EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R1940

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 z dne 13. julija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in obliko zootehniških spričeval, ki se izdajo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje in so vključeni v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/4565

UL L 275, 25.10.2017, str. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1940/oj

25.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1940

z dne 13. julija 2017

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in obliko zootehniških spričeval, ki se izdajo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje in so vključeni v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“) (1) in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/1012 določa zootehniška in genealoška pravila za trgovino s plemenskimi živalmi ter njihov vstop v Unijo. Uredba (EU) 2016/1012 se uporablja od 1. novembra 2018.

(2)

Člen 30 Uredbe (EU) 2016/1012 določa pravila za izdajo, vsebino in obliko zootehniških spričeval, ki spremljajo plemenske živali in njihov zarodni material (v nadaljnjem besedilu: zootehniško spričevalo). Določa, da kadar se prodajajo čistopasemske plemenske živali, vpisane v rodovniško knjigo rejskega društva in kadar so te čistopasemske plemenske živali predvidene za vpis v drugo rodovniško knjigo, navedene plemenske živali spremlja zootehniško spričevalo.

(3)

Člen 30(6) Uredbe (EU) 2016/1012 določa, da zootehniška spričevala vsebujejo informacije iz ustreznih delov in poglavij Priloge V k navedeni uredbi. Člen 32(1) Uredbe (EU) 2016/1012 določa, da se z odstopanjem od člena 30(6) Uredbe v primeru čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev informacije iz poglavja I dela 2 Priloge V k Uredbi navedejo v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje in da se sprejmejo delegirani akti v zvezi z vsebino in obliko tovrstnih identifikacijskih dokumentov.

(4)

Poglavje I dela 2 Priloge V k Uredbi (EU) 2016/1012 določa pravila glede informacij, ki morajo biti navedene v zootehniškem spričevalu za čistopasemske plemenske živali. Navedene informacije vključujejo sistem za identifikacijo in individualno identifikacijsko številko, dodeljeno čistopasemski plemenski živali v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali v zvezi z identifikacijo in registracijo živali zadevnih vrst.

(5)

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa zahteve za sledljivost gojenih kopenskih živali in zarodnega materiala. Člen 114 navedene uredbe določa, da izvajalci dejavnosti, ki gojijo živali iz vrst enoprstihkopitarjev, zagotovijo, da so navedene živali posamično identificirane z enolično kodo, ki je vnesena v računalniško zbirko podatkov iz navedene uredbe in s pravilno izpolnjenim enkratnim identifikacijskim dokumentom za celotno življenjsko dobo živali. Da bi bilo zootehniško spričevalo glede vsebine in upravnega postopka čim bolj skladno z enotnim identifikacijskim dokumentom za celotno življenjsko dobo živali, Uredba (EU) 2016/1012 določa, da se v zvezi z obliko in vsebino enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje sprejmejo delegirani akti.

(6)

Zato je treba določiti vsebino in obliko zootehniškega spričevala, ki bo vključeno v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje, s katerim bodo identificirani enoprsti kopitarji v skladu s členom 114(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429 in ki mora vedno spremljati čistopasemske plemenske enoprste kopitarje, tudi kadar se z njimi trguje znotraj Unije.

(7)

Člen 31 Uredbe (EU) 2016/1012 določa odstopanja od zahtev glede izdaje, vsebine in oblike zootehniških spričeval za trgovino s plemenskimi živalmi. Določa, da kadar so rezultati lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti javno dostopni na spletnem mestu, se lahko v zootehniškem spričevalu namesto navedenih rezultatov navede sklicevanje na navedeno spletno mesto, na katerem so dostopni ti rezultati. Navedena možnost bi se morala odražati v zahtevah za zootehniško spričevalo za trgovanje s čistopasemskimi plemenskimi enoprstimi kopitarji iz te uredbe.

(8)

Del 3 Priloge I k Uredbi (EU) 2016/1012 določa dodatne zahteve za rejska društva, ki vzpostavljajo ali vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje. V skladu s točko 1 dela 3 navedene priloge se smejo čistopasemski plemenski enoprsti kopitarji vpisati v rodovniško knjigo le, če so v spremnem spričevalu identificirani kot žrebeta pred odstavitvijo in kadar tako zahteva rejski program. Z odstopanjem od navedenega pravila lahko država članica ali, če tako odloči, njen pristojni organ rejskemu društvu dovoli, da čistopasemske plemenske enoprste kopitarje vpiše v rodovniško knjigo, ki jo vodi to rejsko društvo, kadar se te živali identificirajo na kateri koli ustrezen vsaj enako zanesljiv način, kot so spremna spričevala, na primer s preverjanjem starševstva na podlagi analize DNK ali določitve njihove krvne skupine, če je tako dovoljenje v skladu z načeli rejskega društva, ki vodi izvorno rodovniško knjigo te pasme.

(9)

Ob upoštevanju zahtev iz točke 1 dela 3 Priloge I k Uredbi (EU) 2016/1012 bi se morale informacije o spremnem spričevalu, identifikaciji žrebeta pred odstavitvijo in rezultatih preverjanja starševstva odražati v pravilih o vsebini zootehniških spričeval za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje iz te uredbe.

(10)

Da bi se zagotovili enotnost in kontinuiteta identifikacije čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev, bi morali biti enolična koda iz člena 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 in ime take plemenske živali navedeni v zootehniškem spričevalu za trgovino kot del identifikacijskih podatkov živali, kar je v skladu z zahtevami iz točk 1(c) in 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012.

(11)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 (3) zahteva, da organ, ki izdaja spričevalo, vključno z organizacijami ali združenji, ki vzpostavijo ali vodijo rodovniške knjige za registrirane enoprste kopitarje, vsakemu enoprstemu kopitarju dodeli edinstveno življenjsko številko, ki v obliki črkovno-številčne kode vsebuje informacije o vsaki posmezni živali ter bazi podatkov in državi, kjer je bila ta informacija prvič zabeležena. Ta edinstvena življenjska številka mora biti skladna s sistemom enotne življenjske številke enoprstega kopitarja (UELN).

(12)

Sistem UELN so sprejele številne večje organizacije, ki se ukvarjajo z rejo konj in s tekmovanji z njimi, po vsem svetu. Vzpostavljen je bil na pobudo Svetovne rejske zveze za toplokrvne konje (WBFSH), Mednarodnega odbora za vodenje rodovniške knjige (ISBC), Svetovne organizacije za arabske konje (WAHO), Evropske konference organizacij za arabske konje (ECAHO), Mednarodne konference za angloarabce (CIAA), Mednarodne konjeniške zveze (FEI) in Evropske kasaške unije (UET), informacije o njem pa je mogoče dobiti na spletnem mestu UELN (4).

(13)

Oblika in vsebina individualne identifikacijske številke iz točke 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012 se določita šele, ko se v skladu s členom 118(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 sprejmejo delegirani akti, ki določajo podrobne zahteve glede načinov in metod identifikacije, vključno z njihovo uvedbo in uporabo. Kljubtemu pa bi bilo treba zagotoviti, da so v zootehniškem spričevalu na voljo prazna polja, v katera se vnese edinstvena življenjska številka, dodeljena čistopasemskim plemenskim enoprstim kopitarjem v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262.

(14)

Do 21. aprila 2021, kar je datum začetka veljavnosti Uredbe (EU) 2016/429, del I zootehniškega spričevala iz Priloge k tej uredbi ni obvezen, če enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje vključuje oddelek V vzorčnega identifikacijskega dokumenta iz dela 1 Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/262.

(15)

Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. novembra 2018 v skladu z datumom začetka veljavnosti, določenim v Uredbi (EU) 2016/1012 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in oblika zootehniškega spričevala, ki je del enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje iz člena 32(1) Uredbe (EU) 2016/1012 (v nadaljnjem besedilu: zootehniško spričevalo), sta določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Dela I in II zootehniškega spričevala sta vključena v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje, ki se izda v skladu s členom 114(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429 in sta v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a)

del I je vključen kot oddelek enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo živali, ki se določi v skladu s členom 118(2)(b) Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

del II je:

(i)

bodisi vključen kot del oddelka iz točke (a) tega člena, pri čemer mora biti več kot ena stran, ki prikazuje navedeni del II, namenjena posodabljanju informacij, bodisi,

(ii)

kadar to odobri pristojni organ v skladu s členom 32(4) Uredbe (EU) 2016/1012, priložen enotnemu identifikacijskemu dokumentu za celotno življenjsko dobo živali in je v tem primeru povezan z delom I iz točke (a) tega člena z vnosom individualne identifikacijske številke, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 navedena kot „enolična koda“.

Člen 3

1.   Z dnem 1. novembra 2018 se oddelek V identifikacijskega dokumenta, izdanega za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262 izpolni v skladu s členom 9(2) navedene uredbe in se, če je to potrebno za namene iz člena 30(4) Uredbe (EU) 2016/1012, dopolni z delom II zootehniškega spričevala iz člena 2(b)(ii) te uredbe.

2.   Del II zootehniškega spričevala je priložen enotnemu identifikacijskemu dokumentu za celotno življenjsko dobo živali, izdanemu v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262, in je z vnosom edinstvene življenjske številke, kot je opredeljena v členu 2(o) navedene uredbe, povezan s potrdilom o poreklu, kakor je določeno v oddelku V dela 1 Priloge I k navedeni uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 171, 29.6.2016, str. 66.

(2)  Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L 59, 3.3.2015, str. 1).

(4)  http://www.ueln.net


PRILOGA

Zootehniško spričevalo

za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi enoprstimi kopitarji (Equus caballus in Equus asinus) v skladu s poglavjem I dela 2 Priloge V k Uredbi (EU) 2016/1012

DEL I

1.

Ime rejskega društva ali pristojnega organa, ki izdaja spričevalo

(navedite kontaktne podatke in, kjer je na voljo, povezavo na spletišče)

2.

Ime rodovniške knjige

3.

Ime pasme

4.

Ime in trgovsko ime živali (1) ter koda države rojstva (2)

5.1.

Individualna identifikacijska številka (3)

6.

Številka živali v rodovniški knjigi (5)

5.2.

Edinstvena življenjska številka (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Identifikacija živali (1)  (6)

7.1.

Koda radarskega odzivnika (1)

Sistem odčitavanja (če ni ISO 11784) (1)

Črtna koda (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2.

Nadomestna metoda preverjanja identitete (1)

8.

Datum rojstva živali

(uporabite obliko dd/mm/llll)

9.

Država rojstva živali

10.

Ime, naslov in elektronski naslov (1) rejca

11.

Poreklo (7)  (8)

11.1.

Oče

Številka in del v rodovniški knjigi

11.1.1.

Stari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

11.1.1.1. (1)

Prastari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

 

11.1.1.2. (1)

Prastara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

11.1.2.

Stara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

11.1.2.1. (1)

Prastari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

11.1.2.2. (1)

Prastara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

11.2.

Mati

Številka in del v rodovniški knjigi

11.2.1.

Stari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

11.2.1.1. (1)

Prastari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

11.2.1.2. (1)

Prastara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

11.2.2.

Stara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

11.2.2.1. (1)

Prastari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

11.2.2.2. (1)

Prastara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

12.1.

V/Na

(vstavite kraj izdaje)

12.2.

Dne

(vstavite datum izdaje v obliki dd/mm/llll)

 

12.3.

Ime in naziv podpisnika

(ime in naziv posameznika  (9) , ki ga je za podpis tega dela zootehniškega spričevala pooblastilo rejsko društvo ali pristojni organ, ki izdaja spričevalo, vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

12.4.

Podpis


DEL II

1.1.

Individualna identifikacijska številka (10)

1.2.

Edinstvena življenjska številka (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identifikacija živali (12)

2.1.

Koda radarskega odzivnika (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Sistem odčitavanja (če ni ISO 11784) (13)

Črtna koda (13)

3.

Spol

2.2.

Nadomestna metoda preverjanja identitete (12)

4.

Razred glavnega dela rodovniške knjige (13)

5.

Ime, naslov in elektronski naslov (13) lastnika (16)

4.1.

Ime rodovniške knjige (14)

4.2.

Razred glavnega dela (15)

6.

Dodatne informacije (13)  (17)  (18)

6.1.

Rezultati lastne preizkušnje

6.2.

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno

(vstavite datum v obliki dd/mm/llll)

6.3.

Genetske napake in genetske posebnosti živali, povezane z rejskim programom

6.4.

Sistem za preverjanje identitete in rezultat (13)  (19)  (20)

6.5.

Rezultati preverjanja starševstva (13)  (19)  (21)

7.

Osemenitev/parjenje (22)  (23)

7.1.

Datum (uporabite obliko dd/mm/llll)

7.2.

Št. spremnega spričevala (24)

7.3.

Identifikacija samca darovalca

7.3.1.

Individualna identifikacijska številka (10)

7.3.2.

Edinstvena življenjska številka (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

Sistem za preverjanje identitete in rezultat (13)  (19)  (20)

7.3.4.

Rezultati preverjanja starševstva (13)

8.1.

V/Na

(vstavite kraj izdaje)

8.2.

Dne

(vstavite datum izdaje v obliki dd/mm/llll)

 

8.3.

Ime in naziv podpisnika

(ime in naziv posameznika  (25) , ki ga je za podpis tega dela spričevala pooblastilo rejsko društvo ali pristojni organ, ki izdaja spričevalo, vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

8.4.

Podpis


(1)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(2)  Vstavite kodo države, kadar to zahtevajo mednarodni sporazumi za zadevno pasmo.

(3)  Individualna identifikacijska številka v skladu s točko 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 navedena kot „enolična koda“.

(4)  Edinstvena življenjska številka, kot je opredeljena v členu 2(o) Izvedbene uredbe (EU) 2015/262, če je dodeljena v skladu z navedeno uredbo.

(5)  Zahteva se, če se razlikuje od individualne identifikacijske številke ali edinstvene življenjske številke v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262.

(6)  Se ne zahteva, če je del I zootehniškega spričevala sestavni del enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo živali, ki ga izda rejsko društvo. Če je bil enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali izdan v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262, se navede edinstvena življenjska številka, kot je opredeljena v členu 2(o) navedene uredbe.

(7)  Po potrebi vključite dodatne generacije v točki 11 dela I.

(8)  Vstavite individualno identifikacijsko številko v skladu s točko 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 navedena kot „enolična koda“. Če individualna identifikacijska številka ni na voljo ali se razlikuje od številke, pod katero je žival vnesena v rodovniško knjigo, vnesite številko iz rodovniške knjige.

(9)  Posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012.

(10)  Individualna identifikacijska številka v skladu s točko 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 navedena kot „enolična koda“.

(11)  Edinstvena življenjska številka, kot je opredeljena v členu 2(o) Izvedbene Uredbe (EU) 2015/262, če je dodeljena v skladu z navedeno uredbo.

(12)  Se ne zahteva, če informacije ustrezajo tistim iz točke 7 dela I ter sta dela I in II povezana v nedeljivo celoto ter sta vključena v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali ali sta mu priložena. Če je bil enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali izdan v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262, se navede edinstvena življenjska številka, kot je opredeljena v členu 2(o) navedene uredbe.

(13)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(14)  Zahteva se, če se razlikuje od točke 2 dela I.

(15)  Se ne zahteva, kadar je ta informacija navedena v oddelku V identifikacijskega dokumenta, izdanega v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262.

(16)  Se ne zahteva, če so informacije o lastniku na voljo in posodobljene v drugih delih enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo živali.

(17)  Po potrebi uporabite dodaten papir.

(18)  Če so genetske informacije dostopne na spletnem mestu, se lahko namesto tega navede sklicevanje na navedeno spletno mesto, če to odobri pristojni organ v skladu s členom 32(3) Uredbe (EU) 2016/1012.

(19)  Na podlagi analize DNK ali določitve krvne skupine.

(20)  Zahteva se v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev. Rejska društva lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje, ki se uporabljajo za odvzem jajčnih celic in zarodkov.

(21)  Če tako zahteva rejski program.

(22)  Zahteva se v primeru brejih samic. Informacije se lahko navedejo v ločenem dokumentu.

(23)  Neustrezno črtajte.

(24)  Če ni relevantno, v točki 7.3.4 navedite rezultate preverjanja starševstva.

(25)  Posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012.


Na vrh