EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R0851

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851 z dne 27. marca 2015 o spremembi prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike

C/2015/1958

UL L 135, 2.6.2015, str. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/851/oj

2.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 135/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/851

z dne 27. marca 2015

o spremembi prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (1) ter zlasti členov 6(3), 7(3) in 20(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hrvaška je v skladu s členom 20(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Komisijo do 31. januarja 2015 obvestila o površini zemljišč, s katerih so bile odstranjene mine in so se znova uporabljala za kmetijske dejavnosti v letu 2014, številu plačilnih pravic, ki so na voljo kmetom na dan 31. decembra 2014, ter znesku neporabljenih sredstev v posebni nacionalni rezervi za odstranjevanje min na isti dan.

(2)

V skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 mora Komisija znesek, ki se doda k nacionalnim zgornjim mejam, določenim za Hrvaško v Prilogi II k navedeni uredbi, izračunati na podlagi podatkov, ki jih Hrvaška uradno sporoči v skladu s členom 20(1) navedene uredbe, in ocenjenih povprečnih neposrednih plačil na hektar na Hrvaškem za zadevno leto.

(3)

Povprečna neposredna plačila na hektar za leto 2015 bi bilo treba izračunati tako, da se nacionalna zgornja meja za Hrvaško v letu 2015, zmanjšana za znesek neporabljenih sredstev v posebni rezervi za odstranjevanje min na dan 31. decembra 2014, deli s številom plačilnih pravic, ki so na voljo kmetom na isti datum. Znesek, ki ga je treba dodati nacionalni zgornji meji za leto 2015 in naslednja leta, se izračuna v skladu z razporedom povečanj iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1307/2013 in odraža, da so bili v skladu s priglasitvijo z dne 31. januarja 2015 od leta 2015 naprej doseženi najvišji zneski letnih povečanj iz Priloge VII k navedeni uredbi.

(4)

V skladu s členom 20(6) Uredbe (EU) št. 1307/2013 bi bilo treba Prilogo VI k navedeni uredbi prilagoditi, da bi se upoštevale posledice ponovne uporabe razminiranih zemljišč za kmetijske dejavnosti v letu 2014, kot jih je uradno sporočila Hrvaška.

(5)

Priloge II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker je ta uredba bistvena za nemoteno in pravočasno sprejetje izvedbenih aktov iz členov 22(1), 36(4), 42(2), 47(3), 49(2), 51(4) in 53(7) Uredbe (EU) št. 1307/2013, je primerno, da začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 608.


PRILOGA

Priloge II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 se spremenijo:

1.

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

Nacionalne zgornje meje iz člena 6

(v tisoč EUR)

Koledarsko leto

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgija

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bolgarija

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Češka

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danska

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Nemčija

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonija

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irska

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grčija

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Španija

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Francija

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Hrvaška (*)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Italija

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Ciper

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Latvija

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Litva

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luksemburg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Madžarska

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Nizozemska

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Avstrija

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Poljska

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugalska

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Romunija

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovenija

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovaška

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finska

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Švedska

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Združeno kraljestvo

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

2.

Priloga III se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA III

Neto zgornje meje iz člena 7

(v milijon EUR)

Koledarsko leto

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgija

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bolgarija

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

Češka

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danska

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Nemčija

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonija

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irska

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grčija

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Španija

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

Francija

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Hrvaška (**)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Italija

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Ciper

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Latvija

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Litva

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luksemburg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Madžarska

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Nizozemska

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Avstrija

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Poljska

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugalska

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Romunija

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovenija

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovaška

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finska

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Švedska

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Združeno kraljestvo

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7

3.

Priloga VI se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VI

Finančne določbe iz členov 10 in 19, ki se uporabljajo za Hrvaško

A.

Znesek za uporabo točke (a) člena 10(1):

382 600 000 EUR

B.

Skupni zneski dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil iz člena 19(3):

(v tisoč EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260 “


(*)  Nacionalna zgornja meja za Hrvaško za koledarsko leto 2021 je 344 340 000 EUR, za leto 2022 pa 382 600 000 EUR.“

(**)  Neto zgornja meja za Hrvaško za koledarsko leto 2021 je 344 340 000 EUR, za leto 2022 pa 382 600 000 EUR.“


Na vrh