Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R1165

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1165 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu ražotājiem

C/2017/2416

OV L 170, 1.7.2017., 31./46. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 03/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1165/oj

1.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/31


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1165

(2017. gada 20. aprīlis),

ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu ražotājiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Krievijas valdība 2014. gada 7. augustā ieviesa aizliegumu no Savienības importēt Krievijas Federācijā (“Krievija”) konkrētus produktus, tostarp augļus un dārzeņus. Šis aizliegums ir radījis nopietnus tirgus traucējumu draudus, kuru iemesls ir ievērojama cenu krišanās sakarā ar to, ka svarīgs eksporta tirgus vairs nebija pieejams. Šā aizlieguma termiņš 2016. gada 29. jūnijā tika pagarināts līdz 2017. gada beigām.

(2)

Reaģēdama uz importa aizliegumu, Komisija pieņēma vairākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus. Šie pasākumi tika iekļauti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 913/2014 (2) un pēc tam pagarināti un pastiprināti ar Komisijas Deleģētajām regulām (ES) Nr. 932/2014 (3), (ES) Nr. 1031/2014 (4), (ES) 2015/1369 (5) un (ES) 2016/921 (6).

(3)

Neilggadīgo kultūru audzēšana var būt vieglāk pielāgojama, un tāpēc šo kultūru audzētāji var ātrāk pielāgoties tirgus situācijai. Pamatojoties uz Savienības tirgus situācijas regulāru uzraudzību un novērtēšanu, Komisija secina, ka situācija neilggadīgo kultūru (dārzeņu un konkrētu augļu) tirgū ir uzlabojusies, jo lielākā produkcijas daļa, kuru ietekmē Krievijas noteiktais importa aizliegums, ir pārvirzīta, tāpēc cenas ir stabilizējušās.

(4)

Tā kā ilggadīgās kultūras (konkrēti augļi) ir mazāk elastīgas un to pielāgošanai ir vajadzīgs ilgāks laiks, dažu ilggadīgo kultūru tirgos situācija vēl nav pietiekami uzlabojusies.

(5)

Šādos apstākļos Savienības tirgus traucējumu draudi attiecībā uz konkrētām ilggadīgajām kultūrām, tādām kā kauleņi, citrusaugļi, āboli un bumbieri, joprojām ir reāli, un, kamēr vien valda šāda situācija, ir jāpieņem un jāīsteno pienācīgi pasākumi.

(6)

Tas nozīmē, ka Savienības tirgū turpina pastāvēt situācija, kurā nepietiek ar parastajiem pasākumiem, ko var veikt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013.

(7)

Tāpēc pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumi attiecībā uz konkrētām ilggadīgajām kultūrām joprojām ir vajadzīgi un būtu jāpagarina uz vēl vienu gadu.

(8)

Savienības finansiālā palīdzība būtu jāpiešķir, ņemot vērā to, kādus daudzumus saskaņā ar aplēsēm joprojām ietekmē aizliegums. Minētie daudzumi būtu jāaprēķina katrai dalībvalstij atsevišķi atkarībā no to produktu apjoma, kas izņemti no tirgus kopš šo pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumu stāšanās spēkā. Turklāt, lai ņemtu vērā to, ka ražotājiem ir bijis vairāk laika pielāgoties un pārvirzīt produkciju, daudzumi būtu ievērojami jāsamazina.

(9)

Produkti, kuru daudzumi, kas izņemti no tirgus, 2016. gadā ir bijuši īpaši mazi salīdzinājumā ar vēsturiskajiem daudzumiem, kas izņemti no tirgus kopš 2014. gada vidus, būtu jāizslēdz no šajā regulā noteiktajiem pasākumiem. Tāpēc pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumiem būtu jāattiecas tikai uz āboliem, bumbieriem, kauleņiem un citrusaugļiem.

(10)

Ja šo pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumu izmantojums attiecībā uz konkrētu produktu dalībvalstī ir bijis ļoti mazs un atbalsta sniegšanas administratīvās izmaksas tāpēc ir nesamērīgi augstas, vajadzētu dot minētajai dalībvalstij iespēju izvēlēties neīstenot šajā regulā noteiktos pasākumus.

(11)

Produkti, uz kuriem attiecas šī regula un kuri būtu tikuši eksportēti uz Krieviju, jau ir novirzīti vai, sagaidāms, tiks novirzīti uz citu dalībvalstu tirgiem. Tādu pašu produktu ražotāji dalībvalstīs, kas tradicionāli neeksportē savus produktus uz Krieviju, joprojām var saskarties ar būtiskiem tirgus traucējumiem un cenu kritumu. Tāpēc turpmākas tirgus stabilizācijas nolūkā Savienības finansiālajai palīdzībai attiecībā uz vienu vai vairākiem šīs regulas aptvertajiem produktiem vajadzētu būt pieejamai arī minētajiem ražotājiem visās dalībvalstīs, taču attiecīgo produktu daudzumam nevajadzētu pārsniegt 2 000 tonnu katrā dalībvalstī.

(12)

Ja sakarā ar īslaicīgiem un neparedzamiem apstākļiem rodas augļu pārpalikums, iedarbīgi krīžu pārvarēšanas pasākumi ir izņemšana no tirgus, ražas nenovākšana un priekšlaicīga ražas novākšana. Lai pieejamo summu izlietojums būtu pēc iespējas efektīvāks, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai tām pieejamos daudzumus iedalīt vienam vai vairākiem no šiem pasākumiem.

(13)

Deleģētajā regulā (ES) Nr. 932/2014 noteikts, ka uz laiku būtu jāatceļ ierobežojums, kas nosaka, ka atbalstu par izņemšanu no tirgus var saņemt ne vairāk kā par 5 % no tirgū laistās produkcijas apjoma. Tātad Savienības finansiālā palīdzība būtu jāpiešķir arī tad, ja izņemtie daudzumi pārsniedz 5 %.

(14)

Savienības finansiālā palīdzība, ko piešķir par izņemšanu no tirgus, būtu jānosaka, pamatojoties uz attiecīgajām summām, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 (7) XI pielikumā noteiktas attiecībā uz izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai un izņemšanu no tirgus citiem galamērķiem. Attiecībā uz produktiem, kuriem minētajā XI pielikumā summa nav noteikta, maksimālās summas būtu jānosaka šajā regulā.

(15)

Ņemot vērā ārkārtas traucējumus tirgū un tiecoties nodrošināt to, ka Savienība atbalsta visus augļu ražotājus, Savienības finansiālajai palīdzībai par izņemšanu no tirgus būtu jāaptver arī konkrētu augļu ražotāji, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri.

(16)

Lai veicinātu no tirgus izņemto augļu bezmaksas izplatīšanu noteiktām organizācijām, tādām kā labdarības organizācijas un skolas, vai citiem līdzvērtīgiem galamērķiem, ko apstiprinājušas dalībvalstis, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā noteiktās maksimālās summas 100 % apmērā būtu jāpiemēro arī ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri. Gadījumos, kad izņemšana no tirgus paredzēta galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, par to būtu jāsaņem 50 % no noteiktajām maksimālajām summām. Šajā kontekstā ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, būtu jāizpilda tādi paši vai līdzīgi nosacījumi kā ražotāju organizācijām. Tāpēc uz tiem, tāpat kā uz atzītām ražotāju organizācijām, būtu jāattiecina Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 relevantie noteikumi.

(17)

Ražotāju organizācijas ir augļu nozares galvenie darītāji, un tās ir piemērotākie subjekti, kas var nodrošināt to, ka Savienības finansiālā palīdzība par izņemšanu no tirgus tiek izmaksāta ražotājiem, kuri nav atzītas ražotāju organizācijas biedri. Tām būtu jānodrošina, ka ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, šādu palīdzību izmaksā uz noslēgta līguma pamata. Tā kā ne visās dalībvalstīs augļu un dārzeņu tirgus piedāvājuma pusē ir vienāda organizētības pakāpe, ir lietderīgi atļaut dalībvalsts kompetentajai iestādei pienācīgi pamatotos gadījumos atbalstu maksāt tieši ražotājiem.

(18)

Atbalsta summa par ražas nenovākšanu un priekšlaicīgu ražas novākšanu dalībvalstīm būtu jānosaka par hektāru un tādā apmērā, kas nepārsniedz 90 % no maksimālajām summām par izņemšanu no tirgus, kuras piemērojamas izņemšanai no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, un noteiktas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XI pielikumā vai – attiecībā uz produktiem, kam minētajā pielikumā summa nav noteikta, – šajā regulā. Ražas nenovākšana būtu jāatbalsta arī tad, ja parastā ražošanas cikla laikā no attiecīgās ražošanas platības ir novākta komerciāli izmantojama produkcija.

(19)

Ražotāju organizācijas koncentrē piedāvājumu un spēj rīkoties ātrāk nekā ražotāji, kas nav šādu organizāciju biedri, jo tās strādā ar lielākiem daudzumiem un tādā veidā rada tūlītēju ietekmi tirgū. Lai šajā regulā paredzētos ārkārtas atbalsta pasākumus īstenotu efektīvāk un paātrinātu tirgus stabilizēšanos, ir lietderīgi Savienības finansiālo palīdzību par izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, tādiem ražotājiem, kas ir atzītu ražotāju organizāciju biedri, palielināt līdz 75 % no attiecīgajām maksimālajām summām, kas noteiktas atbalstam par izņemšanu no tirgus citiem galamērķiem.

(20)

Savienības finansiālā palīdzība par ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām, tāpat kā par izņemšanu no tirgus, būtu jāattiecina arī uz ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri. Finansiālajai palīdzībai vajadzētu būt 50 % no maksimālajām atbalsta summām, kas noteiktas ražotāju organizācijām.

(21)

Ņemot vērā tādu ražotāju lielo skaitu, kas nav ražotāju organizācijas biedri, un vajadzību veikt pārbaudes, kas ir uzticamas, bet reāli paveicamas, ražotājiem, kas nav ražotāju organizācijas biedri, nebūtu jāsaņem Savienības finansiālā palīdzība par to augļu ražas priekšlaicīgu novākšanu, kuru parastais ražas novākšanas laiks jau ir sācies, un par ražas nenovākšanas pasākumiem gadījumos, kad parastā ražošanas cikla laikā no attiecīgās ražošanas platības ir novākta komerciāli izmantojama produkcija. Šādā kontekstā arī uz ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, tāpat kā uz atzītām ražotāju organizācijām, būtu jāattiecina Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 relevantie noteikumi.

(22)

Ražotājiem, kas nav ražotāju organizācijas biedri, Savienības finansiālā palīdzība par ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām būtu jāizmaksā tieši, un tas būtu jādara dalībvalsts kompetentajai iestādei. Minētajai kompetentajai iestādei attiecīgās summas būtu jāizmaksā ražotājiem saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 un attiecīgajiem valsts noteikumiem un procedūrām.

(23)

Lai garantētu to, ka Savienības finansiālā palīdzība konkrētu augļu ražotājiem tiek izmantota paredzētajiem mērķiem, un lai nodrošinātu Savienības budžeta lietderīgu izmantošanu, dalībvalstīm būtu jāveic atbilstošas pārbaudes. Konkrēti, būtu jāveic dokumentu, identitātes un fiziskās pārbaudes, kā arī pārbaudes uz vietas, kuras aptver samērīgu daudzumu produktu, platību, ražotāju organizāciju un ražotāju, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri.

(24)

Dalībvalstīm būtu regulāri jāpaziņo Komisijai par darbībām, kuras īstenojušas ražotāju organizācijas un ražotāji, kas nav organizāciju biedri.

(25)

Lai panāktu tūlītēju ietekmi tirgū un veicinātu cenu stabilizēšanos, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā ir paredzēti noteikumi par pagaidu atbalsta pasākumiem paredzētu Savienības finansiālo palīdzību (“finansiālā palīdzība”), kas jāpiešķir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 154. pantu atzītām ražotāju organizācijām augļu nozarē un ražotājiem, kas nav šādu organizāciju biedri.

Šie pagaidu atbalsta pasākumi attiecas uz izņemšanas, ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām.

2.   Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir par šādiem augļu nozares produktiem, kuri paredzēti patēriņam svaigā veidā:

a)

āboli ar KN kodu 0808 10;

b)

bumbieri ar KN kodu 0808 30;

c)

plūmes ar KN kodu 0809 40 05;

d)

saldie apelsīni ar KN kodu 0805 10 22, 0805 10 24 un 0805 10 28;

e)

klementīni ar KN kodu 0805 22 00;

f)

mandarīni (arī tanžerīni un sacumas), vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugu hibrīdu augļi ar KN kodu 0805 21 10, 0805 29 00 un 0805 21 90;

g)

citroni ar KN kodu 0805 50 10;

h)

persiki un nektarīni ar KN kodu 0809 30;

i)

saldie ķirši ar KN kodu 0809 29 00;

j)

japāņu hurmas ar KN kodu 0810 70 00.

3.   Atbalsta pasākumi, kas minēti 1. punktā, attiecas uz darbībām, kuras veic no šīs regulas spēkā stāšanās dienas līdz dienai, kad 2. panta 1. punktā noteiktie daudzumi katrā attiecīgajā dalībvalstī ir pilnībā izlietoti, vai līdz 2018. gada 30. jūnijam, atkarībā no tā, kas ir agrāk.

4.   Ja situācija attiecībā uz konkrētu produktu importu no Savienības Krievijā mainās pirms 2018. gada 30. jūnija, Komisija var šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt.

2. pants

Maksimālo daudzumu iedalīšana dalībvalstīm

1.   Atbalsta pasākumiem paredzēto finansiālo palīdzību, kas minēta 1. panta 1. punktā, dalībvalstīm dara pieejamu par I pielikumā noteiktajiem produktu daudzumiem.

Šī finansiālā palīdzība dalībvalstīm ir pieejama arī par izņemšanas, ražas nenovākšanas vai ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām attiecībā uz vienu vai vairākiem 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem, ko noteikusi dalībvalsts, ar nosacījumu, ka darbībā iesaistītais papildu daudzums dalībvalstī nepārsniedz 2 000 tonnu.

2.   Attiecībā uz katras dalībvalsts kopējiem daudzumiem, kas minēti 1. punktā, dalībvalstis katram 1. panta 2. punktā minētajam produktam var noteikt:

a)

daudzumus izņemšanai no tirgus bezmaksas izplatīšanai;

b)

daudzumus izņemšanai no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana;

c)

līdzvērtīgu platību priekšlaicīgai ražas novākšanai un ražas nenovākšanai.

3.   Ja Deleģētās regulas (ES) 2016/921 I pielikumā noteiktas produktu kategorijas daudzumi, kas laikā no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam dalībvalstī faktiski izņemti no tirgus saskaņā ar minēto regulu, ir mazāki par 5 % no attiecīgās produktu kategorijas kopējiem daudzumiem, kuri iedalīti minētajai dalībvalstij, dalībvalsts var nolemt neizmantot attiecīgās produktu kategorijas daudzumu, kas minētajai dalībvalstij iedalīts saskaņā ar I pielikumu. Tādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts savu lēmumu paziņo Komisijai līdz 2017. gada 31. oktobrim. Par izņemšanas, ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām, kas minētajā dalībvalstī veiktas attiecībā uz minēto produktu kategoriju, no paziņošanas brīža nav tiesību pretendēt uz finansiālo palīdzību.

4.   Dalībvalstis var nolemt neizmantot 1. punkta otrajā daļā minēto 2 000 tonnu daudzumu vai tā daļu. Tādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts savu lēmumu paziņo Komisijai līdz 2017. gada 31. oktobrim. Par izņemšanas, ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām, kas minētajā dalībvalstī veiktas 1. punkta otrajā daļā minētā 2 000 tonnu daudzuma robežās, no paziņošanas brīža nav tiesību pretendēt uz finansiālo palīdzību.

3. pants

Daudzumu iedalīšana ražotājiem

Daudzumus, kas minēti 2. panta 1. punktā, dalībvalstis ražotāju organizācijām un ražotājiem, kas nav ražotāju organizāciju biedri, iedala, piemērojot rindas kārtības principu.

Tomēr dalībvalstis var nolemt daudzumu iedalīšanai izveidot citu sistēmu ar nosacījumu, ka izveidotā sistēma balstās uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem. Šim nolūkam dalībvalstis var ņemt vērā to, cik lielā mērā Krievijas noteiktais importa aizliegums ietekmē attiecīgos ražotājus.

4. pants

Kopīgi noteikumi par izņemšanu no tirgus, ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu, ko veic ražotāju organizācijas

1.   Atbalstu par izņemšanas, ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām, ko ražotāju organizācijas veikušas saskaņā ar šo regulu, ražotāju organizācijām piešķir arī tad, ja to darbības programmās un dalībvalstu nacionālajās stratēģijās šādas darbības nav paredzētas.

Pirmajā daļā minēto atbalstu neņem vērā Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 2. punktā noteikto augšējo robežu aprēķināšanā.

Finansiālajai palīdzībai, kas sniegta saskaņā ar šo regulu, Regulas (ES) Nr. 1308/2013 32. panta 2. punktu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 55. panta 4. punktu nepiemēro.

2.   Izdevumiem, kas radušies par izņemšanas, ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām saskaņā ar šo regulu, Regulas (ES) Nr. 1308/2013 33. panta 3. punkta ceturtajā daļā minēto augšējo robežu, proti, vienu trešdaļu no izdevumiem, un darbības fonda summas paaugstināšanas augšējo robežu, kas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 66. panta 3. punkta c) apakšpunktā noteikta 25 % apmērā, nepiemēro.

3.   Izdevumi, kas radušies saskaņā ar 5. un 7. pantu, ietilpst ražotāju organizāciju darbības fondā.

4.   Ja ražotāju organizācijas atzīšana ir apturēta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 114. panta 2. punktu, 6. un 8. panta piemērošanas vajadzībām minētās ražotāju organizācijas biedrus uzskata par ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri.

5. pants

Finansiālā palīdzība ražotāju organizācijām par izņemšanu no tirgus

1.   Saskaņā ar šo regulu veiktām darbībām Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 4. punktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 2. punktā noteikto 5 % augšējo robežu nepiemēro.

2.   Finansiālās palīdzības maksimālās summas ražotāju organizācijām par izņemšanu no tirgus ir noteiktas II pielikumā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 1. punkta, finansiālā palīdzība par izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, ir 75 % no atbalsta maksimālajām summām, kas šīs regulas II pielikumā noteiktas citiem galamērķiem.

6. pants

Finansiālā palīdzība par izņemšanu no tirgus ražotājiem, kas nav ražotāju organizāciju biedri

1.   Finansiālās palīdzības maksimālās summas, ko par izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai piešķir ražotājiem, kuri nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, ir noteiktas II pielikumā.

Finansiālās palīdzības maksimālās summas, ko par izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, piešķir ražotājiem, kuri nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, ir 50 % no II pielikumā noteiktajām summām.

2.   Ražotāji, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, ar šādu organizāciju noslēdz līgumu par visu piegādājamo produktu daudzumu. Ražotāju organizācijas pieņem visus pamatotos pieprasījumus no ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri. Daudzumi, ko piegādā ražotāji, kuri nav organizācijas biedri, ir saskanīgi ar reģiona ražām un attiecīgo platību.

Finansiālo palīdzību ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, izmaksā ražotāju organizācija, ar kuru tie parakstījuši attiecīgu līgumu.

Summas, kas atbilst reālajām izmaksām, kuras ražotāju organizācijai radušās par attiecīgo produktu izņemšanu no tirgus, patur minētā organizācija. Minētās izmaksas apliecina ar rēķiniem.

3.   Pienācīgi pamatotos gadījumos, tādos kā zema ražotāju organizētības pakāpe attiecīgajā dalībvalstī, un nediskriminējošā veidā dalībvalstis var atļaut ražotājam, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedrs, iesniegt dalībvalsts kompetentajai iestādei paziņojumu par piegādājamo daudzumu, nevis parakstīt 2. punktā minēto līgumu. Šādam paziņojumam mutatis mutandis piemēro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 78. pantu. Daudzumi, ko piegādā ražotāji, kuri nav organizācijas biedri, ir saskanīgi ar reģiona ražām un attiecīgo platību.

Šādos gadījumos dalībvalsts kompetentā iestāde finansiālo palīdzību izmaksā tieši ražotājam. Dalībvalstis šajā nolūkā pieņem jaunus vai piemēro spēkā esošos valsts noteikumus vai procedūras.

4.   Attiecībā uz šo pantu mutatis mutandis piemēro Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, kā arī šīs regulas 4. pantu.

7. pants

Finansiālā palīdzība ražotāju organizācijām par ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu

1.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 4. punkta, dalībvalstis nosaka atbalsta summas, kuras ietver Savienības finansiālo palīdzību un ražotāju organizācijas ieguldījumu par ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu, par hektāru un tādā apmērā, kas nepārsniedz 90 % no summām, kuras par izņemšanu no tirgus galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, ir noteiktas šīs regulas II pielikumā. Atbalsts ražas priekšlaicīgai novākšanai attiecas vienīgi uz produktiem, kuri fiziski atrodas uz lauka un kurus faktiski novāc nenogatavojušos.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 34. panta 4. punkta, Savienības finansiālā palīdzība par ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu ir 75 % no summām, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar pirmo daļu.

2.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 3. punkta pirmās daļas, tās pašas regulas 84. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos ražas nenovākšanas pasākumus var veikt arī tad, ja parastā ražošanas cikla laikā no attiecīgās ražošanas platības ir novākta komerciāli izmantojama produkcija. Šādos gadījumos šā panta 1. punktā minētās atbalsta summas proporcionāli samazina, ņemot vērā jau novākto produkciju, ko nosaka, pamatojoties uz attiecīgo ražotāju organizāciju krājumu uzskaiti un finanšu grāmatvedību.

8. pants

Finansiālā palīdzība par ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu ražotājiem, kas nav ražotāju organizāciju biedri

1.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 3. punkta, piemēro šādus noteikumus:

a)

atbalsts ražas priekšlaicīgai novākšanai attiecas vienīgi uz produktiem, kuri fiziski atrodas uz lauka, kurus faktiski novāc nenogatavojušos un kuru parastais ražas novākšanas laiks vēl nav sācies;

b)

ražas nenovākšanas pasākumus neveic, ja parastā ražošanas cikla laikā no attiecīgās platības ir novākta komerciāli izmantojama produkcija;

c)

uz to pašu produktu un to pašu platību nekādos apstākļos neattiecina gan ražas priekšlaicīgu novākšanu, gan ražas nenovākšanu.

2.   Finansiālās palīdzības summas par ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām ir 50 % no summām, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar 7. panta 1. punktu.

3.   Ražotāji, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, dalībvalsts kompetentajai iestādei sniedz attiecīgu paziņojumu saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kurus dalībvalsts pieņēmusi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

4.   Dalībvalsts kompetentā iestāde finansiālo palīdzību izmaksā tieši ražotājam. Dalībvalstis šajā nolūkā pieņem jaunus vai piemēro spēkā esošos valsts noteikumus vai procedūras.

5.   Attiecībā uz šo pantu mutatis mutandis piemēro Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011.

9. pants

Izņemšanas, ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbību pārbaudes

1.   Attiecībā uz 5. un 6. pantā minētajām izņemšanas darbībām veic:

a)

pirmā līmeņa pārbaudes saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 108. pantu. Minētās pārbaudes aptver vismaz 10 % no produktu daudzuma, kas izņemts no tirgus, un vismaz 10 % no ražotāju organizācijām, kuras saņem šīs regulas 5. pantā minēto finansiālo palīdzību. Tomēr 6. panta 3. punktā minēto izņemšanas darbību pirmā līmeņa pārbaudes aptver 100 % no izņemto produktu daudzuma;

b)

otrā līmeņa pārbaudes saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 109. pantu. Pārbaudes uz vietas aptver vismaz 40 % no subjektiem, attiecībā uz kuriem ir veiktas pirmā līmeņa pārbaudes, un vismaz 5 % no produktu daudzuma, kas izņemts no tirgus.

2.   Ja piemēro šīs regulas 7. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, uz 7. un 8. pantā minētajām ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām attiecas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 110. pantā paredzētās pārbaudes un nosacījumi, izņemot prasību, ka nedrīkst būt notikusi daļēja ražas novākšana. Pārbaudes aptver vismaz 25 % no attiecīgajām ražošanas platībām.

Attiecībā uz 8. pantā minētajām ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām pārbaudes aptver 100 % no attiecīgajām ražošanas platībām.

10. pants

Pieteikums uz finansiālo palīdzību un tās izmaksa

1.   Uz 5. un 7. pantā minētās finansiālās palīdzības maksājumu ražotāju organizācijas piesakās līdz 2018. gada 31. jūlijam.

2.   Ražotāji, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri un nav parakstījuši līgumu ar atzītu ražotāju organizāciju, līdz 2018. gada 31. jūlijam paši piesakās dalībvalstu norīkotajām kompetentajām iestādēm uz 6. un 8. pantā minētās finansiālās palīdzības maksājumu.

3.   Maksājumu pieteikumiem pievieno apliecinošus dokumentus, kas pamato attiecīgo finansiālās palīdzības summu un ietver pieteikuma iesniedzēja rakstisku apliecinājumu, ka viņš nav saņēmis un nesaņems divkāršu Savienības vai valsts finansējumu vai kompensāciju atbilstoši apdrošināšanas polisei attiecībā uz darbībām, par kurām var pretendēt uz finansiālo palīdzību, ko piešķir saskaņā ar šo regulu.

11. pants

Paziņojumi

1.   Katra mēneša pirmajā dienā līdz 2018. gada 1. oktobrim dalībvalstis paziņo Komisijai šādu informāciju par katru produktu:

a)

daudzumus, kas no tirgus izņemti bezmaksas izplatīšanai;

b)

daudzumus, kas no tirgus izņemti galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana;

c)

līdzvērtīgu platību priekšlaicīgai ražas novākšanai un ražas nenovākšanai;

d)

kopējos izdevumus, kas radušies par a), b) un c) apakšpunktā minētajiem daudzumiem un platībām.

Paziņojumos iekļauj tikai darbības, kuras ir īstenotas.

Minētajiem paziņojumiem dalībvalstis izmanto attiecīgās III pielikumā noteiktā parauga veidlapas.

2.   Kad dalībvalstis sniedz pirmo paziņojumu, tās, izmantojot IV pielikumā noteikto paraugu veidlapas, paziņo Komisijai atbalsta summas, ko tās noteikušas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 1. punktu vai 85. panta 4. punktu un šīs regulas 5.–8. pantu.

12. pants

Savienības finansiālās palīdzības maksāšana

Tiesības saņemt finansiālo palīdzību par dalībvalstu izdevumiem, kas saistīti ar šai regulai atbilstīgajiem maksājumiem, ir tikai tad, ja tie radušies līdz 2018. gada 30. septembrim.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 21. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 913/2014, ar ko noteic ārkārtas atbalsta pagaidu pasākumus persiku un nektarīnu ražotājiem (OV L 248, 22.8.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 29. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 932/2014, ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem un groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 913/2014 (OV L 259, 30.8.2014., 2. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 29. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem (OV L 284, 30.9.2014., 22. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 7. augusta Deleģētā regula (ES) 2015/1369, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem (OV L 211, 8.8.2015., 17. lpp.).

(6)  Komisijas 2016. gada 10. jūnija Deleģētā regula (ES) 2016/921, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem (OV L 154, 11.6.2016., 3. lpp.).

(7)  Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Katrai dalībvalstij iedalītie maksimālie produktu daudzumi, kas minēti 2. panta 1. punktā

(tonnas)

Dalībvalsts

Āboli un bumbieri

Plūmes

Apelsīni, klementīni, mandarīni un citroni

Persiki un nektarīni

Beļģija

21 845

 

 

 

Vācija

1 615

 

 

 

Grieķija

680

4 165

2 040

5 355

Spānija

1 955

1 275

14 110

9 775

Francija

3 060

 

 

 

Horvātija

510

 

850

 

Itālija

4 505

3 910

850

2 380

Kipra

 

 

3 060

 

Nīderlande

5 865

 

 

 

Austrija

510

 

 

 

Polija

75 565

425

 

510

Portugāle

935

 

 

 


II PIELIKUMS

Maksimālās atbalsta summas par izņemšanu no tirgus, kas minētas 5. un 6. pantā

Produkts

Maksimālais atbalsts

(EUR/100 kg)

Bezmaksas izplatīšana

Citi galamērķi

Āboli

16,98

13,22

Nektarīni

26,90

26,90

Persiki

26,90

26,90

Bumbieri

23,85

15,90

Apelsīni

21,00

21,00

Mandarīni

19,50

19,50

Klementīni

22,16

19,50

Sacumas

19,50

19,50

Citroni

23,99

19,50

Plūmes

34,00

20,40

Japāņu hurmas

21,02

14,01

Ķirši

48,14

32,09


III PIELIKUMS

Paziņojumu veidlapas, kas minētas 11. panta 1. punktā

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS – BEZMAKSAS IZPLATĪŠANA

Dalībvalsts:…

Aptvertais periods:…

Datums:…


Produkts

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav organizācijas biedri

Kopējie daudzumi

(t)

Savienības kopējā finansiālā palīdzība

(EUR)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība (EUR)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība (EUR)

izņemšana no tirgus

transports

šķirošana un iepakošana

Kopā

izņemšana no tirgus

transports

šķirošana un iepakošana

Kopā

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (āboli un bumbieri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (plūmes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citrusaugļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (persiki un nektarīni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķirši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japāņu hurmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme. Par katru paziņojumu aizpilda atsevišķu Excel izklājlapu.

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS – CITI GALAMĒRĶI

Dalībvalsts:…

Aptvertais periods:…

Datums:…


Produkts

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav organizācijas biedri

Kopējie daudzumi

(t)

Savienības kopējā finansiālā palīdzība

(EUR)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Āboli

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

Kopā (āboli un bumbieri)

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

Kopā (plūmes)

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

Kopā (citrusaugļi)

 

 

 

 

 

 

Persiki

 

 

 

 

 

 

Nektarīni

 

 

 

 

 

 

Kopā (persiki un nektarīni)

 

 

 

 

 

 

Ķirši

 

 

 

 

 

 

Japāņu hurmas

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi augļi)

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

Piezīme. Par katru paziņojumu aizpilda atsevišķu Excel izklājlapu.

PAZIŅOJUMS PAR RAŽAS NENOVĀKŠANU UN PRIEKŠLAICĪGU NOVĀKŠANU

Dalībvalsts:…

Aptvertais periods:…

Datums:…


Produkts

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav organizācijas biedri

Kopējie daudzumi

(t)

Savienības kopējā finansiālā palīdzība

(EUR)

Platība

(ha)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

Platība

(ha)

Daudzumi

(t)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (āboli un bumbieri)

 

 

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (plūmes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citrusaugļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiki

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarīni

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (persiki un nektarīni)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķirši

 

 

 

 

 

 

 

 

Japāņu hurmas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (citi augļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme. Par katru paziņojumu aizpilda atsevišķu Excel izklājlapu.


IV PIELIKUMS

Veidlapas, kas jānosūta kopā ar pirmo paziņojumu, kā minēts 11. panta 2. punktā

IZŅEMŠANA NO TIRGUS – CITI GALAMĒRĶI

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 1. punktu un šīs regulas 5. pantu

Dalībvalsts:…

Datums:…


Produkts

Ražotāju organizācijas ieguldījums

(EUR/100 kg)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR/100 kg)

Āboli

 

 

Bumbieri

 

 

Plūmes

 

 

Apelsīni

 

 

Klementīni

 

 

Mandarīni

 

 

Citroni

 

 

Persiki

 

 

Nektarīni

 

 

Ķirši

 

 

Japāņu hurmas

 

 

RAŽAS NENOVĀKŠANA UN PRIEKŠLAICĪGA NOVĀKŠANA

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 4. punktu un šīs regulas 7. pantu

Dalībvalsts:…

Datums:…


Produkts

Āra platības

Siltumnīcu platības

Ražotāju organizācijas ieguldījums

(EUR/ha)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR/ha)

Ražotāju organizācijas ieguldījums

(EUR/ha)

Savienības finansiālā palīdzība

(EUR/ha)

Āboli

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

Klementīni

 

 

 

 

Mandarīni

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

Persiki

 

 

 

 

Nektarīni

 

 

 

 

Ķirši

 

 

 

 

Japāņu hurmas

 

 

 

 


Augša