Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R0588

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/588 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/4389

OV L 87, 31.3.2017., 411./416. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/588/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/411


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/588

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1) un jo īpaši tās 49. panta 3. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

lai nodrošinātu tirgu pienācīgu darbību, attiecībā uz dažiem finanšu instrumentiem būtu jānosaka cenas izmaiņas minimālā soļa režīms vai cenas izmaiņas minimālais solis. Konkrētāk, risks, ka cenas izmaiņas minimālais solis attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un dažiem biržā tirgotiem fondiem varētu pastāvīgi samazināties, kā arī šā riska ietekme uz tirgus pienācīgu darbību būtu jākontrolē, piemērojot obligātu cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu.

(2)

Attiecībā uz citiem finanšu instrumentiem, ņemot vērā šo instrumentu būtību un to tirgu mikrostruktūras, kuros tos tirgo, nevar prezumēt, ka cenas izmaiņas minimālā soļa režīms iedarbīgi veicinās tirgu pienācīgu darbību, un tādēļ šiem instrumentiem nebūtu jāpiemēro cenas izmaiņas minimālā soļa režīms.

(3)

Turklāt sertifikātus tirgo tikai dažās dalībvalstīs. Ņemot vērā šo finanšu instrumentu īpašības un likviditāti, kā arī tirgu, kurā tie tiek tirgoti, mērogu un būtību, obligāts cenas izmaiņas minimālā soļa režīms nav nepieciešams, lai novērstu nesakārtotu tirdzniecības apstākļu izveidošanos.

(4)

Finanšu instrumentus, kas nav kapitāla finanšu instrumenti, un fiksēta ienākuma vērtspapīrus lielā mērā tirgo ārpus regulētā tirgus, un tikai nedaudzi darījumi tiek izpildīti tirdzniecības vietās. Ņemot vērā elektroniskās platformās izmantotu instrumentu likviditātes raksturīgās īpašības un to sadrumstalotību, obligāts cenas izmaiņas minimālā soļa režīms netiek uzskatīts par nepieciešamu arī attiecībā uz šiem instrumentiem.

(5)

Starp biržā tirgotiem fondiem un to pamatā esošajiem kapitāla instrumentiem pastāvošās saistības dēļ ir jānosaka cenas izmaiņas minimālais solis attiecībā uz biržā tirgotiem fondiem, kuru pamatā ir akcijas un depozitārie sertifikāti. Tomēr biržā tirgotiem fondiem, kuru pamatā ir finanšu instrumenti, kas nav akcijas vai depozitārie sertifikāti, nevajadzētu piemērot obligātu cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu.

(6)

Ir svarīgi, lai visiem biržā tirgotiem fondiem, uz kuriem attiecas šī regula, būtu vienāds cenas izmaiņas minimālā soļa režīms, kas balstīts uz vienu likviditātes diapazonu, neatkarīgi no to vidējā dienas darījumu skaita, lai samazinātu šiem instrumentiem piemērotā cenas izmaiņas minimālā soļa režīma apiešanas risku.

(7)

Šajā regulā būtu jāprecizē termins “likviditātes ziņā visatbilstīgākais tirgus”, jo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 (2) šo jēdzienu izmanto gan attiecībā uz salīdzināmās cenas atbrīvojumu, gan attiecībā uz ziņošanu par darījumiem.

(8)

Cenas izmaiņas minimālā soļa režīms nosaka tikai minimālo atšķirību starp diviem cenu līmeņiem rīkojumiem, kas nosūtīti attiecībā uz rīkojumu reģistrā ietvertu finanšu instrumentu. Tādēļ tas būtu jāpiemēro vienādi neatkarīgi no finanšu instrumenta valūtas.

(9)

Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj reaģēt uz iepriekš zināmiem notikumiem, kuri rada izmaiņas finanšu instrumenta darījumu skaitā un kuru rezultātā piemērojamais cenas izmaiņas minimālais solis varētu vairs nebūt atbilstīgs. Tāpēc būtu jānosaka īpaša procedūra, lai izvairītos no nesakārtotiem tirgus apstākļiem, kas izriet no korporatīvām darbībām, kuru rezultātā viena konkrēta instrumenta cenas izmaiņas minimālais solis var būt nepiemērojams. Minētā procedūra būtu jāpiemēro tādām korporatīvām darbībām, kas varētu ievērojami ietekmēt šā instrumenta likviditāti. Vērtējot korporatīvās darbības ietekmi uz īpašu finanšu instrumentu, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā visas iepriekšējās korporatīvās darbības ar līdzīgām īpašībām.

(10)

Lai nodrošinātu, ka cenas izmaiņas minimālā soļa režīms var darboties iedarbīgi un ka tirgus dalībniekiem ir pietiekami daudz laika, lai īstenotu jaunās prasības, ir lietderīgi paredzēt konkrētu datu vākšanu un agrīnu vidējā dienas darījumu skaita publicēšanu attiecībā uz katru finanšu instrumentu, uz ko attiecas šī regula.

(11)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka šajā regulā paredzētie noteikumi un saistītie valsts noteikumi, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, tiek piemēroti no viena un tā paša datuma. Tomēr, lai nodrošinātu, ka cenas izmaiņas minimālā soļa regulējums var darboties iedarbīgi, atsevišķas šās regulas normas būtu jāpiemēro no dienas, kad tā stājas spēkā.

(12)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(13)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Likviditātes ziņā visatbilstīgākais tirgus

Šajā regulā par akcijai vai depozitārajam sertifikātam likviditātes ziņā visatbilstīgāko tirgu uzskata par likviditātes ziņā visatbilstīgāko tirgu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/587 (4) 4. pantā.

2. pants

Cenas izmaiņas minimālais solis attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem

(Direktīvas 2014/65/ES 49. panta 1. un 2. punkts)

1.   Tirdzniecības vietas rīkojumiem attiecībā uz akcijām vai depozitārajiem sertifikātiem piemēro cenas izmaiņas minimālo soli, kas ir vienāds vai lielāks par to, kas atbilst:

a)

pielikumā pievienotajā tabulā norādītajam likviditātes diapazonam, kurš atbilst vidējam dienas darījumu skaitam šim instrumentam likviditātes ziņā visatbilstīgākajā tirgū; kā arī

b)

cenu diapazonam likviditātes diapazonā, kas atbilst rīkojuma cenai.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, kur akcijai vai depozitārajam sertifikātam likviditātes ziņā visatbilstīgākais tirgus uztur tikai tirdzniecības sistēmu, kas automātiski saskaņo rīkojumus, balstoties uz periodisku izsoli un tirdzniecības algoritmu, tirdzniecības vietas piemēro likviditātes diapazonu, kas atbilst pielikumā pievienotajā tabulā norādītajam zemākajam vidējam dienas darījumu skaitam.

3.   Tirdzniecības vietas rīkojumiem attiecībā uz biržā tirgotiem fondiem piemēro cenas izmaiņas minimālo soli, kas ir vienāds vai lielāks nekā tas, kas atbilst:

a)

pielikumā pievienotajā tabulā norādītajam likviditātes diapazonam, kurš atbilst augstākajam vidējam dienas darījumu skaitam; kā arī

b)

cenu diapazonam likviditātes diapazonā, kas atbilst rīkojuma cenai.

4.   Prasības, kas noteiktas 3. punktā, attiecas tikai uz biržā tirgotiem fondiem, kuriem pamatā esošie finanšu instrumenti ir atsevišķi kapitāla vērtspapīri, uz ko attiecas cenas izmaiņas minimālā soļa režīms saskaņā ar 1. punktu, vai šādu kapitāla vērtspapīru grozs.

3. pants

Vidējais dienas darījumu skaits attiecībā uz akcijām un depozitārajiem sertifikātiem

(Direktīvas 2014/65/ES 49. panta 1. un 2. punkts)

1.   Līdz 1. martam nākamajā gadā pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas un turpmāk katru gadu līdz 1. martam kompetentā iestāde attiecībā uz konkrētu akciju vai depozitāro sertifikātu, nosakot šai akcijai vai depozitārajam sertifikātam likviditātes ziņā visatbilstīgāko tirgu, aprēķina vidējo dienas darījumu skaitu minētajam finanšu instrumentam minētajā tirgū un nodrošina minētās informācijas publicēšanu.

1. apakšpunktā minētā kompetentā iestāde ir likviditātes ziņā visatbilstīgākā tirgus kompetentā iestāde, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (5) 16. pantā.

2.   1. punktā minētajā aprēķinā ietver šādus elementus:

a)

tas attiecībā uz katru tirdzniecības vietu ietver darījumus, kas veikti saskaņā ar minētās tirdzniecības vietas noteikumiem, izņemot salīdzināmās cenas un nolīgtos darījumus, kuri atzīmēti, kā noteikts I pielikuma 4. tabulā Deleģētajā regulā (ES) 2017/587, un darījumus, kuri veikti, pamatojoties uz vismaz vienu rīkojumu, kam piemērots liela apjoma atbrīvojums, un ja darījumu apjoms pārsniedz piemērojamo liela apjoma darījumu slieksni, kā noteikts saskaņā ar 7. pantu Deleģētajā regulā (ES) 2017/587.

b)

Tas attiecas vai nu uz iepriekšējo kalendāro gadu vai, attiecīgā gadījumā, iepriekšējā kalendārā gada laikposmu, kurā finanšu instrumentu bija atļauts tirgot vai tas tika tirgots tirdzniecības vietā un tā tirdzniecība netika apturēta.

3.   Minētā panta 1. un 2. punktu nepiemēro akcijām un depozitārajiem sertifikātiem, kuru tirdzniecība pirmoreiz tika atļauta vai kuri pirmoreiz tika tirgoti tirdzniecības vietā četras nedēļas vai mazāk pirms iepriekšējā kalendārā gada beigām.

4.   Tirdzniecības vietas piemēro tā likviditātes diapazona cenas izmaiņas minimālo soli, kas atbilst vidējam dienas darījumu skaitam, kurš publicēts saskaņā ar 1. punktu, no 1. aprīļa pēc minētās publicēšanas.

5.   Pirms pirmo reizi tiek atļauta akcijas vai depozitārā sertifikāta tirdzniecība vai pirms to pirmās tirdzniecības dienas tirdzniecības vietas kompetentā iestāde, kurā pirmo reizi atļaus tirgot vai pirmo reizi tirgos minēto finanšu instrumentu, aplēš vidējo dienas darījumu skaitu šajā tirdzniecības vietā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā attiecīgā finanšu instrumenta iepriekšējās tirdzniecības vēsturi, kā arī līdzīga rakstura finanšu instrumentu iepriekšējās tirdzniecības vēsturi, un publicē savas aplēses.

Tā likviditātes diapazona cenas izmaiņas minimālo soli, kas atbilst publicētajam aplēstajam vidējam dienas darījumu skaitam, piemēro no aplēses publicēšanas līdz brīdim, kad tiek publicēts šā instrumenta vidējais dienas darījumu skaits saskaņā ar 6. punktu.

6.   Ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc akcijas vai depozitārā sertifikāta pirmās tirdzniecības dienas tās tirdzniecības vietas kompetentā iestāde, kurā finanšu instrumentu pirmo reizi atļauts tirgot vai kurā tas pirmo reizi tika tirgots, aprēķina un publicē vidējo dienas darījumu skaitu minētajam finanšu instrumentam šajā tirdzniecības vietā, izmantojot datus par attiecīgā finanšu instrumenta pirmo četru nedēļu tirdzniecību.

Tā likviditātes diapazona cenas izmaiņas minimālos soļus, kas atbilst publicētajam vidējam dienas darījumu skaitam, piemēro no publicēšanas brīža līdz brīdim, kad saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 1. līdz 4. punktā, attiecīgajam instrumentam ir aprēķināts un publicēts jauns vidējais dienas darījumu skaits.

7.   Piemērojot šo pantu, vidējo dienas darījumu skaitu finanšu instrumentam aprēķina, dalot attiecīgā laikposma un attiecīgās tirdzniecības vietas darījumu kopējo skaitu attiecīgajā finanšu instrumentā ar tirdzniecības dienu skaitu.

4. pants

Korporatīvās darbības

(Direktīvas 2014/65/ES 49. panta 1. un 2. punkts)

Ja kompetentā iestāde uzskata, ka korporatīva darbība varētu mainīt konkrēta finanšu instrumenta vidējo dienas darījumu skaitu, tādējādi šo finanšu instrumentu iekļaujot citā likviditātes diapazonā, kompetentā iestāde nosaka un publicē šim finanšu instrumentam piemērojamo jauno likviditātes diapazonu, it kā attiecīgajā tirdzniecības vietā to būtu atļauts tirgot pirmo reizi vai tas tiktu tirgots pirmo reizi, un piemēro 3. panta 5. un 6. punktā noteikto procedūru.

5. pants

Pārejas noteikumi

1.   Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde, kurā pirmo reizi tika atļauts tirgot akciju vai depozitāro sertifikātu vai kurā tas ir tirgots pirmo reizi pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas, vāc nepieciešamos datus, kā arī aprēķina un publicē vidējo dienas darījumu skaitu attiecīgajam finanšu instrumentam un attiecīgajai tirdzniecības vietai, ievērojot šādus termiņus:

a)

ne vēlāk kā četras nedēļas pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienas, ja diena, kad akcijas vai depozitāros sertifikātus pirmo reizi tirgo tirdzniecības vietā Savienībā, ir ne mazāk kā desmit nedēļas pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas;

b)

ne vēlāk kā pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas, ja diena, kad finanšu instrumentus pirmo reizi tirgo tirdzniecības vietā Savienībā, iekļaujas laikposmā, kas sākas desmit nedēļas pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas, un beidzas dienā pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas.

2.   Aprēķinu, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, veic šādi:

a)

ja diena, kurā akcijas vai depozitārie sertifikāti pirmoreiz tiek tirgoti kādā tirdzniecības vietā Savienības teritorijā, ir diena vismaz sešpadsmit nedēļas pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas, šādu aprēķinu balsta uz datiem, kas pieejami attiecībā uz četrdesmit nedēļas ilgu atsauces laikposmu, kas sākas piecdesmit divas nedēļas pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas;

b)

ja diena, kurā akcijas vai depozitārie sertifikāti pirmoreiz tiek tirgoti kādā tirdzniecības vietā Savienības teritorijā, ir diena laikposmā, kas sākas sešpadsmit nedēļas pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas un beidzas desmit nedēļas pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas, šādu aprēķinu balsta uz datiem, kas pieejami attiecībā uz šā finanšu instrumenta pirmo četru tirdzniecības nedēļu laikposmu;

c)

ja diena, kurā akcijas vai depozitārie sertifikāti pirmoreiz tiek tirgoti kādā tirdzniecības vietā Savienības teritorijā, ir diena laikposmā, kas sākas desmit nedēļas pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas un beidzas iepriekšējā dienā pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas, šādu aprēķinu balsta uz tirdzniecības vēsturi attiecībā uz šīm akcijām vai depozitārajiem sertifikātiem vai citiem finanšu instrumentiem, kuru īpašības uzskatāmas par līdzīgām šo akciju vai depozitāro sertifikātu īpašībām.

3.   Likviditātes diapazona cenas izmaiņas minimālos soļus, kas atbilst 1. punktā minētajam publicētajam vidējam dienas darījumu skaitam, piemēro līdz 1. aprīlim gadā pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas. Minētajā laikposmā kompetentās iestādes nodrošina, ka cenas izmaiņas minimālie soļi attiecībā uz finanšu instrumentiem, kuri minēti 2. punkta b) un c) apakšpunktā un attiecībā uz kuriem tā ir kompetentā iestāde, neveicina nesakārtotus tirdzniecības apstākļus. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka pastāv risks attiecībā uz tirgu pienācīgu darbību cenas izmaiņas minimālo soļu dēļ, tā nosaka un publicē attiecīgo finanšu instrumentu atjauninātu vidējo dienas darījumu skaitu, lai novērstu minēto risku. Tas jādara, pamatojoties uz minēto instrumentu visaptverošu tirdzniecības vēsturi. Tirdzniecības vietas nekavējoties piemēro likviditātes diapazonu, kas atbilst atjauninātajam precizētajam vidējam dienas darījumu skaitam. Tās šādi rīkojas līdz nākamā gada 1. aprīlim pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākumdienas vai līdz jaunai publikācijai, ar ko nāk klajā kompetentā iestāde saskaņā ar šo punktu.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Tomēr 5. pantu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/587, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 387. lappusi).

(5)  Komisijas 2016. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/590 ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 449. lappusi).


PIELIKUMS

Cenas izmaiņas minimālo soļu tabula

 

Likviditātes diapazoni

Cenu diapazoni

0 ≤ Vidējais dienas darījumu skaits < 10

10 ≤ Vidējais dienas darījumu skaits < 80

80 ≤ Vidējais dienas darījumu skaits < 600

600 ≤ Vidējais dienas darījumu skaits < 2 000

2 000 ≤ Vidējais dienas darījumu skaits < 9 000

9 000 ≤ Vidējais dienas darījumu skaits

0 ≤ cena < 0.1

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0.1 ≤ cena < 0.2

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0.2 ≤ cena < 0.5

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0.5 ≤ cena < 1

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

1 ≤ cena < 2

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

2 ≤ cena < 5

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

5 ≤ cena < 10

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

10 ≤ cena < 20

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

20 ≤ cena < 50

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

50 ≤ cena < 100

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

100 ≤ cena < 200

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

200 ≤ cena < 500

2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

500 ≤ cena < 1 000

5

2

1

0,5

0,2

0,1

1 000 ≤ cena < 2 000

10

5

2

1

0,5

0,2

2 000 ≤ cena < 5 000

20

10

5

2

1

0,5

5 000 ≤ cena < 10 000

50

20

10

5

2

1

10 000 ≤ cena < 20 000

100

50

20

10

5

2

20 000 ≤ cena < 50 000

200

100

50

20

10

5

50 000 ≤ cena

500

200

100

50

20

10


Augša