EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016R1612

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1612 (2016. gada 8. septembris), ar ko paredz atbalstu piena ražošanas samazinājumam

C/2016/5681

OV L 242, 9.9.2016., 4./9. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1612/oj

9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1612

(2016. gada 8. septembris),

ar ko paredz atbalstu piena ražošanas samazinājumam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu saistībā ar tās 228. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 106. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Piena nozare saskaras ar tirgus traucējumiem, ko izraisīja pasaules piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība, kurā ir nozīme tam, ka Krievija līdz 2017. gada beigām pagarināja aizliegumu importēt lauksaimniecības produktus un pārtikas produktus, kuru izcelsme ir Savienībā.

(2)

Piena un piena produktu pieprasījums pasaulē nedaudz palielinājās 2015. gadā un 2016. gada pirmajos mēnešos, bet daudz mazāk nekā ražošanas izaugsme.

(3)

Visā 2015. gadā pasaules piena piegādes palielinājās, Eiropas Savienības, ASV un Jaunzēlandes kopējais ražošanas pieaugums bija aptuveni 4,5 miljoni tonnu, tomēr kopējais piena ekvivalenta eksports no Savienības un abām trešām valstīm samazinājās par aptuveni 200 000 tonnām.

(4)

2016. gada pirmajos četros mēnešos piena ražošana ES, ASV un Jaunzēlandē palielinājās par aptuveni 3,6 miljoniem tonnu, un papildu eksports no šī apjoma absorbēja mazāk nekā 1 %.

(5)

Piena un piena produktu nozares atzītām ražotāju organizācijām, to apvienībām un starpnozaru organizācijām ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/559 (3) un kooperatīviem un citām ražotāju organizācijām ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/558 (4) ir atļautas brīvprātīgas vienošanās un lēmumi par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē sešu mēnešu periodā, kurš sākas no 2016. gada 13. aprīļa. Šis termiņš tika pagarināts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1615 (5).

(6)

Tirgus intervences instrumenti valsts intervences un privātās uzglabāšanas veidā sviestam un sausajam vājpienam ir pieejami bez pārtraukuma kopš 2014. gada septembra.

(7)

Šie instrumenti ir mazinājuši krīzes ietekmi un noteikuši piena produktu cenu pazemināšanās minimālo robežu, bet nelīdzsvarotība pasaulē saglabājas.

(8)

Lai valdošajā nopietnās tirgus nelīdzsvarotības situācijā palīdzētu piena un piena produktu nozarei atrast jaunu līdzsvaru un ņemot vērā to, ka, balstoties uz pieejamo tirgus analīzi, līdz 2017. gada beigām nav gaidāms būtisks ražošanas apjoma samazinājums, ir lietderīgi, lai tiem ES piena ražotājiem, kuri brīvprātīgi samazina piena ražošanu, būtu pieejams atbalsts.

(9)

Tā kā piena ražošanai Eiropas Savienībā galvenokārt ir raksturīgas govs piena piegādes, bet tiešā tirdzniecība un citu dzīvnieku sugu piens ir tikai neliela daļa no piena ražošanas Savienībā, ir lietderīgi, ka atbalsts ir pieejams tikai par govs piena piegāžu samazinājumu.

(10)

Lai panāktu efektīvu govs piena piegāžu samazinājumu, pretendentu atbilstība būtu jāierobežo tikai ar tiem, kuri piegādāja govs pienu pirmajiem pircējiem 2016. gada jūlijā – pēdējā termiņā, par kuru pretendenti var pierādīt šādas piegādes.

(11)

Ar tādu pašu mērķi būt efektīvam Savienības atbalstam nevajadzētu aptvert vairāk kā 50 % govs piena piegāžu samazinājuma salīdzinājumā ar attiecīgo atskaites periodu.

(12)

Šajā regulā paredzētais atbalsts būtu jāpiešķir kā lauksaimniecības tirgu atbalsta pasākums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

(13)

Būtu jāatļauj minēto atbalstu kumulēt ar citu atbalstu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

(14)

Tā kā finanšu dotācija ir izteikta euro, lai nodrošinātu vienotu un vienlaicīgu piemērošanu, nepieciešams noteikt tām dalībvalstīm piešķirtās summas konvertācijas datumu, kuras nav pieņēmušas euro par savu valsts valūtu. Tādēļ ir lietderīgi noteikt noteicošo dienu attiecībā uz maiņas kursu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 106. pantu. Ņemot vērā minētā panta 2. punkta b) apakšpunktā ietverto principu un kritērijus, kas noteikti minētā panta 5. punkta c) apakšpunktā, noteicošajai dienai vajadzētu būt dienai, kad stājas spēkā šī regula.

(15)

Lai attiecīgās shēmas darbotos efektīvi, nepārsniedzot kopējo maksimālo govs piena piegādes samazinājuma apjomu, jāsniedz paziņojumi par atbalsta pieteikumiem un maksājumu pieprasījumiem.

(16)

Lai maksimāli izmantotu atbalsta shēmas, būtu jāparedz vairāki piemērošanas periodi, līdz kamēr atbalsta pieteikumi būs izsmēluši pieejamo budžetu par govs piena kopējās piegādes apjoma samazinājumu. Lai nodrošinātu, ka pieteikumi tiek efektīvi apstrādāti, tos būtu vēlams iesniegt elektroniski.

(17)

Lai pieteikumi spētu pamanāmi samazināt govs piena piegādes un lai izvairītos no nesamērīga administratīvā sloga, būtu jānosaka govs piena piegādes samazinājuma minimālais daudzums vienam pieteikumam.

(18)

Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret pieteikumiem visā Savienībā, būtu jānosaka standarta pārrēķina koeficients litru pārvēršanai kilogramos.

(19)

Dalībvalstīm būtu jāpārbauda ne tikai atbalsta pieteikumu pieņemamība, bet arī to ticamība. Piemēram, nevajadzētu uzskatīt par ticamu atbalsta pieteikumu, saskaņā ar kuru samazinājuma periodā pirmajiem pircējiem piegādājamā govs piena kopējais apjoms ir lielāks nekā atskaites periodā piegādātais kopējais apjoms.

(20)

Lai nodrošinātu, ka saņēmēji saņem atbalstu pēc iespējas ātrāk un ražošanas samazinājumu var sākt nekavējoties, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Savienības atbalsts ir pieejams pretendentiem, kam ir tiesības pieteikties, lai samazinātu govs piena piegādes trīs mēnešu periodā (turpmāk “samazinājuma periods”) salīdzinājumā ar to pašu laikposmu iepriekšējā gadā (turpmāk “atskaites periods”) saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

Savienības atbalsts ir EUR 14/100 kg par tādu govs piena apjomu, kas atbilst starpībai starp govs piena piegādēm atskaites periodā un govs piena piegādēm attiecīgajā samazinājuma periodā. Savienības atbalsts aptver ne vairāk kā tādu govs piena piegādes samazinājuma kopējo apjomu, kas atbilst EUR 150 000 000.

Katram pretendentam, kam ir tiesības pieteikties, Savienības atbalsts aptver tādu govs piena piegādes daudzuma samazinājumu, kas ir ne vairāk kā 50 % no visa govs piena piegādes daudzuma pirmajiem pircējiem atskaites periodā.

2.   Šajā regulā “pretendenti, kam ir tiesības pieteikties”, ir govs piena ražotāji, kas piegādājuši govs pienu pirmajiem pircējiem 2016. gada jūlijā.

3.   Attiecībā uz pretendentiem, kam ir tiesības pieteikties, kuri reģistrēti Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Horvātijā, Ungārijā, Polijā, Rumānijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē, un maiņas kursa noteicošā diena attiecībā uz summām, ko maksā saskaņā ar šo regulu, ir diena, kad stājas spēkā šī regula.

4.   Saskaņā ar šo regulu piešķirto atbalstu var kumulēt ar citu atbalstu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

2. pants

1.   Atbalstu piešķir, pamatojoties uz pieteikumiem.

Minimālais govs piena piegādes samazinājuma daudzums, uz ko attiecas atbalsta pieteikums, ir 1 500 kg.

Ja govs piena piegādes samazinājuma daudzums ir izteikts litros, tad to reizina ar koeficientu 1,03, lai izteiktu kilogramos.

2.   Atbalsta pieteikumus pretendenti, kam ir tiesības pieteikties, iesniedz dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts, izmantojot metodi, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts. Atbalsta pieteikumus iesniedz tādā veidā, ka dalībvalsts tos saņem līdz trešajā daļā noteiktajam pieteikumu saņemšanas termiņam.

Dalībvalstis var nolemt, ka atbalsta pieteikumus pretendentu, kam ir tiesības pieteikties, vārdā var iesniegt atzītas ražotāju organizācijas vai kooperatīvi. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts tiek pilnībā nodots visiem tiem pretendentiem, kam ir tiesības pieteikties, kuri ir faktiski samazinājuši govs piena piegādes saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

Pilnīgu pieteikumu saņemšanas termiņi ir:

a)

2016. gada 21. septembris pulkst. 12.00 (pēc Briseles laika) pieteikumiem par pirmo samazinājuma periodu, kas ietver 2016. gada oktobri, novembri un decembri;

b)

2016. gada 12. oktobris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) pieteikumiem par otro samazinājuma periodu, kas ietver 2016. gada novembri un decembri un 2017. gada janvāri;

c)

2016. gada 9. novembris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) pieteikumiem par trešo samazinājuma periodu, kas ietver 2016. gada decembri un 2017. gada janvāri un februāri;

d)

2016. gada 7. decembris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) pieteikumiem par ceturto samazinājuma periodu, kas ietver 2017. gada janvāri, februāri un martu.

Pretendenti nedrīkst iesniegt vairāk nekā vienu atbalsta pieteikumu saskaņā ar šo regulu. Ja pretendents iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem. Tomēr pretendenti, kas iesniedza pieteikumu par pirmo samazinājuma periodu, var arī iesniegt pieteikumu par ceturto samazinājuma periodu.

3.   Lai atbalsta pieteikumi tiktu izskatīti, tajos iekļauj:

a)

šādu informāciju, izmantojot veidlapu, ko dalībvalsts ir darījusi pieejamu:

i)

pretendenta, kam ir tiesības pieteikties, nosaukums un adrese;

ii)

govs piena kopējais daudzums, kas piegādāts pirmajiem pircējiem atskaites periodā;

iii)

govs piena kopējais daudzums, ko plānots piegādāt pirmajiem pircējiem samazinājuma periodā;

iv)

govs piena piegādes samazinājuma plānotais daudzums, par kuru ir iesniegts atbalsta pieprasījums, nepārsniedz 50 % no kopējā daudzuma, kas minēts ii) punktā, un nav mazāks par 1 500 kg;

b)

dokumenti, kuros norādīts a) apakšpunkta ii) punktā minētais govs piena kopējais daudzums;

c)

dokumenti, kuros ir norādīts, ka pieteikums saistīts ar piena ražotāju, kas piegādājis govs pienu pirmajiem pircējiem 2016. gada jūlijā.

4.   Atbalsta pieteikumus, kas attiecas uz govs piena piegādes daudzuma samazinājumu, kurš ir mazāks par 1 500 kg, noraida.

Atbalsta pieteikumus, kas attiecas uz govs piena piegādes daudzuma samazinājumu, kurš ir lielāks par 50 % no 3. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minētā govs piena kopējā daudzuma, uzskata par iesniegtiem attiecībā uz govs piena piegādes samazinājumu, kas vienāds ar 50 % no kopējā daudzuma, kas norādīts minētajā punktā.

3. pants

Pēc tam, kad ir pabeigta ticamības un pieņemamības pārbaude, dalībvalstis saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (6) līdz plkst. 16.00 (pēc Briseles laika) trešajā darbdienā pēc attiecīgā pieteikumu saņemšanas termiņa, kā minēts 2. panta 2. punktā, paziņo Komisijai par visiem pieņemamajiem un pamatotajiem atbalsta pieteikumiem.

4. pants

1.   Pamatojoties uz paziņojumiem, kas minēti 3. pantā, Komisija informē dalībvalstis par to, cik lielā mērā piešķiramas atļaujas par pieteiktajiem daudzumiem, ņemot vērā kopējo maksimālo apjomu, kas minēts 1. panta 1. punktā.

Dalībvalstis atļaujas dara zināmas pretendentiem septiņu darbdienu laikā pēc pieteikumu saņemšanas termiņa, kas minēts 2. panta 2. punktā, saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Atļaujas izsniedz visiem pieņemamiem un ticamiem pieteikumiem, kas paziņoti Komisijai saskaņā ar 3. pantu.

2.   Ja kopējais apjoms, uz kuru attiecas atbalsta pieteikumi, par kuriem paziņots atbilstīgi 3. pantam, pārsniedz maksimālo apjomu, kas minēts 1. panta 1. punktā, Komisija ar īstenošanas aktu, kuru pieņem, nepiemērojot procedūru, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 229. pantā, nosaka piešķīruma koeficientu, ko dalībvalstis piemēro daudzumam katrā atbalsta pieprasījumā.

Ja attiecīgajam samazinājuma periodam ir noteikts piešķīruma koeficients, tad atbalsta pieteikumus, kas iesniegti par turpmākiem samazinājuma periodiem, kā minēts 2. panta 2. punktā, noraida un vairs nav iespējams iesniegt pieteikumus par turpmākiem samazinājuma periodiem.

Atļaujas izdod par apjomiem, par kādiem iesniegti atbalsta pieteikumi, kas reizināti ar piešķīruma koeficientu.

5. pants

1.   Atbalstu piešķir, pamatojoties uz pieteikumu par maksājumu.

2.   Pieteikumus par maksājumu pretendenti, kam ir tiesības pieteikties, kuriem to reģistrācijas dalībvalsts piešķīrusi atļaujas saskaņā ar 4. pantu, iesniedz, izmantojot metodi, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts. Pieteikumus par maksājumu iesniedz tādā veidā, ka dalībvalsts tos saņem 45 dienu laikā pēc samazinājuma perioda beigām.

Dalībvalstis var nolemt, ka pieteikumus par maksājumu to pretendentu, kam ir tiesības pieteikties, vārdā var iesniegt atzītas ražotāju organizācijas vai kooperatīvi. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka maksājums tiek pilnībā nodots visiem tiem pretendentiem, kam ir tiesības pieteikties, kuri ir faktiski samazinājuši govs piena piegādes saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

3.   Lai pieteikumi par maksājumu tiktu izskatīti, tajos iekļauj:

a)

šādu informāciju, izmantojot veidlapu, ko dalībvalsts ir darījusi pieejamu:

i)

pretendenta, kam ir tiesības pieteikties, nosaukums un adrese;

ii)

govs piena kopējais daudzums, kas faktiski piegādāts pirmajiem pircējiem samazinājuma periodā;

iii)

govs piena piegādes samazinājuma faktiskais daudzums, par kuru ir iesniegts atbalsta pieprasījums, un kas nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējā govs piena daudzuma, kas piegādāts pirmajiem pircējiem atsauces periodā un, ja nepieciešams, ne vairāk par daudzumu, ko iegūst, piemērojot piešķīruma koeficientu, kas minēts 4. panta 2. punktā.

b)

dokumenti, kuros norādīts a) apakšpunkta ii) punktā minētais govs piena kopējais daudzums;

4.   Atbalsta maksājumu veic pēc tam, kad dalībvalstis ir pārbaudījušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 58. un 59. pantu, ka govs piena piegādes samazinājums, par kuru maksā Savienības atbalstu, faktiski ir noticis saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem. Maksājumu veic ne vēlāk kā 90. dienā pēc samazinājuma perioda beigām, ja vien nenotiek administratīva izmeklēšana.

5.   Atbalsta summa aptver faktisko govs piena piegādes samazinājumu, kas minēts 3. punkta a) apakšpunkta iii) punktā, katram pretendentam, kam ir tiesības pieteikties.

Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir lielāks par daudzumu, kas rodas, piemērojot 4. pantu, atbalsta summa atbilst atļautajam daudzumam (“atļautais daudzums”). Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir 80 % vai lielāks par atļauto daudzumu, atbalsta summa atbilst faktiskajam govs piena piegādes samazinājumam, kas minēts 3. punkta a) apakšpunkta iii) punktā, ar nosacījumu, ka atļautais daudzums nav pārsniegts. Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir 50 % vai vairāk, bet mazāk nekā 80 % no atļautā daudzuma, atbalsta summu reizina ar koeficientu 0,8. Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir 20 % vai vairāk, bet mazāk nekā 50 % no atļautā daudzuma, atbalsta summu reizina ar koeficientu 0,5. Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir mazāk nekā 20 % no atļautā daudzuma, atbalstu nemaksā.

6.   Dalībvalstu izdevumi, kas saistīti ar maksājumiem saskaņā ar šo regulu, ir attiecināmi Savienības atbalstam tikai tad, ja tie veikti līdz 2017. gada 30. septembrim.

6. pants

Līdz 2017. gada 8. martam, 5. aprīlim, 3. maijam un 7. jūnijam plkst. 16.00 (pēc Briseles laika) dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 792/2009 paziņo Komisijai visus pieņemamos maksājumu pieteikumus, kas saņemti attiecīgi par pirmo, otro, trešo un ceturto samazinājuma periodu.

7. pants

Dalībvalstis līdz 2017. gada 30. jūnijam paziņo Komisijai šādu informāciju:

a)

to pretendentu skaitu, kam ir tiesības pieteikties, un faktisko govs piena piegādes apjoma samazinājumu, uz kuru attiecas atbalsta pieteikumi un pieteikumi par maksājumiem, ko tās ir saņēmušas;

b)

kopējo Savienības atbalsta summu, ko paredzēts izmaksāt.

8. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/559, ar ko atļauj vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē (OV L 96, 12.4.2016., 20. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2016/558, ar kuru piena un piena produktu nozarē atļauj kooperatīvu un cita veida ražotāju organizāciju vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu (OV L 96, 12.4.2016., 18. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 8. septembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1615, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/559 attiecībā uz periodu, kurā atļauj vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 17. lpp.).

(6)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).


Augša