EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017R1018

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1018 (2016. gada 29. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un kredītiestādēm ir jāpaziņo (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/3917

OV L 155, 17.6.2017., 1./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 17/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1018/oj

17.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 155/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1018

(2016. gada 29. jūnijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un kredītiestādēm ir jāpaziņo

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1) un jo īpaši tās 34. panta 8. punkta trešo daļu un 35. panta 11. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ir svarīgi precizēt informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un, ja tāda prasība ir noteikta Direktīvā 2014/65/ES, kredītiestādēm būtu jāpaziņo savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kad tās vēlas sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai veikt ieguldījumu darbības, kā arī papildpakalpojumus citā dalībvalstī, lai izveidotu vienotas prasības attiecībā uz informāciju un izmantotu iespēju sniegt pakalpojumus visā Savienībā.

(2)

Tās informācijas joma un saturs, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kredītiestādēm vai tirgus operatoriem būtu jāpaziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kad tās vēlas sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai darbības, kā arī papildpakalpojumus vai pasākumus, lai veicinātu piekļuvi un tirdzniecību, atšķiras atkarībā no mērķa un pases tiesību veida. Tāpēc skaidrības labad šīs regulas vajadzībām ir lietderīgi noteikt dažādu veidu paziņojumus par pasi.

(3)

Tā paša iemesla dēļ ir arī svarīgi precizēt, kāda informācija būtu jāiesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai tirgus dalībniekiem, kas uztur daudzpusēju tirdzniecības sistēmu (DTS) vai organizētu tirdzniecības sistēmu (OTS), ja tie vēlas citas dalībvalsts teritorijā veicināt šajā citā dalībvalstī uzņēmējdarbību veicošu attālu lietotāju, locekļu vai dalībnieku piekļuvi minētajām sistēmām un tirdzniecību tajās.

(4)

Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jāsaņem atjaunināta informācija gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas paziņojuma par pasi datos, tostarp tiek atsaukta vai atcelta atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus un darbības. Ar šādu informāciju būtu jānodrošina, ka minētās kompetentās iestādes var pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu, kas atbilst to pilnvarām un pienākumiem.

(5)

Izmaiņas ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukumā, adresē un kontaktinformācijā piederības dalībvalstī ir jāuzskata par būtiskām un tādēļ būtu jāpaziņo kā paziņojums par filiāles datu pārmaiņām vai kā paziņojums par saistītā aģenta datu pārmaiņām.

(6)

Ir svarīgi, lai piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes sadarbotos, novēršot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas draudus. Ar šo regulu un jo īpaši ar paziņojumu par ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības programmu būtu jāveicina tas, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde novērtē un uzrauga sistēmu un kontroles piemērotību, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu filiālē, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā, tostarp tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novērtētāja prasmes, zināšanas un labo raksturojumu.

(7)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz paziņojumiem, kas saistīti ar brīvību sniegt ieguldījumu pakalpojumus un darbības un ar tiesībām veikt uzņēmējdarbību, ko piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem, un attiecīgos gadījumos kredītiestādēm. Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un lai personām, uz kurām attiecas šie pienākumi, atvieglotu to visaptverošu pārskatu un visaptverošu piekļuvi, ir vēlams visus Direktīvas 2014/65/ES II sadaļas III nodaļā paredzētos regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz informācijas paziņošanu iekļaut vienā regulā.

(8)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka šajā regulā paredzētos noteikumus un saistītos valstu noteikumus, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, piemēro no tās pašas dienas.

(9)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai.

(10)

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 10. pantam Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par šādu regulatīvo tehnisko standartu projektu, analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Eiropas Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piemērošanas joma

1.   Šī regula attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un tirgus operatoriem, kas uztur daudzpusēju tirdzniecības sistēmu (DTS) vai organizētu tirdzniecības sistēmu (OTS).

2.   Šī regula attiecas arī uz kredītiestādēm, kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (3) un kuras sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, un kuras vēlas izmantot saistītos aģentus saskaņā ar šādām tiesībām:

a)

tiesības uz brīvību sniegt ieguldījumu pakalpojumus un darbības saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 5. punktu;

b)

tiesības veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 7. punktu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“paziņojums par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi” ir paziņojums, kas veikts saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 2. punktu vai saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 5. punktu;

b)

“paziņojums par filiāles pasi” vai “paziņojums par saistītā aģenta pasi” ir paziņojums, kas veikts saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 2. punktu vai saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 7. punktu;

c)

“paziņojums par pasākumu sniegšanu, lai atvieglotu piekļuvi DTS vai OTS” ir paziņojums, kas veikts saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 7. punktu;

d)

“paziņojums par pasi” ir paziņojums par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi, paziņojums par filiāles pasi, paziņojums par saistītā aģenta pasi vai paziņojums par pasākumu sniegšanu, lai atvieglotu piekļuvi DTS vai OTS.

3. pants

Informācija, kas jāpaziņo saistībā ar paziņojumu par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi

1.   Ieguldījumu brokeru sabiedrība nodrošina, ka paziņojumā par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 2. punkts, ir iekļauta šāda informācija:

a)

ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums, adrese un kontaktinformācija kopā ar ieguldījumu brokeru sabiedrības konkrētās kontaktpersonas vārdu un uzvārdu;

b)

darbības programma, kurā ir iekļauti šādi dati:

i)

sīka informācija par uzņēmējā dalībvalstī sniedzamajiem konkrētajiem ieguldījumu pakalpojumiem, darbībām un papildpakalpojumiem un izmantojamajiem finanšu instrumentiem; un

ii)

apstiprinājums, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vēlas izmantot saistītus aģentus, kuri veic uzņēmējdarbību tās piederības dalībvalstī, lai sniegtu pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī, un, ja tas tā ir, – šādu saistīto aģentu nosaukums / vārds un uzvārds, adrese un kontaktinformācija un saistīto aģentu sniedzamie ieguldījumu pakalpojumi un darbības, papildpakalpojumi un finanšu instrumenti.

2.   Kredītiestādes, kas minētas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, iesniedzot paziņojumu par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 5. punktu, nodrošina, ka šis paziņojums ietver informāciju, kas minēta 1. punkta a) apakšpunktā un b) apakšpunkta ii) punktā.

4. pants

Informācija, kas jāpaziņo par izmaiņām ieguldījumu pakalpojumu un darbību datos

Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tās kredītiestādes, kas minētas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, nodrošina, ka paziņojumā par izmaiņām datos saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 4. punktu ir iekļautas ziņas par visām izmaiņām informācijā, kas ir ietverta sākotnējā paziņojumā par ieguldījumu pakalpojumu un darbību pasi.

5. pants

Informācija, kas jāpaziņo par tādu pasākumu sniegšanu, ar ko atvieglot piekļuvi DTS vai OTS

Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tirgus operatori, kas iesniedz paziņojumus par pasākumiem, ar ko atvieglot piekļuvi DTS vai OTS, saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 34. panta 7. punktu nodrošina, ka šādā paziņojumā ir iekļauta turpmāk norādītā informācija:

a)

ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora nosaukums, adrese un kontaktinformācija kopā ar ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tirgus operatora konkrētās kontaktpersonas vārdu un uzvārdu;

b)

īss apraksts par attiecīgajiem ieviešamajiem pasākumiem un datums, no kura šie pasākumi tiks sniegti uzņēmējā dalībvalstī;

c)

īss apraksts par DTS vai OTS saimnieciskās darbības modeli, tostarp tirgoto finanšu instrumentu veidu, dalībnieku veidu un DTS vai OTS tirgvedības pieeju attiecībā uz attāliem lietotājiem, locekļiem vai dalībniekiem.

6. pants

Informācija, kas jāpaziņo saistībā ar paziņojumu par filiāles pasi vai saistītā aģenta pasi

1.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tās kredītiestādes, kas minētas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, nodrošina, ka paziņojumā par filiāles pasi vai paziņojumā par saistītā aģenta pasi, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 2. punktu vai 35. panta 7. punktu, attiecīgā gadījumā ir iekļauta šāda informācija:

a)

ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija piederības dalībvalstī kopā ar ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes konkrētās kontaktpersonas vārdu un uzvārdu;

b)

filiāles vai saistītā aģenta, pie kura var iegūt dokumentus, nosaukums / vārds un uzvārds, adrese un kontaktinformācija uzņēmējā dalībvalstī;

c)

to personu vārds un uzvārds, kas ir atbildīgas par filiāles vadību, vai saistītā aģenta nosaukums / vārds un uzvārds;

d)

elektroniska vai cita veida atsauce uz tā valsts reģistra atrašanās vietu, kurā saistītais aģents ir reģistrēts; un

e)

darbības programma.

2.   Darbības programmā, kas minēta 1. punkta e) apakšpunktā, ir iekļauta šāda informācija:

a)

saraksts ar sniedzamajiem ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām, papildpakalpojumiem un finanšu instrumentiem;

b)

pārskats, kurā tiek paskaidrots, kā filiāle vai saistītais aģents veicinās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kredītiestādes vai grupas stratēģiju, un izklāstīts, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība ir kādas grupas locekle un kādas būs filiāles vai saistītā aģenta galvenās funkcijas;

c)

apraksts par klienta vai darījumu partnera veidu, ar kuru filiāle vai pārstāvniecības sadarbosies, un par to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iegūs minētos klientus vai darījumu partnerus un kā ar viņiem sadarbosies;

d)

šāda informācija par filiāles vai saistītā aģenta organizatorisko struktūru:

i)

funkcionālās, ģeogrāfiskās un juridiskās pārskatu sniegšanas prasības, ja tiek izmantota matricas pārvaldības struktūra;

ii)

apraksts par to, kādā veidā filiāle vai saistītais aģents iekļaujas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes, vai grupas, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ir grupas locekle, korporatīvajā struktūrā;

iii)

noteikumi par filiāles vai saistītā aģenta pārskatu sniegšanu galvenajam birojam;

e)

sīka informācija par personām, kas veic filiāles vai saistītā aģenta nozīmīgākās funkcijas, tostarp par personām, kas ir atbildīgas par filiāles vai saistītā aģenta ikdienas darbību, izpildi un sūdzību izskatīšanu;

f)

sīka informācija par ārpakalpojumu vienošanos, kam ir būtiska nozīme filiāles vai saistītā aģenta darbībā;

g)

kopsavilkums par sistēmām un kontroli, kas tiks ieviesta, tostarp:

i)

pasākumi, kas tiks ieviesti, lai aizsargātu klientu naudas līdzekļus un aktīvus;

ii)

pasākumi, ar kuriem nodrošina, ka tiek ievēroti saimnieciskās darbības noteikumi un citi pienākumi, par kuriem uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde ir atbildīga saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 8. punktu, un tiek veikta uzskaite saskaņā ar minētās direktīvas 16. panta 6. punktu;

iii)

iekšējās kontroles pasākumi attiecībā uz personālu, tostarp kontrole pār darbinieku darījumiem savā vārdā;

iv)

pasākumi, ar kuriem nodrošina, ka tiek ievēroti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pienākumi;

v)

sīka informācija par kontroli pār ārpakalpojumiem un cita veida vienošanos ar trešām personām saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem vai darbībām, ko veic filiāle vai saistītais aģents;

vi)

tādas akreditētās kompensēšanas shēmas nosaukums, adrese un kontaktinformācija, kuras dalībniece ir ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde;

h)

prognozes gan attiecībā uz peļņu un zaudējumiem, gan naudas plūsmu sākotnējā trīsdesmit sešu mēnešu laikposmā.

3.   Ja filiāle veiks uzņēmējdarbību uzņēmējā dalībvalstī un ja tā plāno minētajā dalībvalstī izmantot saistītos aģentus saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 2. punkta c) apakšpunktu, darbības programma, kas minēta 1. punkta e) apakšpunktā, ietver arī informāciju par katra šāda saistītā aģenta identitāti, adresi un kontaktinformāciju.

7. pants

Informācija, kas jāpaziņo par izmaiņām filiāles vai saistītā aģenta datos

1.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, kas minētas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, nodrošina, ka paziņojumā par izmaiņām datos saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 35. panta 10. punktu ir iekļautas ziņas par visām izmaiņām informācijā, kas ir ietverta sākotnējā paziņojumā par filiāles pasi vai paziņojumā par saistītā aģenta pasi.

2.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības un tādas kredītiestādes, kas minētas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, nodrošina, ka jebkādas izmaiņas paziņojumā par filiāles pasi vai paziņojumā par saistītā aģenta pasi, kas attiecas uz filiāles darbības izbeigšanu vai saistītā aģenta izmantošanas pārtraukšanu, ir iekļauta šāda informācija:

a)

tās(-o) personas(-u) vārds un uzvārds, kas būs atbildīga(-as) par filiāles vai saistītā aģenta darbības izbeigšanas procesu;

b)

plānotās izbeigšanas grafiks;

c)

sīka informācija un ierosinātie procesi attiecībā uz saimniecisko darbību pakāpenisku samazināšanu, tostarp sīka informācija par to, kā tiks aizsargātas klientu intereses, atrisinātas sūdzības un izpildītas nenokārtotās parādsaistības.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no datuma, kas ir pirmais norādīts Direktīvas 2014/65/ES 93. panta 1. punkta otrajā daļā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).


Augša