EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R2295

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2295 (2017. gada 4. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informācijas atklāšanu attiecībā uz apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/5959

OV L 329, 13.12.2017., 6./19. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2295/oj

13.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2295

(2017. gada 4. septembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informācijas atklāšanu attiecībā uz apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, (1) un jo īpaši tās 443. panta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 443. panta pirmo daļu Eiropas Banku iestāde (EBI) 2014. gada 27. jūnijā apstiprināja pamatnostādnes par informācijas atklāšanu attiecībā uz apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem (turpmāk “EBI informācijas atklāšanas pamatnostādnes” (2)). Regulas (ES) Nr. 575/2013 443. panta otrajā daļā ir paredzēts, ka EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā konkretizē informāciju, kas atklājama par bilances vērtībām sadalījumā pa riska darījumu kategorijām un tad pēc aktīvu kvalitātes, kā arī par neapgrūtināto aktīvu bilances vērtības kopsummu, ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2012. gada 20. decembra ieteikumu ESRK/2012/2 par kredītiestāžu finansējumu (turpmāk “ieteikums ESRK/2012/2”) (3) un atkarībā no tā, vai EBI savā ziņojumā uzskata, ka šāda papildu informācijas atklāšana palīdz iegūt ticamu un jēgpilnu informāciju. EBI ziņojumā par apgrūtinātiem aktīviem (4) ir secināts, ka informācijas atklāšana par apgrūtinājumiem Savienībā ir būtiski svarīga, jo tā tirgus dalībniekiem dod iespēju labāk saprast un izvērtēt iestāžu likviditātes un maksātspējas profilus un skaidrā un konsekventā veidā salīdzināt šos profilus dažādās dalībvalstīs. Balstoties uz šiem secinājumiem, EBI izstrādāja regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai nodrošinātu pilnīgi saskaņotu pieeju informācijas atklāšanai par apgrūtinātiem aktīviem.

(2)

EBI informācijas atklāšanas pamatnostādnes attiecas gan uz apgrūtinātiem, gan uz neapgrūtinātiem aktīviem. Tas tādēļ, ka Regulas (ES) Nr. 575/2013 443. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka jāņem vērā Ieteikums ESRK/2012/2 un it īpaši Ieteikums D – “Tirgus pārskatāmība aktīvu apgrūtinājumu jomā” (turpmāk “ieteikums D”). Ieteikuma D 1. punkta a) apakšpunktā ir ieteikts atklāt informāciju par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem. Arī Regulas (ES) Nr. 575/2013 443. panta otrajā daļā ir paredzēts, ka, izstrādājot šai daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, ir jāņem vērā ieteikums ESRK/2012/2. Turklāt ar šādiem standartiem ir jāaptver apgrūtinātie aktīvi, lai nodrošinātu, ka informācijas atklāšanā ir iegūstama ticama un jēgpilna informācija. Tādēļ būtu jāatklāj informācija gan par apgrūtinātiem, gan par neapgrūtinātiem aktīviem.

(3)

Ieteikumā D ir sniegts EBI adresēts ieteikums nodrošināt, ka, izstrādājot EBI informācijas atklāšanas pamatnostādnes, nav iespējams konstatēt par labu centrālajām bankām apgrūtināto aktīvu apjomu un tā izmaiņas, kā arī centrālo banku sniegtās likviditātes palīdzības apmēru. Minētais ieteikums ir ņemts vērā arī šajā regulā.

(4)

Apgrūtināti aktīvi vai saņemtais nodrošinājums un citi ārpusbilances posteņi var tikt ieķīlāti, lai piesaistītu finansējumu (finanšu resursus). Tādēļ, lai tirgus dalībniekiem dotu iespēju labāk saprast un izvērtēt iestāžu likviditātes un maksātspējas profilus un piekļūt informācijai par tādu aktīvu pieejamību, ar kuriem iespējams nodrošināt finanšu resursus, iestādēm visu bilances aktīvu apgrūtinājumi un visu ārpusbilances posteņu apgrūtinājumi būtu jāatspoguļo atsevišķi. Informācijas atklāšanai būtu jāattiecas uz visu saņemto nodrošinājumu saistībā ar visiem bilancē iekļautajiem darījumiem un ārpusbilances darījumiem neatkarīgi no to darbības termiņa, tostarp visiem darījumiem ar centrālajām bankām. Lai gan aktīvi, kas atspoguļoti kā apgrūtināti aktīvi, ietver aktīvus, kuriapgrūtināti saistībā ar visiem darījumiem ar jebkuru darījuma partneri (tostarp centrālajām bankām), nav nepieciešams apgrūtinājumus, kas izriet no darījumiem ar centrālajām bankām, atspoguļot atsevišķi no apgrūtinājumiem, kuri izriet no darījumiem ar citiem darījumu partneriem. Tas neskar centrālo banku rīcības brīvību ieviest mehānismus informācijas atklāšanai par ārkārtas likviditātes palīdzību.

(5)

Lai nodrošinātu konsekvenci un veicinātu salīdzināmību un pārredzamību, normas attiecībā uz informācijas atklāšanas veidnēm par apgrūtinājumiem būtu jābalsta uz pārskatu sniegšanas prasībām par apgrūtinājumiem, kuras ietvertas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 (5). Tomēr, lai izvairītos no neparedzētām sekām (piemēram, iespējas identificēt ārkārtas finansējumu no centrālajām bankām), ir nepieciešami daži izņēmumi. Konkrētāk, ņemot vērā ieteikumu D, informācijas atklāšana attiecībā uz apgrūtināto aktīvu apmēru un neapgrūtināto aktīvu apmēru būtu jābalsta uz mediānām vērtībām, nevis konkrēta laika brīža vērtībām, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVII pielikumā. Līdzīgi tam atklājamās informācijas granularitātes pakāpei attiecībā uz konkrētām vērtībām un darījumiem vajadzētu būt mazākai nekā pakāpei, kāda piemīt pārskatu sniegšanas prasībām, ko ietver Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014. Turklāt, tā kā aktīvu apgrūtinājumi lielā mērā ir atkarīgi no attiecīgās iestādes riska profila un komercdarbības modeļa, kvantitatīvie dati būtu jāpapildina ar aprakstošu informāciju.

(6)

Informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem un it īpaši informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz nodotiem aktīviem, ieķīlātiem aktīviem un ārpusbilances saņemto un sniegto nodrošinājumu būtu jāpiemēro papildus attiecīgā grāmatvedības regulējuma ietvaros spēkā esošajām informācijas atklāšanas prasībām.

(7)

Lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 575/2013 443. pantā izklāstīto informācijas atklāšanas prasību samērīgu piemērošanu attiecībā uz mazākām iestādēm, kurām nav apgrūtinātu aktīvu būtiskā apjomā, šādām mazākām iestādēm nebūtu pienākuma sniegt informāciju par apgrūtināto un neapgrūtināto aktīvu kvalitāti. Informācija par apgrūtināto un neapgrūtināto aktīvu kvalitāti (turpmāk “aktīvu kvalitātes rādītāji”) ir balstīta uz aktīvu kvalitātes īpašībām, kas piemīt aktīviem ar ārkārtīgi augstu likviditāti un kredītkvalitāti un aktīviem ar augstu likviditāti un kredītkvalitāti, kas definēti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 (6). Tā kā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas neietilpst banku grupā, minētā deleģētā regula neattiecas un, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības ietilpst vienā banku grupā, attiecīgā informācija tiek atklāta konsolidētā veidā, ir atbilstīgi arī ieguldījumu brokeru sabiedrības atbrīvot no pienākuma atklāt informāciju par apgrūtināto un neapgrūtināto aktīvu kvalitāti, lai tādējādi tās varētu izvairīties no nesamērīgām izmaksām.

(8)

Ņemot vērā, ka prasība sniegt informāciju par aktīvu kvalitātes rādītājiem ir jaunums, normu piemērošana attiecībā uz informācijas atklāšanu par šādiem rādītājiem būtu jāatliek par vienu gadu, lai iestādēm dotu iespēju ieviest nepieciešamās IT sistēmas.

(9)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EBI.

(10)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (7) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz visām iestādēm

1.   Iestādes, ievērojot II pielikumā ietvertos norādījumus, saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu I pielikuma A veidnes slejās C010, C040, C060 un C090 atklāj apgrūtināto un neapgrūtināto aktīvu apmēru sadalījumā pa aktīvu veidiem.

2.   Iestādes, ievērojot II pielikumā ietvertos norādījumus, I pielikuma B veidnes slejās C010 un C040 atklāj informāciju par saņemto nodrošinājumu sadalījumā pa aktīvu veidiem.

3.   Iestādes, ievērojot II pielikumā ietvertos norādījumus, atklāj saistības, kas izriet no apgrūtinātiem aktīviem un saņemtā nodrošinājuma, atbilstoši I pielikuma C veidnei.

4.   Iestādes, ievērojot II pielikumā ietvertos norādījumus, atklāj aprakstošu informāciju par sava komercdarbības modeļa ietekmi uz savu apgrūtinājumu līmeni un par to, cik apgrūtinājumi ir svarīgi komercdarbības modelim, atbilstoši I pielikuma D veidnei.

2. pants

Papildu prasības konkrētām iestādēm par informācijas atklāšanu

1.   Papildus 1. pantā minētajai informācijai, iestādes, kas atbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem:

a)

ievērojot II pielikumā ietvertos norādījumus, slejās C030, C050, C080 un C100 atklāj aktīvu kvalitātes rādītājus sadalījumā pa aktīvu veidiem atbilstoši I pielikuma A veidnei;

b)

ievērojot II pielikumā ietvertos norādījumus, slejās C030 un C060 atklāj aktīvu kvalitātes rādītājus sadalījumā pa saņemtā nodrošinājuma un emitēto parāda vērtspapīru veidiem, tai skaitā segto obligāciju un ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (ABS) veidiem, atbilstoši I pielikuma B veidnei.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro vienīgi attiecībā uz ikvienu kredītiestādi, kas atbilst jebkuram no šādiem nosacījumiem:

a)

tās aktīvu kopsumma, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 680/2014 XVII pielikuma 1.6. punkta 10. apakšpunktu, pārsniedz 30 miljardus euro;

b)

tās apgrūtināto aktīvu apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 680/2014 XVII pielikuma 1.6. punkta 9. apakšpunktu, pārsniedz 15 %.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. pantu piemēro no 2019. gada 2. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 4. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets (EBA/GL/2014/03).

(3)  OV C 119, 25.4.2013., 1. lpp.

(4)  EBI ziņojums Report on asset encumbrance, 2015. gada septembris.

(5)  Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas Regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Informācijas atklāšanas veidnes

A veidne: Apgrūtinātie un neapgrūtinātie aktīvi

A veidne – Apgrūtinātie un neapgrūtinātie aktīvi

 

Apgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība

Apgrūtināto aktīvu patiesā vērtība

Neapgrūtināto aktīvu bilances vērtība

Neapgrūtināto aktīvu patiesā vērtība

 

t. sk. nomināli atbilstīgie ĀAKLA un AKLA

 

t. sk. nomināli atbilstīgie ĀAKLA un AKLA

 

t. sk. ĀAKLA un AKLA

 

t. sk. ĀAKLA un AKLA

010

030

040

050

060

080

090

100

010

Pārskatus sniedzošās iestādes aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Pašu kapitāla instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

050

t. sk.: segtās obligācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

060

t. sk.: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

070

t. sk.: vispārējo valdību emitēti

 

 

 

 

 

 

 

 

080

t. sk.: finanšu sabiedrību emitēti

 

 

 

 

 

 

 

 

090

t. sk.: nefinanšu sabiedrību emitēti

 

 

 

 

 

 

 

 

120

pārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

121

t. sk.: …

 

 

 

 

 

 

 

 

B veidne: Saņemtais nodrošinājums

B veidne – Saņemtais nodrošinājums

 

Saņemtā apgrūtinātā nodrošinājuma patiesā vērtība vai pašu emitēti parādā vērtspapīri

Neapgrūtināti

Apgrūtināšanai pieejama saņemtā nodrošinājuma vai emitēto pašu parāda vērtspapīru patiesā vērtība

 

t. sk. nomināli atbilstīgie ĀAKLA un AKLA

 

t. sk. ĀAKLA un AKLA

010

030

040

060

130

Pārskatus sniedzošās iestādes saņemtais nodrošinājums

 

 

 

 

140

Aizdevumi pēc pieprasījuma

 

 

 

 

150

Pašu kapitāla instrumenti

 

 

 

 

160

Parāda vērtspapīri

 

 

 

 

170

t. sk.: segtās obligācijas

 

 

 

 

180

t. sk.: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

 

 

 

 

190

t. sk.: vispārējo valdību emitēti

 

 

 

 

200

t. sk.: finanšu sabiedrību emitēti

 

 

 

 

210

t. sk.: nefinanšu sabiedrību emitēti

 

 

 

 

220

Aizdevumi un avansi, izņemot aizdevumus pēc pieprasījuma

 

 

 

 

230

Cits saņemtais nodrošinājums

 

 

 

 

231

t. sk.: …

 

 

 

 

240

Emitēti pašu parāda vērtspapīri, kuri nav pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

 

 

 

 

241

Pašu segtās obligācijas un ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kas emitēti, bet vēl nav ieķīlāti

 

 

 

 

250

AKTĪVI, SAŅEMTAIS NODROŠINĀJUMS UN EMITĒTIE PAŠU PARĀDA VĒRTSPAPĪRI KOPĀ

 

 

 

 

C veidne: Apgrūtinājumu avoti

C veidne – Apgrūtinājumu avoti

 

Sakrītošās saistības, iespējamās saistības vai aizdotie vērtspapīri

Aktīvi, saņemtais nodrošinājums un emitētie pašu parāda vērtspapīri, kas nav segtās obligācijas un apgrūtināti ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

010

030

010

Atlasītu finanšu saistību uzskaites vērtība

 

 

011

t. sk.: …

 

 

D veidne: Papildinoša aprakstoša informācija

D veidne – Papildinoša aprakstoša informācija

Aprakstoša informācija par komercdarbības modeļa ietekmi uz aktīvu apgrūtinājumiem un to, cik apgrūtinājumi ir svarīgi iestādes komercdarbības modelim, kas lietotājiem norāda uz kontekstu, kurā atklājama informācija, kas sniedzama veidnēs A–C.


II PIELIKUMS

Norādījumi par informācijas atklāšanas veidņu aizpildīšanu

1.

Iestādes 1.–7. tabulā minētos posteņus atspoguļo tādā pašā veidā, kā tie atspoguļoti pārskatos, kas sniegti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikumu, ja vien minētajās tabulās nav konkrēti paredzēts citādi.

1. punktā minētos posteņus atspoguļo, izmantojot mediānas vērtības. Mediānā vērtība ir attiecīgo ceturkšņu mediāna par iepriekšējo divpadsmit mēnešu posmu, un to konstatē, izmantojot interpolāciju.

Kad informācijas atklāšana notiek konsolidēti, piemērojamais konsolidācijas tvērums ir prudenciālās konsolidācijas darbības joma, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas, II sadaļas, 2. nodaļas 2. iedaļā.

A veidne – Apgrūtinātie un neapgrūtinātie aktīvi

1. tabula. Norādījumi attiecībā uz konkrētām A veidnes rindām

Rindas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

010

Pārskatu sniedzošās iestādes aktīvi [starptautiskie grāmatvedības standarti (IAS) 1.9. a), īstenošanas vadlīnijas (IG) 6]

Iestādes bilancē reģistrēto aktīvu kopsumma, izņemot pašu parāda vērtspapīrus un pašu pašu kapitāla instrumentus, kad piemērojamie grāmatvedības standarti pieļauj to atzīšanu bilancē. Šajā rindā atspoguļotā vērtība ir četru ceturkšņa beigu vērtību summu mediāna par iepriekšējo divpadsmit mēnešu posmu attiecībā uz rindām 030, 040 un 120.

030

Pašu kapitāla instrumenti

Posteņa “Pašu kapitāla instrumenti” mediānās vērtības, kas uzrādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) rindā 030, izņemot pašu kapitāla instrumentus, kad piemērojamie grāmatvedības standarti pieļauj to atzīšanu bilancē.

040

Parāda vērtspapīri

Posteņa “Parāda vērtspapīri” mediānās vērtības, kas uzrādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) rindā 040, izņemot pašu parāda vērtspapīrus, kad piemērojamie grāmatvedības standarti pieļauj to atzīšanu bilancē.

050

t. sk.: segtās obligācijas

Posteņa “t. sk.: segtās obligācijas” mediānās vērtības, kas uzrādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) rindā 050.

060

t. sk.: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

Posteņa “t. sk.: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri” mediānās vērtības, kas uzrādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) rindā 060.

070

t. sk.: vispārējo valdību emitēti

Posteņa “t. sk.: vispārējo valdību emitēti” mediānās vērtības, kas uzrādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) rindā 070.

080

t. sk.: finanšu sabiedrību emitēti

Posteņa “t. sk.: finanšu sabiedrību emitēti” mediānās vērtības, kas uzrādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) rindā 080.

090

t. sk.: nefinanšu sabiedrību emitēti

Posteņa “t. sk.: nefinanšu sabiedrību emitēti” mediānās vērtības, kas uzrādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) rindā 090.

120

Citi aktīvi

Iestādes citu aktīvu, kas iekļauti bilancē, mediānā vērtība, izņemot aktīvus, kas atspoguļoti iepriekšējās rindās un kas nav pašu parāda vērtspapīri un pašu kapitāla vērtspapīru instrumenti, kuru atzīšanu bilancē nevar pārtraukt iestāde, kura nepiemēro SFPS. Šādā gadījumā pašu parāda vērtspapīrus iekļauj B veidnes 240. rindā un pašu kapitāla vērtspapīru instrumentus pie aktīvu apgrūtinājumiem neuzrāda.

Citi aktīvi ietver skaidru naudu (turētas apgrozībā esošas valsts un ārvalstu banknotes un monētas, kuras parasti tiek izmantotas maksājumu veikšanai), aizdevumus pēc pieprasījuma [IAS 1.54(i)], tai skaitā centrālajās bankās un citās iestādēs pēc pieprasījuma pieejamus atlikumus, kas uzrādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) rindā 020. Citi aktīvi ietver arī aizdevumus un avansus, kas nav aizdevumi pēc pieprasījuma, tai skaitā hipotekāros aizdevumus, kas uzrādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) rindās 100 un 110. Citi aktīvi var ietvert arī nemateriālos aktīvus, tostarp nemateriālo vērtību, atliktā nodokļa aktīvus, pamatlīdzekļus, atvasinātus aktīvus, darījumus par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu un ar akciju aizņēmumiem saistītus debitoru parādus.

Kad pamatā esošie aktīvi un paturēto ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru (ABS) seguma kopuma aktīvi un paturētas segtās obligācijas ir aizdevumi pēc pieprasījuma vai aizdevumi un avansi, kas nav aizdevumi pēc pieprasījuma, arī tos iekļauj šajā rindā.

121

t. sk.: …

Attiecīgā gadījumā apgrūtinājuma izmantošanas kontekstā saistībā ar iestādes komercdarbības modeli tā posteņa “Citi aktīvi” jebkuras sastāvdaļas mediāno vērtību atsevišķi var noradīt speciālā rindā “t. sk.”.

2. tabula. Norādījumi attiecībā uz konkrētām A veidnes slejām

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

010

Apgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība

Tādu iestādes turēto aktīvu uzskaites vērtības mediāna, kuri apgrūtināti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVII pielikuma 1.7. punktu. Uzskaites vērtība ir apmērs, ko uzrāda bilances aktīvu pusē.

030

t. sk.: nomināli atbilstīgie ĀAKLA un AKLA

Tādu apgrūtinātu aktīvu uzskaites vērtības mediānā vērtība, kuri ir nomināli atbilstīgi, lai tiktu kvalificēti kā ārkārtīgi augstas likviditātes un kredītkvalitātes aktīvi (ĀAKLA) un augstas likviditātes un kredītkvalitātes aktīvi (AKLA). Šīs regulas vajadzībām nomināli atbilstīgie apgrūtinātie ĀAKLA un nomināli atbilstīgie apgrūtinātie AKLA ir aktīvi, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11., 12. un 13. pantā un kas atbilstu vispārīgajām un operacionālajām prasībām, kuras izklāstītas minētās deleģētās regulas 7. un 8. pantā, ja vien tiem nebūtu apgrūtinātu aktīvu statusa, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVII pielikumā. Nomināli atbilstīgie apgrūtinātie ĀAKLA un nomināli atbilstīgie apgrūtinātie AKLA atbilst arī speciālajām prasībām attiecībā uz riska darījumu kategoriju, kas izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–16. un 35.–37. pantā. Nomināli atbilstīgo apgrūtināto ĀAKLA uzskaites vērtība un nomināli atbilstīgo apgrūtināto AKLA ir uzskaites vērtība pirms Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–16. pantā minēto diskonta likmju piemērošanas.

040

Apgrūtināto aktīvu patiesā vērtība

Posteņa “Apgrūtināto aktīvu patiesā vērtība” mediānā vērtība, kas uzrādīta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) slejā 040.

Attiecībā uz katru riska darījumu kategoriju atspoguļotā patiesā vērtība ir mediānā vērtība no dažādajām patiesajām vērtībām, kas novērotas katra mediānas aprēķinā iekļautā pārskata perioda beigās.

050

t. sk.: nomināli atbilstīgie ĀAKLA un AKLA

To apgrūtināto aktīvu patiesās vērtības mediāna, kuri ir nomināli atbilstīgi, lai tos kvalificētu kā ĀAKLA un AKLA. Šīs regulas vajadzībām nomināli atbilstīgie apgrūtinātie ĀAKLA un nomināli atbilstīgie apgrūtinātie AKLA ir aktīvi, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11., 12. un 13. pantā un kas atbilstu vispārīgajām un operacionālajām prasībām, kas izklāstītas minētās deleģētās regulas 7. un 8. pantā, ja vien tiem nebūtu apgrūtinātu aktīvu statusa, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVII pielikumā. Nomināli atbilstīgie apgrūtinātie ĀAKLA un nomināli atbilstīgie apgrūtinātie AKLA atbilst arī speciālajām prasībām attiecībā uz riska darījumu kategoriju, kas izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–16. un 35.–37. pantā. Nomināli atbilstīgo apgrūtināto ĀAKLA un nomināli atbilstīgo apgrūtināto AKLA patiesā vērtība ir patiesā vērtība pirms Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–16. pantā konkretizētā diskonta piemērošanas.

060

Neapgrūtinātu aktīvu uzskaites vērtība

Posteņa “Neapgrūtinātu aktīvu uzskaites vērtība” mediānā vērtība, kas uzrādīta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) slejā 060.

080

t. sk.: ĀAKLA un AKLA

Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11., 12. un 13. pantā minēto neapgrūtināto ĀAKLA un AKLA uzskaites vērtību mediānā vērtība, kas atbilst vispārīgajām un operacionālajām prasībām, kuras izklāstītas minētās deleģētās regulas 7. un 8. pantā, kā arī speciālajam prasībām attiecībā uz riska darījumu kategoriju, kas izklāstītas minētās deleģētās regulas 10.–16. un 35.–37. pantā. ĀAKLA un AKLA uzskaites vērtība ir uzskaites vērtība pirms Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–16. pantā konkretizētā diskonta piemērošanas.

090

Neapgrūtināto aktīvu patiesā vērtība

Posteņa “Neapgrūtināto aktīvu patiesā vērtība” mediānā vērtība, kas uzrādīta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.01 (AE-ASS) slejā 090.

Attiecībā uz katru riska darījumu kategoriju atspoguļotā patiesā vērtība ir mediānā vērtība no dažādajām patiesajām vērtībām, kas novērotas katra mediānas aprēķinā iekļautā pārskata perioda beigās.

100

t. sk.: ĀAKLA un AKLA

Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11., 12. un 13. pantā minēto neapgrūtināto ĀAKLA un AKLA patieso vērtību mediānā vērtība, kas atbilst vispārīgajām un operacionālajām prasībām, kuras izklāstītas minētās deleģētās regulas 7. un 8. pantā, kā arī speciālajam prasībām attiecībā uz riska darījumu kategoriju, kas izklāstītas minētās deleģētās regulas 10.–16. un 35.–37. pantā. ĀAKLA un AKLA patiesā vērtība ir patiesā vērtība pirms Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–16. pantā konkretizētā diskonta piemērošanas.

B veidne – Saņemtais nodrošinājums

3. tabula. Norādījumi attiecībā uz konkrētām B veidnes rindām

Rindas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

130

Pārskatus sniedzošās iestādes saņemtais nodrošinājums

Iestādes saņemtā nodrošinājuma visas kategorijas. Šajā rindā atspoguļo visus vērtspapīrus, kurus aizņēmējiestāde saņēmusi vērtspapīru aizņemšanās darījumos. Iestādes saņemtā nodrošinājuma kopsumma ir mediāna no četru ceturkšņa beigu vērtību summām par iepriekšējo divpadsmit mēnešu posmu attiecībā uz rindām 140–160, 220 un 230.

140

Aizdevumi pēc pieprasījuma

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediāno vērtību, kas sastāv no aizdevumiem pēc pieprasījuma, atspoguļo šajā rindā (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 120). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi vērtspapīru aizņemšanās darījumos.

150

Pašu kapitāla instrumenti

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediānā vērtība, kas sastāv no pašu kapitāla instrumentiem (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 030). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi vērtspapīru aizņemšanās darījumos.

160

Parāda vērtspapīri

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediānā vērtība, kas sastāv no parāda vērtspapīriem (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 040). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi vērtspapīru aizņemšanās darījumos.

170

t. sk.: segtās obligācijas

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediānā vērtība, kas sastāv no segtajām obligācijām (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 050). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi vērtspapīru aizņemšanās darījumos.

180

t. sk.: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediānā vērtība, kas sastāv no ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 060). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi jebkurā vērtspapīru aizņemšanās darījumā.

190

t. sk.: vispārējo valdību emitēti

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediānā vērtība, kas sastāv no vispārējo valdību emitētiem parāda vērtspapīriem (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 070). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi vērtspapīru aizņemšanās darījumos.

200

t. sk.: finanšu sabiedrību emitēti

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediānā vērtība, kas sastāv no finanšu sabiedrību emitētiem parāda vērtspapīriem (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 080). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi jebkurā vērtspapīru aizņemšanās darījumā.

210

t. sk.: nefinanšu sabiedrību emitēti

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediānā vērtība, kas sastāv no nefinanšu sabiedrību emitētiem parāda vērtspapīriem (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 090). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi jebkurā vērtspapīru aizņemšanās darījumā.

220

Aizdevumi un avansi, izņemot aizdevumus pēc pieprasījuma

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediānā vērtība, kas sastāv no aizdevumiem un avansiem, kas nav aizdevumi pēc pieprasījuma (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 120). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi jebkurā vērtspapīru aizņemšanās darījumā.

230

Cits saņemtais nodrošinājums

Iestādes saņemtā nodrošinājuma mediānā vērtība, kas sastāv no citiem aktīviem (sk. atsauces uz tiesību aktiem un norādījumus attiecībā uz A veidnes rindu 120). Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi jebkurā vērtspapīru aizņemšanās darījumā.

231

t. sk.: …

Attiecīgā gadījumā iestādes izmantoto apgrūtinājumu kontekstā saistībā ar tās komercdarbības modeli tā posteņa “Cits nodrošinājums” jebkuras sastāvdaļas mediāno vērtību var atsevišķi norādīt speciālā rindā “t. sk.”. Tā ietver visus vērtspapīrus, ko aizņēmējiestāde saņēmusi jebkurā vērtspapīru aizņemšanās darījumā.

240

Emitēti pašu parāda vērtspapīri, kas nav pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

Posteņa “Emitēti pašu parāda vērtspapīri, kas nav pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri” mediānā vērtība, kas uzrādīta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.02 (AE-COL) rindā 240.

241

Pašu segtās obligācijas un ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kas emitēti, bet vēl nav ieķīlāti

Posteņa “Pašu segtās obligācijas un ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kas emitēti, bet vēl nav ieķīlāti” mediānā vērtība, kas uzrādīta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.03 (AE-NPL) rindā 010.Lai izvairītos no dubultas uzskaites, attiecībā uz pārskatu sniedzošās iestādes emitētām un paturētām pašu segtajām obligācijām un ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem piemēro šādu noteikumu:

a)

ja šie vērtspapīri ir ieķīlāti, tad seguma kopuma/pamatā esošo aktīvu, ar ko nodrošina šos saglabātos un vēl neieķīlātos vērtspapīrus, summu A veidnē atspoguļo kā neapgrūtinātus aktīvus. Gadījumā, ja pašu segtās obligācijas un ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri ir ieķīlātas, finansējuma avots ir jaunais darījums, ar kuru vērtspapīri tiek ieķīlāti (centrālās bankas finansējums vai cita veida nodrošināts finansējums), bet ne segto obligāciju vai ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru sākotnējā emisija;

b)

ja šie vērtspapīri vēl nav ieķīlāti, tad seguma kopuma vai pamatā esošo aktīvu, ar kuriem nodrošina šos vērtspapīrus, apmēru A veidnē uzrāda kā neapgrūtinātus aktīvus.

250

Aktīvu, saņemtā nodrošinājuma un pašu emitēto parāda vērtspapīru kopsummas

Visi iestādes bilancē reģistrētie aktīvi, visas iestādes saņemtā nodrošinājuma kategorijas un iestādes paturētie pašu emitētie parāda vērtspapīri, kas nav emitētas pašu segtās obligācijas vai pašu ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri.

Šī rinda ir mediāna no četru ceturkšņa beigu vērtību summām par iepriekšējo divpadsmit mēnešu posmu attiecībā uz A veidnes rindu 010 un B veidnes rindām 130 un 240.

4. tabula. Norādījumi attiecībā uz konkrētām B veidnes slejām

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

010

Saņemtā apgrūtinātā nodrošinājuma patiesā vērtība vai pašu emitēti parādā vērtspapīri

Saņemtā nodrošinājuma patiesās vērtības mediāna, tai skaitā jebkurā vērtspapīru aizņemšanās darījumā, vai pašu parāda vērtspapīri, kurus iestāde emitējusi un tur/patur un kuri apgrūtināti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 100. pantu.

Finanšu instrumenta patiesā vērtība ir cena, kādu saņemtu, pārdodot aktīvu, vai maksātu, nododot saistību, ierindas darījumā starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā (sk. 13. SFPS “Patiesās vērtības novērtēšana”). Attiecībā uz katru nodrošinājuma posteni atspoguļotā patiesā vērtība ir mediānā vērtība no dažādajām patiesajām vērtībām, kas novērotas katra mediānas aprēķinā iekļautā pārskata perioda beigās.

030

t. sk.: nomināli atbilstīgie ĀAKLA un AKLA

Saņemtā apgrūtinātā nodrošinājuma (tai skaitā jebkurā vērtspapīru aizņemšanās darījumā) vai pašu parāda vērtspapīru, kurus iestāde emitējusi un tur/patur un kuri ir nomināli atbilstīgi, lai tos kvalificētu kā ĀAKLA un AKLA, patiesās vērtības mediāna. Šīs regulas vajadzībām nomināli atbilstīgie apgrūtinātie ĀAKLA un nomināli atbilstīgie apgrūtinātie AKLA ir saņemtā nodrošinājuma vai iestādes emitēto, turēto/paturēto pašu parāda vērtspapīru posteņi, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11., 12. un 13. pantā un kas atbilstu vispārīgajām un operacionālajām prasībām, kas izklāstītas minētās deleģētās regulas 7. un 8. pantā, ja vien tiem nebūtu apgrūtinātu aktīvu statusa, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVII pielikumā. Nomināli atbilstīgie apgrūtinātie ĀAKLA un apgrūtinātie AKLA atbilst arī speciālajām prasībām attiecībā uz riska darījumu kategoriju, kuras izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–16. un 35.–37. pantā. Nomināli atbilstīgo apgrūtināto ĀAKLA un nomināli atbilstīgo apgrūtināto AKLA patiesā vērtība ir patiesā vērtība pirms Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–16. pantā konkretizētā diskonta piemērošanas.

040

Apgrūtināšanai pieejama saņemtā nodrošinājuma vai emitēto pašu parāda vērtspapīru patiesā vērtība

Patiesās vērtības mediāna no iestādes saņemtā neapgrūtinātā nodrošinājuma, tai skaitā jebkurā vērtspapīru aizņemšanās darījumā, kas ir pieejams apgrūtināšanai, jo iestāde drīkst to pārdot vai atkārtoti ieķīlāt, ja nav iestājusies nodrošinājuma īpašnieka saistību neizpilde. Tā ietver arī tādu emitēto pašu parāda vērtspapīru patieso vērtību, kuri nav pašu segtās obligācijas vai vērtspapīrošanas posteņi un kuri ir neapgrūtināti, bet ir pieejami apgrūtināšanai. Attiecībā uz katru nodrošinājuma posteni atspoguļotā patiesā vērtība ir mediānā vērtība no dažādajām patiesajām vērtībām, kas novērotas katra mediānas aprēķinā iekļautā pārskata perioda beigās.

060

t. sk.: ĀAKLA un AKLA

Tāda saņemtā neapgrūtinātā nodrošinājuma vai apgrūtināšanai pieejamo iestādes emitēto un turēto/paturēto pašu parāda vērtspapīru (kuri nav pašu segtās obligācijas vai vērtspapīrošanas posteņi) patieso vērtību mediānā vērtība, kas kvalificējami kā Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11., 12. un 13. pantā minētie ĀAKLA un AKLA un kas atbilst vispārīgajām un operacionālajām prasībām, kuras izklāstītas minētās deleģētās regulas 7. un 8. pantā, kā arī speciālajam prasībām attiecībā uz riska darījumu kategoriju, kas izklāstītas minētās deleģētās regulas 10.–16. un 35.–37. pantā. ĀAKLA un AKLA patiesā vērtība ir patiesā vērtība pirms Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–16. pantā konkretizētā diskonta piemērošanas.

C veidne – Apgrūtinājumu avoti

5. tabula. Norādījumi attiecībā uz konkrētām C veidnes rindām

Rindas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

010

Atlasītu finanšu saistību uzskaites vērtība

Posteņa “Atlasītu finanšu saistību uzskaites apmērs” mediānā vērtība, kas uzrādīta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.04 (AE-SOU) rindā 010.

011

t. sk.: …

Attiecīgā gadījumā iestādes izmantoto apgrūtinājumu kontekstā saistībā ar tās komercdarbības modeli tā var atsevišķi norādīt jebkuras posteņa “Atlasītu finanšu saistību uzskaites vērtība” sastāvdaļas mediāno vērtību speciālā rindā “t. sk.”, it īpaši tad, ja viena daļa no aktīvu apgrūtinājumiem ir saistīta ar saistībām, bet pārējā daļa nav saistīta.

6. tabula. norādījumi attiecībā uz konkrētām C veidnes slejām

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

010

Sakrītošās saistības, iespējamās saistības vai aizdotie vērtspapīri

Posteņa “Sakrītošās saistības, iespējamās saistības vai aizdotie vērtspapīri” mediānās vērtības, kas uzrādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 XVI pielikuma veidnes F 32.04 (AE-SOU) slejā 010. Atspoguļotā patiesā vērtība ir mediānā vērtība no dažādajām patiesajām vērtībām, kas novērotas katra mediānas aprēķinā iekļautā pārskata perioda beigās.

Šeit iekļauj saistības bez saistīta finansējuma (finanšu resursiem), piemēram, atvasinātos instrumentus.

030

Aktīvi, saņemtais nodrošinājums un emitēti pašu vērtspapīri, kas nav segtās obligācijas, un apgrūtināti ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri

Aktīvi, saņemtais nodrošinājums un emitētie pašu vērtspapīri, kas nav segtās obligācijas un ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kuri apgrūtināti dažādo šeit atspoguļoto darījumu rezultātā.

Lai nodrošinātu saskaņotību ar A veidnē un B veidnē minētajiem kritērijiem, iestādes bilancē iekļautos aktīvus atspoguļo kā to uzskaites vērtības mediānu, savukārt atkārtoti izmantotu saņemto nodrošinājumu un apgrūtinātus emitētos pašu vērtspapīrus, kas nav segtās obligācijas un ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, atspoguļo kā to patiesās vērtības mediānu. Atspoguļotā patiesā vērtība ir mediānā vērtība no dažādajām patiesajām vērtībām, kas novērotas katra mediānas aprēķinā iekļautā pārskata perioda beigās.

Šeit iekļauj arī apgrūtinātus aktīvus bez sakrītošām saistībām.

D veidne – Papildinoša aprakstoša informācija

7. tabula. Speciāli norādījumi attiecībā uz D veidni

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

Lai aizpildītu veidni D, iestādes atklāj 1. un 2. punktā minēto informāciju.

1.

Vispārīga aprakstoša informācija par aktīvu apgrūtinājumiem, ieskaitot šādas ziņas:

a)

skaidrojums par atšķirību starp regulatīvo konsolidācijas tvērumu, kas tiek izmantots nolūkā atklāt informāciju par aktīvu apgrūtinājumiem, un tvērumu, kas paturēts likviditātes prasību piemērošanai konsolidētā veidā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrās daļas 2. nodaļā, kas tiek izmantots, lai konstatētu [Ā]AKLA atbilstību kritērijiem;

b)

skaidrojums par atšķirību starp, no vienas puses, ieķīlātiem un nodotiem aktīviem saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, kā to piemēro iestāde, un, no otras puses, apgrūtinātiem aktīviem un norāde par atšķirībām darījumu atzīšanā, piemēram, kad par dažiem darījumiem uzskatāms, ka tie izraisa aktīvu ieķīlāšanu vai nodošanu, bet ne aktīvu apgrūtināšanu, vai otrādi;

c)

riska darījumu vērtība, kas tiek izmantota informācijas atklāšanas nolūkā un skaidrojums par to, kā iegūta riska darījumu mediānā vērtība.

2.

Aprakstoša informācija par iestādes komercdarbības modeļa ietekmi uz tās apgrūtinājumu apjomu un to, cik apgrūtinājumi ir svarīgi iestādes finansējuma modelim, ieskaitot šādas ziņas:

a)

galvenie apgrūtinājumu avoti un veidi, attiecīgā gadījumā ar sīkāku sadalījumu par apgrūtinājumiem, kas saistīti ar ievērojamām darbībām ar atvasinātajiem instrumentiem, vērtspapīru aizdošanu, aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, segto obligāciju emisiju un vērtspapīrošanu;

b)

grupas ietvaros starp sabiedrībām pastāvošo apgrūtinājumu struktūra un it īpaši tas, vai konsolidācijas grupas apgrūtinājumu apjoms izriet no konkrētām sabiedrībām un vai grupas ietvaros pastāv ievērojami apgrūtinājumi;

c)

informācija par virsnodrošināšanu, it īpaši attiecībā uz segtām obligācijām un ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, un virsnodrošināšanas izplatību attiecībā pret apgrūtinājumu apjomu;

d)

papildu informācija par aktīvu apgrūtinājumiem, nodrošinājumu un ārpusbilances posteņiem un apgrūtinājumu avotiem sadalījumā pa nozīmīgām valūtām, kas nav pārskatu sniegšanai izmantojamā valūta, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 2. punktā;

e)

vispārīgs apraksts par I pielikuma A veidnes slejā 060 “Neapgrūtinātu aktīvu uzskaites vērtība” iekļauto posteņu daļu, ko iestāde neuzskatītu par pieejamu apgrūtināšanai parastās komercdarbības ietvaros (piem., nemateriāli aktīvi, tai skaitā nemateriālā vērtība, atliktā nodokļa aktīvi, pamatlīdzekļi, atvasināti aktīvi, darījumi par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu un ar akciju aizņēmumiem saistīti debitoru parādi);

f)

pamatā esošo aktīvu apmērs un paturēto ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru seguma kopuma aktīvu un paturētu segto obligāciju apmērs, un tas, vai šie pamatā esošie aktīvi un seguma kopuma aktīvi ir apgrūtināti vai neapgrūtināti, līdz ar saistīto, paturēto ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru un paturēto segto obligāciju apmēru;

g)

ja tas ir nozīmīgi tam, lai izskaidrotu iestādes komercdarbības modeļa ietekmi uz tās apgrūtinājumu apjomu, ziņas (attiecīgā gadījumā arī kvantitatīva informācija) par katru no šādiem punktiem:

i)

to apgrūtināto un neapgrūtināto aktīvu veidi un apmērs, kuri iekļauti A veidnes rindā 120, ja kvantitatīva informācija ir sniedzama A veidnes rindā 121;

ii)

to apgrūtināto aktīvu un ārpusbilances posteņu veidi un apmērs, kuri iekļauti C veidnes rindā 010 un kuri nav saistīti ar nekādām saistībām, ja kvantitatīva informācija ir sniedzama C veidnes rindā 011.


Augša