rezultatih programa spremljanja, specifičnega za patogen, iz točke (c).

3.   Države članice, ki so kategorizirane zaradi izpolnjevanja pravil iz člena 2(4) na svojem celotnem ozemlju ali njegovih delih, ostanejo upravičene do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov največ pet zaporednih 12-mesečnih obdobij, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

imajo sprejeta pravila za obvezno prijavo okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)

imajo vzpostavljen sistem za zgodnje odkrivanje okužb z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji;

(c)

po prvih dveh zaporednih 12-mesečnih obdobjih spremljanja po začetku obveznega programa izkoreninjenja, določenega v členu 2(4),

(i)

izvajajo program spremljanja, specifičen za patogen, pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji; ta program se pripravi in izvaja v skladu z zahtevami iz Priloge I;

(ii)

takoj uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o odkritju zajedavca Echinococcus multilocularis pri vzorcih, odvzetih pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, v vsakem 12-mesečnem obdobju spremljanja;

(iii)

do 31. maja po koncu vsakega 12-mesečnega obdobja spremljanja poročajo Komisiji o rezultatih programa spremljanja, specifičnega za patogen, iz točke (i).

4.   Države članice iz odstavka 3 po ne več kot petih zaporednih 12-mesečnih obdobjih spremljanja ostanejo upravičene do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov, če so Komisiji predložile vlogo, ki dokazuje izpolnjevanje pravil za kategorizacijo iz točke (c) člena 2(3) za celotno ozemlje ali njegove dele, in dokler Komisija ne potrdi v skladu s členom 3, da izpolnjujejo navedena pravila za celotno ozemlje ali njegove dele.

Člen 5

Neizpolnjevanje pogojev in člena 4

1.   Države članice, ki so kategorizirane zaradi izpolnjevanja pravil iz člena 2(2), prenehajo biti upravičene do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov za premike psov na njihovo ozemlje, če:

(a)

pogoji iz točke (a) člena 4(1) niso več izpolnjeni; ali

(b)

je bila v 12-mesečnem obdobju spremljanja iz točke (b) člena 4(1) ugotovljena prisotnost najmanj ene prostoživeče navadne lisice in zadevna država članica Komisiji ni predložila vloge, ki dokazuje izpolnjevanje pravil za kategorizacijo iz točke (c) člena 2(3) za celotno ozemlje ali njegove dele, ali

(c)

poročilo iz točke (c) člena 4(1) Komisiji ni bilo predloženo v roku.

2.   Države članice, ki so kategorizirane zaradi izpolnjevanja pravil iz člena 2(3), prenehajo biti upravičene do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov za premike psov na njihovo ozemlje ali njegove dele, če:

(a)

kateri od pogojev iz točk (a), (b) in (c) člena 4(2) ni več izpolnjen ali

(b)

je bil med obdobji spremljanja iz točke (d) člena 4(2) odkrit pojav okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, ali

(c)

poročilo iz točke (e) člena 4(2) Komisiji ni bilo predloženo v roku.

3.   Države članice, ki so kategorizirane zaradi izpolnjevanja pravil iz člena 2(4), prenehajo biti upravičene do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov za premike psov na njihovo ozemlje ali njegove dele, če:

(a)

kateri koli od pogojev iz točk (a) in (b) člena 4(3) in točke (i) člena 4(3)(c) ni več izpolnjen ali

(b)

je bil med obdobji spremljanja iz točke (ii) člena 4(3)(c) odkrit pojav okužbe z Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji, ali

(c)

poročilo iz točke (iii) člena 4(3)(c) Komisiji ni bilo predloženo v roku ali

(d)

izvajanje obveznega programa izkoreninjenja iz člena 2(4) je bilo zaključeno in zadevna država članica Komisiji ni predložila vloge, ki bi dokazovala izpolnjevanje pravil za kategorizacijo iz točke (c) člena 2(3) za celotno ozemlje ali njegove dele.

4.   V vsakem od primerov, navedenih v odstavkih 1, 2 in 3, Komisija prilagodi seznam držav članic iz člena 3.

Člen 6

Preventivni zdravstveni ukrepi

1.   Lastnik ali pooblaščena oseba, kakor sta opredeljena v točkah (c) in (d) člena 3 Uredbe (EU) št. 576/2013, zagotovi, da se psi, ki se premaknejo na ozemlje ali del ozemlja države članice iz člena 3 te uredbe, tretirajo zoper odrasle in nezrele črevesne oblike zajedavca Echinococcus multilocularis.

2.   Tretiranje iz odstavka 1 se opravi v obdobju največ 120 ur in najmanj 24 ur pred predvidenim časom vstopa psa na ozemlje take države članice ali njegove dele v skladu z odstavkoma 3 in 4 tega člena.

3.   Tretiranje iz odstavka 1 opravi veterinar in sicer z zdravilom:

(a)

ki vsebuje ustrezen odmerek:

(i)

prazikvantela ali

(ii)

drugih farmakološko aktivnih snovi, ki same ali skupaj dokazano zmanjšujejo obremenitev z odraslimi in nezrelimi črevesnimi oblikami zajedavca Echinococcus multilocularis pri psih vsaj tako uspešno kot prazikvantel in

(b)

ki ima:

(i)

dovoljenje za promet v skladu s členom 5 Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali členom 3 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (7), ali

(ii)

odobritev ali dovoljenje pristojnega organa tretje države odpreme psa, ki je namenjen za netrgovski premik.

4.   Tretiranje iz odstavka 1 potrdi:

(a)

veterinar, ki opravi tretiranje, in sicer v ustreznem oddelku potnega lista v skladu z vzorcem iz:

(i)

dela 1 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013 (8) za netrgovske premike psov na ozemlje države članice ali njegove dele iz člena 3 te uredbe iz druge države članice ali za vstop v državo članico po premiku na ozemlje tretje države ali po tranzitu prek njenega ozemlja iz države članice v skladu s točko (b) člena 27 Uredbe (EU) št. 576/2013; ali

(ii)

dela 3 Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 za netrgovske premike psov na ozemlje države članice ali njegove dele iz člena 3 te uredbe z ozemlja ali iz tretje države s seznama v delu 1 Priloge II k navedeni izvedbeni uredbi; ali

(b)

uradni veterinar na ozemlju ali v tretji državi izvora ali pooblaščeni veterinar, ki ga nato potrdi pristojni organ na ozemlju ali v tretji državi izvora, in sicer v ustreznem oddelku zdravstvenega spričevala živali v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013, za netrgovske premike psov na ozemlje ali dele države članice iz člena 3 te uredbe z ozemlja ali iz tretje države, razen tistih s seznama v delu 1 Priloge II k navedeni izvedbeni uredbi.

Člen 7

Odstopanje od izvajanja preventivnih zdravstvenih ukrepov

1.   Z odstopanjem od člena 6 država članica iz člena 3 odobri netrgovske premike na svoje ozemlje ali na dele svojega ozemlja psov, za katere se niso izvedli preventivni zdravstveni ukrepi, če se z navedenimi psi opravi premik neposredno z:

(a)

ozemlja druge države članice iz člena 3, ki je v skladu s pravili za kategorizacijo iz člena 2(2) za celotno ozemlje, ali

(b)

ozemlja ali dela ozemlja druge države članice iz člena 3, ki izpolnjuje pravila za kategorizacijo iz člena 2(3) za celotno ozemlje ali dele ozemlja.

2.   Z odstopanjem od člena 6(2) lahko država članica iz člena 3 odobri netrgovski premik na svoje ozemlje ali na dele svojega ozemlja psov, za katere so se izvedli preventivni zdravstveni ukrepi iz:

(a)

člena 6(3) in člena 6(4)(a) vsaj dvakrat v presledku največ 28 dni, tretiranje pa se je nato ponovilo v rednih presledkih, ki niso daljši od 28 dni;

(b)

člena 6(3) in (4), in sicer ne manj kot 24 ur pred časom vstopa in ne več kot 28 dni pred datumom zapustitve države članice iz člena 3, pri čemer morajo zadevni psi vstopiti v navedeno državo članico in jo zapustiti skozi vstopno mesto za potnike, ki ga določi država članica za namene preverjanj iz člena 34(1) Uredbe (EU) št. 576/2013.

3.   Države članice iz člena 3, ki uporabljajo odstopanje iz odstavka 2, določijo pogoje za nadzor takih premikov in jih dajo na voljo javnosti.

Člen 8

Razveljavitev

Delegirana uredba (EU) št. 1152/2011 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8 se uporablja od 1. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L 146, 13.6.2003, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2011 z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih (UL L 296, 15.11.2011, str. 6).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4373.pdf

(5)  Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54).

(6)  Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 178, 28.6.2013, str. 109).


PRILOGA I

Zahteve za program spremljanja, specifičen za patogen, iz členov 2(3)(c) in 4(2)(c) ter člena 4(3)(c)(i)

1.

Program spremljanja, specifičen za patogen, ki uporablja ustrezno vzorčenje po tveganju ali reprezentativnosti, je namenjen odkrivanju zajedavca Echinococcus multilocularis v populaciji prostoživečih živali, ki so končni gostitelji, če je prisoten v katerem koli delu države članice pri prevalenci največ 1 % ob stopnji zaupanja najmanj 95 %, in sicer po epidemiološko relevantnih zemljepisnih enotah v državah članicah ali njihovih delih.

2.

Program spremljanja, specifičen za patogen, vsebuje opis ciljne populacije prostoživečih živali, ki so končni gostitelji, vključno z gostoto poselitve, starostno strukturo, geografsko porazdelitvijo in porazdelitvijo po spolu, ob upoštevanju relativnega tveganja okužbe z zajedavcem Echinococcus multilocularis pri različnih vrstah in podpopulacijah ciljne populacije prostoživečih živali, ki so končni gostitelji.

3.

Pri programu spremljanja, specifičnem za patogen, se v 12-mesečnem obdobju spremljanja stalno zbirajo vzorci prostoživečih končnih gostiteljev, ki se analizirajo z uporabo:

(a)

tehnike sedimentacije in štetja (SCT) ali enakovredne občutljive in specifične tehnike za preiskavo črevesne vsebine za odkrivanje zajedavca Echinococcus multilocularis ali

(b)

metod verižne reakcije s polimerazo (PCR) ali enakovredne občutljive in specifične tehnike za preiskavo črevesne vsebine ali iztrebkov za odkrivanje vrstno specifične deoksiribonukleinske kisline (DNK) iz tkiva ali jajčec zajedavca Echinococcus multilocularis.


PRILOGA II

Korelacijska tabela iz člena 8

Delegirana uredba (EU) št. 1152/2011

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 3

Člen 2(2)

Člen 7(1)(b)

Člen 2(3)

Člen 7(1)(b)

Člen 3(a)

Člen 2(3)(a)

Člen 3(b)

Člen 2(3)(b)

Člen 3(c)

Člen 2(3)(c)

Člen 4

Člena 2(4) in 4(3)

Člen 5(1)(a)

Člen 4(2)(a)

Člen 5(1)(b)

Člen 4(2)(b)

Člen 5(2)

Člen 4(2)(c)

Člen 5(3)(a)

Člen 4(2)(d)

Člen 5(3)(b)

Člen 4(3)(c)

Člen 5(4)

Člen 4(2)(e)

Člen 6(a)

Člen 5(2)(a)

Člen 6(b)

Člen 5(2)(b)

Člen 6(c)

Člen 5(2)(c)

Člen 6(d)

Člen 5(3)(d)

Člen 7(1)

Člen 6(1) in (2)

Člen 7(2)

Člen 6(3)

Člen 7(3)(a)

Člen 6(4)(a)(i)

Člen 7(3)(b)

Člen 6(4)(b)

Člen 8(1)

Člen 7(2)

Člen 8(2)

Člen 7(3)

Člen 9

Člen 10

Člen 9

Priloga I

Priloga II

Priloga I


Na vrh