EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32017R0569

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/569 (2016. gada 24. maijs), ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu tirdzniecības apturēšanu un atcelšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/3014

OV L 87, 31.3.2017., 122./123. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/569/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/122


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/569

(2016. gada 24. maijs),

ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu tirdzniecības apturēšanu un atcelšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 32. panta 2. punkta desmito apakšpunktu un 52. panta 2. punkta desmito daļu,

tā kā:

(1)

Finanšu instrumenta tirdzniecības apturēšanas vai atcelšanas mērķis dažos gadījumos netiks sasniegts, ja netiks apturēta vai atcelta arī tāda veida atvasinātā instrumenta tirdzniecība, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā un kas ir saistīts ar vai atsaucas uz šo finanšu instrumentu.

(2)

Nosakot gadījumus, kuros saikne ir tāda, ka ir nepieciešams apturēt vai atcelt saistītos atvasinātos instrumentus, būtu jāņem vērā, cik stipra ir saikne starp atvasināto instrumentu un finanšu instrumentu, kura tirdzniecību aptur vai atceļ. Šajā sakarībā atvasināts instruments, kura cenas vai vērtības veidošana ir atkarīga no viena vienīga pamatā esošā finanšu instrumenta cenas vai vērtības, būtu jānošķir no atvasinātiem instrumentiem, kuru cena vai vērtība ir atkarīga no daudziem cenas faktoriem, piemēram, ar indeksu vai finanšu instrumentu grozu saistītiem atvasinātiem instrumentiem.

(3)

Nespēja pareizi noteikt saistītu atvasināto instrumentu cenu, tādējādi apdraudot pienācīgu tirgus darbību, būtu jāuzskata par visizteiktāko gadījumos, kad atvasinātais instruments ir saistīts ar vai atsaucas tikai uz vienu finanšu instrumentu. Ja atvasinātais instruments ir saistīts ar vai atsaucas uz finanšu instrumentu grozu vai indeksu, kurā apturētais finanšu instruments ir tikai viena daļa, tirgus dalībnieku spēja noteikt pareizo cenu tiktu ietekmēta mazāk. Tādējādi, apsverot apturēšanas vai atcelšanas vispārējo mērķi, būtu jāņem vērā atvasinātā instrumenta un pamatā esošā instrumenta saiknes iezīmes.

(4)

Jāņem vērā, ka tirgus dalībnieka pienākums ir nodrošināt taisnīgu, sakārtotu un efektīvu tirdzniecību savā tirgū. Ārpus šīs regulas darbības jomas tirgus dalībniekam ir jāveic novērtējums par to, vai pamatā esošā finanšu instrumenta tirdzniecības apturēšana vai atcelšana apdraud atvasinātā instrumenta taisnīgu un sakārtotu tirdzniecību tā tirdzniecības vietā, tostarp jāveic atbilstīgi pasākumi, piemēram, saistīto atvasināto instrumentu apturēšana vai atcelšana pēc savas iniciatīvas.

(5)

Direktīvas 2014/65/ES 32. panta 2. punkts un 52. panta 2. punkts būtu konsekventi jāpiemēro dažādu veidu tirdzniecības vietām. Tie ir cieši saistīti, jo tie precizē apturēšanu un atcelšanu dažādu veidu tirdzniecības vietās. Lai nodrošinātu šo noteikumu konsekventu piemērošanu, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaicīgi, un sekmētu vispusīgu priekšstatu ieinteresētajām personām un jo īpaši tām, uz kurām attiecas šie pienākumi, ir nepieciešams konsolidēt vienā regulā regulatīvos tehniskos standartus, kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 32. panta 2. punktu un 52. panta 2. punktu.

(6)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu pienācīgu darbību, ir nepieciešams šajā regulā paredzētos noteikumus un saistītos valstu noteikumus, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, piemērot no tās pašas dienas.

(7)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(8)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saikne starp atvasināto instrumentu, kas ir saistīts ar vai atsaucas uz finanšu instrumentu, kura tirdzniecība apturēta vai atcelta, un oriģinālo finanšu instrumentu

Regulēta tirgus operators un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas apkalpo daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai organizētu tirdzniecības sistēmu, aptur vai atceļ Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā minētā atvasinātā instrumenta tirdzniecību, ja minētais atvasinātais instruments ir saistīts ar vai atsaucas tikai uz vienu finanšu instrumentu un minētā finanšu instrumenta tirdzniecība ir apturēta vai atcelta.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 24. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Augša