Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32018R1145

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1145 (2018. gada 7. jūnijs), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/891 attiecībā uz ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē

C/2018/3308

OV L 208, 17.8.2018., 1./8. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1145/oj

17.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 208/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1145

(2018. gada 7. jūnijs),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/891 attiecībā uz ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 37. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/891 (2) Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2393 (3) Regula (ES) Nr. 1308/2013 ir tikusi grozīta jo īpaši attiecībā uz atbalstu ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē. Tāpēc Deleģētajā regulā (ES) 2017/891 būtu jāatspoguļo grozījumi, kas izdarīti attiecīgajos Regulas (ES) Nr. 1308/2013 noteikumos.

(2)

Būtu jāatjaunina noteikumi par valsts finansiālo palīdzību augļu un dārzeņu nozarē.

(3)

Jāprecizē noteikumi attiecībā uz gadījumiem, kuros būtu jāatļauj ražotāju organizācijas biedriem ražotājiem noteiktu procentuālo daļu savas produkcijas pārdot bez ražotāju organizācijas starpniecības, ja tas ir atļauts ražotāju organizācijas statūtos un ja tas ir saskaņā ar dalībvalsts noteikumiem un nosacījumiem. Jāprecizē bez ražotāju organizācijas starpniecības pārdotās produkcijas sliekšņvērtība.

(4)

Jauniem pasākumiem, kas attiecas uz ražotāju organizāciju savstarpēju konsultēšanu un darbības programmu kopējo fondu līdzekļu papildināšanu, vajadzētu būt tiesīgiem saņemt Savienības finansiālo palīdzību.

(5)

Dalībvalstis drīkst turpināt no sava budžeta piešķirt valsts finansiālo palīdzību ražotāju organizācijām tajos Savienības reģionos, kuros organizētības pakāpe ir īpaši zema. Tāpēc, lai nepieļautu izkropļojumus Savienības iekšējā tirgus darbībā, būtu jāparedz nosacījumi, ar kādiem augļu un dārzeņu nozarē var piešķirt valsts finansiālo palīdzību, kā arī jānosaka metode, ar kuru aprēķina organizētības pakāpi, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 3. punktā.

(6)

Jāprecizē noteikumi par konkrētu ieguldījumu tiesībām pretendēt uz Savienības finansiālo palīdzību.

(7)

Attiecībā uz veicināšanu un komunikāciju, tostarp darbībām un aktivitātēm, ar kurām augļu un dārzeņu tirgos tiecas panākt dažādošanu un konsolidāciju gan preventīvos nolūkos, gan krīzes laikā, jāprecizē, konkrēti kādas darbības un aktivitātes var vai nevar pretendēt uz Savienības finansiālo palīdzību.

(8)

Būtu jāvienkāršo noteikumi attiecībā uz gada ziņojumiem par ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām, tai skaitā starptautiskām ražotāju organizāciju apvienībām, un ražotāju grupām, kā arī par darbības fondiem, darbības programmām un atzīšanas plāniem. Šiem ziņojumiem ir jābūt tādiem, kas ļauj Komisijai pienācīgi uzraudzīt nozari.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2017/891.

(10)

Lai nodrošinātu netraucētu pāreju no spēkā esošajām prasībām, pasākumiem un darbībām, kas paredzētas Deleģētajā regulā (ES) 2017/891, uz jaunajām prasībām, pasākumiem un darbībām, kas noteiktas šajā regulā, būtu jāparedz pārejas noteikumi.

(11)

Šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas, kad sāk piemērot Regulu (ES) 2017/2393. Tomēr noteikumi par valsts finansiālo palīdzību, rādītājiem un uzraudzību būtu jāpiemēro no 2019. gada 1. janvāra, lai dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem būtu laiks pielāgoties jaunajām prasībām.

(12)

Lai ražotāju organizācijām un to biedriem nodrošinātu tirgus stabilitāti, jo īpaši ņemot vērā to, ka turpmāk minētie pasākumi attiecas galvenokārt uz krīžu pārvarēšanu un novēršanu, un lai dotu tiem iespēju pilnībā gūt labumu no jaunajiem pasākumiem, nosacījumi par to, kā piemērojami Regulā (ES) Nr. 1308/2013 paredzētie jaunie pasākumi un darbības, kas ir tiesīgi saņemt Savienības finansiālo palīdzību, būtu jāpiemēro no dienas, kad sāk piemērot minētās regulas grozījumus, kuri izdarīti ar Regulu (ES) 2017/2393. Lai aizsargātu tiesisko paļāvību, ražotāju organizācijas drīkst izvēlēties vai nu turpināt iesāktās darbības programmas, pamatojoties uz noteikumiem, kas bija piemērojami programmu apstiprināšanas laikā, vai arī grozīt darbības programmas, lai gūtu labumu no jaunajiem pasākumiem un darbībām, kas ir tiesīgi saņemt Savienības finansiālo palīdzību, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1308/2013,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/891

Deleģēto regulu (ES) 2017/891 groza šādi:

1)

regulas 2. panta e) punktu aizstāj ar šādu:

“e)

“starptautiska ražotāju organizāciju apvienība” ir ikviena ražotāju organizāciju apvienība, kurā vismaz viena no iesaistītajām organizācijām vai apvienībām atrodas citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā atrodas apvienības galvenais birojs;”;

2)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Produkcijas tirdzniecība bez ražotāju organizācijas starpniecības

1.   Ja tas ir atļauts ražotāju organizācijas statūtos un ja tas ir saskaņā ar dalībvalsts un ražotāju organizācijas paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem, biedri ražotāji drīkst:

a)

pārdot produktus patērētājiem viņu personīgajām vajadzībām tiešā veidā vai ārpus saimniecībām;

b)

paši vai ar tādas citas ražotāju organizācijas starpniecību, kuru izraudzījusies viņu pašu ražotāju organizācija, pārdot produktu daudzumus, kas apjoma vai vērtības ziņā ir maznozīmīgi salīdzinājumā ar viņu pašu organizācijas attiecīgā produkta pārdodamās produkcijas apjomu vai vērtību;

c)

paši vai ar tādas citas ražotāju organizācijas starpniecību, kuru izraudzījusies viņu pašu ražotāju organizācija, pārdot produktus, uz kuriem to īpašību vai biedru ražotāju ierobežotās produkcijas (apjoma vai vērtības izteiksmē) dēļ parasti neattiecas ražotāju organizācijas komercdarbības.

2.   Produkcijas procentuālā daļa, ko biedrs ražotājs pārdod bez ražotāju organizācijas starpniecības, kā minēts 1. punktā, nepārsniedz 25 % no katra biedra ražotāja pārdodamās produkcijas apjoma vai vērtības.

Tomēr dalībvalstis drīkst noteikt, ka produkcijas procentuālā daļa, ko biedrs ražotājs drīkst pārdot bez ražotāju organizācijas starpniecības, ir mazāka par to, kas noteikta pirmajā daļā. Dalībvalstis drīkst minēto procentuālo daļu palielināt līdz 40 % tādu produktu gadījumā, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 (*1), vai gadījumā, kad biedri ražotāji savu produkciju pārdod ar tādas citas ražotāju organizācijas starpniecību, ko izraudzījusies viņu pašu ražotāju organizācija.

(*1)  Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).”;"

3)

regulas 22. panta 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.   Ja produkcijas apjoms ir samazinājies dabas katastrofas, klimatisko apstākļu, dzīvnieku vai augu slimību vai kaitēkļu invāzijas dēļ, pārdotās produkcijas vērtībā drīkst ieskaitīt visas apdrošināšanas atlīdzības, kas minēto iemeslu dēļ saņemtas par ražas apdrošināšanas darbībām, uz kurām attiecas III nodaļas 7. iedaļa, vai līdzvērtīgām darbībām, ko pārvalda ražotāju organizācija vai tās biedri ražotāji.”;

4)

regulas 30. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kam ir piešķirts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 27. pantā vai Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 (*2) 19. pantā paredzēts atbalsts, drīkst īstenot darbības programmu tajā paša periodā ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts nodrošina to, ka saņēmēji atbalstu par konkrētu darbību saņem tikai saskaņā ar vienu no shēmām.

(*2)  Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regula (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (OV L 193, 1.7.2014., 1. lpp.).”;"

5)

regulas 31. panta 6. punkta pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Ieguldījumus, arī ar izpirkumnomas līgumiem saistītos ieguldījumus, drīkst finansēt no darbības fonda ar vienu summu vai vairākiem daļmaksājumiem, kas apstiprināti darbības programmā.”;

6)

regulas II sadaļas III nodaļas 3. iedaļu aizstāj ar šādu:

3. iedaļa

Atbalsts attiecībā uz kopējiem fondiem

40. pants

Atbalsts attiecībā uz kopējiem fondiem

1.   Dalībvalstis pieņem sīki izstrādātus noteikumus par kopējo fondu izveidošanas administratīvo izmaksu segšanai un kopējo fondu līdzekļu papildināšanai paredzētu atbalstu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 33. panta 3. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā.

2.   Šā panta 1. punktā minētais atbalsts kopējo fondu izveidošanas administratīvo izmaksu segšanai ietver gan Savienības finansiālo palīdzību, gan ražotāju organizācijas iemaksas. Šāda atbalsta kopējais apjoms pirmajā, otrajā un trešajā darbības gadā nepārsniedz attiecīgi 5 %, 4 % vai 2 % no ražotāju organizācijas iemaksām kopējā fondā.

3.   Ražotāju organizācija var saņemt 1. punktā minēto atbalstu kopējo fondu izveidošanas administratīvo izmaksu segšanai tikai vienu reizi un tikai kopējā fonda darbības pirmo triju gadu laikā. Ja ražotāju organizācija pieprasa atbalstu tikai otrajā vai trešajā kopējo fondu darbības gadā, atbalsta apjoms otrajā un trešajā darbības gadā ir attiecīgi 4 % vai 2 % no ražotāju organizācijas iemaksām kopējā fondā.

4.   Dalībvalstis var noteikt maksimālo apjomu summām, kuras ražotāju organizācija var saņemt kā atbalstu, kas attiecas uz kopējiem fondiem.”;

7)

regulas II sadaļas III nodaļā pievieno šādu 8. iedaļu:

8. iedaļa

Atbalsts attiecībā uz konsultēšanu

51.a pants

Konsultācijas pasākumu īstenošana

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 33. panta 3. punkta i) apakšpunkta īstenošanas nolūkos tiesīgi saņemt atbalstu ir šādi konsultācijas pasākumi:

a)

apmaiņa ar paraugpraksi saistībā ar krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 33. panta 3. punktā un kas atzītām ražotāju organizācijām, ražotāju grupām vai individuāliem ražotājiem palīdz izmantot pieredzi, ko citi guvuši krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumu īstenošanā;

b)

pasākumi, kas veicina jaunu ražotāju organizāciju izveidi, rosinot esošo ražotāju organizāciju apvienošanos, vai kas palīdz individuāliem ražotājiem pievienoties jau esošai ražotāju organizācijai;

c)

pasākumi, kas konsultāciju sniedzējiem un saņēmējiem nodrošina kontaktu veidošanas iespējas, lai stiprinātu jo īpaši tirdzniecības kanālus kā krīžu novēršanas un pārvarēšanas līdzekli.

2.   Konsultācijas sniedzējs ir ražotāju organizāciju apvienība vai ražotāju organizācija. Konsultācijas pasākumiem paredzēto atbalstu saņem konsultācijas sniedzējs.

3.   Konsultācijas saņēmējs ir atzīta ražotāju organizācija vai ražotāju grupa, kas atrodas reģionos, kuros organizētības koeficients trīs secīgos gados pirms darbības programmas īstenošanas ir bijis zemāks par 20 %.

Individuāli ražotāji, kas nav kādas ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienību biedri, var būt konsultācijas saņēmēji pat tad, ja tie atrodas reģionos, kuros organizētības koeficients ir augstāks par 20 %.

4.   Ar konsultācijas pasākumiem saistītie izdevumi ir daļa no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 33. panta 3. punktā minēto darbības programmas krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumu izdevumiem.

Konsultēšanas atbalsttiesīgās izmaksas ir uzskaitītas šīs regulas III pielikumā.

Visu III pielikumā norādīto izmaksu kompensāciju izmaksā konsultācijas sniedzējam.

5.   Konsultācijas pasākumu izpildi nedrīkst nodot ārpakalpojumā.”;

8)

regulas 52. pantu aizstāj ar šādu:

“52. pants

Nosacījumi, ar kādiem piemēro valsts finansiālo palīdzību

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 35. panta 1. punkta piemērošanas vajadzībām ražotāju organizētības pakāpi dalībvalsts reģionā aprēķina, pamatojoties uz tās augļu un dārzeņu produkcijas vērtību, kas saražota attiecīgajā reģionā un ko pārdevušas:

a)

atzītas ražotāju organizācijas un ražotāju organizāciju apvienības; un

b)

ražotāju grupas, kas atzītas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1234/2007 125.e pantam, vai ražotāju organizācijas un ražotāju grupas, kas atzītas atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1305/2013 27. pantam.

Lai veiktu aprēķinu, vērtību, kas iegūta tā, kā minēts pirmajā daļā, dala ar minētajā reģionā saražotās augļu un dārzeņu produkcijas kopējo vērtību.

2.   To augļu un dārzeņu vērtībā, kas saražoti attiecīgajā reģionā un ko pārdevušas 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētās organizācijas, apvienības un grupas, iekļauj tikai tos produktus, attiecībā uz kuriem šīm organizācijām, apvienībām un grupām ir piešķirta atzīšana. Mutatis mutandis piemēro 22. pantu.

Lai aprēķinātu minētajā reģionā saražoto augļu un dārzeņu kopējo vērtību, mutatis mutandis piemēro metodoloģiju, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 138/2004 (*3) I pielikumā.

3.   Valsts finansiālo palīdzību piešķir tikai par augļiem un dārzeņiem, kas saražoti 4. punktā minētajā reģionā.

4.   Reģionus, par kuriem ir pieejami dati, lai aprēķinātu 1. punktā minēto organizētības pakāpi, dalībvalstis nosaka kā atsevišķas to teritorijas daļas saskaņā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, tādiem kā to agronomiskās un ekonomiskās īpašības un to reģionālais lauksaimniecības / augļu un dārzeņu ražošanas potenciāls vai to institucionālā vai administratīvā struktūra.

Reģionus, ko noteikusi dalībvalsts, negroza vismaz piecus gadus, ja vien šādi grozījumi nav objektīvi pamatoti jo īpaši ar iemesliem, kas nav saistīti ar ražotāju organizētības pakāpes aprēķināšanu attiecīgajā reģionā vai reģionos.

5.   Pirms valsts finansiālās palīdzības piešķiršanas dalībvalstis paziņo Komisijai sarakstu, kurā norādīts reģions vai reģioni, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 35. panta 1. un 2. punktā minētajiem kritērijiem, un finansiālās palīdzības apjomu, kas izmaksājams minēto reģionu ražotāju organizācijām.

Dalībvalstis paziņo Komisijai ikvienu grozījumu sarakstā, kurā norādīts reģions vai reģioni, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 35. panta 1. un 2. punktā minētajiem kritērijiem.

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 5. decembra Regula (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (OV L 33, 5.2.2004., 1. lpp.).”;"

9)

regulas 56. pantu aizstāj ar šādu:

“56. pants

Rādītāji

1.   Darbības programmu un valsts stratēģiju uzraudzību un izvērtēšanu veic, lai novērtētu progresu, kas panākts darbības programmās noteikto mērķu sasniegšanā, kā arī to lietderību un efektivitāti attiecībā uz minētajiem mērķiem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto progresu, lietderību un efektivitāti novērtē visā darbības programmas īstenošanas periodā, pamatojoties uz Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 II pielikuma 4. iedaļā noteiktajiem rādītājiem attiecībā uz darbībām un pasākumiem, ko darbības programmu gaitā īstenojušas atzītas ražotāju organizācijas, ražotāju organizāciju apvienības, starptautiskas ražotāju organizāciju apvienības un ražotāju grupas.”;

10)

regulas 57. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nodrošināta ziņošanas prasību izpildei vajadzīgā informācija.”;

b)

panta 3. punktu groza šādi:

i)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Progresu, kas panākts programmas vispārīgo mērķu sasniegšanā, izvērtēšanā pārbauda, pamatojoties uz Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 II pielikuma 4. iedaļā noteiktajiem rādītājiem”;

ii)

pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

“Izvērtējuma ziņojumu pievieno atbilstošajam gada ziņojumam, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 21. pantā.”;

11)

regulas II, III un V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas noteikumi

Neskarot Deleģētās regulas (ES) 2017/891 34. pantu, darbības programma, kas pirms 2018. gada 20. janvāra apstiprināta saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (4) vai Deleģēto regulu (ES) 2017/891, līdz tās nobeigumam turpina darboties saskaņā ar nosacījumiem, kas piemērojami līdz 2018. gada 1. janvārim (neieskaitot).

Tomēr pēc ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības pieprasījuma dalībvalstis drīkst apstiprināt grozījumus darbības programmā, kas pirms 2018. gada 20. janvāra apstiprināta saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 vai Deleģēto regulu (ES) 2017/891. Minētie grozījumi atbilst prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 1308/2013, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2017/2393, Deleģētajā regulā (ES) 2017/891, kurā grozījumi izdarīti ar šīs regulas 1. pantu, un Īstenošanas regulā (ES) 2017/892, kurā grozījumi izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/1146 (5).

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. janvāra.

Tomēr 1. panta 8., 9. un 10. punktu un pielikuma 3. punktu piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 7. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētā regula (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (OV L 138, 25.5.2017., 4. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra Regula (ES) 2017/2393, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (OV L 350, 29.12.2017., 15. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2018. gada 7. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2018/1146, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un Regulu (EK) Nr. 606/2009, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā uz vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības metodēm un piemērojamiem ierobežojumiem (skatīt šā oficialā Vēstneša 9. lpp.).


PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/891 pielikumus groza šādi:

1)

II pielikumu groza šādi:

a)

20. punktu aizstāj ar šādu:

“20.

Pasākumi, kurus ražotāju organizācija vai ražotāju organizāciju apvienības, izmantojot ārpakalpojumus, veic ārpus Savienības, ja vien tie nav veicināšanas pasākumi, kas ārpus Savienības tiek īstenoti atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 14. pantam.”;

b)

pievieno šādu jaunu 21. punktu:

“21.

Eksporta kredīts attiecībā uz darbībām un aktivitātēm, kuru mērķis ir preventīvos nolūkos vai krīzes laikā panākt dažādošanu un konsolidāciju augļu un dārzeņu tirgos.”;

2)

III pielikumā pievieno šādu jaunu 12., 13. un 14. punktu:

“12.

Izmaksas attiecībā uz konsultēšanu, kas ir daļa no darbības programmas krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem.

Šā pasākuma ietvaros attiecināmās izmaksas ir:

a)

konsultācijas organizēšanas un sniegšanas izmaksas; un

b)

konsultācijas sniedzēja ceļa, uzturēšanās un dienas naudas izdevumi.

13.

Izmaksas attiecībā uz trešo valstu fitosanitāro protokolu apspriešanu, īstenošanu un pārvaldību Savienības teritorijā, ja šīs izmaksas ražotāju organizācijai vai ražotāju organizāciju apvienībai rodas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 33. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā minēto krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumu ietvaros, izņemot trešo valstu izdevumu atlīdzinājumu.

14.

Izmaksas attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 14. pantā minētajiem veicināšanas un komunikācijas pasākumiem. Attiecināmās izmaksas šo pasākumu ietvaros ir izmaksas, kas attiecas uz veicināšanas un informēšanas pasākumu organizēšanu un dalību šajos pasākumos, kuros ietilpst arī sabiedrisko attiecību darbs, veicināšanas un informēšanas kampaņas un dalība valsts, Eiropas un starptautiska līmeņa pasākumos, gadatirgos un izstādēs. Attiecināmās izmaksas ir arī izmaksas attiecībā uz tehnisko konsultāciju pakalpojumiem, ja vien šie pakalpojumi ir vajadzīgi, lai organizētu šos pasākumus vai veicināšanas un informēšanas kampaņas vai piedalītos šajos pasākumos vai kampaņās.”;

3)

V pielikumu aizstāj ar šādu:

“V PIELIKUMS

Informācija, kas iekļaujama 54. panta b) punktā minētajā dalībvalstu gada ziņojumā

Visa informācija attiecas uz kalendāro gadu, par kuru sagatavo ziņojumu. Ziņojums aptver informāciju par veiktajām pārbaudēm un piemērotajiem administratīvajiem sodiem, kas attiecas uz minēto gadu. Attiecībā uz informāciju, kas gada laikā mainās, gada ziņojumā būtu jāatspoguļo situācija tā gada 31. decembrī, par kuru sagatavo ziņojumu.

A DAĻA. INFORMĀCIJA PAR TIRGUS PĀRVALDĪBU

1.

Administratīvā informācija:

a)

izmaiņas valsts tiesību aktos, kas pieņemti, lai īstenotu Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I sadaļas II nodaļas 3. iedaļu un II sadaļas III nodaļas 1., 2. un 3. iedaļu;

b)

izmaiņas ilgtspējīgām darbības programmām iecerētā valsts stratēģijā, kas piemērojama darbības programmām.

2.

Informācija par ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām, starptautiskām ražotāju organizāciju apvienībām un ražotāju grupām:

a)

tādu ražotāju organizāciju, ražotāju organizāciju apvienību, starptautisku ražotāju organizāciju apvienību un ražotāju grupu kopskaits, kuras ir atzītas vai kuru atzīšana ir apturēta. Turklāt:

i)

attiecībā uz ražotāju organizācijām – ražotāju organizāciju biedru skaits;

ii)

attiecībā uz starptautiskām ražotāju organizāciju apvienībām – ražotāju organizāciju biedru skaits un dalībvalstis, kurās atrodas šo biedru galvenais birojs;

b)

tādu ražotāju organizāciju, ražotāju organizāciju apvienību, starptautisku ražotāju organizāciju apvienību un ražotāju grupu kopskaits, kuru atzīšana ir atsaukta. Turklāt attiecībā uz starptautiskām ražotāju organizāciju apvienībām – organizāciju biedru skaits un dalībvalstis, kurās atrodas šo biedru galvenais birojs;

c)

organizāciju apvienošanās gadījumu kopskaits (šādā sadalījumā: kopskaits, jaunu organizāciju skaits, jauns(-i) identifikācijas numurs(-i));

d)

biedru skaits (kopskaits un sadalījumā pa juridiskām personām, fiziskām personām, augļu un dārzeņu ražotājiem);

e)

tādu organizāciju/grupu kopskaits, kam ir darbības programma/atzīšanas plāns (sadalījumā pa atzītām organizācijām/grupām, organizācijām/grupām, kuru atzīšana ir apturēta, un organizācijām/grupām, kuras apvienojušās);

f)

svaigu produktu tirgum paredzētās produkcijas daļa (norādot vērtību un apjomu);

g)

pārstrādei paredzētās produkcijas daļa (norādot vērtību un apjomu);

h)

augļu un dārzeņu audzēšanai izmantotā platība.

3.

Informācija par izdevumiem:

a)

izdevumi attiecībā uz ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām un starptautiskām ražotāju organizāciju apvienībām (šādā sadalījumā: darbības fonds, galīgais darbības fonds un valsts finansiālā palīdzība);

b)

tādu darbības programmu kopējie faktiskie izdevumi, kas paredzētas ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām un starptautiskām ražotāju organizāciju apvienībām (sadalījumā pa darbībām un pasākumiem saistībā ar to mērķiem);

c)

ražotāju grupu kopējie faktiskie izdevumi;

d)

no tirgus izņemti produkti sadalījumā pa produktu kategorijām (apjoms, kopējie izdevumi, ES finansiālās palīdzības apjoms un galamērķi (bezmaksas izplatīšana, kompostēšana, pārstrādes rūpniecība un citi)).

4.

Informācija par darbības programmu un atzīšanas plānu uzraudzību:

a)

rādītāji attiecībā uz ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām un starptautiskām ražotāju organizāciju apvienībām (sadalījumā pa darbībām un pasākumiem saistībā ar to mērķiem);

b)

rādītāji attiecībā uz ražotāju grupām.

B DAĻA. GRĀMATOJUMU NOSKAIDROŠANAI VAJADZĪGĀ INFORMĀCIJA

Informācija par pārbaudēm un administratīvajiem sodiem:

a)

pārbaudes, ko veikušas dalībvalstis: ziņas par apmeklētajām struktūrām un apmeklējuma datumiem;

b)

pārbaužu īpatsvars;

c)

pārbaužu rezultāti;

d)

piemērotie administratīvie sodi.


Augša