EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R0171

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/171 z dne 20. novembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika

UL L 33, 10.2.2016, str. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/171/oj

10.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/171

z dne 20. novembra 2015

o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odstavek 4 Priporočila št. 14-01 Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (v nadaljnjem besedilu: ICCAT) o večletnem programu za ohranjanje in upravljanje tropskega tuna določa, da ribiška plovila skupne dolžine 20 metrov ali več, ki niso v registru ICCAT pooblaščenih plovil za ribolov tropskega tuna, ne smejo loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, prevažati, prenašati, predelovati ali iztovarjati veleokega in/ali rumenoplavutega tuna na območju Konvencije ICCAT. Člen 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 (2) izvzema to pravilo ICCAT iz uporabe obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, vendar le v zvezi z veleokim tunom. Ker je v praksi mogoč prilov rumenoplavutega tuna pri drugih vrstah ribolova, ki niso usmerjene na rumenoplavutega tuna, za katere velja obveznost iztovarjanja, bi bilo treba člen 3 Delegirane uredbe (EU) 2015/98 spremeniti tako, da bo poleg rumenoplavutega tuna vključeval veleokega tuna.

(2)

Člen 4(2) Delegirane Uredbe (EU) 2015/98 določa odstopanje od obveznosti iztovarjanja za modroplavutega tuna pod najmanjšo velikostjo, določeno v členu 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (3). Najmanjša velikost, določena v členu 9(1) uredbe (ES) št. 302/2009, je 30 kg ali 115 cm. Vendar je v členu 9(2) in (8) navedene uredbe določena drugačna najmanjša velikost za modroplavutega tuna, (i) ulovljenega v vzhodnem Atlantiku s plovili za prevoz vabe in plovili, ki lovijo s panulo; (ii) ulovljenega v Jadranskem morju zaradi gojenja; in (iii) ki so ga v Sredozemskem morju ulovili obalni mali ribiči, ki lovijo sveže ribe s plovili za prevoz vabe, parangali in plovili z ročnimi ribiškimi vrvicami. Člen 4(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/98 bi bilo treba spremeniti, da bo vključeval najmanjšo velikost pod 30 kg ali 115 cm, določeno v členu 9(2) in (8) Uredbe (ES) 302/2009.

(3)

Člen 5 Delegirane uredbe (EU) 2015/98 določa odstopanja od obveznosti iztovarjanja glede mečarice (Xiphias gladius) v severnem Atlantiku. Ker odstavek 9 Priporočila št. 13-02 ICCAT za ohranjanje mečarice v severnem Atlantiku velja za mečarico, natovorjeno ali iztovorjeno v celotnem Atlantiku, bi bilo treba navedeni člen spremeniti, da bo zajet ves Atlantik.

(4)

Delegirano uredbo (EU) 2015/98 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2015/98 se spremeni:

1.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Veleoki in rumenoplavuti tun

1.   Ta člen se uporablja za veleokega tuna (Thunnus obesus) in rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares) v Atlantiku.

2.   Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ribiška plovila, katerih skupna dolžina znaša 20 metrov ali več in ki niso v registru ICCAT pooblaščenih plovil za ribolov veleokega in rumenoplavutega tuna, ne smejo loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, prevažati, prenašati, predelovati ali iztovarjati veleokega in rumenoplavutega tuna v Atlantiku.“

2.

V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, prenašati, iztovarjati, prevažati, skladiščiti, prodajati, razstavljati ali ponujati v prodajo navadnega tuna:

(a)

katerega velikost ne presega najmanjše velikosti iz člena 9(1) Uredbe (ES) št. 302/2009; ali

(b)

v primerih, navedenih v členu 9(2) in (8) Uredbe (ES) št. 302/2009, katerega velikost ne presega najmanjše velikosti iz člena 9(2) in (8).“

3.

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta člen se uporablja za mečarico (Xiphias gladius) v Atlantiku.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 z dne 18. novembra 2014 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (UL L 16, 23.1.2015, str. 23).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembah Uredbe (ES) št. 43/2009 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1559/2007 (UL L 96, 15.4.2009, str. 1).


Na vrh