Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1788R(01)

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1788 на Комисията от 14 юли 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за списъка на изисквания за ЕС одобряване на типа на превозни средства, и за изменение и поправка на делегирани регламенти (ЕС) № 1322/2014, (ЕС) 2015/96, (ЕС) 2015/68 и (ЕС) 2015/208 на Комисията по отношение на конструктивните и общите изисквания към превозните средства, изискванията за техните екологични характеристики и характеристики на задвижването, изискванията за спирането и изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства (ОВ L 277, 13.10.2016 г.)

OJ L 313, 19.11.2016, p. 59–62 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1788/corrigendum/2016-11-19/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

19.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/59


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1788 на Комисията от 14 юли 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за списъка на изисквания за ЕС одобряване на типа на превозни средства, и за изменение и поправка на делегирани регламенти (ЕС) № 1322/2014, (ЕС) 2015/96, (ЕС) 2015/68 и (ЕС) 2015/208 на Комисията по отношение на конструктивните и общите изисквания към превозните средства, изискванията за техните екологични характеристики и характеристики на задвижването, изискванията за спирането и изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства

( Официален вестник на Европейския съюз L 277 от 13 октомври 2016 г. )

В съображение 7

вместо:

„приложение X към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията“

да се чете

„приложение X към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 на Комисията“.

В член 4, точка 1, буква а), с която се изменя член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 на Комисията — първото изречение

вместо:

„За целите по настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 и приложение XXXIII към Делегиран регламент (ЕС) № 2015/208 на Комисията“

да се чете:

„За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 и приложения XII и XXXIII към Делегиран регламент (ЕС) № 2015/208 на Комисията“.

В член 4, точка 1, буква б), с която се заменя член 2, точка 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 на Комисията

вместо:

„5)

„задвижване“ означава съвкупността от компоненти, разположени между органа за управление и спирачката, с изключение на линиите за управление между тракторите и прикачните превозни средства и захранващите линии между тракторите и прикачните превозни средства, и които ги свързват функционално по механичен, хидравличен, пневматичен или електрически начин или чрез използване на комбинация от тези начини; когато спирачното усилие се получава или подпомага от източник на енергия, независим от водача, акумулаторът на енергия в уредбата е също така част от задвижването;“

да се чете:

„5)

„задвижване“ означава съвкупността от компоненти, разположени между органа за управление и спирачката, с изключение на линиите за управление, захранващите линии и допълнителните линии между тракторите и прикачните превозни средства, и които ги свързват функционално по механичен, хидравличен, пневматичен или електрически начин или чрез използване на комбинация от тези начини; когато спирачното усилие се получава или подпомага от източник на енергия, независим от водача, акумулаторът на енергия в уредбата е също така част от задвижването;“.

В член 4, точка 1, буква г), с която се добавят точки 37 и 38 в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 на Комисията — за точка 37

вместо:

„37)

„източник на енергия“ означава устройство, което осигурява необходимата енергия за задействане на спирачките, било пряко или непряко, чрез акумулатор на енергия;“

да се чете:

„37)

„източник на енергия“ означава устройство, което осигурява необходимата енергия за задействане на спирачките, било пряко или непряко, чрез устройство за натрупване на енергия;“.

В приложение II, точка 2, буква а), с която се добавя точка 4.4 в приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — на последния ред

вместо:

„са освободени от задълженията по точка 4.1.1.“

да се чете:

„са освободени от задълженията по точка 4.1.2.“

В приложение II, точка 5, с която се заменя точка 4.2.1.6 в раздел Б2 от приложение Х към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в реда преди втората формула

вместо:

„пластичната деформация (Dp)

да се чете:

„остатъчната деформация (Dp)“.

В приложение II, точка 5, с която се заменя точка 4.2.1.6 в раздел Б2 от приложение Х към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в абзаца след втората формула, второто изречение

вместо:

„Допълнителната пластична деформация вследствие на второто изпитване на удар не трябва да превишава 30 % от пластичната деформация, получена при първото изпитване на удар.“

да се чете:

„Допълнителната остатъчна деформация вследствие на второто изпитване на удар не трябва да превишава 30 % от остатъчната деформация, получена при първото изпитване на удар.“

В приложение II, точка 11, с която се заменя точка 3.4 от приложение XVIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — в първото изречение

вместо:

„пластична деформация“

да се чете:

„остатъчна деформация“.

В приложение II, точка 14, буква ж), с която се заменя точка 7.3 в приложение XXIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 — второто изречение

вместо:

„Това изискване се отнася също и външния орган за управление (външните органи за управление) на ВОМ, ако има такива.“

да се чете:

„Това изискване се отнася също и за външния орган за управление (външните органи за управление) на ВОМ, ако има такива.“

В приложение II, точка 16, буква б), с която се заменя раздел 5 в приложение XXVI към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014

вместо:

„точки 2.2.1.29.1.1 — 2.2.1.29.2.1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 на Комисията“

да се чете:

„точки 2.2.1.29.1.1 — 2.2.1.29.2.1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 на Комисията“.

В приложение III, точка 1, буква в), с която се заменя раздел 6 в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/96,

вместо:

„съответствието с изискванията на производството се проверява и съгласно разпоредбите в раздел 5 от приложение I към Директива 97/68/ЕО“

да се чете:

„съответствието на производството на двигатели се проверява и съгласно разпоредбите в раздел 5 от приложение I към Директива 97/68/ЕО“.

В приложение III, точка 2, буква в), с която се заменят точки 3.2.1 и 3.2.2 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2015/96 — точка 3.2.2

вместо:

„3.2.2

изходното налягане не надхвърля максимално допустимото изходно налягане, специфицирано за двигателя, чийто тип е одобрен;“

да се чете:

„3.2.2

падът на налягане в изпускателната уредба не надхвърля максимално допустимия пад на налягане, специфициран за двигателя, чийто тип е одобрен;“.

В приложение IV, точка 1 буква ц), с която се заличава една точка в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68,

вместо:

„ц)

точка 2.2.1.26.1.2 се заличава“

да се чете:

„ц)

точка 2.2.1.25.1 се заличава“.

В приложение IV, точка 2, буква б), с която се заменя точка 2.1.4.2, втора алинея в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68

вместо:

„съответните изисквания в допълнение 1“

да се чете:

„съответните изисквания в допълнение 1 към настоящото приложение“.

В приложение IV, точка 2, буква в), с която се заменя точка 2.2.2.2 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 — в третия абзац първото изречение

вместо:

„Изпитването се провежда при превозно средство без товар.“

да се чете:

„Изпитването се провежда при натоварено превозно средство.“

В приложение IV, точка 2, буква л), с която се заменя точка 3.1.3.4.1.2, буква б) в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68

вместо:

„PM = маса на трактора (включително с всеки баласт или крепежен товар, или и двата, ако е приложимо).“

да се чете

„PM = маса на трактора (включително с всяка противотежест или крепежен товар, или и двете, ако е приложимо).“

В приложение IV, точка 2, буква о), подточка iii), с която се заменя раздел 3 в допълнение 1 към приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 — точка 3.1.3

вместо:

„Изисквания за трактори, за които е разрешено да теглят прикачни превозни средства от категория R3b, R4b и S2b, оборудвани с пневматични спирачни уредби:“

да се чете:

„Изисквания за трактори, за които е разрешено да теглят превозни средства от категории R3b, R4b и S2b, оборудвани с пневматични спирачни уредби:“.

В приложение IV, точка 2, буква о), подточка iii), с която се заменя раздел 3 в допълнение 1 към приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 — точка 3.1.4

вместо:

„Изисквания за трактори, за които е разрешено да теглят прикачни превозни средства от категория R3b, R4b и S2b, оборудвани с хидравлични спирачни уредби:“

да се чете:

„Изисквания за трактори, за които е разрешено да теглят превозни средства от категория R3b, R4b и S2b, оборудвани с хидравлични спирачни уредби:“.

В приложение IV, точка 6, буква г), подточка iii), с която се заменя точка 3.7 в допълнение 1 към приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 — точка 3.7.2.1

вместо

„3.7.2.1.

Производител и марка, или едно от двете“

да се чете:

„3.7.2.1.

Производител и марка, или едно от двете, както е приложимо“.

В приложение IV, точка 7, буква г), с която се заменя точка 5.5 в приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68

вместо:

„се измерва загубата на ход, спомената в точка 10.4.“

да се чете:

„се измерва загубата на ход so, както е посочено в точка 10.4.1.“

В приложение IV, точка 10, буква е), с която се заменя първото изречение в точка 4.1.10 в приложение ХII към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68

вместо:

„спирането на прикачното превозно средство трябва да се осигурява съгласно точка 2.2.1.17.3.1 от приложение I.“

да се чете:

„спирането на прикачното превозно средство трябва да се осигурява съгласно точка 2.2.1.17.2.1 от приложение I.“

В приложение IV, точка 10, буква з), с която се заменя второто изречение в точка 3.2.2.2.1.4 от допълнение 2 към приложение ХII към Делегиран регламент (ЕС) 2015/68

вместо:

„След като спирачната уредба е проверила, че не са налични никакви повреди, които изискват идентифициране посредством червения предупредителен сигнал, посоченото в настоящата точка съобщение трябва да стане 00b.“

да се чете:

„След като е проверено, че спирачната уредба няма повреди, които изискват идентифициране посредством червения предупредителен сигнал, посоченото в настоящата точка съобщение трябва да стане 00b.“

В приложение V, точка 8, с която се заменя приложение ХIV към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 — в точка 3.6

вместо:

„За съчленяващите конструкции върху сгъваеми защитни конструкции“

да се чете:

„За свързващите конструкции върху сгъваеми защитни конструкции“.

В приложение V, точка 8, с която се заменя приложение ХIV към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 — в точка 3.8

вместо:

„Откритите прикачни инструменти“

да се чете:

„Откритите работни машини“.

В приложение V, точка 9, буква д), с която се заменя точка 1.2.6 в част 2 от приложение ХV към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208

вместо:

„1.6.2.

В съответните случаи трябва да бъдат идентифицирани всички ограничения за употреба.“

да се чете:

„1.2.6.

В съответните случаи трябва да бъдат идентифицирани всички ограничения за употреба.“

В приложение V, точка 16, с която се заменят точки 2.4.1.1 и 2.4.1.2 в приложение XXVII към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 — в точка 2.4.1.1

вместо:

„при балансирано ремарке“

да се чете:

„при ремарке с теглич“.

В приложение V, точка 22, с която се заменя точка 4.7 от приложение XXXIV към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208

вместо:

„т)

точка 4.7 се заменя със следното:“

да се чете:

„м)

точка 4.7 се заменя със следното:“.


Top