EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R1393

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost

C/2016/2658

UL L 225, 19.8.2016, str. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1393/oj

19.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 225/41


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1393

z dne 4. maja 2016

o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti členov 63(4), 64(6), 72(5), 76, 77(7), 93(4), 101(1) in 120 Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 (2) mora sistem za identifikacijo in registracijo plačilnih pravic zagotavljati učinkovito sledljivost plačilnih pravic glede nekaterih elementov, med drugim datuma zadnje aktivacije. Določbe Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) o polnjenju nacionalne rezerve ali regionalnih rezerv na podlagi sheme osnovnega plačila teh določenih informacij ne zahtevajo več, če se lahko ugotovi skupno število plačilnih pravic na kmeta.

(2)

Člen 9 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 določa pravila za določitev površin, na katerih kmetijske parcele vključujejo krajinske značilnosti in drevesa. Navedene določbe je primerno pojasniti s sklicevanjem na upravičene hektare.

(3)

Člen 11(4) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 (4) določa, da mora pristojni organ upravičenca obvestiti o rezultatih predhodnih preverjanj v 26 koledarskih dneh po končnem roku za predložitev zbirne vloge, vloge za pomoč ali zahtevka za plačilo iz člena 13 navedene uredbe. Člen 12 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 določa odstopanja od člena 5(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta (5) glede roka za predložitev. Zaradi doslednosti je primerno isto odstopanje določiti tudi za najpoznejši možni rok za obveščanje o rezultatih navedenih predhodnih preverjanj in najpoznejši možni rok, v katerem lahko upravičenci pristojni organ obvestijo o spremembah po navedenih predhodnih preverjanjih. Treba bi bilo tudi pojasniti, da se obdobje 26 koledarskih dni za obveščanje o rezultatih navedenih predhodnih preverjanj v vsakem primeru izteče dan po najpoznejšem možnem roku za pozno predložitev vloge za pomoč ali zahtevka za plačilo ali vloge glede plačilnih pravic.

(4)

Člen 18 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 pri prerazporeditvenem plačilu, plačilu za mlade kmete in plačilu za območja z naravnimi omejitvami določa načelo, da se kazni kmetu ne bi smele naložiti v primerih čezmernih prijav, kadar zaradi zgornje meje v obliki hektarov, za katere se lahko odobri plačilo, ni možno od tega pridobiti nobene koristi. Podobna določba je obstajala pri premijah za živali v Uredbi Komisije (ES) št. 1122/2009 (6) in ukrepih v zvezi s kmetijskimi površinami v Uredbi Komisije (EU) št. 65/2011 (7). Da bi zagotovili kontinuiteto in pravičnost obravnave kmetov in zaradi poenostavitve, je v Delegirano uredbo (EU) št. 640/2014 primerno vnesti tako pravilo pri izračunu osnove za plačila za vse sheme pomoči na površino in na žival ter ukrepe za razvoj podeželja na površino in na žival, kjer je to ustrezno.

(5)

Izračun pomoči, do katere je upravičenec upravičen, v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema temelji na skupinah kmetijskih rastlin. Pri prerazporeditvenem plačilu iz člena 41 Uredbe (EU) št. 1307/2013 se države članice lahko odločijo za stopnjevanje števila hektarov, ki se plačujejo različno. Uvedba posebne skupine kmetijskih rastlin za prerazporeditveno plačilo bi prispevala k poenostavitvi vloge, ki jo predloži upravičenec, v primeru stopnjevanja prerazporeditvenega plačila, saj upravičencu ne bi bilo treba navesti, katera kmetijska parcela spada v kateri del stopnjevanega števila hektarov. Zaradi doslednosti je primerno, da se ista določba uvede pri shemi za mlade kmete in ukrepih prostovoljno vezane podpore

(6)

Člen 17(1)(b) Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 za sheme pomoči ali ukrepe podpore na površino razen za shemo osnovnega plačila ali shemo enotnega plačila na površino razlikuje med skupinami kmetijskih rastlin glede na prijavljeno površino, za katero se uporabi drugačna višina pomoči ali podpore. Člen 31(4) Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8) v zvezi s plačili območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami od držav članic zahteva, da razen v nekaterih posebnih primerih zagotovijo postopno zniževanje plačil za površine kmetijskih gospodarstev, ki presegajo površino, ki se določi v programu. V zvezi z navedenim plačilom bi bilo treba pojasniti, da se, kadar se uporabijo zneski degresivne pomoči, upošteva povprečje teh zneskov glede na zadevne površine, kakor je bilo prej določeno v členu 16(2) Uredbe (EU) št. 65/2011.

(7)

Ob upoštevanju razvoja integriranega administrativnega in kontrolnega sistema in zaradi poenostavitve je primerno prilagoditi upravne kazni v zvezi s shemami pomoči ali ukrepi podpore, če se lahko izvedejo učinkovita navzkrižna upravna preverjanja z identifikacijskim sistemom za kmetijske parcele in če je možna retroaktivna izterjava, zlasti v zvezi s shemami pomoči na površino iz poglavij 1, 2, 4 in 5 Naslova III ter Naslova V Uredbe (EU) št. 1307/2013 in ukrepi podpore na površino iz členov 30 in 31 Uredbe (EU) št. 1305/2013. Pri tem bi bilo treba upoštevati načeli odvračanja in sorazmernosti, da se spoštuje načelo dobrega finančnega poslovodenja skupne kmetijske politike.

(8)

Za navedene sheme pomoči in ukrepe podpore je primerno uvesti sistem znižanih kazni za prvo kršitev pri majhnih čezmernih prijavah. V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in da bi preprečili zlorabe sistema ter spodbujali k prihodnjim pravilnim prijavam, bi moral biti znesek, za katerega je bila upravna kazen znižana, plačan, če se upravičencu v naslednjem letu zahtevka naloži druga upravna kazen za zadevno shemo pomoči ali ukrep podpore na površino.

(9)

Člen 24 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 določa znižanja plačil za zeleno komponento v primeru neizpolnjevanja zahteve glede diverzifikacije kmetijskih rastlin. Zaradi jasnosti bi bilo treba vključiti posebno določbo, ki bi zajemala primere neizpolnjevanja zahtev iz člena 44(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013.

(10)

V skladu s členom 21 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 se mora upravičenec, kadar je ustrezno, zavezati, da bo imel živali na svojem kmetijskem gospodarstvu v obdobju, ki ga določi država članica, in informacije o lokaciji ali lokacijah, na katerih bodo živali v zadevnem obdobju, navesti v vlogi za pomoč na žival ali zahtevkih za plačilo v okviru ukrepov podpore na žival. Primerno je uvesti določbe, na podlagi katerih živali, ki so bile v navedenem obdobju premaknjene na drug kraj, kot je bilo sporočeno, veljajo za ugotovljene, če se lahko med pregledi na kraju samem nemudoma ugotovi njihova lokacija na kmetijskem gospodarstvu.

(11)

Člen 53(4) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 (9) določa, da morajo države članice kot pogoj za upravičenost opredeliti zahtevo za identifikacijo in registracijo govedi v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (10). Namen sklicevanja na navedeno uredbo kot sistematičen pogoj za upravičenost je zagotoviti nedvoumno identifikacijo živali, upravičenih do pomoči ali podpore. V zvezi s tem bi bilo treba v členu 30(4)(c) Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 pojasniti, da bi se morali nepravilni vnosi v register, potne liste za živali in/ali računalniško zbirko podatkov za govedo glede elementov, kot so na primer spol, pasma, barva ali datum, šteti za neizpolnjevanja po prvem odkritju, če je informacija bistvena za oceno upravičenosti živali v okviru zadevne sheme pomoči ali ukrepa podpore. Drugače bi morala zadevna žival veljati za neugotovljeno, če se taki nepravilni vnosi odkrijejo v vsaj dveh pregledih v 24 mesecih.

(12)

Upravne kazni, ki se uporabijo za ukrepe podpore na žival, so določene v členu 31 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 in zasnovane tako, da se uporabljajo na ravni ukrepa. Navedeni člen ne upošteva dejstva, da lahko operacije na podlagi enega ukrepa zadevajo različne živalske pasme in vrste, ki so lahko predmet različnih stopenj podpore in pogojev za upravičenost v programih za razvoj podeželja. Zato se je v navedenem členu primerno sklicevati na vrsto operacij.

(13)

Poleg tega se v členu 31 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 omenja tudi prag treh živali z ugotovljenim neizpolnjevanjem. V primeru vrst s kratkim proizvodnim ciklom, tj. s hitrim menjavanjem živali, navedeni prag lahko ne bi vodil k enakovrednim ravnem kazni kot za vrste, kot so govedo, ovce ali koze. Zato bi moralo biti državam članicam v zvezi z navedenimi vrstami s kratkim proizvodnim ciklom dovoljeno določiti prilagojeno število živali, ki je v svojem bistvu enako pragu treh živali.

(14)

Za zagotavljanje zanesljivosti podatkov za sistem brez zahtevkov iz člena 21(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 bi se morala izvajati preverjanja potencialno upravičenih živali na kraju samem. Upravne kazni iz člena 31 Izvedbene uredbe (EU) št. 640/2014 se uporabijo, če so odkrita neizpolnjevanja zahtev. Brez poseganja v druge pogoje za upravičenost bodo v skladu s členom 53(4) Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 take potencialno upravičene živali vseeno veljale za upravičene do plačila pod pogojem, da se neizpolnjevanje zahtev za identifikacijo in registracijo odpravi najpozneje na prvi dan obdobja obvezne reje ali najpozneje na dan, ki ga izbere država članica. Zato bi bilo treba v členu 31(3) Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 določiti, da potencialno upravičene živali, za katere je odkrito, da niso pravilno identificirane ali registrirane, veljajo za živali, pri katerih je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje zahtev, ne glede na njihov status glede izpolnjevanja zahtev za upravičenost iz člena 53(4) Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014.

(15)

Poleg tega člen 31 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 določa metodologijo za izračun upravnih kazni glede prijavljenih živali v okviru shem pomoči ali ukrepov podpore na žival. Navedena metodologija temelji na številu posameznih živali, pri katerih je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje zahtev ne glede na število dni, ko so bile živali na kmetijskem gospodarstvu. Nekatere države članice so vzpostavile sistem, v katerem izračun pomoči ali podpore ne temelji le na številu posameznih živali, ki izpolnjujejo kriterije upravičenosti, ampak tudi na številu dni na kmetijskem gospodarstvu, v katerih živali izpolnjujejo kriterije upravičenosti. Zaradi sorazmernosti bi morale navedene države članice ustrezno prilagoditi svojo metodologijo izračunavanja upravnih kazni.

(16)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004 (11) morajo države članice uvesti sistem za identifikacijo in registracijo ovc in koz, ki bo vključeval centralni register ali računalniško zbirko podatkov. Zato je primerno razširiti področje uporabe člena 34 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 na navedeni živalski vrsti.

(17)

Zaradi jasnosti je primerno v členih 43 in 44 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 pojasniti, da se nadaljnja uporaba uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 ter odložen začetek uporabe Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 nanašata tudi na vloge za podporo. Primerno je tudi pojasniti, da se nadaljnja uporaba uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 nanaša na zahtevke za plačila, ki se nanašajo na leto 2014 in prejšnja leta.

(18)

Poleg tega je primerno v členu 43 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 določiti, da se v zvezi z zahtevki za plačilo izdatkov, povezanih s tehnično pomočjo, kot je navedeno v členu 66(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (12), predloženimi za leto 2015, še naprej uporabljata uredbi (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011.

(19)

Končno je zaradi jasnosti primerno nadomestiti sklicevanja na pravno podlago v Uredbi (EU) št. 1306/2013 s sklicevanjem na člen 28 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 (13).

(20)

Delegirano uredbo (EU) št. 640/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(21)

Predlogi sprememb, ki pojasnjujejo člena 43 in 44 Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014, bi se morali zaradi kontinuitete uporabljati za leta zahtevka in premijska obdobja od datuma, določenega v Uredbi (EU) št. 640/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014

Delegirana uredba (EU) št. 640/2014 se spremeni:

1.

Člen 7(1) se spremeni:

(a)

točka (d) se črta;

(b)

doda se naslednji drugi pododstavek:

„Navedeni elektronski register vsebuje vse informacije, potrebne za polnjenje nacionalne rezerve ali regionalnih rezerv na podlagi člena 31 Uredbe (EU) št. 1307/2013.“

2.

V prvem pododstavku člena 9(3) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

število dreves na upravičeni hektar ne presega največje gostote.“

3.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Odstopanje od zadnjega roka za predložitev in obveščanje

Če eden naslednjih rokov pade na državni praznik, soboto ali nedeljo, z odstopanjem od člena 5(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta (*) velja, da pade na prvi naslednji delovni dan:

(a)

zadnji rok za predložitev vloge za pomoč, vloge za podporo, zahtevka za plačilo ali drugih izjav ali drugih spremnih dokumentov ali pogodb oziroma zadnji dan za spremembo zbirne vloge ali zahtevka za plačilo;

(b)

najpoznejši možni rok za pozno predložitev iz tretjega pododstavka člena 13(1) in najpoznejši možni rok za pozno predložitev iz drugega pododstavka člena 14 pri predložitvi vlog upravičencev za dodelitev ali povišanje plačilnih pravic;

(c)

najpoznejši možni rok za obveščanje upravičenca o rezultatih predhodnih preverjanj iz člena 11(4) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 (**);

(d)

najpoznejši možni rok, v katerem lahko upravičenci pristojni organ obvestijo o spremembah po predhodnih preverjanjih iz člena 15(2a) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014.

Vendar kadar za najpoznejši možni rok za pozno predložitev iz točke (b) prvega odstavka že velja, da pade na prvi naslednji delovni dan, velja, da najpoznejši možni rok za obveščanje iz točke (c) navedenega odstavka pade na drugi naslednji delovni dan.

(*)  Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1)."

(**)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).“"

4.

Vstavi se naslednji člen 15a:

„Člen 15a

Individualna omejitev ali zgornja meja

Kadar se v okviru sheme pomoči ali ukrepa podpore uporablja individualna omejitev ali individualna zgornja meja ter površina ali število živali, ki jih je prijavil upravičenec, presega individualno omejitev ali zgornjo mejo, se prijavljena površina ali število prijavljenih živali, ki temu ustreza, prilagodi omejitvi ali zgornji meji, določeni za zadevnega upravičenca.“

5.

V členu 17 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Za namene tega oddelka se razlikuje med naslednjimi skupinami kmetijskih rastlin, če je to primerno:

(a)

površine, ki so prijavljene za namen aktiviranja plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila ali za namen dodelitve enotnega plačila na površino;

(b)

površine, ki dajejo pravico do prerazporeditvenega plačila;

(c)

površine, ki dajejo pravico do plačil v okviru sheme za mlade kmete;

(d)

površine, ki so prijavljene za ukrepe prostovoljno vezane podpore;

(e)

skupina za vsako od prijavljenih površin za katero koli drugo shemo pomoči ali ukrep podpore na površino, za katero se uporabi drugačna stopnja pomoči ali podpore;

(f)

površine, prijavljene pod naslovom ‚druge uporabe‘.

Za namene točke (e) prvega pododstavka v zvezi s plačili za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz člena 31 Uredbe (EU) št. 1305/2013 se, kadar se uporabijo degresivni zneski pomoči, upošteva povprečje navedenih zneskov glede na ustrezne prijavljene površine.“

6.

V členu 19 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Če zneska, izračunanega v skladu z odstavkoma 1 in 2, ni mogoče popolnoma poravnati v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 (***), se neporavnani saldo odpiše.

(***)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59).“"

7.

Vstavi se naslednji člen 19a:

„Člen 19a

Upravne kazni v primerih čezmerne prijave površin pri shemi osnovnega plačila, shemi enotnega plačila na površino, prerazporeditvenem plačilu, shemi za mlade kmete, plačilu za območja z naravnimi omejitvami, shemi za male kmete, plačilih v okviru območij Natura 2000 in okvirne direktive o vodah ter plačilih območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

1.   Če pri skupini kmetijskih rastlin iz člena 17(1) površina, prijavljena za sheme pomoči iz poglavij 1, 2, 4 in 5 Naslova III ter Naslova V Uredbe (EU) št. 1307/2013 in ukrepe podpore iz členov 30 in 31 Uredbe (EU) št. 1305/2013, presega ugotovljeno površino v skladu s členom 18 te uredbe, se pomoč ali podpora izračuna na osnovi ugotovljene površine, ki je zmanjšana za 1,5-kratno ugotovljeno razliko, če je navedena razlika večja od bodisi 3 % ugotovljene površine bodisi dveh hektarov.

Upravna kazen ne presega 100 % zneskov na osnovi prijavljene površine.

2.   Kadar upravičencu na podlagi odstavka 1 ni bila naložena nobena upravna kazen zaradi čezmerne prijave površin za zadevno shemo pomoči ali ukrep podpore, se upravna kazen iz navedenega odstavka zmanjša za 50 %, če razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino ne presega 10 % ugotovljene površine.

3.   Kadar je bila upravna kazen upravičencu znižana v skladu z odstavkom 2 in bo istemu upravičencu za zadevno shemo pomoči ali ukrep podpore za naslednje leto zahtevka naložena druga upravna kazen iz tega člena in člena 21, upravičenec plača polno upravno kazen za navedeno naslednje leto zahtevka in plača znesek, za katerega je bila upravna kazen, izračunana v skladu z odstavkom 1, znižana v skladu z odstavkom 2.

4.   Če zneska, izračunanega v skladu z odstavki 1, 2 in 3, ni mogoče popolnoma poravnati v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014, se neporavnani saldo odpiše.“

8.

V členu 21 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če zneska neupravičenih plačil in upravnih kazni iz odstavka 1 ni mogoče popolnoma poravnati v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014, se neporavnani saldo odpiše.“

9.

Člen 24 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 3a:

„3a.   Kadar se v členu 44(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 zahteva, da glavna kmetijska rastlina na preostalem ornem zemljišču ne zajema več kot 75 % navedenega preostalega ornega zemljišča, vendar površina, ki je bila ugotovljena za glavno skupino kmetijskih rastlin na preostalem ornem zemljišču, zajema več kot 75 %, se površina, ki se uporabi za izračun plačila za zeleno komponento v skladu s členom 23 te uredbe, zmanjša za 50 % preostale površine ugotovljenega ornega zemljišča, pomnoženo s količnikom razlike.

Količnik razlike iz prvega pododstavka je delež površine z glavno skupino kmetijskih rastlin na preostalem ornem zemljišču, ki presega 75 % preostalega ugotovljenega ornega zemljišča na celotni površini, potrebni za ostale skupine kmetijskih rastlin na navedenem preostalem ornem zemljišču.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Kadar se ugotovi, da upravičenec tri leta ni izpolnjeval zahteve glede diverzifikacije kmetijskih rastlin iz tega člena, je površina, za katero se za naslednja leta zmanjša površina za izračun plačila za zeleno komponento v skladu z odstavki 1, 2, 3 in 3a, celotna ugotovljena površina ornega zemljišča, pomnožena z uporabljenim količnikom razlike.“

10.

V členu 28 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Če zneska upravnih kazni, izračunanega v skladu z odstavki 1, 2 in 3, ni mogoče popolnoma poravnati v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014, se neporavnani saldo odpiše.“

11.

Člen 30 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 3a:

„3a.   Če so bile živali premaknjene na druge lokacije od sporočenih v skladu s točko (d) člena 21(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 v obdobju iz navedene točke, ki ga določi država članica, veljajo za ugotovljene, če je bila lokacija živali na kmetijskem gospodarstvu nemudoma ugotovljena med pregledom na kraju samem.“;

(b)

v prvem pododstavku odstavka 4 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

kadar je odkrito neizpolnjevanje povezano z nepravilnimi vnosi v register, potne liste za živali ali računalniško zbirko podatkov za živali, vendar ni relevantno za preverjanje izpolnjevanja drugih pogojev za upravičenost razen tistega iz člena 53(4) Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 v okviru zadevne sheme pomoči ali ukrepa podpore, zadevna žival velja za neugotovljeno le, če so taki nepravilni vnosi odkriti pri vsaj dveh pregledih v obdobju 24 mesecev. V vseh ostalih primerih zadevne živali veljajo za neugotovljeno po prvi ugotovitvi neizpolnjevanja zahtev.“

12.

Člen 31 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 31

Upravne kazni v zvezi s prijavljenimi živalmi v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival

1.   Kadar je v zvezi z vlogo za pomoč v okviru sheme pomoči za živali ali v zvezi z zahtevkom za plačilo v okviru ukrepa podpore na žival ali vrste operacij v okviru takega ukrepa podpore ugotovljena razlika med številom prijavljenih živali in številom ugotovljenih živali v skladu s členom 30(3), se skupni znesek pomoči ali podpore, do katere je upravičenec upravičen v okviru sheme pomoči ali ukrepa podpore ali vrste operacij v okviru takega ukrepa podpore za zadevno leto zahtevka, zmanjša za odstotek, ki se določi v skladu z odstavkom 3 tega člena, v primeru da je bilo neizpolnjevanje ugotovljeno pri največ treh živalih.

2.   Če je neizpolnjevanje odkrito pri več kot treh živalih, se skupni znesek pomoči ali podpore, do katere je upravičenec upravičen v okviru sheme pomoči ali ukrepa podpore ali vrste operacij v okviru takega ukrepa podpore iz odstavka 1 za zadevno leto zahtevka, zniža za:

(a)

odstotek, ki se določi v skladu z odstavkom 3, če ne presega 10 %;

(b)

dvakratni odstotek, ki se določi v skladu z odstavkom 3, če presega 10 %, vendar ne presega 20 %.

Če odstotek, določen v skladu z odstavkom 3, presega 20 %, se v okviru sheme pomoči ali ukrepa podpore ali vrste operacij v okviru takega ukrepa podpore za zadevno leto zahtevka ne dodeli nobena pomoč ali podpora, do katere bi bil upravičenec upravičen v skladu s členom 30(3).

Če odstotek, določen v skladu z odstavkom 3, presega 50 %, se v okviru sheme pomoči ali ukrepa podpore ali vrste operacij v okviru takega ukrepa podpore za zadevno leto zahtevka ne dodeli nobena pomoč ali podpora, do katere bi bil upravičenec upravičen v skladu s členom 30(3). Poleg tega se upravičencu naloži dodatna kazen v znesku, enakem znesku, ki odgovarja razliki med številom prijavljenih živali in številom ugotovljenih živali v skladu s členom 30(3). Če navedenega zneska ni mogoče popolnoma poravnati v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014, se neporavnani saldo odpiše.

Za vrste, ki niso navedene v členu 30(4) in (5) te uredbe, se lahko države članice odločijo določiti drugačno število živali od praga treh živali iz odstavkov 1 in 2 tega člena. Pri določanju navedenega števila države članice zagotovijo, da je v svojem bistvu enakovreden navedenemu pragu, s tem da med drugim upoštevajo glave velike živine in/ali znesek dodeljene pomoči ali podpore.

3.   Za določitev odstotkov iz odstavkov 1 in 2 se število prijavljenih živali v okviru sheme pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival ali vrste operacij, pri katerih je bilo odkrito neizpolnjevanje, deli s številom ugotovljenih živali za navedeno shemo pomoči za živali ali ukrep podpore ali vrsto operacij v okviru takega ukrepa podpore v zvezi z vlogo za pomoč ali zahtevkom za plačilo ali vrsto operacij v okviru takega ukrepa podpore za zadevno leto zahtevka.

Za namene tega odstavka, kadar država članica uporabi možnost sistema brez zahtevkov v skladu s členom 21(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014, potencialno upravičene živali, za katere se odkrije, da niso pravilno identificirane ali registrirane v sistemu za identifikacijo in registracijo živali, veljajo za živali, pri katerih je bilo odkrito neizpolnjevanje, ne glede na njihov status glede izpolnjevanja zahtev za upravičenost iz člena 53(4) Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014.

4.   Kadar izračun skupnega zneska pomoči ali podpore, do katerega je upravičenec upravičen na podlagi sheme pomoči ali ukrepa podpore ali vrste operacij v okviru takega ukrepa podpore za zadevno leto zahtevka, temelji na številu dni, ko so živali, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, prisotne na kmetijskem gospodarstvu, tudi izračun števila živali, pri katerih so bila odkrita neizpolnjevanja iz odstavkov 1 in 2, temelji na številu dni, ko so navedene živali prisotne na kmetijskem gospodarstvu.

Za potencialno upravičene živali iz drugega pododstavka odstavka 3 izračun števila živali, pri katerih je bilo odkrito neizpolnjevanje, temelji na številu dni, ko živali lahko izpolnjujejo pogoje za pomoč ali podporo.“

13.

Člen 34 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 34

Spremembe in prilagoditve vnosov v računalniško zbirko podatkov za živali

V zvezi s prijavljenimi živalmi se člen 15 uporablja za napake in opustitve v zvezi z vnosi v računalniško zbirko podatkov za živali, vnesene od trenutka predložitve vloge za pomoč ali zahtevka za plačilo.“

14.

V členu 35 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7.   Če ukinitev in upravnih kazni iz odstavkov 1, 2, 4, 5 in 6 ni mogoče popolnoma poravnati v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve v skladu s členom 28 Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014, se neporavnani saldo odpiše.“

15.

V drugem odstavku člena 43 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

zahtevke za plačilo in vloga za podporo, ki se nanašajo na leto 2014 in prejšnja leta, ter zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na leto 2015, na podlagi člena 66(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005, in“

16.

V členu 44 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se za vloge za pomoč, vloge za podporo in zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na leta zahtevka ali premijska obdobja od 1. januarja 2015 dalje.“

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za vloge za pomoč, vloge za podporo in zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na leta zahtevka ali premijska obdobja od 1. januarja 2016 dalje.

Točki 15 in 16 člena 1 pa se uporabljata za vloge za pomoč, vloge za podporo in zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na leta zahtevka ali premijska obdobja od 1. januarja 2015 dalje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 181, 20.6.2014, str. 48).

(3)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).

(5)  Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L 316, 2.12.2009, str. 65).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L 25, 28.1.2011, str. 8).

(8)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L 181, 20.6.2014, str. 1).

(10)  Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1).

(11)  Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).

(12)  Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

(13)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59).


Na vrh