EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32016R1149

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1149 (2016. gada 15. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts atbalsta programmām vīna nozarē un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008

C/2016/2120

OV L 190, 15.7.2016., 1./22. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 16/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1149/oj

15.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 190/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1149

(2016. gada 15. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts atbalsta programmām vīna nozarē un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 53. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 63. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 tika atcelta un aizstāta Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (3). Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas 4. iedaļā ir izklāstīti noteikumi par valsts atbalsta programmām vīna nozarē un ir teikts, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus šajā sakarā. Lai nodrošinātu vīna nozares valsts atbalsta programmu netraucētu darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem aktiem ir jāpieņem daži noteikumi. Ar šiem aktiem būtu jāaizstāj attiecīgie Komisijas Regulas (EK) Nr. 555/2008 (4) īstenošanas noteikumi.

(2)

Šīs regulas mērķis ir ne tikai pielāgot attiecīgos Regulas (EK) Nr. 555/2008 noteikumus Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas 4. iedaļai, bet arī vienkāršot un precizēt dažus Regulas (EK) Nr. 555/2008 noteikumus, lai samazinātu kļūdu īpatsvaru un pielāgotu šos noteikumus faktiski ieviestajām procedūrām un darbībām. Tai pašā laikā šīs regulas nolūks ir pēc iespējas efektīvi mazināt administratīvo slogu tirgus dalībniekiem un valsts iestādēm.

(3)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 V sadaļā ir paredzēti noteikumi par kontroles sistēmām un sankcijām un ir teikts, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz noteikumus par nosacījumiem, kas ļauj pilnībā vai daļēji atsaukt piešķirto atbalstu vai pilnīgi vai daļēji neizmaksāt atbalstu, kad atbalsta saņēmējs neatbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem, saistībām vai citiem pienākumiem attiecībā uz palīdzības vai atbalsta piešķiršanas nosacījumiem. Lai skaidri noteiktu maksājumu, kas jāveic gadījumos, kad apstiprinātā darbība ieviesta daļēji, šajā regula ir jāparedz konkrēti noteikumi.

(4)

Juridiskās noteiktības labad būtu jādefinē daži šajā regulā un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1150 (5) lietotie termini. Konkrētāk, būtu jānosaka, kas viena pasākuma ietvaros var pretendēt uz atbalsta saņemšanu. Lai veidotu sinerģijas, ražotāju apvienības, kuras nav oficiāli atzītas, var būt atbalsttiesīgas saņēmējas pat tad, ja runa ir tikai par pagaidu sadarbību saskaņā ar piemērojamo valsts tiesību aktu noteikumiem.

(5)

Lai atbalsta pasākumu ieviešana būtu efektīva un iedarbīga, attiecībā uz katru pasākumu būtu jānosaka atbilstības kritēriji, kā arī prioritātes kritēriji ar mērķi dot priekšroku konkrētiem saņēmējiem vai darbībām, kuru nolūks ir sasniegt katra pasākuma galvenos mērķus.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. pantā ir paredzēti noieta veicināšanas noteikumi. Juridiskās noteiktības labad būtu jānosaka informatīvas un noieta veicināšanas darbības, kā arī attiecīgās atbalsttiesīgas apakšdarbības. Katrā ziņā tām nevajadzētu būt pretrunā dalībvalstu sabiedrības veselības aizsardzības iestāžu nostājai, bet tām jābūt saskaņā ar tādu trešo valstu tiesību normām, kurās šīs darbības tiek ieviestas.

(7)

Lai informatīvas un noieta veicināšanas darbības būtu maksimāli efektīvas, tās jādara pieejamas visu veidu tirgus dalībniekiem un to apvienībām. Nevajadzētu būt tā, ka vienā konkrētā dalībvalstī atbalsta saņēmējas ir tikai struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti. Lai nepieļautu atsevišķu zīmolu veicināšanu Savienībā, nevajadzētu būt tā, ka individuālie tirgus dalībnieki saņem atbalstu par informatīviem pasākumiem dalībvalstīs.

(8)

Lai nodrošinātu to, ka atbalstu ir iespēja saņemt vislielākajam tirgus dalībnieku skaitam un ka informatīvas un noieta veicināšanas darbības ir iespējami dažādas, vienam un tam pašam saņēmējam vienā un tajā pašā trešā valstī vai trešās valsts tirgū šo atbalstu vajadzētu ierobežot līdz maksimāli trīs gadu laikposmam. Ja tiek pierādīta vajadzība šo laikposmu pagarināt, lai stiprinātu informatīvās darbības un iekļūtu trešās valsts tirgū, dalībvalstīm būtu jāpiešķir tiesības atļaut pagarinājumu kopumā maksimāli par diviem gadiem.

(9)

Lai veicinātu sinerģijas, attiecībā uz atbalstu informatīviem pasākumiem dalībvalstīs priekšroka būtu jādod darbībām, kurās apvienotas vairākas dalībvalstis vai reģioni vai arī vairāki aizsargāti cilmes vietas nosaukumi vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

(10)

Attiecībā uz atbalstu noieta veicināšanai trešās valstīs, prioritāte būtu jāpiešķir jaunām noieta veicināšanas darbībām, lai atbalstītu tirgus dalībniekus, kas nav iepriekš saņēmuši atbalstu attiecīgās shēmas ietvaros, vai tirgus dalībniekiem, kas trešās valstīs vēlas atklāt jaunus tirgus. Lai atbalstītu iekļūšanu trešo valstu tirgos, kur Savienības vīna imports vēl nav konsolidēts, dalībvalstīm būtu jāpiešķir tiesības dot prioritāti tirgus dalībniekiem, kas iesaistās jaunajos trešo valstu tirgos.

(11)

Būtu jāprecizē izmaksas, ko nevar uzskatīt par izmaksām, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu vīna dārzu pārstrukturēšanai un pārveidošanai, tostarp izmaksas par vīnogulāju izaršanu un ieņēmumu zaudējumu kompensēšanu, kad runa ir par atbalstu vēlreizējai apstādīšanai augu veselības apsvērumu dēļ, jo šā atbalsta vienīgais mērķis ir pie konkrētiem nosacījumiem atbalstīt izmaksas par vēlreizēju apstādīšanu, kas veikta pēc obligātajiem fitosanitārajiem pasākumiem.

(12)

Attiecībā uz atbalstu priekšlaicīgai ražas novākšanai dalībvalstīm būtu jāatļauj piemērot ierobežojumus attiecībā uz šķirnēm, īpašiem vides un fitosanitārajiem riskiem un minētā pasākuma veikšanai izmantojamo metodi, lai tādējādi pasākuma īstenošanu varētu pielāgot gan īpašām vajadzībām, kas izriet no dalībvalstu tirgus situācijas, gan apstākļiem platībās, kuras apstādītas ar vīnogulājiem, vienlaikus ņemot vērā to, kādu ietekmi rada dažādas priekšlaicīgas ražas novākšanas metodes. Tomēr pasākuma pareizas darbības nolūkos būtu jāparedz atsevišķi nosacījumi. Turklāt būtu jānosaka maksimālais atbalsta ilgums, lai nodrošinātu, ka pasākums nekļūst par produktu noieta pastāvīgu alternatīvu pretstatā to laišanai tirgū.

(13)

Būtu jāparedz noteikumi par atbalstu kopējiem fondiem. Šo noteikumu mērķis ir novērst pārkāpumus un paredzēt laika un finansējuma ierobežojumus. Turklāt, lai veicinātu atbalsta pasākuma izmantošanu, ir lietderīgi paredzēt vienādu finanšu iemaksu līmeni visām dalībvalstīm.

(14)

Būtu jāparedz atsevišķi nosacījumi atbalstam par ražas apdrošināšanu. Konkrētāk, ir lietderīgi atkāpties no noteikuma, saskaņā ar kuru maksājumus pilnā apjomā saņem atbalsta saņēmēji, un, lai izvairītos no administratīvā sloga, jāatļauj pie zināmiem nosacījumiem atbalsta izmaksu starpniekiem, ja vien tas neradīs konkurences traucējumus apdrošināšanas tirgū.

(15)

Būtu jāparedz apakšdarbības un izmaksas, par kurām ir tiesības pretendēt uz ieguldījumu un inovāciju atbalstu. Konkrētāk, ir lietderīgi atļaut pētniecības un izstrādes centriem piedalīties inovāciju darbībās un dot prioritāti darbībām, kurās piedalās pētniecības un izstrādes centri. Turklāt vajadzētu atļaut starpnozaru organizācijām kļūt par inovāciju darbību atbalsta līdzsaņēmējiem. Arī attiecībā uz atbalstu ieguldījumiem un inovācijām vīna nozarē skaidrības labad ir svarīgi precizēt, ka ieguldījumi vienkāršā nomaiņā neveido atbalsttiesīgas izmaksas, un jānodrošina, ka ar atbalstu tiek sasniegts pasākuma mērķis, t. i., uzlabojas pielāgošanās tirgus pieprasījumam un palielinās konkurētspēja.

(16)

Vīndarības blakusproduktu iznīcināšana ir paredzēta Regulas (EK) Nr. 555/2008 21., 22. panta un 23. panta 1. un 2. punkta noteikumos. Kad blakusproduktu iznīcināšana tiek veikta ar destilāciju, sertificēti destilētāji var saņemt atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 52. pantu. Šajā ziņā ir lietderīgi precizēt “jēlspirta” nozīmi un, lai neradītu konkurences traucējumus, izslēgt iegūtā spirta izmantošanu pārtikas un dzērienu rūpniecības nolūkos.

(17)

Visiem attiecīgajiem pasākumiem būtu jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, ka atbalsta programmās tiek ieviesti skaidri nodalīšanas kritēriji, un lai nepieļautu, ka šādas tirgus kopīgās organizācijas ietvaros finansētās apakšdarbības vai darbības tiek finansētas arī ar citu fondu līdzekļiem. Noteikumiem jābūt tādiem, lai atbalsta programmas līmenī dalībvalstis varētu noteikt pēc saviem ieskatiem vispiemērotāko nodalīšanas veidu ar nosacījumu, ka tādējādi var skaidri noteikt, no kura a priori fonda būtu jāfinansē attiecīgā apakšdarbība vai darbība, kuru ir pieteicis konkrēts tirgus dalībnieks.

(18)

Attiecībā uz atbalstu pārstrukturēšanai un priekšlaicīgai ražas novākšanai būtu jāpiešķir dalībvalstīm zināma rīcības brīvība lemt par sīkākām atbalsta jomas un līmeņu detaļām, tostarp konkrēti par vienkāršotām izmaksu atmaksāšanas metodēm, ieguldījumiem natūrā un maksimālajiem atbalsta līmeņiem, ievērojot gan ierobežojumus, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas 4. iedaļā, gan arī noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar minēto iedaļu. Šajā ziņā būtu jāparedz kopīgi noteikumi.

(19)

Attiecībā uz atbalstu noieta veicināšanai un inovācijām ir lietderīgi noteikt atbilstības kritērijus un personāla un administratīvo izmaksu aprēķinu, lai nodrošinātu, ka Savienības līmenī šādi noteikumi tiek piemēroti vienādi.

(20)

Lai ņemtu vērā visas izmaksas, kas ir radušās atbalsta saņēmējam un ko tas nenoliedzami ir apmaksājis, īstenojot atbalsttiesīgu darbību, un saskaņā ar noteikumu par dotāciju piešķiršanu, ko piemēro citiem Savienības fondiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (6) 69. panta 3. punkta c) apakšpunktā, neatgūstamais pievienotās vērtības nodoklis būtu jāuzskata par atbalsttiesīgajām izmaksām, ja vien tiek ievēroti konkrēti nosacījumi. Attiecīgie nosacījumi būtu jāprecizē.

(21)

Lai nodrošinātu atbalsta programmām rezervēto līdzekļu izlietojumu, ir lietderīgi paredzēt avansa maksājumus. Konkrētāk, ir jāparedz, kādos gadījumos var veikt avansa maksājumus, un jānosaka, ka avansa maksājumi tiek veikti tad, ja ir iemaksāts nodrošinājums.

(22)

Ir lietderīgi precizēt, ka atbalstu neizmaksā ražotājiem, kuri apsaimnieko neatļautus stādījumus vai kuru platības ir apstādītas ar vīnogulājiem bez atļaujas.

(23)

Lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses, vajadzētu precizēt, ka atbalstu var izmaksāt saņēmējiem tikai pēc tam, kad veiktas visas nepieciešamās galīgās pārbaudes, izņemot avansa maksājumus, ko veic, ja ir iemaksāts nodrošinājums.

(24)

Pie konkrētiem nosacījumiem būtu jāatļauj veikt izmaiņas saņēmēju iesniegtajās un kompetentās iestādes apstiprinātajās darbībās. Nebūtiskām izmaiņām būtu jāpiešķir pilnīga elastība, kā to paredzējusi pati dalībvalsts. Jebkurā gadījumā būtu jāatļauj finanšu pārvietojumi, kas zināmās robežās un bez kompetentās iestādes iepriekšējās atļaujas veikti starp apstiprinātas darbības apakšdarbībām.

(25)

Pamatnoteikumam būtu jābūt šādam: atbalstu izmaksā pēc tam, kad apstiprinātās darbības tiek īstenotas pilnībā. Tomēr attiecībā uz pārstrukturēšanu un priekšlaicīgu ražas novākšanu, kas ir platībatkarīgie pasākumi, ir lietderīgi atkāpties no šā pamatnoteikuma. Attiecībā uz šiem pasākumiem būtu jāparedz noteikumi par to, kā aprēķina maksājamo summu vai atgūstamo summu attiecībā pret jau samaksāto summu, ņemot vērā darbības daļu, kas netika īstenota.

(26)

Attiecībā uz pārstrukturēšanu un priekšlaicīgu ražas novākšanu būtu jāprecizē, kādos gadījumos platības mērīšanā ir jāievēro īpašas prasības. Visos pārējos gadījumos vajadzētu pieprasīt, lai dalībvalstis paredz atbilstīgas kontroles metodes, kas ļautu noteikt patieso darbības īstenošanas apmēru.

(27)

Lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret ražotājiem, būtu jāparedz noteikumi par risinājumiem nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu gadījumos.

(28)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad būtu jāsvītro Regulas (EK) Nr. 555/2008 noteikumi, kas tiek aizstāti ar šīs regulas un Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 noteikumiem. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 555/2008.

(29)

Būtu jāparedz noteikums, lai nodrošinātu sekmīgu pāreju no attiecīgajiem Regulas (EK) Nr. 555/2008 noteikumiem uz jaunajiem noteikumiem, kas paredzēti šajā regulā un Īstenošanas regulā (ES) 2016/1150,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma un terminu lietojums

1.   Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kas papildina Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas 4. iedaļu par atbalsta programmām vīna nozarē.

2.   Šī regula neietekmē šādu noteikumu piemērošanu:

a)

īpaši noteikumi, kas regulē attiecības starp dalībvalstīm krāpšanas apkarošanas jomā vīna nozarē, ciktāl tie atvieglo šīs regulas piemērošanu;

b)

noteikumi, kas attiecas uz:

i)

kriminālprocesu vai savstarpējo palīdzību starp dalībvalstīm tiesu iestāžu līmenī krimināllietās;

ii)

administratīvo sodu kārtību.

3.   Šajā regulā “darbība” ir apakšdarbība vai vairāku apakšdarbību kopums, kas iekļautas projektā vai līgumā, kuru vienas konkrētas atbalsta programmas ietvaros iesniedzis pieteikuma iesniedzējs un atlasījušas valsts iestādes, atbilstīgi jebkurai aktivitātei saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 43. pantā minētajiem pasākumiem.

2. pants

Atbildība par izdevumiem

Dalībvalstis uzņemas atbildību par visiem izdevumiem, kas radušies saskaņā ar viņu atbalsta programmām, vai par visām tādām izmaiņām šajās programmās, kas iesniegtas Komisijai atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 1. un 2. pantam, gadījumā, ja izmaiņas nesāk piemērot atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 41. panta 4. vai 5. punktam.

II NODAĻA

NOTEIKUMI PAR ĪPAŠIEM ATBALSTA PASĀKUMIEM

1. IEDAĻA

Noieta veicināšana

1. apakšiedaļa

Kopīgi noteikumi

3. pants

Atbalsta saņēmēji

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. pantā minētā atbalsta saņēmēji ir profesionālās organizācijas, vīna ražotāju organizācijas, vīna ražotāju organizāciju apvienības, divu vai vairāku ražotāju pagaidu vai pastāvīgas apvienības, starpnozaru organizācijas vai, ja dalībvalsts pieņem attiecīgo lēmumu, struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/18/EK (7) 1. panta 9. punkta nozīmē.

Privātie uzņēmumi var būt Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā pasākuma saņēmēji.

Dalībvalstis nedrīkst nozīmēt struktūru, kas ir publisko tiesību subjekts, kā vienīgo atbalsta saņēmēju.

4. pants

Atbalsta ilgums

Atbalsta ilgums katrai informatīvai un noieta veicināšanas darbībai nepārsniedz trīs gadus attiecībā uz konkrētu saņēmēju konkrētā dalībvalstī saistībā ar pasākumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un attiecībā uz konkrētu saņēmēju konkrētā trešā valstī vai trešās valsts tirgū saistībā ar pasākumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Tomēr, ja darbības rezultāti to attaisno, atbalstu vienai darbībai drīkst pagarināt vienu reizi ne vairāk kā uz diviem gadiem vai divas reizes ne vairāk kā uz vienu gadu katram pagarinājumam.

5. pants

Atbalsttiesīgas izmaksas un atmaksāšanas noteikumi attiecībā uz informatīvām un noieta veicināšanas darbībām

Ievērojot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. pantu un šīs regulas 6. un 9. pantu, dalībvalstis paredz noteikumus, kuros precizētas atbalsttiesīgas darbības un attiecīgās atbalsttiesīgās izmaksas. Šos noteikumus izstrādā tā, lai garantētu Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. pantā paredzēto shēmu mērķu sasniegšanu.

It īpaši šajos noteikumos paredz maksājumu, pamatojoties vai nu uz standarta likmēm vienības izmaksām, kas aprēķinātas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 24. pantu, vai arī uz apliecinošiem dokumentiem, kas jāiesniedz saņēmējiem.

2. apakšiedaļa

Informēšana dalībvalstīs

6. pants

Atbalsttiesīgas darbības

1.   Darbības un ar tām saistītās apakšdarbības, kurām tiek piemērots Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais atbalsts, ietver dalībvalstīs veikto patērētāju informēšanu par atbildīgu vīna patēriņu un risku, kas saistīts ar alkohola lietošanas kaitīgumu, kā arī informēšanu par aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēmu Savienībā, ņemot vērā vīna īpašo kvalitāti, reputāciju un citas īpašības, kuras ir saistītas ar tā konkrēto ģeogrāfisko vidi vai izcelsmi.

2.   Šā panta 1. punktā minētos informatīvos pasākumus var veikt ar informācijas kampaņu palīdzību un piedaloties valsts vai Savienības nozīmes pasākumos, gadatirgos un izstādēs.

3.   Izplatāmā informācija balstās uz vīna raksturīgajām īpašībām vai iezīmēm, tā nav orientēta uz zīmoliem, nedz arī rosina uz vīna lietošanu tā konkrētās izcelsmes dēļ. Tomēr vīna izcelsmes norādīšana var būt daļa no informatīvās aktivitātes.

4.   Visa informācija par vīna lietošanas ietekmi uz veselību un uzvedību jāpamato ar vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem, turklāt šī informācija ir tāda, kas atbilst nostājai, kuru pauž par sabiedrības veselību atbildīgā valsts iestāde dalībvalstī, kurā tiek veiktas attiecīgās darbības.

7. pants

Atbilstības kritēriji

Dalībvalstis izskata pieteikumus, ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

darbības un ar tām saistītās apakšdarbības ir skaidri definētas, pieteikumā ir sniegts informatīvo aktivitāšu apraksts un iekļauts izmaksu aprēķins;

b)

ir sniegti apliecinājumi, ka ierosinātās darbības izmaksas nepārsniedz parastās tirgus likmes;

c)

ir sniegti apliecinājumi, ka tehniskie un finanšu resursi atbalsta saņēmējiem ir pieejami pietiekamā daudzumā, lai nodrošinātu efektīvu darbības īstenošanu;

d)

ierosinātās stratēģijas saskan ar izvirzītajiem mērķiem un paredzamo ietekmi un panākumiem patērētāju informētības uzlabošanā attiecībā uz atbildīgu vīna patēriņu un risku, kas saistīts ar alkohola lietošanas kaitīgumu, vai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēmu Savienībā.

8. pants

Prioritātes kritēriji

1.   Dalībvalstis pēc pieteikumu izskatīšanas dod priekšroku darbībām:

a)

kuras attiecas gan uz atbildīgu vīna patēriņu, gan uz Savienības shēmām aizsargātajiem cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;

b)

kuras attiecas uz vairākām dalībvalstīm;

c)

kuras attiecas uz vairākiem administratīvajiem vai vīndarības reģioniem;

d)

kuras attiecas uz vairākiem Savienības aizsargātajiem cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

2.   Dalībvalstis drīkst noteikt citus prioritātes kritērijus, norādot tos atbalsta programmā. Šie citi prioritātes kritēriji pamatojas uz konkrētu stratēģiju un mērķiem, kas izklāstīti atbalsta programmā, un ir objektīvi un nediskriminējoši.

3. apakšiedaļa

Noieta veicināšana trešās valstīs

9. pants

Atbalsttiesīgas darbības

Darbības un ar tām saistītās apakšdarbības, kurām tiek piemērots Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais atbalsts, ietver Savienības vīnu noieta veicināšanu trešo valstu tirgos ar nosacījumu, ka:

a)

produkti ir paredzēti tiešam patēriņam un tiem attiecīgajās trešās valstīs ir eksporta iespējas vai potenciāli jauni noieta tirgi;

b)

produkta izcelsmes norādīšana ir daļa no informatīvās vai noieta veicināšanas darbības, ja vīns ir ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu vai aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi;

c)

atbalstāmā darbība ir skaidri definēta, ieskaitot konkrētu norādi par to, kādus produktus var ņemt vērā, mārketinga apakšdarbības un paredzētās izmaksas;

d)

informatīvo vai noieta veicināšanas pasākumu vēstījumi balstās uz vīna raksturīgajām īpašībām un atbilst to trešo valstu spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuram tie ir paredzēti.

10. pants

Atbilstības kritēriji

Dalībvalstis izskata pieteikumus, ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

darbības un ar tām saistītās apakšdarbības ir skaidri noteiktas, pieteikumā ir sniegts noieta veicināšanas aktivitāšu apraksts un iekļauts izmaksu aprēķins;

b)

ir sniegti apliecinājumi, ka ierosinātās darbības izmaksas nepārsniedz parastās tirgus likmes;

c)

ir sniegti apliecinājumi, ka saņēmējiem ir pietiekama tehniskā jauda, lai risinātu konkrētus apgrūtinājumus, ko rada tirdzniecība ar trešām valstīm, un pietiekami resursi, lai nodrošinātu darbības iespējami efektīvu izpildi;

d)

saņēmēju sniegtie pierādījumi liecina, ka produktu pieejamība kvalitātes un daudzuma ziņā būs pietiekama, lai varētu apmierināt tirgus pieprasījumu vēl ilgi pēc noieta veicināšanas darbības izpildes;

e)

ierosinātās stratēģijas saskan ar izvirzītajiem mērķiem un paredzamo ietekmi un panākumiem, palielinot pieprasījumu pēc attiecīgajiem produktiem.

11. pants

Prioritātes kritēriji

1.   Dalībvalstis pēc pieteikumu izskatīšanas dod priekšroku:

a)

jauniem saņēmējiem, kas iepriekš nav saņēmuši Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbalstu;

b)

saņēmējiem, kas kā darbības mērķi ir izvēlējušies jaunu trešo valsti vai jaunu trešās valsts tirgu, attiecībā uz kuru minētie saņēmēji iepriekš nav saņēmuši Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbalstu.

2.   Dalībvalstis drīkst noteikt citus prioritātes kritērijus, norādot tos atbalsta programmā. Šie citi prioritātes kritēriji pamatojas uz konkrētu stratēģiju un mērķiem, kas izklāstīti atbalsta programmā, un ir objektīvi un nediskriminējoši.

2. IEDAĻA

Vīna dārzu pārstrukturēšana un pārveidošana

12. pants

Atbalsta saņēmēji

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 46. pantā minētā atbalsta saņēmēji ir vīnkopji, kā definēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 436/2009 (8) 2. panta a) punktā.

13. pants

Atbilstības kritēriji

Dalībvalstis izskata pieteikumus, ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

ierosināto apakšdarbību detalizēts apraksts un šo apakšdarbību izpildei ierosinātie termiņi;

b)

apakšdarbības, kas jāizpilda katrā finanšu gadā, un platība attiecībā uz katru apakšdarbību.

14. pants

Izmaksas, kuras nav atbalsttiesīgas izmaksas

Izmaksas par turpmāk uzskaitītajām apakšdarbībām nav atbalsttiesīgas izmaksas:

a)

vīna dārza ikdienas apsaimniekošana;

b)

aizsardzība pret meža dzīvnieku, putnu vai krusas radītajiem bojājumiem;

c)

vējtveru un pretvēja aizsargsienu celtniecība;

d)

piebraucamie ceļi un lifti;

e)

lauksaimniecības tehnikas iegāde.

15. pants

Vēlreizēja apstādīšana veselības vai fitosanitāro apsvērumu dēļ

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 46. panta 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā minētā vīna dārzu vēlreizēja apstādīšana, kas notikusi pēc tam, kad vīnogulāji pēc dalībvalsts kompetentās iestādes rīkojuma obligātā kārtā tika izarti veselības vai fitosanitāru apsvērumu dēļ, ir atbalsttiesīga darbība ar nosacījumu, ka dalībvalsts:

a)

valsts atbalsta programmas iesniegšanas vai jebkādu grozījumu sakarībā paziņo Komisijai to kaitīgo organismu sarakstu, uz kuriem attiecas minētā aktivitāte, kā arī kopsavilkumu par saistīto stratēģisko plānu, ko sagatavojusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde;

b)

ir izpildījusi Padomes Direktīvas 2000/29/EK (9) prasības.

2.   Finanšu gada laikā izdevumi par vēlreizēju apstādīšanu, kas veikta veselības vai fitosanitāru apsvērumu dēļ, nedrīkst pārsniegt 15 % no kopējiem gada izdevumiem par vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidošanu attiecīgajā dalībvalstī tajā pašā finanšu gadā.

3.   Inficēto vīna dārzu izaršanas un ienākumu zaudējumu kompensēšanas izmaksas neveido atbalsttiesīgus izdevumus.

16. pants

Prioritātes kritēriji

Dalībvalstis var noteikt prioritātes kritērijus, norādot tos atbalsta programmā. Šie prioritātes kritēriji pamatojas uz konkrētu stratēģiju un mērķiem, kas izklāstīti atbalsta programmā, un ir objektīvi un nediskriminējoši.

3. IEDAĻA

Priekšlaicīga ražas novākšana

17. pants

Atbalsta saņēmēji

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 47. pantā minētā atbalsta saņēmēji ir vīnkopji, kā definēts Regulas (EK) Nr. 436/2009 2. panta a) punktā.

18. pants

Pareizas izpildes nosacījumi

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 47. panta nolūkos dalībvalstis pieņem noteikumus, kas nodrošina, ka attiecīgās platības tiek uzturētas labā veģetācijas stāvoklī un ka minētajā pantā noteiktā pasākuma piemērošanas rezultātā nerodas nekāda negatīva ietekme uz vidi un nekāda negatīva ietekme fitosanitāro apsvērumu ziņā, un kas nodrošina iespēju pārbaudīt, vai darbības un apakšdarbības tiek izpildītas pareizi.

Saistībā ar šiem mērķiem dalībvalstis var pasākumam piemērot ierobežojumus, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, piemēram, attiecībā uz dažādu šķirņu vīnogu nogatavošanās laiku, vides vai fitosanitārajiem riskiem vai pasākuma izpildei izmantojamo metodi.

Dalībvalstis var pieņemt citus nosacījumus Regulas (ES) Nr. 1308/2013 47. pantā minētā pasākuma pareizai izpildei.

19. pants

Atbilstības kritēriji

Dalībvalstis izskata pieteikumus, pamatojoties uz detalizētu informāciju, kas sniegta par attiecīgo platību, vidējo ražību, metodi, ko izmantos priekšlaicīgas ražas novākšanai, kā arī vīnogu šķirni un vīna veidu, kas iegūts no šīs šķirnes.

20. pants

Apakšdarbības, kuras nav atbalsttiesīgas

1.   Ja pirms priekšlaicīgas ražas novākšanas datuma kultūraugus pilnīgi vai daļēji noposta it īpaši dabas katastrofa Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 (10) 2. panta 9. punkta nozīmē vai dabas katastrofai pielīdzināmi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi minētās regulas 2. panta 16. punkta nozīmē, atbalstu priekšlaicīgai ražas novākšanai nepiešķir.

2.   Ja pilnīgi vai daļēji postījumi ir nodarīti laikposmā starp priekšlaicīgas ražas novākšanas atbalsta izmaksāšanu un ražas novākšanas periodu, ražas apdrošināšanas finansiālo kompensāciju par ienākumu zaudējumu nevar piešķirt par platību, par kuru atbalsts jau tika saņemts.

21. pants

Priekšlaicīga ražas novākšana zemes gabalos, kuros ražo vīnus ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Zemes gabala platība, par kuru saņemts priekšlaicīgas ražas novākšanas atbalsts, netiek ņemta vērā, aprēķinot maksimālos ražības apjomus, kas noteikti tehniskajās specifikācijās vīniem ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu vai aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

22. pants

Atbalsta ilgums

Lai priekšlaicīga ražas novākšana būtu atbalsttiesīga, to nav atļauts veikt vienā un tajā pašā zemes gabalā divus gadus pēc kārtas.

23. pants

Prioritātes kritēriji

Dalībvalstis var noteikt prioritātes kritērijus, norādot tos atbalsta programmā. Šie prioritātes kritēriji pamatojas uz konkrēto stratēģiju un mērķiem, kas izklāstīti atbalsta programmā, un ir objektīvi un nediskriminējoši.

4. IEDAĻA

Kopējie fondi

24. pants

Atbalsta saņēmēji

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 48. pantā minētā atbalsta saņēmēji ir vīnkopji, kā definēts Regulas (EK) Nr. 436/2009 2. panta a) punktā, vai tādu produktu ražotāji, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļā.

25. pants

Atbalsta nosacījumi

1.   Kad Regulas (ES) Nr. 1308/2013 48. pantā minēto atbalstu izmanto, lai finansētu administratīvās izmaksas par kopējo fondu izveidošanu, atbalsts jāierobežo līdz šādai daļai no ražotāju iemaksām kopējā fondā tā pirmajā, otrajā un trešajā īstenošanas gadā: 10 %, 8 % un 4 %.

2.   Dalībvalstis var noteikt maksimālās atbalsta summas, ko var saņemt, lai finansētu administratīvās izmaksas par kopējo fondu izveidošanu.

26. pants

Atbalsta ilgums

Atbalsta periods nedrīkst pārsniegt trīs gadus.

5. IEDAĻA

Ražas apdrošināšana

27. pants

Atbalsta saņēmēji

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 49. pantā minētā atbalsta saņēmēji ir vīnkopji, kā definēts Regulas (EK) Nr. 436/2009 2. panta a) punktā.

2.   Vīnkopji, kas piesakās uz atbalstu, iesniedz savas apdrošināšanas polises valsts iestādēm, lai dalībvalstis varētu izpildīt Regulas (ES) Nr. 1308/2013 49. panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

28. pants

Maksājumi atbalsta saņēmējiem

1.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par Regulas (ES) Nr. 1308/2013 49. panta 1. punktā minētā atbalsta izmaksu ar apdrošināšanas sabiedrību starpniecību ar nosacījumu, ka:

a)

tiek ievēroti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 49. panta 4. punktā paredzētie nosacījumi;

b)

pilna atbalsta summa tiek pārskaitīta ražotājam;

c)

apdrošināšanas sabiedrība izmaksā atbalstu ražotājam avansā – apdrošināšanas prēmijas samazināšanas veidā – vai ar bankas vai pasta pārvedumu piecpadsmit dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas no dalībvalsts.

2.   Starpnieku izmantošana nedrīkst apdrošināšanas tirgū radīt konkurenci traucējošus apstākļus.

29. pants

Pareizas izpildes nosacījumi

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 49. panta nolūkos dalībvalstis pieņem nosacījumus attiecīgajā pantā minētā pasākuma pareizai izpildei, ieskaitot nosacījumus, kas nodrošina, ka atbalsts neradīs konkurences traucējumus apdrošināšanas tirgū.

2.   Dalībvalstis nosaka maksimālās atbalsta summas, ko var saņemt, lai ievērotu Regulas (ES) Nr. 1308/2013 49. panta 3. punktā paredzētos nosacījumus. Dalībvalstis var noteikt atbalsta līmeni, pamatojoties uz parastām tirgus likmēm un standarta pieņēmumiem par ienākumu zaudējumiem. Dalībvalstis nodrošina, ka aprēķini:

a)

ietver tikai pārbaudāmus elementus;

b)

pamatojas uz rādītājiem, kas noteikti attiecīgajā ekspertīzē;

c)

skaidri norāda attiecīgo ciparu avotus;

d)

ņem vērā attiecīgi reģionālos vai vietējos apstākļus.

30. pants

Terminu lietojums

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 49. panta nolūkos “dabas katastrofa” ir dabas katastrofa, kā definēts Regulas (ES) Nr. 702/2014 2. panta 9. punktā, un “dabas katastrofai pielīdzināmi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” ir dabas katastrofai pielīdzināmi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kā definēts minētās regulas 2. panta 16. punktā.

31. pants

Prioritātes kritēriji

Dalībvalstis var noteikt prioritātes kritērijus, norādot tos atbalsta programmā. Šie prioritātes kritēriji pamatojas uz konkrēto stratēģiju un mērķiem, kas izklāstīti atbalsta programmā, un ir objektīvi un nediskriminējoši.

6. IEDAĻA

Ieguldījumi

32. pants

Atbalsta saņēmēji

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 50. pantā minētā atbalsta saņēmēji ir gan vīna darītavas, kas ražo vai tirgo minētās regulas VII pielikuma II daļā minētos produktus, gan arī vīna ražotāju organizācijas, divu vai vairāku ražotāju apvienības vai starpnozaru organizācijas.

33. pants

Atbalsttiesīgas apakšdarbības un atbalsttiesīgas izmaksas

1.   Atbalsttiesīgas ir tikai izmaksas par turpmāk uzskaitītajām apakšdarbībām:

a)

nekustamā īpašuma celtniecība, iegāde, noma vai uzlabošana;

b)

jaunas tehnikas un aprīkojuma iegāde vai izpirkumnoma, nepārsniedzot aktīva tirgus vērtību;

c)

vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar a) un b) apakšpunktā minētajiem izdevumiem, piemēram, maksa par arhitektu, inženieru un konsultāciju pakalpojumiem, kā arī maksa par priekšizpēti;

d)

datoru programmatūras iegāde vai izstrāde un patentu, licenču un autortiesību iegāde un kolektīvo preču zīmju reģistrācija.

Pirmās daļas c) apakšpunktā minētās priekšizpētes izdevumi joprojām ir uzskatāmi par atbalsttiesīgiem izdevumiem arī tad, ja, pamatojoties uz priekšizpētes rezultātiem, minētās daļas a) un b) apakšpunktam atbilstīgie izdevumi neradīsies.

2.   Citas izmaksas, kas nav minētas 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, bet ir saistītas ar izpirkumnomas līgumiem, piemēram, iznomātāja peļņa, procentu pārfinansēšanas izmaksas, netiešās izmaksas un apdrošināšanas izmaksas, nav uzskatāmas par atbalsttiesīgām izmaksām.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta, mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK (11) definīcijas nozīmē dalībvalstis, ja tas pienācīgi pamatots atbalsta programmā, var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem lietotu iekārtu iegāde var būt uzskatāma par atbalsttiesīgām izmaksām.

4.   Ieguldījumi vienkāršā nomaiņā nav uzskatāmi par atbalsttiesīgām izmaksām.

34. pants

Saderība un saskanība

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 50. pantā noteikto atbalstu nepiešķir darbībām, par kurām saņemts minētās regulas 45. pantā noteiktais atbalsts.

35. pants

Atbilstības kritēriji

Dalībvalstis izskata pieteikumus, ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

darbības un ar tām saistītās apakšdarbības ir skaidri noteiktas, pieteikumā ir sniegts ieguldījumu apakšdarbību apraksts un attiecīgo izmaksu aprēķins;

b)

ir sniegti apliecinājumi, ka ierosinātās darbības izmaksas nepārsniedz parastās tirgus likmes;

c)

ir sniegti apliecinājumi, ka tehniskie un finanšu resursi atbalsta saņēmējiem ir pieejami pietiekamā daudzumā, lai nodrošinātu efektīvu pasākuma īstenošanu un to, ka uzņēmums, kas iesniedzis pieteikumu, nav grūtībās nonākušais uzņēmums, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 50. panta 2. punkta trešajā daļā;

d)

ierosinātās stratēģijas saskan ar izvirzītajiem mērķiem un paredzamo ietekmi un panākumiem pārstrādes un tirdzniecības iekārtu vispārējās efektivitātes uzlabošanā, to pielāgošanā tirgus prasībām un to konkurētspējas palielināšanā.

36. pants

Prioritātes kritēriji

1.   Pēc pieteikumu izskatīšanas dalībvalstis dod priekšroku darbībām, kuras varētu labvēlīgi ietekmēt energotaupību, globālo energoefektivitāti un vides ziņā ilgtspējīgus procesus.

2.   Dalībvalstis var noteikt citus prioritātes kritērijus, norādot tos atbalsta programmā. Šie citi prioritātes kritēriji pamatojas uz konkrētu stratēģiju un mērķiem, kas izklāstīti atbalsta programmā, un ir objektīvi un nediskriminējoši.

7. IEDAĻA

Inovācijas vīna nozarē

37. pants

Atbalsta saņēmēji

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 51. pantā minētā atbalsta saņēmēji ir gan vīna darītavas, kas ražo vai tirgo minētās regulas VII pielikuma II daļā noteiktos produktus, gan arī vīna ražotāju organizācijas un divu vai vairāku ražotāju pagaidu vai pastāvīgās apvienības.

2.   Pētniecības un izstrādes centri var piedalīties darbībā, ko īsteno atbalsta saņēmēji. Darbībā var iesaistīt starpnozaru organizācijas.

38. pants

Atbalsttiesīgas apakšdarbības un atbalsttiesīgas izmaksas

1.   Darbības un ar tām saistītās apakšdarbības, kurām tiek piemērots Regulas (ES) Nr. 1308/2013 51. pantā minētais atbalsts, ietver materiālos un nemateriālos ieguldījumus zināšanu pārnesē ar mērķi attīstīt:

a)

ar vīna nozari saistītus jaunus produktus vai vīndarības blakusproduktus;

b)

jaunu vīnkopības produktu izstrādes procesus un tehnoloģijas;

c)

citus ieguldījumus, kas palielina pievienoto vērtību jebkurā apgādes ķēdes posmā.

2.   Atbalstiesīgās izmaksās ir iekļautas izmaksas par izmēģinājuma projektiem, sagatavošanas apakšdarbībām, piemēram, projektēšanu, produkta, procesa vai tehnoloģijas izstrādi, kā arī testiem un ar tiem saistītiem materiāliem un/vai nemateriāliem ieguldījumiem pirms jaunu produktu, procesu vai tehnoloģiju izmantošanas komerciālos nolūkos.

3.   Ieguldījumi vienkāršā nomaiņā nav uzskatāmi par atbalsttiesīgām izmaksām.

39. pants

Atbilstības kritēriji

Dalībvalstis izskata pieteikumus, ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

darbības un ar tām saistītās apakšdarbības ir skaidri noteiktas, pieteikumā ir sniegts ieguldījumu apakšdarbību apraksts un izmaksu aprēķins;

b)

ir sniegti apliecinājumi, ka ierosinātās darbības izmaksas nepārsniedz parastās tirgus likmes;

c)

ir sniegti apliecinājumi, ka tehniskie un finanšu resursi atbalsta saņēmējiem ir pieejami pietiekamā daudzumā, lai nodrošinātu efektīvu pasākuma īstenošanu;

d)

ierosinātās stratēģijas saskan ar izvirzītajiem mērķiem un paredzamo ietekmi un panākumiem pārstrādes un tirdzniecības iekārtu vispārējās efektivitātes uzlabošanā, to pielāgošanā tirgus prasībām un to konkurētspējas palielināšanā.

40. pants

Prioritātes kritēriji

1.   Dalībvalstis pēc pieteikumu izskatīšanas dod priekšroku darbībām:

a)

kuras varētu labvēlīgi ietekmēt energotaupību, globālo energoefektivitāti un vides ziņā ilgtspējīgus procesus;

b)

kurās ir iekļauts zināšanu pārneses elements;

c)

kurās tiek nodrošināta pētniecības un izstrādes centru dalība.

2.   Dalībvalstis var noteikt citus prioritātes kritērijus, norādot tos atbalsta programmā. Šie citi prioritātes kritēriji pamatojas uz konkrētu stratēģiju un mērķiem, kas izklāstīti atbalsta programmā, un ir objektīvi un nediskriminējoši.

8. IEDAĻA

Vīndarības blakusproduktu destilācija

41. pants

Atbalsta saņēmēji

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 52. pantā minētā atbalsta saņēmēji ir vīndarības blakusproduktu destilētāji.

Attiecīgās dalībvalstis saskaņā ar pašu noteikto kārtību var ieviest destilētāju brīvprātīgas sertifikācijas sistēmu.

42. pants

Atbalsta mērķis

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 52. pantā minēto atbalstu maksā destilētājiem, kas pārstrādā blakusproduktus, kuri piegādāti destilācijai spirtā (ar spirta tilpumkoncentrāciju vismaz 92 %), kas izmantojams tikai un vienīgi rūpniecības vai enerģētikas vajadzībām.

Pirmā daļa neliedz veikt turpmāko iegūtā spirta pārstrādi, pamatojoties uz kuru atbalsta summa ir aprēķināta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 18. pantu, lai izpildītu Regulas (ES) Nr. 1308/2013 52. panta 5. punkta prasību par spirta izmantošanu tikai un vienīgi rūpniecības vai enerģētikas vajadzībām.

2.   Atbalsts ietver summu, kas paredzēta, lai atlīdzinātu tādu attiecīgo produktu savākšanas izmaksas, kuri jānogādā no destilētāja pie ražotāja, ja attiecīgās izmaksas sedz ražotājs.

III NODAĻA

KOPĒJI NOTEIKUMI

43. pants

Dubultā finansējuma aizliegums

Dalībvalstis valsts atbalsta programmās iekļauj skaidrus nodalīšanas kritērijus, lai nodrošinātu, ka par darbībām un apakšdarbībām, kuras tiek atbalstītas saskaņā ar citiem Savienības instrumentiem, netiek piešķirts atbalsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45., 46., 48., 49., 50. un 51. pantu.

44. pants

Atbalsttiesīgas izmaksas un atmaksāšanas noteikumi attiecībā uz vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidošanu un priekšlaicīgu ražas novākšanu

1.   Dalībvalstis paredz noteikumus, kuros izklāstītas atbalsttiesīgas pārstrukturēšanas un pārveidošanas un priekšlaicīgas ražas novākšanas darbības vai apakšdarbības un attiecīgās atbalsttiesīgās izmaksas. Šos noteikumus izstrādā tā, lai garantētu Regulas (ES) Nr. 1308/2013 46. panta 1. punktā un 47. panta 2. punktā paredzēto pasākumu mērķu sasniegšanu.

Jo īpaši šajos noteikumos paredz atbalsta maksājumu, pamatojoties vai nu uz standarta likmēm vienības izmaksām, kas aprēķinātas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 24. pantu, vai arī uz apliecinošiem dokumentiem, kas jāiesniedz saņēmējiem.

Pēdējā minētajā gadījumā dalībvalstis nosaka atbalsta maksimālos līmeņus atkarībā no katrai apakšdarbībai noteiktajiem parametriem. Šos līmeņus piemēro pieteikumā izklāstītajiem nosacījumiem, lai katrai apakšdarbībai, kura ir pieteiktās darbības daļa, noteiktu maksimālo atbalsttiesīgo summu. Piešķirtā atbalsta summa balstās uz zemāko no divām rezultātā iegūtajām summām, t. i., zemāko no maksimālās atbalsttiesīgās summas un summas, kas izriet no apliecinošiem dokumentiem.

Maksimālo atbalsta līmeni nosaka, pamatojoties uz parastām tirgus likmēm.

No apliecinošiem dokumentiem izrietošās izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz grāmatvedības principiem, noteikumiem un metodēm, ko piemēro dalībvalstī, kurā saņēmējs veic uzņēmējdarbību.

2.   Dalībvalstis nosaka Regulas (ES) Nr. 1308/2013 46. panta 4. punkta a) apakšpunktā un 47. panta 3. punktā noteiktās ienākumu zaudējumu kompensācijas līmeni, pamatojoties uz standarta pieņēmumiem par ienākumu zaudējumiem un ievērojot minētās regulas 46. panta 5. punktu un 47. panta 4. punktu.

3.   Ja standarta likmes vienības izmaksām ir noteiktas, pamatojoties uz apstādīto platību, šī platība tiek mērīta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 44. pantu.

45. pants

Ieguldījumi natūrā vīna dārzu pārstrukturēšanas un pārveidošanas un priekšlaicīgas ražas novākšanas gadījumā

1.   Ieguldījumi natūrā, kas izpaužas kā darbs, par kuru nav veikts maksājums naudā, ko apstiprina rēķini vai dokumenti ar līdzvērtīgu pierādījuma vērtību, ir tiesīgi pretendēt uz atbalstu attiecīgi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 46. un 47. pantu ar nosacījumu, ka šāda iespēja ir paredzēta atbalsta programmā.

2.   Lai varētu aprēķināt atbalsta summu, kas atbilst ieguldījumiem natūrā:

a)

šādus ieguldījumus natūrā iekļauj standarta likmēs vienības izmaksām, kas aprēķinātas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 24. pantu, ja dalībvalsts izvēlas izmaksu vienkāršotu atmaksāšanu; vai

b)

izpildītā darba vērtību nosaka, ņemot vērā darbā ieguldīto laiku un atlīdzības likmi, ko piemēro līdzvērtīgam darbam, ja dalībvalsts izvēlas, ka pārstrukturēšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas atbalstu izmaksā, pamatojoties uz apliecinošiem dokumentiem, kas jāiesniedz saņēmējiem.

3.   Ja ieguldījumiem natūrā atbilstošo atbalsta summu aprēķina saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, ir jāizpilda šādi kritēriji:

a)

par darbību izmaksātais atbalsts, kas ietver ieguldījumus natūrā, nepārsniedz kopējos atbalsttiesīgos izdevumus – izņemot ieguldījumus natūrā – darbības beigās;

b)

ieguldījumiem natūrā piešķirtā vērtība nepārsniedz izmaksas, kas ir vispārpieņemtas attiecīgajā tirgū;

c)

ieguldījumu natūrā vērtību un sniegumu var neatkarīgi novērtēt un pārbaudīt.

Pirmās daļas a) apakšpunktā minēto kritēriju nepiemēro saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 47. pantu atbalstītajām darbībām, kuru vienīgās izmaksas ir saistītas ar darbu, kas izpildīts kā ieguldījums natūrā.

46. pants

Tiesības pretendēt uz atbalstu par personāla izmaksām

1.   Personāla izmaksas, kas radušās Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. pantā minētā atbalsta saņēmējam vai minētās regulas 51. pantā minētā atbalsta saņēmējam, ir uzskatāmas par atbalsttiesīgajām izmaksām, ja tās ir radušās saistībā ar šīs konkrētās atbalstītās darbības sagatavošanu, īstenošanu vai pēckontroli, ieskaitot novērtēšanu.

Šajās personāla izmaksās ietilpst inter alia tāda personāla izmaksas, ko saņēmējs īpaši nolīdzis darbam noieta veicināšanas vai inovāciju darbībā, un izmaksas, kas atbilst tai darba laika daļai, kuru noieta veicināšanas vai inovāciju darbībā iegulda saņēmēja pastāvīgais personāls.

2.   Saņēmējs iesniedz apliecinošos dokumentus, kuros sniegti precizējumi par darbu, kas izdarīts saistībā ar konkrēto darbību vai – attiecīgā gadījumā – saistībā ar katru attiecīgo apakšdarbību.

3.   Lai varētu noteikt personāla izmaksas saistībā ar darbību, ko īstenojis saņēmēja pastāvīgais personāls, piemērojamo stundas likmi var aprēķināt, ar 1 720 stundām izdalot pēdējās reģistrētās gada bruto izmaksas saistībā ar konkrētu darbaspēku, kas izmantots darbības īstenošanā.

47. pants

Tiesības pretendēt uz atbalstu par administratīvajām izmaksām

1.   Administratīvās izmaksas, kas radušās Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. pantā minētā atbalsta saņēmējam vai minētās regulas 51. pantā minētā atbalsta saņēmējam, ir uzskatāmas par atbalsttiesīgajām izmaksām, ja tās ir radušās saistībā ar konkrētās atbalstītās darbības vai saistītās apakšdarbības sagatavošanu, īstenošanu vai pēckontroli.

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45. panta nolūkā ārējo revīziju izmaksas ir uzskatāmas par atbalsttiesīgajām izmaksām, ja šādas revīzijas ir veikusi neatkarīga un kvalificēta ārēja struktūra.

2.   Šā panta 1. punktā minētās administratīvās izmaksas ir uzskatāmas par atbalsttiesīgajām izmaksām, ja tās nepārsniedz 4 % no kopējām atbalsttiesīgajām darbības īstenošanas izmaksām.

3.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par to, vai 1. punktā minētās administratīvās izmaksas var pretendēt uz atbalstu, pamatojoties uz vienotās likmes summu vai pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, kas noteiktas atbilstīgi apliecinošiem dokumentiem, kas jāiesniedz saņēmējiem. Otrajā minētajā gadījumā šādas izmaksas aprēķina, pamatojoties uz grāmatvedības principiem, noteikumiem un metodēm, ko piemēro dalībvalstī, kurā saņēmējs veic uzņēmējdarbību.

48. pants

Tiesības pretendēt uz atbalstu par pievienotās vērtības nodokli

1.   Pievienotās vērtības nodoklis neveido atbalsttiesīgās izmaksas, izņemot gadījumus, kad tas saskaņā ar piemērojamajiem valsts PVN tiesību aktiem nav atgūstams un kad to pilnībā un galīgi sedz saņēmējs, kas nav ar nodokļiem neapliekama persona, kā definēts Padomes Direktīvas 2006/112/EK (12) 13. panta 1. punkta pirmajā daļā.

2.   Lai neatgūstamā PVN summa veidotu atbalsttiesīgās izmaksas, sertificētajam grāmatvedim vai apstiprinātajam revidentam, kas apkalpo saņēmēja kontus, jāliecina, ka samaksātā summa nav tikusi atgūta un ka tā ir reģistrēta saņēmēja kontu izdevumos.

49. pants

Avansa maksājumi

Dalībvalstis attiecībā uz konkrētu darbību vai jebkuru atsevišķu apakšdarbību, kas minēta atbalsta pieteikumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 45., 46., 50., 51 un 52. pantu, var paredzēt atbalstu, kas saņēmējiem izmaksājams avansā ar nosacījumu, ka saņēmējs ir iesniedzis pienācīgu nodrošinājumu.

50. pants

Izslēgšana

Atbalstu nepiešķir ražotājiem, kuri apsaimnieko neatļautus stādījumus un kuru platības ir apstādītas ar vīnogulājiem bez atļaujas, kā minēts attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.a un 85.b pantā un Regulas (ES) Nr. 1308/2013 71. pantā.

51. pants

Paziņojumi

Dalībvalstis paziņo Komisijai par savu atbalsta programmu īstenošanu, piešķirto valsts atbalstu un saņēmējiem avansā izmaksāto atbalstu saskaņā ar nosacījumiem, kuri sīki izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 III nodaļā.

Ja dalībvalsts neiesniedz paziņojumu, kā paredzēts šajā regulā, vai ja paziņojums, ņemot vērā Komisijas rīcībā esošos objektīvos faktus, šķiet nepareizs, Komisija var daļēji vai pilnībā apturēt Regulas (ES) Nr. 1306/2013 17. pantā minētos mēneša maksājumus vīna nozarē, līdz paziņojumu izdara pareizi.

IV NODAĻA

FINANŠU PĀRVALDĪBA

52. pants

Maksājums saņēmējiem

1.   Maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas 4. iedaļu veic pilnā apmērā saņēmējiem, neskarot šīs regulas 28. pantu.

2.   Neatkarīgi no 49. panta maksājumiem, kas minēti 1. punktā, veic iepriekšējās pārbaudes, kā noteikts 54. panta 1. punktā.

53. pants

Izmaiņas saņēmēju darbībās

1.   Dalībvalstis var paredzēt noteikumus par izmaiņām saņēmēju iesniegtajās un kompetento iestāžu apstiprinātajās darbībās.

Pirms galīgā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas un jebkurā gadījumā pirms pārbaudēm uz vietas, kas veicamas pirms galīgā maksājuma, būtu jāatļauj saņēmējam iesniegt izmaiņas sākotnēji apstiprinātajā darbībā ar nosacījumu, ka izmaiņas nekaitē visas darbības mērķiem, ir pienācīgi pamatotas, paziņotas valsts iestāžu noteiktajā termiņā un apstiprinātas šajās iestādēs.

2.   Dalībvalstis var atļaut, ka nebūtiskas izmaiņas sākotnēji apstiprinātajā atbalsttiesīgajā summā var tikt izdarītas bez iepriekšējās atļaujas ar nosacījumu, ka izmaiņas neietekmē nevienas darbības daļas atbilstību atbalsta saņemšanas kritērijiem un nekaitē vispārējiem darbības mērķiem.

Konkrētāk, dalībvalstis drīkst atļaut finanšu pārvietojumus starp jau apstiprinātās darbības apakšdarbībām ne vairāk kā līdz 20 % no summām, kas sākotnēji apstiprinātas katrai apakšdarbībai, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta darbībai apstiprinātā atbalsta kopsumma.

Dalībvalstis savās atbalsta programmās drīkst paredzēt citas nebūtiskas izmaiņas, kuras var izdarīt bez iepriekšējās atļaujas.

54. pants

Vispārīgie principi

1.   Neatkarīgi no 49. panta atbalstu izmaksā tad, kad ir noskaidrots, ka visa darbība vai visas atsevišķās apakšdarbības, kas ir daļa no atbalsta pieteikumā norādītās darbības (atbilstīgi katras dalībvalsts izvēlei saistībā ar attiecīgā atbalsta pasākuma pārvaldību), ir pilnībā īstenotas un pārbaudītas administratīvajā pārbaudē un vajadzības gadījumā pārbaudēs uz vietas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 IV nodaļas 1. iedaļu.

2.   Parasti atbalstu izmaksā pēc tam, kad darbība tikusi īstenota pilnībā, tomēr atbalstu var izmaksāt arī par atsevišķām īstenotajām apakšdarbībām, ja pārbaudes liecina, ka atlikušās apakšdarbības nebija iespējams veikt nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ Regulas (ES) Nr. 1306/2013 2. panta 2. punkta nozīmē.

3.   Ja pārbaudes liecina, ka atbalsta pieteikumā norādītā darbība nav tikusi īstenota pilnībā citu apstākļu dēļ, nevis saistībā ar nepārvaramu varu vai ārkārtas apstākļiem Regulas (ES) Nr. 1306/2013 2. panta 2. punkta nozīmē, un ja atbalsts izmaksāts pēc tam, kad tikušas īstenotas tikai atsevišķas apakšdarbības, kas ir daļa no atbalsta pieteikumā norādītās darbības, dalībvalstis veic izmaksātā atbalsta atgūšanu.

Šādos gadījumos, ja avansa maksājums jau ir veikts, dalībvalstis var lemt par soda piemērošanu.

4.   Šā panta 1. un 3. punktu nepiemēro, ja darbības, kas atbalstītas attiecīgi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 46. un 47. pantu, nav tikušas īstenotas visā platībā, par kuru ir prasīts atbalsts.

Šādos gadījumos dalībvalstis izmaksā summu, kas atbilst īstenotajai darbības daļai, vai, ja avansa maksājumi jau tikuši veikti, dalībvalstis atgūst summu, kas izmaksāta saistībā ar neīstenoto darbības daļu.

Atbalsta summu aprēķina, pamatojoties uz starpību starp platību, kas apstiprināta pēc atbalsta pieteikuma administratīvajām pārbaudēm vai grozīta saskaņā ar šīs regulas 53. pantu, un platību, kurā darbība faktiski tikusi īstenota un kura noteikta uz vietas veiktajās pārbaudēs, kas notikušas pēc darbības īstenošanas.

Ja starpība nav lielāka par 20 %, atbalstu aprēķina, pamatojoties uz platību, kas pēc darbības īstenošanas noteikta pārbaudēs uz vietas.

Ja starpība ir lielāka par 20 %, bet nav lielāka par 50 %, atbalstu aprēķina, pamatojoties uz platību, kas pēc darbības īstenošanas noteikta pārbaudēs uz vietas un samazināta divkāršas konstatētās starpības apmērā.

Ja starpība ir lielāka par 50 %, par attiecīgo darbību atbalstu nepiešķir.

55. pants

Standarta likmes vienības izmaksām un kontroles metodes

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 46. un 47. panta nolūkos piemēro šādus noteikumus:

a)

ja atbalsta summu aprēķina, pamatojoties uz standarta likmēm vienības izmaksām, kuras savukārt pamatojas uz platības mērvienību, summa atbilst faktiskajai platībai, kas mērīta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150 44. pantu;

b)

ja dalībvalsts pieņem lēmumu aprēķināt atbalsta summu, pamatojoties uz standarta likmēm vienības izmaksām, kas savukārt pamatojas uz citām mērvienībām, vai pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, kas izriet no apliecinošiem dokumentiem, kuri saņēmējam jāiesniedz saskaņā ar šīs regulas 44. panta 1. punktu, dalībvalstis paredz noteikumus par atbilstīgām kontroles metodēm, kas palīdz noteikt faktisko darbības īstenošanas apjomu.

56. pants

Nepārvarama vara un ārkārtas apstākļi

Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas 4. iedaļu vai šo regulu ir jāuzliek sods, to neuzliek nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu gadījumos un citos gadījumos, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 2. punktā.

V NODAĻA

GROZĪJUMI UN PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

57. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 555/2008

Regulu (EK) Nr. 555/2008 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

1. punkta pirmās daļas a), d) un f) apakšpunktu svītro;

b)

3. punktu svītro;

2)

2.–20.c pantu svītro;

3)

23. panta 3. punktu svītro;

4)

24.–37.b pantu svītro;

5)

60. pantu svītro;

6)

62., 63. un 64. pantu svītro;

7)

65. panta 1.–4. punktu svītro;

8)

66. pantu svītro;

9)

75.–82. pantu svītro;

10)

96. un 97. pantu svītro;

11)

I–VIII.c pielikumu svītro.

58. pants

Pārejas noteikumi

1.   Regulas (EK) Nr. 555/2008 noteikumus, kas svītroti saskaņā ar šīs regulas 57. pantu, turpina piemērot darbībām, par kurām pieteikums kompetentajām iestādēm iesniegts pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka darbības, kurām saskaņā ar 1. punktu turpina piemērot attiecīgos Regulas (EK) Nr. 555/2008 noteikumus, ir skaidri identificētas to pārvaldības un kontroles sistēmā.

59. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 555/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē (OV L 170, 30.6.2008., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 15. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/1150, kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu valsts atbalsta programmām vīna nozarē (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 23. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK, par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.).

(8)  Komisijas 2009. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 436/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu vīna tirgus uzraudzībai, kā arī vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju (OV L 128, 27.5.2009., 15. lpp.).

(9)  Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

(10)  Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regula (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (OV L 193, 1.7.2014., 1. lpp.).

(11)  Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

(12)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).


Augša