EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R1183

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/2417

UL L 171, 4.7.2017, str. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj

4.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/100


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1183

z dne 20. aprila 2017

o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (1) ter zlasti člena 67(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (2) ter zlasti člena 223(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 sta razveljavili in nadomestili uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 (3) in (ES) št. 1234/2007 (4). Uredbi (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 ter akti, sprejeti na podlagi navedenih uredb, določajo številne obveznosti za države članice glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji. Navedeni uredbi prav tako pooblaščata Komisijo, da v zvezi s tem sprejme delegirane in izvedbene akte. Za zagotovitev nemotenega pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji je treba sprejeti nekatera pravila v obliki takih aktov. Navedena pravila bi morala nadomestiti pravila iz Uredbe Komisije (ES) št. 792/2009 (5), ki bi jo bilo zato treba razveljaviti.

(2)

Komisija je okrepila svoja prizadevanja za razvoj računalniških sistemov, ki omogočajo elektronsko upravljanje dokumentov in postopkov v okviru lastnih notranjih delovnih postopkov in odnosov z organi držav članic, ki so odgovorni za izvajanje skupne kmetijske politike. Države članice so prav tako razvile računalniške sisteme na nacionalni ravni, katerih cilj je zagotoviti deljeno upravljanje skupne kmetijske politike.

(3)

V zvezi s tem bi bilo treba s pravnim okvirom opredeliti skupna pravila, ki se bodo uporabljala za informacijske sisteme, vzpostavljene za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji.

(4)

Prav tako bi bilo treba določiti naravo in vrsto informacij, ki jih je treba pošiljati v skladu z uredbama (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013.

(5)

Kadar je zaradi razvoja trga treba pridobiti dodatne tržne informacije poleg tistih, določenih v tej uredbi in pripadajoči izvedbeni uredbi, bi morala biti Komisija pooblaščena, da v omejenem časovnem obdobju zahteva take informacije.

(6)

Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema uradnega obveščanja, bi morale biti osebe, pooblaščene za pošiljanje uradnih obvestil, vedno identificirane v okviru vzpostavljenih informacijskih sistemov. Za identifikacijski postopek bi moral biti odgovoren enotni organ za zvezo, ki ga določi vsaka država članica. Obenem bi bilo treba določiti pogoje za odobritev pravic dostopa do informacijskih sistemov, ki jih vzpostavi Komisija –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba določa pravila o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede narave in vrste informacij, ki jih je treba pošiljati, ter pravic dostopa do informacij ali informacijskih sistemov, ki so dani na voljo za izpolnjevanje obveznosti o uradnih obvestilih iz navedenih uredb in aktov, sprejetih na podlagi navedenih uredb.

2.   Obveznost o uradnih obvestilih iz te uredbe zajema sektorje, naštete v členu 1(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 2

Narava in vrsta informacij, ki jih je treba pošiljati

1.   Obveznost o uradnih obvestilih zajema vse potrebne informacije za namene iz člena 67 Uredbe (EU) št. 1307/2013 in člena 223 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali za izvajanje aktov, sprejetih na podlagi navedenih uredb, ali za namene izpolnjevanja mednarodnih sporazumov, sklenjenih v skladu s PDEU.

2.   Obveznost o uradnih obvestilih vključuje kvantitativne podatke, sestavljene večinoma iz številk, in kvalitativne podatke, sestavljene večinoma iz besedil in poročil.

Člen 3

Dodatne informacije za upravljanje kmetijskih trgov

1.   Kadar so zaradi razvoja trga nujno potrebne dodatne informacije, ki spadajo v področje uporabe poglavja II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 (6), lahko Komisija zahteva, da ji države članice pošljejo takšne dodatne informacije, in da na voljo potrebne obrazce za poročanje o njih.

2.   Zahteva iz odstavka 1 se uporablja največ 12 mesecev od datuma navedene zahteve.

Člen 4

Enotni organ za zvezo in njegova odgovornost

1.   Države članice imenujejo enotni organ za zvezo in Komisijo obvestijo o vseh ustreznih kontaktnih podatkih.

2.   Enotni organ za zvezo je odgovoren za naslednje naloge v zvezi z informacijskim sistemom:

(a)

odobritev pravic dostopa uporabnikom;

(b)

potrditev identitete uporabnikov, katerim se odobrijo pravice dostopa;

(c)

uradno obveščanje Komisije o uporabnikih, katerim so odobrene pravice dostopa do informacijskega sistema.

3.   Komisija aktivira pravice dostopa uporabnikov na podlagi uradnih obvestil, ki jih prejme od enotnega organa za zvezo v skladu s točko (c) odstavka 2.

Člen 5

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 792/2009 se razveljavi.

Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 792/2009 se štejejo za sklicevanja na to delegirano uredbo in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. aprila 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 608.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (glej stran 113 tega Uradnega lista).


Na vrh