EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R0242

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/242 z dne 9. oktobra 2014 o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike

UL L 41, 17.2.2015, str. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 08/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/242/oj

17.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/242

z dne 9. oktobra 2014

o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije;

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 45(4) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1380/2013, zlasti člen 43 Uredbe, določa ustanovitev svetovalnih svetov, da se spodbuja uravnotežena zastopanost vseh zainteresiranih strani na področju ribištva in ribogojstva ter se prispeva k doseganju ciljev skupne ribiške politike.

(2)

Svetovalni sveti lahko predložijo priporočila in predloge Komisiji in zadevnim državam članicam glede zadev v zvezi z upravljanjem ribištva ter družbeno-gospodarskimi in ohranitvenimi vidiki ribištva in akvakulture. Komisijo in države članice lahko obvestijo o težavah v zvezi z upravljanjem ter družbeno-gospodarskimi in ohranitvenimi vidiki ribištva in akvakulture na svojem geografskem območju ali področju pristojnosti ter s tesnim sodelovanjem z znanstveniki prispevajo k zbiranju, predložitvi in analizi podatkov, potrebnih za pripravo ohranitvenih ukrepov.

(3)

S Sklepom Sveta 2004/585/ES (2) je bilo ustanovljenih sedem regionalnih svetovalnih svetov, v Prilogi III k Uredbi (EU) št. 1380/2013 pa so vključeni tudi štirje novi svetovalni sveti, ustanovljeni z navedeno uredbo.

(4)

Ker so novi svetovalni sveti ustanovljeni z Uredbo (EU) št. 1380/2013, je treba opredeliti postopek za začetek njihovega delovanja.

(5)

Poleg tega je treba glede na pomembno vlogo, ki jo bodo svetovalni sveti imeli v regionalizirani skupni ribiški politiki, in v skladu z načeli dobrega upravljanja, določenimi v členu 3(b) in (f) Uredbe (EU) št. 1380/2013, zagotoviti, da v skladu s členom 43(1) navedene uredbe njihova sestava zagotavlja uravnoteženo zastopanost vseh legitimnih zainteresiranih strani na področju ribištva, tudi predstavnikov malega priobalnega ribolova, in po potrebi akvakulture.

(6)

Mali priobalni ribolov ima pomembno družbeno, gospodarsko, okoljsko in kulturno vlogo v številnih obalnih skupnosti po vsej Evropski uniji. Zato je treba zagotoviti, da njegovi predstavniki učinkovito sodelujejo pri delu svetovalnih svetov, tudi s prispevkom za stroške in izgubo dohodka, ki ga tako sodelovanje lahko povzroči.

(7)

Svetovalni sveti bodo lahko za učinkovito delovanje in sodelovanje z deležniki iz tretjih držav prilagodili svoje načine dela in povrnili stroške na podlagi vsakega primera posebej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za delovanje svetovalnih svetov iz člena 43 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„zadevna država članica“ pomeni državo članico, ki ima neposreden upravljalni interes v smislu člena 4(1)(22) Uredbe (EU) št. 1380/2013 na področju pristojnosti svetovalnega sveta, kakor je opredeljeno v členu 1 Priloge III k Uredbi (EU) št. 1380/2013. V svetovalnem svetu za akvakulturo in svetovalnem svetu za trge „zadevna država članica“ pomeni vse države članice Unije;

2.

„sektorske organizacije“ pomenijo organizacije, ki zastopajo ribiče in pri svetovalnem svetu za akvakulturo gospodarske subjekte na področju akvakulture ter predstavnike predelovalnega in tržnega sektorja;

3.

„druge interesne skupine“ pomenijo predstavnike skupin, ki jih zadeva skupna ribiška politika, razen sektorskih organizacij, zlasti okoljske organizacije in skupine potrošnikov.

Člen 3

Začetek delovanja novih svetovalnih svetov

1.   Sektorske organizacije in druge interesne skupine z interesom v enem od svetovalnih svetov iz člena 43(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 predložijo Komisiji skupno vlogo za začetek delovanja zadevnega svetovalnega sveta. Skupna vloga je združljiva s cilji in načeli skupne ribiške politike, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 1380/2013, zlasti v členu 43(1) in Prilogi III, in vključuje:

(a)

navedbo ciljev;

(b)

načela delovanja;

(c)

poslovnik;

(d)

seznam sektorskih organizacij in drugih interesnih skupin.

2.   Komisija preveri, ali je skupna vloga združljiva s pravili iz Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti Priloge III, in s pravili iz te uredbe, ter jo nato posreduje zadevni državi članici v dveh mesecih po prejetju vloge. Komisija lahko predlaga spremembe skupne vloge, da bi zagotovila, da izpolnjuje vse zahteve iz tega člena.

3.   Zadevna država članica odloči, ali vlogo podpišejo predstavniške sektorske organizacije in druge interesne skupine, ter Komisijo obvesti o svojem soglasju v enem mesecu po prejetju vloge. Komisija lahko na podlagi pripomb zadevne države članice zahteva nadaljnje spremembe ali pojasnila.

4.   Komisija v seriji C Uradnega lista Evropske unije objavi obvestilo o začetku delovanja posameznega novega svetovalnega sveta. Teh informacij ne objavi, dokler niso izpolnjene vse zahteve iz odstavka 1 zgoraj. Svetovalni svet začne delovati na datum, ki je naveden v obvestilu, ki ne sme biti pred datumom objave obvestila.

Člen 4

Sestava in organizacija svetovalnih svetov

1.   Svetovalni sveti so sestavljeni in organizirani v skladu z določbami iz člena 43(1), člena 45(1) do (3) in Priloge III k Uredbi (EU) št. 1380/2013 ter v skladu z določbami iz odstavkov 2 do 6 tega člena.

2.   Generalna skupščina svetovalnega sveta:

(a)

sprejme poslovnik svetovalnega sveta;

(b)

se sestane vsaj enkrat letno, da odobri letno poročilo, letni strateški načrt in letni proračun svetovalnega sveta.

3.   Generalna skupščina imenuje izvršni odbor, ki ima do 25 članov. Po posvetovanju s Komisijo se generalna skupščina lahko odloči, da bo imenovala izvršni odbor, ki ima do 30 članov, da bi tako zagotovila ustrezno zastopanost malega priobalnega ribolova.

4.   Generalna skupščina zagotovi pravično članarino, ki omogoča uravnoteženo in široko zastopanost vseh deležnikov ob upoštevanju njihove finančne zmožnosti.

5.   Izvršni odbor:

(a)

vodi in upravlja naloge svetovalnega sveta v skladu s členom 44(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)

pripravi letno poročilo, letni strateški načrt in letni proračun;

(c)

sprejme priporočila in predloge, kot je navedeno v členu 44(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

6.   Generalna skupščina in izvršni odbor zagotovita uravnoteženo in široko zastopanost vseh deležnikov, s poudarkom na malem priobalnem ribolovu, kadar je to primerno. Število predstavnikov malega priobalnega ribolova odraža delež ladjevij za mali priobalni ribolov v ribiškem sektorju zadevne države članice.

Člen 5

Načini dela

Vsak svetovalni svet pri odločanju o načinih dela zagotovi učinkovitost in polno udeležbo vseh članov z uporabo sodobnih komunikacijskih sredstev in sredstev informacijske tehnologije kot tudi z zagotavljanjem storitev prevajanja in tolmačenja.

Člen 6

Finančni prispevek svetovalnih svetov

1.   Vsak svetovalni svet ribičem, ki predstavljajo organizacije za mali priobalni ribolov, poleg povrnitve potnih in nastanitvenih stroškov ponudi dodatno nadomestilo za njihovo učinkovito sodelovanje pri delu sveta. Takšno nadomestilo se utemelji za vsak primer posebej.

2.   Če svetovalni svet povabi k sodelovanju opazovalce iz tretjih držav, kot je navedeno v točki (k) odstavka 2 Priloge III k Uredbi št. 1380/2013, lahko prispeva k potnim in nastanitvenim stroškom opazovalcev pod enakimi pogoji, ki veljajo za člane sveta.

Člen 7

Podpora držav članic

Države članice lahko zagotavljajo ustrezno tehnično, logistično in finančno podporo za lažje delovanje svetovalnih svetov.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(2)  Sklep Sveta z dne 19. julija 2004 o ustanovitvi regionalnih svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike (UL L 256, 3.8.2004, str. 17).


Na vrh