EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0098

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 av den 18 november 2014 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del

OJ L 16, 23.1.2015, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/98/oj

23.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/23


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/98

av den 18 november 2014

om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs landning av alla fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar, och i Medelhavet även fångster av vissa arter för vilka minimistorlek har fastställts (nedan kallat landningsskyldigheten). Artikel 15.1 i den förordningen omfattar fiskeverksamhet som bedrivs i unionens vatten eller av unionsfiskefartyg utanför unionens vatten i vatten som inte omfattas av tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion.

(2)

Landningsskyldigheten kommer att gälla från och med den 1 januari 2015 för fiske efter små och stora pelagiska arter, för industriellt fiske och för laxfiske i Östersjön.

(3)

Unionen är avtalsslutande part i flera regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och är därför bunden av åtgärder som fastställts av dessa regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

(4)

Enligt vissa av de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas bestämmelser ska fiskefartyg som fiskar inom deras ram kasta överbord vissa fångster som i princip omfattas av landningsskyldigheten.

(5)

Genom artikel 15.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att genomföra internationella förpliktelser i unionslagstiftningen, särskilt undantag från landningsskyldigheten.

(6)

För att säkerställa att unionen uppfyller sina internationella förpliktelser och för att skapa rättslig säkerhet för fiskare är det därför nödvändigt att klargöra i vilka situationer landningsskyldigheten inte gäller.

(7)

Enligt rekommendation 11-01 från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat) om ett flerårigt bevarande- och förvaltningsprogram för storögd och gulfenad tonfisk bör vissa fiskefartyg inte tillåtas fiska, behålla ombord, lasta om, transportera, överföra, bereda eller landa storögd tonfisk i Atlanten.

(8)

I Iccats rekommendation 13-07 fastställs en utkastskyldighet för fartyg och fällor som fångar blåfenad tonfisk i östra Atlanten i vissa situationer. I punkt 29 i den rekommendationen föreskrivs att blåfenad tonfisk under en minsta referensvikt eller storlek ska kastas överbord. Den minsta storleken fastställs för närvarande i rådets förordning (EG) nr 302/2009 (2). Utkastskyldigheten gäller för allt fiske efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten, inklusive fritids- och sportfiske.

(9)

Vidare fastställs i punkt 31 i Iccats rekommendation 13-07 en utkastskyldighet för blåfenad tonfisk som väger mellan 8 och 30 kg eller vars längd från munspetsen till stjärtfenans delning är mellan 75 och 115 cm, som fångas som oavsiktlig fångst av fartyg och fällor som bedriver aktivt fiske efter denna art, och som överstiger 5 % av den totala fångsten av blåfenad tonfisk.

(10)

Den viktklass för oavsiktlig fångst av blåfenad tonfisk som fastställs i artikel 9.12 i förordning (EG) nr 302/2009 skiljer sig från den som fastställs i punkt 31 i Iccats rekommendation 13-07, som antogs efter ikraftträdandet av den förordningen. I avvaktan på översynen av förordning (EG) nr 302/2009 bör punkt 31 i Iccats rekommendation genomföras i unionslagstiftningen genom den här förordningen.

(11)

I punkt 32 i Iccats rekommendation 13-07 föreskrivs att fartyg som inte fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk inte får behålla blåfenad tonfisk som överstiger 5 % av den totala fångsten i vikt eller antal fiskar.

(12)

I punkterna 34 och 41 i Iccats rekommendation 13-07 fastställs en skyldighet att släppa tillbaka blåfenad tonfisk som fångats levande inom sport- och fritidsfiske.

(13)

I Iccats rekommendation 13-02 om bevarande av svärdfisk i Nordatlanten fastställs en utkastskyldighet för fartyg som fiskar efter svärdfisk i Nordatlanten i vissa situationer. I punkt 9 föreskrivs att svärdfisk under en minsta referensvikt eller referensstorlek ska kastas överbord. Den minsta storleken fastställs för närvarande i rådets förordning (EG) nr 520/2007 (3).

(14)

Vidare fastställs i samma punkt i rekommendation 13-02 en utkastskyldighet för svärdfisk med en levande vikt under 25 kg eller med en längd från underkäkens spets till stjärtfenans delning under 125 cm, som fångas som oavsiktlig fångst, och som överstiger 15 % av antalet svärdfiskar i fartygets totala svärdfiskfångst per landning.

(15)

För att säkerställa överensstämmelse mellan Iccats rekommendationer 11-01, 13-07 och 13-02 och unionslagstiftningen, bör landningsskyldigheten inte gälla för unionsfartyg som deltar i de fisken som omfattas av dessa rekommendationer.

(16)

I artiklarna 5 och 6.3 och i bilaga I.A i bevarande- och tillämpningsföreskrifterna från Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (nedan kallad Nafo) fastställs en utkastskyldighet för fångster av lodda som överstiger fastställda kvoter eller tillåten procentandel bifångst. I bilaga I.A fastställs för närvarande en total tillåten fångstmängd (TAC) på noll för lodda. Vidare gäller en utkastskyldighet enligt Nafos regler även för bifångst av lodda i andra fisken som omfattas av landningsskyldigheten, under vissa villkor.

(17)

För att säkerställa överensstämmelse mellan Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter och unionslagstiftningen bör landningsskyldigheten inte gälla för de fisken som omfattas av dessa åtgärder.

(18)

Mot bakgrund av den tidsram som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs undantag från landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att genomföra unionens internationella förpliktelser enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del. Den omfattar fiskeverksamhet som bedrivs i unionens vatten eller av unionsfiskefartyg utanför unionens vatten i vatten som inte omfattas av tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    Nafos konventionsområde : de geografiska områden som definieras i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 (4).

2.    fiske inom ramen för Nafo : fiske i Nafos konventionsområde avseende alla fiskeresurser, med följande undantag: lax, tonfiskar och spjutfiskar, valbestånd som förvaltas av Internationella valfångstkommissionen eller en eventuell efterföljande organisation, samt sedentära arter på kontinentalsockeln, dvs. organismer som i det stadium där de kan bli föremål för fångst antingen är orörliga på havsbottnen eller därunder eller är oförmögna till rörelse annat än i ständig fysisk beröring med havsbottnen eller dess underlag.

3.    Nordatlanten : det område i Atlanten som ligger norr om 5° N.

4.    fritidsfiske : icke-kommersiellt fiske där deltagarna varken är anslutna till en nationell sportfiskeorganisation eller innehar ett nationellt sportfisketillstånd.

5.    sportfiske : icke-kommersiellt fiske där deltagarna är anslutna till en nationell sportfiskeorganisation eller innehar ett nationellt sportfisketillstånd.

KAPITEL II

ICCATS KONVENTIONSOMRÅDE

Artikel 3

Storögd tonfisk

1.   Denna artikel ska tillämpas på storögd tonfisk (Thunnus obesus) i Atlanten.

2.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får fiskefartyg med en längd över allt på 20 meter eller mer som inte är införda i Iccats register över godkända fartyg för storögd tonfisk inte fiska efter, behålla ombord, lasta om, transportera, överföra, bereda eller landa storögd tonfisk i Atlanten.

Artikel 4

Blåfenad tonfisk

1.   Denna artikel ska tillämpas på blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) i Atlanten och Medelhavet.

2.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det vara förbjudet att fiska efter, behålla ombord, lasta om, överföra, landa, transportera, lagra, sälja, ställa ut eller utbjuda till försäljning blåfenad tonfisk som understiger den minsta storleken enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 302/2009.

3.   Genom undantag från punkt 2 i denna artikel och från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får oavsiktliga fångster på högst 5 % blåfenad tonfisk mellan 8 kg eller 75 cm och den minsta storleken enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 302/2009 uttryckt i kg eller cm, som tas av fångstfartyg och fällor som fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk behållas ombord, lastas om, överföras, landas, transporteras, lagras, säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning.

4.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får de fångstfartyg och fällor som fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk inte behålla blåfenad tonfisk som väger mellan 8 och 30 kg eller vars längd från munspetsen till stjärtfenans delning är mellan 75 och 115 cm, överstigande 5 % blåfenad tonfisk.

5.   Den procentsats på 5 % som avses i punkterna 3 och 4 ska beräknas på grundval av den totala oavsiktliga fångsten av blåfenad tonfisk i antal fiskar av den totala fångsten av blåfenad tonfisk som när som helst efter varje fiskeinsats förvaras ombord på fartyget.

6.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får fångstfartyg som inte fiskar aktivt efter blåfenad tonfisk inte behålla ombord tonfisk som överstiger 5 % av den totala fångsten ombord, uttryckt i vikt eller antal fiskar. Beräkningen baserad på antalet fiskar ska endast tillämpas på tonfisk och tonfiskliknande arter som förvaltas av Iccat.

7.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska, om den kvot som tilldelats den medlemsstat till vilken fartyget eller fällan i fråga hör redan har förbrukats,

a)

bifångster av blåfenad tonfisk undvikas, och

b)

blåfenad tonfisk som fångas levande som bifångst ska släppas tillbaka.

8.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska blåfenad tonfisk som fångas levande vid fritidsfiske släppas tillbaka.

9.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska blåfenad tonfisk som fångas levande vid sportfiske släppas tillbaka.

Artikel 5

Svärdfisk

1.   Denna artikel ska tillämpas på svärdfisk (Xiphias gladius) i Nordatlanten.

2.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det vara förbjudet att fiska efter, behålla ombord, lasta om, landa, transportera, lagra, ställa ut eller utbjuda till försäljning, sälja eller på annat sätt saluföra svärdfisk som understiger den minsta storlek som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 520/2007.

3.   Genom undantag från punkt 2 i denna artikel och från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får oavsiktliga fångster på högst 15 % svärdfisk med en levande vikt under 25 kg eller med en längd från underkäkens spets till stjärtfenans delning under 125 cm behållas ombord, lastas om, överföras, landas, transporteras, lagras, säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning.

4.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får fartyg inte behålla svärdfisk med en levande vikt under 25 kg eller med en längd från underkäkens spets till stjärtfenans delning under 125 cm, överstigande 15 % svärdfisk.

5.   Den procentsats på 15 % som avses i punkterna 3 och 4 ska beräknas på grundval av antalet svärdfiskar av fartygets totala svärdfiskfångst per landning.

KAPITEL III

NAFOS KONVENTIONSOMRÅDE

Artikel 6

Lodda

1.   Denna artikel ska tillämpas på lodda (Mallotus villosus) i Nafos konventionsområde.

2.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får fångster av lodda som överstiger den fastställda kvot som tilldelats enligt unionslagstiftningen inte behållas ombord.

3.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får lodda som fångas som bifångst i ett fiske som omfattas av landningsskyldigheten inom ramen för Nafo inte behållas ombord.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 18 november 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, ändring av förordning (EG) nr 43/2009 och upphävande av förordning (EG) nr 1559/2007 (EUT L 96, 15.4.2009, s. 6).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 520/2007 av den 7 maj 2007 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter och om upphävande av förordning (EG) nr 973/2001 (EUT L 123, 12.5.2007, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens västra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 42).


Top