Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016R1851

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1851 (2016. gada 14. jūnijs), ar ko pieņem 2019., 2020. un 2021. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/3515

OV L 284, 20.10.2016., 1./4. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1851/oj

20.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1851

(2016. gada 14. jūnijs),

ar ko pieņem 2019., 2020. un 2021. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 7.a panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 577/98 ir jānosaka 2019., 2020. un 2021. gada ad hoc moduļu programmas elementi.

(2)

Ir nepieciešama visaptveroša un salīdzināma datu kopa par darba organizāciju un darba laika režīmu un sīkāki dati par dalību darba tirgū, lai uzraudzītu progresu, kas panākts, tiecoties sasniegt kopējos stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus.

(3)

Saistībā ar notiekošo diskusiju par elastdrošību (2) un izteikto prasību pēc uzņēmumu un darbinieku lielākas pielāgošanās spējas Eiropā, kas ir galvenais jautājums, ko uzsvēra Eiropas Nodarbinātības stratēģijā un nodarbinātības politikas pamatnostādnēs (3), ir nepieciešami plašā Eiropas apsekojumā iegūti dati par to, ciktāl tiek izmantotas dažādas jaunas darba organizācijas prakses formas un darba laika režīmi, kā arī darbinieku pieredze ar tiem.

(4)

Paziņojumā par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam (4) Komisija uzsvēra, cik svarīgi ir uzlabot statistikas datu vākšanu par ar darbu saistītiem nelaimes gadījumiem un slimībām, arodekspozīcijām un sliktu veselību darba dēļ. Jauns ad hoc modulis par nelaimes gadījumiem darbā un ar darbu saistītām veselības problēmām ļautu salīdzināt datus, kurus dalībvalstis iesniedz saskaņā ar projektu par Eiropas statistiku par nelaimes gadījumiem darbā, ar cilvēku situāciju darba tirgū un vākt datus par ar darbu saistītām veselības problēmām. Turklāt tam būtu jānodrošina informācija par arodekspozīciju attiecībā uz riska faktoriem, kas apdraud fizisko un garīgo labsajūtu.

(5)

Paziņojumā “Eiropas programma migrācijas jomā” (5) Komisija atzina vajadzību izstrādāt strukturālas darbības saistībā ar migrāciju. Būtu jāveicina pasākumi migrantu integrēšanai, tostarp iniciatīvas ar mērķi uzlabot valodas un profesionālās prasmes un atvieglot kvalifikāciju atzīšanu un piekļuvi darba tirgum. Turklāt viena no galvenajām jomām, uz kurām attiecas Padomes Ieteikums (ES) 2015/1184 (6), vērsta uz to, lai likvidētu šķēršļus dalībai darba tirgū un samazinātu nodarbinātības līmeņa atšķirības cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, tostarp atšķirību starp Savienības pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem. Lai nodrošinātu uzticamu pierādījumu bāzi lēmumu pieņemšanai, šajā sakarā ir nepieciešami sīkāki dati par migrantu nodarbinātības stāvokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pieņem pielikumā izklāstīto 2019., 2020. un 2021. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.

(2)  Elastdrošība ir integrēta stratēģija elastīguma un drošības darba tirgū vienlaicīgai uzlabošanai. Tās mērķis ir apvienot darba devēju pieprasījumu pēc elastīga darbaspēka ar darbinieku pieprasījumu pēc drošības – tā sniedz pārliecību, ka viņiem nenāksies ilgstoši palikt bez darba.

(3)  Padomes 2015. gada 5. oktobra Lēmums (ES) 2015/1848 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 2015. gadam (OV L 268, 15.10.2015., 28. lpp.).

(4)  COM(2014) 332 final, 2014. gada 6. jūnijs.

(5)  COM(2015) 240 final, 2015. gada 13. maijs.

(6)  Padomes 2015. gada 14. jūlija Ieteikums (ES) 2015/1184 par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Eiropas Savienības ekonomikas politikai (OV L 192, 18.7.2015., 27. lpp.).


PIELIKUMS

DARBASPĒKA APSEKOJUMS

2019.–2021. gada ad hoc moduļu daudzgadu programma

Darba organizācija un darba laika režīms

Pārskata periods: 2019. gads

Apakšmoduļi (jomas, par kurām sniedzama sīkāka informācija):

 

1. apakšmodulis. Darba laiku elastīgums

Mērķis: sniegt sīkāku informāciju par to, kā darbinieki var lemt par savu darba laiku un prombūtni, kā arī par to situāciju biežumu, kad darbiniekiem ir jāmaina savs darba laiks.

 

2. apakšmodulis. Darba metodes

Mērķis: vākt informāciju par laika trūkumu, tiešo pārvaldību un autonomiju darba vidē.

 

3. apakšmodulis. Darba vieta

Mērķis: sniegt sīkāku informāciju par darba vietu un ceļā uz darbu un no tā pavadīto laiku, izsakot kā laiku, kas vajadzīgs, lai nokļūtu no mājām uz darbu.

Nelaimes gadījumi darbā un citas ar darbu saistītas veselības problēmas

Pārskata periods: 2020. gads

Apakšmoduļi (jomas, par kurām sniedzama sīkāka informācija):

 

1. apakšmodulis. Nelaimes gadījumi darbā

Mērķis: noteikt nelaimes gadījumus darbā, kuros gūti ievainojumi, to veidu un ietekmi uz zaudētajām darba dienām (dienas, kad darbinieks nav varējis strādāt) vai invaliditāti.

 

2. apakšmodulis. Ar darbu saistītas veselības problēmas

Mērķis: noteikt fiziskās vai garīgās veselības problēmas, kuras ir izraisījis vai pasliktinājis darbs, to veidu un ietekmi uz zaudētajām darba dienām vai invaliditāti.

 

3. apakšmodulis: Fiziskās veselības un/vai garīgās labsajūtas riska faktori

Mērķis: analizēt, vai darbiniekus apdraud riska faktori, kas var ietekmēt viņu fizisko un/vai garīgo veselību.

Migrantu un viņu tiešo pēcnācēju nodarbinātības stāvoklis

Pārskata periods: 2021. gads

Apakšmoduļi (jomas, par kurām sniedzama sīkāka informācija):

 

1. apakšmodulis. Pamatinformācija

Mērķis: sniegt sīkāku informāciju par migrantiem un viņu tiešajiem pēcnācējiem (1), proti, par vecāku izglītību un galveno migrācijas iemeslu.

 

2. apakšmodulis. Valodas prasmes

Mērķis: vākt informāciju par migrantu valodas prasmju pašnovērtējumu.

 

3. apakšmodulis. Šķēršļi un atbalsts dalībai darba tirgū

Mērķis: iegūt informāciju par šķēršļiem dalībai darba tirgū (piemēram, ārvalstīs iegūtas kvalifikācijas atzīšana vai šķēršļi, kas saistīti ar ārvalstu izcelsmi) un individuālu pieeju, meklējot darbu.


(1)  Migranti šeit tiek definēti kā ārvalstīs dzimušas personas, kas var būt arī trešo valstu valstspiederīgie. Tiešie migrantu pēcteči ir otrās paaudzes imigranti, t. i., valstī dzimušas personas, kurām vismaz viens no vecākiem ir dzimis ārvalstī.


Augša