EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32017R0574

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/574 (2016. gada 7. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzņēmumu pulksteņu precizitātes līmeni (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/3316

OV L 87, 31.3.2017., 148./151. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/574/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/148


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/574

(2016. gada 7. jūnijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzņēmumu pulksteņu precizitātes līmeni

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 50. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Pulksteņu sinhronizācija tieši ietekmē daudzas jomas. Tā jo īpaši palīdz nodrošināt, ka pēctirdzniecības pārredzamības datus var viegli ietvert uzticamā konsolidētā datu lentē. Tā ir arī svarīga rīkojumu uzraudzībai starp tirdzniecības vietām un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu atklāšanai un ļauj precīzāk salīdzināt konkrēto darījumu un tirgus apstākļus, kādi dominēja darījuma izpildes laikā.

(2)

Rīkojumu skaits, ko saņem tirdzniecības vieta ik sekundi, var būt ļoti liels, daudz lielāks par izpildīto darījumu skaitu. Tie var būt vairāki tūkstoši rīkojumu sekundē atkarībā no tirdzniecības vietas, konkrētās tirdzniecības vietas locekļu, dalībnieku vai klientu veida un attiecīgo finanšu instrumentu svārstīguma un likviditātes. Līdz ar to vienas sekundes laika granularitāte nebūtu pietiekama, lai efektīvi veiktu tirgus manipulācijas uzraudzību attiecībā uz konkrētiem tirdzniecības darbību veidiem. Tādēļ ir nepieciešams noteikt minimālās granularitātes prasības attiecībā uz darījumu, par kuriem ir jāziņo, datuma un laika reģistrēšanu, ko veic tirdzniecības vietu uzturētāji un to locekļi vai dalībnieki.

(3)

Kompetentajām iestādēm ir jāspēj precīzā laika secībā rekonstruēt visus ar rīkojumu saistītus darījumus, kas veikti katra rīkojuma darbības laikā. Kompetentajām iestādēm ir jāspēj konsolidētā līmenī rekonstruēt minētie darījumi vairākās tirdzniecības vietās, lai spētu veikt efektīvu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzību starp tirdzniecības vietām. Tādēļ ir nepieciešams izveidot kopīgu atsauces laiku un noteikumus par maksimālo novirzīšanos no kopīgā atsauces laika, lai nodrošinātu, ka visi tirdzniecības vietu uzturētāji un to locekļi vai dalībnieki reģistrē datumu un laiku, pamatojoties uz to pašu laika avotu un saskaņā ar konsekventiem standartiem. Ir arī nepieciešams nodrošināt precīzu laika zīmogošanu, lai kompetentās iestādes varētu atšķirt dažādus darījumus, par kuriem ir jāziņo un par kuriem pretējā gadījumā var pieņemt, ka tie ir notikuši vienlaicīgi.

(4)

Tomēr ir tirdzniecības modeļi, attiecībā uz kuriem lielāka precizitāte var nebūt svarīga vai iespējama. Balss tirdzniecības sistēmām vai cenas pieprasījuma sistēmām, kurās atbildes sniegšanai ir nepieciešama cilvēka iejaukšanās vai kuras neļauj veikt algoritmisko tirdzniecību, vai sistēmām, kuras izmanto nolīgto darījumu noslēgšanai, būtu jāpiemēro atšķirīgi precizitātes standarti. Tirdzniecības vietas, kuras strādā ar minētajām tirdzniecības sistēmām, parasti nesaņem lielu darījumu apjomu, kas var notikt tajā pašā sekundē, tādēļ minēto darījumu reģistrācijai nav nepieciešams noteikt smalkāku granularitāti, jo ir maz ticams, ka vairāki darījumi notiks vienlaicīgi. Turklāt, par darījumiem minētajās tirdzniecības vietās var vienoties, izmantojot manuālas metodes, kam var būt nepieciešams laiks. Minētajās tirdzniecības vietās ir arī raksturīga kavēšanās starp brīdi, kad darījums ir izpildīts, un brīdi, kad darījums ir reģistrēts tirdzniecības sistēmā, tāpēc stingrāku precizitātes prasību piemērošana nebūt nenozīmē, ka tirdzniecības vietas uzturētājs, tās locekļi vai dalībnieki nodrošinātu nozīmīgāku un precīzāku uzskaiti.

(5)

Kompetentajām iestādēm ir jāsaprot, kā tirdzniecības vietas un to locekļi vai dalībnieki nodrošina savu darījumu izsekojamību saskaņā ar koordinēto universālo laiku (UTC). Tas ir skaidrojams ar dažādo sistēmu sarežģītību un vairākām alternatīvām metodēm, kuras var izmantot, lai sinhronizētu pulksteņus ar UTC. Ņemot vērā to, ka pulksteņu novirzes var ietekmēt daudzi dažādi elementi, ir arī lietderīgi noteikt pieļaujamo līmeni attiecībā uz maksimālo novirzi no UTC.

(6)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka šajā regulā paredzētie noteikumi un saistītie valsts noteikumi, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, piemēro no tās pašas dienas.

(7)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(8)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atsauces laiks

Tirdzniecības vietu uzturētāji un to locekļi vai dalībnieki sinhronizē uzņēmumu pulksteņus, ko tie izmanto, lai reģistrētu darījuma, par kuru ir jāziņo, datumu un laiku koordinētā universālā laika (UTC) sistēmā, ko sniedz un uztur laika noteikšanas centri, kuri uzskaitīti jaunākajā Starptautiskā Svaru un mēru biroja (Bureau international des poids et mesures) gada pārskatā par darbībām laika noteikšanas jomā. Tirdzniecības vietu uzturētāji un to locekļi vai dalībnieki var arī sinhronizēt uzņēmumu pulksteņus, ko tie izmanto, lai reģistrētu darījumu, par kuru ir jāziņo, datumu un laiku saskaņā ar UTC, ko sniedz satelītu sistēma, ar nosacījumu, ka jebkura novirze no UTC tiek ņemta vērā un labota laika zīmogā.

2. pants

Precizitātes līmenis, kas jāievēro tirdzniecības vietu uzturētājiem

1.   Tirdzniecības vietu uzturētāji nodrošina, ka to uzņēmumu pulksteņi atbilst šīs regulas pielikuma 1. tabulā noteiktajiem precizitātes līmeņiem saskaņā ar katras no to tirdzniecības sistēmu vārteju latentumu.

Vārteju latentums ir laiks, kas izmērīts no brīža, kad ziņa ir saņemta tirdzniecības vietas sistēmas ārējā vārtejā, nosūtīta, izmantojot rīkojuma iesniegšanas protokolu, apstrādāta sapārošanas noteikšanas programmā un pēc tam nosūtīta atpakaļ, līdz no minētās vārtejas ir nosūtīts apstiprinājums.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, tirdzniecības vietu uzturētāji, kas uztur balss tirdzniecības sistēmu, cenas pieprasījuma sistēmu, kurās atbildes sniegšanai ir nepieciešama cilvēka iejaukšanās vai kuras neļauj veikt algoritmisko tirdzniecību, vai sistēmu, kas oficiāli noformē nolīgtos darījumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (3) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, nodrošina, ka to uzņēmumu pulksteņi nenovirzās no šīs regulas 1. pantā minētā koordinētā universālā laika vairāk par vienu sekundi. Tirdzniecības vietas uzturētājs nodrošina, ka laiks tiek reģistrēts vismaz ar vienas sekundes granularitāti.

3.   To tirdzniecības vietu uzturētāji, kurās darbojas vairāku veidu tirdzniecības sistēmas, nodrošina, ka katra sistēma ievēro precizitātes līmeni, kas piemērojams konkrētajai sistēmai saskaņā ar 1. un 2. punktu.

3. pants

Precizitātes līmenis, kas jāievēro tirdzniecības vietu locekļiem vai dalībniekiem

1.   Tirdzniecības vietu locekļi vai dalībnieki nodrošina, ka darījumu, par kuriem ir jāziņo, reģistrācijai izmantoto uzņēmumu pulksteņu laiks atbilst šīs regulas pielikuma 2. tabulā noteiktajam precizitātes līmenim.

2.   Tirdzniecības vietu locekļi vai dalībnieki, kas iesaistās vairākos tirdzniecības darbību veidos, nodrošina, ka sistēmas, kuras tie izmanto, lai reģistrētu darījumus, par ko ir jāziņo, atbilst precizitātes līmenim, kas piemērojams katrai no šīm tirdzniecības darbībām, saskaņā ar šīs regulas pielikuma 2. tabulā noteiktajām prasībām.

4. pants

Atbilstība prasībām par maksimālo novirzīšanos

Tirdzniecības vietu uzturētāji un to locekļi vai dalībnieki izveido izsekojamības sistēmu attiecībā uz UTC. Tie spēj pierādīt izsekojamību attiecībā uz UTC, dokumentējot sistēmas projektu, darbību un specifikācijas. Tie spēj identificēt konkrētu punktu, kurā piemēro laika zīmogu, un pierādīt attiecīgā punkta konsekvenci sistēmā, kurā piemēro laika zīmogu. Tie vismaz reizi gadā veic pārskatu par to, vai izsekojamības sistēma atbilst šai regulai.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 7. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., p. 84).


PIELIKUMS

1. tabula

Precizitātes līmenis, kas jāievēro tirdzniecības vietu uzturētājiem

Tirdzniecības sistēmas vārteju latentuma laiks

Maksimālā novirzīšanās no UTC

Laika zīmoga granularitāte

> 1 milisekunde

1 milisekunde

1 milisekunde vai labāk

≤ 1 milisekunde

100 mikrosekundes

1 mikrosekunde vai labāk


2. tabula

Precizitātes līmenis, kas jāievēro tirdzniecības vietu locekļiem vai dalībniekiem

Tirdzniecības darbības veids

Apraksts

Maksimālā novirzīšanās no UTC

Laika zīmoga granularitāte

Darbība, kas izmanto augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības darījumu metodi

Augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības darījumu metode

100 mikrosekundes

1 mikrosekunde vai labāk

Darbība balss tirdzniecības sistēmās

Balss tirdzniecības sistēmas, kā definēts 5. panta 5. punktā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 (1)

1 sekunde

1 sekunde vai labāk

Darbība cenas pieprasījuma sistēmās, kurās atbildes sniegšanai ir nepieciešama cilvēka iejaukšanās vai kurās sistēma neļauj veikt algoritmisko tirdzniecību

Cenas pieprasījuma sistēmas, kā definēts 5. panta 4. punktā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/583

1 sekunde

1 sekunde vai labāk

Nolīgtu darījumu slēgšanas darbība

Nolīgts darījums, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

1 sekunde

1 sekunde vai labāk

Jebkura cita tirdzniecības darbība

Visas pārējās tirdzniecības darbības, kas nav ietvertas šajā tabulā.

1 milisekunde

1 milisekunde vai labāk


(1)  Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/583 ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 229. lappusi.).


Augša