EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R0288

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog

UL L 51, 24.2.2015, str. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/288/oj

24.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/288

z dne 17. decembra 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 10(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Doseganje ciljev skupne ribiške politike (SRP) ne bi smelo biti ogroženo zaradi gospodarskih subjektov, ki kršijo predpise skupne ribiške politike. V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je finančna pomoč iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) pogojena s skladnostjo gospodarskih subjektov s pravili skupne ribiške politike.

(2)

V skladu s členom 42(2) Uredbe (ES) št. 1380/2013 je posledica hujših kršitev predpisov skupne ribiške politike s strani gospodarskih subjektov začasna ali trajna prepoved dostopa do finančne pomoči Unije. Taki ukrepi morajo biti odvračilni, učinkoviti in sorazmerni.

(3)

Da se zaščitijo finančni interesi Unije in njenih davkoplačevalcev, gospodarski subjekti, ki so v določenem času pred vložitvijo vloge za finančno pomoč storili hude kršitve, kazniva dejanja ali goljufije, kot je določeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 508/2014, ne bi smeli biti upravičeni do finančne pomoči iz ESPR.

(4)

Gospodarske subjekte, ki zaprosijo za podporo ESPR, bi moralo biti mogoče jasno opredeliti, da se preveri dopustnost njihovih vlog. Za dosego ciljev pogojevanja pri podpori ESPR je primerno določiti potrebne določbe, ki zagotavljajo, da taki gospodarski subjekti izpolnjujejo pogoje dopustnosti za podporo ESPR za vsa ribiška plovila pod njihovim učinkovitim nadzorom.

(5)

V skladu s členom 10(4) Uredbe (EU) št. 508/2014 je obdobje nedopustnosti sorazmerno z naravo, težo, trajanjem in ponavljanjem hude kršitve, kaznivega dejanja ali goljufije. Zato je treba določiti pravila za izračun trajanja nedopustnosti ter opredeliti ustrezne začetne in končne datume obdobja nedopustnosti.

(6)

V skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in členom 10(4)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014 je vloga nedopustna za podporo ESPR za obdobje vsaj 12 mesecev, če pristojni organ ugotovi, da je gospodarski subjekt, ki jo je vložil, storil hudo kršitev. Ker se Uredba (EU) št. 508/2014 uporablja od 1. januarja 2014, se za zagotovitev sorazmernosti in pravne varnosti za izračun obdobja nedopustnosti upoštevajo le hude kršitve, kot se določijo na podlagi sklepa, sprejetega od 1. januarja 2013.

(7)

Kljub temu bi bila takojšnja in samodejna sprožitev nedopustnosti za podporo ESPR nesorazmerna v tistih zadevah v zvezi s kršitvami, za katere, četudi so še vedno hude kršitve, kot so to določili pristojni organi, ni nujno, da neposredno povzročajo resno škodo zadevnim ribolovnim virom in morskemu okolju, navedenim v členu 90(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (3). Takšni primeri bi na primer vključevali manjše primere nepravilnega prijavljanja ulova, ki ne bi smelo voditi v takojšnjo nedopustnost vlog za podporo ESPR.

(8)

Hujše kršitve v zvezi s sprejemanjem na krov, pretovarjanjem ali iztovarjanjem podmernih rib je treba presojati glede na postopen začetek veljavnosti odprave zavržkov, kot predvideva skupna ribiška politika. Zdi se nepotrebno in neprimerno, da bi takoj proglasili za nedopustne vloge za podporo ESPR gospodarskih subjektov, ki so storili take kršitve.

(9)

V teh izjemnih primerih, navedenih v uvodnih izjavah 7 in 8, je zaradi zagotavljanja, da je nedopustnost vlog gospodarskih subjektov za podporo ESPR v skladu z načelom sorazmernosti, primerno, da se kot osnova za izračun obdobja nedopustnosti upošteva že vzpostavljeni sistem točk za določene hude kršitve, kot je določeno v členu 92 Uredbe (ES) št. 1224/2009, členu 126 in Prilogi XXX Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 (4). V teh izjemnih primerih, navedenih v točkah 1, 2 in 5 Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011, bi bilo treba datum začetka uporabe in izračun obdobja nedopustnosti opredeliti v skladu s členom 126(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011.

(10)

V skladu s členom 92(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009 velja, da če imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov v treh letih od datuma zadnje hude kršitve ne stori druge hude kršitve, se z dovoljenja za gospodarski ribolov zbrišejo vse kazenske točke. Posledično točke na dovoljenju za gospodarski ribolov ostanejo veljavne najmanj tri leta. Ker se določbe ESPR uporabljajo od 1. januarja 2014, bi bilo zaradi zagotavljanja sorazmernosti in pravne varnosti treba točke za hude kršitve iz točk 1, 2 in 5 Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011 pri izračunu obdobja nedopustnosti upoštevati samo, če so dodeljene od 1. januarja 2013.

(11)

Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov je ena največjih groženj trajnostnemu izkoriščanju živih vodnih virov in bistveno ogroža doseganje ciljev skupne ribiške politike. Zato je primerno, da se določijo pravila o nedopustnosti vlog za podporo ESPR gospodarskih subjektov z ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo držav, uvrščenih na seznam plovil Unije, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, opredeljenih kot nesodelujoče tretje države.

(12)

Člen 10(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 določa, da bodo vloge gospodarskih subjektov, ki so storili goljufijo v okviru Evropskega sklada za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESR) ali ESPR, nedopustne za določeno časovno obdobje. Glede na to, da so goljufije ena od največjih nevarnosti, ki ogrožajo finančne interese Unije in njenih davkoplačevalcev, ter zaradi zagotavljanja usklajenega in enakega obravnavanja gospodarskih subjektov v vseh državah članicah, bi bilo treba opredeliti ustrezno stroga pravila glede obdobja, v katerem bodo vloge gospodarskih subjektov, ki so storili goljufijo, nedopustne.

(13)

Da se zagotovi sorazmerna in učinkovita uporaba pravil o nedopustnosti vlog za podporo ESPR, ki jih predložijo gospodarski subjekti, je primerno določiti pravila za izračun obdobij nedopustnosti v primeru, ko ima en sam subjekt v lasti več kot eno ribiško plovilo. Ta pravila bi morala zagotoviti, da podpore ESPR ne koristijo ribiška plovila, ki so bila uporabljena za storitev hudih kršitev, ki so povzročile nedopustnost vlog, predloženih s strani teh gospodarskih subjektov. Prav tako je primerno določiti pravila za revizijo obdobja nedopustnosti, če gospodarski subjekt v tem obdobju nedopustnosti nadaljuje s hudimi kršitvami.

(14)

Določiti bi bilo treba pravila za zagotovitev pravične obravnave gospodarskih subjektov, ki postanejo novi lastniki ribiških plovil s prodajo ali drugim prenosom lastništva, pri čemer pa se hkrati ne bi spodkopavalo sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, določenega v Uredbi (ES) št. 1224/2009, ki je nujen za doseganje ciljev skupne ribiške politike.

(15)

Če bi bilo gospodarskemu subjektu zaradi velike pogostosti in resnosti kršitev dovoljenje za gospodarski ribolov trajno odvzeto, bi bila v imenu zaščite finančnih interesov Unije in njenih davkoplačevalcev upravičena uvedba prepovedi dostopa do podpore ESPR do konca obdobja upravičenosti iz člena 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Prepoved bi bila upravičena tudi, če bi se v skladu z metodo izračuna, ki je določena v tej uredbi, obdobje nedopustnosti končalo pred iztekom obdobja upravičenosti.

(16)

V skladu s členom 10(5) Uredbe (EU) št. 508/2014 države članice od gospodarskih subjektov, ki vložijo vlogo v okviru ESPR, zahtevajo, naj organu upravljanja predložijo podpisano izjavo, ki potrjuje, da spoštujejo merila, določena v členu 10(1) Uredbe (EU) št. 508/2014, in da niso storili goljufije v okviru ESR ali ESPR, kot je določeno v členu 10(3) navedene uredbe. Države članice morajo tudi preveriti verodostojnost te izjave. Države članice bi morale zagotoviti, da zaradi uporabe nacionalnih predpisov o odložilnih učinkih postopka revizije predpisi o določitvi obdobja nedopustnosti ne postanejo brezpredmetni.

(17)

Kar zadeva hude kršitve in kazniva dejanja iz člena 10(1)(c) in (d) Uredbe (EU) št. 508/2014, jih bo treba temeljiteje oceniti in analizirati, da se zagotovi, da je trajanje obdobja nedopustnosti sorazmerno z vrsto, težo, trajanjem in ponavljanjem teh hudih kršitev in kaznivih dejanj. To uredbo bi bilo po navedeni analizi treba spremeniti.

(18)

Da bi se omogočila čim prejšnja uporaba ukrepov, določenih v tej uredbi, in ker je pomembno zagotoviti usklajeno in enako obravnavanje gospodarskih subjektov v vseh državah članicah od samega začetka programskega obdobja, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi in bi se morala uporabljati od prvega dne obdobja upravičenosti ESPR, in sicer 1. januarja 2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba se uporablja za vloge za podporo iz ESPR in opredeljuje obdobje, v katerem takšne vloge, ki jih vložijo gospodarski subjekti, ki so opravljali dejavnosti iz člena 10(1)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 508/2014 ali člena 10(3) navedene uredbe, niso dopustne (v nadaljnjem besedilu: obdobje nedopustnosti).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

1.

„točke kršitev“ pomeni točke, dodeljene gospodarskemu subjektu za ribiško plovilo v okviru sistema točk za hude kršitve, kot je določeno v členu 92 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

2.

„gospodarski subjekt“ pomeni gospodarski subjekt, kot je opredeljen v členu 4(30) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki vloži vlogo za podporo ESPR.

POGLAVJE II

TRAJANJE IN DATUM ZAČETKA OBDOBJA NEDOPUSTNOSTI

Člen 3

Nedopustnost vlog gospodarskih subjektov, ki so storili hudo kršitev v skladu s členom 42(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (6) ali členom 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009

1.   Če pristojni organ ugotovi, da je gospodarski subjekt storil hudo kršitev v skladu s členom 42(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali členom 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009, so njegove vloge za podporo ESPR nedopustne za obdobje 12 mesecev.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1, kadar država članica v skladu s členom 42(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008 dodeli točke kršitev za hude kršitve iz točk 1, 2 in 5 Priloge XXX k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 404/2011, se uporabljajo naslednja pravila:

(a)

če je število točk kršitev, ki jih je zbral gospodarski subjekt za ribiško plovilo, manjše od 9, so vloge za podporo ESPR tega gospodarskega subjekta dopustne;

(b)

če je število točk kršitev, ki jih je zbral gospodarski subjekt za ribiško plovilo, enako 9, je obdobje nedopustnosti 12 mesecev;

(c)

vsaka točka kršitev, ki se doda točkam, ki jih gospodarski subjekt zbere za ribiško plovilo iz točke (b), pomeni dodatno enomesečno obdobje nedopustnosti.

3.   Datum začetka obdobja nedopustnosti je datum prvega uradnega sklepa pristojnega organa, ko ugotovi, da je bila storjena huda kršitev v smislu člena 42(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Za namene izračuna obdobja nedopustnosti se upoštevajo le hude kršitve, storjene od 1. januarja 2013 in za katere je bil sprejet sklep v smislu prejšnjega odstavka po tem datumu.

4.   Vendar je za specifične namene odstavka 2 datum začetka obdobja nedopustnosti datum prvega uradnega sklepa pristojnega organa za dodeljevanje točk kršitev gospodarskemu subjektu v skladu s členom 126(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011, pri čemer je gospodarskemu subjektu dodeljenih skupno 9 ali več točk kršitev za ribiško plovilo.

Za namene izračuna obdobja nedopustnosti se upoštevajo le točke za kršitve, storjene od 1. januarja 2013, ki so bile dodeljene z uradnim sklepom po tem datumu.

Člen 4

Nedopustnost vlog gospodarskih subjektov, ki so uvrščeni na seznam plovil Unije, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov, ali katerih plovilo pluje pod zastavo nesodelujoče tretje države

1.   Obdobje nedopustnosti za gospodarski subjekt, katerega ribiško plovilo je uvrščeno na seznam Unije ribiških plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov (v nadaljnjem besedilu: ribolov IUU), kot je navedeno v členu 27 Uredbe (ES) št. 1005/2008, je celotno obdobje, med katerim je ribiško plovilo vključeno na navedeni seznam, v nobenem primeru pa to obdobje ne traja manj kot 24 mesecev pred datumom uvrstitve na seznam.

2.   Gospodarski subjekti, katerih ribiško plovilo pluje pod zastavo države, opredeljene kot nesodelujoča tretja država, kot to določa člen 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008, so nedopustni v celotnem obdobju, ko je ta država uvrščena na seznam, in v vsakem primeru najmanj 12 mesecev.

3.   Datum začetka obdobja nedopustnosti je datum začetka veljavnosti uredbe Komisije (EU) št. 468/2010 (7), s katero se pripravi seznam plovil IUU Unije ali Izvedbenega sklepa Sveta 2014/170/EU (8) o pripravi seznama nesodelujočih tretjih držav ali datum spremembe takšne uredbe ali sklepa, s katero se bi ribiško plovilo ali državo dodalo na takšen seznam.

Člen 5

Nedopustnost vlog gospodarskih subjektov, ki so storili goljufijo v okviru ESR ali ESPR

1.   Če je določeno s strani pristojnega organa, da je gospodarski subjekt storil goljufijo v okviru ESR ali ESPR, so vse vloge tega subjekta za podporo ESPR nedopustne od datuma prvega uradnega sklepa o goljufiji, kot je opredeljena v členu 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (9).

2.   Obdobje nedopustnosti traja do konca obdobja upravičenosti Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot je določeno v členu 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

POGLAVJE III

SKUPNE DOLOČBE

Člen 6

Izračun obdobja nedopustnosti, kadar ima gospodarski subjekt v lasti več kot eno ribiško plovilo

1.   Če ima gospodarski subjekt v lasti ali pod svojim nadzorom več kot eno ribiško plovilo, se obdobje nedopustnosti vlog tega gospodarskega subjekta določi ločeno za vsako posamezno ribiško plovilo in v skladu s členom 3 ali členom 4.

2.   Vendar so vloge za podporo ESPR tega gospodarskega subjekta prav tako nedopustne:

(a)

če so vloge v zvezi z več kot polovico ribiških plovil, ki jih ima gospodarski subjekt v lasti ali pod nadzorom, nedopustne za podporo ESPR v skladu s členom 3 in členom 4 ali

(b)

če je v primeru hudih kršitev v skladu s členom 42(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008 iz točk 1, 2 in 5 Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011 povprečno število točk kršitev, ki se dodeli ribiškim plovilom, ki so v lasti ali pod nadzorom zadevnega gospodarskega subjekta, enako 7 ali več na plovilo.

3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2, kadar huda kršitev, ki jo stori gospodarski subjekt, ni povezana z nobenim ribiškim plovilom v lasti ali pod nadzorom tega gospodarskega subjekta, so vse vloge tega gospodarskega subjekta za podporo ESPR nedopustne.

Člen 7

Prenos lastništva

1.   V primeru prodaje ali druge vrste prenosa lastništva ribiškega plovila se obdobje nedopustnosti v zvezi z gospodarskim subjektom, ki je prenesel lastništvo ribiškega plovila, in je posledica hudih kršitev, storjenih pred spremembo lastništva, ne prenese na nov gospodarski subjekt. Vloge novega gospodarskega subjekta so lahko nedopustne samo, če je tudi novi gospodarski subjekt storil hude kršitve.

2.   Vendar če se dodelijo točke kršitev za hude kršitve v smislu člena 42(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008 iz točk 1, 2 in 5 Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011, ki so bile storjene pred spremembo lastništva ribiškega plovila, se te točke upoštevajo pri izračunu obdobja nedopustnosti novega gospodarskega subjekta v skladu s členom 3(2) in členom 6(2)(b), če ta subjekt zagreši novo hudo kršitev po členu 42(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008 iz točk 1, 2 in 5 Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011.

Člen 8

Trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov

Z odstopanjem od člena 6, če je bilo dovoljenje za gospodarski ribolov gospodarskega subjekta trajno odvzeto za katero koli ribiško plovilo, ki je v lasti ali pod nadzorom tega gospodarskega subjekta:

(a)

v skladu s členom 129(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011, ali, kadar je primerno,

(b)

zaradi kazni za hude kršitve, ki jih naložijo države članice v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 1005/2008,

so vse vloge tega gospodarskega subjekta za podporo iz ESPR nedopustne od datuma odvzema do konca obdobja upravičenosti, kot je določeno v členu 65(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Člen 9

Revizija obdobja nedopustnosti

Pod pogojem, da skupaj traja najmanj 12 mesecev, se obdobje nedopustnosti:

(a)

v primeru hudih kršitev v skladu s členom 42(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008 iz točk 1, 2 in 5 Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011 skrajša za 2 meseca, če se 2 točki kršitev izbrišeta v skladu s členom 133(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 za take hude kršitve;

(b)

podaljša za 12 mesecev za vsako dodatno hudo kršitev, ki jo je storil gospodarski subjekt v obdobju nedopustnosti v okviru člena 42(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009, ali

(c)

podaljša, z odstopanjem od odstavka (b), v skladu s pravili, določenimi v členu 3(2)(c) za vsako dodatno hudo kršitev, ki jo je storil gospodarski subjekt v obdobju nedopustnosti v skladu s členom 42(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008 iz točk 1, 2 in 5 Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1)

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 468/2010 z dne 28. maja 2010 o oblikovanju seznama EU plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov (UL L 131, 29.5.2010, str. 22).

(8)  Izvedbeni sklep Sveta 2014/170/EU z dne 24. marca 2014 o pripravi seznama nesodelujočih tretjih držav pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (UL L 91, 27.3.2014, str. 43).

(9)  Akt Sveta z dne 26. julija 1995 o pripravi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL C 316, 27.11.1995, str. 48).


Na vrh