Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R0576

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/576 (2016. gada 8. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību veikto ikgadējo informācijas publicēšanu par izpildes vietu identitāti un izpildes kvalitāti (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/3337

OV L 87, 31.3.2017., 166./173. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/576/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/166


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/576

(2016. gada 8. jūnijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību veikto ikgadējo informācijas publicēšanu par izpildes vietu identitāti un izpildes kvalitāti

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 27. panta 10. punkta pirmās daļas b) punktu,

tā kā:

(1)

Ir svarīgi sabiedrībai un ieguldītājiem sniegt iespēju novērtēt ieguldījumu brokeru sabiedrības izpildes prakses kvalitāti un apzināt piecas tirdzniecības apjomu ziņā labākās izpildes vietas, kurās ieguldījumu brokeru sabiedrības iepriekšējā gadā ir izpildījušas klientu rīkojumus. Lai veiktu jēgpilnu salīdzinājumu un izvērtētu piecu labāko izpildes vietu izvēli, ir nepieciešams, lai ieguldījumu brokeru sabiedrības šo informāciju publicētu atsevišķi par katru finanšu instrumentu kategoriju. Lai ieguldītāji un sabiedrība varētu pilnībā izvērtēt klientu rīkojumu plūsmas uz izpildes vietām, vajadzētu būt iespējai skaidri noteikt, vai pati ieguldījumu brokeru sabiedrība ir bijusi viena no piecām galvenajām izpildes vietām attiecībā uz katru finanšu instrumentu kategoriju.

(2)

Lai pilnībā novērtētu faktiskās izpildes kvalitātes līmeni izpildes vietās, ko ieguldījumu brokeru sabiedrības izmantojušas klientu rīkojumu izpildei, tostarp izpildes vietās trešās valstīs, ir lietderīgi, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības publicē saskaņā ar šo regulu prasīto informāciju attiecībā uz tirdzniecības vietām, tirgus uzturētājiem vai citiem likviditātes nodrošinātājiem vai jebkuru vienību, kas trešā valstī pilda funkcijas, kuras ir līdzīgas jebkuras iepriekš minētās vienības pildītajām funkcijām.

(3)

Lai nodrošinātu precīzu un salīdzināmu informāciju, ir jānosaka finanšu instrumentu kategorijas, pamatojoties uz to iezīmēm, kuras ir būtiskas publicēšanas mērķiem. Finanšu instrumentu kategorijai vajadzētu būt pietiekami šaurai, lai atklātu atšķirības rīkojumu izpildes uzvedībā starp kategorijām, bet vienlaikus arī pietiekami plašai, lai nodrošinātu, ka ziņošanas pienākums attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir samērīgs. Ņemot vērā, cik plaša finanšu instrumentu vidū ir kapitāla instrumentu kategorija, ir lietderīgi sadalīt šo kategoriju apakškategorijās, pamatojoties uz likviditāti. Likviditāte ir būtisks faktors, kas ietekmē izpildes uzvedību, un, tā kā izpildes vietas bieži sacenšas, lai piesaistītu visbiežāk tirgoto vērtspapīru plūsmas, ir lietderīgi klasificēt kapitāla instrumentus atbilstīgi to likviditātei, kā noteikts saskaņā ar cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu, kā izklāstīts Direktīvā 2014/65/ES.

(4)

Publicējot informāciju par to piecu labāko izpildes vietu identitāti, kurās tās izpilda klientu rīkojumus, ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir lietderīgi publicēt informāciju par katrā izpildes vietā izpildīto rīkojumu apjomu un skaitu, lai ieguldītāji varētu gūt ieskatu par klientu rīkojumu plūsmu no sabiedrības uz izpildes vietu. Ja attiecībā uz vienu vai vairākām finanšu instrumentu kategorijām ieguldījumu brokeru sabiedrība izpilda tikai ļoti nelielu skaitu rīkojumu, informācija par piecām labākajām izpildes vietām nebūtu nedz īpaši nozīmīga, nedz reprezentatīva attiecībā uz rīkojumu izpildes pasākumiem. Tādēļ ir lietderīgi pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām skaidri norādīt tās finanšu instrumentu kategorijas, attiecībā uz kurām tās izpilda ļoti nelielu skaitu rīkojumu.

(5)

Lai novērstu potenciāli sensitīvas tirgu ietekmējošas informācijas atklāšanu par ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumu apjomu, izpildes apjoms un izpildīto rīkojumu skaits būtu jāizsaka procentos no ieguldījumu brokeru sabiedrības kopējiem izpildes apjomiem un no kopējā izpildīto rīkojumu skaita attiecīgajā finanšu instrumentu kategorijā, nevis absolūtajās vērtībās.

(6)

Ir lietderīgi pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām publicēt informāciju, kas ir būtiska to rīkojumu izpildes uzvedībai. Lai nodrošinātu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām nenākas atbildēt par rīkojumu izpildes lēmumiem, par kuriem tās nav atbildīgas, ir lietderīgi, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības atklāj izpildīto rīkojumus procentuālo daļu katrā no piecām labākajām izpildes vietām gadījumos, kad izpildes vietu ir noteikuši klienti.

(7)

Ir vairāki faktori, kas var ietekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrības rīkojumu izpildes uzvedību, piemēram, ciešas saites starp ieguldījumu brokeru sabiedrībām un izpildes vietām. Ņemot vērā šo faktoru iespējamo būtiskumu, ir lietderīgi pieprasīt šādu faktoru izvērtējumu, novērtējot faktiskās izpildes kvalitāti visās izpildes vietās.

(8)

Dažādie rīkojumu veidi var būt svarīgs faktors, kas izskaidro, kā un kāpēc ieguldījumu brokeru sabiedrības izpilda rīkojumus konkrētā izpildes vietā. Tas var ietekmēt arī veidu, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība veidos savas izpildes stratēģijas, ieskaitot viedo rīkojumu maršrutētāju programmēšanu, lai īstenotu šo rīkojumu konkrētos mērķus. Tāpēc ir lietderīgi ziņojumā skaidri nošķirt dažādu kategoriju rīkojumu veidus.

(9)

Lai lietotāji varētu pienācīgi izvērtēt informāciju, ir svarīgi, lai lietotājiem būtu iespējams atšķirt izpildes vietas, ko izmanto profesionālu klientu rīkojumiem, un izpildes vietas, ko izmanto privāto klientu rīkojumiem, jo pastāv ievērojamas atšķirības tajā, kā ieguldījumu brokeru sabiedrības panāk vislabāko iespējamo rezultātu attiecībā uz privātajiem klientiem un attiecībā uz profesionāliem klientiem, – proti, izpildot privāto klientu rīkojumus, ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir galvenokārt jānovērtē cenu un izmaksu faktori. Tādēļ ir lietderīgi, ka informāciju par piecām labākajām izpildes vietām sniedz atsevišķi par privātiem klientiem un par profesionāliem klientiem, lai būtu iespējams veikt kvalitatīvu novērtējumu par rīkojumu plūsmu uz šādām izpildes vietām.

(10)

Lai izpildītu juridisko labākās izpildes pienākumu, ieguldījumu brokeru sabiedrības, piemērojot kritēriju par labāko izpildi profesionālajiem klientiem, parasti neizmantos vienas un tās pašas izpildes vietas vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) un citiem darījumiem. Tas tāpēc, ka VFD izmanto kā finansējuma avotu ar nosacījumu, ka aizņēmējs apņemas atdot līdzvērtīgus vērtspapīrus kādā nākotnes datumā, un VFD noteikumi parasti tiek noteikti divpusēji starp darījuma partneriem pirms izpildes. Tāpēc izpildes vietu izvēle VFD ir ierobežotāka nekā citu darījumu gadījumā, jo tā ir atkarīga no konkrētiem, darījumu partneru iepriekš definētiem noteikumiem un no tā, vai šajās izpildes vietās ir īpašs pieprasījums pēc iesaistītajiem fiannšu instrumentiem. Tāpēc ir lietderīgi, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības apkopo un atsevišķā ziņojumā publisko informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām, kurās tās ir izpildījušas VFD, lai būtu iespējams veikt kvalitatīvu novērtējumu par rīkojumu plūsmu uz šādām izpildes vietām. Ņemot vērā VFD īpašo raksturu un to lielo apjomu, kā rezultātā varētu tikt kropļots reprezentatīvāks klientu darījumu kopums (tiem, kuri nav saistīti ar VFD), ir nepieciešams tos izslēgt no tabulām, kas attiecas uz piecām labākajām izpildes vietām, kurās ieguldījumu brokeru sabiedrības izpildījušas citus klientu rīkojumus.

(11)

Ir lietderīgi, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības publicē faktiskās izpildes kvalitātes novērtējumu par visām sabiedrības izmantotajām vietām. Šī informācija sniegs skaidru priekšstatu par izpildes stratēģijām un instrumentiem, kas izmantoti faktiskās izpildes kvalitātes novērtēšanai šajās vietās. Šī informācija arī ļaus ieguldītājiem izvērtēt, cik efektīva ir ieguldījumu brokeru sabiedrību veiktā uzraudzība attiecībā uz šīm izpildes vietām.

(12)

Konkrēti vērtējot visās izpildes vietās veiktās faktiskās izpildes kvalitāti attiecībā pret izmaksām, ir lietderīgi, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība arī izvērtē vienošanos ar šīm izpildes vietām saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem un saņemtajām atlīdzībām, atlaidēm vai nemonetāriem labumiem. Šādam novērtējumam būtu arī jādod sabiedrībai iespēja apsvērt, kā šādas vienošanās ietekmē ieguldītāju izmaksas un kā tās atbilst Direktīvas 2014/65/ES 27. panta 2. punktam.

(13)

Ir lietderīgi arī noteikt šādas publicēšanas apjomu un tās būtiskās iezīmes, tostarp to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrības izmanto saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/575 (2) no izpildes vietām iegūstamos datus par izpildes kvalitāti.

(14)

Informācija par izpildes vietu identitāti un par izpildes kvalitāti būtu jāpublicē reizi gadā un tai būtu jāattiecas uz rīkojumu izpildes uzvedību attiecībā uz katru finanšu instrumentu kategoriju, lai aptvertu attiecīgās izmaiņas iepriekšējā kalendārajā gadā.

(15)

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām nevajadzētu liegt iespēju ieviest papildu līmeni detalizētākai ziņošanai ar nosacījumu, ka šādā gadījumā papildu ziņojumā sniegtā informācija papildina, nevis aizstāj saskaņā šo regulu prasīto.

(16)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu pienācīgu darbību, ir nepieciešams, lai šajā regulā paredzētos noteikumus un saistītos valstu noteikumus, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, piemēro no tās pašas dienas.

(17)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(18)

EVTI ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz noteikumus par tās informācijas saturu un formātu, kura ieguldījumu brokeru sabiedrībām katru gadu jāpublicē saistībā ar klientu rīkojumiem, kas izpildīti ar tirdzniecības vietu, sistemātisko internalizētāju, tirgus uzturētāju vai citu likviditātes nodrošinātāju starpniecību vai ar vienību, kuras trešā valstī pilda līdzīgas funkcijas tām funkcijām, kas pilda jebkura no iepriekš minētajām vienībām, starpniecību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“pasīvs rīkojums” ir rīkojums, kurš reģistrēts rīkojumu reģistrā un kurš nodrošinājis likviditāti;

b)

“agresīvs rīkojums” ir rīkojums, kurš reģistrēts rīkojumu reģistrā un kurš mazinājis likviditāti;

c)

“virzīts rīkojums” ir rīkojums, kuram klients pirms rīkojuma izpildes ir norādījis konkrētu izpildes vietu.

3. pants

Informācijas par piecām labākajām izpildes vietām un par faktiskās izpildes kvalitāti

1.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām attiecībā uz visiem izpildītajiem klientu rīkojumiem par katru I pielikumā minēto finanšu instrumentu kategoriju. Informāciju par privātajiem klientiem publicē II pielikuma 1. tabulā izklāstītajā formātā un informāciju par profesionālajiem klientiem – II pielikuma 2. tabulā izklāstītajā formātā. Publikācijā neiekļauj vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) rīkojumus un tajā ir ietverta šāda informācija:

a)

finanšu instrumentu kategorija;

b)

vietas nosaukums un identifikators;

c)

attiecīgajā izpildes vietā izpildīto klientu rīkojumu apjoms, kas izteikts procentos no kopējā izpildīto rīkojumu apjoma;

d)

attiecīgajā izpildes vietā izpildīto klientu rīkojumu skaits, kas izteikts procentos no kopējā izpildīto rīkojumu skaita;

e)

izpildītu pasīvo un agresīvo rīkojumu procentuālā daļa, kā minēts d) apakšpunktā;

f)

izpildītu virzīto rīkojumu procentuālā daļa, kā minēts d) apakšpunktā;

g)

apstiprinājums par to, vai sabiedrība iepriekšējā gadā attiecīgajā finanšu instrumentu kategorijā ir izpildījusi vidēji mazāk nekā vienu tirdzniecības darījumu darba dienā.

2.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām attiecībā uz visiem izpildītajiem klientu VFD rīkojumiem I pielikumā minētajai finanšu instrumentu kategorijai formātā, kurš noteikts II pielikuma 3. tabulā. Publikācijā ir ietverta šāda informācija:

a)

attiecīgajā izpildes vietā izpildīto klientu rīkojumu apjoms, kas izteikts procentos no kopējā izpildīto rīkojumu apjoma;

b)

attiecīgajā izpildes vietā izpildīto klientu rīkojumu skaits, kas izteikts procentos no kopējā izpildīto rīkojumu skaita;

c)

apstiprinājums par to, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība iepriekšējā gadā attiecīgajā finanšu instrumentu kategorijā ir izpildījusi vidēji mazāk nekā vienu tirdzniecības darījumu darba dienā.

3.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības par katru finanšu instrumentu kategoriju publicē kopsavilkumu par izvērtējumu un secinājumiem, kas gūti, tām veicot detalizētu faktiskās izpildes kvalitātes uzraudzību izpildes vietās, kurās tās iepriekšējā gadā izpildījušas visus klientu rīkojumus. Šī informācija ietver:

a)

paskaidrojumu par relatīvo nozīmi, kādu sabiedrība, novērtējot izpildes kvalitāti, piešķīrusi izpildes faktoriem – cenai, izmaksām, izpildes ātrumam, izpildes iespējamībai vai jebkuram citam apsvērumam, tostarp kvalitatīviem faktoriem;

b)

aprakstu par jebkādām ciešām saitēm, interešu konfliktiem un kopīgām īpašumtiesībām attiecībā uz jebkuru izpildes vietu, kas izmantota rīkojumu izpildei;

c)

aprakstu par jebkādu konkrētu vienošanos ar jebkuru izpildes vietu saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem un saņemtajām atlīdzībām, atlaidēm vai nemonetāriem labumiem;

d)

paskaidrojumu par faktoriem, kas bijuši par iemeslu izmaiņām sabiedrības izpildes politikā uzskaitīto izpildes vietu sarakstā, ja šādas izmaiņas ir notikušas;

e)

paskaidrojumu, kā rīkojumu izpilde atšķiras atkarībā no klientu kategorizācijas, ja sabiedrība dažādām klientu kategorijām piemēro atšķirīgu pieeju un ja tas var ietekmēt rīkojumu izpildes pasākumus;

f)

paskaidrojumu par to, vai, izpildot privāto klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta nevis tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem, bet citiem kritērijiem, un kā šo citu kritēriju piemērošana ir veicinājusi klienta saņemtās kopējās atlīdzības ziņā labākā iespējamā rezultāta sasniegšanu;

g)

paskaidrojumu par to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība ir izmantojusi jebkurus datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti, ieskaitot jebkurus datus, kas publicēti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2017/575;

h)

attiecīgā gadījumā paskaidrojumu par to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība ir izmantojusi konsolidētu datu lentes, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 65. pantu, nodrošinātāja sniegtos datus.

4. pants

Formāts

Ieguldījumu brokeru sabiedrības publicē saskaņā ar 3. panta 1. un 2. punktu prasīto informāciju savās tīmekļa vietnēs mašīnlasāmā elektroniskā formātā atbilstīgi II pielikumā sniegtajām veidnēm un dara to publiski pieejamu lejupielādei; saskaņā ar 3. panta 3. punktu prasīto informāciju tās publicē savās tīmekļa vietnēs elektroniskā formātā un dara to publiski pieejamu lejupielādei.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 8. jūnija Deleģētā regula (ES) 2017/575, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem saistībā ar darījumu izpildes kvalitātes datiem, kas jāpublicē izpildes vietām (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 152. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Finanšu instrumentu kategorijas

a)

Kapitāla vērtspapīri – akcijas un depozitārie sertifikāti

i)

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 5 un 6 (no 2 000 tirdzniecības darījumiem dienā)

ii)

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 3 un 4 (no 80 līdz 1 999 tirdzniecības darījumiem dienā)

iii)

Cenas izmaiņas minimālā soļa likviditātes diapazoni 1 un 2 (no 0 līdz 79 tirdzniecības darījumiem dienā)

b)

Parāda instrumenti

i)

Obligācijas

ii)

Naudas tirgus instrumenti

c)

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

i)

Regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi un iespējas līgumi, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā

ii)

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi procentu likmju atvasinātie instrumenti

d)

Kredīta atvasinātie instrumenti

i)

Regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi un iespējas līgumi, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā

ii)

Citi kredīta atvasinātie instrumenti

e)

Valūtas atvasinātie instrumenti

i)

Regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi un iespējas līgumi, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā

ii)

Mijmaiņas līgumi, regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti

f)

Strukturēti finanšu instrumenti

g)

Atvasinātie kapitāla instrumenti

i)

Iespējas līgumi un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā

ii)

Mijmaiņas līgumi un citi atvasinātie kapitāla instrumenti

h)

Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti

i)

Garantijas un sertifikātu atvasinātie instrumenti

ii)

Citi vērtspapīroti atvasinātie instrumenti

i)

Preču atvasinātie instrumenti un emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

i)

Iespējas līgumi un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā

ii)

Citi preču atvasinātie instrumenti un emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

j)

Līgumi par cenu starpībām

k)

Biržā tirgoti produkti (biržā tirgoti fondi, biržā tirgotas parādzīmes un biržā tirgotas preces)

l)

Emisiju kvotas

m)

Citi instrumenti


II PIELIKUMS

1. tabula

Instrumenta kategorija

 

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā

JĀ/NĒ

Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)

Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa

Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa

Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 


2. tabula

Instrumenta kategorija

 

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā

JĀ/NĒ

Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)

Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa

Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa

Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

 

 

 


3. tabula

Instrumenta kategorija

 

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā

JĀ/NĒ

Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc apjomiem (dilstošā secībā)

Izpildīto rīkojumu apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 

Nosaukums un vietas identifikators (MIC vai LEI)

 

 


Augša