Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32015R0761

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/761 (2014. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK attiecībā uz konkrētiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par nozīmīgu līdzdalību (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2014/9656

OV L 120, 13.5.2015., 2./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/761/oj

13.5.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/761

(2014. gada 17. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK attiecībā uz konkrētiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par nozīmīgu līdzdalību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 6.b punkta trešo daļu, 13. panta 1.a punkta ceturto daļu un 13. panta 4. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2004/109/EK ir noteiktas atklātības prasības attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū. Minētajā direktīvā arī noteikta prasība izstrādāt regulatīvos tehniskos standartus, lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi piemērots režīms par to, kā paziņo par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai atsavināšanu.

(2)

Sliekšņi atbrīvojumiem attiecībā uz tirgus uzturēšanu un tirdzniecības portfeļiem būtu jāaprēķina, summējot balsstiesības, kas saistītas ar akcijām, un balsstiesības, kas saistītas ar finanšu instrumentiem (tas ir, tiesības iegādāties akcijas un finanšu instrumentus, kas ir uzskatāmi par ekonomiski līdzvērtīgiem akcijām), lai nodrošinātu principa, ka tiek summētas visas līdzdalības finanšu instrumentos, uz kuriem attiecas paziņošanas prasība, konsekventa piemērošana un lai novērstu, ka tiek maldinoši atveidota informācija par to, cik daudz ar emitentu saistītu finanšu instrumentu ir juridiskas personas turējumā, kura gūst labumu no minētajiem atbrīvojumiem.

(3)

Lai nodrošinātu atbilstošu pārredzamības līmeni sabiedrību grupas gadījumā un ņemtu vērā faktu, ka gadījumos, kad mātesuzņēmumam ir kontrole pār tās meitasuzņēmumiem, tā var ietekmēt meitasuzņēmumu pārvaldību, sliekšņi būtu jāaprēķina grupas līmenī. Tādēļ visas līdzdalības, kas pieder kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātessabiedrībai un meitasuzņēmumiem, būt jādara zināmas, ja līdzdalību kopējā summa sasniedz paziņošanas slieksni.

(4)

Informācijas sniegšanas režīmam attiecībā uz finanšu instrumentiem, kuriem ir akcijām līdzīga ekonomiskā ietekme, vajadzētu būt skaidram. Prasībām sniegt izsmeļošu informāciju par korporatīvo īpašumtiesību struktūru vajadzētu būt samērīgām ar nepieciešamību pēc atbilstošas pārredzamības attiecībā uz nozīmīgu līdzdalību, ar administratīvo slogu, ko šādas prasības uzliek balsstiesību turētājiem, un ar elastību attiecībā uz akciju groza vai indeksa izveidi. Tādēļ finanšu instrumenti, kuru atsauce ir akciju grozs vai indekss, būtu jāsummē ar citām līdzdalībām tajā pašā emitentā tikai tad, ja līdzdalība balsstiesībās ar šādu instrumentu palīdzību ir nozīmīga vai ja finanšu instruments netiek izmantots galvenokārt ieguldījumu diversifikācijas nolūkā.

(5)

Ieguldītājam nebūtu rentabli veidot pozīciju emitentā, izmantojot līdzdalību finanšu instrumentā, kura atsauces ir dažādi grozi vai indeksi. Tādēļ līdzdalībām balsstiesībās, izmantojot finanšu instrumentu, kura atsauces ir vairāki akciju grozi vai indeksi, kas katra atsevišķi ir zem noteiktā sliekšņa, nevajadzētu būt kumulatīvām.

(6)

Finanšu instrumenti, kuri paredz vienīgi norēķinus naudā, būtu jāuzskaita, koriģējot ar delta koeficientu, kur naudas pozīcijas delta koeficients ir vienāds ar 1 gadījumos, kad finanšu instrumentiem ir lineārs, simetrisks atmaksas profils atbilstīgi pamatā esošajai akcijai, un izmantojot vispārpieņemtu standarta cenu noteikšanas modeli tādu finanšu instrumentu gadījumos, kuriem nav pamatā esošajai akcijai atbilstošs lineārs, simetrisks atmaksas profils.

(7)

Lai nodrošinātu, ka informācija par ieguldītājam pieejamo balsstiesību kopējo skaitu ir pēc iespējas precīza, delta koeficients būtu jāaprēķina katru dienu, ņemot vērā pamatā esošo akciju pēdējo noslēguma cenu.

(8)

Lai samazinātu bezjēdzīgu paziņojumu skaitu tirgū, atbrīvojums attiecībā uz tirdzniecības portfeli būtu jāpiemēro finanšu instrumentiem, kurus tur fiziska vai juridiska persona, kas izpilda no klienta saņemtus rīkojumus, reaģējot uz klienta pieprasījumu veikt tirdzniecību, kas nav darījumu veikšana savā vārdā, vai ierobežojot risku pozīcijām, kas veidojas šādu darījumu rezultātā.

(9)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz prasībām saistībā ar paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību biržas sarakstā iekļautos uzņēmumos. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas šie pienākumi, tostarp ieguldītājiem, kas nav Savienības rezidenti, ir iespējams noteikumu visaptverošs pārskats un viegla piekļuve tiem, ir vēlams konkrētus Direktīvā 2004/109/EK paredzētos regulatīvos tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(10)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(11)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu.

(12)

Šīs regulas piemērošana būtu jāatliek, lai saskaņotu tās piemērošanas sākuma datumu ar datumu, kurā beidzas laiks, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/50/ES (3) transponēšanai, un kurš noteikts minētās direktīvas 4. panta 1. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā deleģētajā regulā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par Direktīvas 2004/109/EK 9. panta 6.b punkta, 13. panta 1.a punkta a) un b) apakšpunkta un 13. panta 4. punkta īstenošanu.

2. pants

Līdzdalību summēšana

Lai aprēķinātu Direktīvas 2004/109/EK 9. panta 5. un 6. punktā minēto 5 % slieksni, līdzdalības saskaņā ar minētās direktīvas 9., 10. un 13. pantu summē.

3. pants

Līdzdalību summēšana grupas gadījumā

Lai aprēķinātu Direktīvas 2004/109/EK 9. panta 5. un 6. punktā minēto 5 % slieksni sabiedrību grupas gadījumā, līdzdalības summē grupas līmenī saskaņā ar minētās direktīvas 10. panta e) punktā paredzēto principu.

4. pants

Finanšu instrumenti, kuru atsauce ir akciju grozs vai indekss

1.   Direktīvas 2004/109/EK 13. panta 1.a punkta a) apakšpunktā minētās balsstiesības tādu finanšu instrumentu gadījumā, kuru atsauce ir akciju grozs vai indekss, aprēķina, pamatojoties uz akcijas svērumu akciju grozā vai indeksā, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

a)

balsstiesības konkrētā emitentā, ko tur, izmantojot finanšu instrumentus, kuru atsauce ir grozs vai indekss, veido 1 % vai vairāk no balsstiesībām, kas saistītas ar šā emitenta akcijām;

b)

akcijas grozā vai indeksā veido 20 % vai vairāk no grozā vai indeksā esošo vērtspapīru vērtības.

2.   Ja finanšu instrumenta atsauces ir vairāki akciju grozi vai indeksi, balsstiesības, ko tur, izmantojot atsevišķus akciju grozus vai indeksus, 1. punktā paredzēto sliekšņu nolūkā nav kumulatīvas.

5. pants

Finanšu instrumenti, kuri paredz vienīgi norēķinus naudā

1.   Skaitu Direktīvas 2004/109/EK 13. panta 1.a punkta b) apakšpunktā minētajām balsstiesībām, kas saistītas ar finanšu instrumentiem, kuri paredz vienīgi norēķinus naudā un kuriem ir lineārs, simetrisks atmaksas profils atbilstīgi pamatā esošajai akcijai, aprēķina, koriģējot ar delta koeficientu, kur naudas pozīcijas delta koeficients ir vienāds ar 1.

2.   Tādu balsstiesību skaitu, kas saistītas ar finanšu instrumentiem, kuri paredz vienīgi norēķinus naudā un kuriem nav lineārs, simetrisks atmaksas profils atbilstīgi pamatā esošajai akcijai, aprēķina, koriģējot ar delta koeficientu, izmantojot vispārpieņemtu standarta cenu noteikšanas modeli.

3.   Vispārpieņemts standarta cenu noteikšanas modelis ir modelis, ko finanšu nozarē parasti izmanto minētajam finanšu instrumentam un kas ir pietiekami robusts, lai ņemtu vērā elementus, kuri ir būtiski instrumenta vērtēšanai. Elementi, kas ir būtiski vērtēšanai, ietver vismaz visus šos elementus:

a)

procentu likme;

b)

dividenžu maksājumi;

c)

līdz termiņam atlikušais laiks;

d)

svārstīgums;

e)

pamatā esošās akcijas cena.

4.   Nosakot delta koeficientu, finanšu instrumenta turētājs nodrošina visu turpmāk minēto:

a)

izmantotais modelis sedz katra finanšu instrumenta sarežģītību un risku;

b)

konkrēta finanšu instrumenta balsstiesību skaita aprēķināšanai konsekventi tiek izmantots tas pats modelis.

5.   Delta koeficienta aprēķināšanai izmantotās informācijas tehnoloģiju sistēmas nodrošina konsekventu, precīzu un savlaicīgu ziņošanu par balsstiesībām.

6.   Balsstiesību skaitu aprēķina katru dienu, ņemot vērā pamatā esošās akcijas pēdējo noslēguma cenu. Finanšu instrumenta turētājs paziņo emitentam, ja šī turētāja balsstiesības sasniedz, pārsniedz vai samazinās zem Direktīvas 2004/109/EK 9. panta 1. punktā paredzētajiem sliekšņiem.

6. pants

Klientu apkalpošanas darījumi

Direktīvas 2004/109/EK 9. panta 6. punktā minēto atbrīvojumu piemēro finanšu instrumentiem, kurus tur fiziska vai juridiska persona, kas izpilda no klienta saņemtus rīkojumus, reaģējot uz klienta pieprasījumu veikt tirdzniecību, kas nav darījumu veikšana savā vārdā, vai ierobežo risku pozīcijām, kas veidojas šādu darījumu rezultātā.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 26. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/50/ES (2013. gada 22. oktobris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK atsevišķu noteikumu īstenošanai (OV L 294, 6.11.2013., 13. lpp.).


Augša