Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016R0247

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/247 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

C/2015/9064

OV L 46, 23.2.2016., 1./7. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/07/2017; Atcelts ar 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/247/oj

23.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/247

(2015. gada 17. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 24. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 64. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (3) ir aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, kurā ir izklāstīti jauni noteikumi attiecībā uz programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (turpmāk tekstā “programma”). Turklāt tajā noteikts, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus šajā sakarā. Lai nodrošinātu netraucētu programmas darbību jaunā tiesiskā regulējuma ietvaros, ar šādiem aktiem ir jāpieņem konkrēti noteikumi. Ar minētajiem aktiem būtu jāaizstāj Komisijas Regula (EK) Nr. 288/2009 (4), kura tāpēc būtu jāatceļ.

(2)

Programmas mērķis ir palielināt augļu un dārzeņu īstermiņa un ilgtermiņa patēriņu un popularizēt veselīgas ēšanas paradumus.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 2. punktu dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties programmā, valsts vai reģionālā līmenī izstrādā sākotnējo tās īstenošanas stratēģiju un paredz vajadzīgos papildu pasākumus. Ja dalībvalstis izvēlas īstenot programmu reģionālā līmenī, tām jāizstrādā stratēģija katram šādam reģionam.

(4)

Saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1370/2013 (5) 5. panta 2. punktu Komisija nosaka Savienības atbalsta orientējošo sadalījumu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktiem, uz ko attiecas programma (turpmāk “produkti”). Lai maksimāli izmantotu pieejamā finansējuma iespējas, ir lietderīgi paredzēt nepieprasītā Savienības atbalsta pārdali starp dalībvalstīm, kuras piedalās programmā un paziņojušas Komisijai par savu gatavību izmantot vairāk nekā savu orientējošo Savienības atbalsta sadalījumu.

(5)

Izmaksas par produktu iegādi, kā arī dažas ar programmas īstenošanu saistītās izmaksas ir atbilstīgas Savienības atbalsta saņemšanai, ja dalībvalsts tās iekļāvusi stratēģijā. Tomēr, lai saglabātu programmas efektivitāti, šīm saistītajām izmaksām var piešķirt tikai nelielu atbalsta procentu. Finanšu pārvaldības un kontroles mērķiem šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt noteiktu slieksni.

(6)

Pienācīgas pārvaldības, budžeta vadības un uzraudzības labad jānorāda atbalsta piešķiršanas nosacījumi, atbalsta pieteikuma iesniedzēju atlases un apstiprināšanas nosacījumi.

(7)

Lai novērtētu programmas efektivitāti un veiktu salīdzinošu novērtējumu un labākās prakses apmaiņu, dalībvalstīm būtu jāuzrauga un regulāri jāvērtē programmas īstenošana, kā arī jāsūta Komisijai tās rezultāti un secinājumi.

(8)

Lai atturētu pieteikuma iesniedzējus no krāpnieciskas rīcības un rupjas nolaidības, būtu jānosaka sodi.

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 10. punktu sabiedrībai ir jābūt pietiekami informētai par Savienības finansiālo ieguldījumu programmā. Šajā nolūkā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot plakātu, kuru var izkārt līdzdalīgajās izglītības iestādēs. Plakāts būtu jāizstrādā saskaņā ar konkrētām minimālajām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Ar šo regulu nosaka noteikumus, kas papildina Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu (turpmāk “produkti”) piegādei un izplatīšanai bērniem un attiecībā uz konkrētām saistītām izmaksām saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (turpmāk “programma”), kas minēta regulas 23. pantā.

2. pants

Dalībvalstu stratēģija

1.   Izstrādājot stratēģiju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 2. punktā, dalībvalstis var izvēlēties ģeogrāfisko vai administratīvo līmeni, kurā tās vēlas īstenot programmu. Ja dalībvalstis izlemj īstenot programmu reģionālā līmenī, tās izstrādā stratēģiju katram šādam reģionam.

Dalībvalsts, kas īsteno programmu reģionālā līmenī, izveido vienotu kontaktpunktu informācijai un paziņojumiem Komisijai.

Stratēģija var attiekties vairāk nekā uz vienu mācību gadu Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/248 (6) 1. panta 2. punkta nozīmē.

2.   Papildu pasākumi, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 2. punktā, atbalsta produktu izplatīšanu un ir tieši saistīti ar programmas mērķiem. Šajos pasākumos var iesaistīt arī vecākus un skolotājus.

3.   Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties programmā, paziņo savu stratēģiju Komisijai līdz tā gada 31. janvārim, kas ir pirms stratēģijā iekļautā pirmā mācību gada sākuma.

4.   Ja dalībvalsts groza savu stratēģiju, tā paziņo Komisijai par savu grozīto stratēģiju līdz tā gada 31. janvārim, kas ir pēc attiecīgā grozījuma.

3. pants

Savienības atbalsta pārdale

1.   Ja dalībvalstis nav pieteikušās uz Savienības atbalstu līdz termiņam, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2016/248 3. pantā, vai ir pieprasījušas tikai daļu no atbalsta orientējošā sadalījuma, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā un noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2016/248 pielikumā, to orientējošo sadalījumu vai atbalsta nepieprasīto daļu pārdala dalībvalstīm, kuras ir paziņojušas Komisijai līdz šim pašam termiņam par gatavību izmantot vairāk nekā savu orientējošo sadalījumu.

2.   Pārdale ir ierobežota atkarībā no Savienības atbalsta galīgā sadalījuma izmantošanas līmeņa attiecīgajā dalībvalstī mācību gadam, kas beidzies pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas. Izmantošanas līmeni nosaka, pamatojoties uz izdevumu deklarācijām, kas Komisijai nosūtītas līdz nākamā mācību gada 15. oktobrim saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 (7) 10. pantu.

Ierobežojumi attiecībā uz pārdali:

a)

ja galīgā sadalījuma izmantošana ir 50 % vai mazāk, papildu sadalījums netiek piešķirts;

b)

ja galīgā sadalījuma izmantošana pārsniedz 50 %, bet ir 75 % vai mazāk, maksimālais papildu sadalījums nedrīkst pārsniegt 50 % no orientējošā sadalījuma;

c)

ja galīgā sadalījuma izmantošana pārsniedz 75 %, maksimālo papildu sadalījumu neierobežo.

Pirmajos divos programmas īstenošanas mācību gados dalībvalsts šos ierobežojumus nepiemēro.

4. pants

Attaisnotās izmaksas

1.   Savienības atbalstu ir tiesības saņemt par šādām izmaksām:

a)

izmaksas par produktiem, kas piegādāti saskaņā ar programmu un izplatīti bērniem izglītības iestādēs, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 22. pantā, tai skaitā produktu piegādē un izplatīšanā izmantoto iekārtu pirkšanas, nomas, īres un izpirkumnomas izmaksas, kā paredzēts dalībvalsts stratēģijā;

b)

šādas saistītās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar programmas īstenošanu:

i)

izmaksas, kas saistītas ar dalībvalsts uzraudzības un novērtēšanas pienākumu, kā minēts šīs regulas 8. pantā;

ii)

izmaksas par programmas reklāmu, kas tieši mērķēta uz plašas publikas informēšanu par programmu, tostarp:

izmaksas par šīs regulas 10. pantā minēto plakātu,

izmaksas par informatīvām kampaņām, izmantojot apraidi, elektronisko saziņu, laikrakstus un tamlīdzīgus saziņas līdzekļus,

izmaksas par informatīvām sesijām, konferencēm, semināriem un darbsemināriem, kas veltītas plašas publikas informēšanai par programmu, un līdzīgiem pasākumiem,

izmaksas par informācijas un popularizēšanas materiāliem, piemēram, vēstulēm, skrejlapām, brošūrām, reklāmas ielikumiem un tamlīdzīgiem;

iii)

izmaksas par šīs regulas 2. panta 2. punktā minētajiem papildu pasākumiem, tostarp:

izmaksas par degustācijas stundu organizēšanu, dārzkopības mācību kursu izstrādi un uzturēšanu, lauku saimniecību apmeklējumiem un tiem līdzīgām darbībām, kuru mērķis ir atjaunot bērnos saikni ar lauksaimniecību,

izmaksas par pasākumiem, kuru mērķis ir izglītot bērnus par lauksaimniecību, veselīgas ēšanas paradumiem un vides jautājumiem, kas saistīti ar produktu ražošanu, izplatīšanu un patēriņu.

2.   Ja par produktu transportu un piegādi izraksta atsevišķus rēķinus, šādas izmaksas ir attiecināmas uz Savienības atbalstu tikai tad, ja tās nepārsniedz 3 % no produktu izmaksām.

Ja produktus izglītības iestādēm piegādā bez maksas, par šo produktu transporta un izplatīšanas izmaksām ir tiesības saņemt Savienības atbalstu, pamatojoties uz rēķiniem, nepārsniedzot maksimālo apjomu, kas jānosaka dalībvalsts stratēģijā.

3.   Izmaksas par reklāmu un papildu pasākumiem nevar finansēt no citām Savienības atbalsta programmām.

4.   Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un izdevumi, kas saistīti ar personāla izmaksām, nav attiecināmi uz Savienības atbalstu, ja minētās personāla izmaksas finansē no dalībvalsts publiskajiem līdzekļiem.

5.   Kopējo attaisnoto izmaksu summa par reklāmu nepārsniedz 5 % no gada galīgā sadalījuma, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā katrai attiecīgajai dalībvalstij.

Kopējo attaisnoto izmaksu summa par iekārtu pirkšanu, nomu, īri un izpirkumnomu un par uzraudzības un novērtēšanas darbībām nepārsniedz 10 % no gada galīgā sadalījuma katrai attiecīgajai dalībvalstij.

Kopējo attaisnoto izmaksu summa par papildu pasākumiem nepārsniedz 15 % no gada galīgā sadalījuma katrai attiecīgajai dalībvalstij.

5. pants

Atbalsta piešķiršanas un atbalsta pieteikuma iesniedzēju atlases vispārējie nosacījumi

1.   Saskaņā ar šo programmu dalībvalstij piešķirto atbalstu sadala starp pieteikuma iesniedzējiem, kuri ir iesnieguši kompetentajai iestādei pieteikumu atbalsta saņemšanai, kas attiecas uz vienu vai vairākām šādām jomām:

a)

produktu piegāde un/vai izplatīšana bērniem izglītības iestādēs saskaņā ar programmu;

b)

uzraudzības un novērtēšanas darbības;

c)

reklāma;

d)

papildu pasākumi.

Atbalsta pieteikumus iesniedz tikai pieteikuma iesniedzēji, kuri ir apstiprināti saskaņā ar 6. pantu.

2.   Dalībvalsts atlasa atbalsta pieteikuma iesniedzējus no šādām struktūrām:

a)

izglītības iestādes;

b)

izglītības pārvaldes iestādes;

c)

produktu piegādātāji un/vai izplatītāji;

d)

organizācijas, kuras darbojas vienas vai vairāku izglītības iestāžu vai izglītības pārvaldes iestāžu vārdā un īpaši izveidotas šim mērķim;

e)

citas publiskas vai privātas struktūras, kas iesaistītas kādā no 1. punktā minēto darbību pārvaldībā vai nodrošināšanā.

6. pants

Atbalsta pieteikuma iesniedzēju apstiprināšanas nosacījumi

1.   Atbalsta pieteikuma iesniedzējus apstiprina tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas izglītības iestāde, kurai produktus piegādā un/vai izplata. Uz apstiprinājumu attiecas šāda pieteikuma iesniedzēja rakstiska apņemšanās:

a)

nodrošināt, ka saskaņā ar programmu Savienības finansētie produkti tiek darīti pieejami bērniem patēriņam izglītības iestādēs, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzēji iesniegs atbalsta pieteikumu;

b)

izmantot uzraudzībai un novērtēšanai, reklāmai vai papildu pasākumiem piešķirto atbalstu saskaņā ar šīs programmas mērķiem;

c)

atmaksāt nepamatoti samaksātu atbalstu par attiecīgajiem daudzumiem, ja ir konstatēts, ka produkti nav izplatīti bērniem vai ka produkti nav attiecināmi uz Savienības atbalstu;

d)

atmaksāt nepamatoti samaksātu atbalstu par papildu pasākumiem, ja ir konstatēts, ka šie pasākumi nav pienācīgi veikti;

e)

pēc kompetentās iestādes pieprasījuma darīt tai pieejamus apliecinošus dokumentus;

f)

ļaut veikt jebkuru pārbaudi, par ko izlēmusi kompetentā iestāde, jo īpaši padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi.

2.   Attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas saistīti ar produktu piegādi un izplatīšanu, atbalsta pieteikuma iesniedzēji papildus rakstiski apņemas uzturēt reģistru, kurā ieraksta izglītības iestāžu un attiecīgā gadījumā izglītības pārvaldes iestāžu nosaukumus un adreses, un produktus un to daudzumus, kas pārdoti vai piegādāti šīm iestādēm vai pārvaldes iestādēm.

3.   Attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas saistīti ar uzraudzību, novērtēšanu vai reklāmu, piemēro tikai 1. punkta b) un e) apakšpunktu.

4.   Attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas saistīti ar papildu pasākumiem, piemēro tikai 1. punkta b), d), e) un f) apakšpunktu. Turklāt kompetentā iestāde var noteikt pieteikuma iesniedzējam citas rakstiskas apņemšanās, jo īpaši attiecībā uz:

a)

skolās veiktiem papildu pasākumiem, ja šīs skolas nav atbalsta pieteikuma iesniedzējas;

b)

papildu pasākumiem, kuros ietverta produktu izplatīšana.

7. pants

Apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

Ja apstiprinātais atbalsta pieteikuma iesniedzējs nepilda pienākumus, kas paredzēti šajā regulā, kompetentā iestāde aptur apstiprinājumu uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem vai atsauc to atkarībā no tā, cik nopietna ir neatbilstība, un saskaņā ar proporcionalitātes principu.

Šādi nerīkojas Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajos gadījumos vai ja neatbilstība ir maznozīmīga.

Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma un ja atļaujas atsaukšanas iemesli ir novērsti, kompetentā iestāde var pieteikuma iesniedzēja apstiprinājumu atjaunot ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no dienas, kad atsaukšanas iemesli ir novērsti.

8. pants

Uzraudzība un novērtēšana

1.   Dalībvalstis izveido pienācīgas struktūras un veidus, lai nodrošinātu programmas īstenošanas gada uzraudzību.

2.   Dalībvalstis novērtē programmas īstenošanu, lai izvērtētu tās efektivitāti attiecībā uz tās mērķu sasniegšanu.

3.   Ja dalībvalsts līdz Īstenošanas regulas (ES) 2016/248 6. panta 2. punktā noteiktajam termiņam neiesniedz Komisijai novērtējuma ziņojumu ar šā panta 2. punktā minētā novērtējuma rezultātiem, nākamā galīgā sadalījuma summu samazina šādi:

a)

par 5 %, ja termiņš pārsniegts par 1 līdz 30 dienām;

b)

par 10 %, ja termiņš pārsniegts par 31 līdz 60 dienām;

Ja termiņš pārsniegts vairāk nekā par 60 dienām, galīgo sadalījumu samazina par 1 % par katru papildu dienu, kuru aprēķina par atlikumu.

9. pants

Sodi

Nepareizu maksājumu gadījumā, kuru pamatā nav acīmredzamas kļūdas, un krāpšanas vai rupjas nolaidības gadījumā, par kuru pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs, pieteikuma iesniedzējs papildus nepamatoti samaksātās summas atgūšanai maksā arī summu, kas vienāda ar starpību starp sākotnēji samaksāto summu un summu, ko pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt.

10. pants

Savienības programmas skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem plakāts

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 10. punkta nolūkā dalībvalstis var izmantot plakātu, kas atbilst minimālajām prasībām, kuras noteiktas šīs regulas pielikumā. Plakāts pastāvīgi atrodas labi redzamā un labi salasāmā vietā pie līdzdalīgo izglītības iestāžu galvenās ieejas.

11. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 288/2009 atceļ.

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalstam 2016./2017. mācību gadam un turpmākiem mācību gadiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”), (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu “Augļi skolai” (OV L 94, 8.4.2009., 38. lpp.).

(5)  Padomes 2013. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/248, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 8. lpp.).

(7)  Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās prasības 10. pantā minētajam plakātam

Plakāta izmērs: A3 vai lielāks

Burti: 1 cm vai lielāki

Virsraksts: Eiropas Savienības programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

Saturs: vismaz šāds teksts:

“Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu mūsu [precizēt izglītības iestādes veidu (piemēram, bērnudārzs/sākumskola/skola)] piedalās Eiropas Savienības programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem.”

Uz plakāta jābūt Eiropas Savienības simbolam.


Augša