EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32017R0570

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/570 (2016. gada 26. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, lai noteiktu būtisku tirgu no likviditātes viedokļa attiecībā uz paziņojumiem par tirdzniecības pagaidu pārtraukšanu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/3020

OV L 87, 31.3.2017., 124./125. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/570/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/124


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/570

(2016. gada 26. maijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, lai noteiktu būtisku tirgu no likviditātes viedokļa attiecībā uz paziņojumiem par tirdzniecības pagaidu pārtraukšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 48. panta 12. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ir nepieciešams precizēt, kuri regulētie tirgi būtu jāuzskata par būtiskiem no likviditātes viedokļa attiecībā uz katru finanšu instrumenta veidu, lai minētajos tirgos tiktu ieviestas atbilstošas sistēmas un procedūras, ar kurām kompetentajām iestādēm paziņo par tirdzniecības pagaidu apturēšanu.

(2)

Ar Direktīvu 2014/65/ES prasības par tirdzniecības pagaidu apturēšanu attiecina arī uz daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un organizētajām tirdzniecības sistēmām, tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka šādās tirdzniecības vietās tirgotie finanšu instrumenti arī būtu ietverti minēto regulatīvo tehnisko standartu darbības jomā.

(3)

Ir būtiski nodrošināt, lai prasību par paziņošanu piemēro samērīgi. Pēc paziņojuma saņemšanas par tirdzniecības pagaidu pārtraukšanu kompetentajai iestādei ir jāizvērtē, vai minētais paziņojums ir jānodod pārējiem tirgus dalībniekiem, un vajadzības gadījumā jākoordinē reakcija visā tirgū. Lai ierobežotu administratīvo slogu tirdzniecības vietām, prasība par paziņošanu būtu jāpiemēro tikai tām tirdzniecības vietām, kurām ir vislielākais potenciāls plaši ietekmēt tirgu laikposmā, kad tirdzniecība ir uz laiku apturēta.

(4)

Attiecībā uz kapitāla vērtspapīru instrumentiem un kapitāla vērtspapīru instrumentiem līdzīgiem finanšu instrumentiem būtiskam tirgum no likviditātes viedokļa vajadzētu būt tirdzniecības vietai, kam ir vislielākais darījumu skaits ar attiecīgo finanšu instrumentu Savienībā, jo šādai tirdzniecības vietai ir vislielākais potenciāls plaši ietekmēt tirgu, ja tirdzniecība ir uz laiku apturēta.

(5)

Attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti, būtiskam tirgum no likviditātes viedokļa vajadzētu būt tam regulētajam tirgum, kurā pirmoreiz tika atļauts tirgot attiecīgo finanšu instrumentu. Ja finanšu instrumentu, kas nav kapitāla vērtspapīru instruments, neļauj tirgot regulētā tirgū, būtiskajam tirgum no likviditātes viedokļa vajadzētu būt tirdzniecības vietai, kurā tas tika pirmoreiz tirgots. Tam būtu jānodrošina noteiktība attiecībā uz virkni sarežģītu finanšu instrumentu, nosakot vienkāršu atsauci uz tirdzniecības vietu, kurā notikumi būtiski ietekmē likviditāti citos tirgos, kuros tiek tirgots tas pats finanšu instruments, parasti saistībā ar būtisku darījumu apjomu, kas tiek veikts ar minēto instrumentu attiecīgajā tirdzniecības vietā.

(6)

Konsekvences nolūkos un lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams šajā regulā paredzētos noteikumus un saistītos valsts noteikumus, ar ko transponē Direktīvu 2014/65/ES, piemērot no tās pašas dienas. Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir iesniegusi Komisijai.

(7)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Būtisks tirgus no likviditātes viedokļa

Direktīvas 2014/65/ES 48. panta 5. punkta otrās daļas nolūkā par būtisku tirgu no likviditātes viedokļa uzskata:

a)

attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem – tirdzniecības vietu, kas ir visbūtiskākā no likviditātes viedokļa attiecībā uz konkrētu instrumentu, kā noteikts 4. pantā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 (3),

b)

attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas nav uzskaitīti a) apakšpunktā un ko ļauj tirgot regulētā tirgū – regulētais tirgus, kurā pirmoreiz atļāva tirgot konkrēto finanšu instrumentu;

c)

attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas nav uzskaitīti b) apakšpunktā un ko neļauj tirgot regulētā tirgū – tirdzniecības vieta, kurā pirmoreiz tika tirgots konkrētais finanšu instruments.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no dienas, kas Direktīvas 2014/65/ES 93. panta 1. punkta otrajā daļā ir minēta vispirms.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 26. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/587, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 387. lpp.).


Augša