EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R1149

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008

C/2016/2120

UL L 190, 15.7.2016, str. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 03/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1149/oj

15.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1149

z dne 15. aprila 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 53 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 63(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je razveljavila in nadomestila Uredbo (ES) št. 1234/2007 (3). Oddelek 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 vsebuje pravila o nacionalnih podpornih programih v vinskem sektorju ter pooblašča Komisijo, da sprejme delegirane in izvedbene akte v zvezi s tem. Za zagotovitev nemotenega delovanja podpornih programov v vinskem sektorju je v novem pravnem okviru treba sprejeti nekatera pravila v obliki takšnih aktov. Navedeni akti bi morali nadomestiti ustrezna izvedbena pravila Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (4).

(2)

Poleg prilagoditve ustreznih določb Uredbe (ES) št. 555/2008 oddelku 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 je cilj te uredbe poenostavitev in pojasnitev nekaterih določb Uredbe (ES) št. 555/2008, da bi se zmanjšala stopnja napake in bi se te določbe prilagodile dejanskemu stanju postopkov in dejavnosti, ki se izvajajo. Hkrati je namen te uredbe v največji možni meri omejiti upravno breme za izvajalce in nacionalne uprave.

(3)

Naslov V Uredbe (EU) št. 1306/2013 določa pravila za sisteme kontrole in kazni ter pooblašča Komisijo za sprejetje delegiranih aktov, ki določajo pravila o pogojih, pod katerimi se v celoti ali delno ukine dodeljena podpora ali v celoti ali delno ne plača podpora, kadar upravičenec ne izpolnjuje meril za upravičenost, zavez ali drugih obveznosti v zvezi s pogoji za dodelitev pomoči ali podpore. V tej uredbi je treba določiti posebna pravila za pojasnitev plačil, izvedenih v primerih delnega izvajanja odobrene dejavnosti.

(4)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba opredeliti nekatere izraze, ki se uporabljajo v tej uredbi in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1150 (5). Zlasti je primerno določiti, kdo je upravičen do podpore v okviru vsakega posameznega ukrepa. Za vzpostavitev sinergij so lahko združenja proizvajalcev, ki niso uradno priznana, lahko upravičeni prejemniki, tudi če samo začasno sodelujejo v skladu z določbami veljavne nacionalne zakonodaje.

(5)

Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega izvajanja podpornih ukrepov bi bilo treba za vsak ukrep vzpostaviti merila za upravičenost in prednostna merila, ki dajejo prednost določenim upravičencem ali dejavnostim, namenjenim doseganju glavnih ciljev vsakega ukrepa.

(6)

Člen 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa podporo za promocijo. Zaradi pravne varnosti bi bilo treba opredeliti dejavnosti obveščanja in promocije ter ustrezne upravičene ukrepe. V nobenem primeru ne bi smeli biti v nasprotju s stališčem organov za javno zdravje držav članic in bi morali biti v skladu z nacionalno zakonodajo tretje države, v kateri se izvajajo.

(7)

Da bi bile dejavnosti obveščanja in promocije čim bolj učinkovite, bi morale biti na voljo izvajalcem in njihovim združenjem v vseh oblikah. Osebe javnega prava ne bi smele biti edine upravičenke v posamezni državi članici. Da se prepreči promocija posameznih blagovnih znamk v Uniji, posamezni izvajalci ne bi smeli biti upravičeni do podpore za ukrepe obveščanja v državah članicah.

(8)

Da bi bilo do podpore upravičenih čim več izvajalcev ter da bi bile dejavnosti obveščanja in promocije čim bolj raznolike, bi morala biti ta podpora omejena na obdobje največ treh let za istega upravičenca v isti tretji državi ali na istem trgu tretje države. Kadar se pokaže potreba po podaljšanju v smislu konsolidacije dejavnosti obveščanja in prodora na določen trg, bi bilo treba državam članicam odobriti podaljšanje za skupno obdobje največ dveh let.

(9)

Z namenom spodbujanja sinergij bi bilo treba v zvezi s podporo za obveščanje v državah članicah dati prednost dejavnostim, ki zajemajo več držav članic ali regij ali več zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb.

(10)

Glede podpore za promocijo v tretjih državah bi bilo treba dati prednost novim promocijskim dejavnostim, da se podprejo izvajalci, ki prej niso bili upravičeni do sheme, ali izvajalci, ki želijo odpreti nove trge v tretjih državah. Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da dajo prednost izvajalcem, ki se osredotočajo na trge v razvoju v tretjih državah, da se podpre prodor v tretjih državah, v katerih uvoz vina Unije še ni konsolidiran.

(11)

Treba bi bilo določiti stroške, ki jih ni mogoče šteti za upravičene do podpore za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, vključno s stroški za izkrčitev in nadomestilo za izgubo dohodka v okviru podpore za ponovno zasaditev zaradi zdravja rastlin, saj je namen te podpore izključno prispevati k stroškom ponovne zasaditve po obveznih fitosanitarnih ukrepih pod določenimi pogoji.

(12)

Kar zadeva podporo za zeleno trgatev, bi bilo državam članicam treba dovoliti, da uporabljajo omejitve glede sort, posebnih okoljskih in fitosanitarnih tveganj ter metodo, ki se uporabi za izvedbo določenega ukrepa, da se lahko izvajanje navedenega ukrepa prilagodi posebnim potrebam, ki izhajajo iz tržnih razmer, in pogojem površin, zasajenih z vinsko trto, ob upoštevanju vpliva različnih metod zelene trgatve. Kljub temu bi bilo treba določiti nekatere pogoje za pravilno delovanje ukrepa. Poleg tega bi bilo treba določiti najdaljše obdobje trajanja podpore, da ukrep ne postane stalna nadomestna oblika prodaje za proizvode namesto dajanja v promet.

(13)

Treba je določiti pravila v zvezi s podporo za vzajemne sklade. Pravila bi morala preprečiti zlorabe ter zagotoviti časovne in finančne omejitve. Poleg tega bi bilo za spodbujanje uporabe podpornih ukrepov primerno določiti isto stopnjo prispevka za vse države članice.

(14)

Določiti bi bilo treba nekatere pogoje za podporo za zavarovanje letine. Zlasti je primerno odstopiti od pravila, ki določa plačila upravičencem v celoti, in v določenih pogojih omogočiti izplačilo podpore posrednikom, da se prepreči nepotrebno upravno breme, če to ne izkrivlja konkurence na zavarovalniškem trgu.

(15)

Treba bi bilo določiti upravičene ukrepe in upravičene stroške za podporo naložb in inovacij. Zlasti je primerno dovoliti sodelovanje raziskovalno-razvojnih centrov pri inovacijskih dejavnostih in dati prednost dejavnostim, pri katerih sodelujejo raziskovalno-razvojni centri. Poleg tega bi bilo treba medpanožnim organizacijam dovoliti, da so soupravičenci inovacijskih dejavnosti. Poleg tega je glede podpore za naložbe in inovacije v vinskem sektorju zaradi jasnosti pomembno določiti, da se preproste nadomestne naložbe ne morejo šteti za upravičene stroške, in tako zagotoviti, da takšna podpora izpolnjuje cilj ukrepa, med drugim izboljšanje v smislu prilagoditve povpraševanju na trgu in povečanje konkurenčnosti.

(16)

Za odstranitev stranskih proizvodov pridelave vina veljajo pravila iz členov 21 in 22 ter člena 23(1) in (2) Uredbe (ES) št. 555/2008. Certificirane destilarne so pri odstranjevanju z destilacijo stranskih proizvodov upravičene do podpore v skladu s členom 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013. V zvezi s tem je primerno pojasniti pomen „surovega alkohola“ in izključiti uporabo alkohola, pridobljenega za namene industrije hrane in pijače, da se prepreči izkrivljanje konkurence.

(17)

Treba bi bilo določiti pravila za vse ustrezne ukrepe, da se zagotovi uvedba jasnih meril za razmejitev v podpornih programih, s čimer se prepreči istočasno financiranje ukrepov ali dejavnosti v okviru skupne ureditve trga in iz drugih skladov. Navedena pravila bi državam članicam morala omogočiti, da na ravni podpornega programa določijo razmejitev, ki je po njihovem mnenju najprimernejša, če to omogoča jasno vnaprejšnjo opredelitev, kateri sklad bi moral financirati določen ukrep ali dejavnost, za katero je zaprosil določen izvajalec.

(18)

Glede prestrukturiranja in zelene trgatve bi morale države članice imeti široko polje proste presoje pri odločanju o podrobnostih obsega in ravni podpore, vključno zlasti s poenostavljenimi metodami povračila stroškov, prispevki v naravi in najvišjo ravnjo podpore v okviru omejitev iz oddelka 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 in določb, sprejetih v skladu s tem. V zvezi s tem bi bilo treba določiti skupna pravila.

(19)

V zvezi s podporo za promocijo in inovacije je primerno določiti pravila glede upravičenosti in izračuna stroškov za osebje in upravnih stroškov, da se zagotovi njihova enotna uporaba na ravni Unije.

(20)

Za upoštevanje skupnih nastalih stroškov, ki jih je dokončno nosil upravičenec pri izvajanju upravičene dejavnosti, in v skladu s pravilom glede dodelitve nepovratnih sredstev, ki veljajo za druge sklade Unije, kot je določeno v členu 69(3)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6), bi bilo treba nepovračljiv davek na dodano vrednost (DDV) šteti za upravičenega do podpore, če so izpolnjeni določeni pogoji. Te pogoje bi bilo treba določiti.

(21)

Primerno je zagotoviti predplačila, da se zagotovi poraba sredstev, rezerviranih za podporne programe. Zlasti je treba določiti, v katerih primerih se izvedejo predplačila in predplačila pogojiti s pologom varščine.

(22)

Primerno je določiti, da se ne bi smela izplačati podpora proizvajalcem z nezakonitimi zasaditvami ali površinami, zasajenimi z vinsko trto brez dovoljenja.

(23)

Za zaščito finančnih interesov Unije bi bilo treba določiti, da se podpora izplača upravičencem samo po zaključku vseh ustreznih končnih pregledov, razen pri predplačilih, za katere je treba položiti varščino.

(24)

Pod določenimi pogoji bi bilo treba dovoliti spremembe dejavnosti, ki jih predložijo upravičenci in odobri pristojni organ. Glede manjših sprememb bi bilo treba zagotoviti popolno prožnost, kot je predvideno s strani države članice. Finančne transferje med ukrepi, ki jih zajema odobrena dejavnost, bi bilo treba v določenih mejah vedno dovoliti brez predhodne odobritve s strani pristojnega organa.

(25)

Plačilo za podporo po popolni izvedbi odobrene dejavnosti bi moralo biti splošno pravilo. Vendar je primerno odstopati od navedenega splošnega pravila pri prestrukturiranju in zeleni trgatvi, ki sta ukrepa, vezana na površino. Za navedena ukrepa bi bilo treba določiti pravila za izračun zneska, ki se izplača, ali zneska, ki se izterja od plačanega zneska zaradi dela, ki ni bil izveden.

(26)

Kar zadeva prestrukturiranje in zeleno trgatev, bi bilo treba pojasniti, v katerih primerih bi moralo biti merjenje površine v skladu s posebnimi zahtevami. V vseh drugih primerih bi bilo treba od držav članic zahtevati določitev ustreznih nadzornih postopkov za določitev dejanskega obsega izvajanja dejavnosti.

(27)

Treba bi bilo sprejeti določbe za reševanje primerov višje sile in drugih izjemnih okoliščin, da se zagotovi pravična obravnava proizvajalcev.

(28)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi bilo treba črtati določbe Uredbe (ES) št. 555/2008, ki se nadomestijo s to uredbo in Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1150. Uredbo (ES) št. 555/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(29)

Treba bi bilo sprejeti določbo za nemoten prehod z ustreznih pravil Uredbe (ES) št. 555/2008 na nova pravila iz te uredbe in Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe in uporaba izrazov

1.   Ta uredba vsebuje določbe, ki dopolnjujejo oddelek 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 o podpornih programih v vinskem sektorju.

2.   Ta uredba ne vpliva na uporabo:

(a)

posebnih določb o razmerju med državami članicami pri preprečevanju goljufij v vinskem sektorju, če olajšajo uporabo te uredbe;

(b)

predpisov o:

(i)

kazenskih postopkih ali medsebojni pravni pomoči med državami članicami v kazenskih zadevah;

(ii)

postopkih za izrek upravnih kazni.

3.   Za namene te uredbe „dejavnost“ pomeni ukrep ali skupino ukrepov, vključenih v projekt ali pogodbo, ki jo predloži vložnik in izberejo nacionalni organi v okviru določenega podpornega programa, v skladu s katero koli od dejavnosti v okviru ukrepov iz člena 43 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 2

Odgovornost za odhodke

Države članice so odgovorne za odhodke, izvršene v okviru njihovega podpornega programa, oziroma vse spremembe navedenega programa, predložene Komisiji v skladu s členoma 1 in 2 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, če se ne začneta uporabljati v skladu s členom 41(4) ali (5) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

POGLAVJE II

DOLOČBE O POSEBNIH PODPORNIH UKREPIH

ODDELEK 1

Promocija

Pododdelek 1

Skupne določbe

Člen 3

Upravičenci

Upravičenci do podpore iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013 so strokovne organizacije, organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina, začasna ali stalna združenja dveh ali več proizvajalcev, medpanožne organizacije ali, če tako določi država članica, osebe javnega prava v smislu člena 1(9) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7).

Zasebna podjetja so lahko upravičenci ukrepa iz točke (b) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Države članice ne imenujejo osebe javnega prava za edino upravičenko podpore.

Člen 4

Trajanje podpore

Podpora za vsako dejavnost obveščanja in promocije traja največ tri leta za določenega upravičenca v posamezni državi članici za ukrep iz točke (a) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in za določenega upravičenca v posamezni tretji državi ali na trgu tretje države za ukrep iz točke (b) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Glede na učinke dejavnosti pa je upravičeno podaljšati podporo za dejavnost enkrat za največ dve leti ali dvakrat za največ eno leto za vsako podaljšanje.

Člen 5

Upravičeni stroški in pravila za povračilo stroškov za dejavnosti obveščanja in promocije

V skladu s členom 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter členoma 6 in 9 te uredbe države članice določijo pravila o upravičenih ukrepih in ustreznih upravičenih stroških v zvezi z njimi. Navedena pravila so namenjena zagotavljanju, da se izpolnijo cilji shem iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Navedena pravila določajo zlasti plačilo na podlagi standardnih stroškov na enoto, izračunanih v skladu s členom 24 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, ali na podlagi spremnih dokumentov, ki jih predložijo upravičenci.

Pododdelek 2

Obveščanje v državah članicah

Člen 6

Upravičene dejavnosti

1.   Dejavnosti in z njimi povezani ukrepi, za katere se uporablja podpora iz točke (a) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013, vključujejo obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim uživanjem alkohola, ter shemi zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb v zvezi s posebno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi vina zaradi njegovega posebnega geografskega okolja ali porekla.

2.   Dejavnosti obveščanja iz odstavka 1 se lahko izvajajo z informacijskimi kampanjami in z udeležbo na prireditvah, sejmih in razstavah, ki so nacionalnega pomena ali pa so pomembne na ravni Unije.

3.   Informacije temeljijo na dejanski kakovosti ali lastnostih vina ter niso usmerjene k določeni blagovni znamki niti ne spodbujajo uživanja vina zaradi njegovega posebnega porekla. Vendar pa se poreklo vina lahko navede v okviru dejavnosti informiranja.

4.   Vse informacije v zvezi z učinki uživanja vina na zdravje in vedenje temeljijo na splošno sprejetih znanstvenih podatkih, poleg tega so skladne s pristopom nacionalnega organa, odgovornega za javno zdravje v državi članici, v kateri se izvajajo ukrepi.

Člen 7

Merila za upravičenost

Države članice pregledajo vlogo na podlagi naslednjih meril:

(a)

dejavnosti in z njimi povezani ukrepi so jasno opredeljeni in vključujejo opis dejavnosti obveščanja, vključno s predvidenimi stroški;

(b)

zagotovi se, da predlagani stroški dejavnosti ne presegajo običajnih tržnih cen;

(c)

zagotovi se, da imajo upravičenci dostop do zadostnih tehničnih in finančnih virov, da se dejavnost izvaja učinkovito;

(d)

skladnost s predlaganimi strategijami in zastavljenimi cilji ter verjetnim vplivom in uspešnostjo pri ozaveščanju potrošnikov o odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim uživanjem alkohola, ali o sistemu Unije za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe.

Člen 8

Prednostna merila

1.   Države članice po pregledu vlog dajo prednost dejavnostim:

(a)

ki zadevajo odgovorno uživanje vina in tudi sisteme Unije, ki zajemajo zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe;

(b)

ki zadevajo več držav članic;

(c)

ki zadevajo več upravnih ali vinorodnih regij;

(d)

ki zadevajo več zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb Unije.

2.   Države članice lahko določijo druga prednostna merila tako, da jih navedejo v podpornem programu. Takšna druga prednostna merila temeljijo na posebni strategiji in ciljih iz podpornega programa ter so objektivna in nediskriminatorna.

Pododdelek 3

Promocija v tretjih državah

Člen 9

Upravičene dejavnosti

Dejavnosti in z njimi povezani ukrepi, za katere se uporablja podpora iz točke (b) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013, vključujejo promocijo vin Unije na trgih tretjih držav, če:

(a)

so proizvodi namenjeni neposredni porabi in zanje obstajajo izvozne možnosti ali potencialne možnosti prodaje v ciljnih tretjih državah;

(b)

se poreklo proizvoda navede na podlagi informacijskega ali promocijskega ukrepa pri vinu z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo;

(c)

je dejavnost, ki prejema podporo, jasno opredeljena, vključno s specifikacijo proizvodov, ki se lahko upoštevajo, tržnimi ukrepi in predvidenimi stroški;

(d)

informativna in/ali promocijska sporočila temeljijo na dejanski kakovosti vina ter so v skladu z zakonodajo, ki se uporablja v tretjih državah, katerim so namenjena.

Člen 10

Merila za upravičenost

Države članice pregledajo vlogo na podlagi naslednjih meril:

(a)

dejavnosti in z njimi povezani ukrepi so jasno opredeljeni in vključujejo opis dejavnosti promocije, vključno s predvidenimi stroški;

(b)

zagotovi se, da predlagani stroški dejavnosti ne presegajo običajnih tržnih cen;

(c)

zagotovi se, da imajo upravičenci dostop do zadostnih tehničnih zmogljivosti, da se lahko spoprimejo s posebnimi omejitvami trgovine s tretjimi državami, in imajo zadostne vire, ki zagotavljajo čim učinkovitejše izvajanje ukrepa;

(d)

upravičenci predložijo dokaze, da bo na voljo dovolj proizvodov tako glede kakovosti kot količine, ki bodo po izvedenem promocijskem ukrepu dolgoročno zadovoljili povpraševanje na trgu;

(e)

predlagane strategije so skladne z zastavljenimi cilji ter verjetnim vplivom in uspešnostjo pri povečanju povpraševanja po zadevnih proizvodih.

Člen 11

Prednostna merila

1.   Države članice po pregledu vlog dajo prednost:

(a)

novim upravičencem, ki v preteklosti niso prejeli podpore iz točke (b) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

upravičencem, ki se osredotočajo na novo tretjo državo ali nov trg tretje države, za katerega v preteklosti niso prejeli podpore iz točke (b) člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.   Države članice lahko določijo druga prednostna merila tako, da jih navedejo v podpornem programu. Takšna druga prednostna merila temeljijo na posebni strategiji in ciljih iz podpornega programa ter so objektivna in nediskriminatorna.

ODDELEK 2

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 12

Upravičenci

Upravičenci do podpore iz člena 46 Uredbe (EU) št. 1308/2013 so vinogradniki, kakor so opredeljeni v točki (a) člena 2 Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 (8).

Člen 13

Merila za upravičenost

Države članice pregledajo vlogo na podlagi naslednjih meril:

(a)

podroben opis predlaganih ukrepov in predlagani roki za njihovo izvedbo;

(b)

ukrepi, ki se izvedejo v vsakem finančnem letu, in površina, ki jo zadeva vsaka dejavnost.

Člen 14

Neupravičeni stroški

Stroški naslednjih ukrepov niso upravičeni:

(a)

vsakodnevno upravljanje vinograda;

(b)

zaščita pred škodo, ki jo povzročijo divjad, ptice ali toča;

(c)

izgradnja protivetrnih pasov in zidov za zaščito pred vetrom;

(d)

dovozne poti in dvigala;

(e)

nakup kmetijskih vozil.

Člen 15

Ponovna zasaditev iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov

1.   Ponovna zasaditev vinogradov po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po navodilu pristojnega organa države članice iz točke (c) prvega pododstavka člena 46(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 je upravičena do podpore, pod pogojem, da država članica:

(a)

v okviru predložitve ali kakršne koli spremembe nacionalnega podpornega programa Komisiji predloži seznam škodljivih organizmov, zajetih v navedeni dejavnosti, ter povzetek s tem povezanega strateškega načrta, ki ga pripravi pristojni organ zadevne države članice;

(b)

upošteva Direktivo Sveta 2000/29/ES (9).

2.   V določenem finančnem letu odhodki za ponovno zasaditev iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov ne presežejo 15 % celotnih letnih odhodkov za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v zadevni državi članici med istim finančnim letom.

3.   Stroški izkrčitve okuženih vinogradov in nadomestilo za izgubo dohodka se ne štejejo za upravičene odhodke.

Člen 16

Prednostna merila

Države članice lahko določijo prednostna merila tako, da jih navedejo v podpornem programu. Takšna prednostna merila temeljijo na posebni strategiji in ciljih iz podpornega programa ter so objektivna in nediskriminatorna.

ODDELEK 3

Zelena trgatev

Člen 17

Upravičenci

Upravičenci do podpore iz člena 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013 so vinogradniki, kakor so opredeljeni v točki (a) člena 2 Uredbe (ES) št. 436/2009.

Člen 18

Pogoji za pravilno delovanje

Za namene člena 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice sprejmejo pravila, s katerimi zagotovijo, da se bodo zadevne površine vzdrževale v dobrem rastnem stanju in da uporaba ukrepa iz navedenega člena ne bo negativno vplivala na okolje niti ne bo imela neugodnih fitosanitarnih posledic, ter da je mogoče preveriti pravilno izvajanje dejavnosti in ukrepov.

V zvezi z navedenimi cilji lahko države članice uporabijo omejitve ukrepa na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril, vključno z določitvijo časovnega okvira za različne sorte, okoljskimi ali fitosanitarnimi tveganji ali metodo, ki se uporabi za izvedbo ukrepa.

Države članice lahko sprejmejo druge pogoje za pravilno delovanje ukrepa iz člena 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 19

Merila za upravičenost

Države članice pregledajo vlogo na podlagi podrobnosti o zadevni površini, povprečnem donosu, metodi zelene trgatve, ki se uporabi, ter sorti grozdja in vrsti vina, ki se prideluje iz nje.

Člen 20

Neupravičeni ukrepi

1.   V primeru popolnoma ali delno poškodovanega pridelka, zlasti zaradi naravne nesreče v smislu člena 2(9) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 (10) ali slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, v smislu člena 2(16) navedene uredbe pred datumom zelene trgatve, se za zeleno trgatev ne dodeli podpora.

2.   V primeru popolne ali delne škode, ki se pojavi med plačilom podpore za zeleno trgatev in obdobjem trgatve, se za površino, ki že prejema podporo, ne sme dodeliti finančna odškodnina za izgubo dohodka na podlagi zavarovanja letine.

Člen 21

Zelena trgatev na parcelah za pridelavo vina z geografskimi označbami

Površina katere koli parcele, ki prejema podporo za zeleno trgatev, se ne upošteva pri izračunu omejitev donosa iz tehničnih specifikacij za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

Člen 22

Trajanje podpore

Da je upravičena do podpore, se za zeleno trgatev na isti parceli ne sme zaprositi dve leti zapored.

Člen 23

Prednostna merila

Države članice lahko določijo prednostna merila tako, da jih navedejo v podpornem programu. Takšna prednostna merila temeljijo na posebni strategiji in ciljih iz podpornega programa ter so objektivna in nediskriminatorna.

ODDELEK 4

Vzajemni skladi

Člen 24

Upravičenci

Upravičenci do podpore iz člena 48 Uredbe (EU) št. 1308/2013 so vinogradniki, kakor so opredeljeni v točki (a) člena 2 Uredbe (ES) št. 436/2009, ali proizvajalci proizvodov iz dela II Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

Člen 25

Pogoji za podporo

1.   Kadar se podpora iz člena 48 Uredbe (EU) št. 1308/2013 uporabi za financiranje upravnih stroškov ustanavljanja vzajemnih skladov, se v prvem, drugem in tretjem letu delovanja vzajemnega sklada omeji na naslednji delež prispevka proizvajalcev k vzajemnemu skladu: 10 %, 8 % in 4 %.

2.   Države članice lahko določijo zgornje meje zneskov podpore, ki jih je mogoče prejeti za financiranje upravnih stroškov ustanavljanja vzajemnih skladov.

Člen 26

Trajanje podpore

Obdobje zagotavljanja podpore ni daljše od treh let.

ODDELEK 5

Zavarovanje letine

Člen 27

Upravičenci

1.   Upravičenci do podpore iz člena 49 Uredbe (EU) št. 1308/2013 so vinogradniki, kakor so opredeljeni v točki (a) člena 2 Uredbe (ES) št. 436/2009.

2.   Vinogradniki, ki oddajo vlogo za podporo, dajo svojo zavarovalno polico na voljo nacionalnim organom, da omogočijo državam članicam upoštevanje pogoja iz člena 49(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 28

Plačila upravičencem

1.   Države članice se lahko odločijo, da plačajo podporo iz člena 49(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 prek zavarovalnic kot posrednikov, če:

(a)

so izpolnjeni pogoji iz člena 49(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

se znesek podpore v celoti nakaže proizvajalcu;

(c)

zavarovalnica izplača podporo proizvajalcu kot predplačilo, prek nižje zavarovalne premije ali prek bančnega ali poštnega nakazila v 15 dneh po prejemu plačila s strani države članice.

2.   Uporaba posrednikov ne sme izkrivljati konkurenčnih pogojev na zavarovalniškem trgu.

Člen 29

Pogoji za pravilno delovanje

1.   Za namene člena 49 Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice sprejmejo pogoje za pravilno delovanje ukrepa iz navedenega člena, vključno z ukrepi, ki so potrebni za zagotovitev, da podpora ne izkrivlja konkurence na zavarovalniškem trgu.

2.   Države članice določijo zgornje meje zneskov podpore, ki jo je mogoče prejeti, da se upoštevajo pogoji iz člena 49(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Države članice lahko stopnjo določijo na podlagi običajnih tržnih cen in standardnih predpostavk o izgubi dohodka. Države članice zagotovijo, da izračuni:

(a)

vsebujejo samo preverljive elemente;

(b)

temeljijo na številkah, ki so ustrezno strokovno utemeljene;

(c)

jasno navajajo vir podatkov;

(d)

upoštevajo regionalne ali lokalne razmere, kot je ustrezno.

Člen 30

Uporaba pojmov

Za namene člena 49 Uredbe (EU) št. 1308/2013, „naravne nesreče“ pomenijo naravne nesreče, kot so opredeljene v členu 2(9) Uredbe (EU) št. 702/2014 in „slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami“ pomenijo neugodne vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, kot so opredeljene v členu 2(16) navedene uredbe.

Člen 31

Prednostna merila

Države članice lahko določijo prednostna merila tako, da jih navedejo v podpornem programu. Takšna prednostna merila temeljijo na posebni strategiji in ciljih iz podpornega programa ter so objektivna in nediskriminatorna.

ODDELEK 6

Naložbe

Člen 32

Upravičenci

Upravičenci do podpore iz člena 50 Uredbe (EU) št. 1308/2013 so vinska podjetja, ki proizvajajo ali tržijo proizvode iz dela II Priloge VII k navedeni uredbi, organizacije proizvajalcev vina, združenja dveh ali več proizvajalcev ali medpanožne organizacije.

Člen 33

Upravičeni ukrepi in upravičeni stroški

1.   Samo stroški naslednjih ukrepov so upravičeni do podpore:

(a)

gradnja, nakup, zakup ali izboljšanje nepremičnine;

(b)

nakup ali zakup nove mehanizacije in opreme do tržne vrednosti blaga;

(c)

splošni stroški, povezani z odhodki iz točk (a) in (b), zlasti honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev ter študije izvedljivosti;

(d)

nakup ali razvoj računalniške programske opreme ter nakupi patentov, licenc, avtorskih pravic in registracija kolektivnih znamk.

Študije izvedljivosti iz točke (c) prvega pododstavka so upravičeni odhodki tudi, kadar na podlagi njihovih rezultatov ni izplačila odhodkov iz točk (a) in (b) navedenega pododstavka.

2.   Stroški, povezani z zakupno pogodbo, ki niso navedeni v točkah (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1, zlasti marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, posredni stroški in stroški zavarovanja, niso upravičeni odhodki.

3.   Z odstopanjem od točke (b) prvega pododstavka odstavka 1 lahko države članice za mikro, mala in srednja podjetja v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES (11) določijo pogoje, v skladu s katerimi se nakup rabljene opreme lahko šteje za upravičene stroške, če je to ustrezno utemeljeno v njihovem podpornem programu.

4.   Preproste nadomestne naložbe niso upravičeni stroški.

Člen 34

Združljivost in skladnost

Nobena podpora iz člena 50 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se ne dodeli za dejavnosti, ki so prejele podporo v skladu s členom 45 navedene uredbe.

Člen 35

Merila za upravičenost

Države članice pregledajo vlogo na podlagi naslednjih meril:

(a)

dejavnosti in z njimi povezani ukrepi so jasno opredeljeni in vključujejo opis naložbenih ukrepov, vključno s predvidenimi stroški;

(b)

zagotovi se, da stroški predlaganih dejavnosti ne presegajo običajnih tržnih cen;

(c)

zagotovi se, da imajo upravičenci dostop do zadostnih tehničnih in finančnih virov, da se dejavnost izvaja učinkovito in da izvajalsko podjetje ni v težavah, kot je opredeljeno v tretjem pododstavku člena 50(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(d)

predlagane strategije so skladne z zastavljenimi cilji ter verjetnim vplivom in uspešnostjo pri izboljšanju splošne uspešnosti predelovalnih obratov ali tržnih zmogljivosti ter njihovo prilagoditvijo povpraševanju na trgu, pa tudi izboljšanju njihove konkurenčnosti.

Člen 36

Prednostna merila

1.   Države članice po pregledu vlog dajo prednost dejavnostim, ki bodo verjetno pozitivno vplivale na prihranke energije, globalno energetsko učinkovitost in okoljsko trajnostne postopke.

2.   Države članice lahko določijo druga prednostna merila tako, da jih navedejo v podpornem programu. Takšna druga prednostna merila temeljijo na posebni strategiji in ciljih iz podpornega programa ter so objektivna in nediskriminatorna.

ODDELEK 7

Inovacije v vinskem sektorju

Člen 37

Upravičenci

1.   Upravičenci do podpore iz člena 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013 so vinska podjetja, ki proizvajajo ali tržijo proizvode iz dela II Priloge VII k navedeni uredbi, organizacije proizvajalcev vina in začasna ali stalna združenja dveh ali več proizvajalcev.

2.   Raziskovalno-razvojni centri lahko sodelujejo pri dejavnostih upravičencev. Medpanožne organizacije so lahko povezane z dejavnostjo.

Člen 38

Upravičeni ukrepi in upravičeni stroški

1.   Dejavnosti in z njimi povezani ukrepi, za katere se uporablja podpora iz člena 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013, vključujejo materialne in nematerialne naložbe, vključno s prenosom znanja za razvoj:

(a)

novih proizvodov, povezanih z vinskim sektorjem, ali stranskih proizvodov pridelave vina;

(b)

novih postopkov in tehnologij, potrebnih za razvoj proizvodov vinske trte;

(c)

drugih naložb, ki dodajajo vrednost v kateri koli fazi dobavne verige.

2.   Upravičeni stroški vključujejo pilotne projekte, pripravljalne ukrepe, kot so razvoj in preskušanje načrtov, proizvodov, postopkov ali tehnologij, ter kakršne koli materialne in/ali nematerialne naložbe, povezane s tem, preden se ti novi proizvodi, postopki in tehnologije uporabijo v komercialne namene.

3.   Preproste nadomestne naložbe niso upravičeni stroški.

Člen 39

Merila za upravičenost

Države članice pregledajo vlogo na podlagi naslednjih meril:

(a)

dejavnosti in z njimi povezani ukrepi so jasno opredeljeni in vključujejo opis naložbenih ukrepov, vključno s predvidenimi stroški;

(b)

zagotovi se, da stroški predlaganih dejavnosti ne presegajo običajnih tržnih cen;

(c)

zagotovi se, da imajo upravičenci dostop do zadostnih tehničnih in finančnih virov, da se dejavnost izvaja učinkovito;

(d)

predlagane strategije so skladne z zastavljenimi cilji ter verjetnim vplivom in uspešnostjo pri izboljšanju splošne uspešnosti predelovalnih obratov ali tržnih zmogljivosti ter njihovo prilagoditvijo povpraševanju na trgu, pa tudi izboljšanju njihove konkurenčnosti.

Člen 40

Prednostna merila

1.   Države članice po pregledu vlog dajo prednost dejavnostim, ki:

(a)

bodo verjetno pozitivno vplivale na prihranke energije, globalno energetsko učinkovitost in okoljsko trajnostne postopke;

(b)

vključujejo element prenosa znanja;

(c)

zagotavljajo sodelovanje raziskovalno-razvojnih centrov.

2.   Države članice lahko določijo druga prednostna merila tako, da jih navedejo v podpornem programu. Takšna druga prednostna merila temeljijo na posebni strategiji in ciljih iz podpornega programa ter so objektivna in nediskriminatorna.

ODDELEK 8

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 41

Upravičenci

Upravičenci do podpore iz člena 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013 so destilarne stranskih proizvodov pridelave vina.

Ustrezne države članice lahko uvedejo sistem prostovoljnega certificiranja destilarn v skladu s postopkom, ki ga same določijo.

Člen 42

Namen podpore

1.   Podpora iz člena 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se izplača destilarnam, ki predelujejo stranske proizvode, oddane v destilacijo, v alkohol z vsebnostjo alkohola najmanj 92 %, ki se uporabi izključno v industrijske namene ali za pridobivanje energije.

Prvi pododstavek ne preprečuje nadaljnje obdelave pridobljenega alkohola, na podlagi katerega se izračuna znesek podpore v skladu s členom 18 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, da se izpolni zahteva iz člena 52(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede uporabe izključno v industrijske namene ali za pridobivanje energije.

2.   Podpora vključuje znesek, namenjen za nadomestilo stroškov zbiranja zadevnih proizvodov, ki ga destilarna prenese na proizvajalca, če slednji nosi pripadajoče stroške.

POGLAVJE III

SKUPNA PRAVILA

Člen 43

Prepoved dvojnega financiranja

Države članice znotraj svojih nacionalnih podpornih programov uvedejo jasna merila za razmejitev, da se prepreči dodelitev podpore v skladu s členi 45, 46, 48, 49, 50 oziroma 51 Uredbe (EU) št. 1308/2013 za dejavnosti ali ukrepe, ki prejemajo podporo v okviru katerih koli drugih instrumentov Unije.

Člen 44

Upravičeni stroški in pravila za povračilo stroškov za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev

1.   Države članice določijo pravila o upravičenih dejavnostih ali ukrepih prestrukturiranja in preusmeritve ter zelene trgatve ter ustreznih upravičenih stroških v zvezi z njimi. Z navedenimi pravili se zagotovi izpolnjevanje ciljev ukrepov iz člena 46(1) in člena 47(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Navedena pravila določajo zlasti plačilo podpore na podlagi standardnih stroškov na enoto, izračunanih v skladu s členom 24 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, ali na podlagi spremnih dokumentov, ki jih predložijo upravičenci.

V slednjem primeru države članice določijo najvišje ravni podpore z določenimi parametri za vsak ukrep. Navedene ravni se upoštevajo pri vlogi, da se določi najvišji upravičeni znesek za vsak ukrep, ki je del zaprošene dejavnosti. Dodeljena podpora temelji na nižjem od obeh dobljenih zneskov, ki sta najvišji upravičeni znesek in znesek, dobljen na podlagi spremnih dokumentov.

Najvišja raven podpore temelji na običajnih tržnih cenah.

Izračun stroškov, dobljenih iz spremnih dokumentov, temelji na računovodskih načelih, pravilih in metodah, ki se uporabljajo v državi članici, v kateri ima sedež upravičenec.

2.   Države članice določijo stopnjo nadomestila za izgubo dohodka iz člena 46(4)(a) in člena 47(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 na podlagi standardnih predpostavk o izgubi dohodka ob upoštevanju člena 46(5) in člena 47(4) navedene uredbe.

3.   Če so standardni stroški na enoto določeni na podlagi zasajene površine, se navedena površina izmeri v skladu s členom 44 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150.

Člen 45

Prispevki v naravi za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev

1.   Prispevki v naravi v obliki zagotavljanja dela, za katerega ni bilo opravljeno plačilo v gotovini, podprto z računi ali dokumenti enakovredne dokazne vrednosti, so lahko upravičeni do podpore v skladu s členoma 46 oziroma 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013, če je tako določeno v podpornem programu.

2.   Za namen izračuna zneska podpore, ki ustreza prispevkom v naravi:

(a)

so prispevki v naravi vključeni v standardne stroške na enoto, izračunane v skladu s členom 24 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, kadar se država članica odloči za poenostavljeno možnost povračila stroškov; ali

(b)

se vrednost dela določi ob upoštevanju porabljenega časa in stopnje nadomestila za enakovredno delo, kadar se država članica odloči za plačilo podpore za prestrukturiranje in zeleno trgatev na podlagi spremnih dokumentov, ki jih predložijo upravičenci.

3.   Kadar se znesek podpore, ki ustreza prispevkom v naravi, izračuna v skladu s točko (b) odstavka 2, so izpolnjena naslednja merila:

(a)

podpora, izplačana za dejavnost, ki vključuje prispevke v naravi, ob koncu dejavnosti ne presega skupnih upravičenih odhodkov brez prispevkov v naravi;

(b)

vrednost, pripisana prispevkom v naravi, ne presega splošno priznanih stroškov na zadevnem trgu;

(c)

vrednost prispevka in njegovo izročitev je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.

Merilo iz točke (a) prvega pododstavka se ne uporablja za dejavnosti, ki prejemajo podporo v skladu s členom 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013, katerih edini strošek je delo kot prispevek v naravi.

Člen 46

Upravičenost stroškov za osebje

1.   Stroški za osebje, ki jih je imel upravičenec do podpore iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali upravičenec do podpore iz člena 51 navedene uredbe, se štejejo za upravičene do podpore, če nastanejo v povezavi s pripravo, izvedbo ali spremljanjem zadevne podprte dejavnosti, vključno z vrednotenjem.

Takšni stroški za osebje vključujejo med drugim stroške za osebje, ki ga upravičenec najame posebej za promocijsko ali inovacijsko dejavnost, in stroške, ki ustrezajo deležu delovnih ur, ki jih v promocijsko ali inovacijsko dejavnost vloži stalno osebje upravičenca.

2.   Upravičenec predloži spremne dokumente s podrobnostmi dejansko opravljenega dela v povezavi z določeno dejavnostjo ali vsakim z njo povezanim ukrepom, če je to ustrezno.

3.   Pri določanju stroškov za osebje, povezanih z izvajanjem dejavnosti s strani stalnega osebja upravičenca, se lahko urna postavka, ki se uporablja, izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni bruto stroški za zaposlovanje določenih zaposlenih, ki so delali na izvajanju dejavnosti, delijo s 1 720 urami.

Člen 47

Upravičenost upravnih stroškov

1.   Upravni stroški, ki jih je imel upravičenec do podpore iz člena 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali upravičenec do podpore iz člena 51 navedene uredbe, se štejejo za upravičene do podpore, če nastanejo v povezavi s pripravo, izvedbo ali spremljanjem določene dejavnosti, ki prejema podporo, ali z njo povezanega ukrepa.

Za namene člena 45 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se stroški zunanjih revizij štejejo za upravičene do podpore, kadar takšne revizije izvaja neodvisen in kvalificiran zunanji organ.

2.   Upravni stroški iz odstavka 1 se štejejo za upravičene, če ne presegajo 4 % skupnih upravičenih stroškov izvajanja dejavnosti.

3.   Države članice se lahko odločijo, ali so upravni stroški iz odstavka 1 upravičeni na podlagi pavšalnega zneska ali dejanskih stroškov, ki se določijo na podlagi spremnih dokumentov, ki jih predložijo upravičenci. V slednjem primeru izračun navedenih stroškov temelji na računovodskih načelih, pravilih in metodah, ki se uporabljajo v državi članici, v kateri ima upravičenec sedež.

Člen 48

Upravičenost davka na dodano vrednost

1.   Davek na dodano vrednost ni upravičen do podpore, razen v primeru, ko ni izterljiv na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje o DDV, kadar ga resnično in dokončno nosijo upravičenci, ki niso osebe javnega prava, ki se ne štejejo za davčne zavezance, iz prvega pododstavka člena 13(1) Direktive Sveta 2006/112/ES (12).

2.   Da je neizterljiv DDV upravičen, certificiran računovodja ali zakoniti revizor upravičenca dokaže, da izplačani znesek ni bil izterjan in je v računovodskih izkazih upravičenca vpisan kot strošek.

Člen 49

Predplačila

Države članice lahko zagotovijo podporo za določeno dejavnost ali za kateri koli posamezni ukrep iz vloge za podporo iz členov 45, 46, 50, 51 in 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013 v obliki predplačila, če je upravičenec položil ustrezno varščino.

Člen 50

Izključitev

Podpora se ne dodeli proizvajalcem, ki obdelujejo nezakonite zasaditve in površine, zasajene z vinsko trto brez dovoljenja iz členov 85a in 85b Uredbe (ES) št. 1234/2007 oziroma člena 71 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 51

Uradna obvestila

Države članice uradno obvestijo Komisijo o izvajanju svojih podpornih programov, dodeljeni državni pomoči in podpori upravičencem v obliki predplačila v skladu s podrobnimi pogoji iz poglavja III Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150.

Če država članica ne predloži uradnega obvestila, kot zahteva ta uredba, ali če je obvestilo neustrezno glede na objektivna dejstva, ki jih ima Komisija na voljo, lahko Komisija popolnoma ali delno opusti vsa mesečna plačila iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1306/2013 za vinski sektor, dokler ni pravilno obveščena.

POGLAVJE IV

FINANČNO POSLOVODENJE

Člen 52

Plačilo upravičencem

1.   Plačila iz oddelka 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 se upravičencem izplačajo v celoti, brez poseganja v člen 28 te uredbe.

2.   Ne glede na člen 49 so plačila iz odstavka 1 predmet predhodnih pregledov, kot je določeno v členu 54(1).

Člen 53

Spremembe dejavnosti upravičencev

1.   Države članice lahko določijo pravila za spremembe dejavnosti, ki jih predložijo upravičenci in odobrijo pristojni organi.

Pred predložitvijo končnega zahtevka za izplačilo in v vsakem primeru pred pregledom na kraju samem pred končnim izplačilom bi bilo upravičencu treba dovoliti, da predloži spremembe k prvotno odobreni dejavnosti, če te ne ogrozijo ciljev celotne dejavnosti, so ustrezno utemeljene, predložene v roku, ki so ga določili nacionalni organi in odobrene s strani nacionalnih organov.

2.   Države članice lahko dovolijo manjše spremembe prvotno odobrenega zneska upravičene podpore brez predhodne odobritve, če ne vplivajo na upravičenost katerega koli dela dejavnosti in njenih splošnih ciljev.

Zlasti lahko države članice dovolijo finančne transferje med ukrepi, ki jih zajema že odobrena dejavnost, do največ 20 % prvotno odobrenih zneskov za vsak ukrep, če skupni znesek odobrene podpore za dejavnost ni presežen.

Države članice lahko v svojih podpornih programih določijo druge manjše spremembe, ki se lahko izvedejo brez predhodne odobritve.

Člen 54

Splošna načela

1.   Ne glede na člen 49 se podpora izplača, ko se preveri, da je bila celotna dejavnost oziroma da so bili vsi posamezni ukrepi celotne dejavnosti iz vloge za podporo, v skladu z odločitvijo države članice za upravljanje zadevnega podpornega ukrepa, v celoti izvedeni ter predmet upravnih pregledov in po potrebi pregledov na kraju samem v skladu z oddelkom 1 poglavja IV Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150.

2.   Kadar se podpora običajno izplača šele po izvedbi celotne dejavnosti, se kljub temu izplača za posamezne izvedene ukrepe, če so pregledi pokazali, da preostalih ukrepov ni bilo mogoče izvesti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin v smislu člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

3.   Če pregledi pokažejo, da dejavnost iz vloge za podporo ni bila v celoti izvedena iz razlogov, ki niso višja sila ali izjemne okoliščine v smislu člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013, in če je bila podpora izplačana po posameznih ukrepih, ki so del dejavnosti iz vloge za podporo, države članice izterjajo izplačano podporo.

Če je bilo v takšnih primerih izplačano predplačilo, se lahko države članice odločijo za uporabo kazni.

4.   Odstavka 1 in 3 se ne uporabljata, kadar se dejavnosti, ki prejemajo podporo v skladu s členoma 46 oziroma 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ne izvajajo na skupni površini, za katero je bila zaprošena podpora.

V takšnih primerih države članice izplačajo znesek, ki ustreza deležu izvedene dejavnosti, oziroma v primeru predplačil izterjajo izplačan znesek v povezavi z delom, ki ni bil izveden.

Znesek podpore se izračuna na podlagi razlike med površino, odobreno po upravnih pregledih vloge za podporo, oziroma površino, spremenjeno v skladu s členom 53 te uredbe, in površino, kjer se je dejansko izvajala dejavnost, določeno s pregledi na kraju samem po izvedbi.

Kadar razlika ne presega 20 %, se podpora izračuna na podlagi površine, določene s pregledi na kraju samem po izvedbi.

Kadar je razlika več kot 20 %, vendar ne več kot 50 %, se podpora izračuna na podlagi površine, določene s pregledi na kraju samem po izvedbi, in zniža za dvakratno ugotovljeno razliko.

Če je razlika večja od 50 %, se pomoč za zadevno dejavnost ne dodeli.

Člen 55

Standardni stroški na enoto in nadzorni postopki

Za namene členov 46 in 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se uporabljajo naslednja pravila:

(a)

če se znesek podpore izračuna na podlagi standardnih stroškov na enoto, ki temeljijo na merski enoti za površino, znesek ustreza dejanski površini, izmerjeni v skladu s členom 44 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150;

(b)

če se države članice odločijo za izračun zneska podpore na podlagi standardnih stroškov na enoto, ki temeljijo na drugih merskih enotah, ali na podlagi dejanskih stroškov, dobljenih na podlagi spremnih dokumentov, ki jih predložijo upravičenci v skladu s členom 44(1) te uredbe, določijo pravila o ustreznih nadzornih postopkih za določitev dejanskega obsega izvajanja dejavnosti.

Člen 56

Višja sila in izjemne okoliščine

Če je treba v skladu z oddelkom 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali to uredbo izreči sankcijo, se ta ne izreče v primerih višje sile ali izjemnih okoliščin ter drugih primerih iz člena 64(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

POGLAVJE V

SPREMEMBE TER PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 57

Spremembe Uredbe (ES) št. 555/2008

Uredba (ES) št. 555/2008 se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku odstavka 1 se črtajo točke (a), (d) in (f);

(b)

odstavek 3 se črta;

2.

členi 2 do 20c se črtajo;

3.

v členu 23 se črta odstavek 3;

4.

členi 24 do 37b se črtajo;

5.

člen 60 se črta;

6.

členi 62, 63 in 64 se črtajo;

7.

v členu 65 se črtajo odstavki 1 do 4;

8.

člen 66 se črta;

9.

členi 75 do 82 se črtajo;

10.

člena 96 in 97 se črtata;

11.

priloge I do VIIIc se črtajo.

Člen 58

Prehodne določbe

1.   Določbe Uredbe (ES) št. 555/2008, ki se črtajo v skladu s členom 57 te uredbe, se še naprej uporabljajo za tiste dejavnosti, ki so bile predložene pristojnim organom pred datumom začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Države članice zagotovijo, da se dejavnosti, za katere se še naprej uporabljajo ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 555/2008 v skladu z odstavkom 1, jasno prepoznajo z njihovim sistemom upravljanja in nadzora.

Člen 59

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (glej stran 23 tega Uradnega lista).

(6)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(7)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L 128, 27.5.2009, str. 15).

(9)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

(10)  Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 193, 1.7.2014, str. 1).

(11)  Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

(12)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).


Na vrh