EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R0232

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/232 z dne 15. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev

C/2015/8948

UL L 44, 19.2.2016, str. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/232/oj

19.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 44/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/232

z dne 15. decembra 2015

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti členov 173(1) in 223(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (2) ter določa posebna pravila o organizacijah proizvajalcev, združenjih organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacijah. Uredba (EU) št. 1308/2013 Komisijo pooblašča, da v zvezi s tem sprejme delegirane in izvedbene akte. Za zagotovitev učinkovitega delovanja takšnih organizacij in združenj v novem pravnem okviru je treba sprejeti določena pravila.

(2)

Posebna pravila za nekatere vidike sodelovanja proizvajalcev že obstajajo za sektor sadja in zelenjave, sektor mleka in mlečnih izdelkov ter sektor oljčnega olja in namiznih oljk. Za zagotovitev stalnosti bi se morala posebna pravila za te sektorje še naprej uporabljati. Pri tistih vidikih sodelovanja proizvajalcev, ki niso zajeta v navedena posebna pravila, bi bilo treba uporabljati to delegirano uredbo.

(3)

Člen 155 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da lahko države članice dovolijo, da katero koli dejavnost priznanih organizacij proizvajalcev ali priznanih združenj organizacij proizvajalcev razen proizvodnje izvajajo zunanji izvajalci v tistih sektorjih, za katere Komisija dovoli zunanje izvajanje. Trenutno je zunanje izvajanje predvideno v sektorju sadja in zelenjave ter v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk. Ob upoštevanju ekonomskih vidikov in koristi, ki jih imajo lahko organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev ter njihovi člani od zunanjega izvajanja določenih dejavnosti, bi moralo biti takšno zunanje izvajanje na voljo za vse sektorje.

(4)

Določiti bi bilo treba pravila o priznanju nadnacionalnih organizacij proizvajalcev, nadnacionalnih združenj organizacij proizvajalcev in nadnacionalnih medpanožnih organizacij ter tudi pravila, ki pojasnjujejo pristojnost zadevnih držav članic. Ob spoštovanju svobode ustanavljanja bi moralo biti priznanje nadnacionalnih organizacij proizvajalcev in nadnacionalnih združenj organizacij proizvajalcev pristojnost države članice, v kateri imajo takšne organizacije in združenja znatno število članov ali znatno količino ali vrednost tržne proizvodnje. O priznanju nadnacionalnih medpanožnih organizacij bi morala odločiti tista država članica, v kateri ima organizacija svoj sedež.

(5)

Določiti bi bilo treba pravila v zvezi z določitvijo upravne pomoči v primeru nadnacionalnega sodelovanja. Takšna pomoč bi morala vsebovati zlasti prenos informacij, ki bi pristojni državi članici omogočale, da oceni, ali nadnacionalna organizacija proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev ali medpanožna organizacija izpolnjuje pogoje priznanja. Takšne informacije so potrebne tudi zato, da lahko pristojna država članica ukrepa v primeru neizpolnjevanja pogojev. Hkrati bo takšna pomoč pristojnim državam članicam omogočala prenos informacij na zahtevo držav članic, v katerih se nahajajo člani takšnih organizacij ali združenj.

(6)

Za zagotovitev pravilnega delovanja ukrepov v okviru skupne kmetijske politike ter za namene spremljanja, analiziranja in upravljanja trga s kmetijskimi proizvodi ter zagotovitve usklajenega in poenostavljenega pristopa bi bilo treba določiti informacije, ki se zahtevajo pri uradnem obveščanju o odločitvah glede zunanjega izvajanja ter odobritev, zavrnitev ali umikov priznanja organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev ali medpanožne organizacije.

(7)

Uredbi Komisije (ES) št. 223/2008 (3) in (ES) št. 709/2008 (4) določata pravila o organizacijah proizvajalcev, združenjih organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacijah. Nekatere določbe navedenih uredb so zastarele ali pa se niso nikoli uporabljale. Zato je za zagotovitev skladnosti z novo zakonodajo o skupni ureditvi kmetijskih trgov treba razveljaviti navedeni uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila, ki dopolnjujejo Uredbo (EU) št. 1308/2013 glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev. Uporablja se brez poseganja v posebna pravila, določena v naslednjih uredbah:

(a)

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 543/2011 (5) glede sektorja sadja in zelenjave;

(b)

Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 880/2012 (6) in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 511/2012 (7) glede sektorja mleka in mlečnih izdelkov; ter

(c)

Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 611/2014 (8) glede sektorja oljčnega olja in namiznih oljk.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„nadnacionalna organizacija proizvajalcev“ pomeni vsako organizacijo proizvajalcev, v okviru katere se kmetijska gospodarstva članov proizvajalcev nahajajo v več kot eni državi članici;

(b)

„nadnacionalno združenje organizacij proizvajalcev“ pomeni vsako združenje organizacij proizvajalcev, katerega organizacije članice se nahajajo v več kot eni državi članici;

(c)

„nadnacionalna medpanožna organizacija“ pomeni vsako medpanožno organizacijo, katere člani se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov, ki so zajeti v dejavnosti organizacije v več kot eni državi članici.

Člen 3

Zunanje izvajanje

1.   Sektorji, v katerih lahko države članice dovolijo zunanje izvajanje v skladu s členom 155 Uredbe (EU) št. 1308/2013, so tisti, ki so navedeni v členu 1(2) navedene uredbe.

2.   Organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, ki oddajo v zunanje izvajanje katero koli dejavnost, s pisno pogodbo sklenejo poslovni dogovor, ki zagotavlja, da organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev ohrani kontrolo in nadzor nad izvajano dejavnostjo.

Člen 4

Priznavanje nadnacionalnih organizacij in združenj

1.   Ob upoštevanju oddelkov 1 in 2 poglavja III naslova II dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 država članica, v kateri ima nadnacionalna organizacija proizvajalcev ali nadnacionalno združenje organizacij proizvajalcev znatno število članov ali organizacij članic ali znatno količino ali vrednost tržne proizvodnje, ali država članica, v kateri ima nadnacionalna medpanožna organizacija svoj sedež, odloča o priznanju takšne organizacije ali združenja.

2.   Država članica iz odstavka 1 vzpostavi potrebno upravno sodelovanje z drugimi državami članicami, v katerih se nahajajo člani takšne organizacije ali združenja, v zvezi s preverjanjem skladnosti s pogoji priznanja iz členov 154, 156 in 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

3.   Druge države članice, v katerih se nahajajo člani nadnacionalne organizacije proizvajalcev, nadnacionalnega združenja organizacij proizvajalcev ali nadnacionalne medpanožne organizacije, zagotovijo vso potrebno upravno pomoč državi članici iz odstavka 1.

4.   Država članica iz odstavka 1 na zahtevo druge države članice, v kateri se nahajajo člani takšne organizacije ali združenja, zagotovi vse ustrezne informacije.

Člen 5

Uradno obveščanje

Države članice do 31. marca vsako leto za preteklo koledarsko leto Komisiji sporočijo naslednje informacije:

(a)

odločitve o odobritvi, zavrnitvi ali umiku priznanj organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij, vključno z datumom odločitve, imeni in zadevnimi sektorji ter povzetkom razlogov za zavrnitve in umike priznanja;

(b)

vrednost tržne proizvodnje v zvezi s priznanimi organizacijami proizvajalcev in priznanimi združenji organizacij proizvajalcev.

Člen 6

Razveljavitve

Uredbi (ES) št. 223/2008 in (ES) št. 709/2008 se razveljavita.

Člen 7

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 223/2008 z dne 12. marca 2008 o pogojih in postopkih za priznavanje organizacij proizvajalcev gojiteljev sviloprejk (UL L 69, 13.3.2008, str. 10).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 709/2008 z dne 24. julija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede medpanožnih organizacij in sporazumov v sektorju tobaka (UL L 197, 25.7.2008, str. 23).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 157, 15.6.2011, str. 1).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 880/2012 z dne 28. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede nadnacionalnega sodelovanja in pogodbenih pogajanj organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L 263, 28.9.2012, str. 8).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 511/2012 z dne 15. junija 2012 o uradnih obvestilih v zvezi z organizacijami proizvajalcev in medpanožnimi organizacijami ter pogodbenimi pogajanji in razmerji iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L 156, 16.6.2012, str. 39).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 611/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk (UL L 168, 7.6.2014, str. 55).


Na vrh