EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016R1611

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1611 (2016. gada 7. jūlijs) par Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku komandējumiem uz dalībvalstīm piemērojamās tabulas pārskatīšanu

C/2016/4164

OV L 242, 9.9.2016., 1./3. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1611/oj

9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1611

(2016. gada 7. jūlijs)

par Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku komandējumiem uz dalībvalstīm piemērojamās tabulas pārskatīšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikti Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), un jo īpaši Civildienesta noteikumu 112. panta 2. punktu un VII pielikuma 13. pantu,

pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju,

pēc apspriešanās ar Eiropas Savienības iestāžu un citu struktūru personāla pārstāvjiem,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. panta 3. punktu Eurostat ir iesniedzis ziņojumu (2) par viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas cenu attīstību.

(2)

Šis ziņojums liecina, ka būtu jāpārskata dienas nauda un viesnīcas izmaksu maksimālais apjoms, lai ņemtu vērā viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas cenu attīstību.

(3)

Dienas naudai un viesnīcas izmaksu maksimālajam apjomam piemērojamās tabulas pārskatīšana ietver sarežģītu ekonomisko un/vai sociālo situāciju novērtējumu, kurā likumdevējam ir plaša rīcības brīvība.

(4)

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pēdējās reformas gaitā tika uzsvērts, ka visām publiskās pārvaldes iestādēm un to darbiniekiem ir jāpieliek īpašas pūles, lai uzlabotu efektivitāti un pielāgotos mainīgajai ekonomiskajai un sociālajai situācijai Eiropā.

(5)

Pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā to izdevumu atlīdzinājumam, kuri ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem radušies saistībā ar komandējumiem šajā valstī, būtu jāpiemēro noteikumi, kas izklāstīti Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā iekļauto komandējumu izdevumu tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

Galamērķis

Viesnīcas izmaksu maksimālais apjoms

Dienas nauda

Beļģija

148

102

Bulgārija

135

57

Čehija

124

70

Dānija

173

124

Vācija

128

97

Igaunija

105

80

Īrija

159

108

Grieķija

112

82

Spānija

128

88

Francija

180

102

Horvātija

110

75

Itālija

148

98

Kipra

140

88

Latvija

116

73

Lietuva

117

69

Luksemburga

148

98

Ungārija

120

64

Polija

138

88

Nīderlande

166

103

Austrija

132

102

Polija

116

67

Portugāle

101

83

Rumānija

136

62

Slovēnija

117

84

Slovākija

100

74

Somija

142

113

Zviedrija

187

117

Apvienotā Karaliste.

209

125

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 7. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.; regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1023/2013 (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.).

(2)  Komisijas dienestu darba dokuments – Eurostat Report on the 2015 update of mission expenses (daily subsistence allowances and hotel ceilings) – Atsauce: Ares(2015)6009670 – 22.12.2015. Pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z.


Augša