EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R1516

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1516 z dne 10. junija 2015 o določitvi pavšalne stopnje za operacije, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v sektorju raziskav, razvoja in inovacij, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

UL L 239, 15.9.2015, str. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1516/oj

15.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/65


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1516

z dne 10. junija 2015

o določitvi pavšalne stopnje za operacije, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v sektorju raziskav, razvoja in inovacij, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 61(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 je treba prihodke, ustvarjene z operacijami, upoštevati pri izračunu javnega prispevka.

(2)

Uredba (EU) št. 1303/2013 določa uporabo pavšalne stopnje prihodkov za operacije v sektorju raziskav, razvoja in inovacij brez izračuna diskontiranega neto prihodka.

(3)

Na podlagi preteklih podatkov bi bilo treba pavšalno stopnjo za neto prihodke, ustvarjene v sektorju raziskav, razvoja in inovacij, določiti na 20 %, da se prepreči prekomerno financiranje in izkrivljanje trga –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa pavšalno stopnjo, ki se uporablja za operacije v sektorju raziskav, razvoja in inovacij, zato da se vnaprej določi potencialni neto prihodek tovrstnih operacij in omogoči določitev upravičenih izdatkov za operacije v skladu s členom 61(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Člen 2

Za uporabo pavšalne stopnje neto prihodka iz člena 61(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se za operacije v sektorju raziskav, razvoja in inovacij določi pavšalna stopnja v višini 20 %.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 320.


Na vrh