EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32015R0288

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/288 ( 2014. gada 17. decembris ), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu

OV L 51, 24.2.2015., 1./6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/288/oj

24.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/288

(2014. gada 17. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (1) un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķu sasniegšanu nedrīkstētu traucēt operatori, kas pārkāpj KZP noteikumus. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (2) 42. panta 1. punktu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansiālo palīdzību piešķir ar nosacījumu, ka operatori izpilda KZP noteikumus.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 42. panta 2. punktā noteikts, ka tad, ja operatori izdara smagus KZP noteikumu pārkāpumus, tiem uz laiku vai pastāvīgi tiek liegta piekļuve Savienības finansiālajai palīdzībai. Šādiem pasākumiem jābūt atturošiem, iedarbīgiem un samērīgiem.

(3)

Lai aizsargātu Savienības un tās nodokļu maksātāju finansiālās intereses, operatori, kuri noteiktu laiku pirms finansiālās palīdzības pieteikuma iesniegšanas ir izdarījuši smagus pārkāpumus, noziedzīgu nodarījumu vai krāpniecisku darbību, kā minēts Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. pantā, nedrīkstētu gūt labumu no EJZF finansiālās palīdzības.

(4)

Lai pārliecinātos par operatoru pieteikumu pieņemamību, tiem operatoriem, kas piesakās uz EJZF atbalstu, vajadzētu būt skaidri identificējamiem. Lai sasniegtu EJZF atbalsta saņemšanai izvirzīto nosacījumu mērķus, ir lietderīgi paredzēt noteikumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka šādi operatori ievēro EJZF atbalsta pieteikumu pieņemamības nosacījumus attiecībā uz visiem zvejas kuģiem, kas ir to faktiskā kontrolē.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 4. punktu nepieņemamības laikposma ilgums ir samērīgs ar smagā pārkāpuma, noziedzīgā nodarījuma vai krāpnieciskas darbības veidu, smagumu, ilgumu un atkārtošanos. Tāpēc ir jāparedz noteikumi par nepieņemamības ilguma aprēķināšanu un jānosaka nepieņemamības laikposma attiecīgā sākuma un beigu diena.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 42. panta 3. punktā un Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 4. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka gadījumos, kad kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka operators ir izdarījis smagu pārkāpumu, minētā operatora pieteikums EJZF atbalsta saņemšanai nav pieņemams vismaz 12 mēnešus. Tā kā Regulu (ES) Nr. 508/2014 piemēro no 2014. gada 1. janvāra, samērīguma un juridiskās noteiktības apsvērumu dēļ nepieņemamības laikposma aprēķinos būtu jāņem vērā tikai tie smagie pārkāpumi, kuriem šāds statuss noteikts ar lēmumu, kas pieņemts, sākot no 2013. gada 1. janvāra.

(7)

Tomēr EJZF atbalsta pieteikuma tūlītēja un automātiska atzīšana par nepieņemamu būtu nesamērīga ar pārkāpumu gadījumos, kad saskaņā ar kompetento iestāžu konstatējumu ir izdarīts pēc būtības smags pārkāpums, kas tomēr tieši nenodara smagu kaitējumu zvejas resursiem un jūras videi, kā minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (3) 90. panta 4. punktā. Piemēram, tie varētu būt nenozīmīgi gadījumi, kad sniegti nepatiesi nozvejas ziņojumi, un tad pieteikums EJZF atbalsta saņemšanai nebūtu tūlīt atzīstams par nepieņemamu.

(8)

Smagi pārkāpumi, kas saistīti ar mazizmēra zivju pacelšanu uz kuģa, pārkraušanu citā kuģī vai izkraušanu, būtu jāizvērtē saistībā ar KZP paredzētās izmetumu pakāpeniskas izskaušanas stāšanos spēkā. Šķiet nevajadzīgi un nelietderīgi tūlīt atzīt par nepieņemamiem EJZF atbalsta pieteikumus, kurus iesnieguši operatori, kas izdarījuši šādus pārkāpumus.

(9)

Lai 7. un 8. apsvērumā minētajos izņēmuma gadījumos nodrošinātu to, ka operatoru iesniegto EJZF atbalsta pieteikumu nepieņemamība atbilst proporcionalitātes principam, ir lietderīgi nepieņemamības laikposmu aprēķināt, pamatojoties uz jau izveidoto sistēmu, kādā piešķirami punkti par konkrētiem smagiem pārkāpumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 92. pantu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 (4) 126. pantu un XXX pielikumu. Izņēmuma gadījumos, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 XXX pielikuma 1., 2. un 5. punktā, nepieņemamības laikposma piemērošanas sākuma diena un ilgums būtu jānosaka, ņemot vērā Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 126. panta 4. punktu.

(10)

Regulas (EK) Nr. 1224/2009 92. panta 4. punktā noteikts, ka tad, ja zvejas licences turētājs trīs gados pēc pēdējā smagā pārkāpuma dienas neizdara citu smagu pārkāpumu, visi punkti tā zvejas licencē būtu jādzēš. Tātad punkti zvejas licencē paliek spēkā vismaz trīs gadus. Tā kā EJZF noteikumus piemēro no 2014. gada 1. janvāra, samērīguma un juridiskās noteiktības apsvērumu dēļ punkti par smagiem pārkāpumiem, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 XXX pielikuma 1., 2. un 5. punktā, nepieņemamības laikposma aprēķinos būtu jāņem vērā tikai tad, ja punkti piešķirti, sākot no 2013. gada 1. janvāra.

(11)

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja ir viens no nopietnākajiem ūdeņu dzīvo resursu ilgtspējīgas izmantošanas apdraudējumiem un būtiski traucē KZP mērķu sasniegšanu. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt noteikumus par tādu EJZF atbalsta pieteikumu nepieņemamību, ko iesnieguši zvejas kuģu operatori, kuru kuģa karoga valsts ir iekļauta Savienības sarakstā ar kuģiem, kas iesaistījušies NNN zvejā, vai kuru kuģa karoga valstij ir noteikts nesadarbīgas trešās valsts statuss.

(12)

Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 3. punktā paredzēts, ka pieteikumi, ko iesnieguši operatori, kuri veikuši krāpniecisku darbību saistībā ar Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF) vai EJZF, nav pieņemami konkrēti noteiktu laikposmu. Tā kā krāpšana ir viens no lielākajiem Savienības un tās nodokļu maksātāju finansiālo interešu apdraudējumiem un lai nodrošinātu saskaņotu un vienlīdzīgu attieksmi pret operatoriem visās dalībvalstīs, būtu jānosaka šāda apdraudējuma smagumam atbilstoši noteikumi par laikposmu, kurā nav pieņemami pieteikumi, ko iesnieguši operatori, kuri veikuši šādu krāpniecisku darbību.

(13)

Lai nodrošinātu to, ka noteikumi par operatoru iesniegto EJZF atbalsta pieteikumu nepieņemamību tiek piemēroti samērīgā un rezultatīvā veidā, ir lietderīgi paredzēt noteikumus par nepieņemamības laikposmu aprēķināšanu gadījumos, kad vienam operatoram pieder vairāki zvejas kuģi. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina, ka zvejas kuģi, kas izmantoti tā smagā pārkāpuma izdarīšanā, kura rezultātā minēto operatoru pieteikumi vairs nav pieņemami, negūst labumu no EJZF atbalsta. Ir lietderīgi paredzēt arī noteikumus par nepieņemamības laikposma pārskatīšanu gadījumos, kad operators nepieņemamības laikposmā izdara jaunus smagus pārkāpumus.

(14)

Būtu jāparedz noteikumi, kas nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret operatoriem, kuri pēc pārdošanas vai cita veida īpašumtiesību nodošanas kļūst par jauniem zvejas kuģu īpašniekiem, bet tajā pašā laikā nevājinātu ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009 izveidoto Savienības kontroles, inspekcijas un noteikumu izpildes sistēmu, kas ir nepieciešama KZP mērķu sasniegšanai.

(15)

Ja operatora zvejas licence ir galīgi anulēta izdarīto pārkāpumu biežās atkārtošanās un smaguma dēļ, nepieciešamība aizsargāt Savienības un tās nodokļu maksātāju finansiālās intereses ir pamats tam, lai ieviestu aizliegumu piekļūt EJZF atbalstam līdz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (5) 65. panta 2. punktā noteiktā atbilstības perioda beigām. Aizliegums būtu pamatots arī tad, ja saskaņā ar šajā regulā noteikto aprēķina metodi nepieņemamības laikposms beigtos agrāk nekā atbilstības periods.

(16)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 5. punktu dalībvalstīm ir jāpieprasa operatoriem, kuri iesniedz pieteikumu EJZF, iesniegt vadošajai iestādei parakstītu apliecinājumu, ar ko apstiprina, ka viņi ievēro Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. punktā norādītos kritērijus un nav veikuši krāpniecisku darbību saistībā ar EZF vai EJZF, kā minēts tās pašas regulas 10. panta 3. punktā. Dalībvalstīm jāpārliecinās arī par minētā apliecinājuma patiesumu. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka, piemērojot valsts noteikumus par pārskatīšanas procedūras apturošo iedarbību, noteikumi par nepieņemamības laikposma noteikšanu netiek padarīti par neiedarbīgiem.

(17)

Kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētajiem smagajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem, ir jāturpina sīkāk novērtēt un analizēt šādus gadījumus, lai nodrošinātu to, ka nepieņemamības laikposma ilgums ir samērīgs ar minēto smago pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu veidu, smagumu, ilgumu un atkārtošanos. Pēc šādas analīzes šī regula būtu jāgroza.

(18)

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus un ņemot vērā to, cik svarīgi ir jau no plānošanas perioda sākuma nodrošināt saskaņotu un vienlīdzīgu attieksmi pret operatoriem visās dalībvalstīs, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas, un tā būtu jāpiemēro no EJZF atbilstības perioda pirmās dienas, proti, no 2014. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šo regulu piemēro EJZF atbalsta pieteikumiem, un tajā nosaka laikposmu, kurā nav pieņemami tādu operatoru iesniegtie pieteikumi, kas veikuši Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā vai tās pašas regulas 10. panta 3. punktā minētās darbības (“nepieņemamības laikposms”).

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“pārkāpumu uzskaites punkti” ir punkti, kas zvejas kuģa operatoram piešķirti saskaņā ar smagiem pārkāpumiem piemērojamo punktu sistēmu, kura aprakstīta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 92. pantā;

2)

“operators” ir operators, kurš atbilst definīcijai Regulas (ES) Nr. 1380/2013 4. panta 30. punktā un iesniedz pieteikumu EJZF atbalsta saņemšanai.

II NODAĻA

NEPIEŅEMAMĪBAS LAIKPOSMA ILGUMS UN SĀKUMA DIENA

3. pants

Tādu operatoru pieteikumu nepieņemamība, kuri izdarījuši smagus pārkāpumus, kas minēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 (6) 42. panta 1. punktā vai Regulas (EK) Nr. 1224/2009 90. panta 1. punktā

1.   Ja kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka operators ir izdarījis smagu pārkāpumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punktā vai Regulas (EK) Nr. 1224/2009 90. panta 1. punktā, attiecīgā operatora pieteikumi EJZF atbalsta saņemšanai nav pieņemami 12 mēnešus.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ja dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta a) apakšpunktu piešķir pārkāpumu uzskaites punktus par smagiem pārkāpumiem, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 XXX pielikuma 1., 2. un 5. punktā, piemēro šādus noteikumus:

a)

ja operators attiecībā uz zvejas kuģi ir uzkrājis mazāk par deviņiem pārkāpumu uzskaites punktiem, minētā operatora EJZF atbalsta pieteikumi ir pieņemami;

b)

ja operators attiecībā uz zvejas kuģi ir uzkrājis deviņus pārkāpumu uzskaites punktus, nepieņemamības laikposms ilgst 12 mēnešus;

c)

par katru pārkāpumu uzskaites punktu, kas piešķirts papildus b) apakšpunktā minētajiem punktiem, kurus operators uzkrājis attiecībā uz zvejas kuģi, nepieņemamības laikposmu pagarina par vienu mēnesi.

3.   Nepieņemamības laikposms sākas dienā, kad kompetentā iestāde ir pieņēmusi pirmo oficiālo lēmumu, ar ko nosaka, ka ir izdarīts smags pārkāpums Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta vai Regulas (EK) Nr. 1224/2009 90. panta 1. punkta nozīmē.

Aprēķinot nepieņemamības laikposmu, ņem vērā tikai tos smagos pārkāpumus, kuri izdarīti, sākot no 2013. gada 1. janvāra, un par kuriem lēmums iepriekšējās daļas nozīmē ir pieņemts, sākot no minētā datuma.

4.   Tomēr 2. punkta piemērošanas vajadzībām nepieņemamības laikposms sākas dienā, kad kompetentā iestāde ir pieņēmusi pirmo oficiālo lēmumu, ar kuru operatoram piešķir pārkāpumu uzskaites punktus saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 126. panta 4. punktu un kura rezultātā minētajam operatoram attiecībā uz zvejas kuģi ir piešķirti deviņi pārkāpumu uzskaites punkti vai vairāk.

Lai aprēķinātu nepieņemamības laikposmu, ņem vērā tikai punktus, kas attiecas uz pārkāpumiem, kuri izdarīti, sākot no 2013. gada 1. janvāra, un kas piešķirti ar oficiālu lēmumu, kurš pieņemts, sākot no minētā datuma.

4. pants

Tādu operatoru pieteikumu nepieņemamība, kuru kuģis ir iekļauts Savienības NNN zvejas kuģu sarakstā vai kuru kuģim ir nesadarbīgas trešās valsts karogs

1.   Laikposms, kurā nav pieņemami tāda operatora pieteikumi, kura zvejas kuģis ir iekļauts Regulas (EK) Nr. 1005/2008 27. pantā minētajā Savienības sarakstā ar zvejas kuģiem, kas iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā (NNN) zvejā, ir viss laikposms, kurā zvejas kuģis ir iekļauts attiecīgajā sarakstā, un tas katrā ziņā ilgst ne mazāk par 24 mēnešiem no sarakstā iekļaušanas dienas.

2.   Tādu operatoru pieteikumi, kuru zvejas kuģa karoga valstij ir noteikts Regulas (EK) Nr. 1005/2008 33. pantā paredzētais nesadarbīgas trešās valsts statuss, nav pieņemami visā laikposmā, kurā minētā valsts ir iekļauta šajā sarakstā, un tas katrā ziņā ilgst vismaz 12 mēnešus.

3.   Nepieņemamības laikposms sākas dienā, kad stājas spēkā Komisijas Regula (ES) Nr. 468/2010 (7), ar ko izveido Savienības sarakstu ar NNN zvejas kuģiem, vai Padomes Īstenošanas lēmums 2014/170/ES (8), ar ko izveido nesadarbīgu trešo valstu sarakstu, vai dienā, kad izdarīts šādas regulas vai lēmuma grozījums, ar ko zvejas kuģis vai valsts ir pievienota attiecīgajam sarakstam.

5. pants

Tādu operatoru pieteikumu nepieņemamība, kuri veikuši krāpniecisku darbību saistībā ar EZF vai EJZF

1.   Ja kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka operators ir veicis krāpniecisku darbību saistībā ar EZF vai EJZF, neviens minētā operatora pieteikums EJZF atbalsta saņemšanai nav pieņemams no dienas, kad pieņemts pirmais oficiālais lēmums, ar kuru konstatēta krāpšana, kas definēta Konvencijas par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību (9) 1. pantā.

2.   Nepieņemamības laikposms ilgst līdz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā noteiktā EJZF atbilstības perioda beigām.

III NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

6. pants

Nepieņemamības laikposma aprēķināšana gadījumos, kad operatoram pieder vairāki zvejas kuģi

1.   Ja operatora īpašumā vai kontrolē ir vairāki zvejas kuģi, laikposmu, kurā minētā operatora pieteikumi nav pieņemami, nosaka saskaņā ar 3. vai 4. pantu katram zvejas kuģim atsevišķi.

2.   Tomēr minētā operatora pieteikumi EJZF atbalsta saņemšanai nav pieņemami arī tad:

a)

ja pieteikumi attiecībā uz vairāk nekā pusi no zvejas kuģiem, kas ir minētā operatora īpašumā vai kontrolē, saskaņā ar 3. un 4. pantu nav pieņemami EJZF atbalsta saņemšanai; vai

b)

ja par smagiem pārkāpumiem, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta a) apakšpunktam un ir norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 XXX pielikuma 1., 2. un 5. punktā, piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu vidējais skaits vienam zvejas kuģim, kas ir operatora īpašumā vai kontrolē, ir septiņi vai vairāk.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, ja operatora izdarītais smagais pārkāpums nav saistīts ar zvejas kuģi, kas ir minētā operatora īpašumā vai kontrolē, neviens minētā operatora pieteikums EJZF atbalsta saņemšanai nav pieņemams.

7. pants

Īpašumtiesību nodošana

1.   Zvejas kuģa pārdošanas vai cita veida īpašumtiesību nodošanas gadījumā nepieņemamības laikposms, kas attiecas uz operatoru, kurš nodod zvejas kuģi, un kas izriet no smagiem pārkāpumiem, kuri izdarīti pirms īpašumtiesību maiņas, netiek nodots jaunajam operatoram. Jaunā operatora pieteikumu nepieņemamības iemesls var būt tikai jauni smagi pārkāpumi, ko izdarījis attiecīgais jaunais operators.

2.   Tomēr tad, ja pārkāpumu uzskaites punkti ir piešķirti par tādiem smagiem pārkāpumiem Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, kas ir norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 XXX pielikuma 1., 2. un 5. punktā un izdarīti pirms zvejas kuģa īpašumtiesību maiņas, minētos punktus ņem vērā, aprēķinot nepieņemamības laikposmu jaunajam operatoram saskaņā ar 3. panta 2. punktu un 6. panta 2. punkta b) apakšpunktu, ja attiecīgais operators izdara jaunu smagu pārkāpumu, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta a) apakšpunktam un ir norādīts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 XXX pielikuma 1., 2. un 5. punktā.

8. pants

Zvejas licences galīga anulēšana

Atkāpjoties no 6. panta, ja operatora zvejas licence attiecībā uz kādu no zvejas kuģiem, kas ir minētā operatora īpašumā vai kontrolē, ir galīgi anulēta:

a)

saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 129. panta 2. punktu; vai attiecīgā gadījumā

b)

atbilstīgi sankcijām par smagiem pārkāpumiem, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 45. pantu,

neviens minētā operatora pieteikums EJZF atbalsta saņemšanai nav pieņemams no anulēšanas dienas līdz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā noteiktā atbilstības perioda beigām.

9. pants

Nepieņemamības laikposma pārskatīšana

Ar nosacījumu, ka nepieņemamības laikposms ilgst vismaz 12 mēnešus, to:

a)

saīsina par diviem mēnešiem, ja ir izdarīti smagi pārkāpumi, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta a) apakšpunktam un ir norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 XXX pielikuma 1., 2. un 5. punktā, un ja saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 133. panta 3. punktu tiek dzēsti divi pārkāpumu uzskaites punkti, kas piešķirti par šādiem smagiem pārkāpumiem;

b)

pagarina par 12 mēnešiem par katru papildu smago pārkāpumu, ko operators izdarījis nepieņemamības laikposmā un kas minēts Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punktā vai Regulas (EK) Nr. 1224/2009 90. panta 1. punktā; vai

c)

atkāpjoties no b) punkta, saskaņā ar 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā izklāstītajiem noteikumiem pagarina par katru papildu smago pārkāpumu, ko operators izdarījis nepieņemamības laikposmā un kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta a) apakšpunktam un ir norādīts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 XXX pielikuma 1., 2. un 5. punktā.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(3)  Padomes 2009. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (OV L 112, 30.4.2011., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(6)  Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2010. gada 28. maija Regula (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā (OV L 131, 29.5.2010., 22. lpp.).

(8)  Padomes 2014. gada 24. marta Īstenošanas lēmums 2014/170/ES, ar ko izveido NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (OV L 91, 27.3.2014., 43. lpp.).

(9)  Padomes 1995. gada 26. jūlija Akts par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzības konvencijas sastādīšanu (OV C 316, 27.11.1995., 48. lpp.).


Augša