EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32017R0566

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/566 (2016. gada 18. maijs), ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem nolūkā novērst nesakārtotus tirdzniecības apstākļus papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/2775

OV L 87, 31.3.2017., 84./89. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/566/oj

31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/84


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/566

(2016. gada 18. maijs),

ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem nolūkā novērst nesakārtotus tirdzniecības apstākļus papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1) un jo īpaši tās 48. panta 12. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Tirdzniecības vietās vajadzētu būt ieviestām vairākām sistēmām, procedūrām un noteikumiem, lai nodrošinātu, ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas nevar radīt vai veicināt nesakārtotus tirdzniecības apstākļus, tostarp sistēmām, ar kurām uzrauga un vajadzības gadījumā ierobežo neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem.

(2)

Ņemot vērā balss tirdzniecības sistēmu būtību, tās būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas, kas būtu jāpiemēro tikai tirdzniecības vietām, kuras izmanto elektronisku pastāvīgu izsoles rīkojumu reģistru vai cenu piedāvājuma virzītas vai hibrīdas tirdzniecības sistēmas.

(3)

Ar Direktīvu 2014/65/ES prasības par neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem tiek attiecinātas arī uz daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un organizētām tirdzniecības sistēmām. Tāpēc ir svarīgi, lai minētās vietas arī ietilptu šīs regulas darbības jomā.

(4)

Lai efektīvi nodrošinātu, ka attiecība nerada instrumenta pārmērīgu svārstīgumu, tirdzniecības vietām būtu jāaprēķina neizpildīto rīkojumu attiecība pret to locekļu vai dalībnieku faktiski veiktajiem darījumiem katra tajās tirgotā finanšu instrumenta līmenī

(5)

Lai nodrošinātu noteikumu pietiekamu saskaņošanu Savienībā nolūkā novērst nesakārtotus tirdzniecības apstākļus, izmantojot neizpildīto rīkojumu un darījumu attiecības ierobežojumu, attiecībā uz visiem tirgus dalībniekiem būtu jānosaka skaidra metodika, kā aprēķina neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem.

(6)

Būtu jāprecizē konkrētu būtisku parametru nozīme, kuri jāizmanto, lai aprēķinātu neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem.

(7)

Locekļa vai dalībnieka sistēmā ievadīto neizpildīto rīkojumu un darījumu attiecības aprēķinā būtu jāizmanto atbilstošs novērošanas periods. Pamatojoties uz minēto, neizpildīto rīkojumu un darījumu faktiskās attiecības aprēķina periodam nevajadzētu būt ilgākam par tirdzniecības sesiju. Tomēr būtu jāļauj tirdzniecības vietām noteikt īsākus novērošanas periodus gadījumā, kad šādi īsāki novērošanas periodi efektīvāk veicinātu sakārtotu tirdzniecības apstākļu uzturēšanu.

(8)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu pienācīgu darbību, ir nepieciešams, lai šajā regulā paredzētos noteikumus un saistītos valstu noteikumus, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, piemēro no tās pašas dienas.

(9)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(10)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kura ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“rīkojums” ietver visus ievades ziņojumus, tostarp ziņojumus par iesniegšanu, grozīšanu un atcelšanu, kurus nosūta tirdzniecības vietas tirdzniecības sistēmai un kuri attiecas uz rīkojumu vai cenu piedāvājumu, izņemot anulēšanas ziņojumus, ko nosūta pēc:

i)

svītrošanas no izsoles (uncrossing);

ii)

vietas savienojamības zuduma;

iii)

iznīcinošas funkcijas (kill functionality) izmantošanas;

b)

“darījums” ir pilnībā vai daļēji izpildīts rīkojums;

c)

“apjoms” ir tirgoto finanšu instrumentu daudzums, kas izteikts vienā no šādiem veidiem:

i)

akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem – instrumentu skaits;

ii)

obligācijām un strukturētiem finanšu produktiem – nominālvērtība;

iii)

atvasinātajiem instrumentiem – daļu lielums vai līgumu skaits;

iv)

emisijas kvotām – oglekļa dioksīda metriskās tonnas.

2. pants

Pienākums aprēķināt neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem

Tirdzniecības vietas aprēķina neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko sistēmā faktiski ievada katrs no to locekļiem un dalībniekiem, par katru finanšu instrumentu, ko tirgo elektroniskā pastāvīgā izsoles rīkojumu reģistrā vai cenu piedāvājuma virzītā vai hibrīdā tirdzniecības sistēmā.

3. pants

Metodika

1.   Tirdzniecības vietas aprēķina neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem par katru no to locekļiem vai dalībniekiem vismaz katras tirdzniecības sesijas beigās abos no šādiem veidiem:

a)

:

apjoma izteiksmē

:

(rīkojumu kopējais apjoms / darījumu kopējais apjoms) – 1;

b)

:

skaita izteiksmē

:

(rīkojumu kopējais skaits / darījumu kopējais skaits) – 1.

2.   Uzskata, ka tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks tirdzniecības sesijas laikā ir pārsniedzis tirdzniecības vietas aprēķināto neizpildīto rīkojumu maksimālo attiecību pret darījumiem, ja minētā locekļa vai dalībnieka tirdzniecības darbība ar vienu konkrētu instrumentu, ņemot vērā visus tirdzniecības sesijas posmus, tostarp izsoles, pārsniedz vienu vai abas no divām 1. punktā noteiktajām attiecībām.

3.   Tirdzniecības vietas aprēķina no katra locekļa vai dalībnieka saņemto rīkojumu skaitu atbilstīgi skaitīšanas metodei par katru rīkojuma veidu, kā noteikts pielikumā.

4.   Ja tirdzniecības vieta izmanto rīkojuma veidu, kas nav skaidri paredzēts pielikumā, tā skaita ziņojumus saskaņā ar skaitīšanas metodikas pamatā esošo vispārējo sistēmu un pamatojoties uz pielikumā norādīto vislīdzīgāko rīkojuma veidu.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no datuma, kas pirmoreiz norādīts Direktīvas 2014/65/ES 93. panta 1. punkta otrajā daļā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


PIELIKUMS

Skaitīšanas metode rīkojumiem dalījumā pa to veidiem

Rīkojuma veidi

Tirdzniecības vietas saņemto rīkojumu skaits, kas jāizmanto, aprēķinot neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem (katru iesniegšanu, grozīšanu un atcelšanu skaita kā vienu rīkojumu)

Tirdzniecības vietas iespējami nosūtītie atjauninājumi, kurus neskaita, aprēķinot neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem (izņemot ar tirgus darbībām veiktās izpildes/atcelšanas)

Limita rīkojums

1

0

Limita rīkojums – pievienošana

1

0

Limita rīkojums – dzēšana

1

0

Limita rīkojums – grozīšana

2 (grozījumi nozīmē atcelšanu un jaunu iekļaušanu)

0

Apturēšana

1

1 (ja aktivē)

Tūlītēja izpilde (tirgus)

1

0

Tūlītēja izpilde (pildīt vai iznīcināt (Fill-or-Kill), izpildīt tūlīt vai atcelt)

1 (2, ja dzēsts/atcelts)

0

Aisbergs/rezerve

1

0

Tirgus pret limitu

1

1 (ja aktivē)

Cenu piedāvājums

2 (1 pircējam un 1 pārdevējam)

0

Cenu piedāvājums – pievienošana

2

0

Cenu piedāvājums – dzēšana

2

0

Cenu piedāvājums – grozīšana

4 (grozījumi nozīmē atcelšanu un jaunu iekļaušanu)

0

Indeksācija

1

potenciāli neierobežots, jo rīkojums izseko BBO

Indeksācija tirgū: rīkojums (Eiropas) labākā pirkšanas un pārdošanas piedāvājuma (BBO) pretējai pusei

Primārā indeksācija: rīkojums (Eiropas) BBO tai pašai pusei

Viduspunkta indeksācija: rīkojums (Eiropas) BBO viduspunktam

Viduspunkta vai 1 atzīmes indeksācija pēc mazāk agresīvās cenas

Viduspunkts aizsargāta BBO tās pašas puses ietvaros

Viens atceļ otru: divi rīkojumi ir saistīti tā, ka gadījumā, ja viens no abiem tiek izpildīts, tad otru atceļ ar tirgus darbībām

2

1 (ja vienu daļu tirgo, otru atceļ)

Viens atceļ otru – pievienošana

2

 

Viens atceļ otru – dzēšana

2

 

Viens atceļ otru – grozīšana

4

 

Sekojošā apturēšana: apturēšanas rīkojums, kuram apturēšanas cena, pie kuras tiek aktivēts rīkojums, mainās atkarībā no (Eiropas) BBO

1

potenciāli neierobežots, jo apturēšanas limits izseko BBO

Labākā limita rīkojums, kuram limita cena ir vienāda ar (Eiropas) BBO pretējo pusi iekļaušanas brīdī

1

0

Starpības limita rīkojums, kura ienesīgumu aprēķina, pieskaitot starpību standarta ienesīgumam (divi parametri: starpība un standarts)

1

potenciāli neierobežots, jo limits ir atkarīgs no cita aktīva cenu piedāvājuma

Norunas atbilstība: minimālā cena pirkšanas rīkojumiem un maksimālā cena pārdošanas rīkojumiem

1

potenciāli neierobežots, bet ar ierobežotu termiņu (izsoles ilgums)

Rīkojums notikuma rezultātā: rīkojums, kas ir neaktīvs, kamēr to aktivē konkrēts notikums (līdzīgs apturēšanas rīkojumam, izņemot, ka rīkojumam, kad tas aktivēts, nav obligāti jāuzvedas tāpat kā pamatā esošā aktīva tendencei: var tikt aktivēts pirkšanas rīkojums, kaut gan apturēšanas cenu aktivēja finanšu instrumenta kritums)

1

1 (ja aktivē)

“Atvēršana”/“Slēgšana”: rīkojums, kas ir neaktīvs, kamēr to aktivē tirgus atvēršana vai slēgšana

1

1 (ja aktivē)

Uzskaitīt vai atcelt/postenis: rīkojums, kas nespēj nodrošināt atbilstību rīkojumu reģistra otrai pusei brīdī, kad to iekļauj rīkojumu reģistrā

 

 

Uzskaitīt vai atcelt/postenis – pievienošana

1 (2, ja dzēsts/atcelts)

0

Uzskaitīt vai atcelt/postenis – dzēšana

1 (2, ja dzēsts/atcelts)

0

Uzskaitīt vai anulēt/postenis – grozīšana

2

0

Aizturēts: rīkojumu reģistrā iekļauts rīkojums, kas ir gatavs pārveidošanai par stingru rīkojumu

2 (rīkojuma iesniegšana + apstiprināšana)

0

Darījuma rīkojums

1

0

TOP, TOP+ vai nu novieto reģistra augšgalā, vai noraida (+: pieejamā apjoma pārbaude): rīkojums, kam jābūt gan pasīvam, gan BBO, pretējā gadījumā to noraida.

1

0

Nelīdzsvarotības rīkojums (IOOP vai IOOC): rīkojums, kas ir derīgs tikai izsolēm un kura mērķis ir novērst kvantitatīvu nelīdzsvarotību (starp pārpalikumu un deficītu), neietekmējot cenu līdzsvaru.

1

potenciāli neierobežots, bet ar ierobežotu termiņu (izsoles ilgums)

Saistīts rīkojums: rīkojums, kas atbilst vairākiem atsevišķiem rīkojumiem, no kuriem katrs ir par citu finanšu instrumentu. Ja par vienu no šiem rīkojumiem notiek tirdzniecība, nekavējoties tiks proporcionāli samazināts pārējo rīkojumu apjoms. Šī veida rīkojumu parasti izmanto obligāciju tirgū.

1

potenciāli vienāds ar iekļautā pamatā esošā aktīva daudzumu

Sweep: ļauj dalībniekiem piekļūt integrētiem rīkojumu reģistriem.

1

0

Labāko cenu sweep: virzīšanās pa cenu līmeņiem apvienotajos rīkojumu reģistros līdz limita cenai

Secīga atklāta sweep: izpilde līdz limita rīkojuma cenai iekļaušanas reģistrā, pirms jebkādu daudzumu nosūta otram reģistram

Nosaukuma: neanonīms rīkojums

1

0

Ja sasniegts: aktivē, ja pēdējā piedāvātā vai pieprasītā cena sasniedz noteiktu līmeni

1

1 (ja aktivē)

Garantēta apturēšana: garantē izpildi par apturēšanas cenu

1

1 (ja aktivē)

Kombinēti rīkojumi, piemēram, iespējas līgumu stratēģija, regulētā tirgū tirgotu nākotnes līgumu pagarināšana utt.)

1

potenciāli neierobežots


Augša