Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R2294

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2294 (2017. gada 28. augusts), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza attiecībā uz sistemātisko internalizētāju definīcijas konkretizēšanu Direktīvas 2014/65/ES vajadzībām (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/5812

OV L 329, 13.12.2017., 4./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2294/oj

13.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2294

(2017. gada 28. augusts),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza attiecībā uz sistemātisko internalizētāju definīcijas konkretizēšanu Direktīvas 2014/65/ES vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka Savienībā arī turpmāk objektīvi un iedarbīgi tiek piemērota Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 20) apakšpunktā ietvertā termina “sistemātisks internalizētājs” definīcija, būtu papildus jākonkretizē nesenā tehnoloģiju attīstība vērtspapīru tirgos saistībā ar sapārošanas mehānismiem, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrības var piedalīties.

(2)

Ar vērtspapīru tirgiem saistīto tehnoloģiju attīstība ir izraisījusi tādu elektronisko sakaru tīklu izveidi, kuri dod iespēju savienot vairākas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras plāno darboties ar apzīmējumu “sistemātisks internalizētājs”, kamēr citi likviditātes nodrošinātāji apgūst augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības paņēmienus. Šādas norises rada risku, ka var tikt negatīvi ietekmēta nepārprotama nošķiršana starp divpusēju tirdzniecību savā vārdā (uz sava rēķina), kad tiek izpildīti klientu rīkojumi un daudzpusēju tirdzniecību, kas paredzēta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/565 (2). Tādēļ šīs tehnoloģiju un tirgu attīstības dēļ ir nepieciešams konkretizēt, ka sistemātiskam internalizētājam nav atļauts ārpus tirdzniecības vietas regulāri veikt tirdzniecības darījumu iekšējo vai ārējo sapārošanu (saskaņošanu), izmantojot sapārotu tirdzniecību savā vārdā vai citu faktiski bezriska veidu kompensējošus darījumus attiecībā uz konkrētu finanšu instrumentu.

(3)

Tā kā centralizēta risku pārvaldība grupas ietvaros parasti ietver arī riska, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība uzkrājusi līdz ar darījumiem ar trešām personām, nodošanu tās pašas grupas citai sabiedrībai, kurai nav iespējams sniegt cenu piedāvājumus, citu informāciju par interesēm saistībā ar tirdzniecību vai noraidīt vai grozīt šādus darījumus, šāda nodošana joprojām būtu jāuzskata par tirdzniecību savā vārdā (uz sava rēķina), ja tā tiek veikta ar vienu vienīgu nolūku – centralizēt grupas risku pārvaldību.

(4)

Skaidrības un tiesiskās noteiktības labad teksts par Deleģētās regulas (ES) 2017/565 piemērošanas sākumdienu būtu jāsaskaņo ar tekstu par Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas sākumdienu.

(5)

Lai nodrošinātu finanšu tirgu raitu darbību, ir nepieciešams, lai šī regula stātos spēkā steidzamības kārtā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Eiropas Vērtspapīru komitejas ekspertu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza šādi:

1)

iekļauj šādu 16.a pantu:

“16.a pants

Dalība sapārošanas mehānismos

Nav uzskatāms, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība veic darījumus savā vārdā Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 20) apakšpunkta izpratnē, ja šī ieguldījumu brokeru sabiedrība piedalās sapārošanas mehānismos, kas noslēgti ar tajā pašā grupā neietilpstošām sabiedrībām, lai ārpus tirdzniecības vietas veiktu faktiski bezriska kompensējošus darījumus ar finanšu instrumentiem, vai arī piedalās tajos šādu jau veiktu darījumu dēļ.”;

2)

regulas 91. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 25. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2017/565, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., 1. lpp.).


Augša