EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R0573

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/573 (2016. gada 6. jūnijs), ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām nodrošināt taisnīgus un nediskriminējošus līdzāsatrašanās pakalpojumus un maksas struktūras papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/3266

OV L 87, 31.3.2017., 145./147. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/573/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/145


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/573

(2016. gada 6. jūnijs),

ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām nodrošināt taisnīgus un nediskriminējošus līdzāsatrašanās pakalpojumus un maksas struktūras papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 48. panta 12. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ir svarīgi pieņemt sīki izstrādātus regulatīvos tehniskos standartus, lai precīzi noteiktu apstākļus, kad tirdzniecības vietu izmantotā līdzāsatrašanās un maksas struktūras var tikt uzskatītas par taisnīgām un nediskriminējošām.

(2)

Ar Direktīvu 2014/65/ES prasības par līdzāsatrašanos un maksas struktūrām tiek attiecinātas arī uz daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un organizētām tirdzniecības sistēmām. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai minētās vietas arī ietilpst šīs regulas darbības jomā.

(3)

Lai nodrošinātu saskaņotus nosacījumus, kopīgas prasības būtu jāpiemēro visu veidu līdzāsatrašanās pakalpojumiem un tirdzniecības vietām, kas organizē pašas savus datu centrus vai izmanto trešo personu īpašumā vai pārvaldībā esošus datu centrus.

(4)

Tirdzniecības vietām būtu jānodrošina iespēja noteikt savu tirdzniecības politiku attiecībā uz līdzāsatrašanos un noteikt, kādu veidu tirgus dalībniekiem tās vēlas piešķirt piekļuvi šiem pakalpojumiem, ja to tirdzniecības politika ir balstīta uz objektīviem, pārredzamiem un nediskriminējošiem kritērijiem. Nebūtu jāprasa, lai tirdzniecības vietas paplašinātu savas līdzāsatrašanās spējas, pārsniedzot pieejamo telpas, jaudas, dzesēšanas vai līdzīgu iespēju ierobežojumus, un tām būtu jādod rīcības brīvība izlemt, vai tās paplašina savu līdzāsatrašanās telpu, vai ne.

(5)

Taisnīgiem un nediskriminējošiem līdzāsatrašanās pakalpojumiem un maksas struktūrām ir nepieciešama pietiekama pārredzamības pakāpe, lai nodrošinātu Direktīvā 2014/65/ES noteikto pienākumu izpildi. Tāpēc tirdzniecības vietām būtu jāizmanto objektīvi kritēriji, nosakot atlaides, stimulus un šķēršļus.

(6)

Būtu jāaizliedz tādas maksas struktūras, kas rada tādus apstākļus, kuri izraisa nesakārtotus tirdzniecības apstākļus, veicinot intensīvu tirdzniecību, un kas var izraisīt tirgus infrastruktūru spriedzi. Tāpēc apjoma atlaides būtu jāatļauj ar noteikumu, ka kā cenu diferenciācijas shēmas tās ir balstītas uz viena locekļa kopējo tirdzniecības apjomu, kopējo darījumu skaitu vai kopējām tirdzniecības maksām, tā kā tikai robežtirdzniecību, ko veic pēc robežvērtības sasniegšanas, veic par samazinātu cenu.

(7)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu pienācīgu darbību, ir nepieciešams, lai šajā regulā paredzētos noteikumus un saistītos valstu noteikumus, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, piemēro no tās pašas dienas.

(8)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir iesniegusi Komisijai.

(9)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Taisnīgi un nediskriminējoši līdzāsatrašanās pakalpojumi

1.   Tirdzniecības vietas, kas sniedz līdzāsatrašanās pakalpojumus, ievērojot pieejamo telpas, jaudas, dzesēšanas un līdzīgu iespēju ierobežojumus, nodrošina, ka šādus pakalpojumus sniedz taisnīgā un nediskriminējošā veidā, kā noteikts 2., 3. un 4. punktā attiecībā uz:

a)

to īpašumā un pārvaldībā esošiem datu centriem;

b)

to īpašumā esošiem datu centriem, kurus pārvalda to izraudzīta trešā persona;

c)

tādas trešās personas īpašumā un pārvaldībā esošiem datu centriem, ar kuru tirdzniecības vietai ir ārpakalpojumu vienošanās par tirdzniecības vietas izpildes infrastruktūras organizēšanu, kā arī vieglu piekļuvi tai;

d)

tuvumā esošiem uzņemošiem dienestiem, kuri ir tādas trešās personas īpašumā un pārvaldībā, kurai ir līgumiska vienošanās ar tirdzniecības vietu.

2.   Tirdzniecības vietas nodrošina visiem lietotājiem, kas abonē vienus un tos pašus līdzāsatrašanās pakalpojumus, piekļuvi savam tīklam ar tādiem pašiem nosacījumiem, tostarp attiecībā uz telpu, jaudu, dzesēšanu, kabeļa garumu, piekļuvi datiem, tirgus pieejamību, tehnoloģiju, tehnisko atbalstu un ziņapmaiņas veidiem.

3.   Tirdzniecības vietas veic visus vajadzīgos pasākumus, lai uzraudzītu visus savienojumus un latentuma mērījumus, lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi pret visiem līdzāsatrašanās pakalpojumu lietotājiem, kuriem ir tāda paša veida latentuma piekļuve.

4.   Tirdzniecības vietas dara pieejamus atsevišķus līdzāsatrašanās pakalpojumus, neprasot iegādāties kompleksos pakalpojumus.

2. pants

Pārredzamība, sniedzot līdzāsatrašanās pakalpojumus

Tirdzniecības vietas publicē šādu informāciju par saviem līdzāsatrašanās pakalpojumiem savās tīmekļa vietnēs:

a)

sniegto pakalpojumu saraksts, sniedzot informāciju par telpu, jaudu, dzesēšanu, kabeļa garumu, piekļuvi datiem, tirgus pieejamību, tehnoloģiju, tehnisko atbalstu, ziņojumu veidiem, telekomunikācijām un saistītiem produktiem un pakalpojumiem;

b)

maksu struktūra par katru pakalpojumu, kā izklāstīts 3. panta 2. punktā;

c)

nosacījumi par piekļuvi pakalpojumiem, tostarp IT prasības un darbības noteikumi;

d)

pieejamie piekļuves dažādie latentuma veidi;

e)

procedūra, saskaņā ar kuru piešķir līdzāsatrašanās telpu;

f)

attiecīgā gadījumā prasības līdzāsatrašanās pakalpojumu sniedzējiem, kas ir trešās personas.

3. pants

Taisnīgas un nediskriminējošas maksas

1.   Tirdzniecības vietas piemēro tādu pašu maksu un nodrošina tādus pašus nosacījumus visiem tāda paša veida pakalpojumu lietotājiem, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem. Tirdzniecības vietas nosaka atšķirīgas maksas struktūras par tāda paša veida pakalpojumiem tikai tad, ja šo maksas struktūru pamatā ir nediskriminējoši, izmērāmi un objektīvi kritēriji, kuri attiecas uz:

a)

kopējo tirdzniecības apjomu, darījumu skaitu vai kopējām tirdzniecības maksām;

b)

tirdzniecības vietas sniegtajiem pakalpojumiem vai pakalpojumu kopumiem;

c)

prasītā lietojuma darbības jomu vai nozari;

d)

likviditātes nodrošinājumu saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 48. panta 2. punktu vai spēju būt tirgus uzturētājam, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 7. apakšpunktā.

2.   Tirdzniecības vietas nodrošina, ka to maksas struktūra ir pietiekami graduēta, lai lietotāji varētu paredzēt veicamās maksas, pamatojoties uz vismaz šādiem elementiem:

a)

maksas pakalpojumi, tostarp darbība, kas izraisa maksu;

b)

maksa par katru pakalpojumu, norādot, vai tā ir fiksēta, vai mainīga;

c)

atlaides, stimuli vai šķēršļi.

3.   Tirdzniecības vietas dara pieejamus atsevišķus pakalpojumus, kas nav kompleksā ar citiem pakalpojumiem.

4. pants

Maksas struktūru pārredzamība

Tirdzniecības vietas publicē objektīvus kritērijus to maksu un maksas struktūru noteikšanai un citus nosacījumus, kas paredzēti 3. pantā, kopā ar izpildes maksu, papildu maksu, atlaidēm, stimuliem un šķēršļiem vienā visaptverošā un publiski pieejamā dokumentā savā tīmekļa vietnē.

5. pants

Aizliegtas maksas struktūras

Tirdzniecības vietas nepiedāvā saviem locekļiem, dalībniekiem vai klientiem maksas struktūru, saskaņā ar ko pēc tam, kad to darījumi pārsniedz noteiktu robežvērtību, noteiktu laika posmu piemēro mazāku maksu visiem to darījumiem, tostarp darījumiem, kas veikti pirms minētās robežvērtības sasniegšanas.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Augša