EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R0568

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/568 (2016. gada 24. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu pielaišanu tirdzniecībā regulētajos tirgos (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/3017

OV L 87, 31.3.2017., 117./121. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/568/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/117


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/568

(2016. gada 24. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu pielaišanu tirdzniecībā regulētajos tirgos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1) un jo īpaši tās 51. panta 6. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Pārvedami vērtspapīri būtu jāuzskata par brīvi apgrozāmiem tikai tad, ja pirms pielaišanas tirdzniecībā nepastāv nekādi ierobežojumi, kas kavē šo vērtspapīru pārvešanu, tādējādi kavējot taisnīga, organizēta un efektīva tirgus veidošanos.

(2)

Regulētā tirgū pielaižot tirdzniecībā pārvedamu vērtspapīru, kā tas definēts Direktīvā 2014/65/ES, gadījumā, ja runa ir par vērtspapīru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK (2) nozīmē, ir jābūt publiski pieejamai pietiekamai informācijai šā finanšu instrumenta vērtības noteikšanai, lai to varētu tirgot taisnīgi, organizēti un efektīvi. Turklāt attiecībā uz daļām būtu jābūt pieejamam pienācīgam to skaitam publiskai izplatīšanai un attiecībā uz vērtspapīrotiem atvasinātajiem instrumentiem būtu jābūt ieviestai piemērotai norēķinu un piegādes kārtībai.

(3)

Pārvedami vērtspapīri, kas atbilst prasībām iekļaušanai oficiālā sarakstā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/34/EK (3), būtu jāuzskata par brīvi apgrozāmiem un tādiem, kurus ir iespējams tirgot taisnīgi, organizēti un efektīvi.

(4)

Regulētā tirgū pielaižot tirdzniecībā ieguldījumu apliecības, kuras uzņēmumi emitējuši kolektīvai ieguldīšanai pārvedamos vērtspapīros vai alternatīvo ieguldījumu fondos, nedrīkstētu pieļaut izvairīšanos no attiecīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/65/EK (4) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/61/ES (5). Tāpēc regulētā tirgus operatoram ir jāpārbauda, vai ieguldījumu apliecības, kuras tas pielaiž tirdzniecībā, nāk no kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma, kas atbilst attiecīgajiem nozares tiesību aktiem. Attiecībā uz biržā tirgotiem fondiem regulētā tirgus operatoram ir jānodrošina, ka visu laiku pastāv pienācīga izpirkšanas kārtība, kas piemērojama ieguldītājiem.

(5)

Regulētā tirgū pielaižot tirdzniecībā atvasinātos instrumentus, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā, būtu jāņem vērā, vai ir pieejama pietiekama informācija atvasinātā instrumenta, kā arī tam pamatā esošā aktīva vērtības noteikšanai, un attiecībā uz līgumiem, par kuriem norēķinās ar fizisku piegādi, – vai pastāv atbilstīgas norēķinu un piegādes procedūras.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (6) ir noteikti atsevišķi nosacījumi emisijas kvotām, lai nodrošinātu, ka tās ir brīvi apgrozāmas un tiek tirgotas taisnīgi, organizēti un efektīvi. Tāpēc ikvienu emisijas kvotu Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 11. punkta nozīmē, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām, būtu jāļauj pielaist tirdzniecībā regulētā tirgū, neizvirzot nekādas papildu prasības šajā regulā.

(7)

Kārtībai, kādā regulētie tirgi pārbauda emitentu atbilstību Savienības tiesību aktos paredzētajiem pienākumiem un kādā tie sekmē piekļuvi informācijai, kura ir publiskota saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, būtu jāietver pienākumi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 596/2014 (7), Direktīvā 2003/71/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes un Direktīvā 2004/109/EK (8), jo minētie tiesību akti ietver emitentu pamata un svarīgākos pienākumus pēc sākotnējās pielaišanas tirdzniecībā regulētā tirgū.

(8)

Regulētajiem tirgiem būtu jāievieš emitentiem un sabiedrībai pieejamas procedūras, saskaņā ar kurām pārbauda pārvedamo vērtspapīru emitentu atbilstību Savienības tiesību aktos paredzētajiem pienākumiem. Šīm procedūrām būtu jānodrošina, ka atbilstības pārbaudes ir efektīvas un ka regulētais tirgus informē emitentus par to pienākumiem.

(9)

Regulētajiem tirgiem būtu atbilstoši kārtībai, kas visiem locekļiem un dalībniekiem nodrošina vieglu, taisnīgu un nediskriminējošu piekļuvi, jāsekmē piekļuve informācijai, kura tiek publicēta atbilstoši Savienības tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem un ir pieejama locekļiem un dalībniekiem. Šiem mērķiem atbilstīgie Savienības tiesību akti ietver Direktīvu 2003/71/EK, Direktīvu 2004/109/EK, Regulu (ES) Nr. 596/2014, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (9). Piekļuves kārtībai būtu jānodrošina, ka locekļiem un dalībniekiem ir ar vienādiem noteikumiem pieejama attiecīgā informācija, kas var ietekmēt finanšu instrumenta vērtības noteikšanu.

(10)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka šajā regulā paredzētie noteikumi un saistītie valsts noteikumi, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, tiek piemēroti no viena un tā paša datuma.

(11)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(12)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (10) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pārvedami vērtspapīri – brīva apgrozāmība

1.   Pārvedami vērtspapīri ir uzskatāmi par brīvi apgrozāmiem vērtspapīriem, ja darījuma puses var tirgoties ar tiem un pēc tam pārvest tos bez ierobežojumiem un ja visi tās pašas kategorijas vērtspapīri, pie kuras pieder attiecīgais vērtspapīrs, ir savstarpēji aizstājami.

2.   Pārvedami vērtspapīri, kuriem ir piemērojams pārveduma ierobežojums, nav uzskatāmi par brīvi apgrozāmiem vērtspapīriem saskaņā ar 1. punktu, izņemot, ja šis ierobežojums, visticamāk, neradītu tirgus traucējumus. Pārvedamus vērtspapīrus, kas nav pilnībā apmaksāti, var uzskatīt par brīvi apgrozāmiem vērtspapīriem, ja ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka šādu vērtspapīru apgrozāmība netiek ierobežota un ir publiski pieejama pietiekama informācija par to, ka vērtspapīri nav pilnībā apmaksāti, un par šā fakta ietekmi uz dalībniekiem.

2. pants

Pārvedami vērtspapīri – taisnīga, organizēta un efektīva tirdzniecība

1.   Izvērtējot, vai pārvedamu vērtspapīru ir iespējams tirgot taisnīgi, organizēti un efektīvi, regulētais tirgus ņem vērā informāciju, kuru ir prasīts sagatavot saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK, vai kādā citā veidā publiski pieejamu informāciju, piemēram, šādu:

a)

vēsturiskā finanšu informācija;

b)

informācija par emitentu;

c)

informācija, kas sniedz ieskatu par attiecīgo darījumdarbību.

2.   Papildus 1. punktā paredzētajam, izvērtējot, vai daļu ir iespējams tirgot taisnīgi, organizēti un efektīvi, regulētais tirgus ņem vērā šo daļu publisko izplatīšanu.

3.   Izvērtējot, vai Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta c) punktā minētu pārvedamu vērtspapīru ir iespējams tirgot taisnīgi, organizēti un efektīvi, regulētais tirgus atkarībā no pielaižamā vērtspapīra veida ņem vērā, vai ir ievēroti šādi kritēriji:

a)

vērtspapīra noteikumi ir skaidri un nepārprotami, un tie nodrošina korelāciju starp vērtspapīra cenu un pamatā esošā aktīva cenu vai citu vērtības mēru;

b)

pamatā esošā aktīva cena vai cits vērtības mērs ir uzticams un publiski pieejams;

c)

publiski ir pieejama pietiekama informācija, kas nepieciešama vērtspapīra vērtības noteikšanai;

d)

vērtspapīra norēķinu cenas noteikšanas kārtība nodrošina, ka šī cena pienācīgi atspoguļo pamatā esošā aktīva cenu vai citu vērtības mēru;

e)

ja vērtspapīra norēķinam ir nepieciešams vai iespējams piegādāt pamatā esošo vērtspapīru vai aktīvu tā vietā, lai norēķinātos naudā, šim pamatā esošajam vērtspapīram vai aktīvam ir paredzētas pienācīgas norēķinu un piegādes procedūras, kā arī pienācīga kārtība būtiskās informācijas iegūšanai par to.

3. pants

Pārvedami vērtspapīri – iekļaušana oficiālajā sarakstā

Pārvedams vērtspapīrs, kas iekļauts oficiālajā sarakstā saskaņā ar Direktīvu 2001/34/EK un kura kotācija nav apturēta, ir uzskatāms par brīvi apgrozāmu vērtspapīru, kuru iespējams tirgot taisnīgi, organizēti un efektīvi.

4. pants

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības un daļas

1.   Regulētais tirgus, pielaižot tirdzniecībā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecības vai daļas, pārliecinās, ka minētās ieguldījumu apliecības vai daļas ir atļauts tirgot šā regulētā tirgus dalībvalstī.

2.   Izvērtējot, vai atvērta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecības vai daļas ir iespējams tirgot taisnīgi, organizēti un efektīvi, regulētais tirgus ņem vērā:

a)

šo ieguldījumu apliecību vai daļu publisku izplatīšanu;

b)

to, vai pastāv atbilstīga tirgus uzturēšanas kārtība vai arī ieguldījumu plāna pārvaldes sabiedrība ir paredzējusi atbilstīgu alternatīvu kārtību, kādā ieguldītāji var izpirkt ieguldījumu apliecības vai daļas;

c)

attiecībā uz biržā tirgotiem fondiem – to, vai papildus tirgus uzturēšanas kārtībai ir paredzēta atbilstīga alternatīva kārtība, kādā ieguldītāji var izpirkt ieguldījumu apliecības vai daļas, vismaz tajos gadījumos, kad ieguldījumu apliecību vai daļu vērtība ievērojami atšķiras no aktīvu neto vērtības;

d)

to, vai ieguldījumu apliecību vai daļu vērtība ieguldītājiem ir pietiekami pārredzama – vai tiek periodiski publicēta aktīvu neto vērtība.

3.   Izvērtējot, vai slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecības vai daļas ir iespējams tirgot taisnīgi, organizēti un efektīvi, regulētais tirgus ņem vērā:

a)

šo ieguldījumu apliecību vai daļu publisku izplatīšanu;

b)

to, vai ieguldījumu apliecību vai daļu vērtība ieguldītājiem ir pietiekami pārredzama – vai tiek publicēta informācija par fonda ieguldījumu stratēģiju vai arī tiek periodiski publicēta aktīvu neto vērtība.

5. pants

Atvasinātie instrumenti

1.   Izvērtējot, vai finanšu instrumentu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4.–10. punktā, ir iespējams tirgot taisnīgi, organizēti un efektīvi, regulētais tirgus pārbauda, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

noteikumi līgumā, ar kuru izveido finanšu instrumentu, ir skaidri un nepārprotami, un tie nodrošina korelāciju starp finanšu instrumenta cenu un pamatā esošā aktīva cenu vai citu vērtības mēru;

b)

pamatā esošā aktīva cena vai cits vērtības mērs ir uzticams un publiski pieejams;

c)

publiski ir pieejama pietiekama informācija, kas nepieciešama atvasinātā instrumenta vērtības noteikšanai;

d)

līguma norēķinu cenas noteikšanas kārtība nodrošina, ka cena pienācīgi atspoguļo pamatā esošā aktīva cenu vai citu vērtības mēru;

e)

ja atvasinātā instrumenta norēķinam ir nepieciešams vai iespējams piegādāt pamatā esošo vērtspapīru vai aktīvu tā vietā, lai veiktu norēķinus naudā, ir paredzēta pienācīga kārtība, kas tirgus dalībniekiem dod iespēju iegūt būtisko informāciju par šo pamatā esošo vērtspapīru vai aktīvu, kā arī pienācīgas tā norēķinu un piegādes procedūras.

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunktu nepiemēro finanšu instrumentiem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 5., 6., 7. un 10. punktā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

līgums, ar kuru izveido šo instrumentu, visticamāk, nodrošina iespēju darīt zināmu tirgum pamatā esošā aktīva cenu vai citu vērtības mēru vai dod iespēju tirgum novērtēt to, ja šī cena vai cits vērtības mērs nav publiski pieejami kādā citā veidā;

b)

regulētais tirgus nodrošina, ka pastāv atbilstīga uzraudzības kārtība, kas dod iespēju uzraudzīt šādu finanšu instrumentu tirdzniecību un norēķinus;

c)

regulētais tirgus nodrošina, ka norēķinus un piegādi neatkarīgi no tā, vai tā ir fiziska piegāde vai norēķini naudā, var veikt saskaņā ar šo finanšu instrumentu līgumos paredzētajiem noteikumiem.

6. pants

Emisijas kvotas

Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 11. punktā minētās emisijas kvotas, kas atzītas par atbilstīgām Direktīvas 2003/87/EK prasībām, var pielaist tirdzniecībā regulētā tirgū, neizvirzot nekādas papildu prasības.

7. pants

Emitentu pienākumu izpildes pārbaude

1.   Regulētie tirgi pieņem un savā tīmekļa vietnē publicē procedūras, saskaņā ar kurām tiek pārbaudīta pārvedamo vērtspapīru emitentu atbilstība Savienības tiesību aktos paredzētajiem pienākumiem.

2.   Regulētie tirgi nodrošina, ka atbilstību 1. punktā minētajiem pienākumiem faktiski pārbauda atbilstoši izskatāmā pienākuma būtībai, ņemot vērā uzraudzības uzdevumus, kurus pilda attiecīgās kompetentās iestādes.

3.   Regulētie tirgi nodrošina, ka 1. punktā minētajās procedūrās ir aprakstīts:

a)

tas, kādus procesus regulētie tirgi izmanto, lai sasniegtu 1. punktā norādīto rezultātu;

b)

vislabākais veids, kādā emitents var regulētajam tirgum pierādīt savu atbilstību 1. punktā minētajiem pienākumiem.

4.   Regulētie tirgi nodrošina, ka emitentus par 1. punktā minētajiem pienākumiem informē, kad tirdzniecībā tiek pielaists attiecīgā emitenta pārvedamais vērtspapīrs, un pēc emitenta pieprasījuma.

8. pants

Informācijas pieejamības sekmēšana

Regulētie tirgi ievieš viegli un bez maksas savā tīmekļa vietnē pieejamu kārtību, ar kuru tiek sekmēta to locekļu vai dalībnieku piekļuve informācijai, kura ir publiskota saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no datuma, kas norādīts Direktīvas 2014/65/ES 93. panta 1. punkta otrajā daļā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 24. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 28. maija Direktīva 2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem (OV L 184, 6.7.2001., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


Augša