Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R0392

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/392 (2016. gada 11. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanas, uzraudzības un operacionālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/7159

OV L 65, 10.3.2017., 48./115. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj

10.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/48


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/392

(2016. gada 11. novembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanas, uzraudzības un operacionālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (1) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu, 17. panta 9. punktu, 22. panta 10. punktu, 25. panta 12. punktu, 55. panta 7. punktu, 18. panta 4. punktu, 26. panta 8. punktu, 29. panta 3. punktu, 37. panta 4. punktu, 45. panta 7. punktu, 46. panta 6. punktu, 33. panta 5. punktu, 48. panta 10. punktu, 49. panta 5. punktu, 52. panta 3. punktu un 53. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie visi attiecas uz uzraudzības prasībām, kas piemērojamas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD). Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kam vajadzētu stāties spēkā vienlaikus, un lai sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas šie noteikumi, ir visaptverošs pārskats un viegla pieeja tiem, ir vēlams visus Regulā (ES) Nr. 909/2014 paredzētos tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(2)

Ņemot vērā finanšu tirgu globālo raksturu un ņemot vērā saistības, ko Savienība uzņēmusies šajā jomā, būtu pienācīgi jāņem vērā principi attiecībā uz finanšu tirgus infrastruktūrām, kurus 2012. gada aprīlī izdevusi Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācija (CPSS-IOSCO principi).

(3)

Lai nodrošinātu konsekventu noteikumu piemērošanu attiecībā uz vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Savienībā, būtu skaidri jādefinē daži tehniskie nosacījumi.

(4)

Ir svarīgi nodrošināt pienācīgu CVD atļauju izsniegšanu un uzraudzību. Būtu jādefinē saraksts ar attiecīgajām iestādēm, kas emitē pašas svarīgākās Savienības valūtas, kurās notiek norēķins un kuras ir iesaistītas CVD atļaujas izsniegšanas un uzraudzības procesā. Tam vajadzētu balstīties uz minēto iestāžu emitēto valūtu daļu norēķinu instrukciju, par kurām CVD ik gadu veicis norēķinu pret samaksu, kopējā vērtībā un uz norēķinu instrukciju, par kurām CVD veicis norēķinu Savienības valūtā, daļu salīdzinājumā ar norēķinu instrukciju, par kurām visi Savienības CVD norēķinu veikuši pret maksājumu minētajā valūtā.

(5)

Lai kompetentās iestādes varētu veikt detalizētu novērtējumu, tiem CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, būtu jāsniedz informācija par to iekšējās kontroles struktūru un pārvaldības struktūru neatkarību, lai kompetentā iestāde varētu novērtēt, vai korporatīvās pārvaldības struktūra nodrošina CVD neatkarību un vai šī struktūra un tās ziņojumu sniegšanas kārtība, kā arī mehānismi, kas pieņemti iespējamo interešu konfliktu pārvaldībai, ir piemēroti.

(6)

Lai kompetentā iestāde varētu novērtēt CVD augstākās vadības un vadības struktūras locekļu labo reputāciju, pieredzi un prasmes, pieteikuma iesniedzējam CVD būtu jāsniedz visa attiecīgā informācija šāda novērtējuma veikšanai.

(7)

Informācija par CVD filiālēm un meitasuzņēmumiem ir vajadzīga, lai kompetentā iestāde varētu skaidri saprast CVD organizatorisko struktūru un izvērtēt iespējamo risku, kam CVD tiktu pakļauts minēto filiāļu un meitasuzņēmumu darbības dēļ.

(8)

Tiem CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, būtu jāsniedz kompetentajai iestādei attiecīgā informācija, lai pierādītu, ka tam ir nepieciešamie finanšu resursi un atbilstoši uzņēmējdarbības nepārtrauktības pasākumi, lai pastāvīgi veiktu savas funkcijas.

(9)

Lai kompetentā iestāde varētu gūt pilnīgu priekšstatu par pieteikuma iesniedzēja CVD sniegtajiem pakalpojumiem, papildus informācijai par galvenajām darbībām kompetentajai iestādei ir svarīgi saņemt informāciju par papildpakalpojumiem, ko CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, plāno piedāvāt.

(10)

Lai kompetentā iestāde varētu novērtēt pieteikuma iesniedzēja CVD tehnoloģisko sistēmu nepārtrauktību un pareizu darbību, minētajam CVD būtu jāsniedz kompetentajai iestādei attiecīgo tehnoloģisko sistēmu apraksti un informācija par to pārvaldību, tostarp par to, vai tās ir nodotas ārpakalpojumā.

(11)

Informācija par maksām saistībā ar CVD sniegtajiem pamatpakalpojumiem ir svarīga, un tai būtu jāietilpst CVD pieteikumā atļaujas saņemšanai, lai ļautu kompetentajām iestādēm pārbaudīt, vai minētās maksas ir samērīgas, nediskriminējošas un negrupētas ar citu pakalpojumu izmaksām.

(12)

Lai nodrošinātu, ka ieguldītāju tiesības tiek aizsargātas un ka tiesību aktu nesaderības jautājumi tiek pienācīgi pārvaldīti, novērtējot pasākumus, ko CVD plāno veikt, lai nodrošinātu tā lietotāju atbilstību Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 1. punktā minētajiem valsts tiesību aktiem, CVD saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem attiecīgā gadījumā būtu jāņem vērā gan emitenti, gan dalībnieki.

(13)

Lai nodrošinātu taisnīgu un nediskriminējošu piekļuvi notāra, centralizētās uzturēšanas un vērtspapīru norēķinu pakalpojumiem finanšu tirgū, emitentiem, citiem CVD un citām tirgus infrastruktūrām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 ir piešķirta piekļuve CVD. Tādēļ pieteikuma iesniedzējam CVD būtu jāsniedz kompetentajai iestādei informācija par piekļuves politiku un procedūrām.

(14)

Lai efektīvi veiktu savu atļaujas izsniegšanas uzdevumu, kompetentajai iestādei no CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, un no saistītajām trešām personām, tostarp no trešām personām, kurām pieteikuma iesniedzēji CVD operacionālās funkcijas un darbības ir nodevuši ārpakalpojumā, būtu jāsaņem visa informācija.

(15)

Lai nodrošinātu CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, pārvaldības noteikumu vispārēju pārredzamību, dokumenti, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs CVD ir pieņēmis vajadzīgos pasākumus, lai nediskriminējošā veidā izveidotu neatkarīgu lietotāju komiteju katrai tā uzturētajai vērtspapīru norēķinu sistēmai, būtu jāiesniedz kompetentajai iestādei.

(16)

Lai nodrošinātu galveno infrastruktūras pakalpojumu pienācīgu darbību finanšu tirgū, tam CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, būtu jāsniedz kompetentajai iestādei visa vajadzīgā informācija, lai pierādītu, ka tam ir atbilstoša politika un procedūras, lai nodrošinātu uzticamu uzskaites sistēmu, kā arī efektīvus mehānismus attiecībā uz CVD pakalpojumiem, tostarp jo īpaši pasākumus, ar ko novērst un risināt norēķinu neizpildi, un noteikumi attiecībā uz emisijas integritāti, dalībnieku un to klientu vērtspapīru aizsardzību, norēķinu galīgumu, dalībnieka saistību nepildīšanu un dalībnieku un klientu aktīvu pārvešanu atļaujas anulēšanas gadījumā.

(17)

Riska pārvaldības modeļi, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja CVD sniegtajiem pakalpojumiem, ir svarīgs postenis pieteikumā atļaujas saņemšanai, lai kompetentā iestāde varētu novērtēt pieņemto procedūru uzticamību un integritāti un palīdzēt tirgus dalībniekiem veikt apzinātu izvēli.

(18)

Lai pārbaudītu CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, saiknes līgumu drošību, izvērtētu saistītajās sistēmās piemērotos noteikumus un novērtētu riskus, kas izriet no šīm saiknēm, kompetentajai iestādei kopā ar CVD saiknes līgumu novērtējumu būtu jāsaņem no pieteikuma iesniedzēja CVD jebkāda atbilstīga informācija, ko varētu izmantot analīzē.

(19)

Piešķirot apstiprinājumu CVD dalībai citas vienības kapitālā, CVD kompetentajai iestādei būtu jāņem vērā kritēriji, kas nodrošina to, ka dalība būtiski nepalielina CVD riska profilu. Lai nodrošinātu CVD drošību un tā pakalpojumu nepārtrauktību, CVD nevajadzētu uzņemties neierobežotas finanšu saistības, kas izriet no tā dalības tādu juridisko personu kapitālā, kuras nav Regulā (ES) Nr. 909/2014 izklāstīto pakalpojumu sniedzējas. CVD būtu pilnībā jāizmanto riski, ko rada jebkāda dalība citas vienības kapitālā.

(20)

Lai CVD nebūtu atkarīgs no citiem to vienību akcionāriem, kurās tam ir dalība, tostarp attiecībā uz riska pārvaldības politiku, CVD vajadzētu būt pilnīgai kontrolei pār šīm vienībām. Šai prasībai būtu arī jāveicina kompetento iestāžu un attiecīgo iestāžu veikto uzraudzības un pārzināšanas funkciju īstenošana, nodrošinot vienkāršu piekļuvi attiecīgajai informācijai.

(21)

CVD attiecībā uz dalību vajadzētu būt skaidram, stratēģiskam pamatojumam, kas nav tikai peļņas gūšana, ņemot vērā ar CVD emitētu vērtspapīru emitentu, tā dalībnieku un tā klientu intereses.

(22)

Lai pienācīgi kvantificētu un noteiktu riskus, kas izriet no tā dalības citas juridiskās personas kapitālā, CVD attiecībā uz finanšu riskiem un saistībām, kas izriet no šādas dalības, būtu jānodrošina neatkarīgas riska analīzes, ko apstiprinājis iekšējs vai ārējs revidents.

(23)

Pēc finanšu krīzes gūtās pieredzes iestādēm drīzāk būtu jāpievēršas pastāvīgai, nevis ex post uzraudzībai. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt, ka kompetentajai iestādei regulāri ir pietiekama piekļuve informācijai par katru pārskatīšanu un izvērtēšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014. Lai noteiktu par katru pārbaudi un izvērtēšanu sniedzamās informācijas mērogu, šīs regulas noteikumiem būtu jāievēro tās prasības atļaujas saņemšanai, kuras CVD ir jāievēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014. Tas ietver būtiskas izmaiņas elementos, kas jau iesniegti atļaujas piešķiršanas procesa laikā, ar periodiskiem notikumiem un statistikas datiem saistītā informācijā.

(24)

Lai veicinātu efektīvu divpusēju un daudzpusēju informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, vienas iestādes veiktas CVD darbību pārskatīšanas un izvērtējuma rezultāti būtu jādara pieejami citām kompetentajām iestādēm, ja šī informācija var atvieglot to uzdevumu veikšanu, neskarot konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības un papildinot jebkādu Regulā (ES) Nr. 909/2014 paredzēto sadarbības kārtību. Papildu informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm un attiecīgajām iestādēm vai par finanšu instrumentu tirgiem atbildīgajām iestādēm būtu jāorganizē, lai ļautu dalīties ar kompetentās iestādes konstatējumiem pārskatīšanas un izvērtēšanas procesa laikā.

(25)

Ņemot vērā iespējamo slogu, ko rada ar CVD darbību saistītas informācijas apkopošana un apstrāde, un lai izvairītos no dublēšanās, pārskatīšanas un izvērtēšanas kontekstā būtu jāsniedz tikai būtiski, grozīti dokumenti. Minētie dokumenti būtu jāsniedz tādā veidā, kas kompetentajai iestādei ļauj identificēt visas attiecīgās izmaiņas, kas kopš pēdējās pārskatīšanas un izvērtēšanas beigām ir ieviestas CVD īstenotajos pasākumos, stratēģijās, procesos un mehānismos.

(26)

Cita informācijas kategorija, kas ir noderīga kompetentajai iestādei, lai varētu veikt pārskatīšanu un izvērtēšanu, attiecas uz notikumiem, kas pēc būtības notiek periodiski un kas ir saistīti ar CVD darbību un pakalpojumu sniegšanu.

(27)

Lai veiktu visaptverošu CVD riska izvērtējumu, kompetentajai iestādei ir jālūdz sniegt statistikas datus par CVD uzņēmējdarbības pasākumu mērogu, lai novērtētu risku, kas saistīts ar CVD darbību un vērtspapīru tirgu raitu darbību. Turklāt statistikas dati ļauj kompetentajai iestādei pārraudzīt vērtspapīru darījumu un norēķinu lielumu un nozīmi finanšu tirgos, kā arī novērtēt attiecīgā CVD pašreizējo un potenciālo ietekmi uz vērtspapīru tirgū kopumā.

(28)

Lai kompetentā iestāde varētu uzraudzīt un novērtēt riskus, kuriem CVD ir vai var tikt pakļauts un kuri var rasties vērtspapīru tirgu raitai darbībai, tai vajadzētu būt spējīgai pieprasīt papildu informāciju par CVD riskiem un darbībām. Tāpēc kompetentajai iestādei būtu jāspēj pašai pēc savas iniciatīvas vai pēc citas iestādes iesniegta pieprasījuma noteikt un pieprasīt jebkādu papildu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu katrai CVD darbību pārskatīšanai un izvērtēšanai.

(29)

Ir svarīgi nodrošināt, ka trešo valstu CVD, kas plāno sniegt pakalpojumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, neradītu šķēršļus pienācīgai Savienības tirgu darbībai.

(30)

Pastāvīga vērtēšana par to, vai trešās valsts CVD pilnībā atbilst prudenciālajām prasībām, ir trešās valsts kompetentās iestādes pienākums. Informācijai, kas pieteikuma iesniedzējam CVD ir jāiesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI), nevajadzētu atkārtot trešās valsts kompetentās iestādes veikto novērtējumu, bet gan apliecināt, ka pieteikuma iesniedzējam trešā valstī tiek piemērota efektīva uzraudzība un nodrošināta prasību izpilde, tādējādi garantējot augstu ieguldītāju aizsardzības līmeni.

(31)

Lai EVTI varētu veikt pilnīgu novērtējumu par atzīšanas pieprasījumu, pieteikuma iesniedzēja sniegtā informācija būtu jāpapildina ar informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, cik efektīva ir īstenotā uzraudzība, izpildes nodrošināšanas pilnvaras un trešās valsts kompetentās iestādes veiktās darbības. Minētā informācija būtu jāsniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 izveidotā sadarbības režīma ietvaros. Sadarbības režīmam būtu jānodrošina, ka EVTI tiek laikus informēta par visiem uzraudzības vai izpildes nodrošināšanas pasākumiem pret trešās valsts CVD, kas iesniedzis pieprasījumu par atzīšanu, par jebkādām izmaiņām nosacījumos, saskaņā ar kuriem attiecīgajam CVD piešķirta atļauja, un par jebkuru būtisku atjauninājumu sākotnējā informācijā, kuru CVD sniedzis saskaņā ar atzīšanas procedūru.

(32)

Lai nodrošinātu, ka ieguldītāju tiesības tiek aizsargātas un ka tiesību aktu nesaderības jautājumi tiek pienācīgi pārvaldīti, novērtējot pasākumus, ko trešās valsts CVD plāno veikt, lai nodrošinātu tā lietotāju atbilstību Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 1. punktā minētajiem valsts tiesību aktiem, minētajam trešās valsts CVD attiecīgā gadījumā saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, kas noteikti minētās regulas 49. panta 1. punktā, būtu jāņem vērā gan emitenti, gan dalībnieki.

(33)

Lai izveidotu stabilu riska pārvaldības regulējumu, CVD būtu integrēti un visaptveroši jāpārskata visi attiecīgie riski. Tam būtu jāietver riski, kas CVD rodas no citām vienībām, un riski, kurus tas rada trešām personām, tostarp tā lietotājiem un, cik vien praktiski iespējams, to klientiem, kā arī saistītiem CVD, centrālajiem darījumu partneriem, tirdzniecības vietām, maksājumu sistēmām, norēķinu bankām, likviditātes nodrošinātājiem un ieguldītājiem.

(34)

Lai nodrošinātu, ka CVD darbojas ar nepieciešamajiem cilvēkresursiem, lai izpildītu visas savas saistības un lai nodrošinātu, ka kompetentajām iestādēm ir attiecīgie kontaktpunkti to uzraudzītajos CVD, šajos CVD vajadzētu būt galvenajam specializētajam personālam, kas būtu atbildīgs par CVD un viņu pašu individuālajiem darbības rādītājiem, jo īpaši augstākās vadības un vadības struktūras līmenī.

(35)

Lai nodrošinātu CVD veikto darbību pienācīgu kontroli, būtu jāievieš un regulāri jāveic revīzijas, kas attiecas uz CVD darbībām, riska pārvaldības procesiem, atbilstību un iekšējās kontroles mehānismiem. Lai nodrošinātu revīziju neatkarību, nav obligāti jāiesaista ārējs revidents, ja CVD kompetentā iestāde pierāda, ka tās iekšējā revidenta neatkarība ir pienācīgi nodrošināta. Lai nodrošinātu tā iekšējās revīzijas funkcijas neatkarību, CVD būtu arī jāizveido revīzijas komiteja.

(36)

CVD būtu jāizveido riska komiteja, lai nodrošinātu, ka CVD vadības struktūra par vispārējo pašreizējo un nākotnes risku toleranci un stratēģiju saņem konsultācijas augstākajā tehniskajā līmenī. Lai nodrošinātu tās neatkarību no CVD izpildstruktūras un augstu kompetences līmeni, riska komitejas sastāvā vairākumam locekļu vajadzētu būt bez izpildpilnvarām, un tā būtu jāvada personai ar atbilstošu pieredzi riska pārvaldības jomā.

(37)

Novērtējot iespējamos interešu konfliktus, CVD būtu ne tikai jāizvērtē CVD vadības struktūras locekļi, augstākā vadība vai personāls, bet arī visas personas, kas ir tieši vai netieši saistītas ar minētajām personām vai CVD, neatkarīgi no tā, vai tās ir fiziskas vai juridiskas personas.

(38)

CVD vajadzētu būt risku direktoram, galvenajam atbilstības nodrošināšanas inspektoram, galvenajam tehnoloģiju pārvaldītājam, kā arī riska pārvaldības funkcijai, tehnoloģiskajai funkcijai, atbilstības un iekšējās kontroles funkcijai un iekšējās revīzijas funkcijai. CVD vienmēr vajadzētu būt spējīgam organizēt minēto funkciju iekšējo struktūru atkarībā no vajadzībām. Dažādām personām būtu jāpilda risku direktora, galvenā atbilstības nodrošināšanas inspektora un galvenā tehnoloģiju pārvaldītāja uzdevumi, ņemot vērā to, ka minētās funkcijas parasti veic personas ar atšķirīgu akadēmisko un profesionālo profilu. Šajā saistībā šajā regulā izklāstītie noteikumi cieši seko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 (2) noteiktajai sistēmai attiecībā uz citām tirgus infrastruktūrām.

(39)

CVD veiktajai uzskaitei vajadzētu būt strukturētai un nodrošināt vieglu piekļuvi datiem, kurus glabā CVD uzraudzībā iesaistītās kompetentās iestādes. CVD būtu jānodrošina, ka tā datu uzskaite, tostarp pilna vērtspapīru grāmatvedība, ko tas uztur, ir precīza un aktuāla, lai to uzraudzības vajadzībām varētu izmantot kā ticamu datu avotu.

(40)

Lai atvieglotu vienota informācijas kopuma ziņošanu un uzskaiti ar atšķirīgām prasībām, CVD glabātajiem uzskaites dokumentiem būtu jāattiecas uz katru atsevišķo CVD sniegto pakalpojumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 un būtu jāietver vismaz visa tā informācija, kas jāpaziņo atbilstoši minētās regulas noteikumiem par norēķinu disciplīnu.

(41)

Emitentu un ieguldītāju tiesību saglabāšana ir būtiska vērtspapīru tirgus pareizai darbībai. Tāpēc CVD būtu jāpiemēro atbilstīgi noteikumi, procedūras un kontroles, lai novērstu vērtspapīru neatļautu izveidi vai dzēšanu. Tam arī vismaz reizi dienā būtu jāsaskaņo tā uzturētie vērtspapīru konti.

(42)

CVD būtu jāuztur stabila grāmatvedības prakse un jāveic revīzijas, lai pārliecinātos, ka tā vērtspapīru uzskaite ir pareiza un ka tā pasākumi, ar ko nodrošina vērtspapīru emisijas integritāti, ir atbilstoši.

(43)

Lai efektīvi nodrošinātu emisijas integritāti, Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktie saskaņošanas pasākumi būtu jāpiemēro visiem CVD, neatkarīgi no tā, vai tie sniedz notāra vai centralizētās uzturēšanas pakalpojumus, kas minētajā regulā noteikti attiecībā uz vērtspapīru emisiju.

(44)

Attiecībā uz citām vienībām, kas iesaistītas izlīguma procesā, būtu jānošķir vairāki scenāriji atkarībā no šo vienību lomas. Saskaņošanas pasākumiem būtu jāatspoguļo minēto vienību īpašā loma. Saskaņā ar reģistratora modeli reģistrators veic uzskaiti par vērtspapīriem, kas tiek uzskaitīti arī CVD. Saskaņā ar pārveduma iestādes modeli fonda pārvaldnieks vai pārveduma iestāde ir atbildīga par kontu, kurā uztur daļu no vērtspapīru emisijas, kas uzskaitīta CVD. Saskaņā ar kopējo depozitāriju modeli kopējos depozitārijus izmanto CVD, kas izveido sadarbspējas saikni, un kopējam depozitārijam vajadzētu būt atbildīgam par tādu vērtspapīru emisiju vispārējo integritāti, kuras sākotnēji uzskaitījuši vai centralizēti uzturējuši CVD, kas ir izveidojuši sadarbspējas saikni.

(45)

Lai mazinātu operacionālos riskus, kas ietver informācijas sistēmu, iekšējo procesu un personāla darbības trūkumu vai ārēju notikumu izraisītu traucējumu radītus riskus, kuru rezultātā samazinās, pasliktinās vai tiek izbeigti CVD sniegtie pakalpojumi, CVD vajadzētu apzināt visus riskus un uzraudzīt to attīstību neatkarīgi no to izcelsmes, kas var būt, piemēram, to lietotāji, pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā pakalpojumus CVD, un citas tirgus infrastruktūras, tostarp citi CVD. Darbības riski būtu jāpārvalda saskaņā ar labi dokumentētu un efektīvu sistēmu ar skaidri definētiem uzdevumiem un atbildību. Šajā sistēmā būtu jāiekļauj darbības mērķi, izsekošanas elementi, novērtējuma mehānismi, un tā būtu jāintegrē CVD riska pārvaldības sistēmā. Šajā saistībā CVD riska direktoram vajadzētu būt atbildīgam par operacionālā riska pārvaldības sistēmu. CVD būtu jāpārvalda to riski iekšēji. Ja iekšējās kontroles pasākumi ir nepietiekami vai noteiktu risku novēršana nav saprātīgi iespējams risinājums, CVD būtu jāspēj finansiāli segt šos riskus ar apdrošināšanu.

(46)

CVD nevajadzētu veikt ieguldījumus, kas var ietekmēt to riska profilu. CVD būtu jāslēdz atvasināto instrumentu līgumi tikai tad, ja tie ir vajadzīgi, lai ierobežotu risku, ko CVD nevar citādi samazināt. Uz riska ierobežošanu būtu jāattiecina konkrēti stingri nosacījumi, ar ko nodrošina, ka atvasinātie instrumenti netiek izmantoti citos nolūkos kā vienīgi, lai segtu riskus, un netiek izmantoti peļņas realizēšanai.

(47)

CVD aktīvi būtu jātur drošībā, tiem vajadzētu būt viegli pieejamiem un tos vajadzētu spēt tūlītēji likvidēt. Tāpēc CVD būtu jānodrošina, ka tā politika un procedūras attiecībā uz tūlītēju piekļuvi saviem aktīviem ir balstītas vismaz uz aktīvu būtību, apmēru, kvalitāti, termiņu un atrašanās vietu. CVD būtu arī jānodrošina, ka tūlītēju piekļuvi saviem aktīviem nav negatīvi ietekmējusi glabāšanas vai ieguldījumu funkciju nodošana ārpakalpojumā trešās personas vienībai.

(48)

Lai pārvaldītu savas likviditātes vajadzības, CVD būtu jāspēj nekavējoties piekļūt tā naudas aktīviem un tajā pašā darbdienā, kad tiek pieņemts lēmums likvidēt aktīvus, arī jāspēj piekļūt jebkuriem vērtspapīriem, ko tas tur savā vārdā.

(49)

Lai nodrošinātu augstāku CVD aktīvu aizsardzības līmeni pret starpnieka saistību neizpildi, tam CVD, kas citam CVD piekļūst ar CVD saikni, būtu jāuztur minētie aktīvi nošķirtā kontā saistītajā CVD. Šim nošķīruma līmenim būtu jānodrošina, ka CVD aktīvi ir nošķirti no citu vienību aktīviem un tiek pienācīgi aizsargāti. Tomēr ir nepieciešams ļaut izveidot saiknes ar trešo valstu CVD, pat ja atsevišķi nošķirti konti nav pieejami trešās valsts CVD, ar nosacījumu, ka pieprasījuma iesniedzēja CVD aktīvi jebkurā gadījumā ir pienācīgi aizsargāti un ka kompetentās iestādes ir informētas par riskiem, ko rada atsevišķi nošķirtu kontu nepieejamība, un par pienācīgu šādu risku mazināšanu.

(50)

Lai nodrošinātu, ka CVD savus finanšu resursus iegulda augsti likvīdos instrumentos ar minimālu tirgus risku un kredītrisku, un lai šos ieguldījumus ātri likvidētu ar minimālu ietekmi uz cenu, CVD vajadzētu dažādot savu portfeli un noteikt atbilstīgas robežkoncentrācijas attiecībā uz tādu instrumentu emitentiem, kuros tas iegulda savus resursus.

(51)

Lai nodrošinātu, ka CVD saiknes līgums ar citu CVD ir drošs un efektīvs, CVD būtu jāidentificē, jāuzrauga un jāpārvalda visi iespējamie riska avoti, ko rada saiknes līgums. CVD saiknei vajadzētu būt tādam pamatotam juridiskajam pamatam visās attiecīgajās jurisdikcijās, kas atbalsta tās izveidi un sniedz pienācīgu aizsardzību saiknē iesaistītajam CVD. Saistītajiem CVD būtu jāmēra, jāuzrauga un jāpārvalda kredītrisks un likviditātes risks, kas izriet viens no otra.

(52)

Pieprasījuma iesniedzējam CVD, kas izmanto netiešu CVD saikni vai starpnieku, lai uzturētu CVD saikni ar pieprasījuma saņēmēju CVD, būtu jāmēra, jāuzrauga un jāpārvalda papildu riski, tostarp aizbildnības risks, kredītrisks, juridiskais un operacionālais risks, kas rodas no starpnieka izmantošanas, lai garantētu, ka saiknes līgums ir drošs un efektīvs.

(53)

Lai nodrošinātu emisijas integritāti gadījumā, kad vērtspapīri tiek uzturēti vairākos CVD, izmantojot CVD saiknes, CVD būtu jāpiemēro īpaši saskaņošanas pasākumi un jākoordinē sava rīcība.

(54)

CVD būtu jāsniedz godīga un atklāta piekļuve to pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā riskus attiecībā uz finanšu stabilitāti un tirgus situāciju. Tiem vajadzētu kontrolēt riskus, kuri izriet no to dalībniekiem un citiem lietotājiem, nosakot ar risku saistītus kritērijus attiecībā uz to pakalpojumu sniegšanu. CVD būtu jānodrošina, ka to lietotāji, piemēram, dalībnieki, citi CVD, centrālie darījumu partneri (CDP), tirdzniecības vietas vai emitenti, kam ir piešķirta piekļuve CVD pakalpojumiem, atbilst kritērijiem un tiem piemīt vajadzīgā operatīvā kapacitāte, finanšu resursi, juridiskās pilnvaras un riska vadības pieredze, lai novērstu riskus attiecībā uz CVD un citiem lietotājiem.

(55)

Lai nodrošinātu tā vērtspapīru norēķinu sistēmas efektivitāti un drošību, CVD pastāvīgi būtu jāuzrauga atbilstība tā pieejamības prasībām un jāuztur skaidri definētas un publiskotas procedūras, lai veicinātu tādas pieprasījuma iesniedzējas puses dalības apturēšanu un izstāšanos, kas nepilda pieejamības prasības vai vairs neatbilst tām.

(56)

Attiecībā uz atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus CVD vajadzētu iesniegt pieteikumu kompetentajai iestādei, ietverot visus vajadzīgos elementus, lai nodrošinātu, ka banku tipa papildpakalpojumu sniegšana neietekmē CVD pamatpakalpojumu raitu sniegšanu. No vienībām, kas jau ir saņēmušas CVD atļauju, nebūtu jāpieprasa vēlreiz iesniegt elementus, kas jau tika iesniegti CVD atļaujas saņemšanas pieteikuma procesā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.

(57)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un saskaņotu tiesību aktu piemērošanu, dažas šajā regulā paredzētās prasības attiecībā uz norēķinu disciplīnas pasākumiem būtu jāsāk piemērot no dienas, kad stājas spēkā šie pasākumi.

(58)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai.

(59)

Izstrādājot šajā regulā paredzētos tehniskos standartus, EVTI ir cieši sadarbojusies ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Banku iestādes locekļiem.

(60)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“pārskata periods” ir periods, uz kuru attiecas pārskatīšana un kurš sākas nākamajā dienā pēc iepriekšējā pārskata un izvērtēšanas perioda beigām;

b)

“norēķina instrukcija” ir pārveduma rīkojums, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/26/EK (4) 2. panta i) punktā;

c)

“norēķina ierobežojums” ir vērtspapīru bloķēšana, rezervēšana vai iezīmēšana, kas tos padara nepieejamus norēķinam, vai naudas bloķēšana vai iezīmēšana, kura to padara nepieejamu norēķinam;

d)

“biržā tirgots fonds” (BTF) ir fonds, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (5) 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā;

e)

“emitents CVD” ir CVD, kas attiecībā uz vērtspapīru emisiju sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. vai 2. punktā minēto pamatpakalpojumu;

f)

“ieguldītājs CVD” ir CVD, kas attiecībā uz vērtspapīru emisiju vai nu ir dalībnieks vērtspapīru norēķinu sistēmā, kuru pārvalda cits CVD, vai arī izmanto trešo personu vai starpnieku, kas ir dalībnieks vērtspapīru norēķinu sistēmā, kuru pārvalda cits CVD;

g)

“pastāvīgs informācijas nesējs” ir jebkurš instruments, kas ļauj uzglabāt informāciju tā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei tādu laika posmu, kurš atbilst informācijas mērķiem, un ļauj neizmainītā veidā atveidot uzglabāto informāciju.

II NODAĻA

PAŠU SVARĪGĀKO VALŪTU NOTEIKŠANA UN PRAKTISKA KĀRTĪBA KONSULTĀCIJĀM AR ATTIECĪGAJĀM KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

2. pants

Pašu svarīgāko valūtu noteikšana

1.   Pašas svarīgākās valūtas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā, identificē saskaņā ar kādu no šiem aprēķiniem:

a)

par viena gada periodu aprēķinātā katras Savienības valūtas relatīvā daļa no CVD veikta norēķina instrukciju norēķina pret samaksu kopējās vērtības, ja katra atsevišķā daļa pārsniedz 1 %;

b)

par viena gada periodu aprēķinātā norēķina instrukciju, par kurām CVD norēķinu veicis pret samaksu Savienības valūtā, tāda relatīvā daļa salīdzinājumā ar norēķinu instrukciju, par kurām visos Savienības CVD norēķins veikts pret samaksu, kopējo vērtību, kas pārsniedz 10 %.

2.   Šā panta 1. punktā minētos aprēķinus katru gadu veic katra CVD kompetentā iestāde.

3. pants

Praktiska kārtība konsultācijām ar attiecīgajām iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā

1.   Ja vienu no pašām svarīgākajām valūtām, kas noteikta saskaņā ar šīs regulas 2. pantu, emitē vairāk nekā viena centrālā banka, minētās centrālās bankas nosaka vienu pārstāvi kā attiecīgo iestādi tai valūtai, kura minēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

2.   Ja par vērtspapīru darījuma naudas posmu [daļu] norēķinās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. panta 1. punktu, izmantojot kontus, kas atvērti ar vairākām centrālajām bankām, kas emitē vienu un to pašu valūtu, minētās centrālās bankas nosaka vienu pārstāvi kā attiecīgo iestādi, kas minēta regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

III NODAĻA

ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANA CVD

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pants)

1. IEDAĻA

Vispārīga informācija par pieteikuma iesniedzēju CVD

4. pants

Pieteikuma iesniedzēja CVD identifikācija un juridiskais statuss

1.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai skaidri identificē pieteikuma iesniedzēju CVD un darbības un pakalpojumus, ko tas plāno veikt.

2.   Pieteikumā par atļaujas saņemšanu iekļauj šādu informāciju:

a)

par pieteikumu atbildīgās personas kontaktinformācija;

b)

par pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstības un iekšējās kontroles funkciju atbildīgās personas vai personu kontaktinformācija;

c)

pieteikuma iesniedzēja CVD korporatīvais nosaukums, tā juridiskās personas identifikators (LEI) un juridiskā adrese Savienībā;

d)

pieteikuma iesniedzēja CVD dibināšanas dokuments un statūti vai citi dibināšanas un statūtu dokumenti;

e)

izraksts no attiecīgā uzņēmumu vai tiesas reģistra vai cita veida apstiprināti pierādījumi par pieteikuma iesniedzēja CVD juridisko adresi un uzņēmējdarbības jomu, kas ir derīgi pieteikuma iesniegšanas dienā;

f)

vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko pieteikuma iesniedzējs CVD uztur vai plāno uzturēt, identifikācija;

g)

kopija vadības struktūras lēmumam par pieteikumu un sanāksmes protokolam, kurā vadības struktūra apstiprināja pieteikuma dokumentāciju un tā iesniegšanu;

h)

shēma, kurā parādītas īpašumtiesību saiknes starp mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumiem un jebkurām citām saistītām vienībām vai filiālēm, kur shēmā attēlotās vienības ir identificētas ar pilnu korporatīvo nosaukumu, juridisko statusu, juridisko adresi un nodokļu numuriem vai uzņēmuma reģistrācijas numuriem;

i)

apraksts par pieteikuma iesniedzēja CVD meitasuzņēmumu un citu juridisko personu, kurās pieteikuma iesniedzējam CVD ir dalība, uzņēmējdarbības pasākumiem un informācija par dalības līmeni;

j)

saraksts, kurā iekļauts:

i)

katras personas vai vienības, kura tieši vai netieši tur 5 % vai vairāk no pieteikuma iesniedzēja CVD kapitāla vai balsstiesībām, vārds un uzvārds/nosaukums;

ii)

katras personas vai vienības, kas varētu ievērojami ietekmēt pieteikuma iesniedzēja CVD pārvaldību, ņemot vērā dalību pieteikuma iesniedzēja CVD kapitālā, vārds un uzvārds/nosaukums;

k)

saraksts, kurā iekļauts:

i)

katras vienības, kurā pieteikuma iesniedzējs CVD tieši vai netieši tur 5 % vai vairāk no vienības kapitāla vai balsstiesībām, nosaukums;

ii)

katras vienības, attiecībā uz kuras pārvaldību pieteikuma iesniedzējam CVD ir būtiska ietekme, nosaukums;

l)

saraksts ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā uzskaitītajiem pamatpakalpojumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD sniedz vai plāno sniegt;

m)

saraksts ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma B iedaļā skaidri precizētajiem papildu pakalpojumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD sniedz vai plāno sniegt;

n)

saraksts ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma B iedaļā atļautajiem, bet ne skaidri precizētajiem papildu pakalpojumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD sniedz vai plāno sniegt;

o)

saraksts ar ieguldījumu pakalpojumiem, kam piemēro Direktīvu 2014/65/ES un kas minēti šā panta n) punktā;

p)

saraksts ar pakalpojumiem un darbībām, ko pieteikumu iesniedzējs CVD nodod vai plāno nodot ārpakalpojumā trešai personai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. pantu;

q)

valūta vai valūtas, ko pieteikuma iesniedzējs CVD apstrādā vai plāno apstrādāt saistībā ar pakalpojumiem, kurus pieteikumu iesniedzējs CVD sniedz neatkarīgi no tā, vai naudas norēķini notiek centrālās bankas kontā, CVD kontā vai norīkotas kredītiestādes kontā;

r)

informācija par notiekošu un galīgu tiesas, administratīvu, arbitrāžas vai jebkuru citu tiesvedību, kurā pieteikuma iesniedzējs CVD ir puse un kura tam var radīt finansiālas vai citas izmaksas.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs CVD plāno sniegt pamatpakalpojumus vai izveidot filiāli saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 23. panta 2. punktu, pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj arī šādu informāciju:

a)

dalībvalsts vai dalībvalstis, kurās pieteikuma iesniedzējs CVD plāno darboties;

b)

darbības programma, norādot, kādus tieši pakalpojumus pieteikuma iesniedzējs CVD sniedz vai plāno sniegt uzņēmējā dalībvalstī;

c)

valūta vai valūtas, ko pieteikuma iesniedzējs CVD apstrādā vai plāno apstrādāt uzņēmējā dalībvalstī;

d)

ja tiek sniegti pakalpojumi vai tiek plānots sniegt pakalpojumus ar filiāles starpniecību, – filiāles organizatoriskā struktūra un to personu vārdi un uzvārdi, kas atbild par tās vadību;

e)

attiecīgā gadījumā izvērtējums par pasākumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD plāno veikt, lai nodrošinātu tā lietotāju atbilstību Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 1. punktā minētajiem valsts tiesību aktiem.

5. pants

Vispārīga informācija par politiku un procedūrām

1.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai precizē šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD politiku un procedūrām, kas minētas šajā nodaļā:

a)

personu, kas ir atbildīgas par politikas un procedūru apstiprināšanu un uzturēšanu, amata nosaukumi;

b)

to pasākumu apraksts, ar ko īsteno un uzrauga atbilstību politikai un procedūrām.

2.   Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver aprakstu par procedūrām, ko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 65. panta 3. punktu ieviesis pieteikuma iesniedzējs CVD.

6. pants

Informācija par CVD pakalpojumiem un darbībām

Pieteikuma iesniedzējs CVD pieteikumā atļaujas saņemšanai ietver šādu informāciju:

a)

sīki izstrādāts apraksts par pakalpojumiem, kas minēti 4. panta 2. punkta l) līdz p) apakšpunktā;

b)

procedūras, kas jāpiemēro attiecībā uz a) apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu.

7. pants

Informācija par grupām

1.   Ja pieteikuma iesniedzējs CVD ir daļa no uzņēmumu grupas, kurā ietilpst citi CVD vai kredītiestādes, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju:

a)

politika un procedūras, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 26. panta 7. punktā;

b)

informācija par augstākās vadības un vadības struktūras sastāvu un par mātesuzņēmuma un citu grupas uzņēmumu akcionāru struktūru;

c)

pakalpojumi un galvenās personas, kas nav augstākā vadība un ko pieteikuma iesniedzējs CVD dala ar citiem grupas uzņēmumiem.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējam CVD ir mātesuzņēmums, pieteikumā atļaujas saņemšanai norāda šādu informāciju:

a)

pieprasījuma iesniedzēja CVD mātesuzņēmuma juridiskā adrese;

b)

ja mātesuzņēmums ir vienība, kura saņēmusi atļauju vai reģistrēta un kura pakļauta uzraudzībai saskaņā ar Savienības vai trešās valsts tiesību aktiem, – visi attiecīgie atļaujas vai reģistrācijas numuri un iestādes vai iestāžu, kas ir kompetentas uzraudzīt mātesuzņēmumu, nosaukums.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs CVD pakalpojumus vai darbības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. pantu ir nodevis ārpakalpojumā grupas uzņēmumam, pieteikumā ietver ārpakalpojuma nolīguma kopsavilkumu un kopiju.

2. IEDAĻA

Finanšu resursi pieteikuma iesniedzēja CVD veiktai pakalpojumu sniegšanai

8. pants

Finanšu pārskati, uzņēmējdarbības plāns un atveseļošanas plāns

1.   Pieteikumā par licences saņemšanu iekļauj šādu finanšu un uzņēmējdarbības informāciju, lai kompetentā iestāde varētu pārliecināties, ka pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 44., 46. un 47. pantam:

a)

finanšu pārskati, tostarp pilns komplekts ar finanšu pārskatiem par iepriekšējiem trim gadiem un obligātās revīzijas ziņojums par gada pārskatu un konsolidētajiem finanšu pārskatiem par iepriekšējiem trim gadiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/43/EK (6) nozīmē;

b)

ja pieteikuma iesniedzēju CVD revidē ārējs revidents, – ārējā revidenta nosaukums un valsts reģistrācijas numurs;

c)

uzņēmējdarbības plāns, tostarp finanšu plāns un aplēsts budžets, kurā paredzēti dažādi uzņēmējdarbības scenāriji pieteikuma iesniedzēja CVD sniegtajiem pakalpojumiem pēdējo trīs gadu pārskata periodā;

d)

plāns par meitasuzņēmumu un filiāļu izveidi un to atrašanās vietu;

e)

apraksts par uzņēmējdarbības pasākumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD plāno veikt, tostarp par visu pieteikuma iesniedzēja CVD meitasuzņēmumu vai filiāļu uzņēmējdarbības pasākumiem.

2.   Ja iepriekšējā finanšu informācija, kas minēta 1. punkta a) apakšpunktā, nav pieejama, tad pieteikumā atļaujas saņemšanai ietver šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēju CVD:

a)

pierādījumi, kas liecina par pietiekamiem finanšu resursiem sešu mēnešu laikā pēc atļaujas piešķiršanas;

b)

starpperioda finanšu pārskats;

c)

pārskati par pieteikuma iesniedzēja CVD finanšu stāvokli, tostarp bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, izmaiņas pašu kapitālā un naudas plūsmās un grāmatvedības metožu un cits attiecīgo paskaidrojumu kopsavilkums;

d)

visu mātesuzņēmumu revidētie gada finanšu pārskati par trim finanšu gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

3.   Pieteikumā ietver aprakstu par atbilstīgu atveseļošanas plānu, lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 2. punktā minēto pieteikuma iesniedzēja CVD svarīgo darbību nepārtrauktību, tostarp:

a)

kopsavilkumu, kurā sniegts pārskats par plānu un tā īstenošanu;

b)

pieteikuma iesniedzēja CVD svarīgāko darbību identifikāciju, stresa scenārijus un pasākumus, kas izraisa atveseļošanos, kā arī pieteikuma iesniedzēja CVD izmantoto atveseļošanās rīku aprakstu;

c)

novērtējumu par atveseļošanas plāna ietekmi uz ieinteresētajām personām, kuras varētu ietekmēt tā īstenošana;

d)

novērtējumu par atveseļošanas plāna juridisko izpildāmību, kurā ņemti vērā visi juridiskie ierobežojumi, kas izriet no Savienības, valsts vai trešās valsts tiesību aktiem.

3. IEDAĻA

Organizatoriskās prasības

9. pants

Organizatoriskā struktūrshēma

Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver organizatorisko struktūrshēmu, kurā aprakstīta pieteikuma iesniedzēja CVD organizatoriskā struktūra. Shēmā iekļauj šādus datus:

a)

to personu identitāte un uzdevumi, kas ir atbildīgas par šādiem amatiem:

i)

augstākā līmeņa vadība;

ii)

vadītāji, kas atbild par 47. panta 3. punktā minētajām darbības funkcijām;

iii)

vadītāji, kas atbild par pieteikuma iesniedzēja CVD filiāļu darbībām;

iv)

citas nozīmīgas funkcijas, ko veic pieteikuma iesniedzējs CVD;

b)

darbinieku skaits katrā nodaļā un operatīvajā nodaļā.

10. pants

Personāla komplektēšanas politika un procedūras

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD politiku un procedūrām attiecībā uz darbiniekiem:

a)

atalgojuma politikas apraksts, tostarp informācija par augstākās vadības, vadības struktūras locekļu un personāla, kas veic pieteikuma iesniedzēja CVD riska pārvaldības, atbilstības un iekšējās kontroles, iekšējās revīzijas un tehnoloģiju funkcijas, fiksētajiem un mainīgajiem atlīdzības elementiem;

b)

pasākumi, ko ieviesis pieteikuma iesniedzējs CVD, lai mazinātu risku, kas izriet no pārliekas paļaušanās uz jebkurai atsevišķai personai uzticētiem pienākumiem.

11. pants

Riska uzraudzības instrumenti un pārvaldības pasākumi

1.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD pārvaldības pasākumiem un riska uzraudzības instrumentiem:

a)

pieteikuma iesniedzēja CVD pārvaldības pasākumu apraksts, kas izveidots saskaņā ar 47. panta 2. punktu;

b)

politika, procedūras un sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar 47. panta 1. punktu;

c)

saskaņā ar 48. pantu izveidoto komiteju vadības struktūras un augstākās vadības sastāva, lomas un atbildības apraksts.

2.   Šā panta 1. punktā minētā informācija ietver aprakstu par augstākās vadības un vadības struktūras locekļu atlases, amatā iecelšanas, izpildes izvērtējuma un atcelšanas procesu.

3.   Pieteikuma iesniedzējs CVD apraksta procedūru, saskaņā ar kuru pārvaldības kārtību un noteikumus, kas reglamentē tā darbību, dara publiski pieejamus.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs CVD ievēro kādu atzītu korporatīvās pārvaldības rīcības kodeksu, pieteikumā norāda šādu kodeksu, ietver tā kopiju un pamato jebkuru situāciju, kad pieteikuma iesniedzējs CVD nerīkojas saskaņā ar šo kodeksu.

12. pants

Atbilstība, iekšējā kontrole un iekšējās revīzijas funkcijas

1.   Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver aprakstu par pieteikuma iesniedzēja CVD iekšējās revīzijas procedūrām attiecībā uz pārkāpumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 26. panta 5. punktā.

2.   Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD iekšējās revīzijas politiku un procedūrām, kas minētas 51. pantā, tostarp:

a)

aprakstu par uzraudzības un izvērtēšanas instrumentiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja CVD iekšējās revīzijas sistēmu piemērotību un efektivitāti;

b)

aprakstu par pieteikuma iesniedzēja CVD informācijas apstrādes sistēmu kontroles un drošības instrumentiem;

c)

aprakstu par pieteikuma iesniedzēja CVD iekšējā audita metodoloģijas attīstību un piemērošanu;

d)

iekšējās revīzijas funkcijas darba plānu par trim gadiem pēc pieteikuma iesniegšanas dienas;

e)

katra tāda darbinieka uzdevumu un kvalifikācijas aprakstu, kas ir atbildīgs par 47. panta 3. punkta d) apakšpunktā minēto iekšējo revīziju 48. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās revīzijas komitejas uzraudzībā.

3.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstību un iekšējās kontroles funkciju, kas minēta 47. panta 3. punkta c) apakšpunktā:

a)

uzdevumu un kvalifikāciju aprakstu personām, kas ir atbildīgas par atbilstības un iekšējās kontroles funkciju, un visam pārējam personālam, kurš ir iesaistīts atbilstības novērtējumos, tostarp aprakstu par līdzekļiem, ar ko nodrošināt atbilstības un iekšējās kontroles funkcijas neatkarību no pārējām uzņēmējdarbības vienībām;

b)

atbilstības un iekšējās kontroles funkcijas politiku un procedūras, tostarp aprakstu par vadības struktūras un augstākās vadības atbilstības funkciju;

c)

ja pieejams, visjaunāko iekšējo ziņojumu, ko sagatavojušas personas, kuras ir atbildīgas par atbilstību un iekšējās kontroles funkciju, vai cits personāls, kas ir iesaistīts pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstības novērtējumos.

13. pants

Augstākā vadība, vadības struktūra un akcionāri

1.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai par katru pieteikuma iesniedzēja CVD augstākās vadības un vadības struktūras locekli iekļauj šādu informāciju, lai kompetentā iestāde varētu novērtēt pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstību Regulas (ES) Nr. 909/2014 27. panta 1. un 4. punktam:

a)

curriculum vitae kopiju, kurā izklāstīta katra locekļa pieredze un zināšanas;

b)

sīku informāciju atbilstoša oficiāla sertifikāta, ja tāds ir pieejams attiecīgajā dalībvalstī, formā par kriminālu un administratīvu sodu, kas loceklim uzlikts saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos;

c)

pašdeklarāciju par labu reputāciju saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu, kurā visi augstākās vadības un vadības struktūras locekļi norāda, vai:

i)

tie ir bijuši notiesāti par kādu noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos;

ii)

attiecībā uz tiem ir pieņemts nelabvēlīgs lēmums jebkādā regulatīvas iestādes, valsts varas iestādes vai valsts aģentūras uzsāktā disciplinārlietas procedūrā, vai pret tiem ir ierosināta šāda procedūra, kas nav pabeigta;

iii)

attiecībā uz tiem ir pieņemts nelabvēlīgs tiesas konstatējums civillietas tiesvedībā saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai krāpšanu uzņēmējdarbības pārvaldībā;

iv)

tie ir bijuši vadības struktūras vai augstākās vadības locekļi uzņēmumā, kura reģistrāciju vai atļauju ir anulējusi regulatīvā iestāde, kamēr tie ir bijuši saistīti ar uzņēmumu, vismaz vienu gadu pirms atļaujas vai reģistrācijas anulēšanas datuma;

v)

tiem tikušas atteiktas tiesības veikt jebkāda veida darbības, kam nepieciešama regulatīvās iestādes apstiprināta reģistrācija vai atļauja;

vi)

tie ir bijuši vadības struktūras un augstākās vadības locekļi uzņēmumā, pret kuru ir sākta maksātnespējas procedūra, vismaz vienu gadu pirms procedūras sākšanas;

vii)

tie ir bijuši vadības struktūras vai augstākās vadības locekļi uzņēmumā, kuram sankcijas piemērojusi regulatīvā iestāde, kamēr tie ir bijuši saistīti ar uzņēmumu, vismaz vienu gadu pirms šādas sankcijas noteikšanas datuma;

viii)

valsts pārvaldes iestāde, regulatīvā iestāde vai profesionāla struktūra tiem ir uzlikusi citu sodu, apturējusi to darbību, tos atstādinājusi no amata vai tiem piemērojusi kādu citu sankciju saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu;

ix)

tie ir tikuši atstādināti no direktora amata vai jebkura vadītāja amata, atlaisti no algota darbinieka amata vai cita amata uzņēmumā amatpārkāpumu un nelikumību rezultātā.

Šā c) apakšpunkta i) punkta nolūkos pašdeklarācija nav nepieciešama, ja ir iesniegts oficiāls sertifikāts saskaņā ar šā punkta b) apakšpunktu.

2.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD vadības struktūru:

a)

atbilstības pierādījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 27. panta 2. punktu;

b)

aprakstu par vadības struktūras locekļu lomu un atbildību;

c)

mērķi attiecībā uz nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvību vadības struktūrā, attiecīgo politiku minētā mērķa sasniegšanai un pieteikuma iesniedzēja CVD izmantoto metodi šā mērķa, politikas un tās īstenošanas publiskošanai.

3.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD īpašumtiesību struktūru un akcionāriem:

a)

4. panta 2. punkta i) apakšpunktā minētā pieteikuma iesniedzēja CVD īpašumtiesību struktūras aprakstu, tostarp aprakstu par jebkuras vienības, kas var kontrolēt pieteikuma iesniedzēja CVD darbību, identitāti un interešu apjomu;

b)

akcionāru un personu, kuras tieši vai netieši var kontrolēt pieteikuma iesniedzēja CVD pārvaldību, sarakstu.

14. pants

Interešu konfliktu pārvaldība

1.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju par politiku un procedūrām, kas noteiktas, lai identificētu un pārvaldītu pieteikuma iesniedzēja CVD potenciālos interešu konfliktus saskaņā ar 50. pantu:

a)

aprakstu par politiku un procedūrām attiecībā uz potenciālo interešu konfliktu identifikāciju, pārvaldību un informācijas atklāšanu kompetentajām iestādēm un par procedūru, ko izmanto, lai nodrošinātu to, ka pieteikuma iesniedzēja CVD darbinieki ir informēti par minēto politiku un procedūrām;

b)

aprakstu par kontrolēm un pasākumiem, kas ieviesti, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas a) apakšpunktā minētās prasības par interešu konfliktu pārvaldību;

c)

šādu elementu aprakstu:

i)

vadošo darbinieku pienākumus un atbildību, jo īpaši gadījumos, kad tiem ir atbildība arī citās vienībās;

ii)

vienošanās, lai nodrošinātu to, ka personas, kam ir pastāvīgs interešu konflikts, tiek izslēgtas no lēmumu pieņemšanas procesa un no visas attiecīgās informācijas, kas saistīta ar pastāvīgo interešu konfliktu, saņemšanas;

iii)

atjauninātu reģistru par interešu konfliktu piemērošanas laikā un aprakstu par to, kā šie interešu konflikti tiek pārvaldīti.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs CVD ir daļa no grupas, 1. punkta c) apakšpunkta iii) punktā minētajā reģistrā ietver aprakstu par interešu konfliktiem, kas izriet no citiem grupas uzņēmumiem, attiecībā uz visiem pakalpojumiem, ko sniedz pieteikuma iesniedzējs CVD, un pasākumiem, kas ieviesti, lai pārvaldītu šos interešu konfliktus.

15. pants

Konfidencialitāte

1.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj pieteikuma iesniedzēja CVD politiku un procedūras, kas ieviestas, lai nepieļautu konfidenciālas informācijas neatļautu izmantošanu vai izpaušanu. Konfidenciālā informācija ietver šādu informāciju:

a)

informācija, kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēja CVD pakalpojumu dalībniekiem, klientiem, emitentiem vai citiem lietotājiem;

b)

cita informācija, ko pieteikuma iesniedzējs CVD tur tādēļ, ka tā uzņēmējdarbību nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos.

2.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju par darbinieku piekļuvi pieteikuma iesniedzēja CVD turētajai informācijai:

a)

iekšējās procedūras attiecībā uz atļauju piekļūt informācijai, kas nodrošina drošu piekļuvi datiem;

b)

apraksts par visiem datu izmantošanas ierobežojumiem konfidencialitātes nolūkos.

16. pants

Lietotāju komiteja

Pieteikumā atļaujas saņemšanai attiecībā uz katru komiteju iekļauj šādu informāciju:

a)

lietotāju komitejas mandātu;

b)

lietotāju komitejas pārvaldības kārtību;

c)

lietotāju komitejas darbības procedūras;

d)

pieņemšanas kritērijus un vēlēšanu mehānismu lietotāju komitejas locekļiem;

e)

sarakstu ar lietotāju komitejas ierosinātajiem locekļiem un norādi par viņu pārstāvētajām interesēm.

17. pants

Uzskaite

1.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai ietver aprakstu par pieteikuma iesniedzēja CVD uzskaites sistēmām, politiku un procedūrām, kas izveidotas un uzturētas saskaņā ar šīs regulas VIII nodaļu.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs CVD iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai pirms dienas, no kuras sāk piemērot 54. pantu, pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju:

a)

analīzi par to, cik lielā mērā pieteikuma iesniedzēja CVD pašreizējā uzskaites sistēma, politika un procedūras atbilst 54. pantā izklāstītajām prasībām;

b)

īstenošanas plānu, kurā sīki izklāstīts, kā pieteikuma iesniedzējs CVD atbildīs 54. pantā minētajām prasībām līdz dienai, kad tas stājas spēkā.

4. IEDAĻA

Darījumu veikšanas noteikumi

18. pants

Uzdevumi un mērķi

Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver aprakstu par pieteikuma iesniedzēja CVD uzdevumiem un mērķiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 32. panta 1. punktā.

19. pants

Sūdzību izskatīšana

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj pieteikuma iesniedzēja izveidotās CVD procedūras sūdzību izskatīšanai.

20. pants

Dalības prasības

Pieteikumā atļaujas saņemšanai ietver visu nepieciešamo informāciju par dalību vērtspapīru norēķinu sistēmās, ko pieteikuma iesniedzējs CVD uztur saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. pantu un šīs regulas 88.–90. pantu. Šajā informācijā ietver:

a)

dalības kritērijus, kas nodrošina godīgu un atklātu piekļuvi visām juridiskajām personām, kuras plāno kļūt par dalībniecēm vērtspapīru norēķinu sistēmās, ko uztur pieteikuma iesniedzējs CVD;

b)

disciplināro pasākumu piemērošanas procedūras pret pašreizējiem dalībniekiem, kas neatbilst dalības kritērijiem.

21. pants

Pārredzamība

1.   Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver dokumentus un informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD cenu politiku saistībā ar pakalpojumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 34. pantā. Minētajā informācijā jo īpaši ietver cenas un maksas par katru pieteikuma iesniedzēja CVD sniegto pamatpakalpojumu, un visas atlaides un rabatus, kā arī samazinājumu nosacījumus.

2.   Pieteikuma iesniedzējs CVD iesniedz kompetentajai iestādei aprakstu par metodēm, kas izmantotas, lai atklātu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 34. panta 1., 2., 4. un 5. punktu.

3.   Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver informāciju, kas ļauj kompetentajai iestādei novērtēt, kādā veidā pieteikuma iesniedzējs CVD plāno izpildīt prasību atsevišķi uzskaitīt izdevumus un ieņēmumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 34. panta 6. un 7. punktu.

22. pants

Saziņas procedūras ar dalībniekiem un citām tirgus infrastruktūrām

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj attiecīgu informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD saziņas procedūrās ar dalībniekiem un citām tirgus infrastruktūrām izmantotajām starptautiskas atklātas saziņas procedūrām un standartiem ziņojumapmaiņas un atsauces datu jomā.

5. IEDAĻA

Prasības attiecībā uz CVD sniegtajiem pakalpojumiem

23. pants

Grāmatojuma forma

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj informāciju par procesiem, kas attiecas uz grāmatojuma ierakstiem, kuri nodrošina pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. pantu.

24. pants

Plānotie norēķinu datumi un pasākumi norēķinu neizpildes novēršanai un risināšanai

1.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēju CVD:

a)

procedūras un pasākumi norēķinu neizpildes novēršanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. pantu;

b)

pasākumi norēķinu neizpildes risināšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. pantu.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs CVD iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai pirms Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. un 7. pants ir piemērojams saskaņā ar minētās regulas 76. panta 4. un 5. punktu, pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj īstenošanas plānu, kurā sīki izklāstīts, kā pieteikuma iesniedzējs CVD atbildīs Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. un 7. panta prasībām.

Regulas (ES) Nr. 909/2014 69. panta 1. punktā minētās iestādes šā panta pirmajā daļā minētajā īstenošanas plānā iekļauj analīzi par to, kādā mērā to spēkā esošie noteikumi, procedūras, mehānismi un pasākumi atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. un 7. panta prasībām.

25. pants

Emisijas integritāte

Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver informāciju par pieteikuma iesniedzēja CVD noteikumiem un procedūrām attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 909/2014 37. pantā un šīs regulas IX nodaļā minētās vērtspapīru emisijas integritātes nodrošināšanu.

26. pants

Dalībnieku un viņu klientu vērtspapīru aizsardzība

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju par pasākumiem, kas ieviesti nolūkā aizsargāt pieteikuma iesniedzēja CVD dalībnieku un to klientu vērtspapīrus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 38. pantu:

a)

noteikumi un procedūras, ar ko samazināt un pārvaldīt ar vērtspapīru glabāšanu saistītos riskus;

b)

detalizēts apraksts par dažādajiem nošķīruma līmeņiem, ko piedāvā pieprasījuma iesniedzējs CVD, apraksts par izmaksām, kas saistītas ar katru līmeni, komerciālie nosacījumi, par kuriem tos piedāvā, to galvenās juridiskās sekas un piemērojamie tiesību akti maksātnespējas jomā;

c)

noteikumi un procedūras, lai iegūtu Regulas (ES) Nr. 909/2014 38. panta 7. punktā minēto piekrišanu.

27. pants

Norēķinu galīgums

Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver informāciju par norēķina galīguma noteikumiem, ko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. pantu ieviesis pieteikuma iesniedzējs CVD.

28. pants

Norēķini naudā

1.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj procedūras attiecībā uz naudas maksājumu norēķiniem par katru vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko pieteikuma iesniedzējs CVD uztur saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. pantu.

2.   Pieteikuma iesniedzējs CVD sniedz informāciju par to, vai naudas maksājumu norēķins tiek veikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. panta 1. vai 2. punktu.

Ja naudas maksājumu norēķinu ir paredzēts veikt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. panta 2. punktu, pieteikuma iesniedzējs CVD paskaidro, kāpēc norēķins saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. panta 1. punktu nav praktisks un pieejams.

29. pants

Noteikumi un procedūras dalībnieka saistību neizpildes gadījumā

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj noteikumus un procedūras, ko pieteikuma iesniedzējs CVD ieviesis dalībnieka saistību neizpildes pārvaldībai.

30. pants

Dalībnieku un klientu aktīvu pārvešana atļaujas anulēšanas gadījumā

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj informāciju par procedūrām, ko pieteikuma iesniedzējs CVD ieviesis, lai nodrošinātu klientu un dalībnieku aktīvu savlaicīgu un atbilstīgu norēķinu vai pārvešanu uz citu CVD gadījumā, ja atļauja tiek anulēta.

6. IEDAĻA

Prudenciālās prasības

31. pants

Juridiskie riski

1.   Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver visu vajadzīgo informāciju, lai kompetentā iestāde varētu pārliecināties, ka pieteikuma iesniedzēja CVD noteikumi, procedūras un līgumi ir skaidri, saprotami un izpildāmi visās attiecīgajās jurisdikcijās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 43. panta 1. un 2. punktu.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs CVD plāno veikt uzņēmējdarbību dažādās jurisdikcijās, tas sniedz kompetentajai iestādei informāciju par pasākumiem, kas ieviesti, lai identificētu un mazinātu riskus, kuri rodas no iespējamām tiesību normu kolīzijām dažādās jurisdikcijās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 43. panta 3. punktu. Minētā informācija ietver juridisku novērtējumu, uz ko šie pasākumi ir balstīti.

32. pants

Vispārēji uzņēmējdarbības riski

1.   Pieteikuma iesniedzējs CVD iesniedz kompetentajai iestādei aprakstu par riska pārvaldības un kontroles sistēmām, kā arī par IT instrumentiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD ieviesis, lai pārvaldītu uzņēmējdarbības riskus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 44. pantu.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs CVD no trešās personas ir ieguvis riska reitingu, tas to iesniedz kompetentajai iestādei, tostarp visu attiecīgo informāciju, kas pamato minēto riska reitingu.

33. pants

Operacionālie riski

1.   Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver informāciju, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst noteikumiem par operacionālo risku pārvaldību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 45. pantu un šīs regulas X nodaļu.

2.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj arī šādu informāciju par šīs regulas 4. panta 2. punkta p) apakšpunktā minēto pakalpojumu sarakstu:

a)

ārpakalpojumu līgumu kopija;

b)

metodes, ko izmanto, lai uzraudzītu ārpakalpojumā nodoto pakalpojumu un darbību līmeni.

34. pants

Ieguldījumu politika

Pieteikumā par atļaujas saņemšanu iekļauj pierādījumus, kas liecina, ka:

a)

pieteikuma iesniedzējs CVD tur savus finanšu aktīvus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 46. panta 1., 2. un 5. punktu un šīs regulas XI nodaļu;

b)

pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 46. panta 3. punktam un šīs regulas XI nodaļai.

35. pants

Kapitāla prasības

Pieteikumā atļaujas saņemšanai par kapitāla prasībām iekļauj šādu informāciju:

a)

informācija, kas liecina, ka pieteikuma iesniedzēja CVD kapitāls, tostarp nesadalītā peļņa un rezerves, atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. panta prasībām;

b)

Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. panta 2. punktā minētais plāns un tā atjauninājumi, un pierādījumi par to, ka pieteikuma iesniedzēja CVD vadības struktūra vai attiecīgā vadības struktūras komiteja ir apstiprinājusi minēto plānu.

7. IEDAĻA

36. pants

CVD saiknes

Ja pieteikuma iesniedzējam CVD ir izveidotas CVD saiknes vai tas plāno tās izveidot, pieteikumā atļaujas saņemšanai ietver šādu informāciju:

a)

CVD saikņu aprakstu kopā ar novērtējumu par iespējamiem riska avotiem, kas izriet no pieteikuma iesniedzēja CVD saiknes līguma;

b)

paredzamo vai faktisko norēķinu apjomu un CVD saikņu ietvaros veikto norēķinu vērtības;

c)

procedūras, lai identificētu, novērtētu, uzraudzītu un pārvaldītu visus iespējamos tāda riska avotus attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju CVD un tā dalībniekiem, ko rada saiknes līgums, un attiecīgos pasākumus, kas ieviesti to mazināšanai;

d)

novērtējumu par maksātnespējas tiesību aktu piemērojamību CVD saiknes darbībai un to ietekmi uz pieteikuma iesniedzēju CVD;

e)

citu būtisku informāciju, ko kompetentā iestāde pieprasījusi, lai novērtētu CVD saikņu atbilstību prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 909/2014 48. pantā un šīs regulas XII nodaļā.

8. IEDAĻA

Piekļuve CVD

37. pants

Piekļuves noteikumi

Pieteikums atļaujas saņemšanai ietver aprakstu par procedūrām, ko piemēro šādiem piekļuves pieteikumiem:

a)

pieteikumiem no juridiskām personām, kas plāno kļūt par dalībniekiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. pantu un šīs regulas XIII nodaļu;

b)

pieteikumus no emitentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. pantu un šīs regulas XIII nodaļu;

c)

pieteikumus no citiem CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 52. pantu un šīs regulas XIII nodaļu;

d)

pieteikumus no tirgus infrastruktūrām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. pantu un šīs regulas XIII nodaļu.

9. IEDAĻA

Papildu informācija

38. pants

Papildu informācijas pieprasījums

Kompetentā iestāde no pieteikuma iesniedzēja CVD var pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu, vai atļaujas piešķiršanas brīdī pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasībām.

IV NODAĻA

CVD DALĪBA KONKRĒTĀS VIENĪBĀS

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 18. panta 3. punkts)

39. pants

CVD dalības kritēriji

Piešķirot apstiprinājumu CVD dalībai juridiskā personā, kas nesniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A un B iedaļā minētos pakalpojumus, kompetentā iestāde ņem vērā šādus kritērijus:

a)

to finanšu saistību apmērs, ko CVD uzņēmies šādas dalības rezultātā;

b)

vai CVD ir pietiekami finanšu resursi, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 46. pantā minētajiem kritērijiem, lai segtu riskus, kuri izriet no:

i)

garantijām, ko CVD sniedz minētajai juridiskajai personai;

ii)

jebkādām iespējamajām saistībām, ko CVD uzņēmies minētās juridiskās personas labā;

iii)

jebkādiem minētās juridiskās personas zaudējumu dalīšanas nolīgumiem vai atgūšanas mehānismiem;

c)

vai juridiskā persona, kurā CVD ir dalība, sniedz pakalpojumus, kuri papildina CVD sniegtos pamatpakalpojumus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 18. panta 4. punktā, piemēram, kā:

i)

centrālais darījumu partneris (CCP), kuram izsniegta atļauja vai kurš atzīts saskaņā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012; vai

ii)

tirdzniecības vieta saskaņā ar definīciju Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 42. apakšpunktā;

d)

vai CVD dalības rezultātā CVD kontrolē juridisko personu, kā definēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 21. apakšpunktā;

e)

CVD veiktā analīze par riskiem, kas izriet no šādas dalības, tostarp iekšējā vai ārējā revidenta apstiprināta analīze, kurā pierādīts, ka visi no dalības izrietošie riski ir pienācīgi pārvaldīti. Kompetentās iestādes ņem vērā jo īpaši šādus CVD veiktās analīzes aspektus:

i)

dalības stratēģisko pamatojumu, kurā ņemtas vērā CVD lietotāju, tostarp emitentu, dalībnieku un to klientu, intereses;

ii)

finanšu riskus un saistības, kas izriet no CVD dalības.

V NODAĻA

PĀRSKATĪŠANA UN IZVĒRTĒŠANA

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. pants)

40. pants

Informācija, kas jāiesniedz kompetentajai iestādei

1.   Šajā nodaļā “pārskata periods”, kā definēts 1. panta a) punktā, ietver periodu starp pirmo atļauju, kas CVD piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 1. punktu, un pirmo pārskatīšanu un izvērtējumu, kas minēts šīs regulas 22. panta 1. punktā.

2.   Attiecībā uz pārskatīšanu un izvērtēšanu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 1. punktā, CVD sniedz kompetentajai iestādei šādu informāciju:

a)

informāciju, kas minēta 41. un 42. pantā;

b)

ziņojumu par CVD darbībām un būtiskām izmaiņām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. panta 4. punktā un kas izdarītas pārskatīšanas periodā, un visus saistītos dokumentus;

c)

visu papildu informāciju, ko pieprasījusi kompetentā iestāde un kas ir vajadzīga, lai novērtētu CVD un tā darbību atbilstību Regulai (ES) Nr. 909/2014 pārskata periodā.

3.   Ziņojums, kas minēts 2. punkta b) apakšpunktā, ietver CVD paziņojumu par vispārēju atbilstību Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumiem pārskata periodā.

41. pants

Periodiska informācija, kas ir būtiska pārskatīšanai

Par katru pārskata periodu CVD sniedz kompetentajai iestādei šādu informāciju:

a)

jaunāko revidēto CVD finanšu pārskatu, tostarp grupas līmenī konsolidēto finanšu pārskatu, pilnu kopumu;

b)

jaunāko CVD starpperioda finanšu pārskatu kopsavilkuma versiju;

c)

vadības struktūras lēmumus pēc lietotāju komitejas ieteikuma, kā arī jebkādus lēmumus, kuros vadības struktūra ir nolēmusi neievērot lietotāju komitejas ieteikumu;

d)

informāciju par notiekošu civillietu, administratīvo lietu vai jebkādu citu tiesas vai ārpustiesas procedūru, kurā iesaistīts CVD, jo īpaši saistībā ar nodokļu un maksātnespējas jautājumiem vai jautājumiem, kas CVD var radīt finansiālas vai reputācijas izmaksas;

e)

informāciju par notiekošu civillietu, administratīvo lietu vai jebkādu citu tiesas vai ārpustiesas procedūru, kurā iesaistīts vadības struktūras loceklis vai augstākās vadības loceklis un kurai var būt negatīva ietekme uz CVD;

f)

jebkādu galīgo lēmumu, kas izriet no d) un e) punktā minētajām procedūrām;

g)

uzņēmējdarbības nepārtrauktības stresa testu vai līdzīgu pārskata periodā veiktu pasākumu rezultātu kopiju;

h)

ziņojumu par darbības incidentiem, kas atgadījušies pārskata periodā un ietekmējuši jebkādu pamatpakalpojumu netraucētu sniegšanu, par visiem pasākumiem, kuri veikti to risināšanai, kā arī par to rezultātiem;

i)

ziņojumu par vērtspapīru norēķinu sistēmas darbības rezultātiem, tostarp novērtējumu par sistēmas pieejamību pārskata periodā, kas novērtēta katru dienu kā procentuālā daļa no laika, kurā sistēma darbojas un funkcionē saskaņā ar nolīgtajiem parametriem;

j)

kopsavilkumu par CVD veiktu manuālo iejaukšanos veidiem;

k)

informāciju par CVD svarīgo darbību identifikāciju, jebkādas būtiskas izmaiņas tā atveseļošanas plānā, CVD stresa scenāriju rezultātus, atveseļošanas izraisītājus un instrumentus;

l)

informāciju par oficiālām sūdzībām, ko CVD saņēmis pārskata periodā, tostarp informāciju par šādiem elementiem:

i)

sūdzības būtība;

ii)

tas, kā sūdzība tika izskatīta, tostarp sūdzības rezultāts;

iii)

datums, kurā beigusies sūdzības apstrāde;

m)

informāciju par gadījumiem, kad CVD liedzis visiem esošajiem vai potenciālajiem dalībniekiem, emitentam, citam CVD vai citai tirgus infrastruktūrai piekļuvi saviem pakalpojumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 3. punktu, 49. panta 3. punktu, 52. panta 2. punktu un 53. panta 3. punktu;

n)

ziņojumu par izmaiņām, kas ietekmē CVD saiknes un ko konstatējis CVD, tostarp izmaiņas minēto CVD saikņu norēķinā izmantotajos mehānismos un procedūrās;

o)

informāciju par visiem identificētajiem interešu konflikta gadījumiem, kas notikuši pārskata periodā, tostarp apraksts par to, kā tie tika pārvaldīti;

p)

informāciju par iekšējo kontroli un revīziju, ko CVD veicis pārskata periodā;

q)

informāciju par konstatēto Regulas (ES) Nr. 909/2014 pārkāpumu, iekļaujot tos pārkāpumus, kas konstatēti, izmantojot Regulas (ES) Nr. 909/2014 26. panta 5. punktā minēto ziņošanas kanālu;

r)

sīku informāciju par disciplinārsodu, kas uzlikts CVD, tostarp par gadījumiem, kad dalībnieku dalība ir apturēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. panta 9. punktu, norādot apturēšanas periodu un iemeslu;

s)

vispārējo CVD uzņēmējdarbības stratēģiju, kas aptver vismaz trīs gadus pēc pēdējās pārskatīšanas un izvērtēšanas, un tādu sīki izstrādātu uzņēmējdarbības plānu par CVD sniegtajiem pakalpojumiem, kurš aptver vismaz vienu gadu pēc pēdējās pārskatīšanas un izvērtēšanas.

42. pants

Statistikas dati, kas jāsniedz par katru pārskatīšanu un izvērtēšanu

1.   Par katru pārskata periodu CVD sniedz kompetentajai iestādei šādus statistikas datus:

a)

katras CVD pārvaldītās vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku sarakstu, precizējot to reģistrācijas valsti;

b)

sarakstu ar emitentiem un sarakstu ar vērtspapīru emisijām, kas vērtspapīru kontos uzskaitītas centralizēti un uzturētas necentralizēti katrā CVD pārvaldītā vērtspapīru norēķinu sistēmā, precizējot emitentu reģistrācijas valsti un to emitentu identifikāciju, kuriem CVD sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. un 2. punktā minētos pakalpojumus;

c)

kopējo tirgus vērtību un nominālvērtību vērtspapīriem, kas vērtspapīru kontos uzskaitīti centralizēti un uzturēti necentralizēti katrā CVD pārvaldītā vērtspapīru norēķinu sistēmā;

d)

vērtspapīru, kas minēti c) punktā, nominālvērtību un tirgus vērtību nosaka šādi:

i)

atkarībā no katra šādu finanšu instrumentu veida:

pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta a) punktā,

valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā,

pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kurš minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā,

pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta c) punktā,

biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā (BTF),

kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus,

naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā,

emisiju kvotas,

citi finanšu instrumenti;

ii)

atkarībā no dalībnieka dibināšanas valsts;

iii)

atkarībā no emitenta dibināšanas valsts;

e)

vērtspapīru, kas sākotnēji uzskaitīti katrā CVD uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā, nominālvērtību un tirgus vērtību;

f)

vērtspapīru, kas minēti e) punktā, nominālvērtību un tirgus vērtību nosaka šādi:

i)

atkarībā no d) punkta i) apakšpunktā minētā finanšu instrumentu veida;

ii)

atkarībā no dalībnieka dibināšanas valsts;

iii)

atkarībā no emitenta dibināšanas valsts;

g)

kopējo skaitu un vērtību norēķina instrukcijām pret samaksu un kopējo skaitu un vērtību norēķina instrukcijām bez samaksas (FOP), ar kurām norēķins noticis katrā CVD uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā;

h)

kopējo skaitu un vērtību norēķina instrukcijām, kas iedalītas kategorijās šādi:

i)

atkarībā no d) punkta i) apakšpunktā minētā finanšu instrumentu veida;

ii)

atkarībā no dalībnieka dibināšanas valsts;

iii)

atkarībā no emitenta dibināšanas valsts;

iv)

atkarībā no norēķina valūtas;

v)

atkarībā no norēķina instrukcijām – šādi:

tādas norēķinu instrukcijas bez samaksas (FOP), ko veido piegādes bez samaksas (DFP) un saņemšanas bez samaksas (RFP) norēķinu instrukcijas,

piegādes pret samaksu (DVP) un saņemšanas pret samaksu (RVP) norēķinu instrukcijas,

piegādes ar samaksu (DWP) un saņemšanas ar samaksu (RWP) norēķinu instrukcijas,

maksājuma bez piegādes (PFOD) norēķinu instrukcijas;

vi)

attiecībā uz norēķinu instrukcijām pret samaksu – atkarībā no tā, vai naudas norēķina posms [daļa] notiek saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. panta 1. punktu vai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. panta 2. punktu;

i)

iepirkšanas darījumu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. panta 3. punktā, skaitu un vērtību;

j)

sodu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. panta 2. punktā, skaitu un apjomu;

k)

kopējo vērtību vērtspapīru aizņēmumu un aizdevumu darījumiem, ko CVD, kas darbojas kā pārstāvis vai kā galvenais uzņēmums, apstrādājis attiecībā uz katru d) apakšpunkta i) punktā minēto finanšu instrumentu veidu;

l)

kopējo vērtību norēķinu instrukcijām, kuru norēķins veikts ar katru CVD saikni, norādot to, vai CVD ir pieprasījuma iesniedzējs CVD, vai arī pieprasījuma saņēmējs CVD;

m)

CVD saņemto vai sniegto garantiju un saistību vērtību saistībā ar vērtspapīru aizņēmumu un aizdevumu operācijām;

n)

vērtību finansēšanas darbībām, kuras ietver ārvalstu valūtas maiņu un pārvedamus vērtspapīrus, kas saistīti ar dalībnieku garo pozīciju atlikumu pārvaldību, iekļaujot tādu iestāžu kategorijas, kuru garo pozīciju atlikumu pārvalda CVD;

o)

tādu izlīguma procesu skaitu, kas atklāj vērtspapīru nepamatotu izveidi vai dzēšanu, kā minēts 65. panta 2. punktā, ja šie procesi attiecas uz vērtspapīru emisiju, ko CVD centralizēti uzskaitījis un necentralizēti uzturējis vērtspapīru kontos;

p)

vidējo vērtību, mediāna vērtību un veidu laika ilgumam, kas ir bijis vajadzīgs, lai labotu konstatēto kļūdu saskaņā ar 65. panta 2. punktu.

Vērtības, kas minētas 1. punkta g), h) un l) apakšpunktā, aprēķina šādi:

a)

attiecībā uz norēķinu instrukcijām pret samaksu – naudas posma [daļas] norēķina summa;

b)

attiecībā uz norēķinu instrukcijām bez samaksas – finanšu instrumentu tirgus vērtība vai, ja tā nav pieejama, finanšu instrumentu nominālvērtība.

2.   Tirgus vērtību, kas minēta 1. punktā, pārskata perioda pēdējā dienā aprēķina šādi:

a)

attiecībā uz finanšu instrumentiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (7) 3. panta 1. punktā un kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā Savienībā, – tirgus vērtība ir Regulas 4. panta 6. punkta b) apakšpunktā minētā visbūtiskākā tirgus noslēguma cena likviditātes ziņā;

b)

attiecībā uz finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā Savienībā un kuri nav minēti a) apakšpunktā, – tirgus vērtība ir noslēguma cena, kas iegūta no tirdzniecības vietas Savienībā ar vislielāko apgrozījumu;

c)

attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas nav minēti a) un b) apakšpunktā, – tirgus vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu, kura aprēķināta, izmantojot iepriekš noteiktu metodoloģiju, kas attiecas uz kritērijiem, kuri saistīti ar tirgus datiem, piemēram, pieejamās tirgus cenas tirdzniecības vietās vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās.

3.   CVD norāda 1. punktā minētās vērtības tajā valūtā, kurā ir denominēti vērtspapīri, kurā ir veikts norēķins par vērtspapīriem vai kurā tiek pagarināts kredīts. Kompetentā iestāde var pieprasīt, lai CVD sniedz šīs vērtības CVD piederības dalībvalsts valūtā vai euro.

4.   Attiecībā uz CVD veiktu statistikas ziņošanu kompetentā iestāde var noteikt datu apkopošanas algoritmus vai principus.

43. pants

Cita informācija

Dokumentos, ko CVD saskaņā ar 41. pantu sniedz kompetentajai iestādei, norāda šādu informāciju:

a)

vai dokuments tiek sniegts pirmo reizi, vai arī tas ir dokuments, kas jau ir bijis iesniegts un ticis atjaunināts pārskata periodā;

b)

unikālais dokumenta atsauces numurs, ko piešķīris CVD;

c)

dokumenta nosaukums;

d)

dokumenta nodaļa, iedaļa vai lappuse, kurā pārskata periodā izdarītas izmaiņas, un papildu paskaidrojums attiecībā uz pārskata periodā ieviestajām izmaiņām.

44. pants

Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 7. punktā minētajām iestādēm sniedzamā informācija

Attiecībā uz katru pārskata periodu kompetentā iestāde Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 7. punktā minētajām iestādēm sniedz šādu informāciju:

a)

ziņojums par kompetentās iestādes veikto izvērtējumu par riskiem, kuriem CVD ir vai varētu tikt pakļauts, vai kurus tas rada vērtspapīru tirgu raitai darbībai;

b)

paredzamās vai nobeiguma koriģējošās darbības vai sodi, kas CVD piemēroti pārskatīšanas un izvērtēšanas rezultātā.

Ja piemērojams, a) apakšpunktā minētajā ziņojumā iekļauj kompetentās iestādes analīzi par to, kā CVD atbilst 24. panta 2. punktā minētajām prasībām, un par attiecīgajiem CVD iesniegtajiem dokumentiem un informāciju, kas minēta 24. panta 2. punktā.

45. pants

Informācijas apmaiņa starp Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 8. punktā minētajām iestādēm

1.   Veicot pārskatīšanu un izvērtēšanu, kompetentā iestāde Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 8. punktā minētajām kompetentajām iestādēm visu attiecīgo informāciju, ko CVD sniedzis saistībā ar personālu, galvenajām personām, funkcijām, pakalpojumiem vai sistēmām, kuras minētais CVD dala ar citiem CVD, ar ko tas uztur Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 6. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās attiecības, nosūta 10 darba dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas.

2.   Pēc pārskatīšanas un izvērtēšanas kompetentā iestāde Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 8. punktā minētajām kompetentajām iestādēm sniedz šādu informāciju:

a)

ziņojums par kompetentās iestādes veikto izvērtējumu par riskiem, kuriem CVD ir vai varētu tikt pakļauts, vai kurus tas rada vērtspapīru tirgu raitai darbībai;

b)

paredzamās vai nobeiguma koriģējošās darbības vai sodi, kas CVD piemēroti pārskatīšanas un izvērtēšanas rezultātā.

VI NODAĻA

TREŠĀS VALSTS CVD ATZĪŠANA

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 6. punkts)

46. pants

Pieteikuma saturs

1.   Atzīšanas pieteikumā iekļauj informāciju, kas izklāstīta I pielikumā.

2.   Atzīšanas pieteikumu:

a)

sniedz pastāvīgā informācijas nesējā;

b)

iesniedz gan papīra, gan elektroniskā formātā, kur elektroniskā formā izmanto viegli nolasāmus atklātā pirmkoda formātus;

c)

iesniedz valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā, iekļaujot tajos tulkojumus, ja dokumentu oriģināli nav sagatavoti valodā, kuru parasti lieto starptautisko finanšu jomā;

d)

sniedz ar unikālu atsauces numuru katram iekļautajam dokumentam.

3.   Pieteikuma iesniedzējs CVD iesniedz pierādījumus, kas apliecina I pielikumā iekļauto informāciju.

VII NODAĻA

RISKA PĀRVALDĪBAS INSTRUMENTI

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 26. panta 1. un 7. punkts)

47. pants

CVD riska pārvaldības instrumenti

1.   CVD savu pārvaldības pasākumu ietvaros izveido dokumentētu politiku, procedūras un sistēmas, kas nosaka, mēra, pārvalda un ļauj veikt ziņošanu par riskiem, kam var būt pakļauts CVD, un riskiem, ko CVD rada jebkurām citām vienībām, tostarp tā dalībniekiem un klientiem, kā arī saistītajiem CVD, centrālajiem darījumu partneriem, tirdzniecības vietām, maksājumu sistēmām, norēķinu bankām, likviditātes nodrošinātājiem un ieguldītājiem.

CVD strukturē pirmajā daļā minēto politiku, procedūras un sistēmas, lai nodrošinātu, ka lietotāji un, attiecīgā gadījumā, to klienti pareizi pārvaldītu un novērstu riskus, ko tie rada CVD.

2.   Šā panta 1. punkta nolūkos CVD pārvaldības mehānismi ietver šādus elementus:

a)

vadības struktūras un tās riska uzraudzības komiteju sastāvs, loma, pienākumi, iecelšanas procedūras, darbības novērtējums un pārskatatbildība;

b)

augstākās vadības struktūra, loma, pienākumi, iecelšanas procedūras un darbības novērtējums;

c)

ziņošanas kārtība starp augstāko vadību un vadības struktūru.

Pirmajā daļā minētie pārvaldības mehānismi ir skaidri precizēti un labi dokumentēti.

3.   CVD izveido un precizē šādu funkciju uzdevumus:

a)

riska pārvaldības funkcija;

b)

tehnoloģiju funkcija;

c)

atbilstības un iekšējās kontroles funkcija;

d)

iekšējās revīzijas funkcija.

Katrai funkcijai ir labi dokumentēts uzdevumu apraksts, vajadzīgās pilnvaras, resursi, pieredze un piekļuve visai attiecīgajai informācijai, lai veiktu šos uzdevumus.

Katra funkcija veic savus pienākumus/darbojas neatkarīgi no pārējām CVD funkcijām.

48. pants

Riska uzraudzības komitejas

1.   CVD izveido šādas komitejas:

a)

riska komiteja, kas ir atbildīga par vadības struktūras konsultēšanu par CVD vispārējo pašreizējo un nākotnes risku toleranci un stratēģiju;

b)

revīzijas komiteja, kas atbildīga par vadības struktūras konsultēšanu par CVD iekšējās revīzijas funkcijas darbību, ko tā pārrauga;

c)

atalgojuma komiteja, kas atbildīga par vadības struktūras konsultēšanu par CVD atalgojuma politiku, ko tā pārrauga.

2.   Katru komiteju vada persona, kam ir atbilstīga pieredze attiecīgās komitejas kompetences jomā un kas ir neatkarīga no CVD vadības struktūras izpildlocekļiem.

Vairums katras komitejas locekļu nav valdes izpildlocekļi.

CVD nosaka precīzas un publiski pieejamas pilnvaras un procedūras katrai komitejai un vajadzības gadījumā nodrošina tām piekļuvi ārēja eksperta konsultācijai.

49. pants

Vadošo darbinieku pienākumi attiecībā uz riskiem

1.   CVD ir pienācīgs personāls, lai izpildītu savus pienākumus. CVD nav kopīga personāla ar citām grupas vienībām, izņemot saskaņā ar rakstisku vienošanos par ārpakalpojumiem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. pantam.

2.   Vadības struktūra uzņemas vismaz šādus pienākumus:

a)

nosaka labi dokumentētu politiku, procedūras un procesus, saskaņā ar ko darbojas vadības struktūra, augstākā vadība un komitejas;

b)

nosaka precīzus mērķus un stratēģijas CVD;

c)

efektīvi uzrauga augstāko vadību;

d)

nosaka pienācīgu atalgojuma politiku;

e)

nodrošina riska pārvaldības funkcijas uzraudzību un pieņem lēmumus attiecībā uz riska pārvaldību;

f)

nodrošina 47. panta 3. punktā minēto funkciju neatkarību un pienācīgus resursus;

g)

uzrauga ārpakalpojumu līgumus;

h)

uzrauga un nodrošina atbilstību visām attiecīgajām regulatīvajām un uzraudzības prasībām;

i)

atskaitās akcionāriem vai citiem īpašniekiem, darbiniekiem, lietotājiem un citām saistītajām ieinteresētajām personām;

j)

apstiprina iekšējās revīzijas plānošanu un pārskatīšanu;

k)

regulāri pārskata un atjaunina CVD pārvaldības pasākumus.

Ja vadības struktūra vai tās locekļi deleģē uzdevumus, tie patur atbildību par lēmumiem, kas var ietekmēt CVD pakalpojumu raitu sniegšanu.

CVD vadības struktūrai ir galīgā atbildība par CVD risku pārvaldību. Vadības struktūra definē, nosaka un dokumentē risku tolerances un riska uzņemšanās spēju atbilstošu līmeni CVD un visiem pakalpojumiem, ko sniedz CVD. Vadības struktūra un augstākā vadība nodrošina, ka CVD politika, procedūras un kontroles atbilst CVD risku tolerancei un riska uzņemšanās spējai un ka šī politika, procedūras un kontroles attiecas uz to, kā CVD nosaka, paziņo, uzrauga un pārvalda riskus.

3.   Augstākajai vadībai ir vismaz šādi pienākumi:

a)

nodrošināt CVD darbību atbilstību CVD mērķiem un stratēģijai, ko noteikusi vadības struktūra;

b)

izstrādāt un noteikt riska pārvaldības, tehnoloģijas, atbilstības un iekšējās kontroles procedūras, kas veicina CVD mērķus;

c)

veikt regulāru riska pārvaldības, tehnoloģijas, atbilstības un iekšējās kontroles procedūru pārskatīšanu un pārbaudi;

d)

nodrošināt, ka pietiekami resursi tiek veltīti riska pārvaldībai, tehnoloģijai, atbilstībai, iekšējai kontrolei un iekšējai revīzijai.

4.   CVD nosaka atbildības sadalījumu, kas ir skaidrs, konsekvents un labi dokumentēts. CVD ir precīza un tieša ziņošanas kārtība starp tā vadības struktūras locekļiem un augstāko vadību, lai nodrošinātu, ka augstākā vadība ir pārskatatbildīga par savu darbību. Ziņošanas kārtība riska pārvaldības funkcijai, atbilstības un iekšējās kontroles funkcijai, kā arī iekšējās revīzijas funkcijai ir precīza un nodalīta no kārtības, kas paredzēta CVD darbībām.

5.   CVD ir risku direktors, kas īsteno riska pārvaldības satvaru, tostarp vadības struktūras izstrādāto politiku un procedūras.

6.   CVD ir galvenais tehnoloģiju pārvaldītājs, kas īsteno tehnoloģiju satvaru, tostarp vadības struktūras izstrādāto politiku un procedūras.

7.   CVD ir galvenais atbilstības nodrošināšanas inspektors, kas īsteno atbilstības un iekšējās kontroles satvaru, tostarp vadības struktūras izstrādāto politiku un procedūras.

8.   CVD nodrošina, ka risku direktora, galvenā atbilstības nodrošināšanas inspektora un galvenā tehnoloģiju pārvaldītāja uzdevumus veic atšķirīgas personas, kas ir CVD darbinieki vai tādas vienības darbinieki, kas pieder tai pašai grupai, kurai pieder CVD. Katru no minētajiem uzdevumiem veic atsevišķa persona.

9.   CVD izveido procedūras, nodrošinot, ka risku direktoram, galvenajam atbilstības nodrošināšanas inspektoram un galvenajam tehnoloģiju pārvaldītājam ir tieša piekļuve vadības struktūrai.

10.   Personas, kas ir ieceltas par riska direktoru, galveno atbilstības nodrošināšanas inspektoru un galveno tehnoloģiju pārvaldītāju, var uzņemties citus pienākumus CVD, ja pārvaldības pasākumos ir noteiktas detalizētas procedūras, lai noteiktu un pārvaldītu jebkādus interešu konfliktus, ko var radīt minētie pienākumi.

50. pants

Interešu konflikti

1.   CVD izveido politiku attiecībā uz interešu konfliktiem, kas rodas no CVD vai tā darbībām vai to ietekmē, tostarp attiecībā uz ārpakalpojumu līgumiem.

2.   Ja CVD ir daļa no uzņēmumu grupas, tās organizatoriskajos pārvaldības pasākumos ņem vēra visus apstākļus, par ko vajadzētu būt informētam CVD un kuri var radīt interešu konfliktu, kas izriet no tās pašas grupas citu uzņēmumu struktūras vai uzņēmējdarbības pasākumiem.

3.   Ja CVD ir kopīga riska direktora, galvenā atbilstības nodrošināšanas inspektora un galvenā tehnoloģiju pārvaldītāja vai iekšējās revīzijas funkcija ar citām grupas vienībām, pārvaldības pasākumi nodrošina, ka saistītie interešu konflikti grupas līmenī tiek pienācīgi pārvaldīti.

4.   Regulas (ES) Nr. 909/2014 26. panta 3. punktā minētajā organizatoriskajā un administratīvajā kārtībā ietver apstākļu aprakstu, kuri var izraisīt interešu konfliktu, kas rada būtisku risku, ka tiek nodarīts kaitējums viena vai vairāku CVD lietotāju vai to klientu interesēm, kā arī procedūras, kas jāievēro, un pasākumus, kas jāpieņem, lai pārvaldītu minētos interešu konfliktus.

5.   Šajā pantā 4. punktā minētajā apstākļu aprakstā ņem vērā to, vai CVD vadības struktūras, augstākās vadības vai personāla loceklim vai jebkurai personai, kas ir tieši vai netieši saistīta ar minētajām personām vai CVD:

a)

ir personiska interese izmantot CVD pakalpojumus, materiālus un ierīces citas komercdarbības nolūkos;

b)

ir personiskas vai finansiālās intereses citā vienībā, kas noslēdz līgumus ar CVD;

c)

ir dalība vai personiska interese citā vienībā, kas sniedz pakalpojumus, ko izmanto CVD, tostarp jebkurā vienībā, kuras ārpakalpojumus CVD izmanto pakalpojumu sniegšanai vai darbībām;

d)

ir personiska interese vienībā, kas izmanto attiecīgā CVD pakalpojumu;

e)

ir saistība ar jebkuru juridisku vai fizisku personu, kam ir ietekme uz jebkuras vienības darbībām, kas sniedz pakalpojumus, ko izmanto CVD, vai kas izmanto CVD sniegtos pakalpojumus;

f)

ir vadības struktūras vai jebkuras citas tādas vienības struktūru vai komiteju loceklis, kas sniedz pakalpojumus, kurus izmanto CVD, vai kas izmanto CVD paredzētos pakalpojumus.

Šā punkta nolūkos tieša vai netieša saikne ar fizisku personu ietver laulāto vai juridisku partneri, tiešos augšupējos vai lejupējos ģimenes locekļus līdz otrajai pakāpei un to laulātos vai juridiskos partnerus, to brāļus un māsas un to laulātos vai juridiskos partnerus, kā arī jebkuru personu, kurai ir tas pats domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta kā vadības struktūras darbiniekiem, vadītājiem vai locekļiem.

6.   CVD dara visu praktiski iespējamo, lai novērstu tā sistēmās glabātās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, un novērš minētās informācijas izmantošanu citā uzņēmējdarbībā. Fiziska persona, kurai ir pieeja CVD reģistrētai informācijai, vai juridiska persona, kas pieder tai pašai grupai, kurai pieder CVD, neizmanto attiecīgajā CVD reģistrēto informāciju nekādiem komerciāliem nolūkiem bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ko sniegusi tā persona, uz kuru attiecas minētā informācija.

51. pants

Revīzijas metodes

1.   CVD iekšējā revīzijas funkcija nodrošina turpmāk minēto:

a)

izstrādā, īsteno un uztur visaptverošu revīzijas plānu, lai pārbaudītu un novērtētu CVD sistēmu, riska pārvaldības procesu, iekšējās kontroles mehānismu, atalgojuma politikas, pārvaldības pasākumu, darbību un operāciju, tostarp ārpakalpojumā uzticēto darbību, atbilstību un efektivitāti;

b)

vismaz reizi gadā pārskata revīzijas plānu un par to ziņo kompetentajai iestādei;

c)

izveido visaptverošu uz risku balstītu revīziju;

d)

sniedz ieteikumus, kuru pamatā ir darbs, kas veikts saskaņā ar a) apakšpunktu, un pārbauda atbilstību minētajiem ieteikumiem;

e)

ziņo vadības struktūrai par iekšējās revīzijas jautājumiem;

f)

ir neatkarīga no augstākās vadības un ziņo tieši vadības struktūrai;

g)

nodrošina, ka īpašas revīzijas var veikt īsā laikā, pamatojoties uz konkrētu notikumu.

2.   Ja CVD pieder grupai, iekšējās revīzijas funkciju var veikt grupas līmenī, ja ir izpildītas šādas prasības:

a)

tā ir nodalīta un neatkarīga no grupas citām funkcijām un darbībām;

b)

tai ir tieša ziņošanas kārtība CVD vadības struktūrai;

c)

līgums par iekšējās revīzijas funkcijas darbību nekavē veikt uzraudzības un pārraudzības funkcijas, tostarp piekļuvi klātienē jebkuras būtiskas informācijas iegūšanai, kas vajadzīga minēto funkciju izpildei.

3.   CVD novērtē iekšējās revīzijas funkciju.

Iekšējās revīzijas novērtējumi ietver iekšējās revīzijas darbības rezultātu pastāvīgu uzraudzību un periodiskas pārskatīšanas, izmantojot pašnovērtējumu, ko veic revīzijas komiteja vai citas personas CVD vai grupā, kam ir pietiekamas zināšanas par iekšējās revīzijas praksi.

Iekšējās revīzijas funkcijas ārējo novērtējumu vismaz reizi piecos gados veic kvalificēts un neatkarīgs vērtētājs ārpus CVD un tā grupas struktūras.

4.   CVD operācijām, riska pārvaldības procesiem, iekšējās kontroles mehānismiem un uzskaites dokumentiem veic regulāras iekšējās vai ārējās revīzijas.

Revīziju biežumu nosaka, pamatojoties uz dokumentētu risku novērtējumu. Šā panta pirmajā daļā minētās revīzijas veic vismaz reizi divos gados.

5.   CVD finanšu pārskatu sagatavo katru gadu, un tā revīziju veic obligātie revidenti vai revīzijas uzņēmumi, kas apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK.

52. pants

Revīzijas konstatējumu paziņošana lietotāju komitejai

1.   CVD paziņo par revīzijas konstatējumiem lietotāju komitejai jebkurā no turpmāk minētajiem gadījumiem:

a)

ja konstatējumi attiecas uz kritērijiem emitentu vai lietotāju pieņemšanai to attiecīgajās CVD uzturētajās vērtspapīru norēķinu sistēmās;

b)

ja konstatējumi attiecas uz jebkuru citu lietotāju komitejas pilnvaru aspektu;

c)

ja konstatējumi var ietekmēt CVD pakalpojumu sniegšanas līmeni, tostarp uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšanu.

2.   Lietotāju komitejas locekļiem nesniedz informāciju, kas minētajiem locekļiem var radīt konkurences priekšrocību.

VIII NODAĻA

UZSKAITE

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 29. panta 3. punkts)

53. pants

Vispārīgas prasības

1.   CVD visu laiku uztur pilnīgu un precīzu uzskaiti par visām tā darbībām, kā precizēts šajā regulā, tostarp traucējumu laikā, kad tiek izmantoti uzņēmējdarbības nepārtrauktības politikas un negadījumu seku novēršanas plāni. Minētie uzskaites dokumenti ir viegli pieejami.

2.   CVD glabātie uzskaites dokumenti attiecas atsevišķi uz katru konkrēto pakalpojumu, ko sniedzis CVD saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.

3.   CVD glabā uzskaites dokumentus pastāvīgā informācijas nesējā, kas ļauj sniegt informāciju iestādēm, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 29. panta 2. punktā. Datu uzskaites sistēma nodrošina, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

katru CVD veiktās apstrādes galveno posmu ir iespējams rekonstruēt;

b)

ir iespējams reģistrēt, izsekot un izgūt datu oriģinālo saturu un jebkādus labojumus vai citus grozījumus;

c)

ir īstenoti pasākumi, lai novērstu uzskaites dokumentu neatļautu izmainīšanu;

d)

ir īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu uzskaites dokumentu drošību un konfidencialitāti;

e)

datu uzskaites sistēmā ir iekļauts mehānisms kļūdu konstatēšanai un labošanai;

f)

uzskaites sistēmā ir nodrošināta uzskaites datu savlaicīga atjaunošana sistēmas kļūmes gadījumā.

54. pants

Darījuma/norēķinu instrukcijas (plūsmas) uzskaite

1.   CVD uztur visu darījumu, norēķinu instrukciju un rīkojumu uzskaiti attiecībā uz norēķinu ierobežojumiem, ko tas apstrādā, un nodrošina, ka tā uzskaites dokumenti ietver visu nepieciešamo informāciju, lai precīzi tos noteiktu.

2.   Attiecībā uz katru norēķinu instrukciju un rīkojumu par saņemtajiem norēķinu ierobežojumiem CVD pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nekavējoties reģistrē un atjaunina turpmāk precizētos datus par to, vai norēķina instrukcija vai norēķina ierobežojumi ietver tikai vērtspapīrus vai naudu, vai abus minētos:

a)

42. panta 1. punkta h) apakšpunkta v) punktā minētais norēķinu instrukciju veids;

b)

kāds no šādiem darījumu veidiem:

i)

vērtspapīru iegāde vai pārdošana;

ii)

nodrošinājuma pārvaldības operācijas;

iii)

vērtspapīru aizņēmumu un aizdevumu operācijas;

iv)

repo darījumi;

v)

citi;

c)

dalībnieka unikāla instrukcijas atsauce;

d)

tirdzniecības diena;

e)

plānotais norēķina datums;

f)

norēķina laika zīmogs;

g)

tā brīža laika zīmogs, kad norēķina instrukcija ir ievadīta vērtspapīru norēķinu sistēmā;

h)

tā brīža laika zīmogs, kad norēķinu instrukcija vairs nav atsaucama;

i)

saskaņotības laika zīmogs saskaņotu norēķinu instrukciju gadījumā;

j)

vērtspapīru konta identifikators;

k)

naudas konta identifikators;

l)

norēķinu bankas identifikators;

m)

rīkojuma iesniedzēja dalībnieka identifikators;

n)

rīkojuma iesniedzēja dalībnieka darījumu partnera identifikators;

o)

rīkojuma iesniedzēja dalībnieka klienta identifikators, ja tas CVD ir zināms;

p)

rīkojuma iesniedzēja dalībnieka darījumu partnera klienta identifikators, ja tas CVD ir zināms;

q)

vērtspapīru identifikators;

r)

norēķina valūta;

s)

norēķina naudas summa;

t)

vērtspapīru daudzums vai nominālā summa;

u)

norēķina instrukcijas statuss, kas aptver:

i)

nenokārtotās instrukcijas, kuras vēl var nokārtot plānotajā norēķinu datumā;

ii)

neizpildītās norēķinu instrukcijas, kuras vairs nevar nokārtot plānotajā norēķinu datumā;

iii)

pilnībā nokārtotas norēķinu instrukcijas;

iv)

daļēji nokārtotas norēķinu instrukcijas, tostarp finanšu instrumentu vai naudas nokārtoto daļu un iztrūkstošo daļu;

v)

atceltās norēķinu instrukcijas, tostarp informāciju par to, vai tās ir atcēlusi sistēma vai dalībnieks.

Attiecībā uz katru no pirmajā daļā minētajām norēķinu instrukciju kategorijām reģistrē šādu informāciju:

a)

vai instrukcija ir saskaņota vai nav saskaņota;

b)

vai par instrukciju var veikt daļēju norēķinu;

c)

vai instrukcija ir apturēta;

d)

attiecīgā gadījumā iemesli tam, kāpēc instrukcija vēl nav nokārtota vai par to nav veikts norēķins;

e)

tirdzniecības vieta;

f)

ja piemērojams, tīrvērtes vieta;

ja iepirkšanas process ir sākts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. panta 3. punktu, sīka informācija par:

i)

iepirkšanas procesa galīgajiem rezultātiem vēlākais atlikšanas perioda pēdējā darba dienā, tostarp finanšu instrumentu skaitu un vērtību, ja iepirkšana ir daļēji vai pilnībā veiksmīga;

ii)

naudas kompensācijas maksājumu, tostarp naudas kompensācijas summu, ja iepirkšana nav iespējama, nav izpildīta vai ir notikusi tikai daļēji;

iii)

sākotnējās norēķinu instrukcijas atcelšanu;

iv)

attiecībā uz katru neizpildīto norēķinu Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. panta 2. punktā minēto sodu summu.

55. pants

Pozīciju (akciju) uzskaite

1.   CVD glabā uzskaites dokumentus par pozīcijām, kas atbilst visiem vērtspapīru kontiem, ko tas uztur. Atsevišķus uzskaites dokumentus tur par katru kontu, ko tur saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 38. pantu.

2.   CVD glabā uzskaites dokumentus, kas ietver šādu informāciju:

a)

katra emitenta identifikators, kam CVD sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. vai 2. punktā minēto pamatpakalpojumu;

b)

katras vērtspapīru emisijas identifikators, kam CVD sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. vai 2. punktā minētos pamatpakalpojumus, tiesību akti, saskaņā ar kuriem ir veidoti CVD uzskaitītie vērtspapīri, un valsts, kurā ir reģistrēti katras vērtspapīru emisijas emitenti;

c)

katras vērtspapīru kontos reģistrētās vērtspapīru emisijas identifikators, ko centrāli neuztur CVD, tiesību akti, saskaņā ar kuriem CVD reģistrētie vērtspapīri ir veidoti, un valsts, kurā ir reģistrēti katras vērtspapīru emisijas emitenti;

d)

emitenta CVD vai attiecīgās trešās valsts vienības identifikators, kura veic emitenta CVD funkcijām līdzīgas funkcijas attiecībā uz katru c) apakšpunktā minēto vērtspapīru emisiju;

e)

emitentu vērtspapīru kontu identifikatori, ja emitents ir CVD;

f)

emitentu naudas kontu identifikatori, ja emitents ir CVD;

g)

katra emitenta izmantoto norēķinu banku identifikatori, ja emitents ir CVD;

h)

dalībnieku identifikatori;

i)

dalībnieku reģistrācijas valsts;

j)

dalībnieku vērtspapīru kontu identifikatori;

k)

dalībnieku naudas kontu identifikatori;

l)

katra dalībnieka izmantoto norēķinu banku identifikatori;

m)

katra dalībnieka izmantoto norēķinu banku reģistrācijas valsts.

3.   Katras darba dienas beigās CVD veic katras pozīcijas turpmāk minētās informācijas uzskaiti tik lielā apmērā, kādā tās ir svarīgas konkrētajai pozīcijai:

a)

dalībnieku un citu konta turētāju identifikatori;

b)

vērtspapīru kontu veids atkarībā no tā, vai vērtspapīru konts pieder dalībniekam (“dalībnieka paša konts”), kādam no tā klientiem (“individuāla klientu nošķiršana”) vai tā vairākiem klientiem (“kopēja klientu nošķiršana”);

c)

attiecībā uz katru vērtspapīru emisijas identifikatoru (ISIN) vērtspapīru kontu dienas atlikums, kas aptver vērtspapīru skaitu;

d)

šā panta c) apakšpunktā minētajam katram vērtspapīru kontam un ISIN vērtspapīru skaits, kam piemēro norēķinu ierobežojumus, ierobežojumu veids un ierobežojumu saņēmēja identitāte dienas beigās.

4.   CVD veic datu uzskaiti par norēķinu neizpildi un CVD un tā dalībnieku pieņemtajiem pasākumiem, lai novērstu un risinātu norēķinu neizpildes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. un 7. pantu.

56. pants

Papildpakalpojumu uzskaite

1.   CVD glabā šīs regulas II pielikumā precizētos uzskaites datus par katru no papildpakalpojumiem, ko sniedz CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma B un C iedaļu, tostarp par CVD vai norīkoto kredītiestāžu sniegto naudas kontu dienas atlikumiem katrai valūtai.

2.   Ja CVD sniedz tādus papildpakalpojumus, kas nav skaidri norādīti Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma B vai C iedaļā, tas glabā atbilstīgus datus par minētajiem pakalpojumiem.

57. pants

Uzņēmējdarbības uzskaites dati

1.   CVD uztur atbilstīgu un sakārtotu datu uzskaiti par darbībām, kas saistītas ar tā uzņēmējdarbību un iekšējo organizāciju.

2.   Šā panta 1. punktā minētie dati atspoguļo visas būtiskās izmaiņas CVD turētajos dokumentos un ietver šādu informāciju:

a)

CVD vadības struktūras, augstākās vadības, attiecīgo komiteju, operatīvo nodaļu un visu pārējo nodaļu vai struktūrvienību organizatoriskās struktūrshēmas;

b)

tādu ieinteresēto personu identitātes, neatkarīgi no tā, vai tās ir fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir tieša vai netieša kontrole pār CVD vadību vai kurām ir dalība CVD kapitālā, un šādas dalības summas;

c)

CVD dalība citu juridisko personu kapitālā;

d)

dokumenti, kas apliecina politiku, procedūras un procesus, kas nepieciešami saskaņā ar CVD organizatoriskajām prasībām un saistībā ar CVD sniegtajiem pakalpojumiem;

e)

vadības struktūras sanāksmju un augstākās vadības komiteju un citu komiteju sanāksmju protokoli;

f)

lietotāju komiteju sanāksmju protokoli;

g)

apspriežu ar dalībniekiem un klientiem protokoli, ja tādi ir;

h)

iekšējās un ārējās revīzijas ziņojumi, riska pārvaldības ziņojumi, iekšējās kontroles un atbilstības ziņojumi, tostarp augstākās vadības atbildes uz ziņojumiem;

i)

visi ārpakalpojumu līgumi;

j)

darbības nepārtrauktības politika un negadījuma seku novēršanas plāns;

k)

uzskaites dati, kas atspoguļo visus CVD aktīvus, saistības un kapitāla kontus;

l)

uzskaites dati, kas atspoguļo visas izmaksas un ienākumus, tostarp izmaksas un ienākumus, ko iegrāmato atsevišķi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 34. panta 6. punktu;

m)

saņemtās oficiālās sūdzības, tostarp informācija par sūdzības iesniedzēja vārdu un adresi; sūdzības saņemšanas datums; visu sūdzībā nosaukto personu identitātes; sūdzības rakstura un satura apraksts; sūdzības izskatīšanas datums;

n)

uzskaites dati par jebkādu pakalpojumu pārtraukšanu vai traucējumiem, tostarp detalizēts ziņojums par minētās pārtraukšanas vai traucējumu laiku, ietekmi un koriģējošām darbībām;

o)

uzskaites dati par stresa testu un atpakaļejošu testu rezultātiem, ko veicis CVD, kas sniedz banku tipa pakalpojumus;

p)

rakstveida saziņa ar kompetento iestādi, EVTI un attiecīgajām iestādēm;

q)

juridiskie atzinumi, kas saņemti saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem par organizatoriskajām prasībām saskaņā ar šīs regulas VII nodaļu;

r)

dokumentācija par saikņu līgumiem saskaņā ar šīs regulas XII nodaļu;

s)

tarifi un maksas, ko piemēro dažādiem pakalpojumiem, tostarp visas atlaides vai rabati.

58. pants

Papildu uzskaite

CVD glabā papildu datus, ko pieprasījusi kompetentā iestāde, lai kompetentā iestāde varētu uzraudzīt CVD atbilstību Regulai (ES) Nr. 909/2014.

IX NODAĻA

SASKAŅOŠANAS PASĀKUMI

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 37. panta 4. punkts)

59. pants

Vispārējie saskaņošanas pasākumi

1.   CVD veic Regulas (ES) Nr. 909/2014 37. panta 1. punktā minētos saskaņošanas pasākumus attiecībā uz katru vērtspapīru emisiju, kas vērtspapīru kontos uzskaitītas centralizēti un uzturētas necentralizēti CVD.

CVD salīdzina iepriekšējās dienas beigu atlikumu ar visiem dienas ietvaros apstrādātajiem norēķiniem un pašreizējo dienas beigu atlikumu attiecībā uz katru vērtspapīru emisiju un vērtspapīru kontu, ko centralizēti vai necentralizēti uzturējis CVD.

CVD izmanto divkāršo ieraksta sistēmu, saskaņā ar kuru katram kredīta ierakstam vērtspapīru kontā, ko centralizēti vai necentralizēti uzturējis CVD, ir atbilstošs parāda ieraksts citā vērtspapīru kontā, ko uzturējis tas pats CVD.

2.   Regulas (ES) Nr. 909/2014 26. panta 6. punktā minētās revīzijas nodrošina, ka CVD uzskaites dati, kas saistīti ar vērtspapīru emisijām, ir precīzi un ka tā saskaņošanas pasākumi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 37. panta 1. punktā, un pasākumi attiecībā uz sadarbību un informācijas apmaiņu ar trešām pusēm attiecībā uz saskaņošanu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 37. panta 2. punktā, ir atbilstīgi.

3.   Ja saskaņošanas process attiecas uz vērtspapīriem, kam piemēro imobilizāciju, CVD izstrādā atbilstīgus pasākumus, lai fiziskos vērtspapīrus aizsargātu no zādzības, krāpšanas un iznīcināšanas. Minētie pasākumi ietver vismaz glabātavu izmantošanu, kuru konstrukcija un atrašanās vieta nodrošina augsta līmeņa aizsardzību pret plūdiem, zemestrīcēm, ugunsgrēku vai citām katastrofām.

4.   Regulas (ES) Nr. 909/2014 26. panta 6. punktā minētās revīzijas attiecībā uz glabātuvēm, tostarp fiziskām pārbaudēm, veic vismaz reizi gadā. CVD minēto revīzijas pārbaužu rezultātus paziņo kompetentajai iestādei.

60. pants

Saskaņošanas pasākumi korporatīvām darbībām

1.   CVD nenosaka tiesības uz korporatīvas darbības ieņēmumiem no akcijām, kas mainītu CVD uzturēto vērtspapīru kontu atlikumu, līdz ir īstenoti 59., 61., 62. un 63. pantā precizētie saskaņošanas pasākumi.

2.   Kad korporatīvā darbība ir apstrādāta, CVD nodrošina, ka tiek atjaunināti visi CVD centralizēti vai necentralizēti uzturētie vērtspapīru konti.

61. pants

Saskaņošanas pasākumi reģistratora modelim

Ja reģistrators, pārveduma iestāde vai cita līdzīga vienība ir iesaistīta saskaņošanas procesā attiecībā uz konkrētu vērtspapīru emisiju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 37. panta 2. punktu un glabā uzskaites datus par vērtspapīriem, kas ir arī iegrāmatoti CVD, pasākumi, kas jāveic CVD un minētajai vienībai, lai nodrošinātu emisijas vispārējo integritāti, ietver CVD uzturētos vērtspapīru kontos iegrāmatotā kopējā atlikuma dienas saskaņošanu ar attiecīgās vienības uzturētiem atbilstošiem vērtspapīru grāmatojumiem. Turklāt CVD un minētā vienība:

a)

ja vērtspapīri ir pārvesti konkrētajā darba dienā, katra CVD uzturēta vērtspapīru konta atlikumu dienas beigās saskaņo ar minētās vienības uzturētu atbilstošo vērtspapīru grāmatojuma atlikumu;

b)

vismaz reizi divās nedēļās pilnībā saskaņo visus vērtspapīru emisijas atlikumus ar visiem atlikumiem konkrētās vienības uzturētā atbilstošajā vērtspapīru grāmatojumā.

62. pants

Saskaņošanas pasākumi pārveduma iestādes modelim

Ja fonda pārvaldnieks, pārveduma iestāde vai cita līdzīga vienība ir atbildīga par tāda konta saskaņošanas procesu, kas daļu no iegrāmatotās vērtspapīru emisijas glabā CVD, pasākumi, kas jāveic CVD un minētajai vienībai, lai nodrošinātu šīs emisijas daļas integritāti, ietver CVD uzturēto vērtspapīru kontu kopējā atlikuma ikdienas saskaņošanu ar CVD uzturēto konkrētās vienības vērtspapīru, tostarp apkopoto sākuma un beigu bilanču uzskaiti.

Ja CVD uztur savus kontus attiecīgās vienības reģistrā, izmantojot trešo pusi, kas nav CVD, CVD pieprasa trešajai pusei informēt attiecīgo vienību, ka tā darbojas CVD vārdā, un izveidot līdzvērtīgus sadarbības un informācijas apmaiņas pasākumus ar attiecīgo vienību, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas šā panta prasības.

63. pants

Saskaņošanas pasākumi kopējam depozitārija modelim

Ja CVD, kas ir izveidojis sadarbspējas saikni, izmanto kopējo depozitāriju vai jebkuru citu līdzīgu vienību, katrs CVD ik dienas saskaņo tā uzturēto vērtspapīru kontu katras iegrāmatotās emisijas vērtspapīru kopējo atlikumu, kas nav paredzēts citam CVD sadarbspējas saiknē, ar attiecīgajiem vērtspapīru grāmatojumiem, ko kopējais depozitārijs vai cita līdzīga vienība uztur attiecīgajam CVD.

Ja kopējais depozitārijs vai jebkura cita līdzīga vienība ir atbildīga par konkrētu vērtspapīru emisijas vispārējo integritāti, kopējais depozitārijs vai cita līdzīga vienība katras vērtspapīru emisijas kopējo atlikumu ik dienas salīdzina ar atlikumiem vērtspapīru kontos, ko tā uztur katram CVD.

Ja saskaņošanas process attiecas uz vērtspapīriem, kam piemēro imobilizāciju, CVD nodrošina, ka kopējais depozitārijs vai cita līdzīga vienība izpilda 59. panta 3. punktā minētās prasības.

64. pants

Papildu pasākumi, ja saskaņošanas procesā ir iesaistītas citas vienības

1.   CVD vismaz reizi gadā pārskata savus 61., 62. un 63. pantā minētos sadarbības un informācijas apmaiņas pasākumus ar citām vienībām. Šo pārskatīšanu var veikt paralēli CVD saikņu līgumu pārskatīšanai. Ja to pieprasījusi kompetentā iestāde, CVD īsteno citus sadarbības un informācijas apmaiņas pasākumus papildus šajā regulā precizētajiem pasākumiem.

2.   Ja CVD izveido saiknes, tās atbilst 86. pantā noteiktajām papildu prasībām.

3.   CVD pieprasa saviem dalībniekiem katru dienu saskaņot savus ierakstus ar informāciju, kas saņemta no attiecīgā CVD.

4.   Šā panta 3. punkta nolūkos CVD katru dienu sniedz dalībniekiem turpmāk minēto informāciju, kas precizēta katrā vērtspapīru kontā un katrai vērtspapīru emisijai:

a)

vērtspapīru konta apkopotā bilance attiecīgās darba dienas sākumā;

b)

atsevišķi vērtspapīru pārvedumi uz vērtspapīru kontu vai no tā attiecīgās darba dienas laikā;

c)

vērtspapīru konta apkopotā bilance attiecīgās darba dienas beigās.

CVD nodrošina pirmajā daļā minēto informāciju, ja to pieprasījuši citi tādu vērtspapīru kontu turētāji, ko CVD uzturējis centralizēti vai necentralizēti, ja minētā informācija ir nepieciešama minēto turētāju ierakstu saskaņošanai ar CVD ierakstiem.

5.   CVD nodrošina, ka pēc tā pieprasījuma tā dalībnieki, citi CVD kontu turētāji un kontu operatori sniedz CVD informāciju, ko CVD uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu emisijas integritāti, jo īpaši, lai atrisinātu saskaņošanas problēmas.

Šā panta nolūkos “konta operators” ir vienība, ko CVD ir nolīdzis veikt grāmatojumus tā vērtspapīru kontos.

65. pants

Ar saskaņošanu saistītās problēmas

1.   CVD analizē nesakritības un neatbilstības, kas izriet no saskaņošanas procesa, un cenšas tās risināt pirms norēķina sākšanas nākamajā darba dienā.

2.   Ja saskaņošanas procesā tiek atklāta nepamatota vērtspapīru izveide vai dzēšana un CVD nespēj atrisināt šo problēmu līdz nākamās darba dienas beigām, CVD aptur norēķinam paredzēto vērtspapīru emisiju, līdz tiek novērsta nepamatota vērtspapīru izveide vai dzēšana.

3.   Ja norēķins tiek apturēts, CVD bez nepamatotas kavēšanās informē savus dalībniekus, kompetento iestādi, attiecīgās iestādes un visas pārējās vienības, kas iesaistītas 61., 62. un 63. pantā minētajā saskaņošanas procesā.

4.   CVD bez nepamatotas kavēšanās veic visus nepieciešamos pasākumus, lai labotu nepamatotu vērtspapīru izveidi vai dzēšanu, un informē savu kompetento iestādi un attiecīgās iestādes par veiktajiem pasākumiem.

5.   CVD bez nepamatotas kavēšanās informē savus dalībniekus, kompetento iestādi, attiecīgās iestādes un pārējās saskaņošanas procesā iesaistītās iestādes, kas minētas 61., 62. un 63. pantā, tiklīdz ir novērsta nepamatota vērtspapīru izveide vai dzēšana.

6.   Ja vērtspapīru emisiju aptur no norēķina veikšanas, šādai vērtspapīru emisijai uz apturēšanas brīdi nepiemēro Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. pantā izklāstītos norēķinu disciplīnas pasākumus.

7.   CVD atsāk norēķinu, tiklīdz ir novērsta nepamatota vērtspapīru izveide vai dzēšana.

8.   Ja 2. punktā minētās nepamatotas vērtspapīru izveides vai dzēšanas gadījumu skaits pārsniedz piecas reizes mēnesī, CVD viena mēneša laikā kompetentajai iestādei un attiecīgajām iestādēm nosūta ierosināto pasākumu plānu, lai novērstu līdzīgu gadījumu rašanos. CVD katru mēnesi atjaunina plānu un sniedz ziņojumu par tā īstenošanu kompetentajai iestādei un attiecīgajām iestādēm, līdz 2. punktā minēto gadījumu skaits vairs nesasniedz piecus gadījumus mēnesī.

X NODAĻA

OPERACIONĀLIE RISKI

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 45. panta 1. līdz 6. punkts)

1. IEDAĻA

Operacionālo risku noteikšana

66. pants

Vispārējie operacionālie riski un to novērtēšana

1.   Regulas (ES) Nr. 909/2014 45. panta 1. punkta minētie operacionālie riski ietver riskus, ko izraisījušas nepilnības informācijas sistēmās, iekšējos procesos un personāla rīcībā, vai traucējumi, ko izraisījuši ārējie notikumi, kā rezultātā notiek CVD sniegto pakalpojumu samazināšanās, pasliktināšanās vai pārtraukšana.

2.   CVD pastāvīgi nosaka jebkurus iespējamos atsevišķos neizpildes punktus savās operācijās un novērtē operacionāla riska, ar ko tas saskaras, attīstību, tostarp pandēmiju un kiberuzbrukumus.

67. pants

Operacionālie riski, ko var radīt galvenie dalībnieki

1.   CVD regulāri nosaka galvenos dalībniekus vērtspapīru norēķinu sistēmā, ko tas uztur, pamatojoties uz šādiem faktoriem:

a)

to darījumu apjoms un vērtības;

b)

būtiskas atkarības starp tā dalībniekiem un tā dalībnieku klientiem, ja klienti ir pazīstami arī CVD, kuras varētu ietekmēt CVD;

c)

to iespējamā ietekme uz pārējiem dalībniekiem un CVD vērtspapīru norēķinu sistēmu kopumā, ja operatīva problēma ietekmē CVD pakalpojumu raitu sniegšanu.

Pirmās daļas b) apakšpunkta nolūkos CVD arī nosaka šādus elementus:

i)

dalībnieku klienti, kas ir atbildīgi par ievērojamu daļu CVD apstrādāto darījumu;

ii)

dalībnieku klienti, kuru darījumi, balstoties uz to apjomiem un vērtībām, ir būtiski salīdzinājumā ar to attiecīgo dalībnieku riska pārvaldības spējām.

2.   CVD regulāri pārskata un uztur atjauninātu galveno dalībnieku identifikāciju.

3.   CVD ir precīzi un pārredzami kritēriji, metodoloģijas un standarti, lai nodrošinātu, ka galvenie dalībnieki atbilst operacionālajām prasībām.

4.   CVD regulāri nosaka, uzrauga un pārvalda operacionālos riskus, ar ko tas saskaras galveno dalībnieku dēļ.

Pirmās daļas nolūkos 70. panta minētajā operacionālā riska pārvaldības sistēmā arī ir nodrošināti noteikumi un procedūras, lai apkopotu visu attiecīgo informāciju par savu dalībnieku klientiem. CVD arī līgumos ar saviem dalībniekiem ietver visus noteikumus, kas nepieciešami, lai sekmētu minētās informācijas apkopošanu.

68. pants

Operacionālie riski, ko var radīt būtisku sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un būtisku pakalpojumu sniedzēji

1.   CVD apzina būtisku sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus un būtisku pakalpojumu sniedzējus, kas var radīt riskus CVD operācijām, jo CVD ir atkarīgs no tiem.

2.   CVD veic atbilstīgus pasākumus, lai pārvaldītu 1. punktā minētās atkarības, īstenojot pienācīgus līgumiskos un organizatoriskos pasākumus, kā arī nosakot īpašus noteikumus savā uzņēmējdarbības nepārtrauktības politikā un negadījumu seku novēršanas plānā, pirms stājas spēkā jebkuras attiecības ar minētajiem pakalpojumu sniedzējiem.

3.   CVD nodrošina, ka tā līguma noteikumiem ar jebkuriem pakalpojumu sniedzējiem, kas noteikti saskaņā ar 1. punktu, ir nepieciešams CVD iepriekšējs apstiprinājums, lai pakalpojumu sniedzējs varētu slēgt turpmāku apakšlīgumu par CVD sniegto pakalpojumu jebkādiem elementiem.

Ja pakalpojumu sniedzējs nodod ārpakalpojumā savus pakalpojumus saskaņā ar pirmo daļu, CVD nodrošina, ka netiek ietekmēts pakalpojuma līmenis un tā izturētspēja un CVD ir saglabāta pilna piekļuve informācijai, kas nepieciešama ārpakalpojumā nodoto pakalpojumu sniegšanai.

4.   CVD izveido precīzu saziņas kārtību ar 1. punktā sniegtajiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sekmētu informācijas apmaiņu parastos un ārkārtas apstākļos.

5.   CVD informē savu kompetento iestādi par jebkurām atkarībām no 1. punktā minētajiem sabiedrisko pakalpojumu un pakalpojumu sniedzējiem un veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka iestādes var iegūt informāciju par minēto pakalpojumu sniedzēju darbību vai nu tieši no sabiedrisko pakalpojumu vai pakalpojumu sniedzējiem, vai izmantojot CVD.

69. pants

Operacionālie riski, ko var radīt citi CVD vai tirgus infrastruktūras

1.   CVD nodrošina, ka tā sistēmas un saziņas pasākumi ar citiem CVD vai tirgus infrastruktūrām ir uzticami, droši un izstrādāti, lai samazinātu operacionālos riskus.

2.   Jebkurš līgums, ko CVD noslēdz ar citu CVD vai citām tirgus infrastruktūrām, nodrošina, ka:

a)

cits CVD vai citas finanšu tirgus infrastruktūras atklāj CVD informāciju par jebkuru būtisku pakalpojumu sniedzēju, uz ko paļaujas cits CVD vai tirgus infrastruktūra;

b)

pārvaldības pasākumi un pārvaldības procesi citā CVD vai citā tirgus infrastruktūrā neietekmē CVD pakalpojumu raitu sniegšanu, tostarp risku pārvaldības pasākumus un nediskriminējošus piekļuves nosacījumus.

2. IEDAĻA

Metodes operacionālo risku pārbaudei, novēršanai un samazināšanai

70. pants

Operacionālā riska pārvaldības sistēma un satvars

1.   47. pantā minētās politikas, procedūru un sistēmu ietvaros CVD ir ieviesis labi dokumentētu operacionālā riska pārvaldības sistēmu ar precīzi noteiktām lomām un pienākumiem. CVD ir atbilstīgas IT sistēmas, politika, procedūras un kontroles, lai noteiktu, mērītu, uzraudzītu, paziņotu un mazinātu savu operacionālo risku.

2.   CVD vadības struktūra un augstākā vadība nosaka, īsteno un uzrauga 1. punktā minēto operacionālajiem riskiem paredzēto riska pārvaldības sistēmu, nosaka visus CVD operacionālā riska darījumus un izseko attiecīgos operacionālā riska datus, tostarp visos gadījumos, kad ir būtiski datu zaudējumi.

3.   CVD definē un dokumentē precīzus operacionālās uzticamības mērķus, tostarp operacionālās darbības mērķus un izvirzītos pakalpojuma līmeņa mērķus tā pakalpojumiem un vērtspapīru norēķinu sistēmām. Tam ir izstrādāta politika un procedūras, lai sasniegtu minētos mērķus.

4.   CVD nodrošina, ka tā operacionālās darbības mērķi un pakalpojumu līmeņa mērķi, kas minēti 3. punktā, ietver gan kvalitatīvus, gan kvantitatīvus operacionālās darbības mērus.

5.   CVD regulāri uzrauga un novērtē, vai ir sasniegti tā noteiktie mērķi un pakalpojumu līmeņa mērķi.

6.   CVD ir izstrādāti noteikumi un procedūras, kas nodrošina, ka par tā drošības sistēmas darbību tiek regulāri ziņots augstākajai vadībai, vadības struktūras, vadības struktūras attiecīgo komiteju, lietotāju komiteju locekļiem un kompetentajai iestādei.

7.   CVD periodiski pārskata savus operacionālos mērķus, lai ņemtu vērā jaunāko notikumu attīstību tehnoloģiju un uzņēmējdarbības jomā.

8.   CVD operacionālais risku pārvaldības satvars ietver izmaiņu pārvaldības un projektu pārvaldības procesus, lai mazinātu operacionālo risku, kas rodas no izmaiņām CVD izstrādātajās operācijās, politikā, procedūrās un kontrolēs.

9.   CVD operacionālā riska pārvaldības satvars ietver visaptverošu satvaru fiziskajai drošībai un informācijas drošībai, lai pārvaldītu riskus, ar ko CVD saskaras uzbrukumu, tostarp kiberuzbrukumu, ielaušanās un dabas katastrofu dēļ. Minētais visaptverošais satvars ļauj CVD aizsargāt tā rīcībā esošo informāciju no neatļautas piekļuves vai izpaušanas, nodrošina datu precizitāti un integritāti, un saglabā pieejamību CVD sniegtajiem pakalpojumiem.

10.   CVD izstrādā atbilstīgas procedūras attiecībā uz cilvēkresursiem, lai nodarbinātu, apmācītu un saglabātu kvalificētu personālu, kā arī mazinātu personāla mainības sekas vai pārāk lielu paļaušanos uz vadošajiem darbiniekiem.

71. pants

Operacionālo un uzņēmumu risku pārvaldības sistēmas integrācija un atbilstība tai

1.   CVD nodrošina, ka tā operacionālā riska pārvaldības sistēma ir daļa no tā ikdienas riska pārvaldības procesiem un ka to rezultāti tiek ņemti vērā CVD operacionālā riska profila noteikšanas, uzraudzības un kontrolēšanas procesā.

2.   CVD ir izstrādāti mehānismi, lai regulāri ziņotu augstākajai vadībai par operacionālā riska darījumiem un operacionālā riska radītiem zaudējumiem, kā arī procedūras pienācīgu koriģējošo pasākumu veikšanai, lai mazinātu minētos riska darījumus un zaudējumus.

3.   CVD ir izstrādātas procedūras, lai nodrošinātu atbilstību operacionālā riska pārvaldības sistēmai, tostarp iekšējie noteikumi par neizpildes novēršanu minētās sistēmas piemērošanā.

4.   CVD ir visaptverošas un labi dokumentētas procedūras, lai reģistrētu, uzraudzītu un atrisinātu visus darbības incidentus, tostarp:

a)

sistēma incidentu klasificēšanai, ar ko ņem vērā to ietekmi uz CVD pakalpojumu raitu sniegšanu;

b)

sistēma, ar ko augstākajai vadībai, vadības struktūrai un kompetentajai iestādei paziņo par būtiskiem darbības incidentiem;

c)

pārskatīšana pēc incidenta pēc jebkura būtiska traucējuma CVD darbībās, lai noteiktu cēloņus un nepieciešamos uzlabojumus darbībās vai uzņēmējdarbības nepārtrauktības politikā un negadījumu seku novēršanas plānā, tostarp CVD lietotāju politikā un plānos. Minētās pārskatīšanas rezultātu nekavējoties paziņo kompetentajai iestādei un attiecīgajām iestādēm.

72. pants

Operacionālā riska pārvaldības funkcija

Riska pārvaldības funkcijas ietvaros CVD operacionālā riska pārvaldības funkcija pārvalda CVD operacionālo risku. Tā jo īpaši:

a)

izstrādā stratēģijas, politiku un procedūras, lai noteiktu, mērītu, uzraudzītu operacionālos riskus un par tiem ziņotu;

b)

izstrādā procedūras, lai kontrolētu un pārvaldītu operacionālos riskus, tostarp ieviešot visas nepieciešamās korekcijas operacionālo risku pārvaldības sistēmā;

c)

nodrošina, ka a) un b) apakšpunktos minētās stratēģijas tiek pareizi īstenotas.

73. pants

Revīzijas un testēšana

1.   CVD operacionālā riska pārvaldības satvaram un sistēmām piemēro revīziju. Minēto revīziju biežums ir balstīts uz dokumentētu riska novērtējumu, un tās veic vismaz reizi divos gados.

2.   Iepriekšējā punktā minētās revīzijas ietver gan CVD iekšējās uzņēmējdarbības vienību, gan operacionāla riska pārvaldības funkcijas darbības.

3.   CVD regulāri novērtē un, ja nepieciešams, pielāgo operacionālā riska pārvaldības sistēmu.

4.   CVD periodiski testē un pārskata darbības pasākumus, politiku un procedūras ar lietotājiem. Testēšanu un pārskatīšanu arī veic tad, ja ir notikušas būtiskas izmaiņas CVD uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā vai pēc darbības incidentiem, kas ietekmē CVD pakalpojumu raitu sniegšanu.

5.   CVD nodrošina, ka datu plūsmas un procesi, kas ir saistīti ar operacionālā riska pārvaldības sistēmu, ir nekavējoties pieejami revidentiem.

74. pants

Operacionālo risku mazināšana, izmantojot apdrošināšanu

CVD var noslēgt apdrošināšanas līgumu, lai mazinātu šajā nodaļā minētos riskus, ja šajā nodaļā minētie pasākumi pilnībā nemazina operacionālos riskus.

3. IEDAĻA

IT sistēmas

75. pants

IT instrumenti

1.   CVD nodrošina, ka tā informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas ir labi dokumentētas un ka tās ir izstrādātas, lai segtu CVD darbības vajadzības un operacionālos riskus, ar ko saskaras CVD.

CVD IT sistēmas:

a)

ir izturētspējīgas, tostarp saspringtos tirgus apstākļos;

b)

ir ar pietiekamu spēju apstrādāt papildinformāciju aizvien apjomīgāku norēķinu apjomu rezultātā;

c)

sasniedz CVD pakalpojumu līmeņa mērķus.

2.   CVD sistēmām ir pietiekama spēja apstrādāt visus darījumus līdz dienas beigām pat apstākļos, kad notiek būtisks traucējums.

CVD ir procedūras, lai nodrošinātu tā IT sistēmu pietiekamas spējas, tostarp jaunas tehnoloģijas ieviešanas gadījumā.

3.   CVD balsta savas IT sistēmas uz starptautiski atzītiem tehniskajiem standartiem un labāko nozares praksi.

4.   CVD IT sistēmas nodrošina, ka visi CVD rīcībā esošie dati ir aizsargāti pret zaudējumu, datu noplūdi, neatļautu piekļuvi, nepilnīgu administrēšanu, neatbilstošu datu uzskaiti un citiem apstrādes riskiem.

5.   CVD informācijas drošības satvarā ir izklāstīti mehānismi, ko CVD ir izstrādājis, lai konstatētu un novērstu kiberuzbrukumus. Minētajā satvarā ir arī izklāstīts CVD plāns reaģēšanai uz kiberuzbrukumiem.

6.   CVD piemēro savām IT sistēmām stingru testēšanu, simulējot spriedzes apstākļus, pirms minētās sistēmas izmanto pirmo reizi, pēc būtisku izmaiņu veikšanas sistēmās un pēc būtiska darbības traucējuma. Attiecīgā gadījumā CVD minēto testu izstrādē un veikšanā iesaista:

a)

lietotājus;

b)

būtisku sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus un būtisku pakalpojumu sniedzējus;

c)

citus CVD;

d)

citas tirgus infrastruktūras;

e)

jebkuras citas iestādes, ar kurām uzņēmējdarbības nepārtrauktības politikā ir apzinātas savstarpējās atkarības.

7.   Informācijas drošības satvars ietver:

a)

pārbaudes par piekļuvi sistēmai;

b)

pietiekamu aizsardzību pret ielaušanos sistēmā un datu ļaunprātīgu izmantošanu;

c)

īpašas ierīces, lai saglabātu datu autentiskumu un integritāti, tostarp kriptogrāfijas tehnika;

d)

uzticamus tīklus un procedūras precīzas un tūlītējas datu pārraides nodrošināšanai bez būtiskiem traucējumiem; kā arī

e)

revīzijas informācijas uzskaites datus.

8.   CVD ir pasākumi IT trešās puses pakalpojumu sniedzēju atlasei un aizstāšanai, CVD laicīgai piekļuvei visai nepieciešamajai informācijai, kā arī atbilstošas kontroles un uzraudzības instrumenti.

9.   CVD nodrošina, ka IT sistēmas un informācijas drošības satvars attiecībā uz CVD pamatpakalpojumiem tiek pārskatīts vismaz reizi gadā un tam piemēro revīzijas novērtējumus. Par novērtējumu rezultātiem ziņo CVD vadības struktūrai un kompetentajai iestādei.

4. IEDAĻA

Darbības nepārtrauktība

76. pants

Stratēģija un politika

1.   CVD ir uzņēmējdarbības nepārtrauktības politika un ar to saistīts negadījumu seku novēršanas plāns:

a)

ko apstiprinājusi vadības struktūra;

b)

kam piemēro revīzijas pārskatīšanu, par ko ziņo vadības struktūrai.

2.   CVD nodrošina, ka uzņēmējdarbības nepārtrauktības plānā:

a)

ir noteiktas visas tā svarīgās darbības un IT sistēmas, un tas nodrošina minimālu pakalpojumu līmeni, kas jāuztur attiecībā uz minētajām darbībām;

b)

ietver CVD stratēģiju un mērķus, lai nodrošinātu a) apakšpunktā minēto darbību un sistēmu nepārtrauktību;

c)

ņem vērā jebkuras saiknes un savstarpējās atkarības vismaz ar:

i)

lietotājiem;

ii)

būtisku sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un būtisku pakalpojumu sniedzējiem;

iii)

citiem CVD;

iv)

citām tirgus infrastruktūrām;

d)

definē un dokumentē pasākumus, kas jāpiemēro uzņēmējdarbības nepārtrauktības ārkārtas gadījumā vai CVD darbību būtisku traucējumu gadījumā, lai nodrošinātu CVD svarīgo funkciju minimālu pakalpojumu līmeni;

e)

nosaka maksimālo pieņemamo laikposmu, kurā var nedarboties svarīgās funkcijas un IT sistēmas.

3.   CVD veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka norēķins tiktu veikts līdz darba dienas beigām traucējumu gadījumā, un lai visu lietotāju pozīcijas traucējuma laikā tiktu laikus precīzi noteiktas.

77. pants

Uzņēmējdarbības ietekmes analīze

1.   CVD veic uzņēmējdarbības ietekmes analīzi, lai:

a)

sagatavotu sarakstu ar visiem procesiem un darbībām, kas veicina to pakalpojumu piegādi, ko tas sniedz;

b)

noteiktu un izveidotu visu tā IT sistēmas komponentu inventāru, kas atbalsta a) apakšpunktā minētos procesus un darbības, kā arī to attiecīgās savstarpējās atkarības;

c)

noteiktu un dokumentētu kvalitatīvu un kvantitatīvu ietekmi, ko uz katru a) apakšpunktā minēto procesu un darbību rada negadījumu seku novēršanas scenārijs, un to, kā ietekme mainās laika gaitā traucējumu gadījumā;

d)

definētu un dokumentētu minimālos pakalpojumu līmeņus, ko uzskata par pieņemamiem un pienācīgiem no CVD lietotāju perspektīvas;

e)

noteiktu un dokumentētu minimālo resursu prasības attiecībā uz personālu un prasmēm, darba telpu un IT, lai veiktu katru svarīgo funkciju minimāla pieņemamā līmenī.

2.   CVD veic risku analīzi, lai noteiktu, kā dažādie scenāriji ietekmē tā svarīgo darbību nepārtrauktību.

3.   CVD nodrošina, ka tā uzņēmējdarbības ietekmes analīze un risku analīze atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

a)

tās tiek nepārtraukti atjauninātas;

b)

tās tiek pārskatītas pēc būtiska incidenta vai būtiskām darbības izmaiņām un vismaz reizi gadā;

c)

tajās tiek ņemtas vērā visas saistītās norises, tostarp norises tirgū un IT jomā.

78. pants

Negadījuma seku novēršana

1.   CVD ir izstrādāti pasākumi, lai nodrošinātu tā svarīgo darbību nepārtrauktību negadījumu scenārijos, tostarp dabas katastrofās, pandēmijas situācijās, fiziskos uzbrukumos, ielaušanās gadījumos, teroristu uzbrukumos un kiberuzbrukumos. Minētie pasākumi nodrošina:

a)

pienācīgu cilvēkresursu pieejamību;

b)

pietiekamu finanšu resursu pieejamību;

c)

darbību kļūmjpārlēci, atgūšanu un atsākšanos sekundārajā apstrādes vietā.

2.   CVD negadījumu seku novēršanas plānā nosaka un ietver atgūšanas laika mērķi attiecībā uz svarīgām darbībām un katrai svarīgajai darbībai nosaka vispiemērotākās atgūšanas stratēģijas. Atgūšanas laika mērķis katrai svarīgajai darbībai nav ilgāks par divām stundām. CVD nodrošina, ka dublējumsistēma sāk apstrādi bez nepamatotas kavēšanās, izņemot, ja tas apdraudētu drošības jautājumu integritāti vai CVD uzturēto datu konfidencialitāti. CVD nodrošina, ka pēc divām stundām no traucējuma tas spēj atsākt savas svarīgās darbības. Nosakot atgūšanas laikposmus katrai darbībai, CVD ņem vērā iespējamo vispārējie ietekmi uz tirgus efektivitāti. Minētie pasākumi vismaz nodrošina, ka ārkārtas scenārijos ir izpildīti saskaņoti pakalpojumu līmeņi.

3.   CVD uztur vismaz rezerves apstrādes vietni ar pietiekamiem resursiem, spējām, funkcijām un organizētiem cilvēkresursiem, kas ir piemēroti CVD darbības vajadzībām un riskiem, ar ko saskaras CVD, lai nodrošinātu svarīgo darbību nepārtrauktību vismaz gadījumā, kad nav pieejama uzņēmējdarbības galvenā vieta.

Rezerves apstrādes vietne:

a)

nodrošina pakalpojumu līmeni, kas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka CVD veic savas svarīgās darbības atgūšanas laikposma ietvaros;

b)

atrodas tādā ģeogrāfiskajā attālumā no galvenās apstrādes vietnes, kas ļauj rezerves apstrādes vietnei būt ar atšķirīgu riska profilu, un novērš, ka to ietekmē notikums, kas ietekmē galveno apstrādes vietni;

c)

ir tāda, kurai nekavējoties var piekļūt CVD personāls, lai nodrošinātu tā svarīgo darbību nepārtrauktību, ja galvenā apstrādes vietne nav pieejama.

4.   CVD izstrādā un uztur sīki izklāstītas procedūras un plānus attiecībā uz:

a)

visu traucējošo notikumu noteikšanu, reģistrēšanu un ziņošanu attiecībā uz CVD darbībām;

b)

reaģēšanas pasākumus darbības incidentu un ārkārtas situācijās;

c)

zaudējumu novērtējumu un atbilstīgiem plāniem, lai aktivētu b) apakšpunktā minētos reaģēšanas pasākumus;

d)

krīzes pārvaldību un saziņu, tostarp atbilstīgiem kontaktpunktiem, lai nodrošinātu, ka attiecīgajām ieinteresētajām personām un kompetentajai iestādei tiek nodota uzticama un atjaunināta informācija;

e)

aktivēšanu un pāreju uz alternatīvām darbības un uzņēmējdarbības vietnēm;

f)

IT atgūšanu, tostarp rezerves IT apstrādes vietnes un kļūmjpārlēces aktivēšanu.

79. pants

Testēšana un uzraudzība

CVD pārskata savu uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un negadījumu seku novēršanas plānu un tos testē vismaz reizi gadā. CVD arī testē tā uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un negadījumu seku novēršanas plānu pēc būtiskām sistēmu izmaiņām vai attiecīgām darbībām, lai nodrošinātu, ka sistēmas un darbības sasniedz CVD mērķus. CVD plāno un dokumentē minētos testus, kas ietver:

a)

liela mēroga negadījumu scenārijus;

b)

pārslēgšanos starp galveno un rezerves vietni;

c)

attiecīgā gadījumā šādu dalībnieku līdzdalību:

i)

CVD lietotāji;

ii)

būtisku sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un būtisku pakalpojumu sniedzēji;

iii)

citi CVD;

iv)

citas tirgus infrastruktūras;

v)

jebkura cita iestāde, ar kuru uzņēmējdarbības nepārtrauktības politikā ir noteiktas savstarpējās atkarības.

80. pants

Apkope

1.   CVD regulāri pārskata un atjaunina savu uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un negadījumu seku novēršanas plānu. Pārskatā ietver visas CVD svarīgās darbības un nodrošina vispiemērotāko atveseļošanas stratēģiju šādām darbībām.

2.   Atjaunojot uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un negadījumu seku novēršanas plānu, ņem vērā testu rezultātus, neatkarīgu pārskatītāju un kompetento iestāžu ieteikumus.

3.   CVD pārskata savu uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un negadījumu seku novēršanas plānu katru reizi pēc tā darbību nopietniem traucējumiem. Minētajā pārskatā nosaka traucējumu cēloņus un visus nepieciešamos uzlabojumus CVD darbībām, uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un negadījumu seku novēršanas plānu.

XI NODAĻA

IEGULDĪJUMU POLITIKA

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 46. panta 2. punkts, 3. punkts un 5. punkts)

81. pants

Augsti likvīdi instrumenti ar minimālu tirgus risku un kredītrisku

1.   Finanšu instrumentus uzskata par augsti likvīdiem ar minimālu kredītrisku un tirgus risku, ja tie ir parāda instrumenti, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tos ir emitējusi vai garantējusi:

i)

valdība;

ii)

centrālā banka;

iii)

daudzpusēja attīstības banka, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (8) 117. pantā;

iv)

Eiropas Finanšu stabilitātes instruments vai Eiropas Stabilizācijas mehānisms;

b)

CVD var pierādīt kompetentajai iestādei, ka finanšu instrumentiem ir zems kredītrisks un tirgus risks, pamatojoties uz CVD veiktu iekšēju novērtējumu;

c)

tie ir denominēti vienā no šīm valūtām:

i)

valūta, kurā par darījumiem ir veikti norēķini CVD uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā;

ii)

jebkura cita valūta, kuras riskus CVD spēj pārvaldīt;

d)

tie ir brīvi pārvedami, un uz tiem neattiecas nekādi regulatīvi ierobežojumi vai trešo personu prasījumi, kas kavē likvidācijas veikšanu;

e)

tiem ir aktīvs tiešo pārdošanas vai atpirkuma līgumu tirgus ar daudzveidīgu pircēju un pārdevēju grupu, kuriem CVD (arī saspringtos apstākļos) ir uzticama piekļuve;

f)

par šiem instrumentiem ir regulāri pieejami uzticami cenu dati.

Šā panta b) apakšpunkta nolūkos veicot šādu novērtējumu, CVD izmanto definētu un objektīvu metodoloģiju, kas pilnībā nepaļaujas uz ārējiem atzinumiem un kurā ņemts vērā risks, kas rodas no konkrētas valsts, kurā emitents veic uzņēmējdarbību.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, atvasināto instrumentu līgumus uzskata par augsti likvīdiem finanšu instrumentiem ar minimālu kredītrisku un tirgus risku, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tos noslēdz, lai ierobežotu valūtu risku, kas rodas no norēķina veikšanas vairāk nekā vienā valūtā CVD uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā, vai procentu likmju risku, kas var ietekmēt CVD aktīvus, un abos gadījumos tie kvalificējas kā riska ierobežošanas līgumi saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1606/2002 (9) 3. pantu;

b)

par minētajiem atvasināto instrumentu līgumiem regulāri tiek publicēti uzticami cenu dati;

c)

tos noslēdz uz konkrētu laikposmu, kas nepieciešams, lai samazinātu valūtas vai procentu likmju risku, kam ir pakļauts CVD.

82. pants

Piemērots termiņš piekļuvei aktīviem

1.   CVD var nekavējoties un bez nosacījumiem piekļūt naudas aktīviem.

2.   CVD ir piekļuve finanšu instrumentiem tajā pašā darba dienā, kurā ir pieņemts lēmums likvidēt attiecīgo finanšu instrumentu.

3.   Šā panta 1. un 2. punkta nolūkos CVD ievieš procedūras, nodrošinot, ka CVD spēj piekļūt naudai un finanšu instrumentiem minētajos punktos izklāstītajos termiņos. CVD informē kompetento iestādi par visām minētajās procedūrās veiktajām izmaiņām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. panta 4. punktu un iegūst tās apstiprinājumu pirms izmaiņu īstenošanas.

83. pants

Atsevišķu vienību robežkoncentrācijas

1.   Regulas (ES) Nr. 909/2014 46. panta 5. punkta nolūkos CVD tur savus finanšu aktīvus dažādās kredītiestādēs vai CVD, kam izsniegta atļauja, lai saglabātu pieņemamās robežkoncentrācijas.

2.   Regulas (ES) Nr. 909/2014 46. panta 5. punkta nolūkos pieņemamās robežkoncentrācijas nosaka, pamatojoties uz šādiem parametriem:

a)

to vienību ģeogrāfiskais sadalījums, kurās CVD tur savus finanšu aktīvus;

b)

savstarpējās atkarības attiecības, kas vienībai, kas tur finanšu aktīvus, vai tās grupas vienībām var būt ar CVD;

c)

vienības, kas tur finanšu aktīvus, kredītriska līmenis.

XII NODAĻA

CVD SAIKNES

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 48. panta 3. punkts, 5., 6. un 7. punkts)

84. pants

Nosacījumi saistīto CVD un to dalībnieku pienācīgai aizsardzībai

1.   CVD saikni izveido un uztur saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

pieprasījuma iesniedzējs CVD izpilda pieprasījuma saņēmēja CVD dalības noteikumu prasības;

b)

pieprasījuma iesniedzējs CVD veic analīzi par trešās valsts pieprasījuma saņēmēja CVD finansiālo stabilitāti, pārvaldības pasākumiem, pieteikumu izskatīšanas spēju, darbības uzticamību un jebkādu paļaušanos uz trešās puses būtisku pakalpojumu sniedzēju;

c)

pieprasījuma iesniedzējs CVD veic visus nepieciešamos pasākumus, lai uzraudzītu un pārvaldītu riskus, kas ir noteikti pēc b) apakšpunktā minētās analīzes;

d)

pieprasījuma iesniedzējs CVD saiknes līguma juridiskos un operacionālos noteikumus un nosacījumus dara pieejamus saviem dalībniekiem, ļaujot tiem novērtēt un pārvaldīt iesaistītos riskus;

e)

pirms CVD saiknes izveidošanas ar trešās valsts CVD pieprasījuma iesniedzējs CVD veic vietējo tiesību aktu novērtējumu, kuri attiecas uz pieprasījuma saņēmēju CVD;

f)

saistītie CVD nodrošina informācijas konfidencialitāti saistībā ar saiknes darbību. Spēju nodrošināt konfidencialitāti pierāda ar CVD sniegto informāciju, tostarp visiem saistītajiem juridiskajiem atzinumiem vai līgumiem;

g)

saistītie CVD vienojas par saskaņotiem standartiem un procedūrām attiecībā uz operatīvajiem jautājumiem un saziņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 35. pantu;

h)

pirms saikne kļūst operatīva, pieprasījuma iesniedzēji CVD un pieprasījuma saņēmēji CVD:

i)

veic vispārēju pārbaudi;

ii)

kā daļu no attiecīgo CVD uzņēmējdarbības nepārtrauktības politikas plāniem izveido ārkārtas plānu, nosakot situācijas, kurās divu CVD vērtspapīru norēķinu sistēmas darbojas nepareizi vai pārtrauc darboties, un nodrošina korektīvas darbības, kuras plānots veikt situācijās, kad tas notiek;

i)

pieprasījuma saņēmējs CVD un pieprasījuma iesniedzējs CVD pārskata visus saiknes līgumus vismaz reizi gadā, ņemot vērā visas attiecīgās norises, tostarp tirgus un IT tendences, kā arī visas e) apakšpunktā minētās vietējo tiesību aktu izmaiņas;

j)

attiecībā uz CVD saiknēm, kurās nav paredzēts piegādes pret samaksu norēķins, i) apakšpunktā minētajā gada pārskatā ietver arī novērtējumu par visām norisēm, kas var ļaut atbalstīt piegādes pret samaksu norēķinu.

Šā punkta e) apakšpunkta nolūkos veicot minēto novērtējumu, CVD nodrošina, ka vērtspapīri, kas tiek uzturēti katrā CVD pārvaldītā vērtspapīru norēķinu sistēmā, gūst labumu no tāda aktīvu aizsardzības līmeņa, kas ir salīdzināms ar līmeni, ko nodrošina noteikumi, kuri piemērojami vērtspapīru norēķinu sistēmā, ko pārvalda pieprasījuma iesniedzējs CVD. Pieprasījuma iesniedzējs CVD pieprasa no trešās valsts CVD juridisku novērtējumu, kas attiecas uz šādiem jautājumiem:

i)

pieprasījuma iesniedzēja CVD tiesības uz vērtspapīriem, tostarp īpašuma tiesību aspektiem piemērojamie tiesību akti, pieprasījuma iesniedzēja CVD tiesību uz vērtspapīriem raksturs, vērtspapīru apgrūtināšanas iespējas;

ii)

tas, kā maksātsnespējas procedūras, kas sāktas pret trešās valsts pieprasījuma saņēmēju CVD, ietekmē pieprasījuma iesniedzēju CVD attiecībā uz nošķiršanas prasībām, norēķinu galīgumu, vērtspapīru prasījumu procedūrām un termiņiem attiecīgajā trešajā valstī.

2.   Papildus 1. punktā minētajiem nosacījumiem CVD saikni, kas nodrošina piegādes pret samaksu norēķinu, izveido un uztur saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

pieprasījuma iesniedzējs CVD piekļūst tiem papildu riskiem un mazina tos, kas rodas no naudas norēķiniem;

b)

CVD, kas nav saņēmis atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. pantu un kas ir iesaistīts naudas norēķina izpildē savu dalībnieku vārdā, nesaņem kredītu un izmanto priekšfinansējuma mehānismus, ko sedz tā dalībnieki attiecībā uz piegādes pret samaksu norēķiniem, kas jāapstrādā, izmantojot saikni;

c)

CVD, kas izmanto starpnieku norēķinam naudā, nodrošina, ka starpnieks efektīvi veic šādu norēķinu. CVD katru gadu pārskata ar attiecīgo starpnieku noslēgtos līgumus.

3.   Papildus 1. un 2. punktā minētajiem nosacījumiem sadarbspējas saikni izveido un uztur saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

saistītie CVD vienojas par līdzvērtīgiem standartiem attiecībā uz saskaņošanu, norēķina apstrādes darba laiku, korporatīvām darbībām un apstrādes beigu termiņu;

b)

saistītie CVD izveido līdzvērtīgas procedūras un mehānismus norēķinu instrukciju nodošanai, lai nodrošinātu norēķinu instrukciju pareizu, drošu un automatizētu apstrādi;

c)

ja sadarbspējas saikne atbalsta piegādes pret samaksu norēķinu, saistītie CVD vismaz reizi dienā un bez nepamatotas kavēšanās atspoguļo norēķina rezultātus savos grāmatojumos;

d)

saistītie CVD vienojas par līdzvērtīgiem riska pārvaldības modeļiem;

e)

saistītie CVD vienojas par līdzvērtīgiem ārkārtas un saistību neizpildes noteikumiem un procedūrām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 41. pantā.

85. pants

Papildu risku uzraudzība un pārvaldība, kas izriet no tā, ka netiešas saiknes vai starpnieki tiek izmantoti, lai uzturētu CVD saiknes

1.   Papildus 84. pantā minēto prasību izpildei, ja pieprasījuma iesniedzējs CVD izmanto netiešu saikni vai starpnieku, lai uzturētu CVD saikni, tas nodrošina, ka:

a)

starpnieks ir kāds no turpmāk minētajiem:

i)

kredītiestāde saskaņā ar definīciju Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, kas panākusi atbilstību šādām prasībām:

tā atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 38. panta 5. un 6. punkta prasībām vai nošķiršanas un informācijas atklāšanas prasībām, kas ir vismaz līdzvērtīgas prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 909/2014 38. panta 5. un 6. punktā, ja saikne ir izveidota ar trešās valsts CVD,

tā nodrošina, ka pieprasījuma iesniedzējs CVD nekavējoties piekļūst pieprasījuma iesniedzēja CVD vērtspapīriem, kad tas ir nepieciešams,

tai ir zems kredītrisks, ko pieprasījuma iesniedzējs CVD nosaka iekšējā novērtējumā, izmantojot definētu un objektīvu metodi, kuras pamatā nav tikai ārējie atzinumi;

ii)

trešās valsts finanšu iestāde, kas atbilst šādām prasībām:

tai piemēro un tā izpilda prudenciālos noteikumus, kas ir vismaz līdzvērtīgi tiem, kuri minēti Regulā (ES) Nr. 575/2013,

tai ir stabila grāmatvedības prakse, kontu turēšanas procedūras un iekšējā kontrole,

tā atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 38. panta 5. un 6. punkta prasībām vai nošķiršanas un informācijas atklāšanas prasībām, kas ir vismaz līdzvērtīgas prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 909/2014 38. panta 5. un 6. punktā, ja saikne ir izveidota ar trešās valsts CVD,

tā nodrošina, ka pieprasījuma iesniedzējs CVD nekavējoties piekļūst pieprasījuma iesniedzēja CVD vērtspapīriem, kad tas ir nepieciešams,

tai ir zems kredītrisks, kura pamatā ir pieprasījuma iesniedzēja CVD veikts iekšējs novērtējums, izmantojot definētu un objektīvu metodi, kuras pamatā nav tikai ārējie atzinumi;

b)

starpnieks atbilst pieprasījuma iesniedzēja CVD noteikumiem un prasībām, kā par to liecina starpnieka sniegtā informācija, tostarp jebkuri svarīgi juridiskie atzinumi vai līgumi;

c)

starpnieks nodrošina informācijas konfidencialitāti attiecībā uz CVD saiknes darbību, kā par to liecina starpnieka sniegtā informācija, tostarp jebkuri svarīgi juridiskie atzinumi vai līgumi;

d)

starpniekam ir operatīvā kapacitāte un sistēmas, lai:

i)

apstrādātu pieprasījuma iesniedzējam CVD sniegtos pakalpojumus;

ii)

laikus nosūtītu CVD jebkuru informāciju, kas svarīga sniegtajiem pakalpojumiem attiecībā uz CVD saikni;

iii)

atbilstu saskaņošanas pasākumiem saskaņā ar IX nodaļas 86. pantu;

e)

starpnieks ievēro un izpilda pieprasījuma iesniedzēja CVD riska pārvaldības politiku un procedūras, un tam ir atbilstīga pieredze riska pārvaldības jomā;

f)

starpnieks ir izstrādājis pasākumus, kas ietver uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku un saistītos uzņēmējdarbības nepārtrauktības un negadījumu seku novēršanas plānus, lai nodrošinātu savu pakalpojumu nepārtrauktību, savu darbību savlaicīgu atgūšanu un savu saistību izpildi gadījumos, kas rada būtisku risku, ka tā darbības tiks traucētas;

g)

starpniekam ir pietiekami finanšu resursi, lai izpildītu savus pienākumus pret pieprasījuma iesniedzēju CVD un segtu visus zaudējumus, par kuriem to var saukt pie atbildības;

h)

atsevišķi nošķirtu kontu pieprasījuma saņēmēja CVD izmanto CVD saiknes darbībām;

i)

ir izpildīts 84. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētais nosacījums;

j)

pieprasījuma iesniedzējs CVD ir informēts par nepārtrauktības pasākumiem starp starpnieku un pieprasījuma saņēmēju CVD;

k)

norēķina rezultātā gūtie ienākumi ir nekavējoties nodoti pieprasījuma saņēmējam CVD.

Šā panta a) apakšpunkta i) punkta pirmā ievilkuma, a) apakšpunkta ii) punkta trešā ievilkuma un h) apakšpunkta nolūkos pieprasījuma iesniedzējs CVD nodrošina, ka tas jebkurā laikā var piekļūt vērtspapīriem, kas turēti atsevišķi nošķirtā kontā. Ja atsevišķi nošķirts konts pieprasījuma saņēmējā CVD tomēr nav pieejams CVD ar trešās valsts CVD izveidotās saiknes darbībām, pieprasījuma iesniedzējs CVD informē savu kompetento iestādi par iemesliem, kas pamato atsevišķi nošķirtu kontu nepieejamību, un sniedz tai detalizētu informāciju par riskiem, kas izriet no atsevišķi nošķirtu kontu nepieejamības. Pieprasījuma iesniedzējs CVD jebkurā gadījumā nodrošina tā aktīvu, kas tiek turēti trešās valsts CVD, pienācīgu aizsardzības līmeni.

2.   Papildus 1. punktā minēto prasību izpildei, ja pieprasījuma iesniedzējs CVD izmanto starpnieku, lai uzturētu CVD saikni, un minētais starpnieks uztur pieprasījuma iesniedzēja CVD vērtspapīru kontus tā vārdā pieprasījuma saņēmēja CVD grāmatojumā, pieprasījuma iesniedzējs CVD nodrošina, ka:

a)

starpniekam nav tiesību uz turētajiem vērtspapīriem;

b)

konts pieprasījuma saņēmēja CVD grāmatojumā ir atvērts pieprasījuma iesniedzēja CVD vārdā un saistības un pienākumi, kas attiecas uz vērtspapīru reģistrāciju, pārvešanu un glabāšanu, ir jāpilda tikai abiem CVD;

c)

pieprasījuma iesniedzējs CVD spēj nekavējoties piekļūt vērtspapīriem, ko tur pieprasījuma saņēmējs CVD, tostarp starpnieka nomaiņas vai maksātnespējas gadījumā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētais pieprasījuma iesniedzējs CVD katru gadu veic uzticamības pārbaudi, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti tajos minētie nosacījumi.

86. pants

Saskaņošanas procedūras saistītajiem CVD

1.   Regulas (ES) Nr. 909/2014 48. panta 6. punktā minētās saskaņošanas procedūras ietver šādus pasākumus:

a)

pieprasījuma saņēmējs CVD pieprasījuma iesniedzējam CVD nosūta dienas paziņojumus ar informāciju, kurā precizē šādus datus attiecībā uz katru vērtspapīru kontu un vērtspapīru emisiju:

i)

apkopotā sākuma bilance;

ii)

atsevišķas izmaiņas dienas laikā;

iii)

apkopotā beigu bilance;

b)

pieprasījuma iesniedzējs CVD katru dienu salīdzina sākuma un beigu bilanci, ko tam paziņojis pieprasījuma saņēmējs CVD vai starpnieks, ar ierakstiem, ko uztur pats pieprasījuma iesniedzējs CVD.

Ja saikne ir netieša, pirmās daļas a) apakšpunktā minētos paziņojumus nodod ar 85. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto starpnieku.

2.   Ja CVD aptur norēķinam paredzēto vērtspapīru emisiju saskaņā ar 65. panta 2. punktu, visi CVD, kas ir attiecīgā CVD dalībnieki vai kuriem ar to ir netieša saikne, tostarp sadarbspējas saiknes, pakāpeniski aptur norēķinam paredzēto vērtspapīru emisiju.

Ja starpnieki ir iesaistīti CVD saikņu darbībā, minētie starpnieki izveido atbilstīgus līgumiskos pasākumus ar attiecīgo CVD, lai nodrošinātu atbilstību pirmajai daļai.

3.   Korporatīvas darbības gadījumā, kas samazina vērtspapīru kontu atlikumus, ko ieguldītājs CVD tur citā CVD, ieguldītājs CVD neapstrādā norēķina instrukcijas attiecīgajās vērtspapīru emisijās, līdz korporatīvo darbību nav pilnībā apstrādājis otrs CVD.

Korporatīvas darbības gadījumā, kas samazina vērtspapīru kontu atlikumus, ko ieguldītājs CVD tur citā CVD, ieguldītājs CVD neatjaunina vērtspapīru kontus, ko tas uztur, lai atspoguļotu korporatīvo darbību, līdz korporatīvo darbību nav pilnībā apstrādājis otrs CVD.

Emitents CVD nodrošina, ka informācija par korporatīvo darbību apstrādi konkrētai vērtspapīru emisijai tiek laikus nodota visiem tā dalībniekiem, tostarp ieguldītājiem CVD. Ieguldītājs CVD savukārt nodod minēto informāciju saviem dalībniekiem. Minētajā nodošanā ietver visu nepieciešamo informāciju ieguldītājiem CVD, lai pienācīgi atspoguļotu minēto korporatīvo darbību rezultātu vērtspapīru kontos, ko tie uztur.

87. pants

Piegādes pret samaksu norēķins, izmantojot CVD saiknes

Piegādes pret samaksu (DVP) norēķinu uzskata par praktisku un iespējamu, ja:

a)

pastāv tirgus pieprasījums pēc DVP norēķina, par ko liecina pieprasījums, kas saņemts no kāda saistītā CVD jebkuras lietotāju komitejas;

b)

saistītie CVD var iekasēt atbilstošu komerciālu maksu par DVP norēķina sniegšanu saskaņā ar principu “izmaksas plus uzcenojums”, ja vien saistītie CVD nevienojas citādi;

c)

ir droša un efektīva piekļuve naudai valūtās, ko pieprasījuma saņēmējs CVD izmantojis pieprasījuma iesniedzēja CVD un tā dalībnieku vērtspapīru darījumu norēķinam.

XIII NODAĻA

PIEKĻUVE CVD

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 5. punkts, 49. panta 5. punkts, 52. panta 3. punkts un 53. panta 4. punkts)

88. pants

Pieprasījuma saņēmēji un iesniedzēji

1.   Šīs nodaļas nolūkos pieprasījuma saņēmējs ietver vienu no turpmāk minētajām vienībām:

a)

pieprasījuma saņēmējs CVD saskaņā ar definīciju Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 5. apakšpunktā attiecībā uz šīs regulas 89. panta 1., 4., 9., 13. un 14. punktu un 90. pantu;

b)

CVD, kas no dalībnieka, emitenta, centrālā darījumu partnera (CCP) vai tirdzniecības vietas saņem pieprasījumu piekļūt tā pakalpojumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 2. punktu, 49. panta 2. punktu un 53. panta 1. punktu attiecībā uz šīs regulas 89. panta 1. līdz 3., 5. līdz 8. un 10. līdz 14. punktu un 90. pantu;

c)

centrālais darījumu partneris, kas no CVD saņem pieprasījumu piekļūt tā darījumu datiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. panta 1. punktu attiecībā uz šīs regulas 90. pantu;

d)

tirdzniecības vieta, kas no CVD saņem pieprasījumu piekļūt tās darījumu datiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. panta 1. punktu attiecībā uz šīs regulas 90. pantu.

2.   Šīs nodaļas nolūkos pieprasījuma iesniedzējs ietver vienu no turpmāk minētajām vienībām:

a)

pieprasījuma iesniedzējs CVD saskaņā ar definīciju Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 6. apakšpunktā attiecībā uz šīs regulas 89. panta 1., 4., 9. un 13. punktu un 90. pantu;

b)

dalībnieks, emitents, centrālais darījumu partneris vai tirdzniecības vieta, kas lūdz piekļuvi CVD uzturētai vērtspapīru norēķinu sistēmai vai citiem CVD sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 2. punktu, 49. panta 2. punktu un 53. panta 1. punktu attiecībā uz šīs regulas 89. panta 1. līdz 3., 5. līdz 8. un 10. līdz 14. punktu un 90. pantu;

c)

CVD, kas lūdz piekļuvi centrālā darījumu partnera darījumu datiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. panta 1. punktu attiecībā uz šīs regulas 90. pantu;

d)

CVD, kas lūdz piekļuvi tirdzniecības vietas darījumu datiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. panta 1. punktu attiecībā uz šīs regulas 90. pantu.

1. IEDAĻA

Kritēriji, ar kuriem pamato piekļuves atteikumu

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 3. punkts, 49. panta 3. punkts, 52. panta 2. punkts un 53. panta 3. punkts)

89. pants

Riski, kas jāņem vērā CVD un kompetentajām iestādēm

1.   Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 3. punktu, 49. panta 3. punktu, 52. panta 2. punktu vai 53. panta 3. punktu CVD veic visaptverošu riska novērtējumu pēc iesniedzēja dalībnieka emitenta, pieprasījuma iesniedzēja CVD, centrālā darījumu partnera vai tirdzniecības vietas pieprasījuma attiecībā uz piekļuvi, kā arī ja kompetentā iestāde novērtē iemeslus tam, kāpēc CVD ir atteicis sniegt pakalpojumus, tās ņem vērā turpmāk minētos riskus, kas izriet no piekļuves CVD pakalpojumiem:

a)

juridiskos riskus;

b)

finansiālos riskus;

c)

darbības riskus.

2.   Novērtējot juridiskos riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniedzis pieprasījuma iesniedzējs dalībnieks, CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā šādus kritērijus:

a)

pieprasījuma iesniedzējs dalībnieks nespēj izpildīt juridiskās prasības dalībai CVD uzturētā vērtspapīru norēķinu sistēmā vai nesniedz CVD informāciju, kas tam nepieciešama, lai novērtētu atbilstību, tostarp visus nepieciešamos juridiskos atzinumus vai juridiskus līgumus;

b)

pieprasījuma iesniedzējs dalībnieks nespēj saskaņā ar CVD piederības dalībvalsts piemērojamajiem noteikumiem nodrošināt informācijas konfidencialitāti, kas sniegta, izmantojot vērtspapīru norēķinu sistēmu, vai nenodrošina CVD informāciju, kas nepieciešama, lai CVD novērtētu savu spēju izpildīt minētos noteikumus par konfidencialitāti, tostarp jebkurus nepieciešamos juridiskos atzinumus vai juridiskus līgumus;

c)

ja pieprasījuma iesniedzējs dalībnieks ir reģistrēts trešā valstī, kādu no minētajiem:

i)

pieprasījuma iesniedzējs dalībnieks nav pakļauts regulatīvajām un uzraudzības satvaram, kas salīdzināms ar regulatīvo un uzraudzības satvaru, kas būtu piemērojams pieprasījuma iesniedzējam dalībniekam, ja tas būtu reģistrēts Savienībā;

ii)

CVD noteikumi par norēķinu galīgumu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. pantā, nav izpildāmi pieprasījuma iesniedzēja dalībnieka jurisdikcijā.

3.   Novērtējot juridiskos riskus pēc emitenta lūguma iegrāmatot tā vērtspapīrus CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 1. punktu, CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā šādus kritērijus:

a)

emitents nespēj izpildīt juridiskās prasības CVD pakalpojumu nodrošināšanai;

b)

emitents nespēj garantēt, ka vērtspapīri ir emitēti tādā veidā, kas dod iespēju CVD nodrošināt emisijas integritāti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 37. pantu.

4.   Novērtējot juridiskos riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniedzis pieprasījuma iesniedzējs CVD, pieprasījuma saņēmējs CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā kritērijus, kas izklāstīti 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

5.   Novērtējot juridiskos riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniedzis centrālais darījumu partneris, CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā kritērijus, kas izklāstīti 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

6.   Novērtējot juridiskos riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniegusi tirdzniecības vieta, CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā šādus kritērijus:

a)

kritērijus, kas izklāstīti 2. punkta b) apakšpunktā;

b)

ja tirdzniecības vieta ir reģistrēta trešā valstī, pieprasījuma iesniedzējai tirdzniecības vietai nepiemēro regulatīvo un uzraudzības satvaru, kas salīdzināms ar regulatīvo un uzraudzības satvaru, kas piemērojams tirdzniecības vietai Savienībā.

7.   Novērtējot finanšu riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniedzis pieprasījuma iesniedzējs dalībnieks, CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā to, vai pieprasījuma iesniedzējam dalībniekam ir pietiekami finanšu resursi, lai izpildītu savas līgumiskās saistības pret CVD.

8.   Novērtējot finanšu riskus pēc emitenta lūguma iegrāmatot tā vērtspapīrus CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 1. punktu, CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā 7. punktā izklāstītos kritērijus.

9.   Novērtējot finanšu riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniedzis pieprasījuma iesniedzējs CVD, pieprasījuma saņēmējs CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā kritērijus, kas izklāstīti 7. punktā.

10.   Novērtējot finanšu riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniedzis centrālais darījumu partneris, CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā 7. punktā izklāstītos kritērijus.

11.   Novērtējot operacionālos riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniedzis pieprasījuma iesniedzējs dalībnieks, CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā šādus kritērijus:

a)

pieprasījuma iesniedzējam dalībniekam nav operatīvās spējas piedalīties CVD;

b)

pieprasījuma iesniedzējs dalībnieks neatbilst pieprasījuma saņēmēja CVD riska pārvaldības noteikumiem vai tam nav nepieciešamās pieredze šajā jomā;

c)

pieprasījuma iesniedzējs dalībnieks nav izstrādājis uzņēmējdarbības nepārtrauktības politiku vai negadījumu seku novēršanas plānus;

d)

piekļuves sniegšanai pieprasījuma saņēmējam CVD ir jāveic būtiskas izmaiņas tā darbībās, kas ietekmē tā riska pārvaldības procedūras un apdraud tā vērtspapīru norēķinu raitu darbību, ko uztur pieprasījuma saņēmējs CVD, tostarp notiekošās manuālās apstrādes, ko veic CVD, īstenošanu.

12.   Novērtējot operacionālos riskus pēc emitenta lūguma iegrāmatot tā vērtspapīrus CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 1. punktu, CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā šādus kritērijus:

a)

kritērijus, kas izklāstīti 11. punkta d) apakšpunktā;

b)

vērtspapīru norēķinu sistēma, ko uztur CVD, nevar apstrādāt emitenta pieprasītās valūtas.

13.   Novērtējot operacionālos riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniedzis pieprasījuma iesniedzējs CVD vai centrālais darījumu partneris, pieprasījuma saņēmējs CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā 11. punktā izklāstītos kritērijus.

14.   Novērtējot operacionālos riskus pēc pieprasījuma piekļuvei, ko iesniegusi tirdzniecības vieta, pieprasījuma saņēmējs CVD un tā kompetentā iestāde ņem vērā vismaz 11. punkta d) apakšpunktā izklāstītos kritērijus.

2. IEDAĻA

Procedūra piekļuves atteikumam

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 3. punkts, 49. panta 4. punkts, 52. panta 2. punkts un 53. panta 3. punkts)

90. pants

Procedūra

1.   Piekļuves atteikuma gadījumā pieprasījuma iesniedzējam ir tiesības viena mēneša laikā no atteikuma saņemšanas sūdzēties CVD, centrālā darījumu partnera vai tirdzniecības vietas kompetentajai iestādei, kas ir atteikusi piekļuvi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 3. punktu, 49. panta 4. punktu, 52. panta 2. punktu vai 53. panta 3. punktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētā kompetentā iestāde var pieprasīt papildu informāciju par piekļuves atteikumu no pieprasījuma iesniedzējiem un saņēmējiem.

Atbildes uz pirmajā daļā minēto informācijas pieprasījumu nosūta kompetentajai iestādei divu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. panta 3. punktu divu darba dienu laikā no 1. punktā minētās sūdzības saņemšanas dienas iesnieguma saņēmēja kompetentā iestāde no iesnieguma saņēmējas reģistrācijas dalībvalsts nodod sūdzību Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai attiecīgajai iestādei.

3.   Šā panta 1. punktā minētā kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā apspriežas ar turpmāk minētajām iestādēm par tās sākotnējo sūdzības novērtējumu divu mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas:

a)

pieprasījuma iesniedzēja reģistrācijas vietas kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 3. punktu;

b)

pieprasījuma iesniedzēja emitenta reģistrācijas vietas kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 4. punktu;

c)

pieprasījuma iesniedzēja CVD kompetentā iestāde un attiecīgā iestāde, kas minēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kas atbildīga par pieprasījuma iesniedzēja CVD uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas uzraudzību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 52. panta 2. punktu un 53. panta 3. punktu;

d)

pieprasījuma iesniedzēja centrālā darījumu partnera vai tirdzniecības vietas kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. panta 3. punktu un attiecīgā iestāde, kas minēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kas atbildīga par vērtspapīru norēķinu sistēmu uzraudzību dalībvalstī, kurā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. panta 3. punktu ir reģistrēti pieprasījuma iesniedzēji centrālie darījumu partneri un tirdzniecības vietas.

4.   Šā panta 3. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētās iestādes atbild mēneša laikā no dienas, kad saņemts 3. punktā precizētās konsultācijas pieprasījums. Ja 3. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētā iestāde nesniedz savu atzinumu noteiktajā termiņā, uzskata, ka tai ir pozitīvs atzinums par novērtējumu, ko sniegusi 3. punktā minētā kompetentā iestāde.

5.   Šā panta 1. punktā minētā kompetentā iestāde informē 3. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētās iestādes par tās galīgo sūdzības novērtējumu divu nedēļu laikā no 4. punktā noteiktā termiņa.

6.   Ja kāda no 3. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajām iestādēm nepiekrīt 1. punktā minētās kompetentās iestādes novērtējumam, jebkura no tām var par to paziņot EVTI divu nedēļu laikā no dienas, kad 1. punktā minētā kompetentā iestāde sniegusi informāciju par tās galīgo sūdzības novērtējumu saskaņā ar 5. punktu.

7.   Ja par šo jautājumu nav paziņots EVTI, 1. punktā minētā kompetentā iestāde nosūta pamatotu atbildi pieprasījuma iesniedzējam divu darba dienu laikā no 6. punktā noteiktā termiņa.

Šā panta 1. punktā minētā kompetentā iestāde arī informē iesnieguma saņēmēju un 3. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētās iestādes par šā punkta pirmajā daļā minēto pamatotu atbildi divu darba dienu laikā no dienas, kad tā ir iesnieguma saņēmējam nosūtījusi pamatotu atbildi.

8.   Ja lieta ir nosūtīta EVTI, kā minēts 6. punktā, 1. punktā minētā kompetentā iestāde informē pieprasījuma iesniedzēju un pieprasījuma saņēmēju par lietas nosūtīšanu divu darba dienu laikā no dienas, kad notika lietas nosūtīšana.

9.   Ja pieprasījuma saņēmēja atteikumu piešķirt piekļuvi pieprasījuma iesniedzējam uzskata par nepamatotu, ievērojot 1. līdz 7. punktā noteikto procedūru, 1. punktā minētā kompetentā iestāde divu nedēļu laikā no 7. punktā noteiktā termiņa izdod rīkojumu, ar ko pieprasa attiecīgajam pieprasījuma saņēmējam piešķirt piekļuvi pieprasījuma iesniedzējam trīs mēnešu laikā no dienas, kurā stājas spēkā rīkojums.

Pirmajā daļā minēto termiņu pagarina līdz astoņiem mēnešiem pielāgotu saikņu gadījumā, kam nepieciešama IT instrumentu būtiska izstrāde, ja vien pieprasījuma iesniedzējs CVD un pieprasījuma saņēmējs CVD nevienojas citādi.

Rīkojumā ietver iemeslus tam, kāpēc 1. punktā minētā kompetentā iestāde ir secinājusi, ka pieprasījuma saņēmēja atteikums piešķirt piekļuvi bija nepamatots.

Rīkojumu nosūta EVTI, 3. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajām iestādēm, pieprasījuma iesniedzējam un pieprasījuma saņēmējam divu darbdienu laikā pēc dienas, kad tas stājies spēkā.

10.   Šā panta 1. līdz 9. punktā minēto procedūru piemēro arī tad, ja pieprasījuma saņēmējs plāno atņemt piekļuvi no pieprasījuma saņēmēja, kuram tas jau sniedz savus pakalpojumus.

XIV NODAĻA

ATĻAUJA SNIEGT BANKU TIPA PAPILDPAKALPOJUMUS

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 55. panta 1. un 2. punkts)

91. pants

CVD, kas paši piedāvā banku tipa papildpakalpojumus

Pieteikumā par atļaujas saņemšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu ietver šādu informāciju:

a)

pieteikuma iesniedzēja CVD vadības struktūras lēmuma kopija par atļauju un sanāksmes protokols, kurā vadības struktūra apstiprināja pieteikuma dokumentāciju un tā iesniegšanu;

b)

par pieteikumu par atļaujas saņemšanu atbildīgās personas kontaktinformācija, ja minētā persona pati nav iesniegusi pieteikumu par atļaujas saņemšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantā;

c)

dokuments, kas pierāda atļaujas esamību, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

d)

pierādījums par to, ka pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst prudenciālajām prasībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 1., 3. un 4. punktā, un uzraudzības prasībām, kas minētas tās pašas regulas 60. pantā;

e)

pierādījums, kas satur visus svarīgos dokumentus, tostarp dibināšanas statūtus, finanšu pārskatus, revīzijas ziņojumus, riska komiteju ziņojumus, kas pierāda, ka pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 3. punkta d) apakšpunkta prasībām.

f)

sīkāka informācija par sanācijas plānu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 3. punkta f) apakšpunktā;

g)

darbību programma, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

tā ietver sarakstu ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minētajiem banku tipa papildpakalpojumiem, ko CVD plāno sniegt;

ii)

tā ietver paskaidrojumu par to, kā Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minētie banku tipa papildpakalpojumi ir tieši saistīti ar jebkādiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A un B iedaļā minētajiem pamatpakalpojumiem vai papildpakalpojumiem, ko CVD ir atļauts sniegt;

iii)

tā ir strukturēta, ievērojot Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minēto banku tipa papildpakalpojumu sarakstu;

h)

pierādījums, kas pamato iemeslus, kāpēc nav veikts norēķins ar CVD vērtspapīru norēķinu sistēmas naudas maksājumiem, izmantojot kontus, kas atvērti tās valsts valūtas centrālajā emisijas bankā, kurā tiek veikts norēķins;

i)

precīza informācija par pasākumiem, kas nodrošina, ka plānotā banku tipa papildpakalpojumu sniegšana neietekmē Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā minēto CVD pamatpakalpojumu raitu sniegšanu, tostarp:

i)

IT platforma, ko izmanto vērtspapīru darījumu posma [daļas] norēķinam, tostarp pārskatu par IT organizāciju un saistīto risku analīzi un to, kā tie tiek mazināti;

ii)

piegādes pret samaksu procesa darbība un juridiskie līgumi, jo īpaši procedūras, kas izmantotas, lai novērstu kredītrisku, kas izriet no vērtspapīru darījumu posma [daļas] norēķina;

iii)

savstarpējo saikņu ar jebkurām trešām pusēm, kas iesaistītas naudas pārvedumu procesā, atlase, uzraudzība, juridiskā dokumentācija un pārvaldība, jo īpaši attiecīgie pasākumi ar trešām pusēm, kas iesaistītas naudas pārvedumu procesā;

iv)

precizēta analīze, kas ietverta pieteikuma iesniedzēja CVD atveseļošanas plānā, attiecībā uz jebkādu ietekmi, kas banku tipa papildpakalpojumiem var būt uz CVD pamatpakalpojumu sniegšanu;

v)

iespējamo interešu konfliktu atklāšana pārvaldības pasākumos, kas izriet no banku tipa papildpakalpojumu sniegšanas, un pasākumi, kas veikti, lai tos novērstu.

92. pants

CVD, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus, izmantojot norīkotu kredītiestādi

Pieteikumā par atļaujas saņemšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta b) apakšpunktu ietver šādu informāciju:

a)

pieteikuma iesniedzēja CVD kopija vadības struktūras lēmumam par atļauju un sanāksmes protokols, kurā vadības struktūra apstiprināja pieteikuma dokumentāciju un tā iesniegšanu;

b)

par pieteikumu par atļaujas saņemšanu atbildīgās personas kontaktinformācija, ja minētā persona nav tā pati persona, kas iesniedza pieteikumu par atļaujas saņemšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantā;

c)

tās kredītiestādes korporatīvais nosaukums, kas jānorīko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta b) apakšpunktu, tās juridiskais statuss un juridiskā adrese Savienībā;

d)

dokuments, kas pierāda, ka c) apakšpunktā minētā kredītiestāde ir saņēmusi atļauju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 4. punkta a) apakšpunktā;

e)

norīkotās kredītiestādes dibināšanas statūti un cita saistītā juridiskā dokumentācija;

f)

norīkotās kredītiestādes īpašumtiesību struktūra, tostarp tās akcionāru identitāte;

g)

pieteikuma iesniedzēja CVD un norīkotās kredītiestādes jebkuru kopīgo akcionāru un jebkādu līdzdalību starp pieteikuma iesniedzēju CVD un norīkoto kredītiestādi līdzdalību identifikācija;

h)

pierādījums par to, ka norīkotā kredītiestāde atbilst prudenciālajām prasībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 1., 3. un 4. punktā, un uzraudzības prasībām, kas minētas tās pašas regulas 60. pantā;

i)

pierādījums, tostarp dibināšanas dokuments, finanšu pārskati, revīzijas ziņojumi, riska komiteju ziņojumi vai citi dokumenti, kas pierāda, ka norīkotā kredītiestāde atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 4. punkta e) apakšpunkta prasībām;

j)

precīza informācija par sanācijas plānu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 4. punkta g) apakšpunktā;

k)

darbību programma, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

tā ietver sarakstu ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minētajiem banku tipa papildpakalpojumiem, ko norīkotā kredītiestāde plāno sniegt;

ii)

tā ietver paskaidrojumu par to, kā Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minētie banku tipa papildpakalpojumi ir tieši saistīti ar jebkādiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A un B iedaļā minētajiem pamatpakalpojumiem vai papildpakalpojumiem, ko pieteikuma iesniedzējam CVD ir atļauts sniegt;

iii)

tā ir strukturēta, ievērojot Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minēto banku tipa papildpakalpojumu sarakstu;

l)

pierādījums, kas pamato iemeslus, kāpēc nav veikts norēķins ar CVD vērtspapīru norēķinu sistēmas naudas maksājumiem, izmantojot kontus, kas atvērti tās valsts valūtas centrālajā emisijas bankā, kurā tiek veikts norēķins;

m)

precīza informācija par CVD un norīkotās kredītiestādes šādiem attiecību aspektiem:

i)

IT platforma, ko izmanto vērtspapīru darījumu posma [daļas] norēķinam, tostarp pārskats par IT organizāciju un saistīto risku analīzi un to, kā tie tiek mazināti;

ii)

piemērojamie noteikumi un procedūras, kas nodrošina atbilstību prasībām par norēķinu galīgumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. pantā;

iii)

piegādes pret samaksu procesa darbība un juridiskās vienošanās, tostarp procedūras, kas izmantotas, lai novērstu kredītrisku, kas izriet no vērtspapīru darījumu posma [daļas];

iv)

savstarpējo saikņu ar jebkurām trešām pusēm, kas iesaistītas naudas pārvedumu procesā, atlase, uzraudzība un pārvaldība, jo īpaši attiecīgie pasākumi ar trešām pusēm, kas iesaistītas naudas pārvedumu procesā;

v)

pakalpojumu līmeņa vienošanās, ar ko nosaka sīku informāciju par funkcijām, kas CVD jānodod ārpakalpojumā norīkotajai kredītiestādei vai no norīkotās kredītiestādes CVD, un jebkādi pierādījumi, kas pierāda atbilstību ārpakalpojumu prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. pantā;

vi)

precizēta analīze, kas ietverta pieteikuma iesniedzēja CVD atveseļošanas plānā, par jebkādu ietekmi, ko banku tipa papildpakalpojumi var radīt attiecībā uz CVD pamatpakalpojumu sniegšanu;

vii)

iespējamo interešu konfliktu atklāšana pārvaldības pasākumos, kas izriet no banku tipa papildpakalpojumiem, un pasākumi, kas veikti, lai tos novērstu;

viii)

dokuments, kas pierāda, ka kredītiestādei ir nepieciešamās līgumiskās un operatīvās spējas nekavējoties piekļūt vērtspapīru nodrošinājumam, kas atrodas CVD un ir saistīts ar dienas kredīta un, attiecīgā gadījumā, īstermiņa kredīta sniegšanu.

93. pants

Īpašas prasības

1.   Ja CVD piesakās atļaujai, lai norīkotu vairāk nekā vienu kredītiestādi sniegt banku tipa papildpakalpojumus, tā pieteikumā ietver šādu informāciju:

a)

91. pantā minētā informācija par katru no norīkotajām kredītiestādēm;

b)

katras norīkotās kredītiestādes pienākumu un to savstarpējo attiecību apraksts.

2.   Ja pieteikumu saņemt atļauju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunktu iesniedz pēc tam, kad ir saņemta minētās regulas 17. pantā paredzētā atļauja, pieteikuma iesniedzējs CVD nosaka un informē kompetento iestādi par būtiskām izmaiņām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. panta 4. punktā, izņemot, ja tas jau ir sniedzis šādu informāciju minētās regulas 22. pantā noteiktajā pārskatīšanas un novērtēšanas procesā.

94. pants

Standarta veidlapas un veidnes pieteikuma iesniegšanai

1.   Pieteikuma iesniedzējs CVD iesniedz pieteikumu Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām atļaujām tādā formātā, kāds noteikts šīs regulas III pielikumā.

2.   Pieteikuma iesniedzējs CVD iesniedz 1. punktā minēto pieteikumu pastāvīgā informācijas nesējā.

3.   Pieteikuma iesniedzējs sniedz unikālu atsauces numuru katram dokumentam, ko tas iesniedz 1. punktā minētajā pieteikumā.

4.   Pieteikuma iesniedzējs CVD nodrošina, ka informācijā, kas iesniegta 1. punktā minētajā pieteikumā, ir skaidri precizēts, uz kuru šīs nodaļas konkrēto prasību minētā informācija attiecas un kurā dokumentā šāda informācija ir sniegta.

5.   Pieteikuma iesniedzējs CVD savai kompetentajai iestādei iesniedz visu to dokumentu sarakstu, kas ir ietverti 1. punktā minētajā pieteikumā, kam pievienots to atsauces numurs.

6.   Visu informāciju iesniedz kompetentās iestādes norādītajā valodā. Kompetentā iestāde var lūgt CVD iesniegt to pašu informāciju valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

XV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

95. pants

Pārejas noteikumi

1.   Šīs regulas 17. panta 2. punktā minēto informāciju sniedz kompetentajai iestādei vēlākais sešus mēnešus pirms 96. panta 2. punktā minētās dienas.

2.   Šīs regulas 24. panta 2. punktā minēto informāciju sniedz kompetentajai iestādei vēlākais sešus mēnešus pirms 96. panta 2. punktā minētās dienas.

3.   Informāciju, kas minēta šīs regulas 41. panta j) un r) apakšpunktā un 42. panta 1. punkta d), f), h), i) un j) apakšpunktā, sniedz no 96. panta 2. punktā minētās dienas.

96. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šīs regulas 54. pantu piemēro no dienas, kad spēkā stājušies deleģētie akti, ko Komisijas pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 5. punktu un 7. panta 15. punktu, atkarībā no tā, kurš no tiem stājas spēkā vēlāk.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīva 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Informācija, kas jāietver trešās valsts CVD pieteikumā atzīšanas saņemšanai

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 12. punkts)

Vispārīga informācija

Informācijas posteņi

Brīvā tekstā

Piemērošanas diena

 

Juridiskās personas korporatīvais nosaukums

 

Deklarētā adrese

 

Par pieteikumu atbildīgās personas vārds un uzvārds

 

Par pieteikumu atbildīgās personas kontaktinformācija

 

Par trešās valsts CVD atbilstību Regulai (ES) Nr. 909/2014 atbildīgās citas personas vai personu vārds(-i) un uzvārds(-i)

 

Par trešās valsts CVD atbilstību Regulai (ES) Nr. 909/2014 atbildīgās citas personas vai personu kontaktinformācija

 

Akcionāru vai dalībnieku identitātes, kuri tur līdzdalību trešās valsts CVD kapitālā

 

Grupas struktūras identifikācija, tostarp jebkurš trešās valsts CVD meitasuzņēmums un mātesuzņēmums

 

Dalībvalstu saraksts, kurās trešās valsts CVD plāno sniegt pakalpojumus

 

Informācija par Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā uzskaitītajiem pamatpakalpojumiem, ko trešās valsts CVD plāno sniegt Savienībā, pa dalībvalstīm

 

Informācija par Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma B iedaļā uzskaitītajiem papildpakalpojumiem, ko trešās valsts CVD plāno sniegt Savienībā, pa dalībvalstīm

 

Informācija par jebkuriem citiem pakalpojumiem, ko atļauts sniegt, bet kuri nav tieši uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma B iedaļā, ko trešās valsts CVD plāno sniegt Savienībā, pa dalībvalstīm

 

Valūta vai valūtas, ko trešās valsts CVD apstrādā vai plāno apstrādāt

 

Statistikas dati par pakalpojumiem, ko trešās valsts CVD plāno sniegt Savienībā, pa dalībvalstīm

 

To pasākumu novērtējums, ko trešās valsts CVD plāno veikt, lai ļautu saviem lietotājiem panākt atbilstību tās dalībvalsts vai to dalībvalstu visiem īpašajiem valsts tiesību aktiem, kurā(-ās) trešās valsts CVD plāno sniegt savus pakalpojumus

 

Ja trešās valsts CVD plāno sniegt Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. un 2. punktā minētos pakalpojumus, to pasākumu apraksts, ko trešās valsts CVD plāno veikt, lai ļautu saviem lietotājiem panākt atbilstību tās dalībvalsts attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, kurā trešās valsts CVD plāno sniegt šādus pakalpojumus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 4. punkta d) apakšpunktā

 

Noteikumi un procedūras, kas veicina darījumu ar finanšu instrumentiem norēķinu plānotajā norēķinu datumā

 

Trešās valsts CVD finanšu resursi, forma un metodes, kurās tie ir uzturēti, un pasākumi to nodrošināšanai

 

Pierādījums, ka trešās valsts CVD noteikumi un procedūras pilnībā atbilst prasībām, kas piemērojamas trešajā valstī, kur tas ir reģistrēts, tostarp noteikumi par prudenciālajiem, organizatoriskajiem, uzņēmējdarbības nepārtrauktības, negadījuma seku novēršanas un uzņēmējdarbības veikšanas aspektiem

 

Sīka informācija par visiem ārpakalpojumu līgumiem

 

Noteikumi, kas regulē vērtspapīru un naudas pārvedumu galīgumu

 

Informācija par dalību trešās valsts CVD uzturētā vērtspapīru norēķinu sistēmā, tostarp dalības kritēriji un apturēšanas procedūras, kā arī tādu dalībnieku izstāšanās, kuri vairs neatbilst dalības kritērijiem

 

Noteikumi un procedūras vērtspapīru emisiju integritātes nodrošināšanai

 

Informācija par mehānismiem, kas izveidoti, lai nodrošinātu dalībnieku un to klientu vērtspapīru aizsardzību

 

Informācija par trešās valsts CVD saiknēm un saiknēm ar citām tirgus infrastruktūrām un par to, kā tiek uzraudzīti un pārvaldīti saistītie riski

 

Informācija par noteikumiem un procedūrām, kas izstrādātas, lai pārvaldītu dalībnieka saistību neizpildi

 

Sanācijas plāns

 

Trešās valsts CVD ieguldījumu politika

 

Informācija par procedūrām, ar ko CVD saistību neizpildes gadījumā nodrošina savlaicīgu un atbilstīgu klientu un dalībnieku aktīvu norēķinu un pārvedumu citam CVD

 

Informācija par visām notiekošajām tiesas vai ārpustiesas tiesvedībām, tostarp administratīvajiem, civilajiem vai arbitrāžas procesiem, kas var izraisīt būtiskas finanšu un citas izmaksas trešās valsts CVD

Informācija par jebkuriem citiem galīgajiem lēmumiem, kas izriet no iepriekšminētās tiesvedības

 

Informācija par to, kā trešās valsts CVD risina interešu konfliktus

 

Informācija, kas jāpublicē EVTI tīmekļa vietnē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 21. panta 3. punktu, attiecībā uz minētās regulas 25. pantu.

 


II PIELIKUMS

CVD papildpakalpojumu uzskaite

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 29. pants)

Nr.

Papildpakalpojumi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014

Uzskaites datu veidi

A.   CVD nebanku tipa papildpakalpojumi, kuri nerada kredītrisku vai likviditātes risku

1

Vērtspapīru aizdošanas mehānisma organizēšana, darbojoties kā vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku aģentam

a)

Sniedzēju/saņēmēju identifikācija;

b)

sīka informācija par katru vērtspapīru aizņēmumu un aizdevumu operāciju, tostarp vērtspapīru apjoms un vērtība un ISIN;

c)

katras vērtspapīru aizņēmumu un aizdevumu operācijas mērķis;

d)

nodrošinājuma veidi;

e)

nodrošinājuma vērtējums.

2

Nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumu sniegšana, darbojoties kā vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku aģentam

a)

Sniedzēju/saņēmēju identifikācija;

b)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp vērtspapīru apjoms un vērtība un ISIN;

c)

nodrošinājuma veidi;

d)

nodrošinājuma izmantošanas mērķis;

e)

nodrošinājuma vērtējums.

3

Norēķinu saskaņošana, instrukciju maršrutēšana, tirdzniecības darījumu apstiprināšana, tirdzniecības darījumu verifikācija

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

darbību veidi;

c)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp vērtspapīru apjoms un vērtība un ISIN.

4

Ar akcionāru reģistriem saistīti pakalpojumi

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp vērtspapīru apjoms un vērtība un ISIN.

5

Korporatīvo darbību apkalpošanas atbalsts, tostarp pakalpojumi saistībā ar nodokļiem, kopsapulcēm un informāciju

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp vērtspapīru/naudas apjoms un vērtība, operācijas saņēmēji un ISIN.

6

Pakalpojumi saistībā ar jaunām emisijām, tostarp starptautisko vērtspapīru identifikācijas numura (ISIN) kodu un līdzīgu kodu piešķiršana un pārvaldība

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp ISIN.

7

Instrukciju maršrutēšana un apstrāde, maksas iekasēšana un apstrāde, un saistītu ziņojumu sniegšana

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp vērtspapīru/naudas apjoms un vērtība, operācijas saņēmēji, ISIN un operācijas mērķis.

8

CVD saikņu izveide, vērtspapīru kontu nodrošināšana, uzturēšana vai pārvaldīšana saistībā ar norēķinu pakalpojumiem, nodrošinājuma pārvaldība un citi papildpakalpojumi

a)

Sīka informācija par CVD saiknēm, tostarp CVD identifikācija;

b)

pakalpojumu veidi.

9

Vispārēju nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumu sniegšana, darbojoties kā aģentam

a)

Sniedzēju/saņēmēju identifikācija;

b)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp vērtspapīru apjoms un vērtība un ISIN;

c)

nodrošinājuma veidi;

d)

nodrošinājuma izmantošanas mērķis;

e)

nodrošinājuma vērtējums.

10

Ziņojumu sniegšana regulējošām iestādēm

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz ziņojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par sniegtajiem datiem, tostarp juridiskais pamats un mērķis.

11

Informācijas, datu un statistikas sniegšana tirgum/statistikas dienestiem vai citām valdības vai starpvaldību struktūrām

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par sniegtajiem datiem, tostarp juridiskais pamats un mērķis.

12

IT pakalpojumu sniegšana

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par IT pakalpojumiem.

B.   CVD banku tipa pakalpojumi, kas tieši saistīti ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A un B iedaļā uzskaitītajiem pamatpakalpojumiem vai papildpakalpojumiem

13

Naudas kontu piedāvāšana un noguldījumu pieņemšana no vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībniekiem un vērtspapīru kontu turētājiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (1) I pielikuma 1. punkta nozīmē

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

informācija par naudas kontiem;

c)

valūta;

d)

noguldījumu summas.

14

Naudas kredītu izsniegšana atdošanai ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, naudas aizdošana korporatīvo darbību priekšfinansēšanai un vērtspapīru aizdošana vērtspapīru kontu turētājiem Direktīvas 2013/36/ES I pielikuma 2. punkta nozīmē

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp vērtspapīru/naudas apjoms un vērtība, ISIN;

d)

nodrošinājuma veidi;

e)

nodrošinājuma vērtējums;

f)

darbību mērķis;

g)

informācija par visiem incidentiem attiecībā uz šādiem pakalpojumiem un korektīvās darbības, tostarp turpmāka rīcība.

15

Maksājumu pakalpojumi, kas ietver naudas un ārvalstu valūtas maiņas darījumu apstrādi Direktīvas 2013/36/ES I pielikuma 4. punkta nozīmē

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp naudas apjoms un operācijas mērķis.

16

Ar vērtspapīru aizdošanu un aizņemšanos saistītas garantijas un saistības 2013/36/ES I pielikuma 6. punkta nozīmē

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp vērtspapīru/naudas apjoms un vērtība un operācijas mērķis.

17

Finansēšanas darbības, kuras ietver ārvalstu valūtas maiņu un pārvedamus vērtspapīrus, kas saistīti ar dalībnieku garo pozīciju atlikumu pārvaldību, Direktīvas 2013/36/ES I pielikuma 7. punkta b) un e) apakšpunkta nozīmē

a)

To vienību identifikācija, kurām CVD sniedz šādus pakalpojumus;

b)

pakalpojumu veidi;

c)

sīka informācija par katru operāciju, tostarp vērtspapīru/naudas apjoms un vērtība un operācijas mērķis.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).


III PIELIKUMS

Veidnes CVD pieteikumam norīkot kredītiestādi vai sniegt banku tipa papildpakalpojumus

(Regulas (ES) Nr. 909/2014 55. pants)

1. veidne

Ja CVD piemēro banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu, sniedz šādu informāciju:

Atbilstīgi iesniedzamās informācijas tvērums

Unikāls dokumenta atsauces numurs

Dokumenta nosaukums

Tā dokumenta nodaļa, iedaļa vai lappuse, kurā ir sniegta attiecīgā informācija

1.

Pieteikuma iesniedzēja CVD korporatīvais nosaukums, tā juridiskais statuss un juridiskā adrese Savienībā

 

 

 

2.

Pieteikuma iesniedzēja CVD vadības struktūras lēmuma par atļauju kopija un sanāksmes protokols, kurā vadības struktūra apstiprināja pieteikuma dokumentāciju un tā iesniegšanu

 

 

 

3.

Par pieteikuma par atļaujas saņemšanu atbildīgās personas kontaktinformācija, ja tā atšķiras no personas, kas ir iesniegusi pieteikumu par atļaujas saņemšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantā

 

 

 

4.

Dokuments, kas pierāda atļaujas esamību, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 3. punkta a) apakšpunktā

 

 

 

5.

Pierādījums par to, ka pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst prudenciālajām prasībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 1., 3. un 4. punktā, un uzraudzības prasībām, kas minētas tās pašas regulas 60. pantā

 

 

 

6.

Dokuments, kas pierāda, ka pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 3. punkta d) apakšpunkta noteikumiem

 

 

 

7.

Sīka informācija par sanācijas plānu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 3. punkta f) apakšpunktā

 

 

 

8.

Darbību programma, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 

 

 

a)

tā ietver sarakstu ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minētajiem banku tipa papildpakalpojumiem, ko plānots sniegt

 

 

 

b)

tā ietver paskaidrojumu par to, kā Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minētie banku tipa papildpakalpojumi ir tieši saistīti ar jebkādiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A un B iedaļā minētajiem pamatpakalpojumiem vai papildpakalpojumiem, ko CVD ir atļauts sniegt

 

 

 

c)

tā ir strukturēta, ievērojot Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minēto banku tipa papildpakalpojumu sarakstu

 

 

 

9.

Pierādījums, kas pamato iemeslus, kāpēc nav veikts norēķins ar CVD vērtspapīru norēķinu sistēmas naudas maksājumiem, izmantojot kontus, kas atvērti tās valsts valūtas centrālajā emisijas bankā, kurā tiek veikts norēķins

 

 

 

10.

Precīza informācija par pasākumiem, kas nodrošina, ka banku tipa papildpakalpojumu, uz kuriem attiecas pieteikums, sniegšana neietekmē Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā minēto CVD pamatpakalpojumu raitu sniegšanu, tostarp jo īpaši šāda informācija:

 

 

 

a)

IT platforma, ko izmanto vērtspapīru darījumu posma [daļas] norēķinam, tostarp pārskats par IT organizāciju un saistīto risku analīzi un to, kā tie tiek mazināti

 

 

 

b)

piegādes pret samaksu procesa darbība un juridiskie līgumi, jo īpaši procedūras, kas izmantotas, lai novērstu kredītrisku, kas izriet no vērtspapīru darījumu posma [daļas]

 

 

 

c)

savstarpējo saikņu ar jebkurām trešām pusēm, kas iesaistītas naudas pārvedumu procesā, atlase, uzraudzība, juridiskā dokumentācija un pārvaldība, jo īpaši attiecīgie pasākumi ar trešām pusēm, kas iesaistītas naudas pārvedumu procesā

 

 

 

d)

precizēta analīze, kas ietverta pieteikuma iesniedzēja CVD sanācijas plānā, par jebkādu ietekmi, ko banku tipa papildpakalpojumi var radīt attiecībā uz CVD pamatpakalpojumu sniegšanu

 

 

 

e)

iespējamo interešu konfliktu atklāšana pārvaldības pasākumos, kas izriet no banku tipa papildpakalpojumu sniegšanas, un pasākumi, kas veikti, lai tos novērstu

 

 

 

11.

Attiecīgā gadījumā jebkādu būtisku izmaiņu identifikācija, kas veiktas dokumentācijā, kura iesniegta, lai iegūtu Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 2. punktā minēto atļauju, ievērojot to pašu tabulas formātu, ja atjauninātā dokumentācija jau nav nodrošināta Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. pantā minētās pārskatīšanas un novērtēšanas laikā

 

 

 

Ja Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētais pieteikums atļaujas saņemšanai ir iesniegts tajā pašā laikā, kad ir iesniegts pieteikums minētās regulas 17. pantā paredzētajai atļaujai, pieteikuma iesniedzējs CVD papildus informācijai, kas pieprasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu un šo regulu, sniedz šādu informāciju:

1

Par pieteikuma par atļaujas saņemšanu atbildīgās personas vārds un uzvārds, ja tā atšķiras no personas, kas ir iesniegusi pieteikumu par atļaujas saņemšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu

2

Par pieteikuma par atļaujas saņemšanu atbildīgās personas kontaktinformācija, ja tā atšķiras no personas, kas ir iesniegusi pieteikumu par atļaujas saņemšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu

3

54. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētais atļaujas saņemšanas datums

2. veidne

Ja CVD iesniedz pieteikumu, lai norīkotu atsevišķu kredītiestādi nolūkā sniegt banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta b) apakšpunktu:

Iesniedzamās informācijas tvērums

Unikāls dokumenta atsauces numurs

Dokumenta nosaukums

Tā dokumenta nodaļa, iedaļa vai lappuse, kurā ir sniegta attiecīgā informācija

1.

Pieteikuma iesniedzēja CVD korporatīvais nosaukums, tā juridiskais statuss un juridiskā adrese Savienībā

 

 

 

2.

Pieteikuma iesniedzēja CVD vadības struktūras lēmuma par atļauju kopija un sanāksmes protokols, kurā vadības struktūra apstiprināja pieteikuma dokumentāciju un tā iesniegšanu

 

 

 

3.

Par pieteikuma par atļaujas saņemšanu atbildīgās personas kontaktinformācija, ja minētā persona nav tā pati informācija, kas iesniedza pieteikumu par atļaujas saņemšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantā

 

 

 

4.

Tās kredītiestādes korporatīvais nosaukums, kas jānorīko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta b) apakšpunktu, tās juridiskais statuss un juridiskā adrese Savienībā

 

 

 

5.

Dokuments, kas pierāda, ka 4. punktā minētā kredītiestāde ir saņēmusi atļauju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 4. punkta a) apakšpunktā

 

 

 

6.

Norīkotās kredītiestādes dibināšanas statūti un, ja nepieciešams, cita juridiskā dokumentācija

 

 

 

7.

Norīkotās kredītiestādes īpašumtiesību struktūra, tostarp tās akcionāru identitāte

 

 

 

8.

Pieteikuma iesniedzēja CVD un norīkotās kredītiestādes jebkuru kopīgo akcionāru identifikācija un jebkādas līdzdalības starp pieteikuma iesniedzēju CVD un norīkoto kredītiestādi

 

 

 

9.

Pierādījums par to, ka norīkotā kredītiestāde atbilst prudenciālajām prasībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 1., 3. un 4. punktā, un uzraudzības prasībām, kas minētas tās pašas regulas 60. pantā

 

 

 

10.

Pierādījums, tostarp dibināšanas dokuments, finanšu pārskati, revīzijas ziņojumi, riska komiteju ziņojumi vai citi dokumenti, kas pierāda, ka norīkotā kredītiestāde atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 4. punkta e) apakšpunkta prasībām

 

 

 

11.

Precīza informācija par sanācijas plānu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 4. punkta g) apakšpunktā

 

 

 

12.

Darbību programma, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 

 

 

a)

tā ietver sarakstu ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minētajiem banku tipa papildpakalpojumiem, ko plānots sniegt

 

 

 

b)

tā ietver paskaidrojumu par to, kā Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minētie banku tipa papildpakalpojumi ir tieši saistīti ar jebkādiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A un B iedaļā minētajiem pamatpakalpojumiem vai papildpakalpojumiem, ko pieteikuma iesniedzējam CVD ir atļauts sniegt

 

 

 

c)

tā ir strukturēta, ievērojot Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minēto banku tipa papildpakalpojumu sarakstu

 

 

 

13.

Sīka informācija, kas pamato iemeslus, kāpēc nav veikts norēķins ar CVD vērtspapīru norēķinu sistēmas naudas maksājumiem, izmantojot kontus, kas atvērti tās valsts valūtas centrālajā emisijas bankā, kurā tiek veikts norēķins

 

 

 

14.

Sīka informācija par CVD un norīkotās kredītiestādes attiecību strukturālo organizāciju, tostarp jo īpaši šāda informācija:

 

 

 

a)

IT platforma, ko izmanto vērtspapīru darījumu posma [daļas] norēķinam, tostarp pārskats par IT organizāciju un saistīto risku analīzi un to, kā tie tiek mazināti

 

 

 

b)

piemērojamie noteikumi un procedūras, kas nodrošina atbilstību prasībām par norēķinu galīgumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. pantā

 

 

 

c)

piegādes pret samaksu procesa darbība un juridiskie līgumi, jo īpaši procedūras, kas izmantotas, lai novērstu kredītrisku, kas izriet no vērtspapīru darījumu posma [daļas]

 

 

 

d)

savstarpējo saikņu ar jebkurām trešām pusēm, kas iesaistītas naudas pārvedumu procesā, atlase, uzraudzība un pārvaldība, jo īpaši attiecīgie pasākumi ar trešām pusēm, kas iesaistītas naudas pārvedumu procesā

 

 

 

e)

pakalpojumu līmeņa vienošanās, ar ko nosaka sīku informāciju par funkcijām, kas CVD jānodod ārpakalpojumā norīkotajai kredītiestādei un jebkādi pierādījumi, kas pierāda atbilstību ārpakalpojumu prasībām, kā izklāstītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. pantā

 

 

 

f)

precizēta analīze, kas ietverta pieteikuma iesniedzēja CVD sanācijas plānā, par jebkādu ietekmi, ko banku tipa papildpakalpojumi var radīt attiecībā uz CVD pamatpakalpojumu sniegšanu

 

 

 

g)

iespējamo interešu konfliktu atklāšana pārvaldības pasākumos, kas izriet no banku tipa papildpakalpojumiem, un pasākumi, kas veikti, lai tos novērstu

 

 

 

h)

dokuments, kas pierāda, ka kredītiestādei ir nepieciešamās līgumiskās un operatīvās spējas nekavējoties piekļūt vērtspapīru nodrošinājumam, kas atrodas CVD un ir saistīts ar dienas kredīta un, attiecīgā gadījumā, īstermiņa kredīta sniegšanu

 

 

 

15.

Attiecīgā gadījumā jebkādu izmaiņu identifikācija, kas veiktas dokumentācijā, kura iesniegta, lai iegūtu Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. panta 2. punktā minēto atļauju, ievērojot to pašu tabulas formātu, ja atjauninātā dokumentācija jau nav nodrošināta Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. pantā minētās pārskatīšanas un novērtēšanas laikā

 

 

 

Ja Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētais pieteikums atļaujas saņemšanai ir iesniegts tajā pašā laikā, kad ir iesniegts pieteikums minētās regulas 17. pantā paredzētajai atļaujai, papildus informācijai, kas pieprasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu un šo regulu, sniedz šādu informāciju:

1

Tās vienības korporatīvais nosaukums, kas norīkota sniegt banku tipa papildpakalpojumus

2

Juridiskā adrese

3

Par pieteikumu atbildīgās personas vārds un uzvārds

4

Par pieteikumu atbildīgās personas kontaktinformācija

5

Norīkotās kredītiestādes vai kredītiestāžu mātesuzņēmumu identifikācija, ja tādas ir

6

Norīkotās kredītiestādes vai kredītiestāžu kompetentā iestāde

7

Atļaujas, kas minēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 4. punkta a) apakšpunktā, saņemšanas datums


Augša