EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R0586

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/586 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm, kad tās sadarbojas saistībā ar uzraudzības darbībām, pārbaudēm uz vietas un izmeklēšanu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/4415

OV L 87, 31.3.2017., 382./386. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/586/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/382


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/586

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm, kad tās sadarbojas saistībā ar uzraudzības darbībām, pārbaudēm uz vietas un izmeklēšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 80. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Informācijai, ar kuru jāapmainās saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, būtu jābūt pietiekami plašai un saturīgai, lai kompetentās iestādes varētu efektīvi izpildīt savus uzraudzības pienākumus un funkcijas. Tāpēc kompetentajām iestādēm ir jāspēj apmainīties ar informāciju, kas ļautu tām savā jurisdikcijā uzraudzīt fizisko un juridisko personu rīcību.

(2)

Lai kompetentās iestādes varētu efektīvi uzraudzīt ieguldījumu brokeru sabiedrību, tirgus operatoru un datu pakalpojumu sniedzēju darbību, tām ir svarīgi apmainīties ar atbilstošu informāciju par šādiem tematiem: vispārīga pamatinformācija un dibināšanas dokumenti (tostarp valsts noteiktie dibināšanas dokumenti vai citi dokumenti, kas sniedz priekšstatu par saimnieciskās vienības struktūru un darbību); informācija par atļaujas saņemšanas procesu; informācija par ieguldījumu brokeru sabiedrību vadības struktūrām, tostarp, piemēram, informācija, kas ļauj pārliecināties par vadības struktūras locekļu atbilstību, piemēram, ziņas par viņu darba pieredzi (tostarp šo personu CV, kurā norādītas ziņas par atbilstošu izglītību un mācībām, iepriekšējo darba pieredzi un profesionālo darbību vai citām līdzīgām funkcijām, kas nepieciešamas saistībā ar Direktīvas 2014/65/ES piemērošanu); informācija par šo personu reputāciju; informācija par akcionāriem un dalībniekiem, kam ir būtiska līdzdalība, piemēram, vispārīga korporatīvā informācija un ziņas par reputāciju; informācija par atļaujas piešķiršanu attiecīgajai sabiedrībai, tostarp informācija par sabiedrībām, kurām ir vai nav piešķirta atļauja; informācija par regulēto tirgu organizatoriskajām prasībām; informācija par atļaujas piešķiršanu datu pakalpojumu sniedzējiem; informācija par pieprasījumiem par atteikšanos, kas pieņemti vai noraidīti saistībā ar tiesībām klasificēt klientus kā profesionālus klientus; informācija par sankcijām un izpildes kontroles darbībām; informācija par saimnieciskās vienības darbību, līdzšinējo rīcību un prasību izpildi.

(3)

Ir svarīgi, lai kompetentās iestādes varētu apmainīties ar atbilstošu informāciju, lai efektīvi uzraudzītu arī kredītiestāžu darbību, ja šīs iestādes sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības.

(4)

Lai kompetentās iestādes varētu vispusīgi pildīt savus uzraudzības pienākumus, ir svarīgi, lai šīs iestādes varētu apmainīties ar to rīcībā esošo atbilstošo informāciju, tostarp informāciju par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem, datu pakalpojumu sniedzējiem, kredītiestādēm, finanšu darījumu partneriem, regulēto tirgu locekļiem vai dalībniekiem, daudzpusējām tirdzniecības sistēmām vai personām, kurām piemēro izņēmumu saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 2. vai 3. pantu. Kompetentajām iestādēm būtu jāvar apmainīties ar atbilstošu pamatinformāciju par personām, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus, bet nav saņēmušas nepieciešamo atļauju saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES.

(5)

Konsekvences labad un tādēļ, lai nodrošinātu finanšu tirgu nevainojamu darbību, šīs regulas noteikumi un saistītās valsts tiesību normas, ar kurām transponē Direktīvu 2014/65/ES, jāpiemēro no tās pašas dienas.

(6)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(7)

EVTI ir lūgusi Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupu, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu (2), sniegt savu atzinumu.

(8)

EVTI nerīkoja šā regulatīvo tehnisko standartu projekta sabiedrisko apspriešanu, jo šie standarti attiecas uz informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, kad tās sadarbojas saistībā ar uzraudzības darbībām, pārbaudēm uz vietas un izmeklēšanu, un tika uzskatīts, ka sabiedriskā apspriešana nebūtu samērīga ar standartu darbības jomu un ietekmi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Informācija, ar kuru saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 80. pantu jāapmainās kompetentajai iestādei, kas ir saņēmusi sadarbības pieprasījumu (pieprasījuma saņēmēja iestāde), un kompetentajai iestādei, kas iesniedz sadarbības pieprasījumu (pieprasījuma iesniedzēja iestāde), var attiekties uz šādām fiziskām vai juridiskām personām:

a)

ieguldījumu brokeru sabiedrību, tirgus operatoru vai datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēju, kam piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES;

b)

kredītiestādi, kam atļauja piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (3) un kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības;

c)

jebkuru citu fizisku vai juridisku personu vai nereģistrētu sabiedrību vai biedrību, kas nav minēta a) un b) punktā.

2. pants

Informācija, ar kuru jāapmainās attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem vai datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem

1.   Ja kompetentā iestāde nolemj lūgt sadarbību, tā var pieprasīt šādu informāciju par 1. panta a) punktā minētajām saimnieciskajām vienībām:

a)

vispārīgu informāciju un dokumentus, kas attiecas uz saimniecisko vienību dibināšanu:

i)

informāciju par saimniecisko vienību nosaukumu, galvenā biroja adresi un/vai juridisko adresi, kontaktinformāciju, saimnieciskās vienības valsts identifikācijas numuru un izrakstus no valsts reģistriem;

ii)

informāciju par dibināšanas dokumentiem, kas saimnieciskajām vienībām jāsagatavo saskaņā ar atbilstošajiem valsts tiesību aktiem;

b)

informāciju, kas minēta Direktīvas 2014/65/ES 7. panta 4. punktā attiecībā uz saimnieciskās vienības atļaujas saņemšanas procesu, ja šī informācija nav norādīta EVTI publiskajā reģistrā, kas izveidots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 8. panta 1. punkta k) apakšpunktu;

c)

informāciju par saimniecisko vienību vadības struktūras locekļiem vai personām, kuras faktiski vada saimniecisko vienību darbību, kas sniegta saistībā ar atļaujas saņemšanas procesu, tostarp:

i)

šo personu vārdu un uzvārdu, personas identifikācijas numuru (ja tas ir pieejams attiecīgajā dalībvalstī), ziņas par šo personu dzīvesvietu un kontaktinformāciju;

ii)

informāciju par to, kādu amatu šīs personas ieņem saimnieciskajā vienībā;

iii)

vadības struktūras organizatorisko shēmu vai informāciju, kas ļauj identificēt personas, kuras ir atbildīgas par darbībām, ko saimnieciskā vienība veic saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES;

d)

informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu vadības struktūras locekļu vai to personu atbilstību, kuras faktiski vada saimniecisko vienību darbību, tostarp:

i)

informāciju par darba pieredzi;

ii)

informāciju par vadības struktūras locekļa vai citas personas reputāciju, tostarp:

informāciju par sodāmību vai kriminālizmeklēšanu, vai tiesvedību, būtiskām civillietām un administratīvajām lietām, kā arī disciplinārajiem pasākumiem (tostarp atcelšanu no uzņēmuma direktora amata vai bankrotu, maksātnespēju vai citu līdzīgu procedūru), ko apliecina oficiāla izziņa, ja tāda ir pieejama, vai cits līdzvērtīgs dokuments,

informāciju par uzsākto izmeklēšanu, izpildes nodrošināšanas darbībām, sankcijām vai citiem lēmumiem par piespiedu izpildi, kas pieņemti saistībā ar attiecīgo personu,

informāciju par reģistrācijas, atļaujas vai dalības atteikumu vai atteikumu piešķirt licenci tirdzniecības vai saimnieciskās darbības veikšanai vai darbībai noteiktā profesijā, šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanos vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts iestāde vai profesionālā organizācija vai asociācija,

informāciju par atbrīvošanu no amata, ko attiecīgā persona ieņem, pamatojoties uz darba attiecībām, kā aizgādnis vai kā uzticības persona vai citā līdzīgā veidā;

e)

informāciju par akcionāriem un dalībniekiem, kam ir būtiska līdzdalība, tostarp:

i)

to personu sarakstu, kurām ir būtiska līdzdalība;

ii)

attiecībā uz akcionāriem, kas ir uzņēmumu grupas dalībnieki, uzņēmumu grupas organizatorisko shēmu, kurā sniegtas ziņas par visu grupas uzņēmumu veiktajām darbībām un īpaši norādīti grupas uzņēmumi vai personas, kuras veic saimniecisko darbību saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES noteikumiem;

iii)

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami, lai novērtētu šo personu atbilstību;

f)

informāciju par organizatorisko struktūru, darbības nosacījumiem un atbilstību Direktīvā 2014/65/ES noteiktajām prasībām, tostarp:

i)

informāciju par atbilstības un riska pārvaldības politiku un procedūrām, kas saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES jāpiemēro saimnieciskajām vienībām un to saistītajiem aģentiem;

ii)

informāciju par saimniecisko vienību līdzšinējo atbilstību noteiktajām prasībām, tostarp informāciju, ko uzglabā kompetentās iestādes;

iii)

informāciju par organizatoriskajiem un administratīvajiem pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu Direktīvas 2014/65/ES 23. pantā definētos interešu konfliktus;

iv)

attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas izstrādā finanšu instrumentus pārdošanai klientiem, informāciju par katra finanšu instrumenta apstiprināšanas procesu, tostarp informāciju par mērķtirgu un izplatīšanas stratēģiju, kā arī informāciju par pārskatīšanas politiku;

v)

attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām informāciju par šo sabiedrību saistībām, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/9/EK (4);

vi)

informāciju, ko no ieguldījumu brokeru sabiedrībām var pieprasīt saistībā ar Direktīvas 2014/65/ES 16. pantā minētajām darbībām un prasībām;

g)

informāciju par atļaujām, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām piešķirtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 5.–10. pantu;

h)

informāciju par atļaujām, kas regulētajiem tirgiem un datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem piešķirtas attiecīgi saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 44., 45. un 46. pantu, kā arī 59.–63. pantu;

i)

informāciju par pieprasījumiem par atteikšanos, kas pieņemti vai noraidīti attiecībā uz klientiem, ko var uzskatīt par profesionāliem pēc to pieprasījuma, kā tas noteikts Direktīvas 2014/65/ES II pielikumā;

j)

informāciju par sankcijām un izpildes kontroles darbībām, kas piemērotas saimnieciskajām vienībām, tostarp:

i)

informāciju par sankcijām, kas piemērotas saimnieciskajai vienībai vai tās vadības struktūras locekļiem, vai personām, kuras faktiski vada saimnieciskās vienības darbību;

ii)

informāciju par pārkāpumiem, ko izdarījušas saimnieciskās vienības vai personas, kuras ieņem vadošus amatus;

iii)

informāciju par sodāmību, kriminālizmeklēšanu vai administratīvo izmeklēšanu vai tiesvedību, būtiskām civillietām un administratīvajām lietām, kā arī disciplinārajiem pasākumiem, ko apliecina oficiāla izziņa, ja tāda ir pieejama, vai cits līdzvērtīgs dokuments;

k)

informāciju par pieprasījuma subjekta saimniecisko darbību, līdzšinējo rīcību un prasību izpildi, tostarp:

i)

informāciju par saimnieciskās vienības darbību saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES;

ii)

iekšējos protokolus vai uzskaites dokumentus, ko sabiedrības un to filiāles saglabā, lai atbilstošā kompetentā iestāde varētu veikt pārbaudi;

l)

jebkādu citu informāciju, kas nepieciešama sadarbībai, veicot uzraudzības darbības, pārbaudes uz vietas vai izmeklēšanu, kā noteikts Direktīvas 2014/65/ES 80. panta 1. punktā.

2.   Ja dalībvalsts prasa, lai trešās valsts sabiedrība izveido filiāli saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 39. panta 1. un 2. punktu, citas dalībvalsts kompetentā iestāde var lūgt iestādi, kuras kompetencē ir minētās filiāles darbības uzraudzība, sniegt informāciju, kas saņemta no piederības valsts kompetentās iestādes par atļauju izveidot filiāli, tostarp:

a)

informāciju, kas nepieciešama, lai uzraudzītu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 600/2014 (5) vai tiesību normām un pasākumiem, kas pieņemti Direktīvas 2014/65/ES transponēšanai;

b)

trešās valsts ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūras vai to personu atbildes uz kompetentās iestādes jautājumiem, kuras faktiski vada šīs saimnieciskās vienības darbību.

3. pants

Informācija, ar kuru jāapmainās attiecībā uz kredītiestādēm

Ja kompetentā iestāde nolemj lūgt sadarbību, tā var pieprasīt šādu informāciju par 1. panta b) punktā minētajām saimnieciskajām vienībām:

a)

informāciju, kas minēta 2. panta 1. punkta a), f), i) un j) apakšpunktā;

b)

jebkādu citu informāciju, kas nepieciešama, lai uzraudzītu kredītiestāžu atbilstību Regulai (ES) Nr. 600/2014 vai tiesību normām un pasākumiem, kas pieņemti Direktīvas 2014/65/ES transponēšanai;

c)

jebkādu citu informāciju, kas nepieciešama sadarbībai, veicot uzraudzības darbības, pārbaudes uz vietas vai izmeklēšanu, kā noteikts Direktīvas 2014/65/ES 80. panta 1. punktā.

4. pants

Informācija, ar kuru jāapmainās attiecībā uz 1. panta c) punktā minētajām personām

1.   Ja kompetentā iestāde nolemj lūgt sadarbību attiecībā uz fiziskām personām, kuras minētas 1. panta c) punktā, tā var pieprasīt vismaz attiecīgās personas vārdu un uzvārdu, dzimšanas vietu un datumu, valsts noteikto personas identifikācijas numuru, adresi un kontaktinformāciju.

2.   Attiecībā uz juridiskām personām vai nereģistrētām sabiedrībām vai biedrībām, kas minētas 1. panta c) punktā, kompetentā iestāde var pieprasīt vismaz dokumentus, kas apliecina uzņēmuma nosaukumu un tā galvenā biroja reģistrēto adresi, kā arī pasta adresi, ja tās atšķiras, kontaktinformāciju un valsts identifikācijas numuru, juridiskās formas reģistrāciju saskaņā ar atbilstošajiem valsts tiesību aktiem, pilnīgu to personu sarakstu, kuras faktiski vada attiecīgās saimnieciskās vienības darbību, šo personu vārdu un uzvārdu, dzimšanas vietu un datumu, adresi, kontaktinformāciju un valsts noteikto personas identifikācijas numuru.

3.   Kompetentās iestādes var pieprasīt arī šādu informāciju par personām, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, bet nav saņēmušas nepieciešamo atļauju vai veikušas reģistrāciju saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES:

a)

sīkāku informāciju par to, kādi ieguldījumu pakalpojumi tiek sniegti un kādas ieguldījumu darbības tiek veiktas;

b)

sīkāku informāciju par personām, par kurām zināms, ka attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona ar tām ir sazinājusies saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu vai ieguldījumu darbību veikšanu bez nepieciešamās atļaujas vai reģistrācijas.

4.   Kompetentās iestādes jebkurā gadījumā var pieprasīt informāciju par 1. panta c) punktā minētajām personām, kas iegūta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 vai tiesību normām, kas pieņemtas, īstenojot Direktīvu 2014/65/ES, un ir nepieciešama, lai uzraudzītu atbilstību minētajiem tiesību aktiem, vai jebkādu citu informāciju, kas nepieciešama sadarbībai, veicot uzraudzības darbības, pārbaudes uz vietas vai izmeklēšanu, kā noteikts Direktīvas 2014/65/ES 80. panta 1. punktā.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no pirmā datuma, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 93. panta 1. punkta otrajā daļā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).


Augša